9 август 1994


София, 9 август 1994 година
Брой 154 /1199/


София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ПРОЦЕСИТЕ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


По повод зачестилите коментари около процесите в коалицията Съюз на демократичните сили /СДС/ Изпълнителният съвет на Политически клуб /ИС на ПК/ "Екогласност" е изпратил обръщение до Българска партия Либерали /БПЛ/, Българска социалдемократическа партия /БСДП/, Зелената партия /ЗП/ и други демократични организации и личности, които от 1991 г. не са в СДС.

В обръщението между другото се казва:

СДС е отново в поредната си криза и за кой ли път след 1991 г. конфликтите и противоречията в него водят до разцепление. Възможно е група организации - Демократическа партия /ДП/, Радикалдемократическа партия /РДП/, Обединен християндемократически център /ОХДЦ/ и пр., които ние приемахме в СДС, сега да бъдат изхвърлени от тази коалиция. Правят се сериозни опити дейците на тези организации сега да се представят за една разумна, демократична алтернатива на все по-изолиращата се групичка около НКС. Намеква се за ново парламентарно мнозинство, за ново некомунистическо /антикомунистическо/ правителство, в което да участват и ПГ "Нов избор", ДПС, части от НСД, ГОР, ОСД и пр.

Ние трябва да изразим отношение и оценка към това!

Но преди всичко да си дадем сметка и за следното:

- дали личностите и структурите на тези, които знаем като "група на 39-те", са осмислили и преоценили своето собствено участие в разединението и програмирания упадък на демократичните сили в България? ПК "Екогласност" никога няма да забрави фанатизма и омразата на тези хора към всяко друго мислене, призивите им за насилие към нас, клеветите и обидите. Всичко това доведе до оттеглянето на много честни и достойни граждани от обществения живот, тяхното разочарование от промяната, апатията, настанила се в душите на обикновените хора;

- дали можем да забравим конкретната икономическа, социална и културна политика, която пропагандираха и провеждаха тези господа? Сътвореното от тях в промишлеността, селското стопанство, разгроменият оръжеен бизнес, външната политика, законът "Панев", членът "Капудалиев" и други бисери на културната кадрова политика, масовите уволнения и отстраняването на стопански ръководители, симпатизанти и активисти на техни опоненти, в т.ч. и на наши членове, не могат да бъдат лесно подминати;

- дали вън от интегриращата система на една негативна идеология, каквато представлява СДС след 1991 г., тези господа няма да се разпаднат на малки, непрекъснато враждуващи и сдобряващи се групички, представляващи предимно лични и групови интереси? Ще имат ли те способността да реализират чрез единна воля интересите на значителната част от народа?

Ние сме длъжни да приемем възможността хората да се развиват и променят. Свидетели сме на това как отделни личности изминаха дистанцията от тъмносинята заблуда през 1991 г. до готовността критично да огледат своя път и като приемат реалностите, да служат на България. Но това са единици, докато повечето от личностите и ръководителите на тези формации нямат чувство за извършени грешки. Затова нашето обръщение е:

- Нека не бързаме да повярваме, че се е възстановило някакво "добро СДС” и че е достатъчно да се скараш с централата си от "Раковски", за да минеш автоматично в средите на разумните и демократични сили.

- Нека обсъдим какви са намеренията за обществени промени на тези хора. Нека поискаме и получим уверения, че те са способни да изпълняват програма, различна от защитаваната досега. Защото ние заедно сме отричали немалко от стореното от СДС след 1991 г. и не е настъпило нищо, което да ни накара да сменим критиката си.

Новата политика трябва да се отличава не само с начина, по който се прави, нито пък само с думите, с които се придружава, а преди всичко с обществено значимите цели, които се отстояват, и волята за тяхното постигане.

София, 7 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И МОТИВИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС. Документът е адресиран додепутатите от 36-то Народно събрание.


В глава единадесета, раздел втори "Престъпления по транспорта и съобщенията", след чл.346 да се добави нов чл. 346 А със следния текст:

чл. 346 ал. /1/. Който противозаконно отнеме чуждо моторно превозно средство от владението на другиго без негово съгласие с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага, се наказва с лишаване от свобода до осем години.
/2/ В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до една година или поправителен труд, или глоба до пет хиляди лева.
/3/ Ако причинената вреда е в големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години, като съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния и задължително заселване.
/4/ Когато деянието по ал. 1 представлява особено тежък случай, представлява опасен рецидив или причинените вреди са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от десет до тридесет години и конфискация на цялото или на част от имуществото на виновния.


МОТИВИ

Съгласно статистиката на Дирекция на полицията, през първото полугодие на 1994 г. общо в страната неправомерно са отнети 9183 моторни превозни средства /срещу 6875 за цялата 1993 г./, както и са отнети части и вещи от моторни превозни средства /МПС/ за първото полугодие на 1994 г. - 13 056 /срещу 15 347 за цялата 1993 г./. Предвид рязкото ескалиране на този вид общественоопасни деяния, се налага адекватна промяна в Наказателния кодекс на Република България, касаеща инкриминирането на същите. Предложеното с проекта допълнение е продиктувано от следните съображения:

Относно противозаконното отнемане на чуждо моторно превозно средство в Наказателния кодекс законодателят е предвидил санкции по чл. 346. Определянето на целта като част от субективната страна на състава на престъплението, а именно - "С намерение да го ползва", не позволява този текст да се прилага в случаите на отнемане на МПС с цел да се набави определена имотна облага, каквито са повечето от мотивите за извършване на този вид престъпления.

В тези случаи обаче не могат да намерят приложение и разпоредбите относно кражбата по чл. 194 и следващите от Наказателния кодекс /НК/ поради следното: съставът на престъплението по чл. 194 предвижда намерение на дееца противозаконно да присвои вещта. Текстът е неприложим относно отнемането на МПС с подобна цел, тъй като собствеността върху МПС се придобива по особен ред, установен в закона, а не с простото владение /вследствие отнемане/ върху МПС.

При това положение един широк кръг от общественоопасни деяния, при това извършвани виновно, остават извън обхвата на Наказателния кодекс. Предложеният проект за изменение на Наказателния кодекс цели по-пълна закрила на собствеността, както и осъществяването на генералната и специална превенция на системата на наказанията в Република България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ИВАН КУРТЕВ ДО ДЕПУТАТИТЕ ОТ 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД НА ПРИВИЛЕГИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ГОДИШНИЯ ОТПУСК.


УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Не познавам условията, които ви се предоставят в почивните станции на Министерския съвет и Народното събрание, нито цените, които плащате в тях за храна и нощуване. Никога не съм посещавал тези станции и дори не знам къде се намират. Знам обаче, че ние, народните представители, нямаме право да се крием зад оградите на специални домове дори по време на почивката си. Да не говорим, че никакви привилегии не са съвместими с положението на народния представител. Държавата според възможностите си ни осигурява необходимото, за да изпълняваме задълженията си, но почивката ни е наш проблем и трябва сами да го решаваме. Само при тоталитарните и авторитарни режими почивката на управниците се превръща в грижа на държавата.

Не оспорвам правото на вас и семействата ви на почивка, но нека тя не бъде обвързана с привилегии, които унизяват и вашето, и на народа, когото представлявате, достойнство!

Уважаеми народни представители,
Призовавам ви да се откажете от тази унизителна привилегия и да почивате при същите условия, при които ползват годишните си отпуски вашите избиратели.

Можете да го сторите веднага.

София, 5 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОГОВОР /ЧАСТ ВТОРА/ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР", СЪЗДАДЕН ОТ ЦЕНТЪР НОВА ПОЛИТИКА И СБОР ЗА ДЕМОКРАЦИЯ. Документът е подписан на 28 юли 1994 г. в София.


РАЗДЕЛ ВТОРИ
СТРУКТУРНИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

1. ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Чл.1. Политическият консултативен съвет /ПКС/ е работен орган за съгласуване на политиката на съюза, който приема становища и решения.

Чл.2 /1/ Състои се от председателите на партиите и на организациите, членове на съюза и/или от упълномощени за това техни представители.
/2/ В заседанията на Политическия консултативен съвет участват по двама представители на партия или организация. За отделни заседания по взаимно съгласие могат да бъдат допуснати и повече представители.

Чл.3. Политическият консултативен съвет се ръководи на ротационен принцип с мандат от 6 месеца, при редуване на председателите по азбучен ред на имената на партиите и на организациите, членове на съюза.

Чл.4. Приема правилник за своята дейност.

Чл.5. Решенията и становищата, които са следствие на утвърдена предизборна или правителствена програма, се вземат с просто мнозинство.

Чл.б. Решения и становища за действия на съюза извън случаите по предходния член се приемат с консенсус.

Чл.7. Избира и назначава Съвет на координаторите, Център за пропаганда и за анализ на общественото мнение, Комитет за техническо и за финансово осигуряване, Експертен екип.

Чл.8. Приема и отчита общия бюджет на съюза.

Чл.9 /1/ Приема след становище на партньорите предизборна програма, правителствена програма при съставяне или участие на съюза в правителство.
/2/ Окончателното приемане на предизборна програма се извършва от обща конференция на съюза, която се свиква с решение на Политическия консултативен съвет, който определя и представителността на отделните партньори в нея.

Чл.10. Утвърждава кандидати за народни представители и за предизборни листи, съгласно условията на този договор.

Чл.11. Утвърждава екипи за участие от името на съюза в масмедиите, като гарантира представителство на всички партньори от съюза.

Чл.12. Приема и утвърждава стратегия и тактика на предизборна кампания по предложение на Центъра за пропаганда и анализ /ЦПА/ на общественото мнение.

Чл.13. Създава при необходимост отдели и помощни звена към структурите по този договор.

Чл.14. Заседава веднъж седмично, а по време на предизборна кампания и по-често, на основание на общо решение.

Чл.15. Извънредни заседания се свикват от председателстващия Политическия консултативен съвет /ПКС/ или по искане на един от партньорите в съюза.

Чл.16. Утвърждава правилниците за дейността на всички общи структури на съюза.


2. СЪВЕТ НА КООРДИНАТОРИТЕ

Чл.17. Организира и ръководи регионалните и общински изборни щабове на основата на одобрена от ПКС обща стратегия и тактика на предизборна кампания.

Чл.18. Дейността му се ръководи от директор, назначен от Политическия консултативен съвет.

Чл.19. Директорът изготвя щатно разписание и програма за действие, предлага за назначение свои заместници, които се одобряват от ПКС.

Чл.20. Директорът и неговите заместници изготвят правилник за работа на Съвета на координаторите, регионалните и общински предизборни щабове.

Чл.21. Директорът на Съвета на координаторите назначава и ръководи регионалните координатори и всички щатни служители на регионалните и общински предизборни щабове.

Чл.22. Партиите и организациите от съюза упълномощават свои представители за работа в Съвета на координаторите.

Чл.23. Организира общите прояви от името на съюза след решение на ПКС.

Чл.24. Осигурява печатни материали, плакати и други подобни агитационни средства и ги разпределя за регионалните и общински предизборни щабове.

Чл.25. Партиите и организациите имат право на достъп до всички материали и данни, свързани с работата на Съвета на координаторите.

/Пресслужба "Куриер”/


14:00:00
09.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!