9 юли 1992

София, 9 юли 1992 година
        Брой 133 (663)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


Вчера обединените парламентарни малцинства на Съюза на демократичните сили /СДС/ и Движението за права и свободи /ДПС/ тласнаха към криза българския парламент. Те го превърнаха в инструмент за политическа репресия. Ясно пролича намерението на управляващите да поставят началото на поредица от политически съдебни процеси. Това е опит да се удари и парламентарната, и извънпарламентарната опозиция, кълновете на гражданското общество.

Очевидно се цели да се отклони вниманието на обществото от провала на управлението на СДС, да се създадат предпоставки за силови решения на острите социално-икономически проблеми.

Обществото ни е изправено пред избор - да се поддаде на страха и остане ням наблюдател, както често се е случвало в нашата история, или да прояви гражданска отговорност и да не позволи да се потъпкват човешките права и демократичните ценности.

Ние се обръщаме към будната гражданска съвест. Само тя може да спре съсипването на държавата и на икономиката, ограбването на хората. Вярваме, че тази наша позиция ще бъде подкрепена от всички истински демократични сили, от всеки демократ.

Ръководството на Българската социалистическа партия /БСП/ и ръководството на Парламентарния съюз за социална демокрация /ПССД/ заявяват:

1. Депутатите от ПССД временно преустановяват своето участие в работата на Народното събрание в знак на протест срещу използването на парламента като инструмент за политически репресии, срещу подчиняването на дейността му на една реставраторска политика.

ПССД оттегля своите представители от ръководствата на постоянните парламентарни комисии. Депутатите от ПССД изцяло ще напуснат онези комисии, чието съществуване вчерашното гласуване обезсмисли. ПССД внася официално искане за предсрочно освобождаване на председателя на 36-ото Народно събрание, поради очевидната му неспособност и нежелание да ръководи безпристрастно работата на Народното събрание.

2. В следващите дни депутатите от ПССД ще се обърнат пряко към своите избиратели, към обществото, за да разберат техните реални оценки за сегашния български парламент и мисията на опозицията в него.

Очевидна е необходимостта от смяна на приоритетите в дневния ред на парламента. Парламентарната опозиция ще бъде конструктивен коректив на управлението само тогава, когато на дневен ред са истинските проблеми на нацията.

Най-острият проблем на България днес е кризата в изпълнителната власт, с която СДС грубо злоупотребява без оглед на националните интереси. Това ще бъде основен въпрос и за парламентарната опозиция. Ние ще разсейваме информационната мъгла около този кабинет и ще се противопоставяме на всички рецидиви на административен произвол против правата на гражданите.

Режимът на СДС изчерпва бързо своите възможности. Остават му диктатът и насилието. Но вие, хората ог града и селото, работещи и безработни, имотни и бедни, можете да подкрепите другата перспектива - на проспериращото демократично общество, на националното съгласие, на свободната инициатива на хората във всички сфери. Това днес е граждански дълг на всички ни!

София, 8 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА "НЯКОИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖТА" ОТ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОДКРЕПА НА СТУДЕНТСКИ И МЛАДЕЖКИ ИСКАНИЯ. Документът е адресиран до Министерския съвет на Република България.


Докато 250 хиляди безработни млади хора изнемогват и са объркани, докато студентите са с ниски стипендии и без топла вода, правителството и парламентът правят балове и се занимават с политическа демагогия.

Оценявайки това бездействие като подигравка с българската младеж, ние подкрепяме:

1. Справедливите искания от Меморандума на студентските организации от май 1992 г.
2. Исканията на варненските студенти за признаването на Варненския свободен университет.
3. Обявената протестна седмица на Българския студентски съюз.

И издигаме нови искания:

1. Искаме действен орган за общуване с младежта - правителство с ясна, а не задкулисна младежка политика.
2. Искаме правителствена програма за младежката безработица.
3. Правителството и местните съвети да изпълнят ангажимента си към младежките строителни набори и да им предоставят полагаемите им се жилища.
4. Искаме да знаем - кой стана собственик на младежката база и кой я използва?

Досега правителството ни поднасяше изненади - сега започваме ние с младежки "жаден" контрабал на 10 юли 1992 г. от 17.30 часа пред шадравана на президентството.

Очаквайте още изненади през "Лятото на нашето недоволство’92".

ИЗГОТВИЛИ ДОКЛАДНАТА:

За Българска демократична младеж: Ив. Атанасов  За Социалистически младежки съюз: Л. Николов За Федерация на Българската социалистическа младеж: Ст. Иванов    
За Българска студентска федерация: Д. Банков

София, 8 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПО ПОВОД НА НАЧИНА НА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


На 14 май 1992 г. в страната беше проведена едночасова национална предупредителна стачка от синдикалните организации в земеделието, в която участваха над 100 хиляди синдикални членове. Националният отраслов стачен комитет връчи петиция на ръководството на Народното събрание, президента и Министерския съвет. Вече втори месец няма отговор на исканията за предприемане мерки срещу недемократичното приложение на Закона за земята, погазването на работническите права, незачитане волята на собствениците и задълбочаващия се хаос в земеделието.

От друга страна, във Федерацията продължават да постъпват декларации, изложения, протести и телеграми с подписи от колективи и собственици на земя за незабавно решаване на известните вече на цялото общество тревожни проблеми в земеделието и които се състоят главно в следното:

Първо. Държавата не създаде икономически условия за развитие на земеделието: липсват минимални гарантирани изкупни цени, съобразени с инфлацията, преференциални кредити, както и други облекчения. Министерството на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването на поземлената собственост е ликвидиране и по същество в момента не се упражнява държавно ръководство в отрасъла. Страната е изправена пред катастрофален спад в производството на растениевъдна и животновъдна продукция. Агонизират свиневъдството и птицевъдството, където има всичко за едно съвременно производство - производствени мощности, технологии, породи и хибриди и повече от 40 000 висококвалифицирани работници и специалисти. Загива сортовото семепроизводство. Унищожават се племенни стада. Ликвидира се дейността "Борба с градушките". Не е известна бъдещата структура на ДО "Ветеринарно дело" и системата за фитосанитарния контрол в страната.

Жътвата започна, а в отрасъла цари анархия - не са готови комбайните, липсват средства и не се отпускат кредити за закупуване на резервни части и гориво, не са ясни условията, при които ще се изкупува хлебното зърно. Не достигат средства и не са отпускат кредити за най-неотложни нужди.

Второ. Поради некомпетентност, безотговорност и политизация в дейността на много ликвидационни съвети процесът на ликвидация на кооперативните стопанства допринесе за ново нарастване на социалното напрежение на село. Недемократичното, бюрократичното и административно назначаване на ликвидационните съвети нанесе и нанася най-голяма вреда на аграрната реформа. Съставени в много случаи от некомпетентни; а в отделни случаи и от криминално изявени и чужди на земеделието хора, при хиляди безработни специалисти, ликвидационни съвети провеждат дейност, която е срещу интересите на голямата част от собствениците на земя, която налага често да се подменят или внедряват насилствено с полиция. В резултат на некомпетентните действия се разстройва производството и се разпилява имуществото.

Поземлените комисии вършат работата си неоснователно мудно и некомпетентно, което забавя възстановяването на собствеността върху земята. Хиляди декари плодородна земя вече пустее, а над 20 хиляди безимотни чакат да бъдат оземлени. Пречи се на образуването и регистрирането на земеделски кооперации. Не се създават предпоставки за извършване на есенна сеитба.

Трето. Расте броят на неправомерно уволнените специалисти и работници. Като основание за уволненията се посочва ”пълна ликвидация” а същевременно на тяхно място се назначават други, в много случаи неподходящи хора. Хиляди са работещите в земеделието, които от няколко месеца не се получавали заплати.

Грубо се нарушават синдикалните права. Не са редки случаите на намеса на председатели на ликвидационни съвети в дейността на синдикалните организации или на откази от преговори и подписване на споразумения. Практика е уволненията да започват от синдикалните активисти, без да се спазват разпоредбите на Кодекса на труда.

Изразяваме пълно несъгласие с подходите на Министерството на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването на поземлената собственост (СРЗВПС) за нежеланието му да подпише Споразумение с ФНОЗ по най-важните въпроси на аграрната реформа, засягащи интересите на работниците от земеделието, изразено в отклоняването на няколко предложения след 14 април 1992 г.

Като изразява голямата си тревога за състоянието на българското земеделие и свързаните с него интереси на неколкостотин хиляди работници и специалисти, Изпълнителният комитет на Федерацията на независимите синдикати от земеделието настоява Народното събрание, президентът и правителството да предприемат необходимите законови и други мерки за създаване икономически условия за спазване законността в земеделието;
- настоява за прекратяване преследването на синдикатите;
- настоява за създаването на условия за прибирането на реколтата, подготовката и извършването на есенната сеитба като най-важна грижа за изхранване на населението.

Настояваме Министерството да започне от 5 юли 1992 г. преговори с ФНСЗ, за да се постигне споразумение за отстраняване на острите нарушения на трудовото законодателство. Ако до края на юли 1992 г. не се постигне съгласие за подписване на споразумение с Министерството, Изпълнителният комитет ще подкрепи исканията на организации от ФНСЗ за ефективни протестни действия.

Като оценява важността на жътвата, ФНСЗ приканва своите организации до 31 юли 1992г. да се въздържат от стачни действия.

Призоваваме всички сродни синдикални федерации, организации и съюзи от земеделието да подкрепят нашето заявление и искането за подписване на споразумение по решаване на най-остри конфликтни проблеми, а в противен случай да се присъединят към протестните действия на организациите на ФНСЗ.

София, 1 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ ПО ПОВОД НА НЕИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРЕНОСТИ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Националният стачен комитет, след като обсъди създалата се ситуация в миннодобивната промишленост,

ДЕКЛАРИРА

1. Правителството не изпълни т.2 от подписаното на 1 април 1992 г. споразумение и Националният стачен комитет на Федерацията на независимите синдикати на миньорите /ФНСМ/ на базата на разработката на работните групи до 15 април 1992 г. да обяви окончателно решение по преструктуриране на рудодобива.

След неколкомесечна интензивна работа на експертите постановлението бе прието на 23 април 1992 г., но и досега не е публикувано и не се изпълнява. Пренебрегването на поетите задължения от правителството води до задълбочаване на кризата в рудодобива, създаване на предпоставки за аварии и злополуки, срутвания и други необратими изменения, които в бъдеще ще изискват допълнителни средства за възстановяване, без производство на суровини.

В голям брой минни предприятия не се изплащат заработените трудови възнаграждения. Това води до засилване на социалното напрежение, което може да стигне до фаза, която ще излезе извън контрол.

2. По един повърхностен начин бяха разгледани разчетите за поддръжка на въгледобивната промишленост. Отпуснатите минимални средства са на практика вече изчерпани. Затруднява се нормалното провеждане на минните работи и разкривката, с която ще се блокира производството в следващите периоди.

И тук недостигът на средства създава предпоставки за крупни аварии, които в условията на отделяне на газ метан и пожарна опасност в подземните рудници могат да доведат до масови злополуки със смъртен изход.

Несигурността от своевременно постъпване на средства за изплащане на заработените трудови възнаграждения създава значително социално напрежение във въгледобива.

3. Пълната неизясненост на средствата за работна заплата за миннодобивната промишленост на практика блокира и браншовото договаряне, и колективното договаряне по предприятията за 1992 г.

4. Правителството не изпълни и поетите задължения по т.4 от цитираното споразумение, а именно - ръководството на предприятията да се възлага предимно чрез конкурси на професионалисти, доказали своите качества.

Точно обратното, прекратено бе провеждането на конкурси. Честата, а в много случай и необоснована смяна на ръководствата без конкурс, както и случаите на несвоевременно назначаване на ръководители на овакантени места, води до влошаване на производствените и финансовите показатели със съответни неблагоприятни последици за трудовите колективи

Ако горните проблеми не бъдат компетентно решени до 25 юли 1992 г., Националният стачен комитет си запазва правото да пристъпи съм активни синдикални действия.

София, 7 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ: П.Попадиин

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ "ПОДКРЕПА" В ЕООД "КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД" - БУРГАС, В ПОДКРЕПА НА СЕГАШНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до председателя на Комисията по национална сигурност при Народното събрание, до президента на Конфедерация на труда "Подкрепа", до Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, до областния управител на Бургас и до средства за масова информация.


ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изразяваме огромното си възмущение и негодувание от опитите на определени среди от местната управа за трети пореден път да ни натрапят лицето Недко Баев за управител на фирмата.

За нас "компетентността” му е извън всякакво съмнение. За времето на неговото двукратно управление той доказа, че умее да разори в кратки срокове предприятието, за което говорят икономическите анализи, представени от наша страна в Министерството на промишлеността. Синдикална секция /СС/ "Подкрепа” при дружеството смята, че целите, които се преследват с опитите за трето назначаване на г-н Баев, са пределно ясни - бързо разоряване и умъртвяване на фирмата и евтина приватизация.

СС "Подкрепа” и мнозинството от колектива застават твърдо зад настоящия управител Веселин Кабов и смятат, че назначаването му от Министерството на промишлеността е единственият правилен избор.

Желанието на колектива е най-после да бъдем оставени спокойно да работим, за да изведем предприятието от тежкото състояние, в което е изпаднало, и да възвърнем доверието на клиентите му. Всякакви по-нататъшни опити за дестабилизация на предприятието ни ще сметнем за умишлени и престъпни и лицата, които се стремят към това, ще трябва да поемат своята морална, съдебна и политическа отговорност.

ДЕКЛАРИРАМЕ,

че докрай ще отстояваме интересите на колектива на "Кораборемонтен завод” - Бургас, и няма да допуснем преднамерените опити на определени среди за дискредитиране на сегашното ръководство на фирмата.

Бургас, 2 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - КРЕМИКОВЦИ, ПО ПОВОД НА МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ. Документът е адресиран до Министерството на здравеопазването, до Българския лекарски съюз, доКонфедерация на труда "Подкрепа" до Конфедерация на независимите синдикати в България и до всички средства за масова информация.


Ние, медицинските работници от Трета работническа болница - Кремиковци, ХЕИ - клон Кремиковци, Стоматологична поликлиника - Кремиковци, категорично протестираме против манипулациите на общественото мнение във връзка с протестните действия на медицинските работници, окачествени като политически.

Ние не нарушаваме Хипократовата клетва и Кодекса на труда.

Ние не сме преустановили лечебната си дейност и с нищо не застрашаваме здравето и живота на нашите пациенти.

Протестните действия провеждаме в обедната си почивка и във времето, определено за работа с документи.

Нашите искания са икономически и морални, защото само с Хипократова клетва медицина и здраве не се правят.

Ние искаме нормални условия за работа и живот!

Призоваваме колегите от цялата страна да ни подкрепят.

София, 8 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК. Документът е приет на Учредителния конгрес на 10 декември 1990 г. в София и допълнен на Втория конгрес на 23 февруари 1991 г.


ЧЛЕН 14
ГОВОРИТЕЛ

Говорителят поддържа връзка със средствата за масово осведомяване, прави изявления и декларации от името на Блока, основани на неговата програма.

 ЧЛЕН 15
 ИЗКЛЮЧВАНЕ

/1/ С решение на местната организация на Блока може да бъде изключен член на Блока, който грубо нарушава Устава или с поведението си пречи за постигане на целите на Блока, или го злепоставя. Решението за изключване се обжалва пред следващия конгрес на Блока.

/2/ Предложението за изключване се съобщава от бюрото на местната организация на заинтересования член, който може да даде обяснение в тридневен срок.

/3/ Предложеният за изключване член се поканва писмено да присъства на общото събние на местната организация, на което ще се разглежда неговото положение.

/4/ Решението за изключване се взема с обикновено мнозинство от присъстващите с явно гласуване.

/5/ Народен представител на Блока може да бъде изключен от националния съвет, в случай че в дейността си в Народното събрание съществено се отклонява от становището на Блока по принципни политически въпроси.

/6/ Решението по ал.5 се обжалва пред конгреса.

ЧЛЕН 16
ИМУЩЕСТВО И ЧЛЕНСКИ ВНОС

/1/ Имуществото на Блока се състои от право на собственост, други вещни права, права върху интелектуална собственост, парични средства и вземания, авторски и други права.

/2/ Встъпителният членски внос, който всеки кандидат за член на Блока внася, е 30 лв.

/3/ Редовният месечен члески внос е 5 лв. Всеки член го заплаща без покана не по-късно от 10 дни от началото на следващия месец.

/4/ Приходите на Блока се реализират от:

1. Встъпителен и редовен членски внос.
2. Доброволни помощи и дарения от страната и чужбина.
3. Приходи от печатни издания и друга стопанска дейност.
4. Държавни субсидии.
5. Приходи от стопанска дейност на фирми, в които Блокът участва.

/5/ Финансовата дейност на Блока се осъществява въз основа на бюджет, който се изготвя от изпълнителния съвет и се приема от конгреса. За финансовата дейност изпълнителният съвет дава отчет пред конгреса, проверен от контролния съвет.

/6/ Бюджетът на изпълнителния съвет се формира от 20 % отбив от членски внос, от дарения, доходи от фирми и др.

ЧЛЕН 17
ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

/1/ Членовете на Блока, които са избрани за народни представители, образуват парламентарната група на Блока.

/2/ Парламентарната група избира измежду членовете си председател.

/3/ Парламентарната група провежда в Народното събрание политическите и законодателните инициативи на Блока.

/4/ Парламентарната група взема решения за дейността си в Народното събрание в съответствие с приетите решения от ръководните органи на Блока и отстояваните от него политически становища.

/5/ Парламентарната група на Блока определя народни представители, които в качеството си на говорители на групата при всеки отделен случай да изразяват политическите позиции и становища на Блока.

ЧЛЕН 18
ПЕЧАТНИ ОРГАНИ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

/1/ Централен печатен орган на Блока е вестник "Бизнесмен”.

/2/ Председателят може да реши издаването на други печатни издания и създаване на средства за масово осведомяване на Блока.

ЧЛЕН 19
ПЕЧАТ И СИМВОЛИКА

/1/ Блокът има кръгъл печат с надпис "Български Бизнес Блок".

/2/ Блокът има емблема, която включва символ и буквите БББ.

/3/ Блокът има знаме, цветът на което се определя от националния съвет.
/4/ Празникът на Блока е 10.XII.

ЧЛЕН 20
ПРЕКРАТЯВАНЕ

Блокът се прекратява в случаите и по реда, предвидени в законодателството за организации с политически характер.


*  *  *

Този устав е приет от Учредителния конгрес на БББ, проведен в София на 10.XII.1990 година и изменен и допълнен на Втория му конгрес, проведен в София на 23.ІІ.1991 година.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


097. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДРУЖЕСТВО "БЪЛГАРСКИ ОРЕЛ"


Идеята за създаването възниква сред членовете на "Независимото дружество за възстановяване на българската история" през декември 1990 г. Инициатори стават членовете на "Клуб Стефан Стамболов - за възстановяване на българския имидж", с цел да се популяризират българските постижения сред обществото. На 22 април 1991 г. на Учредително събрание се взема решение за създаването на дружество "Български орел". На 24 юни 1991 г. то е регистрирано официално като политическа партия от Софийски градски съд.

Политическа партия дружество "Български орел" е отворена към обществото научно-политическа формация на инициативни хора с високо интелектуално ниво, зачитащи правата и свободата на развиващия се човек, уважаващи ценностите на либерализма и техническия прогрес.

Партията се бори за изграждането на цивилизовано общество, основано на равен старт, на реставрирани исторически корени и легитимен държавен герб, на стопански, интелектуален и технически просперитет, за използване на цивилизовани форми за борба и влияние върху държавната власт, местното самоуправление и общественото мнение.

Партията участва със самостоятелна листа в изборите за Народно събрание /на 13 октомври 1991 г./, но не печели депутатски места.

Ръководен представителен орган на партията е нейният председател.

Почетен и действителен председател е Маргарита Кавлакова.

Адрес за контакти: София, община "Триадица", ул. "Борис Чолаев", бл.41, ап.29, тел.: 58-63-62; 66-76-11.

/Пресслужба "Куриер"/


12:22:00    
09.07.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова  
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова   
                                           Зоя Божкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!