9 януари 1995


София, 9 януари 1995 година
Брой 6 /1307/


София, 9 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТО НА 8 ЯНУАРИ 1995 Г.


1. Националният партиен съвет на Радикалдемократическата партия /НПС на РДП/ подкрепя становището на Изпълнителния комитет /ИК/ на РДП от 23 декември 1994 г.

2. НПС на РДП подкрепя по принцип проектостатута на СДС, изготвен от ИК на РДП и предоставен на вниманието на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС.

3. НПС на РДП подкрепя предложението на ИК на РДП до НКС на СДС, СДС да стане инициатор на среща на всички демократични сили, които се отказват от колаборация с БСП, за формиране на обединени демократични сили. Ако НКС на СДС откаже това, РДП да стане инициатор на такава среща.

4. При положение че СДС приеме статут с партийноподобна структура, ИК на РДП да свика конгрес, на който да се реши дали РДП да прекрати своето съществуване и да се влее в тази структура, или да излезе и да продължи своето съществуване като самостоятелна партия.

5. Следващият НПС да се свика до края на февруари 1995 г. с точка от дневния ред: подготовка за участие на РДП в изборите за местни органи на властта.

6. Като нови членове на ИК на РДП Националният партиен съвет избра Йордан Ганев и Ценю Ботев на местата на Николай Христов и Елка Константинова. За сведение бе приета оставката на Александър Джеров от поста заместник-председател на РДП.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ И НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ПЛЕНУМ НА 7 ЯНУАРИ 1995 Г. В СОФИЯ.


ГОСПОДИН ВИДЕНОВ,

Участниците в работата на съвместния пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ и на Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ на БКП най-сърдечно Ви поздравяваме с изборната победа, която за съжаление спечелихте не по честен и почтен начин. Вие спечелихте тази скъпа за вас изборна победа с основния символ на БКП. Избирателите не гласуваха за БСП, а гласуваха с червената бюлетина за продължаването на строителството на социализма. Сега ви е предоставен историческият шанс да докажете кои и какви сте, както и каква партия е БСП. Тази изборна победа вие завоювахте и благодарение на подкрепата на комунистите, които все още съставляват основната членска маса на БСП.

За да оправдаете надеждите и очакванията на трудовия ни народ, е целесъобразно да изпълните във възможно най-кратки срокове вашата предизборна програма, а така също бихте могли да се обърнете и към предизборната програма на БКП. в която най-същественото е:
- Да бъдат намалени цените на стоките с 50 на сто.
- Да бъдат разпуснати ликвидационните съвети и да не се пречи в регистрирането на новите селскостопански коопераци.
- Да бъдат възстановени всички пазари, които имахме до злокобния 10 ноември 1989 г.
- Да се възстанови производството на всички предприятия, като произвеждат само продукция над световно ниво.
- Да бъде ликвидирана безработицата.
- Да бъдат възстановени безплатното образование, медицинското обслужване, безплатните лекарства и градският транспорт за деца, учещи се и пенсионери.
- Да бъдат увеличени стипендиите и пенсиите толкова пъти, колкото пъти са увеличени цените след 10 ноември 1989 г.
- Да бъде отменен параграф 4 от Закона за земята.
- Да бъде отменен законът "Панев".
- Да да бъдат отменени законите за приватизацията и за реституцията на едрата градска собственост.
- Да бъде отменен законът за конфискуване на имуществото на тоталитарните партии.
- Да бъдат въведени единни държавни цени на всички стоки.
- Да бъде ликвидирана престъпността.
- Да се преустанови гоненето и уволненията на членове на БКП.
- Да бъдат възстановени всички социални придобивки, които имахме до 10 ноември 1989 г.
- Да бъдат разпуснати създадените от Висшия съвет /ВС/ на БСП от Лилов, Крум Раданов [Радонов?] и Васил Иванов така наречените бекапета с представки и с наставки. Те ги създадоха за борба против БКП в грубо нарушение на Закона за политическите партии /ЗПП/, тъй като БКП /марксисти/ бе учредена от 42-ма души. Обновена българска комунистическа партия /ОБКП/ с около 25-30 души, а Българска единна комунистическа партия /БЕКП/ е сбирщина от изключени фракционери от БКП, БКП/м/, ОБКП.

Ако изпълните тези и други мероприятия за подобряването на положението на ограбения ни народ, ще имате нашата подкрепа. В противен случай ще постъпваме така, както диктуват интересите на БКП, на трудовия ни народ и на България.

                                                                                         ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ "ЕКОФОРУМ". Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя и заместник-председателя на Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


Сдружение "Екофорум" декларира, че министърът на териториалното развитие и строителството невярно характеризира водопроводната връзка "Скакавица-Джерман" като "законен" строеж, въпреки че той е одобрен с правителствено решение. Министърът на околната среда допусна да започне реализацията на крайно дискусионни проектни решения /по-голямата част от тях в предпроектна фаза/ в нарушение на Закона за опазване на околната среда /чл.!9, ал.2. "Държавен вестник" - бр.86 от 1991 г./, а именно без оценка на въздействието върху околната среда.

Пътят към гражданско общество изисква равенство пред законите. При тяхното неспазване от Министерския съвет няма основание да се заплашват граждани, на които не е осигурено законното им право - участие в процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, че ще се "вика полиция, вика се войска и работата продължава".

Независимо от бедственото положение с водата в София, са необходими обмислени и законни действия вместо "свършени факти" и подменяне на приоритетите.

Настоящата декларация се подкрепя от:


ДРУЖЕСТВО "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ" - СОФИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Цветков

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ - АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР:
Владимир Попов

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА РОДОПИТЕ - ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ст.н.с. Йордан Дачев

ИНСТИТУТ ПО ЕКОЛОГИЯ ПРИ БАН - ИД ДИРЕКТОР:
ст.н.с. Елена Генчева


/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ИВАН НЕЙКОВ ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО НИКОЛА ВАСИЛЕВ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОЕКТА НА МЕТОДИКАТА ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И ВЪГЛИЩАТА.


УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

В дневния ред на заседанието на Министерския съвет на 5 януари 1995 г. като точка 4 са внесени от Комитета по енергетика проект на Методика за осъвременяване цените на електрическата енергия, топлинната енергия и въглищата местно производство и на Наредба за подпомагане на населението при ползване на електрическа енергия, топлоенергия, въглища и брикети местно производство. Безспорна е необходимостта от комплексно разглеждане и едновременно решаване на тези въпроси. Поради факта, че документи, касаещи жизненото равнище на населението, се приемат за разглеждане от правителството, без да са били обсъдени от социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/, се обръщаме към Вас с оглед на правомощията Ви в областта на социалната политика и като председател на НСТС.

Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ е особено ангажирана с проблема за разработване и въвеждане в действие на целева допълнителна защита на населението с ниски доходи при заплащане цените на енергоносителите като автор на тази идея от 1994 г. Във връзка с това неотдавна с писмо номер 03-08-72 от 25 ноември 1994 г. до Вас, сигнализирахме за необходимостта от незабавни действия за обсъждане и решаване на учредяването, финансирането и управлението на целеви фонд за подпомагане на населението с ниски доходи. Продължаваме да твърдим, че това са фундаментът и гаранцията за изграждането и действието на система за целева защита на населението при нарастване цените на енергоносителите. Убедени сме, че нормативният акт, регламентиращ такава система, освен статута на фонда задължително следва да съдържа изчерпателно изброени критерии за определяне обхвата на правоимащите, ред и условия за подпомагането, подробна технология за движението на ресурсите от целевия фонд до крайния потребител - търговец или доставчик на енергоносителите.

От тази позиция КНСБ оценява предложения от Комитета по енергетика проект на наредба като неудовлетворителен и счита, че приемането му би дискредитирало самата идея и би предопределило невъзможността за практическо функциониране на системата за защита.

Г-н Василев,
Както вече Ви инфорирахме в писмото ни от ноември 1994 г., същестуват достатъчно разработки на проекти за нормативен акт на Министерския съвет за защита на населението при нарастване цените на енергоносителите, които по наше мнение предлагат многократно по-сполучливи решения на този проблем и определено по-добра гаранция за интересите на производители, доставчици и потребители на енергоносители. Един такъв проект, с който разполагаме, предлагаме и на Вашето внимание. Подобни проекти са разработени и са налице в Министерство на труда и социалните грижи.

Обръщаме се към Вас с молба в името на най-благоприятното и трайно решване на този жизненоважен за населението ни проблем в качеството Ви на вицепремиер и председател на НСТС да прецените целесъобразността за снемане на точка 4 от дневния ред на заседанието на Министерския съвет от 5 януари 1995 г.. В кратък срок от време е напълно възможно на основата на наличните проекти на наредби за целева защита, да се разработи нов вариант на проект за нормативен документ, който цялостно да уреди проблема - от институционализирането на целеви фонд за подпомагане на населението до технологията на самата защита и въвеждането на механизма в действие.

КНСБ е готова да окаже нужното съдействие и да участва със свои експерти при решаването на поставения проблем.

София, 4 януари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ С НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ДИМИТЪР МАРКОВСКИ. Организацията е основана на 2 април 1990 г.


ПРЕАМБЮЛ

Свободната кооперативна партия /СКП/ е доброволна политическа организация на всички български граждани, навършили 18-годишна възраст и притежаващи избирателни права, които приемат по съвест и убеждение устава, политическата програма и платформата на партията.

Свободната кооперативна партия е учредена на 2 април 1990 година в гр. София от Инициативен комитет в състав от 24 членове с председател Димитър Марковски и в присъствието на 43-ма член-учредители.
Партията изключва конституционен регламент на която и да е политическа партия, съюз, организация, движение или формация за ръководна роля в Република България.

Партията е национална политическа организация, охраняваща по силата на действащото законодателство и с политически средства интересите на своите членове и симпатизанти, обединени в регионални структури, клубове по интереси и отделни професии. В цитираното направление партията защитава интересите както на отделния гражданин-стокопроизводител, така и на кооперативните обединения, съюзи, свободни сдружения и други икономически формации на българския стокопроизводител.


ПАРТИЕН ЖИВОТ

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Член на Свободната кооперативна партия може да бъде всеки български гражданин, навършил 18-годишна възраст независимо от неговото местожителство, от неговата расова, социална, религиозна, съсловна или етническа принадлежност.

а/ Кандидат-членът на партията декларира, че не членува в друга партия.

2. Кандидатът се приема в редовете на партията и става неин член след получаването на просто мнозинство гласове на конференцията при регионалния клуб.

3. Всеки член на партията има право:
а/ да получава пълна информация за дейността на партийния клуб, в който членува;
б/ да прави препоръки за дейността на партията устно на клубна конференция и писмено в отдел "Организационен" на Върховния координационен съвет /ВКС/;
в/ да участва в съответствие със своята воля и лично мнение в организационния, политическия и духовния живот на клуба;
г/ по собствена инициатива, когато намери за необходимо, да прекрати членството си в партията;
д/ да участва директно в клубните партийни събрания, а като делегат - в регионалните конференции и в Националния събор;
е/ да предлага свои партийни колеги за ръководни постове на клубни събрания и да дава мнение за всички партийни ръководители от клуба до ВКС;
ж/ да бъде избиран в ръководствата на всички нива;
з/ да получава цялостна информация за вътрешнопартийния живот от клубното и регионалното ръководство, както и от ВКС;
и/ да прави финансови и веществени дарения на партията.

4. Задължения на члена на СКП:
а/ да спазва правилата на партийния устав;
б/ да се подчинява по убеденост, съобразно правилата на демокрацията, с партийната дисциплина;
в/ да плаща редовно членски внос.

5. Наказания:
а/ предупреждение;
б/ изключване.


РЪКОВОДСТВО НА СКП


А. ВИСШ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА СКП Е НАЦИОНАЛНИЯТ СЪБОР /НС/.

а/ НС се свиква по време, предшестващо с три месеца изборите за парламента;

б/ НС на партията обсъжда и решава:
- политическата позиция на партията през програмния период,
- финансовата дейност на партията за отчетния период,
- промяна в устава на партията,
- избор на ВКС.

в/ решенията на събора влизат в сила непосредствено след гласуване с просто мнозинство;

г/ гласуване на събора по всички въпроси с изключение на избора на Националния координатор е тайно;

д/ националният координатор се избира с гласовете на делегатите на събора въз основа на решенията на регионалните събори на партията;

е/ делегати на събора:

Делегат на Националния събор се избира при просто мнозинство на регионален събор на партията от предложените делегати на клубните конференции.

Делегатът на събора има следните права:
- представлява членовете на партията, които са го избрали,
- предлага на събора проектопрограми, гласувани с просто мнозинство на регионалните събори,
- взема отношение по доклада на ВКС и на финансовата комисия,
- отправя запитвания по всички въпроси, касаещи партийния живот,
- след приключване на събора дава отчет за работата му пред своите избраници и изявления пред средствата за масова информация,

ж/ заседанията на събора се откриват и закриват от най-възрастния член-делегат на партията /почетен председател/.

Почетният председател:
- предлага проектодневен ред на събора, разработен от ВКС,
- приема и предава програми на делегатите, както и техните предложения по проектодневния ред за анализи и разработка на делегатската комисия,
- открива заседанията,
- предоставя думата на делегатите,
- предлага за гласуване изработените от съответните комисии проектодокументи,
- осъществява гласуването,
- закрива заседанието.


Б. ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА СКП

а/ извънреден събор на партията се свиква от ВКС или от 50 процента от членовете на партията.


В. ВЪРХОВЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

а/ седалище на СКП е гр.София. В седалището функционира националният координатор и техническият персонал на партията.

Съхранява централния архив на партията,

б/ работната група на ВКС е следната:
- Национален координатор
- Политически секретар
- Организационен координатор
- Секретар по икономиката.


Г. НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР

а/ Националният координатор на СКП:
- ръководи цялостната дейност на партията,
- получава отчети от членовете на работната група,
- изготвя информация и доклади за дейността на партията,
- представлява партията пред народа, политическите сили и правителството на страната,
- свиква и ръководи редовните и извънредните заседания на работната група,
- назначава технически персонал на ВКС.


Д. ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

а/ политическият секретар на СКП:
- разработва и координира политическата стратегия на партията,
- поддържа връзки с близки по програма политически партии и движения в страната и чужбина,
- контактува c ръководствата на синдикатите, свързани с кооперативното движение в страната,
- осъществява връзки с религиозните общности и техните ръководства в страната.


Е. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КООРДИНАТОР

а/ Организационният координатор на СКП:
- организира регионалните и клубни структури на партията,
- осъществява двупосочна връзка между ВКС и регионалните КС на СКП,
- предоставя отчет пред ВКС за дейността на КС на СКП.


Ж. СЕКРЕТАР ПО ИКОНОМИКАТА

а/ Секретарят по икономиката на СКП:
- изготвя икономическата програма на партията,
- анализира икономическата обстановка в страната,
- анализира чуждестранната икономическа информация,
- разработва цялостната финансова програма на партията и контролира стопанската дейност на партийните фирми.


З. РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ

а/ регионалните координатори са щатни партийни работници,

б/ регионалният координатор изпълнява обединени функции:
- политическа,
- икономическа,
- организационна.

в/ регионалните координатори изпращат отчети за дейността на РКС до ВКС на СКП. Работната група на ВКС назначава ревизионна комисия, която ревизира дейността на партията централно и по региони.


ОСОБЕНА РАЗПОРЕДБА

Върховният координационен съвет се състои от работната група и регионалните координатори. ВКС заседава редовно веднъж на шест месеца и се свиква на извънредно заседание от националния координатор или по искане на 50 процента от членовете при особени обстоятелства.

/Пресслужба "Куриер"/


17:10:00
09.01.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!