9 март 1995


София, 9 март 1995 година
Брой 48 /1349/


София, 9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Утре в парламента ще започнат дебатите по внесения от мнозинството на БСП проектозакон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Това е поредният рекомунизационен, реставрационен и реваншистки акт на бившите комунисти и на техните сателити. Целта е да бъде спрян процесът на реално връщане на земята на нейните собственици и на техните наследници и същевременно да бъдат развързани ръцете на бившата червена номенклатура за ускорена ретекезесация в българското село.

Ако този закон бъде приет, той ще засегне интересите на стотици хиляди българи, защото ще ги лиши от реална собственост.

Ако този закон бъде приет, той ще ни върне в миналото към доказалия своя политически и икономически банкрут азиатски колективизъм.

Ако този закон бъде приет, последиците за българското земеделие и за българската икономика ще бъдат катастрофални.

Ето защо ние призоваваме всички истински дехмократи в България да кажат решително "не" на тази комунистическа ревизия на Закона за земята.

Ние призоваваме всички на митинг в защита на бащината ни земя утре, сряда, от 17,30 часа на площад "Св. Александър Невски".

София, 7 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СТАТУТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОГЛАСЕНО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА 7 МАРТ 1995 Г.


ГЛАВА V ОТ СТАТУТА НА СДС

Регионални съвети /РС/

Чл.18. РС на СДС са консултативни органи на съюза. Те се образуват на територията на регион, определен от НКС, като се вземат предвид и границите на избирателните райони. В един регион не може да има повече от един РС.

Чл.19. РС се състои от представителите на партиите и организациите, пълноправни членове на СДС. Те се утвърждават от централните им ръководства. Всяка партия или организация има право на един глас. Разпоредбите на чл.8 и чл.9, ал.3,4 и 6, важат и за РС.

Чл.20. Измежду членовете си РС избира ръководство в състав: председател, зам.-председател/и/ и секретар. Председателят излиза от квотата на своята организация. В ръководството не може да участва повече от един представител на партия или организация.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЮРОТО НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ЗА ПРОЕКТА ЗА СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНИЯ БЛОК НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ.


На свое извънредно заседание бюрото на Генералния съвет изслуша информация за хода на работата по проекта, изнесена от изпълнителния секретар Кирил Владимиров. Информацията бе подкрепена и от мнението на експертите, юристи на съюза. След обстоен анализ и дискусия по изнесеното бюрото взе решение да подпише проекта за статут с особено мнение. Това решение се налага от факта, че все още документът е в работна фаза и неговите несъвършенства крият значителни рискове за общата кауза на демократичните синдикати.

Мотивите, поради което бе взето горното решение, са следните:

1. В проекта за статут не са налице достатъчно признаци, характерни за юридическото лице, и като цяло той не отговаря на изискванията на Закона за лицата и семейството /ЗЛС/. Това поставя под съмнение съдебната регистрация на Националния блок на демократичните синдикати /НБДС/, а оттам и неговото своевременно кандидатстване за участие в Националния съвет за социално партньорство.

2. Изключително неясни са постановките за органите на блока, дотолкова доколкото съгласно изискванията на ЗЛС те делегират или пък съответно имат правата да вземат решения относно целите и задачите, които си поставя блокът. Така например не са указани адекватно правомощията на Събранието на пълномощниците /общото събрание/ съгласно Закона за лицата и семейството. Не е указан кворумът, при който събранието може да бъде законно и съответно да взема решения. Казано е, че Събранието на пълномощниците взема решения по цялостната дейност на НБДС, но заедно с това се приема, че те имат препоръчителен, дори че нямат задължителен характер /чл.20 и чл.21/. Това на практика обезсмисля работата на този орган и е израз на предварително недоверие към представителите на всички организации. От правна гледна точка това е нонсенс, а що се отнася до Закона за лицата и семейството, очевидно, че такива постановки не могат да бъдат приети от съда поради това, че не може Събранието на пълномощниците /общото събрание/, в случая висш орган, както е отбелязано в чл.17, да няма право да взема решения, които имат задължителен характер. Куриозен е фактът, че Събранието на пълномощниците единствено има право да извършва промени в статута, но очевидно поради така формулираните му правомощия тези промени могат да бъдат приети като незадължителни или препоръчителни.

3. Подобно е положението, що се отнася до Националния комитет. Не са прецизирани прерогативите на тази орган, съгласно ЗЛС, а също е налице куриозната постановка на консенсус при вземане на решения, включително и такива, които например касаят свикването на Събранието на пълномощниците. Очевидно е, че в такъв орган един представител или една организация би могла да блокира решение за какъвто и да е организационен или друг форум. Почти изключено е такъв орган да взема адекватни решения, например в условията на работа в Националния съвет за социално партньорство, където позицията на блока трябва да бъде единна и своевременно представена.

4. Правен нонсенс е също така наличието на органи в статута, които се създават от органи. Органите на една организация, отговарящи на изискванията на Закона за лицата и семейството, се създават от общото събрание /Събранието на пълномощниците/, те са част от статута, а статутът не може да бъде променян от който и да е друг орган, различен от общото събрание /Събранието на пълномощниците/.

5. Съвършено неясна е и постановката за приемане и съответно напускане на организации - членове на НБДС. Очевидно е, че липсата на конкретни постановки създава условия за свободно движение навътре и навън в блока, без каквито и да е последици за организациите. Трябва да е ясно, че след като влизането в блока става с решение на органите на съответните организации, същата трябва да бъде процедурата на напускане. Това гарантира срещу произвол и еднолични стъпки на определени лидери, а също така има значение за консумирането на права и съответно изпълнението на задължения, които имат организациите, подписали статута. Още повече че всяко ново членство и всяко напускане на организация в блока дава съответното отражение в цялостното участие на блока на всички равнища в системата за социално партньорство. И тук съществува постановката, че всички решения на Националния комитет се вземат с общо съгласие, което при наличието на голям брой организации и на техни представители предполага в много голяма степен диктат на малцинството. Този диктат може да се изрази в отказа на една организация да бъде приет нов член или обратното, да бъде освободена организация съгласно правилата на статута. На подобен риск не може да се подхвърли нито една организация от какъвто и тип да е, в която и страна да е. Подобно правило на косенсус може да съществува единствено в малки общества, клубове и пр., които не са в контекста на една цялостна и твърде динамична социална ситуация, и то в национални мащаби.

6. В разрез със Закона за лицата и семейството е постановката за това кой представлява блока пред съответните работодатели и държавни органи. Както поради крайно обърканите постановки, така и поради липсата на елемент на мандатност. Съвършено ясно е, че блокът не може да бъде представляван от представители, имащи мандати от собствените си организации, регистрирани като отделни юридически лица. Тези лица, които и да са те, нямат и не могат да имат каквито и да е правомощия, освен да представляват и защитават в рамките на блока интересите на собствените си организации. Правото да се представлява една формация от какъвто и да е характер тя, възниква съгласно волята на орган, определен в съответния устав или статут.

Отчитайки всички тези факти, а и редица други бележки, направени както от юристи, така и от организации и представители на НПС, бюрото приема този проект за един работен документ и задължава госпожа Иванова да го подпише именно като такъв. Заедно с това бюрото предлага да бъде формирана комисия, която, спазвайки принципите и духа, залегнали в преамбюла, да доразработи проекта. Този проект трябва да бъде обсъден и еднакво приет от всички организации, участници в начинанието, и съответно предложен за окончателно подписване.

Бюрото на Генералния съвет на НПС смята, че работата по окончателното формиране на блока трябва да се ускори, както и да се ползват в най-голяма степен помощта и консултантските услуги на експерти.

София, 5 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ И НА СТУДЕНТСКОТО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА В. "НОВА МАКЕДОНИЯ". Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до консулството на Република Македония в България и до средствата за масово осведомяване.


Обезпокоени сме от информацията на в. "Нова Македония", че край гр. Скопие ще бъде построен паметник на българския цар Самуил, представян от сърбокомунистическия режим в Република Македония като македонски цар.

Българската история по безспорен начин свидетелства и доказва, че цар Самуил е български монарх, а Македония - българска земя. Византийските хронисти наричат гръцкия император Василий българоубиец, а не македоноубиец. Тях обаче никой не може да обяви за български шовинисти!

Въпреки приятелското отношение и благоразположение на Република България към Република Македония налице е явна кражба на български исторически права и ценности. Имайки предвид крехката възраст на т. нар. македонска нация, не е чудно, че правителството в Скопие гради своята пропаганда върху българското историческо наследство. Не е ли по-лесно да бъде признат българският произход на населението във Вардарско и така то да бъде приобщено към съкровищницата на хилядолетната българска история и култура. Оставаме с най-топли чувства към нашите братя в Македония и се надяваме те да се отърсят от генерираната от комунистическата пропаганда шизофрения.

София, 7 март 1995 г.

ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ - д-р Иван Георгиев

ЗА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ - д-р Николай Шишков

ЗА СТУДЕНТСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ" - Искрен Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ИВАН ГАРЕЛОВ - ВОДЕЩ ПРОГРАМА "ПАНОРАМА" ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЗА ЦЕНЗУРА В ТЕЛЕВИЗИЯТА. Документът е адресиран и до Българското национално радио и до останалите средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАРЕЛОВ,

Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ намира за целесъобразно да доведе до знанието на обществеността, че обвиненията на г-н Георги Петрушев са верни и той е напълно прав в обвиненията си за цензурата, наложена в Българската национална телевизия /БНТ/. Тя, за съжаление, не е национална телевизия, а е телевизия на Желев, на Българската социалистическа партия /БСП/ и на Съюза на демократичните сили /СДС/. Доказателство за това, както добре знаете, е, че БКП досега прави много опити да ни допуснете за участие в програма "Панорама", за което има и писмени искания, но Вие мълчите ли, мълчите. Вие много добре знаете, че БКП е на шесто място в изборите между всички политически партии. Демократичната алтернатива за републиката /ДАР/ е коалиция от четири партии, чието разпадане е предстоящо, така че те не могат да бъдат шеста политическа сила. Такава е БКП, колкото и неприятно да е за Вас и за Вашите началници. Това е факт, а в следващите избори ще бъдем свидетели какво ще стане. Ако не ни беше взет основният символ - червената бюлетина, също не се знае на кое място щеше да бъде БКП. Колкото и неприятно да е за президента и за управляващите, нашият народ иска социализъм, а не американизъм и капитализъм. За съжаление той беше излъган да гласува със символа на БКП - червената бюлетина, за реставрацията на капитализма.

Президентът на Република България не е президент на целия народ. Той е президент на БСП, на СДС и на Движението за права и свободи /ДПС/. Той прилага също дискриминация спрямо БКП. Доказателство за това е, че досега той не е поканил на нито един прием представителите на БКП, за което няма право, тъй като тези приеми се дават с държавни средства, а не от джоба му. Той трябва да си подаде оставката и да си върви във Веселиново.

Излагайки горното, най-учтиво молим да ни бъде даден достъп за участие в предаванията по програма "Хоризонт" и в "Отзвук" на БНТ, а така също и в програмите на Българското национално радио /БНР/.

Ще очакваме да бъдем включени в програма "Хоризонт" на 11 март 1995 г., а след това и в други предавания по наше искане. Ще се надяваме да бъдем включени и в предавания на "Всяка неделя", както и в други програмни предавания с политически партии по БНР в София и в страната от радио Благоевград, Пловдив, Ст. Загора, Варна и Шумен.

Ако това не стане, ще потвърдите обвиненията на Георги Петрушев, че е наложена цензура в БНТ и в БНР.

София, 6 март 1995 г.

                                                                                                 ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР:

                                                                                                 Владимир Спасов


* * *

София, 9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ МАКСИМ И ДО СВЕТИЯ СИНОД ОТ ПРАВОСЛАВНАТА ХРИСТИЯНСКА ОБЩНОСТ НА СЕВЕРНА ГЕРМАНИЯ И НА ХОЛАНДИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ГЕРБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


ПАТРИАРШЕ СВЕТИ,

Ние, православните и верующи българи, живеещи в Западна Европа, очакваме с упование и вяра Вашата мъдра и тежка дума, която стои над партии и конституции, по въпроса за короната на герба на България. В нея ние виждаме силата на нашето православие и вяра. Символа на короната са желали светите братя Кирил и Методий, Апостола на свободата Васил Левски и всички патриарси и владици на Българската православна църква.

Нека гербът на Република България да бъде православен, християнски, с корона и свети кръст над нея!

Тази чест България заслужава!

Хановер, 1 март 1995 г.

ЗА ПРАВОСЛАВНАТА ХРИСТИЯНСКА ОБЩНОСТ НА СЕВЕРНА ГЕРМАНИЯ И НА ХОЛАНДИЯ: Д-р Райко Чочев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТОСТАТУТ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА НАЦИОНАЛЕН БЛОК НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ, РАЗГЛЕДАН И ОДОБРЕН /6 МАРТ 1995 Г., СОФИЯ/ ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ - НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ, АСОЦИАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ И НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ГАРАНЦИЯ, МИР, ХЛЯБ". Документът ще бъде внесен в Софийски градски съд за регистриране на синдиката по Закона за лицата и семейството.


ОРГАНИ НА НАЦИОНАЛЕН БЛОК НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ /НБДС/

Чл.26. Висши колегиални органи на НБДС са:

1. Събранието на пълномощниците /СП/.

2. Националният комитет /НК/.


СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

Чл.27. Събранието на пълномощниците обсъжда и взема решения относно дейността на НБДС като цяло.

Чл.28. Решенията на СП имат препоръчителен характер за членовете на НБДС.

Чл.29. Решенията на СП се внасят в Националния комитет за сведение. Те нямат задължителен характер.

Чл.30. По искане на СП Националният комитет може да създаде юридически консултации на регионален и на браншови принцип, които да бъдат използвани от всички членове на НБДС, и да осъществява дейности, които са от обща полза.

Чл.31. Пълномощници в СП са:
1. Членовете на Националния комитет.
2. Избраните на конгреси на АДС, НПС и НСФ "ГМХ".
3. До трима представители на националните отраслови и браншови организации - членове на НБДС.
4. До трима представители на териториалните организации - членове на НБДС.

Чл.32. Събранието на пълномощниците се свиква от НК.

Чл.33. Искане за свикване на СП може да направи всеки член на НБДС. Искането може да остане без последствие, ако не се постигне общо съгласие в НК.

Чл.34. Датата, началният час, мястото и дневният ред на провеждането на Събранието на пълномощниците се оповестяват в национален ежедневник.

Чл.35. Решенията в СП се вземат с обикновено мнозинство.

Чл.36. НК свиква СП най-малко един път на две години.


НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ

Чл.37. Националният комитет организира дейността на НБДС, регулира отношенията между членовете, представлява организацията на национално равнище.

Чл.38. В работата на НК участват председателите и президентите на АДС, НПС и НСФ "ГМХ", които имат представителни функции по силата на уставите на организациите и на решения на съда. В състава на НК участват по трима представители на тези организации, в това число председателите и президентите.

Чл.39. Националният комитет взема решения за приемане на нови членове и за прекратяване на членството в НБДС.

Чл.40. Националният комитет може да създава свои помощни и експертни органи, като определя техния статут и финансирането им.

Чл.41. Националният комитет възлага разработката на проблеми, задачи, програми и други. Те могат да бъдат по синдикални, социални, политически, икономически и други въпроси. Резултатите се докладват на НК за приемане.

Чл.42. Всеки член на НБДС има право да предлага на НК проекти по въпроси от общ характер. Приетите от НК проекти се довеждат до знанието на членовете на НБДС.

Чл.43. НК създава отраслови, браншови и териториални органи, които представляват НБДС на съответните равнища.

Чл.44. Чрез свои органи НК може да организира семинари за обучение по синдикални и други въпроси.

Чл.45. В НК могат да бъдат включени и представители на други организации - членове на НБДС, ако има достатъчно основание за това. Решението се взема от членовете на НК - учредители на НБДС.

Чл.46. НК заседава периодично, но не по-малко от два пъти в месец. Ваканцията на НК е през месец август.

Чл.47. Заседанията на НК се ръководят на ротационен принцип. Избира се временен председател. Мандатът е 6 месеца. Организацията, от която е временният председател, е домакин на заседанията.

Чл.48. При възникнали неотложни синдикални или други проблеми всеки член на НБДС може да отправи мотивирано искане за незабавното свикване на НК. Искането трябва да бъде писмено. То се внася в централата на организацията домакин на НК. Изпълнителният секретар на синдиката домакин съгласува с членовете на НК датата, часа и мястото на провеждане на извънредното заседание и уведомява заинтересуваната страна.

Чл.49. Всички решения на НК се вземат с общо съгласие.

Чл.50. Решенията и документите се подписват от председателите и президентите на АДС, НПС и НСФ "ГМХ" или от упълномощени от тях лица.

Чл.51. На своето първо заседание НК възлага на временна работна група да изработи правилник за работа на комитета.


СЕКРЕТАРИАТ

Чл.52. Секретариатът е помощен орган и се създава от НК. НК възлага задачи на Секретариата да поддържа документация на НБДС и други. Секретариатът сам изработва правилник за своята работа. Правилникът се утвърждава от НК.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

Чл.53. ИК е орган на НК. Той създава комисии /екипи/ за общо представителство на НБДС на национално равнище в тристранното сътрудничество. Комисиите се утвърждават от НК. ИК сам изработва правилник за своята работа. Правилникът се утвърждава от НК.


ЧЛЕНСТВО

Чл.54. АДС, НПС и НСФ "ГМХ" са членове на НБДС по право.

Чл.55. Всички поделения на АДС, НПС и НСФ "ГМХ" са членове на НБДС.

Чл.56. Членове на НБДС могат да станат и други съдебно регистрирани синдикални организации, които приемат и са подписали статута на НБДС, при условия че техните цели, задачи и дейността им не са в противоречие с основните разпоредби от уставите на АДС, НПС и НСФ "ГМХ" и има решение на НК за това.

Чл.57. Кандидатът внася в Секретариата на НК три еднообразни екземпляра на искане за членство в НБДС, устава на организацията, решение за вписване на организацията в съда, програмни и други документи за доказване на демократичния характер на организацията, декларация, с която се доказва численият състав, списък на всички органи, имената на техните ръководства с телефони и адреси за връзка. Документи са необходими за признаване от МС на представителността на НБДС.

Чл.58. Всяка от организациите, които са представени в НК, има право да извърши проверка за установяване на достоверността на внесените от кандидата документи.

Чл.59. Ръководните органи на представените в НК синдикати вземат решение по направеното искане. Решението се внася в Секретариата, който подготвя мотивирано предложение до НК за приемане или отхвърляне на искането.

Чл.60. НК се произнася по искането в 15-дневен срок.

Чл.61. В седемдневен срок след приемане на решение Секретариатът писмено уведомява кандидата за решението.

Чл.62. При отказ на искането кандидатът може да обжалва пред НК. В срок до 15 дни след внасянето на жалбата НК се произнася по нея. Това решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

Чл.63. Встъпването в блока става след подписване на този статут и вписването на организацията в съответен регистър на НБДС.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.64. Членовете могат свободно да прекратяват членството си в НБДС.

Чл.65. Членството в НБДС може да се прекрати и с решение на НК, когато са налице достатъчно основания. Основанията за прекратяване на членството произтичат от нарушаването на принципите и неспазването на задълженията, определени със статута.

Чл.66. При прекратяване на членство с решение на НК засегнатата страна може да обжалва по реда на чл.62 от статута.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.67. Участвайки в НБДС, всяка организация запазва пълната си автономност, както и правото си свободно да напуска блока съобразно синдикалните си интереси.

Чл.68. Всички членове сами определят своите представители в съответните колегиални органи на НБДС.

Чл.69. При признаване на НБДС от Министерския съвет за представителна организация на работниците и на служителите на национално равнище за представителни се признават и членовете на НБДС.

Чл.70. Представителността се споделя поравно и най-пълно само на съответните равнища на тристранното сътрудничество.

Чл.71. Всеки член на НБДС има право да защитава специфичните си интереси.

Чл.72. Всеки член на НБДС има право да получава информация за цялостната дейност на НК.

Чл.73. Контролните органи на АДС, НПС и НСФ "ГМХ" имат право да контролират дейността на НБДС.

Чл.74. Всеки член на НБДС е длъжен да не пречи със своята дейност на другите членове.

Чл.75. Всеки член на НБДС е длъжен да съдейства за постигането на общата цел.

Чл.76. Никой няма право да злоупотребява с правата, които черпи чрез НБДС.

Чл.77. Никой няма право да изопачава решения на НК в своя или в чужда полза.

Чл.78. Членовете и техните представители в колегиалните органи нямат право да разпространяват информация за НБДС и за други членове и да отстояват от името на НБДС позиции, ако няма решение за това.

Чл.79. Никой член на НБДС няма право да подронва авторитета на друг член на НБДС или на негово поделение.

Чл.80. Правото на представителност, което се придобива чрез НБДС, се отнема при прекратяване на членството.

Чл.81. Дяловете от всичко, което е придобито за НБДС, са пропорционални на числения състав на членовете на НБДС.

Чл.82. Трети лица, които недобросъвестно попречат за изпълнението на задачите на НБДС, дължат обезщетение.


ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ

Чл.83. По договореност с членове на НБДС при възникване на колективен трудов спор НК може да създаде орган за координиране на действията.

Чл.84. Стачната солидарност е основен морален принцип на НБДС.


 ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Чл.85. Финансовите разходи, необходими за функционирането на НБДС, се поемат от членовете на пропорционален принцип.

Чл.86. Средствата на НБДС се набират от организациите в размер, определен от НК, дарения, издателска дейност и други законни дейности. За приходите и разходите се води точна отчетност.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.87. Националният комитет внася писмено искане до Министерския съвет за признаване на НБДС за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище в тристранното сътрудничество.

Чл.88. Този статут не урежда въпросите за предстоящите синдикални избори. Ако членовете на НБДС постигнат споразумение за общо участие в изборите, този статут ще бъде допълнен с разпоредби за издигане на общи кандидатури и други. Към НК ще се създаде Централна избирателна комисия, която ще изработи правилник за участие в изборите. Правилникът ще подлежи на утвърждаване от НК.

Чл.89. Измененията и допълненията на статута се приемат от Събранието на пълномощниците.

Чл.90. НБДС се разпуска с решение на СП.

Чл.91. НБДС има свои печат, емблема и знак, утвърдени от НК.

Чл.92. Този статут е приет на 6 март 1995 г. Той е неразделна част на договора за дружество, сключен между АДС, НПС и НСФ "ГМХ".

Приетият текст на този статут е съставен в три еднообразни екземпляра и е подписан от учредителите.

/Пресслужба "Куриер"/


14:15:00
09.03.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!