9 юни 1995


София, 9 юни 1995 година
Брой 111 /1412/


София, 9 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ.


Предложените, наложени и гласувани от Парламентарната група на Демократичната левица промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ са опит за коригирането му в посока на ускоряване на реформата, изглаждане на възникналите противоречия между закона и правилника, отключване на пазара на земята и уедряване на собствеността, съхраняване и възстановяване на трайните насаждения, изграждане на ясна система за регистрация на земеделските земи, създаване на реални възможности за оземляване на безимотните и малоимотни граждани, изчистване на процедурните несъвършенства в 4 от Преходните и заключителни разпоредби на закона.

Много от текстовете, гласувани и приети в окончателния вариант, откриват възможност за осъществяване на някои от целите, развити в мотивите. Пълното отричане на необходимостта от тези промени означава непознаване на технологията на процеса, липса на реализъм по отношение състоянието и нуждите на българското земеделие в момента.

Независимо от това, не може да се каже, че всички нови текстове са перфектни от правно-техническа гледна точка, от гледна точка на интересите на собствениците и че в тях не са налице явни политически пристрастия и интереси. Показателен в това отношение беше начинът, по който те бяха изработени и наложени от парламентарното мнозинство. Редица логични и полезни предложения на опозицията бяха отхвърлени от позиция на силата, без възможност за диалог. Мотивите на президента също бяха отхвърлени по принцип и не се преработи нито един текст.

Най-общата характеристика на промените в ЗСПЗЗ е разширяването на възможностите за коопериране и задоволяване исканията на една облагодетелствана и преди 1989 г. част от електората на Българската социалистическа партия /БСП/ чрез законова възможност да придобият по най-благоприятен начин правото на собственост върху земи, раздадени чрез министерски постановления, за лично ползване или оземлени. Тази натрапваща се тенденция, която пронизва целия закон и особено промените в правилника, поражда и необходимостта от промяна и преработване на плановете за земеразделяне. По данни на Министерство на земеделието и хранителната промишленост /МЗХП/ възстановяването на собствеността с планове за земеразделяне се извършва в 4817 землища с обща площ 53 795 хиляди декара. До момента са влезли в сила 1697 плана за общо 26 413 хиляди декара земя. В най-добрия случай, ако се спазват разпоредбите на закона и правилника, при желание на кооперации и сдружения за групиране на земите им по землища, ще се наложи преработката на 3120 броя планове за площ от 27 382 хиляди декара. Това е повече от половината земеделска земя, заявена за възстановяване. В тези случаи ще се наложи разместване на земите на останалите правоимащи поземлища. Освен продължаване в непредвидими срокове на процеса на земеразделяне, нуждата от нови и значителни бюджетни средства, създават се и условия за сериозно социално напрежение по селата при промяна на издадените вече решения от поземлените комисии по чл.18 ж, ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/.

С включването в 4 на земи, раздавани за лично ползване на земеделски стопани, съгласно чл.3 на Постановление на Министерския съвет /ПМС/ N 4 от 1988 година, земите по този параграф се увеличават с 2 милиона декара /3,7 %/. При действието на старите текстове от Закона те бяха включени в поземления фонд и се възстановяваха на общо основание с плановете за земеразделяне.

С влизане в сила на новите текстове на 4 ползвателите им могат да станат собственици. За да стане това, на тези земи е необходимо да се изработят кадастрални планове, което означава, че за землищата, където те са съсредоточени, възстановяването на собствеността ще се отсрочи за още 2 години. Нещо повече, ползвателите на такива земи са поставени в неравностойно положение. Тези, в чиито землища плановете за земеразделяне са влезли в сила, не могат да станат собственици, докато в останалите землища ще получат това право. Най-точно казано, нарушителите на закона ще бъдат възнаградени, а тези, които са го спазвали - ощетени.

Същите проблеми ще създадат и претенциите на оземлените лица на ТПС закона от 1946 година. Те също получават законово основание да искат възстановяване на собствеността върху земите, в които са били оземлени, което води до увеличаване на площите, подлежащи на земеразделяне, промяна на плановете, усложняване и удължаване на реформата.

Промяната на ал.3 на чл.3 изключва възможността за създаване на юридически лица с чуждестранно участие в земеделието при добив на първична продукция.

Новите членове 9 и 9а създават процедура, която ограничава свободния избор за реализация на земеделски земи. Нарушава се конституционното право на гражданите за свобода при разпореждане със собствеността. Ако можем да се съгласим с условието най-напред земята да се предлага на съседите с оглед на нейното уедряване, то останалите препрятствия са безсмислени, алогични и са пречка за отключване на пазара.

Категорично неконституционен е и текстът на член 19а от Закона, чрез който се създават привилегии при обещетяване.

С безапелационното решаване на съдбата на ликвидационните съвети с 28 и 29 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона се слага началото на една неясна и в същото време опасна процедура за разпореждане със собствеността на "групи и лица", което е един нов правен термин и няма законова основа. Всъщност ликвидационните съвети се заменят с упълномощени лица, които ще управляват и ще се разпореждат със собствеността на всички правоимащи от цялото землище, независимо от това дали са отделни стопани, сдружения или една или няколко кооперации. Това е опасно връщане на формата на разпореждане назад и ще се усети особено остро там, където дяловете на правоимащите не са разпределени и плановете за земеразделяне не са влезли в сила. При законовата възможност за групиране на земята и промяната на плановете новоизбраните органи по нищо няма да се различават от управителните съвети на бившите ТКЗС. Още през първите седмици след влизане на закона и правилника в сила тази тенденция по места вече е налице.

Редица текстове от Правилника за приложение на ЗСПЗЗ са в несъответствие както с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, така и с Кодекса на труда, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите.

Промените в закона и правилника, приети с натиск, засилват тенденциите за налагане на кооперациите в не съвсем чист вид като единствена форма за стопанисване на земята и ограничават свободния избор. Те бяха реализирани като открит политически акт на БСП и ще превърнат българското село в поле за нови политически битки.

София 8 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА ПАРТИЯТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Идват нови избори. Българската комунистическа партия /БКП/, като първа извънпарламентарна партия е все още без нито една стая за Централния комитет /ЦК/ на БКП, за Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ на БКП, за окръжните, районите, околийските и градските комитети на БКП. Редакцията на вестник "Комунистическо дело" е също без нито една стая. За каква равнопоставеност на политическите партии може да се говори и при пълното затъмнение по Българската национална телевизия /БНТ/ и Българското национално радио /БНР/, където сте въвели пълна цензура. Защо сами не спазвате законите, които гласувахте след извършената от вас контрареволюция на 10 ноември 1989 г.? Защо не спазвате и не прилагате Закона за политическите партии /ЗПП/, който вие приехте? За каква демокрация може в България да се говори? България има псевдодемокрация.

За 28 пореден път най-учтиво ви молим да ни дадете сграда за нуждите на ЦК на БКП, а така също и за нуждите на окръжните комитети на БКП във всички бивши окръжни градове и в цялата страна, в това число и клубове за провеждане на събрания, конференции и пленуми. Също така и молим да ни се даде бившата сграда на Академията за обществени науки и социално управление /АОНСУ/ за нуждите на Висшата партийна академия, която възстановихме и от 1 август ще започне учебната си година. Радио "Христо Ботев" е създадено от БКП. Молим да ни бъде реституирано и то. Никой няма право да заграбва имуществото на БКП. Молим да ни бъде реституирано цялото конфискувано партийно имущество от 1924 г. до сега по двата профашистки закона. БКП е жива и никоя друга партия не може да претендира за наследство на БКП.

София, 7 юни 1995 г.

                                                                                                   ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО "ЗАЩО В УСЛУГА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ?" НА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ - "МЛАДОСТ", ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА, НАПУСНАЛИ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


ГОСПОЖИ И ГОСПОДА - БИВШИ РАДИКАЛДЕМОКРАТИ,

Въпреки събитията от незавършилия или по-скоро провален от вас конгрес и личните ми разочарования от всички това, което се случи, аз се надявах, че дори и разделени, ние бихме могли да продължим да вървим заедно в една посока - на отстраняване на българските соцкомунисти от управлението на родината ни. Надявах се, но очевидно съм се лъгал. От екрана на Българската национална телевизия /18 май 1995 г./ видях подлата атака срещу легитимно избрания председател на Радикалдемократическа партия /РДП/ г-н Александър Йорданов, с което съмненията ми спрямо изложената от Аспарух Панов теза се оправдаха. А те са, че не идеологически и принципни, а чисто лични, егоистични интереси на членове от бившето национално ръководство на РДП са истинска причина за искането да се напусне Съюзът на демократичните сили /СДС/.

Господа бивши радикалдемократи, вие сте достатъчно интелигенти, за да разберете, че това, което вършите, обслужва единствено и само интересите на българските соцкомунисти. То е удар не само върху РДП, а и върху процеса на обединяване на демократичната общност на България. И понеже това, което направихте, го направихте съзнателно, то за мен е напълно ясно, че вие не служите на каузата на демокрацията и обслужвате интересите на БСП, което означава, от една страна, че мястото ви наистина не е в РДП и СДС, но, от друга страна, че вие се дистанцирате от демократичната общност на България.

Това е вашият избор, съответстващ на личния ви морал, но той не е изборът на свободомислещите хора в РДП, които доказаха през последните пет години, че са истински либерали, и проявиха необходимата политическа толерантност в решителния за отечеството ни момент спрямо различните идеологии на партиите и движенията в СДС, защото не са забравили целта на създаването и смисъла от съществуването на коалицията на Съюза на демократичните сили, които се състоят в преодоляването на неизличимите последици от комунистическата политика на късоглед егоизъм. Този именно егоизъм ви попречи да видите, че цялото винаги е по-голямо от частта, че СДС е единствената алтернатива на Българската социалистическа партия /БСП/ и че си заслужава трудът да направиш нещо полезно за сънародниците си, без непременно да искаш депутатско място или министерско кресло.

Всичко това, което ви казвам, го правя със съжаление, защото разбирам, че по този начин привържениците на демокрацията не стават повече в България, но го правя, за да може всички онези, които се разочароваха от такива като вас и не гласуваха на последните избори, да разберат, че в СДС и РДП хората, които са решили да просперират за сметка на доверието, с което са ги дарили техните избиратели, нямат бъдеще. Смятам, че по този начин тези, отблъснати от избирателите си, хора ще успеят да преодолеят личните си разочарования и въпреки основателните си съмнения, ще отидат и ще гласуват, и то точно за Съюза на демократичните сили, който не е някакво абстрактно понятие, а е единствената политическа сила в България, която е способна да направи бъдещето на нацията по-добро и по-човешко.

И накрая искам да ви кажа, че много съжалявам за това, че ви познавах и ви имах доверие. Ще ми припомня една може би забравена от вас истина и тя е, че който се е повел по акъла на комунистите, далеч не е стигнал и добро не е видял.

София, 19 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


II. ЗА СИТУАЦИЯТА В РДП

През миналата година преди парламентарните избори се проведе XXVI извънреден конгрес на Радикалдемократическата партия. На конгреса бе взето решение партията да се яви на парламентарните избори в десноцентристката коалиция СДС. В тази коалиция партията участва от 1989 г. и благодарение на това успява да постигне стабилно представителство вече в три парламента.

Отделни ръководители на местни организации, както и някои членове на Националното ръководство не се подчиниха на решенията на конгреса. От тогава до днес те продължават да водят политика на конфронтация и призовават за напускане на коалицията СДС, за присъединяване към други коалиции. В серия от изявления по националните медии те остро атакуват СДС, а по този начин и собствената си партия. Тази критика, провеждана особено в навечерието на парламентарните избори, изигра негативна роля за цялата опозиция и практически подпомогна политическата пропаганда на социалистите.

За съжаление един от инициаторите на тази политика е г-н Аспарух Панов - вицепрезидент на Либералния интернационал. Г-н Панов бе предложен на този пост поради голямата ангажираност на председателя на РДП с дейността на парламента в качеството му на председател на парламента.

Позициите на г-н Панов не срещат разбиране в партията. Не са съгласни с тези позиции както над 90 % от местните организации на партията, така и всички народни представители от РДП в парламента. На практика тези позиции водят до разбиване на демократичните сили в страната и до превръщането на РДП от парламентарна в извънпарламентарна партия.

Споровете в националното ръководство на РДП, където г-н Панов има сериозна подкрепа, доведоха до свикването преждевременно на XXVII конгрес на РДП. На конгреса групата от националното ръководство, настояваща партията да напусне коалицията СДС, направи опит за фалшифициране на делегатските мандати /допускане на 21 делегати в нарушение на основни разпоредби на устава/, както и опит за взимане на решения при липса на изискуемия от устава кворум. Това принуди още първия ден 40 делегати да напуснат конгреса. А през втория ден и още 125 делегати. Протест по същия начин изразиха и всички депутати на РДП.

В такава изострена атмосфера групата около г-н Аспарух Панов избира т.нар. ново ръководство на партията, отстранявайки от него председателя г-н Александър Йорданов и всички депутати.

При опит да регистрира това "ново ръководство" в съда групата около г-н А. Панов претърпя пълен неуспех. Съдът на основата на абсолютно доказаните документално опити за фалшифициране на делегатски мандати и вземане на решения при липса на кворум отказа да регистрира т.нар. ново ръководство. Невалидни са и всички останали решения на конгреса.

За съжаление тази част от Националното ръководство, която участва активно в опита за фалшифициране на мандатите на делегатите и в манипулиране на конгреса, продължава да не признава решенията на съда и навсякъде в средствата за масова информация се представят като "единствена РДП".

В момент, когато е необходимо единодействие на демократичните сили, когато само тази политика може да спре процесите на рекомунизация в България, някои членове на ръководството на РДП целенасочено водят политика на отслабване на партията и демократичните сили като цяло. Особено тревожен е фактът, че поради подобни прецеденти в българския политически живот нито една друга либерална партия не успява вече 5 години да влезе в парламента. Сред членовете на РДП се настанява съмнението, че част от Националното ръководство и лично г-н Панов се стремят да извадят партията от парламента, предвид на лични амбиции и неудовлетвореност. РДП като единствена либерална партия в българския парламент ще продължи въпреки сложната ситуация в партията да работи за осъществяване на либералните принципи и за изграждане на мостове на разбирателство в демократичната общност на България. В момента много местни организации настояват за провеждане отново на проваления XXVII конгрес на партията и за вземане на него на решения, адекватни на политическата ситуация в страната.

РДП очаква г-н Аспарух Панов да преосмисли своята позиция, водеща към разцепление на партията, и да продължим заедно да работим за либералната и демократичната кауза в България. Само една-единствена радикалдемократическа партия може да стабилизира позициите на либерализма в България. Убедени сме, че никой истински либерал няма да върви против решенията на съда и либералните ни принципи.

Пожелаваме успешна работа на членовете на Изпълнителния комитет на Либералния интернационал и оставаме с надеждата, че проблемите, пред които е изправена либералната общност в България, в най-скоро време ще намерят правилно и полезно за демокрацията решение.

София, 15 май 1995 г.

                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Йорданов

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
09.06.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Мария Иванова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!