Първите седем години на приватизационните фондове

 

В. „Капитал”, брой 28, юли 2003 г.

Инвестициите ще определят бъдещето на холдингите

Иво ИВАНОВ

На седмата година след възникването на бившите приватизационни фондове става ясно, че те все още не могат да се справят с детските си болести. Все още са малко тези от  тях, които се развиват като действително укрепнали и жизнеспособни структури, които да могат успешно да издържат на конкурентния натиск на мултинационалните индустриални групи. В общата картина на консолидираните финансови отчети (срокът за подаването им беше до 30 юни) бившите приватизационни фондове показват една доста нехомогенна и разнопосочна картина по отношение на приходите и финансовите резултати. Малко от тях реализират значителни печалби, а сред холдинговите компании с отрицателен резултат има и такива, които привлякоха десетки хиляди бонови книжки през 1996 - 1997 г. При консолидираните отчети (за разлика от годишните одитирани) финансовият резултат е отражение на резултатите на цялата структура от дъщерни компании.

В сравнение с предходните години все по-ясен става вододелът между холдингите - тези, които реализират положителни резултати, се обособяват като прогресиращи дружества, докато губещите остават с все по-неясно бъдеще и шансове за оцеляване.

Разделителят се нарича инвестиции

Според изпълнителния директор на „Албена инвест холдинг“ Бойко Недялков        „… сега са годините, когато трябва да се залага на бъдещето и всяко едно предприятие трябва да инвестира и да се развива“. В противен случай, според него,  местната индустрия трудно би се справила с конкурентния натиск на европейските компании. От 20 до 50 пъти като оборот на човек от персонала изостава ефективността на българските предприятия спрямо европейските, a при отваряне на границите българският бизнес ще бъде изправен пред конкурентен натиск и опасността от отлив на качествени работници. Едно от основните дъщерни предприятия на холдинга - „Торготерм“, например е увеличило годишния си оборот с близо 30% през 2002 г., а до 2005-2006 г. се очаква оборотът да достигне 20 млн. лв. Туризмът е водещият отрасъл с 64% (към 31.12.2002 г.) в портфейла от дъщерни дружества на холдинга. Сред компаниите на „Албена инвест  холдинг“ в туризма са „Соколец-Боровец“ АД и „Хемустурист“ АД, в които предстои да се инвестират около 250 хил. лв. за реконструкция и модернизация. Основната туристическа инвестиция на холдинга е участието му (увеличено от началото на годината) в курортния комплекс „Албена“.

Сериозно нарастване на печалбата (3.2 млн. лв.) и приходите (20.3 млн.) през миналата година отчита холдингът „Северкооп Гъмза“. С най-съществен принос за добрите резултати са обувният завод „Рекорд“ - Габрово (93% участие на холдинга към края на 2002 г.), завършил годината на печалба, както и положителното представяне на мебелния завод „Емос Ловеч“ (66.7% дял), „Буллип“ - София (70.9%), „Рибовъдство Бургас“ (78.2%), както и намалената загуба на „Лотос“ (87.6%), който миналата година не е бил включен в отчетните данни, поясни директорът за връзки с инвеститорите Галина Ковачка. Инвестиционната програма на холдинга за 2002 и 2003 г. е в размер на около 2.5 млн. лв.

Трайната тенденция на подобряване на консолидираните финансови резултати на холдинга с най-големи приходи за 2002 и 2001 г. - „Синергон холдинг“ (бившия ПФ „Петрол“) се дължи на три основни отрасъла: търговия, туризъм и селско стопанство, разяснява Бедо Доганян, председател на Надзорния съвет на бившия фонд. В същата посока са насочени и инвестициите на холдинга. Инвестициите в туризма през 2002 г. са в размер на 15 млн. лв., а за 2003 г. са предвидени още 18 млн. лв. Друга сериозна инвестиция (на обща стойност 5.5 млн. лв.) за „Синергон холдинг“ е заводът за пълнене на газ в бутилки с марката „Топливо газ“ на територията на „Кремиковци“. „Основните трудности са ограничените инвестиционни ниши в страната и налагането на 20% ДДС върху земеделската продукция, което е груба грешка на държавата по отношение на селскостопанския отрасъл“, смята Доганян. Според него консолидацията на портфейла на холдинга е приключила, макар „това да е динамичен процес и винаги има възможност за промени“. Сред основните дружества в портфейла на „Синергон холдинг“ са „Топливо“, „Синергон текстил“ и „Светлина“, в които от началото на 2003 г. холдингът е увеличил дяловото си участие. С широкия му спектър от производства обаче е сигурно, че холдингът не може да инвестира навсякъде и да превърне всички дружества в конкурентоспособни, смята председателят на Надзорния съвет на холдинга. Друг от големите приватизационни фондове - „Доверие обединен холдинг“ (който успя да събере най-много бонови книжки през 1996-1997 г.) отчита консолидирана загуба от 1.2 млн. лв. през 2002 г., която според изпълнителния директор Андрей Евтимов се дължи главно на влошените резултати на предприятия като „Марицатекс“ (1.8 млн. лв. загуба за 2002 г.), „Новоселска гъмза“ и „Медика“ - Сандански. Причините са индивидуални - негативите от миналото, влошена пазарна конюнктура и т.н., смята Евтимов.

Недостигът на управленски ресурс

според него е основна пречка за развитието на дъщерните дружества. Положителните примери на холдинга са „Доверие Брико“ (2 млн. лв. печалба), „Биляна трико“ и „Обединена млечна компания“, които също са в структурата на холдинга и при които джойнт венчърните споразумения и трансферът на ноу-хау оказват благотворно влияние върху крайните резултати на холдинга. „Доверие обединен холдинг“ не предвижда сериозни преструктурирания на портфейла и ако това става, ще се търси по-скоро финансов ефект заради многобройните ни акционери, посочва Евтимов. Най-голяма консолидирана печалба от 4 млн. лв. за миналата година регистрира „Ем Джи Елит холдинг“, която в голяма степен се дължи на туристическите дъщерни дружества от портфейла, които концентрират все повече инвестиции. В активите на холдинга се включват 95% от „Балкантурист“, който от своя страна е мажоритарен собственик на ваканционното селище „Калимера“ (над Слънчев бряг). Освен това групата притежава 93.7% и 66.6% от грандхотелите „Велико Търново“ и „Варна“; 51% от „Преспа“ - Лъки и 43% от„Рила - Боровец“. Според изпълнителния директор на „Ем Джи Елит холдинг“ Иван Карабатаков в резултат на освобождаването от пакети от дружества като „Газстроймонтаж“, „ЗММ Нова Загора“, „Силома“ – Силистра; на закупените участия в „Балкантурист“, „Рила - Боровец“, „Нора“ Ловеч, както и на предишните реорганизации на портфейла, стойността му е нараснала с около 1015 пъти от основаването досега. Карабатаков очерта два варианта за развитие на холдинга - единият е да се раздават дивиденти на акционерите всяка година, но според него оптимален е вторият - ресурсите да се инвестират, за да се получат по-големи ползи, макар и в по-разтеглен времеви хоризонт (2007 г.). От холдинга обмислят емитирането на ипотечни облигации в следващите години, а има идеи и за излизане на международните фондови пазари в по-далечно бъдеще.

Загубата от 758 хил. лв. по консолидирани данни за 2002 г. на „Холдинг Света София“ се дължи на отрицателния резултат, реализиран от „Винекс Преслав“, която променя съществено резултатите от дейността на всички други дружества, поясни изпълнителният директор на холдинга Борислав Манахилов.

„През 2002 г. Продадохме акции от девет предприятия

- пет, в които сме миноритарни акционери - до 25% и четири, които бяха дъщерни дружества (притежавахме над 25%). При подходящи оферти сме готови да се освободим от повечето си участия в предприятия, в които притежаваме между 10% и 34%, но не на всяка цена“, обясни Манахилов. За 2002 г. извършените инвестиции са 1.6 млн. лв., а за 2003 г. се предвиждат още 1.7 млн. Насочени са главно към губещите „Винекс Преслав“ и „Завод Витоша“ - София, но не се пренебрегват и добре работещите ПИМ АД София, „Янтра стил“ - гр. Бяла“, както и дружествата със затруднения през последната година като „Товарни превози“ Шумен и др. През следващата година се очаква да завършат инвестициите в машинния парк, нови лозови масиви за „Винекс Преслав“ и да се финализира процесът по получаване на европейски сертификати за качество.

Финансови показатели на най-големите приватизационни фондове (в хиляди лева)

 
Холдинг Общо приходи Текуща печалба/загуба Дълготрайни активи
1 2 1 2 1 2
2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001

Синергон холдинг 237072 258845 15874 17214 -645 574 8439 3905 109090 57856 41080 31651

Доверие - обединен холдинг 139961 141358 2715 2111 -1143 2365 651 686 94599 61290 19807 19600

Напредък холдинг 58633 58351 702 874 1617 1260 118 17 66920 40084 13035 14348

Ем Джи Елит холдинг 41417 19722 5178 2821 3995 -519 3995 -514 88862 68755 13016 10821

Акционер - Фаворит холдинг 38068 40476 1507 1609 266 145 943 446 21403 20355 5074 7287

ТК Холд (Труд и капитал холдинг) 28514 25699 2279 1684 1146 -3263 1412 405 34607 37483 4457 6780

Албена инвест холдинг 23759 33809 3142 6171 1751 3990 2105 3460 14431 8433 16833 11692

Северкооп-Гъмза холдинг 20269 18917 3785 3610 3217 138 3093 191 11918 12421 5725 5612

Холдинг Света София 19293 20432 1188 1866 -758 -2931 797 -217 12077 7715 7589 6407

Български транспортен холдинг 17148 18204 6567 7856 25 7 158 132 8715 5470 1186 1026

Българска холдингова компания 14630 17376 7100 4534 -102 -152 606 334 21472 18057 23040 33033

Корпорация "Съединение" 11545 13888 354 1649 151 132 37 118 15631 15641 11880 10911

Наш дом България - холдинг 10833 28712 10339 27794 -1518 -609 30 22 10159 7944 6817 6524

Орел инвест холдинг 8962 9037 2449 3182 -298 133 -26 333 9617 12572 6751 10056

Индустриален капитал - холдинг 4981 - 514 414 410 - 236 124 6698 - 4604 3138

Холдинг Варна А 3410 3904 403 900 -179 536 14 628 7515 7630 2504 2593

Холдинг Кооп – Юг 2232 1916 1322 565 -376 -87 -211 147 5117 7106 3986 5773

Идустриален холдинг България - - 1829 2845 - - 605 992 - - 19496 18672

Мел инвест холдинг - - 938 1273 - - 156 385 - - 4659 5389

От първата вълна на масовата приватизация през 1996-1997 г. фондовете побраха значителен бонов ресурс от гражданите и контролират около 15% от общите държавни активи в икономиката (според оценки на Световната банка по активи от 1995 г.). Оформянето на портфейлите приключи в груби линии в годините след възникването на приватизационните фондове, но и сега продължават покупките и продажбите на отделни по-малки или по-големи пакети, като някои от холдингите дори придобиват изцяло нови дружества. Могат да бъдат откроени три основни тенденции в реорганизацията на инвестиционните портфейли на холдингите. Първата е покупката на дялове от собствени дружества и е, исторически погледнато, най-старият феномен в развитието им. Тя води началото си от изискването в тогавашния приватизационен закон нововъзникващите фондове да не могат да придобиват повече от 34% от предприятията. Условието активизира мащабен процес на последващи взаимно договорени между фондовете размени или самостоятелни покупки на дялове, който отне няколко години. Може да се смята, че фазата е основополагаща, но е сигнал за изоставане в развитието, ако то е достигнало единствено до нея.Втората тенденция е свързана с размяната на миноритарни пакети от притежаваните дружества. Тя е симптом за следващия етап - освобождаване от ненужните дребни пакети с цел подобряване на финансите или ако се придобиват дребни участия, то е със същата цел, доколкото се преследва разпределение на дивиденти.

Третата тенденция се изразява в покупката на изцяло нови дружества и най-вече в оптимизиране, инвестиране и повишаване производителността на вече придобитите. Макар категоричната оценка да е твърде условна поради прекалено малкото примери на отчетливо прогресиращи холдинги в страната, този етап е характеристика за зрялост и приближаване към стандартите на холдинговите структури в развитите икономики, за които новите придобивания не са рядкост.