9 април 1990


СОФИЯ, 9 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 70 /88/

     СОФИЯ, 9 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЕКТОПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.


                                 ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

     68. ПРЕДИ ВСИЧКИ.ТОВА Е ПАЗАР НА СТОКИ, ПАЗАР НА РАБОТНА СИЛА И ПАЗАР НА КАПИТАЛИ. ЕДИНСТВОТО НА ТЕЗИ ПАЗАРИ ТРЯБВА ДА ФОРМИРА СОЦИАЛЕН ПАЗАР.
     69. НИЕ СМЕ ЗА СВОБОДНА КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПАЗАРА, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЕГУЛИРАНА НА ОСНОВАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪГЛАСИЕ.
     70. БСДП РАЗБИРА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА КАТО ОТКАЗ ОТ ДИРЕКТИВНО ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПРЕМИНАВАНЕ KЪM БЮДЖЕТНО ПЛАНИРАНЕ. БЮДЖЕТЪТ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ОСНОВЕН ЛОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА.
     71. ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В НАШЕТО РАЗБИРАНЕ ОЗНАЧАВА ДА СЕ ОГРАНИЧАТ ФУНКЦИИТЕ НА ДЪРЖАВАТА В ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО И ПРЕМИНАВАНЕ ПОСТЕПЕННО КЪМ ПАЗАРНО ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ СТОКИ И УСЛУГИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНО СЪГЛАСИЕ ЗА ТОЗИ ПОРЯДЪК.
     72. БСДП Е ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА И ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
     73. НИЕ СМЕ ЗА РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ОСНОВА ПОСРЕДСТВОМ ДАНЪЦИ, СУБСИДИИ, ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, НОРМА НА БАНКОВИТЕ РЕЗЕРВИ, ДЪРЖАВНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ И ДР. И СМЕ ЗА ПРЯК КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА, ДЪРЖАВНИТЕ СТАНДАРТИ, ДЪРЖАВНИТЕ ПОРЪЧКИ И ДР.
     74. ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА НАЛАГА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕФОРМА НА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАТА СИСТЕМА С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПАЗАР НА КАПИТАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЪЗДАВАНЕ НА ПАРИЧНИ БОРСИ ИЛИ БОРСИ НА КАПИТАЛ И БОРСИ НА ЦЕННИ КНИЖА.
     75. ВАЖНО МЯСТО В СЪЗДАВАНЕТО НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА ИМА БАНКОВАТА РЕФОРМА. ОСНОВАТА Й СПОРЕД НАС ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТДЕЛЯНЕТО НА БНБ И ПОДЧИНЯВАНЕТО Й ПРЯКО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ КАТО ЦЕНТРАЛЕН ЕМИСИОНЕН ИНСТИТУТ. ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ДЕЙСТВАТ САМОСТОЯТЕЛНО КАТО СТОПАНСКИ СУБЕКТИ В РАМКИТЕ НА ТЯХНАТА ОБВРЪЗКА С ЕМИСИОННАТА БАНКА.
     76. НИЕ СМЕ ЗА РЕФОРМА НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА КАТО ЕДНО ОТ ВАЖНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ. ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА СЕ ОПРОСТИ, ДА СЕ ПРЕМАХНАТ КОСВЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ДА СЕ ИЗГРАДИ ЕДИННА ДАНЪЧНА СИСТЕМА ИЗЦЯЛО НА ЗАКОНОВА ОСНОВА.
     77. ЗА НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КОНКУРЕНЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ВЪВЕЖДАНЕТО НА АНТИМОНОПОЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

                                 СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА

     78. ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ САМОЦЕЛ, А СОЦИАЛНА НЕОБХОДИМОСТ. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ПОДДЪРЖА В ОПТИМАЛНИ ГРАНИЦИ ЗАКОНОМЕРНО ПОРОДЕНОТО ОТ ПАЗАРНИЯ МЕХАНИЗЪМ СОЦИАЛНО РАЗСЛОЕНИЕ, ДА ОТСЛАБВА СОЦИАЛНИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ И ДА ГАРАНТИРА СТАБИЛНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО.
     79. ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НЕ МОЖЕ ДА ВОДИ ДО БЕЗОТГОВОРНО РАЗРУШАВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ДО ИЗТОЩАВАНЕ НА НЕВЪЗСТАНОВИМИТЕ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ.
     80. БСДП СЧИТА, ЧЕ ПРИ ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО ЩЕ Е НЕОБХОДИМА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦАТА, ПОЛИТИКА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И СОЦИАЛНО ОПРАВДАНИ ИНВЕСТИЦИИ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СА НЕОБХОДИМИ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:
     - ПРАВНА ГАРАНЦИЯ НА ТРУДОВАТА ИНИЦИАТИВА ПРИ ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ.
     - СЪЗДАВАНЕ НА СМИСЛЕНА, ТРАЙНА ЗАЕТОСТ.
     - СЪЗДАВАНЕ НА ХУМАННИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА.
     - СЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ГАРАНТИРАЩО ГРАЖДАНИТЕ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА.
     81. БСДП ПРИЕМА ЗА ЕДИНСТВЕН ИЗТОЧНИК НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ ТРУДА. ТОЙ Е РЕШАВАЩ ЕЛЕМЕНТ НА ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ, ОСНОВА НА МАТЕРИАЛНИЯ И ДУХОВНИЯ НАПРЕДЪК НА ВСЯКО ОБЩЕСТВО. ЦЕЛТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ Е ОСВОБОДЕНИЯТ ОТ ВСЯКО ГОСПОДСТВО И ЗАВИСИМОСТ ТРУД.

                                     РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

                  СВОБОДНО, СОЛИДАРНО, ДЕМОКРАТИЧНО И СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО

                                          ТРУД

     82. РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪЗНАНИЕТО И САМОЧУВСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ИМА ОЦЕНЕНИЯТ ТРУД. ТОЙ ТРЯБВА ДА ДАВА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И СОЦИАЛНО ПРИЗНАНИЕ, ДА ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ, ДА УЛЕСНЯВА ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ АНГАЖИМЕНТИ, ДА ОСИГУРЯВА МАТЕРИАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ.
     83. САМО НА БАЗАТА НА СТАБИЛЕН РЪСТ НА ОБЩЕСТВЕНОТО БОГАТСТВО МОГАТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯТ ЖЕЛАНИТЕ ОТ НАС СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
     * ОБЩО БЛАГОДЕНСТВИЕ И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
     * СПРАВЕДЛИВОСТ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВО НА ТРУД И ЖИВОТ
     * РАВНОПРАВИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И СЕМЕЙНИЯ ТРУД НА МЪЖА И ЖЕНАТА
     * РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВСИЧКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
     * ОСМИСЛЯНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ И ЛИЧНИЯТ ЖИВОТ
     * УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ТРУДА, РЕАЛИЗАЦИЯ В ТРУДА
     84. ТРУДОВИЯТ ЖИВОТ НА ХОРАТА ДА БЪДЕ ОРГАНИЗИРАН ТАКА, ЧЕ ДА ОСИГУРИ БЕЗОПАСЕН ТРУД, ОХРАНА НА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО.
     85. СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ СА ЗА ТАКАВА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ТРУДА, КОЯТО ДА ПРЕВЪРНЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАВИСИМИТЕ ПОДАНИЦИ В ИКОНОМИЧЕСКИ СВОБОДНИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ.

                               СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

     86. СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ СЧИТАТ, ЧЕ СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВОТО ОБЩЕСТВО ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯВА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ЕДНАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОСТЪП ДО МАТЕРИАЛНИТЕ И ДУХОВНИТЕ БЛАГА.
     87. РАВЕНСТВОТО ОЗНАЧАВА НЕ УРАВНИЛОВКА /ЕДНАКВОСТ/, А САМО РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗЯВА И СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЛАГАТА.
     88. СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВОТО ОБЩЕСТВО ИЗКЛЮЧВА НАЛИЧИЕТО НА ПРИВИЛЕГИИ /КЛАСОВИ, ПАРТИЙНИ, НАЦИОНАЛНИ/.
     89. СЕГАШНАТА СИСТЕМА ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ЛИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ДАВА ПРЕДИМСТВА НА ИМАЩИТЕ. ЗАТОВА БСДП СМЯТА ЗА СПРАВЕДЛИВО ТЕЗИ ФОНДОВЕ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ В
РАЗВИТИЕТО СИ, КАТО СРЕДСТВАТА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ЧРЕЗ ПРЕКИТЕ ДОХОДИ - ЗАПЛАТИ, ПЕНСИИ, СТИПЕНДИИ, ОСИГУРОВКИ И Т.Н.

                                     РАВЕНСТВО

     90. СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ СА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЖЕНАТА И МЪЖА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ V ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.
     91. БСДП Е ЗА РАВЕНСТВО НА ПОКОЛЕНИЯТА НА ОСНОВАТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТ НА ТРАДИЦИИТЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ.
     92. ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО ЗАВИСЯТ ОТ НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО. ЗАТОВА ТО ТРЯБВА ДА ИМА ЗАЩИТА И ПООЩРЕНИЕ.
     93. СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ ИСКАТ ВСИЧКИ МЛАДИ ХОРА ДА ГРАДЯТ ЖИВОТА СИ НА СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ.
     94. ИЗОЛИРАНЕТО И УСАМОТЯВАНЕТО НА СТАРЕЕЩИТЕ ХОРА СТЕСНЯВА СОЦИАЛНИТЕ ИМ КОНТАКТИ И НАРАНЯВА ЧОВЕШКОТО ИМ ДОСТОЙНСТВО. НИЕ СМЕ ЗА ОБЩЕСТВО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ГИ ПОДПОМАГА И ДА СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОПИТА И ТРУДА ИМ, КОЙТО Е ЦЕНЕН ЗА ВСИЧКИ.
     95. БСДП Е ЗА АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩЕСТВОТО НА ВСИЧКИ ИЗОЛИРАНИ ПО СОЦИАЛНИ И БИОЛОГИЧНИ ПРИЧИНИ ГРУПИ.
                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 9 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


                           НИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

     В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ОБЩЕСТВЕНИЯТ ЖИВОТ У НАС СЕ ОТЛИЧАВА С ВИСОКА СТЕПЕН НА ПОЛИТИЗАЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ВСЕОБЩА ЗАДАЧА Е ДА БЪДЕ РАЗГРАДЕНА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА. ВСЯКА ОБЩЕСТВЕНА И ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ИМА СВОЙ СПЕЦИФИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ НАЧИНИТЕ, ПОДХОДИТЕ И СРОКОВЕТЕ НА ТОВА РАЗГРАЖДАНЕ. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ КТ "ПОДКРЕПА" ПРИЕМА ПЛАТФОРМАТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КАТО НА ЕДИНСТВЕНА РЕАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА У НАС, СПОСОБНА ДА ПРОТИВОСТОИ СРЕЩУ ОПИТИТЕ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА.
     ИЗВЕСТНО Е, ЧЕ СИНДИКАТИТЕ ПО СВЕТА ИЗДИГАТ СВОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ, ПАРТНИРАЙКИ С ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НАЙ-ЧЕСТО КЪМ ГОЛЯМОТО СЕМЕЙСТВО НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА.
     ПОНАСТОЯЩЕМ ОБАЧЕ СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И ДРУГИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ У НАС ПРАВЯТ ПЪРВИТЕ СИ СТЪПКИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, НЕ РАЗПОЛАГАТ С ДЕПУТАТИ В ПАРЛАМЕНТА И РЕАЛНО НЕ МОГАТ ДА ПРОКАРВАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИСКАНИЯ НА СИНДИКАТИТЕ. ЕТО ЗАЩО КТ "ПОДКРЕПА" СТАНА СЪУЧРЕДИТЕЛ НА СДС И ПОДКРЕПЯ НЕГОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТАЗИ ПЛАТФОРМА Е ГАРАНЦИЯ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА ИСКАНИЯ В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА, СОЦИАЛНОТО ДЕЛО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО.
     ЧЛЕНУВАЙКИ В СДС, КП "ПОДКРЕПА" ОСЪЩЕСТВЯВА БЛИЗКИ КОНТАКТИ С "ЕКОГЛАСНОСТ", ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, БСДП, ДРУЖЕСТВОТО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ДРУГИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, В ЧИИТО ПРОГРАМИ СА ЗАЛОЖЕНИ ПРИНЦИПНИ ПОЛОЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА, ЗАЩИТАТА НА ТРУДА, ЗАЩИТАТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ.
     ЕВЕНТУАЛНА ИЗБОРНА ПОБЕДА НА ОПОЗИЦИОННИЯ БЛОК АВТОМАТИЧНО ЩЕ ОТДЕЛИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА ОТ СДС. НЯМА ДРУГА АЛТЕРНАТИВА ПРЕД СВОБОДНИТЕ СИНДИКАТИ ОСВЕН ДА БЪДАТ ВЕЧНА ОПОЗИЦИЯ. НЯМА ДА ИМА ПОВЕЧЕ ПРАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ, КОЕТО ДА НЕ ИЗПИТА НАТИСКА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ.
     КТ "ПОДКРЕПА" НЕВЕДНЪЖ Е ИЗРАЗЯВАЛА СВОЕТО ЯСНО И ТВЪРДО ОТНОШЕНИЕ КЪМ УПРАВЛЯВАЩАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ТЯ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ДАЛА ЯСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ Е ДЕМОКРАТИЧНА СИЛА,ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ПРЕРАЗГЛЕДАЛА СЕРИОЗНО СВОЕТО ТОТАЛИТАРНО МИНАЛО. ОТ ДРУГА СТРАНА, НИЕ ПРИВЕТСТВУВАМЕ ОНЕЗИ НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ, КОИТО ИСКРЕНО СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ИДЕАЛИТЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И ЧИЯТО ЦЕЛ Е ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО НЯМА МЯСТО ЗА ТОТАЛИТАРНИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ СХЕМИ.

                                         НИЕ И ИЗБОРИТЕ

     В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ У НАС ЛАВИНООБРАЗНО НАРАСНА БРОЯТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ. ОТСЕГА Е ЯСНО,ЧЕ БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ СТРАНА НА МНОГО ПАРТИИ, ЧЕ В БЪДЕЩИЯ СВОБОДЕН ПАРЛАМЕНТ МНОГО ОТ ТЯХ ЩЕ ИМАТ СВОИ СПЕЦИФИЧНИ ИНТЕРЕСИ. ТОВА НАЛАГА УЧАСТИЕТО И НА СИНДИКАТИТЕ В ПАРЛАМЕНТА СЪС СВОИ ДЕПУТАТИ, НЕЧЛЕНУВАЩИ В ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ. ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ В БЛИЗКИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ПРЕДСТОЯТ АКТИВНИ ПРОМЕНИ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ЗАКОНИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА, В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТА НА ТРУДА, ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ, СОЦИАЛНАТА ОСИГУРЕНОСТ. НАЛИЧИЕТО НА НЕЗАВИСИМИ ОТ ПАРТИИТЕ СИНДИКАЛНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ФРАКЦИИ ЩЕ ГАРАНТИРА "НАДПАРТИЙНО" ДЕПУТАТСКО УЧАСТИЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО, ЗАЩИТАТА И ПРИЕМАНЕТО НА ВАЖНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ, ЗАСЯГАЩИ ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ.
     ЕТО ЗАЩО ВЪЗНАМЕРЯВАМЕ ДА ПОДКРЕПИМ КАНДИДАТУРИ НА СВОИ ЧЛЕНОВЕ, НЕПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА, НЕАНГАЖИРАНИ С КАКВАТО И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА. КОНФЕДЕРАЦИЯТА ЩЕ ПОДКРЕПИ СЪЩО ТАКА И НАПЪЛНО НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ, АКО ТЕХНИТЕ ВИЖДАНИЯ И ТЯХНАТА ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА СЪОТВЕТСТВУВА НА НЕЙНАТА ПРОГРАМА.
     КТ "ПОДКРЕПА" СМЯТА, ЧЕ ПРЕДПРИЯТИЯТА, УЧРЕЖДЕНИЯТА, УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ АРЕНА НА ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ. "ПОДКРЕПА" ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА НЕ ИЗГРАЖДАТ ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ ПО МЕСТОРАБОТА.
     КТ "ПОДКРЕПА" Е ЗА ИЗБОРИ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕЗ ЮНИ, ЧИЯТО ЗАДАЧА ЩЕ БЪДЕ ИЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСИТУЦИЯ И НОВ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН.

                         НИЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОБЕДИНЕНИЯ

     ПРОЦЕСИТЕ НА РАЗПАДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА АКТИВИЗИРАХА СВЕТОВНОТО СИНДИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ. ЕДИННИЯТ ФРОНТ СРЕЩУ ТОТАЛИТАРИЗМА ВЕЧЕ ИМА СВОИТЕ ПРЕДНИ СИНДИКАЛНИ ПОСТОВЕ И В СТРАНИТЕ ОТ ДОСКОРОШНИЯ ТАКА НАРЕЧЕН СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЛАГЕР. ПРЕД РАЗПАДАНЕ Е МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА, СЛУЖИЛА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕСЕТИЛЕТИЯ ДОСТОПОЧТЕНО И СМИРЕНО НА ТОТАЛИТАРНАТА ИДЕОЛОГИЯ.
     КТ "ПОДКРЕПА" ОЩЕ СЪС СВОЕТО РАЖДАНЕ ПРИЕ И ИЗРАЗИ ЯСНО В ПРОГРАМАТА СИ ПРИНЦИПИТЕ НА СВОБОДНОТО СИНДИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ИЗРАЗЕНИ И В НЯКОИ ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ НА ДВЕТЕ ГОЛЕМИ ОБЕДИНЕНИЯ - МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ И СВЕТОВНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА. НИЕ СМЕ ГОРДИ, ЧЕ ПЪРВИ В СТРАНАТА ПРИЕХМЕ, ПРОГЛАСИХМЕ И ОТСТОЯХМЕ С ДЕЙСТВИЯ ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ ПРИНЦИПИ - СИНДИКАТИТЕ СА СВОБОДНИ, ПРЕДСТАВИТЕЛНИ, ДЕМОКРАТИЧНИ. НИЕ ЖЕЛАЕМ ДА ДАДЕМ СВОЯ ПРИНОС В БОРБИТЕ НА СВОБОДНОТО СИНДИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИН ХУМАНИЗИРАН СВЯТ, СВЯТ В КОЙТО ЗА ЧОВЕКА ЩЕ БЪДЕ ОСИГУРЕНА СТОПАНСКА СИГУРНОСТ, СВОБОДА, ДОСТОЙНСТВО, СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ.
     КАТО ЗАСТАВАМЕ ЗАД ИДЕЯТА ЗА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ДОМ, НИЕ СЧИТАМЕ,ЧЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГРАЖДАНЕ ЩЕ ДОПРИНЕСАТ НЕ САМО УСИЛИЯТА НА ПОЛИТИЦИТЕ, НО СЪЩО ТАКА ПРИЯТЕЛСКИТЕ ВРЪЗКИ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОБЕДИНЕНИЯ ОТ УРАЛ ДО АТЛАНТИКА.
     С НАСТОЯЩАТА РЕЗОЛЮЦИЯ, НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПОТВЪРЖДАВАМЕ СВОЯТА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ИДЕАЛИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА КАКТО В НАЦИОНАЛЕН, ТАКА И В ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ПЛАН. НИЕ ПОТВЪРЖДАВАМЕ И НАШАТА РЕШИМОСТ ДА Я ОТСТОЯВАМЕ СЪС СРЕДСТВА, НАЧИНИ И ФОРМИ, ТИПИЧНИ ЗА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАТИ

СОФИЯ, 18 МАРТ 1990 Г.                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                  X   X   X

СОФИЯ, 9 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА МЛАДЕЖКИЯ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ /МНДС/.

     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА БЪЛГАРИНА, ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ. ЩЕ РАБОТИМ ЗА ИЗДИГАНЕТО НА ЛЮБОВТА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО КАТО ВИСША ДОБРОДЕТЕЛ НА ЧОВЕКА. МОРАЛНАТА ОБНОВА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО Е НЕОТМЕННА ГРИЖА НА СЪЮЗА. НИЕ ЩЕ СЕ БОРИМ СРЕЩУ НРАВСТВЕНАТА ДЕГРАДАЦИЯ, ЗА НРАВСТВЕНО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИНА. ЩЕ ПОДКРЕПИМ ВСИЧКИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ, БЛАГОТВОРИТЕЛНИ, РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА МОРАЛНОТО ЗДРАВЕ И ЕДИНСТВОТО НА НАРОДА.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ Е ЗА ОБЩОНАРОДНО ДОПИТВАНЕ ЗА НАИМЕНОВАНИЕТО НА СТРАНАТА. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ЕСТЕСТВЕНИЯТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК Е ТРЕТИ МАРТ. НАСТОЯВАМЕ КОЛЕДА И ВЕЛИКДЕН ДА ПРИДОБИЯТ СТАТУТ НА ОФИЦИАЛНИ ДЪРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ. ОБЯВЯВАМЕ СЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕСТИЖА, ПРАВАТА И ИМУЩЕСТВАТА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ Е РЕШИТЕЛЕН ЗАЩИТНИК НА НАЦИОНАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ, ИНТЕРЕСИ И СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ. С ОГЛЕД НА ТОВА НИЕ СМЕ КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ ВСЯКАКВИ ПРОЯВИ НА РЕЛИГИОЗЕН ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ И ПОЛИТИЧЕСКИ СЕПАРАТИЗЪМ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА БЪЛГАРИЯ. ТРАЙНАТА ВЪТРЕШНОНАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА МОЖЕ ДА СЕ ГРАДИ САМО НА СТРЕМЕЖА КЪМ ИНТЕГРАЦИЯ НА ВСИЧКИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. ИНТЕГРАЦИЯТА КАТО ПРИНЦИПНА ПОЛИТИКА Е НАЙ-ХУМАННАТА И НЯМА АЛТЕРНАТИВА КАКТО С ОГЛЕД НА КОНСОЛИДАЦИЯТА НА НАЦИЯТА И ИЗБЯГВАНЕТО НА ЖЕСТОКИ ВЪТРЕШНИ КОНФЛИКТИ, ТАКА И ЗА НАШЕТО ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ИЗГРАЖДАЩАТА СЕ ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ КАТО ЕДИННА И СИЛНА ДЪРЖАВА.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ Е РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ ПОЛИТИКА, КОЯТО ДЕ-ЮРЕ И ДЕ-ФАКТО ВОДИ ДО ИЗКУСТВЕНО ОБОСОБЯВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА. ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ НЕ ВОДЯТ ДО ЕДИНСТВО, А ДО ПРОГРЕСИРАЩО РАЗДЕЛЕНИЕ И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА РАЗЛИЧНИ ЧАСТИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ВЪПРОСЪТ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА В ИНДИВИДУАЛЕН, А НЕ В КОЛЕКТИВЕН ПОРЯДЪК В РАМКИТЕ НА РАВНОПРАВИЕТО ПРЕД ЗАКОНА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ НА БЪЛГАРИЯ.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ ЩЕ ПРОТИВОДЕЙСТВУВА СРЕЩУ ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА НАМЕСА НА ЧУЖДИ СИЛИ ВЪВ ВЪТРЕШНОЕТНИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СТРАНАТА. ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ-МЮСЮЛМАНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ИЗСЕЛЯТ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, ДА СЕ СКЛЮЧИ ДЪЛГОСРОЧНА ИЗСЕЛНИЧЕСКА СПОГОДБА В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ И СЪОБРАЗЕНА С ИНТЕРЕСИТЕ НА ДВЕТЕ СТРАНИ.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НАСТОЯВА ЗАКОНИТЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ЗА ЗЕМЯТА, ЗА ДВОЙНОТО ГРАЖДАНСТВО И НАРЕДБАТА ЗА ОТМЯНА НА ЖИТЕЛСТВОТО ДА ДАВАТ ГАРАНЦИИ СРЕЩУ ПОВТОРЕНИЕ НА "СЦЕНАРИЯ КОСОВО" В НЯКОИ ЧАСТИ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ. НИЕ СМЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРО-МЮСЮЛМАНСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЧИНА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕЙНИТЕ НОСИТЕЛИ КАТО ГРАЖДАНИ ОТ "ВТОРА КАТЕГОРИЯ". ПОЛИТИКАТА НИ ПО ВЪНШНИТЕ АСПЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС СИ ПОСТАВЯ ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ - СЪХРАНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ОБЩНОСТ. УСЛОВИЯТА ЗА НЕЙНОТО УТВЪРЖДАВАНЕ КАТО НАДДЪРЖАВНА ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ СЪС СУВЕРЕНИТЕТА НА СТРАНИТЕ, В КОИТО СЕ Е СЪХРАНИЛА. НИЕ ЩЕ СЕ БОРИМ ЗА ОТСТОЯВАНЕ НА СЛАВЯНО-БЪЛГАРСКАТА ЕТНОКУЛТУРНА САМОЛИЧНОСТ НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ ОТ СР МАКЕДОНИЯ И ЩЕ РАЗОБЛИЧАВАМЕ ФАЛШИФИКАЦИИТЕ И МАНИПУЛАЦИИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ. НИЕ ЩЕ НАСТОЯВАМЕ БЪЛГАРИЯ ДА ПОСТАВЯ НА МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ И ЗА ДЪЛГОГОДИШНАТА ПОЛИТИКА НА СРЪБСКИТЕ И ЮГОСЛАВСКИТЕ ВЛАСТИ ЗА НАСИЛСТВЕНОТО ИМ ОТКЪСВАНЕ ОТ ТЕХНИЯ БЪЛГАРСКИ КОРЕН. НИЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА ДЕМОНТИРАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ЗАПАДНАТА НИ ГРАНИЦА И ЗА РАДИКАЛНО ОБЛЕКЧАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ РЕЖИМ СПРЯМО ГРАЖДАНИТЕ НА СР МАКЕДОНИЯ.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ Е ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРЕБИВАВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ СР МАКЕДОНИЯ В БЪЛГАРИЯ, А СЪЩО И ПРИ ЖЕЛАНИЕ АВТОМАТИЧНО ДА ПОЛУЧАВАТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО. ОСОБЕНО СИЛНО ЩЕ НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ОСИГУРЯТ СТИПЕНДИИ И МЕСТА ЗА ОБУЧАВАНЕ НА МАКЕДОНСКИ МЛАДЕЖИ В БЪЛГАРИЯ. НИЕ ЩЕ НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ИЗИСКА ВРЪЩАНЕТО НА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ В СОФИЯ, КАКТО И НА ФОНДОВЕТЕ НА МАКЕДОНСКИЯ НАУЧЕН ИНСИТИТУТ, ПРЕДАДЕНИ НА ЮГОСЛАВИЯ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОД. НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА УСТАНОВИМ КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ С БЪЛГАРИТЕ В ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ ЩЕ ПОДКРЕПИ С ВСИЧКИ СИЛИ И ВЪЗМОЖНОСТИ СТРЕМЕЖИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ В СССР И РУМЪНИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ИМ И КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ. В ОТНОШЕНИЯТА СИ С ТЕЗИ СТРАНИ БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИЗВЕДЕ ТОЗИ ВЪПРОС КАТО ПЪРВОСТЕПЕНЕН. СЛЕДВА ДА БЪДАТ ДОГОВОРЕНИ И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕСЕЛВАНЕ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ УСТАНОВЯТ В БЪЛГАРИЯ. ПРИ ИЗЯВЕНО ЖЕЛАНИЕ ТЕ ТРЯБВА АВТОМАТИЧНО ДА ПОЛУЧАВАТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО. НИЕ ЩЕ НАСТОЯВАМЕ ТЕ ДА БЪДАТ ВСЯЧЕСКИ ПОДПОМАГАНИ И УЛЕСНЯВАНИ ИКОНОМИЧЕСКИ. ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕБИВАВАТ В БЪЛГАРИЯ СЪС СТАТУТ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ДА СЕ ПОЛЗУВАТ С ПРЕДИМСТВО ПРЕД ВСИЧКИ ДРУГИ ЧУЖДЕСТРАННИ РАБОТНИЦИ.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ Е ПРОТИВНИК На ШОВИНИЗМА. ТОЙ Е ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ИСТОРИЯТА И КУЛТУРАТА НА ВСИЧКИ СТРАНИ И НАРОДИ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТОЙНИ И РАВНОПРАВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ТЯХ, ЗА ИЗДИГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ АВТОРИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ И БЪДЕЩИ ДОГОВОРИ И МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ, ПОДПИСАНИ В УЩЪРБ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ, И ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ТЯХНАТА ПРОМЯНА.
     ПРИЗОВАВАМЕ ПАТРИОТИЧНАТА МЛАДЕЖ НА БЪЛГАРИЯ: ДА СЕ ОБЕДИНИМ В ИМЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНА И СИЛНА БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 14 ФЕВРУАРИ 1990 Г.                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 9 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/.


     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/ ЧЕСТО БИВА БЪРКАНА С БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /БНДП/ С ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРЯН АНГЕЛОВ. БНДРП НЯМА НИЩО ОБЩО С БНДП, НИТО Е ИМАЛА, НИТО ЖЕЛАЕ ДА ИМА. КАКВО ВЛАГА В ИМЕТО СИ НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ НА БОРЯН АНГЕЛОВ? КАКВА Е НЕЙНАТА СЪЩНОСТ? НАДАЛИ МОЖЕ ДА ОТГОВОРИ НЯКОЙ ТОЧНО И ОПРЕДЕЛЕНО. ПРИ БЪЛГАРСККАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/ СЪЩНОСТТА СЕ ИЗРАЗЯВА В УВАЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО У ГРАЖДАНИНА И ТЯ ВИНАГИ Е БИЛА ЗАЩИТНИК ЗА ПРАВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА В БЪЛГАРИЯ /ТУРЦИ, ЕВРЕИ, АРМЕНЦИ, ГЪРЦИ И ДР./. ФАКТ Е, ЧЕ ЛИДЕРИТЕ НА БНДРП, ПРЕБИВАВАЙКИ ВЪВ ФРГ, ПРЕСПИВАТ В КВАРТИРАТА НА ТУРСКИ ГРАЖДАНИ, А НАДАЛИ ИМА В СТРАНАТА ПАРТИЯ, НА КОЯТО ПО ВРЕМЕ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО Й ПРАЗНЕНСТВО ДА СА ПУСКАНИ ПЕСНИ НА ОРХАН ГЕНЧЕБАЙ. БНДРП Е ЕСТЕСТВЕНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НЕЛЕГАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛДЕМОКРАТИЧЕН ПРОГРЕСИВЕН ФРОНТ ЗА БОРБА ПРОТИВ ЕДНОПАРТИЙНАТА ДИКТАТУРА /БНДПФ/, ОСНОВАН НА 6 ЮНИ 1989 ГОД. ОТ ПЕТИМА СЕГАШНИ ЧЛЕНОВЕ НА БНДРП, КОЙТО НА 7 ЮЛИ 1989 ГОД. ИЗЛИЗА С ПРОЕКТОПРОГРАМА ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКО И ПОЛИТИЧЕСКО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД КРАЯ НА АВТОРИТАРИЗМА.
     В ТАЗИ ПРОГРАМА Е ЗАСЕГНАТО И ПРАВОТО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН САМ ДА ОПРЕДЕЛЯ ИМЕТО НА ДЕЦАТА СИ, КАТО СЕ ПРЕМАХНАТ ВСЯКАКВИ ПРИМЕРНИ ИМЕННИЦИ. ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БНДПФ СА БИЛИ ИЗВЕСТЕНИ УСТНО ИПИСМЕНО РАДИОСТАНЦИЯ "ДОЙЧЕ ВЕЛЕ", А СЪЩО ТАКА Е БИЛ УСТАНОВЕН КОНТАКТ С ОТДЕЛНИ ЛИЦА ОТ НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ Е ОТЯВЛЕН ПРОТИВНИК НА ОМРАЗАТА, АНТАГОНИЗМА И АНТИХУМАНИЗМА И ЩЕ СЕ БОРИ ЗА МИР, БРАТСТВО И ЛЮБОВ МЕЖДУ ХОРАТА. ТОВА ЩЕ БЪДЕ ОТРАЗЕНО В ПЛАТФОРМАТА И ПРОПАГАНДНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ В БЪДЕЩЕ.

СОФИЯ, 4 АПРИЛ 1990 ГОД.
                                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

СОФИЯ, 9 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ НА НЕЗАВИСИМАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЕРА-3", ПОДПИСАН НА 3 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


     НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 3 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРОМЯНА "ЕРА-3", ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, НАЦИОНАЛНОТО НЕЗАВИСИМО ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ "БИЗНЕС", БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ ИЗВЪРШИХА АНАЛИЗ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ И КОНСТАТИРАХА:
     1. В СТРАНАТА СЕ ВЪРШИ ЛОВКО МАНИПУЛИРАНЕ С ДЕМОКРАТИЧНИТЕ И ПРОГРЕСИВНИ СИЛИ НА ОБЩЕСТВОТО. СЛЕД СМЕЛИ СТАЧНИ АКЦИИ НА НФТ "ПОДКРЕПА" ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПОВИКА НА "КРЪГЛА" МАСА ПОДБРАНА ЧАСТ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОПОЗИЦИЯТА, ЯВНО УДОБНА ЗА НЕГО. С ТОЗИ АКТ ПО СЪЩЕСТВО БЯХА ИЗКЛЮЧЕНИ РЕДИЦА НЕЗАВИСИМИ ДВИЖЕНИЯ, ПАРТИИ И СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ ОТ РАДИКАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ.
     2. СЛЕД СЯДАНЕТО НА "КРЪГЛАТА" МАСА ДВЕТЕ Й СТРАНИ ОТНОВО ИЗКУСТВЕНО БЛОКИРАХА ДОСТЪПА НА МНОЖЕСТВО ОПОЗИЦИОННИ И ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ И ЗАПОЧНАХА ПРЕГОВОРИ ПО ОСНОВНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ПРЕДСТАВЯЙКИ СЕ ОТ ИМЕТО НА ЦЕЛИЯ НАРОД И ПРИСТЪПВАЙКИ КЪМ ОПИТ ДОРИ ЗА ВИД КОАЛИЦИЯ.
     3. ПРОДЪЛЖАВАТ СТАЧНИ ВЪЛНИ В СТРАНАТА, А НА "КРЪГЛАТА" МАСА ЛИПСВАТ КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ, НЕ СЕ ЗАЧИТА ЦЯЛОСТНОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ. ИНТЕРЕС ПРЕДСТАВЛЯВА И ЗАБАВЯНЕТО НА ОБЯВИЛАТА СЕБЕ СИ ЗА ЕДИНСТВЕНА ОПОЗИЦИЯ В ПОДКРЕПА НА СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА
СТАЧКУВАЩИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ.
     4. БКП, КАТО ИНИЦИАТОР НА ТАЗИ МАСА, НЕ СПАЗИ ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ СИ ИЗЯВЛЕНИЯ И ДОПУСНА САМО ПОДБРАНИ ПАРТНЬОРИ.
     ОТЧИТАЙКИ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА И СЪС СИЛАТА НА ТАЗИ ОТГОВОРНОСТ РЪКОВОДСТВАТА НА ПОСОЧЕНИТЕ ДВИЖЕНИЯ И ПАРТИИ ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ:
     1. ПО СТАР ЖИВКОВИСТКИ НАЧИН СЕ ПРИЛАГАТ ТОТАЛИТАРНИ МЕТОДИ, С КОЕТО ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ИСТИНСКА БОРБА С РЕГРЕСИЯТА И ДЕЙСТВАЩАТА НОМЕНКЛАТУРА И СЕ ОТНЕМА ТЯХНАТА СИЛА ЗА РЕАГИРАНЕ.
     2. ПОСТАНОВКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЖИЗНЕНОВАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВОТО Е ДАЛЕЧЕ ОТ ИСТИНСКИТЕ ЕТАПИ НА ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ В ПОЛША, УНГАРИЯ, ГДР И ДР. В НЕЯ ЛИПСТВА ШИРОКОТО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ПРОГРЕСИВНИ СЛОЕВЕ.
     ПО ТЕЗИ ПРИЧИНИ РЪКОВОДСТВАТА ИЗЛИЗАТ СЪС СЪВМЕСТНА

                                   Д Е К Л А Р А Ц И Я

     УЧРЕДЯВАТ НА 3 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА НЕЗАВИСИМА КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЕРА-3" /НК/ С ГЛАВЕН ЩАБ ЗА КООРДИНАЦИОННА ДЕЙНОСТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ СЛАВОМИР ЦАНКОВ И СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ - ВЕНЦИСЛАВ П. ИЛИЕВ, ВЕНЦИСЛАВ КАЦАРСКИ, СТАНИМИР ДОСЕВ, АСЕН ЧАУШЕВ И СЕКРЕТАРИ: ТОТЬО ПЕТРОВ, ДОБРИ ДОБРЕВ, ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ, АНТОАН ПЕТРОВ, ГЕОРГИ ВЛАХОВ.
     ТАКА УЧРЕДЕНОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗАПАЗВА НАПЪЛНО ПРОГРАМИТЕ И САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА СДРУЖЕНИЯТА И ПАРТИИТЕ В НЕГО, ВЛИЗАЩИ НА РАВНОПРАВНА ОСНОВА. ВСЯКА ОТ ТЯХ МОЖЕ ДА НАПУСНЕ КОНФЕДЕРАЦИЯТА КОГАТО СМЕТНЕ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО.
     НК "ЕРА-3" Е ГОТОВА ДА ПРИЕМЕ:
     1. ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СДРУЖЕНИЯ, ОБЕДИНЕНИЯ, ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ НА РАВНА ОСНОВА С ОСТАНАЛИТЕ.
     2. ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ГРУПИ, НАУЧНИ ЗВЕНА, ЖЕЛАЕЩИ ДА РАБОТЯТ В ЩАБА Й. ПРИЕМАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА С КОНСЕНСУС ОТ ВСИЧКИ РЪКОВОДСТВА.
     НК "ЕРА-3" ИЗИСКВА ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО:
     1. НЕЗАБАВНОТО Й УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА ПРИ ВЗИМАНЕ НА КАРДИНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ. ТЯ ИСКА ДА ПОСТАВИ И ПРЕДЛОЖИ ПЪТИЩА ЗА БЪРЗО РАЗРЕШАВАНЕ НА НАБОЛЕЛИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО НАСЕЛЕНИЕ.
     2. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАБОТА НА НЕЙНОТО РЪКОВОДСТВО И ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.
     АКО ИСКАНЕТО Й НЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНО В 5-ДНЕВЕН СРОК, ТЯ ЩЕ ЗАПОЧНЕ БОРБА С ВСИЧКИ МИРНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ И CПИРAHE НА СДЕЛКИ ОТ НАСТОЯЩАТА "КРЪГЛА" МАСА. НК "ЕРА-3" ПОДЧЕРТАВА, ЧЕ "КРЪГЛАТА" МАСА В ТОЗИ ВИД НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА НАРОДА. БКП ДОБРЕ ЗНАЕ, ЧЕ ПАРТНЬОРИТЕ Й НЕ МОГАТ ДА СЕ КОНСТИТУИРАТ КАТО СТРАНА В КАРДИНАЛНИ ПРЕГОВОРИ, ЗАЩОТО НЕ СА И ДЕЛЕГИРАНИ ПРАВА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОТ ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ ДВИЖЕНИЯ В СТРАНАТА. ЕТО ЗАЩО НК "ЕРА-3" Я ОБЯВЯВА ЗА НЕЗАКОННА, КАТО ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ЧЕ РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ НА НЕЯ, СА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ. НК "ЕРА-3" Е ГОТОВА ЗА ПОЕТАПНА УПОРИТА И СЕРИОЗНА БОРБА С ВСИЧКИ МИРНИ СРЕДСТВА. КАТО НАЧАЛО ТЯ СЕ ОБРЪЩА КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД: ОТКРИВА НА 6 ФЕВРУАРИ 1990 Г. ОТ 9.30 ЧАСА ПАРАЛЕЛНА КРЪГЛА МАСА, ВСТРАНИ ОТ СГРАДАТА НА НДК, НА КОЯТО КАНИ ДОЙДАТ ЗА УЧАСТИЕ И ДРУГИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ. НА НЕЯ РЪКОВОДСТВАТА ЩЕ ПРИЕМАТ ПРЕЗ ПЪРВИЯ ДЕН ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ, НАБОЛЕЛИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ГРАЖДАНСКИ КОЛЕКТИВИ С ГОТОВНОСТ ДА ГИ РАЗГЛЕДАТ, ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ И ДА ИМ ДАДАТ ОБЩЕСТВЕНА ГЛАСНОСТ.
     ГЛАВЕН ЩАБ НА НК "ЕРА-3" С ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЪКОВОДСТВАТА:
     1. ДВИЖЕНИЕ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРОМЯНА "ЕРА-3", 2. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, 3. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ; 4. НАЦИОНАЛНО НЕЗАВИСИМО ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ "БИЗНЕС", 5. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ.

СОФИЯ, 3 ФЕВРУАРИ 1990  Г.
                                                    

                                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/