9 април 1991

СОФИЯ, 9 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                         БРОЙ 69 /344/

СОФИЯ, 9 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 18 МАРТ 1990 Г. В СОФИЯ, И Е ДОРАЗВИТ В ДУХА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЛИБЕРАЛНИ ИДЕИ НА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 30 МАРТ 1991 Г. В СОФИЯ.


                       ПРЕАМБЮЛ

ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА В ОБЩЕСТВОТО, ОСНОВАНО НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА, СВОБОДАТА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС СИ СЛУЖИ С ВСИЧКИ ПРАВНИ СРЕДСТВА С ПРИМАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО.

ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС Е СВЪРЗАНА С ИДЕИТЕ НА ЛИБЕРАЛИЗМА И ПРАГМАТИЗМА.

ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ПРИЕМА ЗА ОСНОВА НА ПРАВНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ ОСЪВРЕМЕНЕНАТА В ДУХА НА МОДЕРНИТЕ ЛИБЕРАЛНИ ИДЕИ ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ.

ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС Е ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА СИСТЕМА С ПЪЛНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ - ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА - С ДВУКАМАРЕН ПАРЛАМЕНТ И ДЪРЖАВЕН ГЛАВА С ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.

ВЛАСТТА НА ВСИЧКИ РАВНИЩА ПРОИЗТИЧА ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА ВОЛЯ, ИЗРАЗЕНА ЧРЕЗ СВОБОДНИ, ВСЕОБЩИ И ТАЙНИ ИЗБОРИ.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДАВАТ ПЪЛНА ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОИТЕ СЛУЖЕБНИ ДЕЙСТВИЯ И ОТГОВАРЯТ ЗА ТЯХ. СПОРЕД ПРАВОСЪОБРАЗНИЯ ЗАКОН.

ДЪРЖАВАТА НЕ МОЖЕ ДА ГОСПОДСТВА НАД ЛИЧНОСТТА. ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ СЕ ГАРАНТИРАТ ОТ СВЕЩЕНОСТТА И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ОТ ОСНОВНАТА ПРАВНА УРЕДБА НА СТРАНАТА.

ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС СМЯТА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА АТРИБУТ НА ЛИЧНОСТТА И ВЪЗПРИЕМА ЛИЧНОСТТА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ КАТО СВЕЩЕНИ И НЕПРИКОСНОВЕНИ.

ПРИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА СВОИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ ВСЕКИ ЧОВЕК СЕ ПОДЧИНЯВА САМО НА МИНИМАЛЕН БРОЙ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИЗЧЕРПАТЕЛНО ИЗБРОЕНИ В ПРАВОСЪОБРАЗНИЯ ЗАКОН, С ЦЕЛ ДА СЕ ОСИГУРИ НЕОБХОДИМОТО ПРИЗНАВАНЕ И ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ДРУГИТЕ И ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА МОРАЛА, ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ОБЩОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ В ЛИБЕРАЛНОТО ОБЩЕСТВО. УПРАЖНЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА И СВОБОДИ СЕ ЗАКРИЛЯ ОТ ЗАКОНА ТАКА, ЧЕ ЧОВЕК ДА НЕ БЪДЕ ПРИНУЖДАВАН ДА ПРИБЯГВА КЪМ БУНТ СРЕЩУ ТИРАНИЯТА И ПОТИСНИЧЕСТВОТО КАТО ПОСЛЕДЕН, ПРИЗНАТ ОТ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, ИЗХОД.

СРЕД ОСНОВНИТЕ, НЕОТНИМАЕМИ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ, СА И: ПРАВОТО НА ЖИВОТ, НА СВОБОДА, НА ЛИЧНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ, НА ТЕЛЕСЕН ИНТЕГРИТЕТ И ОПТИМАЛНА ЖИЗНЕНА СРЕДА; ПРАВОТО НА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЛИЧНАТА И ЧАСТНАТА СИ СОБСТВЕНОСТ; ПРАВОТО НА ЕДНАКВА ЗАКРИЛА ОТ ЗАКОНА; ПРАВОТО НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ, СЕМЕЙСТВОТО, ЖИЛИЩЕТО, КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА, ЧЕСТТА И ДОБРОТО ИМЕ; ПРАВОТО НА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ И ЗАЧИТАНЕ НА ПРИСЪЩОТО НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ ДОСТОЙНСТВО; СВОБОДАТА НА УБЕЖДЕНИЯТА И НА ИЗРАЗЯВАНЕТО ИМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧРЕЗ МАСМЕДИИТЕ; СВОБОДАТА НА МИРНИ СЪБРАНИЯ И СДРУЖЕНИЯ.

ДЕЕСПОСОБНИТЕ ГРАЖДАНИ УЧАСТВАТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА.

ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС Е ЗА СВОБОДА НА ВЯРАТА, СЪВЕСТТА И
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, КАТО ДЪРЖАВАТА ОСИГУРЯВА ПРАВАТА НА ВСИЧКИ ВЯРВАЩИ.

ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС СМЯТА, ЧЕ СВОБОДАТА И БЛАГОДЕНСТВИЕТО МОГАТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ САМО В РАМКИТЕ НА ЕДИННА И НЕДЕЛИМА БЪЛГАРИЯ.

ПРИНАДЛЕЖНОСТТА КЪМ ЕТНИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ ИЛИ ДРУГИ ГРУПИ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕЧКА ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА.  ТОТАЛИТАРНА /ФАШИСТКА, КОМУНИСТИЧЕСКА, ФУНДАМЕНТАЛИСТКА/, РАСОВА И ДРУГА ЧОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКА ИДЕОЛОГИЧЕСКА ПРОПАГАНДА И ПРАКТИКА СЕ ЗАБРАНЯВАТ И СЕ ПРЕСЛЕДВАТ ОТ ЗАКОНА.

ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЩЕ ПОЛОЖИ МАКСИМАЛНИ УСИЛИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСРЕДСТВОМ ВЪПЛЪТЯВАНЕ В ЖИВОТА НА СЛЕДНИТЕ ПРОГРАМНИ ПОЛОЖЕНИЯ:    

1. ПРАВОТО Е СИСТЕМА ОТ ЕСТЕСТВЕНИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ ЗА НОРМАТИВНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО И ОПТИМАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ.

МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО СЪГЛАСУВА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ОТДЕЛНИТЕ ДЪРЖАВИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОЛЗА НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ.

ВЪТРЕШНОТО ПРАВО Е ПРОЯВА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРАВА НА ЛИЧНОСТТА В РАМКИТЕ НА ДЪРЖАВАТА. НЕНАРУШИМОСТТА НА ГРАЖДАНСКИЯ ДОГОВОР Е В ОСНОВАТА НА ЛИБЕРАЛНОТО ОБЩЕСТВО.

ЗАКОН ИЛИ МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ПРАВО, СА ПРОТИВОПРАВНИ И НЕ СЕ ПРИЛАГАТ В БЪЛГАРИЯ. ПРОТИВОПРАВНОСТТА СЕ УСТАНОВЯВА ОТ КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, НЕПУБЛИКУВАНИ В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК", НЯМАТ ЮРИДИЧЕСКА СИЛА.

ВСЕКИ НОРМАТИВЕН ИЛИ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАН ПРИ ПЪЛНА ПУБЛИЧНОСТ.

2. ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ ПРИНАДЛЕЖИ НА ПАРЛАМЕНТА. ПАРЛАМЕНТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ НАРОДНО СЪБРАНИЕ /ДОЛНА КАМАРА/ И СЕНАТ /ГОРНА КАМАРА/. ПАРЛАМЕНТЪТ НЯМА ПРАВО ДА ДЕЛЕГИРА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА СИ ВЛАСТ.

ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА ПРИНАДЛЕЖИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРЛАМЕНТА И НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗРАБОТВА ЗАКОНИТЕ. СЕНАТЪТ УТВЪРЖДАВА ПРИЕТИТЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНИ И СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ОТХВЪРЛЕНИТЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА.

ОБЯВЯВАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪСТОЯНИЕ НА ВОЙНА И СКЛЮЧВАНЕТО НА МИР СА ПРЕРОГАТИВИ НА ПАРЛАМЕНТА.

ИЗБИРАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И НА СЕНАТОРИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ПРАВИЛА, УТВЪРДЕНИ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА И ОТЧИТАЩИ ОПРЕДЕЛЕНИ КАЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ.

3. ПРАВОРАЗДАВАНЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА ПУБЛИЧНОСТ.

ПРАВОРАЗДАВАНЕТО ОСИГУРЯВА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА СТРАНИТЕ ПРЕД ЗАКОНА.

ПРАВОРАЗДАВАНЕТО РЕШАВА ГРАЖДАНСКОПРАВНИ, НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ СПОРОВЕ.

КЪМ НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ ДЕЙСТВАТ СЪДИИ-СЛЕДОВАТЕЛИ.

ПРОКУРАТУРАТА Е "ПАРКЕТ" ПРИ СЪДА.

АДВОКАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ Е НАПЪЛНО НЕЗАВИСИМА ОТ ДЪРЖАВАТА.

СЪДИЯТА Е НЕЗАВИСИМ, НЕСМЕНЯЕМ И СЕ ПОДЧИНЯВА САМО НА ПРАВОСЪОБРАЗНИЯ ЗАКОН И НА СВОЯТА СЪВЕСТ. СЪДИИТЕ СЕ НАЗНАЧАВАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА ПО НЕГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, УТВЪРЕДНО ОТ ПАРЛАМЕНТА. ПО ВЪПРОСА ЗА ВИНАТА В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС СЕ ПРОИЗНАСЯ ЖУРИ, КОНКРЕТНО ОПРЕДЕЛЯНО ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН СЛУЧАЙ.

НЕ СЕ ДОПУСКА МОНОПОЛ НА ДЪРЖАВАТА ВЪРХУ НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ.

БЪЛГАРИЯ СПАЗВА МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРТНИ ПРАВИЛА НА ООН ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ЗАТВОРНИЦИТЕ, ЗАБРАНЯВА МЪЧЕНИЯТА И ДРУГИТЕ ЖЕСТОКИ, НЕХУМАННИ ИЛИ УНИЖАВАЩИ ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ФОРМИ НА ТРЕТИРАНЕ И НАКАЗВАНЕ, ВЗЕМА ЕФИКАСНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, СЪДЕБНИ К ДРУГИ МЕРКИ, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТЯВА И САНКЦИОНИРА ТАКАВА ПРАКТИКА.

4. ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ. ТОЙ РАТИФИЦИРА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ, НЕПОДЛЕЖАЩИ НА УТВЪРЖДАВАНЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА, УПРАЖНЯВА ПРАВОТО НА ПОМИЛВАНЕ, НАГРАЖДАВА С ДЪРЖАВНИ ОТЛИЧИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВА ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ, ДЕЛЕГИРАНИ МУ ОТ ЗАКОНА.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОСЪЩЕСТВЯВА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В ОПЕРАТИВЕН ПОРЯДЪК ПОСРЕДСТВОМ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ.

ВСИЧКИ МИНИСТЕРСТВА СА ИЗЧЕРПАТЕЛНО ИЗБРОЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА.

СЛУЖБАТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА /БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ/ СЕ РАЗФОРМИРОВА. СЛЕД ДЕПОЛИТИЗАЦИОНЕН ПОДБОР ЧАСТ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ Й СЕ ПРИЕМАТ В УПРАВЛЕНИЕ "ОХРАНА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

СЛУЖБИТЕ ЗА ПОДСЛУШВАНЕ ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ С ДРУГИ СПОСОБИ, КАКТО И СЛУЖБИТЕ ЗА ЦЕНЗУРА ВЪРХУ ЛИЧНАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ СЕ ЗАКРИВАТ.

ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ СЕ РАЗФОРМИРОВАТ, А ОФИЦЕРСКИЯТ И СЕРЖАНТСКИЯТ ИМ СЪСТАВ МИНАВАТ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

ЗА ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКА ПРОПОВЕД В АРМИЯТА И ПОЛИЦИЯТА СЕ HOCИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

ЗАКРИВА СЕ ГЛАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ /БИВШЕТО ГЛАВНО ПОЛИТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА/. ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ВОЙСКАТА /АРМИЯ И ФЛОТ/ СЕ ВЪЗЛАГА НА ДЕЙСТВАЩИЯ ОФИЦЕРСКИ И СЕРЖАНТСКИ СЪСТАВ.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИ ВЕДОМСТВЕНИ ПОДЕЛЕНИЯ: ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА, УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНАТА, УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛА НА ТРАНСПОРТА.

ВЪТРЕШНИТЕ И ГРАНИЧНИТЕ ВОЙСКИ, РАЗУЗНАВАНЕТО И КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕТО СА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА. МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА Е ЦИВИЛНО ЛИЦЕ. НЕДОПУСТИМО Е СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ.

ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ НА ВОЙСКАТА, ВОЕННИТЕ УЧИЛИЩА И СЕРЖАНТСКИТЕ ШКОЛИ СЕ РАВНЯВАТ СЪОТВЕТНО ПО РАНГ НА ВИСШЕ, ПОЛУВИСШЕ И СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРЕПОРЪЧВА СЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ОФИЦЕРИТЕ ДА СТАВА В ЦИВИЛНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА С ПОДХОДЯЩИ ПРОФИЛИ.

ПРОТИВОВЪЗДУШНАТА И ПРОТИВОАТОМНАТА ОТБРАНА СЕ ОРГАНИЗИРА И ИЗПЪЛНЯВА ОТ ВОЕННИ И СЕ РЪКОВОДИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА.

НИКОЙ ВОЕНЕН НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА /В АРМИЯТА ИЛИ В ПОЛИЦИЯТА/ НЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО-ВИСОКО ОТ ТОВА НА ДОЦЕНТ В БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ВОЕННА СЛУЖБА СЕ ПРЕМАХВА ПОЕТАПНО. СЪЗДАВАТ СЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ С ВИСОКА БОЕСПОСОБНОСТ И ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ. ДОКАТО СЪЩЕСТВУВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ВОЕННА СЛУЖБА, СЕ ПРИЗНАВА ПРАВОТО НА АЛТЕРНАТИВНА ПОВИННОСТ ПО РЕЛИГИОЗНИ СЪОБРАЖЕНИЯ. ВОЙНИКЪТ Е ГРАЖДАНИН В УНИФОРМА И ПРАВАТА МУ СЕ ЗАЩИТАВАТ ЧРЕЗ ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.

ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С РАВНИЩЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ И ФИНАНСОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА. СЪЗДАВА СЕ ИНСТИТУТ НА ПОЧЕТНИЯ КОНСУЛ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 9 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА ГРУПА ДЕПУТАТИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ОПОВЕСТЕНО ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЙОРДАН ВАСИЛЕВ НА ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА 4 АПРИЛ 1991 ГОДИНА.


ДО
БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
РАЗТРЕВОЖЕНИ СМЕ СЕРИОЗНО ОТ ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА И ОТ ТЕЖКИ СЪБИТИЯ, КОИТО НЕМИНУЕМО ЩЕ НАСТЪПЯТ, АКО НЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ РЕШИТЕЛНИ СТЪПКИ ЗА РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ.

ДЕЙСТВИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО СА ЗАТРУДНЕНИ ОТ ЛИПСАТА НА РЕДИЦА ВАЖНИ ЗАКОНИ, А ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗПИТАНИЯ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НАРАСТВАТ, БЕЗРАБОТИЦАТА СЕ УВЕЛИЧАВА. ПОДПИСАНО БЕ СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, КОЕТО ЗАДЪЛЖАВАШЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ДЕЙСТВА С УСКОРЕНИ ТЕМПОВЕ ПО ОПРЕДЕЛЕН ГРАФИК. ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ СЕ СПАЗВА.

ВМЕСТО ДА РАБОТИ НАПРЕГНАТО, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОЧТИ БЕЗДЕЙСТВА - ПРОПИЛЯВАТ СЕ ЦЕЛИ ДНИ, ЗАКОНИТЕ НЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ. ИЗМИНА ПОЧТИ ГОДИНА, А ПРОЕКТ ЗА КОНСТИТУЦИЯ ИЗОБЩО НЕ Е ВНЕСЕН В ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ. ДВЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ОТ МЕСЕЦИ НЕ ФУНКЦИОНИРАТ И НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО, ЗА ДА СЕ ПРЕУСТРОЯТ И ЗАРАБОТЯТ.

ВСИЧКО ТОВА ПОКАЗВА НЕДВУСМИСЛЕНО, ЧЕ В ТОЗИ СИ СЪСТАВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДЕЕСПОСОБНО.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ В ИДНИТЕ ДНИ ДА СЕ ГЛАСУВА ДАТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КАТО СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ДА НАСРОЧИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ, КОИТО ДА СЕ СЪСТОЯТ ДО КРАЯ НА М. ЮНИ.

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ДЕПУТАТИ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ АКО ТОВА НЕ СТАНЕ, НИЕ НЕ МОЖЕМ ПОВЕЧЕ ДА НОСИМ ТЕЖКАТА ОТГОВОРНОСТ И С ПРИСЪСТВИЕТО СИ ДА ПОДКРЕПЯМЕ БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - В КРАЯ НА МЕСЕЦ АПРИЛ 1991 ГОДИНА НИЕ НАПУСКАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРЕДОСТАВЯМЕ НА МНОЗИНСТВОТО - ДЕПУТАТИТЕ ОТ БСП, КАКТО И НА ДРУГИ НАШИ КОЛЕГИ, ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРЕДСКАЗУЕМИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПОДОБНО БЕЗДЕЙСТВИЕ.

СМЯТАМЕ, ЧЕ ДО 15 АПРИЛ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ДОСИЕТАТА НА ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ, КОИТО СА БИЛИ ЩАТНИ И ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.

НАЛОЖИТЕЛНО Е СПОРЕД НАС СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ДА БЪДАТ ПРОИЗВЕДЕНИ ПО МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА, ЗА ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПО-ДЕЕСПОСОБЕН СЪСТАВ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

С НАДЕЖДА В ДОБРОТО БЪДЕЩЕ НА РОДИНАТА, ОСТАВАМЕ ВЕРНИ НА СВОЯТА ДЕПУТАТСКА КЛЕТВА ДА СЛУЖИМ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 28 МАРТ 1991 Г.

П О Д П И С А Л И:

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ, ЕДВИН СУГАРЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ, ТОДОР КОЛЕВ, ЕЛЕНКО БОЖКОВ, ГРИГОР ШИШКОВ, ВЛАДИМИР МАНОЛОВ, БРАТИСЛАВ ТАЛЕВ, ГЕОРГИ МАРКОВ, РУМЕН ДАНОВ, ГЕОРГИ СПАСОВ, ДИМИТЪР ТОПЛИЙСКИ, ВЕНЦЕСЛАВ МЕДАРСКИ, ВЛАДИМИР ДЖАФЕРОВ, ОГНЯН ГЕОРГИЕВ, ЗЛАТКА РУСЕВА, СТЕФАН САВОВ, МАНОЛ ЖУРНАЛОВ, АЛЕКСАНДЪР ЧИРКОВ, ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА, ГЕОРГИ ИГНАТОВ, ЗОЯ КОМИТОВА, ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ, ПЕТКО ТЪРПАНОВ, СНЕЖАНА БОТУШАРОВА, ПЛАМЕН ДАРАКЧИЕВ, ИЛКО ЕСКЕНАЗИ, ГЕОРГИ ЛИПОВАНСКИ, ПАВЕЛ МАЗЪЛОВ, ПЕТКО ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ БАЕВ, ПЕТКО СИМЕОНОВ, ТЕОДОСИ ТОМОВ, ИЛИЧ ЦВЕТКОВ, МАРКО ГАНЧЕВ, СТОЯН ГАНЕВ, ТОДОР ТОДОРОВ-ГОРУНЯ, ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ЯНЧУЛЕВ, СПАС ДИМИТРОВ, АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ, АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ, МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ, ХРИСТО МАРКОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ, ЯНКО ЯНКОВ, ВАСИЛ КОСТОВ.

/ПЕТИМА ОТ ПОДПИСАЛИТЕ СА С ОСОБЕНО МНЕНИЕ ЗА СРОКА НА ИЗБОРИТЕ. ПИСМОТО Е ОТКРИТО ЗА ПОДПИСВАНЕ И КЪМ НЕГО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ И ДРУГИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ./

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 9 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" /ПФП/, ПРИЕТА НА 3 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ ОТ ВРЕМЕННИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ.


ИДЕЯТА ЗА ТАКАВА ФОРМАЦИЯ Е ВЪЗНИКНАЛА ПРЕДИ 9 ГОДИНИ В ЕМИГРАНТСКИТЕ СРЕДИ НА НАШИ СЪНАРОДНИЦИ, КАТО Е БИЛО ОСНОВАНО ДВИЖЕНИЕ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ОТ ИНЖ. ИЛИЯ СЛАВОВ СТЕФАНОВ /БЕЛГИЯ/, КОЙТО СЕ ИЗБИРА ЗА ЧЛЕН НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ВРЕМЕНЕН НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ И ЗА СЪПРЕДСЕДАТЕЛ.

КОНКРЕТНАТА ИСТОРИЧЕСКА ОБСТАНОВКА СЛЕД ИЗБОРИТЕ ОТ 10 ЮНИ 1990 Г., ВЪВЕЖДАНЕТО НА КРИВОРАЗБРАНА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СИЛНАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ НА ДВЕ ГРУПИРОВКИ - БСП И СДС, КОИТО ПРЕЛИВАТ ЕДНА В ДРУГА, КЪЛНАТ СЕ В ИМЕТО НА НАРОДА, А В СЪЩОТО ВРЕМЕ БЕЗДЕЙСТВАТ, СЪЗДАВАТ ОБЕКТИВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ".

ЛЪЖЕПОЛИТИЗАЦИЯТА И ЛЪЖЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯТА, ЗАПАЗИЛИТЕ СЕ НЕПОКЪТНАТИ ТОТАЛИТАРНИ СТРУКТУРИ, ОСТАНАЛИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТОТАЛИТАРИЗМА, И 400-ТЕ ДЕПУТАТИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТКРАДНАХА НАРОДНАТА РЕВОЛЮЦИЯ И СЕГА СЕ РАЗПОРЕЖДАТ С ТОЯ НАРОД, КОЙТО БЕЗРОПОТНО ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВА И ДА МЪЛЧИ, КАКТО ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ 45 ГОДИНИ, ДА СЕ ПОМИРЯВА С ОСТРАТА ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА КРИЗА, ДА БЪДЕ ПОДЛОЖЕН НА ЛИШЕНИЯ, ГЛАД, СТУД, ЛИПСА НА ХРАНИ И ЛЕКАРСТВА, ЕНЕРГИЯ, ГОРИВА, СУРОВИНИ И Т.Н., ДА НЯМА СИГУРНОСТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ В УТРЕШНИЯ ДЕН.

ЕДИНСТВЕНО МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЯ И СТУДЕНТИТЕ ЗАСТАВАТ С ОПРЕДЕЛЕНИ СОЦИАЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ, КАТО ДАВАТ ПРИМЕР НА ПО-ВЪЗРАСТНИТЕ.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ", НАРЕЧЕН ЗА КРАТКОСТ ПФП, ИМА ЗА СВОЯ ОСНОВНА ЦЕЛ:

- ДА ВЪЗСТАНОВИ СВОБОДАТА И НАРОДОВЛАСТИЕТО, Т.Е. ДЕМОКРАЦИЯТА, И ВМЕСТО БЕЗПАЗАРЕН ГРАБЕЖ НА НОВОВЪЗНИКВАЩИТЕ ДЪРЖАВНИ ФИРМИ ДА ВЪВЕДЕ НОВ ТИП СОЦИАЛНО-ПАЗАРЕН МОДЕЛ НА ОСНОВАТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ЗЕМЯТА;
- ДА ИЗГРАДИ НОВА СИСТЕМА ОТ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ НА ПРОДУКТА НА ТРУДА;
- ДА ОСИГУРИ ПОСТЕПЕННА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА;
- ДА ВЪЗКРЕСИ МОРАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ НА БЪЛГАРИНА И НАЦИЯТА;
- ДА ПОВИШИ РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НЯКОЛКО ПЪТИ, КАТО ЗАДЪРЖИ РАВНИЩЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ И ТЕЗИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ;
- ДА ПОВИШИ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ ДО РАВНИЩЕТО НА НАПРЕДНАЛИТЕ СТРАНИ В ЕВРОПА, КАТО ОТЧИТА, ЧЕ В МОМЕНТА 80 НА СТО ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СЕ НАМИРА ПОД МИНИМУМА ЗА ЖИВОТ;
- ДА СТАБИЛИЗИРА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ И ДА ПОДГОТВИ УСЛОВИЯТА ЗА НЕГОВАТА КОНВЕРТИРУЕМОСТ.

ПФП Е ЗА СВОБОДЕН ДЕМОКРАТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВОВ РЕД; СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ КАКТО ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, ТАКА И ЗА ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ ТРУДЕЩИ СЕ; СВОБОДНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО; СВОБОДНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; КОНКУРЕНЦИЯТА МЕЖДУ ФИРМИТЕ В БОРБАТА ЗА ПАЗАРА; БОРБА ЗА ПЕЧАЛБА И ПО-ВИСОКИ ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО; РАВНИ ШАНСОВЕ; НОВИ НАЧИНИ ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА; НАЧИНИ ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СЕМЕЙСТВАТА ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА; НАЧИН ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ДА ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО УПРАВЛЕНИЕТО.

СОЦИАЛНИЯТ ЕЛЕМЕНТ НА СОЦИАЛНО-ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ СЕ СЪСТОИ В ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДРТ НА НИСКОДОХОДНИТЕ ГРУПИ И ЗАЩИТА НА ВСИЧКИ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ОТ СОЦИАЛНИ СТРЕСОВЕ.

ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ГОРНОТО СА:

- ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, КОЙТО ПРЕДПОЛАГА ПО-ВИСОКИ ДОХОДИ, РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И РЕГУЛИРАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА;
- СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ И ПЕЧАЛБАТА, КОЕТО ТОТАЛНО ДА ЗАСЯГА РАВНИЩЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ;
- НОВА СТРУКТУРА НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА, КОЯТО ДА ВЛИЯЕ ВЪРХУ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ КАТЕГОРИИ;
- РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕДЛАГАНЕТО И ТЪРСЕНЕТО.    

ИКОНОМИЧЕСКИ ЧУДЕСА НЯМА, САМО СЪС СВОЯ ОГРОМЕН ТРУД БЪЛГАРИНЪТ МОЖЕ ДА ИЗГРАДИ ЕДНА НОВА БЪЛГАРИЯ ЗА СЕБЕ СИ И ЗА ПОКОЛЕНИЯТА.

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ НЕ ПОЗНАВАТ ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА, НАЦИОНАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ И НЯМАТ ПРЕДСТАВА, ЧЕ ЛИПСВА СОЦИАЛНА МОТИВАЦИЯ В ТРУДА, БИТА И ЖИВОТА КАТО ЦЯЛО.

ВОДЕЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ВСЕ ПОВЕЧЕ ПРЕМЪЛЧАВАТ ВЪПРОСА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ. ПО ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ СЕ ГОВОРИ, ЧЕ В ЧЕРТИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА" ЧРЕЗ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УЛИЦАТА НА НЕУДОБНИТЕ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВАТА СИСТЕМАОТ ЗАПЛАТИ; В ПОВЕЧЕТО ПРЕДПРИЯТИЯ, КЪДЕТО Е ВЪВЕДЕНА "НОВАТА СИСТЕМА" НА ЗАПЛАЩАНЕ, НА РЕДОВИТЕ РАБОТНИЦИ И НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ РАБОТНИЦИ ЗАПЛАТИТЕ СА НАМАЛЕНИ ОТ ПРЕДИШНИЯ УРОВЕН ИЛИ УВЕЛИЧЕНИ С 5-10 ЛЕВА. САМО ЗАПЛАТИТЕ НА НАУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ, ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ, ШОФЬОРИТЕ НА АВТОБУСИ СЕ НАМИРАТ В НОВИ ГРАНИЦИ. КОЯТО ОТ КАТЕГОРИИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ СЕ РАЗБУНТУВА, НА НЕЯ ПОВИШАВАТ ЗАПЛАТИТЕ, А ОСТАНАЛИТЕ КАКВО ЩЕ ПРАВЯТ?

ВЪПРОСЪТ С ИНФЛАЦИЯТА И ИНДЕКСАЦИЯТА НА ЗАПЛАТИТЕ НЕ СЕ ИЗСЛЕДВА И ОСТАВА НА ЗАДЕН ПЛАН.

ГЛАВНАТА КРАЙНА ЦЕЛ, КОЯТО ПРЕСЛЕДВА ПФП, Е ДЕМОКРАТИЧНО, БЛАГОДЕНСТВАЩО, БОГАТО И ПРОСПЕРИРАЩО ОБЩЕСТВО. ТОЗИ ФОРУМ ЩЕПОДПОМОГНЕ СЪС СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ НАЙ-НАПРЕД СОЦИАЛНОСЛАБИТЕ КАТЕГОРИИ - БОЛНИТЕ ХОРА И ИНВАЛИДИТЕ, ТЕЗИ, С ВРОДЕНИ НЕДОСТАТЪЦИ И ПЕНСИОНЕРИТЕ, МЛАДЕЖТА И МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА, ДЕЦАТА И ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ; НА ВТОРО МЯСТО ПФП ЩЕ ЗАСТАНЕ ЗАД СРЕДНИЯ БЪЛГАРИН /ИНЖЕНЕР, ЛЕКАР, АДВОКАТ, УЧИТЕЛ, РАБОТНИК, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТРУЖЕНИК, ИНТЕЛИГЕНТ/ И ЩЕ ПОДПОМОГНЕ НЕГОВОТО ОЦЕЛЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ, ИНИЦИАТИВНОСТ И ТРУДОЛЮБИЕ.

ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННИЯ УРОВЕН НА ПРОИЗВОДСТВОТО, А ТАКА СЪЩО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОТО И КУЛТУРНОТО РАВНИЩЕ НА ЦЕЛИЯ НАРОД. ПЪРВОСТЕПЕННИ ГРИЖИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКОТО РАВНОВЕСИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКОТО БОГАТСТВО НА СТРАНАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 9 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ.


ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ СЕ ЗАРОДИ В СЛОЖНА ПОЛИТИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ОБСТАНОВКА, СЪЗДАЛА СЕ В СТРАНАТА НИ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА.

ИЗТЕКЛИЯТ ПЕРИОД СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С ДВЕ ОСНОВНИ ПРОТИВОРЕЧИВИ ТЕНДЕНЦИИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, СИЛЕН, ПОНЯКОГА СТИХИЕН СТРЕМЕЖ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА, РАЗРУШАВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ЗА ПРЕХОДА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ БЯХА ИЗВЪРШЕНИ РЕДИЦА ПРОМЕНИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ, СОЦИАЛНИЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА ОБЩЕСТВОТО.

ДВИЖЕНИЕТО ПОДКРЕПЯ И ПОЛОЖИТЕЛНО ОЦЕНЯВА НЯКОИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕПРОМЕНИ, НО НЕ ОДОБРЯВА И ЩЕ СЕ БОРИ СРЕЩУ ЗАПОЧНАЛОТО ЛИКВИДИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ.

ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА РЕШИТЕЛНА ЗАЩИТА НА МАТЕРИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ТРУДОВИТЕ ХОРА ПРИ НОВОТО СОЦИАЛНО И ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА.
    
ДЕМОКРАЦИЯТА БЕЗ СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ Е ИЛЮЗОРНА. ПРЕХОДЪТ КЪМ ДЕЙСТВИТЕЛНО СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО МОЖЕ ДА БЪДЕ    СЪПРОВОДЕН СЪС СЪПРОТИВА ОТ НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ЗА ДА РЕАЛИЗИРАТ СВОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СТРЕМЕЖИ, ТЕЗИ СИЛИ ЩЕ СЕ ОПИТАТ ДА ПРЕМАХНАТ ОСНОВНИТЕ СОЦИАЛНИ ЗАВОЕВАНИЯ НА НАРОДА И ДА СЪЗДАДАТ СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ МЕХАНИЗМИ, КОИТО БИХА ИМ ПОЗВОЛИЛА ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗО ДА НАТРУПАТ БОГАТСТВА. ЗА ТОВА СВИДЕТЕЛСТВАТ НЯКОИ НОВИ, НО УСТОЙЧИВИ ТЕНДЕНЦИИ.

ПОЯВИ СЕ БЕЗРАБОТИЦАТА.    В БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ ТЯ ЩЕ НАРАСТВА В НЕКОНТРОЛИРУЕМИ МАЩАБИ. ВЕЧЕ МНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ БАНКРУТИРАХА И ИЗХВЪРЛИХА НА УЛИЦАТА ХИЛЯДИ РАБОТНИЦИ. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЗАВОДИТЕ    И ПРЕДПРИЯТИЯТА НАМАЛЯВАТ СВОЯ ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ, В РЕЗУЛТАТ    НА КОЕТО НАРАСТВАТ РЕДИЦИТЕ НА БЕЗРАБОТНИТЕ.

ТРУДЕЩИТЕ СЕ ИЗГУБИХА И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ГУБЯТ ОТ ОНЕЗИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ, КОИТО ПОЛУЧАВАХА ПО КОСВЕН ПЪТ, ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИТЕ ДОТАЦИИ НА РАЗЛИЧНИТЕ СТОКИ, ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО И ДР. СЪЗДАВАТ СЕ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЧОВЕК ОТ ЧОВЕКА, КОИТО ВОДЯТ ДО СИЛНО ПОЛЯРИЗИРАНЕ НА НАРОДА НА БЕДНИ И БОГАТИ. ЕДНО ОБЩЕСТВО, РАЗСЛОЕНО НА БЕДНИ И БОГАТИ, Е НЕСПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО, ТО НЕ Е ДЕМОКРАТИЧНО. ЕКСПЛОАТАЦИЯТА Е ПРЯКО СВЪРЗАНА СЪС СПЕКУЛАТА, БЕЗРАБОТИЦАТА, ПРЕСТЪПНОСТТА И ДР. И КАТАЛИЗИРА ТЯХНОТО РАЗРАСТВАНЕ.

СИЛНО Е ПОНИЖЕНО ЧУВСТВОТО НА УВАЖЕНИЕ, ЛЮБОВ И ЗАЧИТАНЕ НА ТРУДА. ИЗМЕНЯ СЕ МОРАЛНИЯТ ОБЛИК НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ. ИЗОСТАВА ВЪЗПИТАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОСОБЕНО НА ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ КЪМ ТРУДА - ТРУДЪТ КАТО ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ЧОВЕКА.

ЗА СРАВНИТЕЛНО КРАТКО ВРЕМЕ СЕ ПОЯВИХА И РАЗРАСНАХА ТВЪРДЕ ТРЕВОЖНИ ЯВЛЕНИЯ КАТО ПРЕСТЪПНОСТТА, СПЕКУЛАТА И ДР. ДНЕС ТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ С НЕОБРАТИМА СИЛА, А УТРЕ МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ОПАСНИ ПОСЛЕДСТВИЯ. ЗАСЕГА СИЛИТЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СА ПОЧТИ БЕЗПОМОЩНИ.

ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ВРАЖДАТА И ОЗЛОБЛЕНИЕТО СЕ РАЗВИХРИХА В НЕПОЗНАТИ РАЗМЕРИ И ЗАПЛАШВАТ ГРАЖДАНСКИЯ МИР. БЯХА ИЗПОЛЗВАНИ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ НЕДЕМОКРАТИЧНИ, ТОТАЛИТАРНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА. ПОЯВИХА СЕ СИМПТОМИ НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО НОВА ДИКТАТУРА.

ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, КОЯТО ОРГАНИЧЕСКИ Е СВЪРЗАНА И СЪС СОЦИАЛНОТО МИЛОСЪРДИЕ.

ПОРАДИ ВСИЧКО ТОВА ДВИЖЕНИЕТО ПО СВОЯТА ДЪЛБОКА СЪЩНОСТ Е СОЦИАЛНО, ОТРАЗЯВАЩО ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА НА БЪЛГАРИЯ.

ДВИЖЕНИЕТО Е НАЦИОНАЛНО ПО СВОЯ ОБХВАТ НЕ САМО ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ РАЗВИВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА, НО И ЗА ТОВА, ЧЕ В НЕГО ЧЛЕНУВАТ ГРАЖДАНИ ОТ РАЗЛИЧНИ КЛАСИ И ГРУПИ - СОЦИАЛНИ, ЕТНИЧЕСКИ И ВЕРСКИ, КОИТО, ВЗЕТИ ЗАЕДНО, ОБРАЗУВАТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

ДВИЖЕНИЕТО Е ДЕМОКРАТИЧНО ПО СВОЯ ХАРАКТЕР. ИЗГРАЖДА СЕ НА ПРИНЦИПА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ, НА ПРИЗНАВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА И Е ЗА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРЛАМЕНТАРНА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ.

ДВИЖЕНИЕТО Е НЕЗАВИСИМО И НАДПАРТИЙНО ПО СВОЯТА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ПРИРОДА. НЕ Е КОАЛИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ДВИЖЕНИЕТО УЧАСТВА АКТИВНО В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪВ ВСИЧКИ ИЗБОРИ.

ДВИЖЕНИЕТО ПО СВОИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Е АНТИФАШИСТКО, АНТИТОТАЛИТАРНО. ТО ВИСОКО ЦЕНИ И ЗАЧИТА ИСТОРИЧЕСКИЯ ПРИНОС НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРОТИВ ФАШИЗМА И ТОТАЛИТАРИЗМА.

ДВИЖЕНИЕТО Е РЕШИТЕЛНО ЗА РЕПУБЛИКАНСКА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 9 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗПРАТЕНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, С КОПИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ОТ СВОЕТО СЪЗДАВАНЕ КАТО ДЪРЖАВА БЪЛГАРИЯ НЕ Е ИЗПАДАЛА В ПО-ТРАГИЧНО И ЖАЛКО СЪСТОЯНИЕ! САМО БЕЗРАЗСЪДНИ И БЕЗСЪВЕСТНИ ХОРА МОГАТ ДА ГОВОРЯТ С УСМИВКА, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА ПЪЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, ЧЕ КОМУНИЗМЪТ НЕ СЪЩЕСТВУВА КАТО ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА И ЧЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОГРЕСИВНА РЕФОРМА, КОЯТО НАРОДЪТ ПОДКРЕПЯ И ДО ЕСЕНТА ЩЕ ЖИВЕЕ В БЛАГОДЕНСТВИЕ.

ТЕЗИ НАГЛИ ЛЪЖИ СА ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ ЛЪЖИТЕ НА БКП, КОЯТО ОБЕЩАВАШЕ НА НАРОДА КОМУНИЗЪМ И БЛАГОДЕНСТВИЕ. ЧЕРВЕНАТА НОМЕНКЛАТУРА ЖИВЕЕ ОТ 1945 Г. ДО ДНЕС В РАЗКОШ ВЪРХУ ГЛАДНИЯ ГРЪБ НА НАРОДА. БЕЗНАКАЗАНО!

ЖАЛКИ И ПОЗОРНИ СА НАПЪНИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТА, НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, НА НЯКОИ "ВЕЛИКИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ" - ДАЖЕ АГЕНТИ НА б-ТО УПРАВЛЕНИЕ, ДА ПРОПАГАНДИРАТ МИРНИЯ ПРЕХОД.

НАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 46 ГОДИНИ ВЪРВЯХМЕ ПО ПЪТЯ НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ СИЯЙНОТО БЪДЕЩЕ НА КОМУНИЗМА И БЛАГОДЕНСТВИЕТО. И ЗАТЪНА НАРОДЪТ В БЛАТОТО НА СТРАХОТНА БЕЗРАБОТИЦА, МИЗЕРИЯ, ГЛАД, БОЛЕСТИ, ПРАЗНИ МАГАЗИНИ, ЗЛОВЕЩИ ВИСОКИ ЦЕНИ, ОТЧАЯНИЕ, БЯГСТВО НА ЗАПАД ЗА ПАРЧЕ ХЛЯБ. КАКВА НЕВИЖДАНА ЗЛОВЕЩА КАРТИНА ПРЕДСТАВЛЯВА ГЛАДУВАЩА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1990-1991 Г.

МИРЕН ПРЕХОД НА ГЛАДУВАНЕ, МЪЛЧАНИЕ, ТЪРПЕНИЕ И ОВЧЕ, РОБСКО ПОСЛУШАНИЕ. И ЗАТОВА НА 3 МАРТ Г-Н ПОПОВ БЛАГОДАРИ ПО РАДИОТО НА ГЛАДУВАЩИЯ НАРОД ЗА ЖЕРТВОГОТОВНОСТТА ДА ГЛАДУВА И ДА УМИРА ОТ ГЛАД И ЗА МЪЛЧАНИЕТО И ТЪРПЕНИЕТО, КАТО НАЗОВАВА ПОЗОРА СЛАВА.

НАСКОРО Г-Н ПУШКАРОВ ИЗРАЗИ УЧУДВАЩАТА РАДОСТ ОТ ТЪРПЕНИЕТО НА НАРОДА, ТЪЙ КАТО СА ОЧАКВАЛИ СТРАХОТНО НЕДОВОЛСТВО. ЗАБРАВЯ ЗА РОБСКИЯ ДУХ НА НАРОДА, СМАЗАН ОТ ЛЪЖИ И ГРАБЕЖИ И ОТЧАЯН ОТ НАГЛИТЕ ТИРАНИ.

НАРОДЪТ МЪЛЧИ, А ПРАВИТЕЛСТВОТО, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ВС НА БСП УЗАКОНЯВАТ НОМЕНКЛАТУРНИ ФИРМИ, НЕ ДЕМОНОПОЛИЗИРАТ ОКТОПОДИ КАТО "РОДОПА И "СЕРДИКА", НЕ КОНТРОЛИРАТ ЦЕНИТЕ, НЕ СЪДЯТ ДЕСЕТКИТЕ, ХИЛЯДИ ВИНОВНИЦИ ЗА КАТАСТРОФАТА, НЕ ДЪРЖАТ СМЕТКА ЗА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ, НЕ ТЪРСЯТ СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ НА НОМЕНКЛАТУРЧИЦИ KATO ОГНЯН ДОЙНОВ И БРАТА НА Г-Н ЛУКАНОВ, КОИТО ВЪРЛУВАТ В ЧУЖБИНА С ФИРМИ И КРАДЕНИ ОТ НАРОДА ПАРИ.

СЛЕДВАЙКИ ПОЛИТИКА ЗА БОРБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, БДП НАСТОЯВА КАТЕГОРИЧНО:

1. ДА СЕ ПУБЛИКУВА НЕЗАБАВНО СПИСЪКЪТ С АГЕНТИТЕ НА б-ТО УПРАВЛЕНИЕ, КОИТО СЕ ВОДЯТ ЗА "ВЕЛИКИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ" И СА ВЕЛИК ПОЗОР ЗА ГЛАДУВАЩА БЪЛГАРИЯ.

2. ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ИЗДАДЕ УКАЗ ЗА СПИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРОЦЕСИ СРЕЩУ НЕВИННИ ГРАЖДАНИ И ДА СЪДИ 50 ХИЛЯДИ ПРЕСТЪПНИЦИ ОТ ОБКРЪЖЕНИЕТО НА ТИРАНА Т.ЖИВКОВ.

3. ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПОТЪРСИ СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ ОТ БИВШИЯ ПРЕМИЕР Г-Н ЛУКАНОВ ЗА ОГРОМНИЯ ВЪНШЕН ДЪЛГ КАТО МИНИСТЪР НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ ВРЪЗКИ, ЗА РАЗПИЛЯВАНЕ НА 1,2 МИЛИАРДА ПРЕЗ 1990 Г. И ЗА ВАНДАЛСКОТО ИЗНАСЯНЕ НА ХРАНИ, ДРЕХИ, ЖИВОТНИ И ДОМАШНИ ПОТРЕБИ И ЗА НЕОТЧИТАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА ДВЕТЕ НЕКАДЪРНИ ПРАВИТЕЛСТВА.

4. ПРАВИТЕЛСТВОТО, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРЕЗИДЕНТЪТ ДА СПРАТ НЕЗАБАВНО ПРЕСТЪПНОТО РАЗГРАБВАНЕ НА НАРОДНОТО ИМУЩЕСТВО ОТ ЧЕРВЕНАТА НОМЕНКЛАТУРА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЧАСТНИ ФИРМИ БЕЗ УЧАСТИЕТО И СЪГЛАСИЕТО НА КОЛЕКТИВИТЕ, УТРЕ НАРОДЪТ ЩЕ ТЪРСИ СТРОГА ОТГОВОРНОСТ!

5. ДА РЕАЛИЗИРАТЕ НОРМАЛНИ ЧОВЕШКИ ЦЕНИ НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ЧРЕЗ КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.

6. ДА НЕ ПООЩРЯВАТЕ С БЕЗНАКАЗАНОСТ И С МЪМРЕНЕ БРАКУВАНЕТО НА СТОТИЦИ ТОНОВЕ ХРАНИ, КОГАТО МИЛИОНИ БЪЛГАРИ ГЛАДУВАТ КАТО УЛИЧНИ КУЧЕТА.

7. ПОРАДИ БЕЗРАЗСЪДНАТА И АНТИНАРОДНА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЕТО ПООЩРЯВА НОМЕНКЛАТУРАТА И СПЕКУЛАНТИТЕ И УЗАКОНЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ВЛАСТ НА ЧЕРВЕНАТА НОМЕНКЛАТУРА, БДП НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНА ОСТАВКА И ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ЕКСПЕРТИ, КОЕТО ЩЕ РЕАЛИЗИРА ЧЕСТНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ ПРЕЗ М. ЮНИ.

БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ТВЪРДО И БЕЗКОМПРОМИСНО ЗАЩИТАВА ГЛАДУВАЩА БЪЛГАРИЯ И ИЗПЪЛНЯВА СВОЯ ИСТОРИЧЕСКИ ДЪЛГ В ИМЕТО НА ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И СПРАВЕДЛИВОСТ.

СОФИЯ, 21 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 9 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЕДИНЯВАЩ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, НА БЗНС, НА СДС, НА АСОЦИАЦИЯТА НА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, НА КТ "ПОДКРЕЦА", НА БСП И НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕСТРУКТИВНАТА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КРАЙНИНИ, КОЯТО СЕ ИЗРАЗЯВА В НЕОБМИСЛЕНАТА И НЕОБОСНОВАНА КАКТО ИКОНОМИЧЕСКИ, ТАКА И СОЦИАЛНО ОТМЯНА НА 31-О ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1988 Г., А ТАКА СЪЩО И В ПОСЛЕДНОТО ИЗКАЗВАНЕ В ПАРЛАМЕНТА /НА 29 МАРТ/ НА Г-Н ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ ПО ПОДГОТВЕНИТЕ ДО МОМЕНТА ПРОЕКТИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА,

НИЕ НАСТОЯВАМЕ:

1. ДА СЕ НАЛОЖИ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ОТМЯНАТА НА 31-О ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДО АКТУАЛИЗИРАНЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ТАЗИ ГОДИНА И ДО ВКЛЮЧВАНЕТО В НЕГО НА СПЕЦИАЛЕН РАЗДЕЛ ЗА НАШИТЕ РАЙОНИ.

2. ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДАТ ПРОЕКТИТЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА И ПО-СПЕЦИАЛНО МЯСТОТО НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ВЪРХУ АДМИНИСТРАТИВНАТА КАРТА НА СТРАНАТА.

3. В СРОК ОТ ПЕТ ДНИ КОМИСИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА ПОСЕТИ НАШАТА ОБЩИНА И СЛЕД КАТО СЕ ЗАПОЗНАЕ С РЕАЛНАТА, ОБСТАНОВКА, ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ.

АКО ДО 18 ЧАСА НА 2 АПРИЛ 1991 Г. НЕ ПОЛУЧИМ ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИСКАНЕТО НИ ПО Т. 3, ЩЕ ОБЯВИМ СИМВОЛИЧНА СТАЧКА, КОЯТО СЛЕД ТОВА ЩЕ ПРЕМИНЕ В ЕФЕКТИВНА. В НАШИТЕ МЕРКИ СЕ ПРЕДВИЖДА ДА БЪДЕ ОКУПИРАН ГРАНИЧНИЯТ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ ПРИ МАЛКО ТЪРНОВО И ДА БЪДЕ ЗАТВОРЕН ПЪТЯТ МАЛКО ТЪРНОВО - ИСТАНБУЛ.

МАЛКО ТЪРНОВО, 29 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:30:03    09-04-1991