9 септември 1992

София, 9 септември 1992 година
        Брой 177 /707/    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, ПРОВЕДЕНО В СОФИЯ НА 5 СЕПТЕМВРИ 1992 Г.


За една година Съюзът на демократичните сили постигна успехи, жизненоважни за България. С победата на парламентарните избори миналата есен и съставянето на първото демократично некомунистическо правителство започна процесът на действителните промени. Беше извоювана победа на президентските избори. Макар и да не бяха блестящи, резултатите от 13 октомври 1991 г. и 17 януари 1992 г. бяха достатъчни да преобърнат ситуацията, да изведат страната по пътя на приобщаването към модерните демократични ценности и норми на обществен живот. С приемането на редица съществени закони бяха положени основите на новото демократично законодателство. Редица практически действия на изпълнителната власт във всички области на външната и на вътрешната политика заслужават категорична положителна оценка. Демократизирани са определени обществени и държавни структури, отношения и институции. Започна реалното привличане към наказателна отговорност на преките виновници за националната катастрофа.

Наред с това през последните няколко месеца от управлението на СДС се забелязват и редица негативни тенденции, които не могат да не будят основателно безпокойство:

- все по-задълбочаващо се разминаваме между позициите на СДС и неговия съюзник и партньор ДПС;
- противопоставяне между основните институции на властта - правителство, парламент, президент - въпреки ясното разграничаване на функциите им в новата конституция;
- значително забавяне на хода на икономическата реформа и неспособност да бъдат овладени отрицателните тенденции в реалната икономическа сфера: спад в производството, увеличаване на безработицата и ограничаване на вътрешното потребление;
- замяната на социалното партньорство с открито враждебни действия спрямо синдикатите;
- недостатъчно ефективно функциониране на държавната администрация, проникването в нея на некомпетентни и неморални хора, наченки на корумпиране на отделни нейни структури;
- опасни опити за използването на националните институции на сигурността - армията, полицията, Националната служба за сигурност и Националната разузнавателна служба - за партийно-политически цели;
- опити за наказателни акции срещу масмедии и журналисти, заели критична позиция към правителствената политика.

Всичко това води до разочарование в електората, гласувал за синята коалиция, до девалвацията на ръководещите ни идеали, до отблъскването на много от тези, на които демократичното обновление на страната разчита в най-силна степен - младежта, интелигенцията, предприемчивите, стопански инициативните. Губи се перспективата на демократичната промяна, нараства недоверието в институциите.

Алтернативната социаллиберална партия (АСП) не може да бъде безразлична към това. Като активен, лоялен и коректен член на СДС, като партия на безпощадната откровеност, искрено загрижена за съдбата на демокрацията и успеха на социално-икономическата реформа, ние сме за решително преодоляване на слабостите в новото държавно управление.

- АСП смята СДС за ядро на демократичните сили в България, но не за единствен техен представител, за символ на промяната, но не за единствен неин арбитър.
- АСП е против предсрочни парламентарни избори. Ние държим Народното събрание да довърши пълния си мандат, а СДС заедно със своя съюзник ДПС да упражнява изпълнителната власт през целия период, за който е получил доверието на гласоподавателите; АСП е за правителство на СДС, изпълняващо програмата на СДС, ръководено от идеалите на демокрацията, правителство твърдо и решително, отстояващо ясно формулираните си стратегически цели - стимулиране на производството и максимално стимулиране на частния бизнес, разширяващо територията на одобрението и подкрепата на обществото.
- АСП подчертава изключителната роля на синдикатите в осигуряването на социалната стабилност и социалното единодействие - така необходими в тежкия период на извеждането на страната от икономическата катастрофа.
- АСП настоява да започне работата по подготовката на ново коалиционно споразумение. Строго да се спазва принципът на вземане на решение (1 партия - 1 глас) във всички структури на СДС от горе до долу.
- АСП няма да позволи символът на демократичните промени в България да бъде олицетворяван от каквато и да било отделна групировка в СДС, няма да позволи определени лица да се самоотъждествяват с организацията, с промените, с демокрацията изобщо. Ще разобличаваме безплодните инсинуации, препятстващи всяка добронамерена и сериозна критика срещу отделни лица, решения, тенденции като тоталитарно посегателство върху крехката българска демокрация.

Отчитането на всички тенденции в социално-икономическата и в политическата ситуация в страната налагат изключително сериозни промени в политиката на СДС. За АСП е несъмнена и необходимостта от персонални промени в правителството на коалицията в името на ускоряването на демократичния процес, в името на запазването на доверието в управляващата коалиция, в името на бъдещето на България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО ЕКСПОЗЕ (ЧАСТ ВТОРА) НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ОГЛАСЕНО ПРЕД ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА 5 СЕПТЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


Ние имаме комплекс от виждания, които в систематичен вид изразяват нашата платформа. Но ръководството на партия ЛИБЕРАЛИ има ясното съзнание, че България в момента не се нуждае от партийна платформа за реформата, България има нужда от общонационална програма за нейното извършване. Националната Кръгла маса или националната консултативна среща би трябвало да приеме основните принципи на такава платформа. Разбира се, това не ни ограничава да защитаваме своите виждания.

Оценката за политическата ситуация в страната днес ние многократно споменаваме на пресконференции, в интервюта, при срещи с гражданите от цялата страна.

Страната се управлява от малцинство, което след конфликта на 39-те с "Подкрепа” представлява волята на по-малко от една трета от българските избиратели. На практика се защитават интересите на около три на сто от българското население. Управляващите имат три възможности - да сменят своята политика и да потърсят широка обществена подкрепа на реформите, да преминат към административна диктатура или да се тръгне към нови избори. За административна диктатура те имат желание и наглост, но нямат сила. Към промяна на политиката ги призова и президентът в своята среща с журналисти миналата неделя.Ако това чудо стане и в СДС-движение вземе връх здравият разум, партия ЛИБЕРАЛИ смята, че бихме могли да си сътрудничим с новите хора в СДС или с тези, които провеждат тази нова политика. За нас, въпреки че като всяка партия се стремим към властта, най-висша ценност са националните интереси и за това е без значение кой точно ще управлява, важното е това да става с разум и план, при широка обществена подкрепа и по пътя на еволюцията да се постигат трайните плодове на либералната демокрация.

Дали СДС ще смени своята политика, или поне ще започне тази смяна, ще разберем в следващите няколко седмици. Обнадеждаващо е както изказването на Желев, така и гласуването в Народното събрание по предложението за промяна в правилника на законодателния ни орган.

Но и при тази смяна на политиката на СДС и при тръгването към нови избори нашата дейност трябва да е еднозначна: разгръщане и укрепване на националната ни структура, организационно развитие на централния апарат, активизиране на експертните ни групи. На този етап трябва да работим за утвърждаването ни като организация, която може да споделя отговорността по управлението на страната в съюз с другите центристки политически сили.

По наше общо решение партия ЛИБЕРАЛИ е член на Българския демократичен център. В Българския демократичен център в момента освен нас членуват: Политически клуб "Екогласност", АСО - независими, Демократическа партия - Консервативен сговор, Демократическа партия - Пловдив, Либерално-демократическа партия. Предстои приемането на партия Национална демокрация с председател г-н Димитър Арнаудов. Тези седем организации като структура покриват страната и превръщат БДЦ не само в единствената центристка коалиция, но и в значима политическа сила. Но без да се лъжем, трябва открито да кажем, че ни предстои много работа, за да превърнем БДЦ в онова, което желаем: политическа сила, която е в състояние, ако се наложи, да поеме самостоятелно отговорността за управлението на страната. Но веднага трябва да прибавим, даже и в близките месеци да постигнем такава организационна готовност, като имаме предвид сложността на реформата, БДЦ смята че властта в страната трябва да се упражнява от коалиции с останалите политически сили, за които националните интереси стоят над партийните.

Ще поставя пред Националния съвет един въпрос, по който трябва да вземем становище.

Илюзия ще бъде да смятаме, че всяка от нашите седем организации ще бъде в състояние да изгради самостоятелно пълноценна национална структура, национално представително централно ръководство, разгърнати експертни групи, покриващи многообразието на държавния живот. Кадровите ресурси на страната не са неизчерпаеми, а материално-техническото обезпечаване в достатъчна степен за всяка от организациите поотделно е невъзможно. Ние трябва да обединим своите усилия.

Г-н Димитър Арнаудов при представяне на документите на партия Национална демокрация в БДЦ предложи през тази есен БДЦ да проведе Национална конференция, на която да се приемат документи, които да превърнат БДЦ в траен съюз. Не да разглеждаме БДЦ само като предизборна коалиция, а да обединим трайно своите ресурси и структури при запазена автономия на партиите в съюза.

Политическият съвет на БДЦ разглежда тази идея като перспективна. Тя би дала възможност да се изгради един либерално-консервативен блок с обща платформа и ръководство.

Трябва по принцип да обсъдим тази идея и ако сме съгласни с нея, ако подобно съгласие се постигне и в ръководствата на останалите партии от БДЦ, тогава може да се пристъпи към нейната подготовка. Естествено е всички документи на Националната конференция да преминат през ръководствата на партиите.

Тогава нещата в политическия център биха изглеждали така: Българският демократичен център като либерално-консервативен блок, БСДП и други социал-демократически групи, преценени от БСДП като такива, десният и левият център да постигнат помежду си политическо споразумение за единодействие.

В момента съществуват седем крила на земеделското движение. Изпълнени сме с надежди, че те ще успеят да постигнат желаното от всички нас единство. Сега ние като партия ЛИБЕРАЛИ и като БДЦ поддържаме с двете основни крила на БЗНС системни доброжелателни контакти. Надяваме се в подходящия момент тези контакти да се превърнат в предизборно споразумение.

С Обединение за България имаме установен контакт, ние оценяваме високо личностите, които го създадоха. Готови сме на предизборно споразумение и с тях. С ДПС нямаме контакти.

Поддържаме традиционно добри отношения с КНСБ, възстановихме политическите си контакти и с КТ "Подкрепа”.

Вече споменахме, че ако в СДС се намерят групи и организаци, които да поведат нова политика, политика на търсене на широка подкрепа за реформата, ние сме готови за сътрудничество с тях.

При политическата динамика, която съществува в страната, да обсъждаме възможни предизборни обединения във вероятни избори, да ги обсъждаме сега, в началото на политическата есен, която може да ни поднесе всякакъв род изненади, би било безпредметно.

За нас ще бъде важно:

000000Първо:00000 Твърдо да отстояваме, както и досега, своята политическа позиция. Това има огромно значение за политическата ситуация в страната. Ние защитаваме просветния антикомунизъм. Борим се за създаване на либерално-демократично общество, в което всеки човек независимо от своите политически убеждения и партийна принадлежност ще може да участва според възможностите си в държавния, стопанския и гражданския живот. Желаем това да стане по огласена програма, съгласувана с основните политически сили и синдикатите. Изпълнението на тази програма трябва да става при пълна прозрачност и постоянни консултации със синдикатите и парламентарната опозиция.

Второ: Постоянно да актуализираме политическата си платформа в диалог с останалите политически партии от центъра. Експертните ни групи трябва структурно да се развият до степента на министерства в сянка. Партия ЛИБЕРАЛИ не може да направи това сама. Българският демократичен център обаче може. Но по мое виждане, ако има желание от БСДП, трябва в това направление да работим заедно с тях.

Трето: Да развиваме своята национална структура. Партия ЛИБЕРАЛИ и задължително Българският демократичен център трябва да присъстват във всяко селище с над 500 жители. Във всяка община трябва да имаме пълноценно развита структура. Това означава да сме сила. В каквато и коалиция да участваме, ние ще бъдем желан и полезен партньор за своите съюзници, ако сме сила.

Четвърто: Да поддържаме и да развиваме добрите си отношения с останалите партии и групи от политическия център и синдикатите. Отношенията ни с партиите от центъра трябва да бъдат такива, че да сме в състояние при нужда незабавно да подпишем предизборно споразумение. Според нас Българският демократичен център трябва да установи официални контакти с Движението за права и свободи. Каквото и да мислим за това движение, то е политическа реалност. С политическите реалности трябва да си казваме поне едно "здрасти".

Пето: Да налагаме знаците и основните лозунги на БДЦ и на партия ЛИБЕРАЛИ. Двете названия трябва да бъдат с ясна физиономия, запомнени от всеки български избирател, преди да е започнала предизборна кампания.

Каквато и да бъде политическата есен, ние трябва да вършим своята работа в рамките на Българския демократичен център. И след половин година, и след три години да бъдат изборите, трябва да работим с еднакво старание. Днес позициите на здравия разум в политиката, позициите на просветения антикомунизъм трябва да бъдат защитавани със себеотрицание в интерес на България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ГОВОРИТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ПО БЪЛГАРСКОТО РАДИО НА 31 АВГУСТ 1992 Г.


Ръководството на легия "Раковски" недоумява, че за пореден път научава от българското радио за решения на Министерството на отбраната (МО), които застрашават единството на армията и националната сигурност.

Заповедта на министъра N 332 от 25 август 1992 г., както бе изтълкувана от говорителя на МО, е предпоставка за противопоставяне на офицерския състав, за разправа с кадри, които имат така нужния войскови опит, за ново политизиране на Въоръжените сили.

Избирателното тълкуване и цитиране на Указ N 613, пренебрегването на особеностите на военната подготовка и неоснователното й приравняване с изискванията към гражданското висше образование пораждат дълбоко съмнение в компетентността на някои съветници и специалисти в МО.
Искаме да им напомним, че във всяка съвременна армия издигането на по-висока длъжност става въз основа не само на определена степен на образование, а и след определен опит в ръководството на войските. Опит, който не се придобива във ВУЗ, каквато и да е продължителността на образованието в тях.

С новата министерска заповед, ако има такава, тази погрешна практика се въздига в култ. Благодарение на нея от армията могат да бъдат изхвърлени хиляди военни специалисти с богат войскови опит. Става дума за няколко випуска на военните училища.

Такива експерименти пред лицето на реална военна заплаха и при положение, че армията ни е некомплектована 18 % с офицерски състав, граничат с престъпление. В сравнение със съседните балкански страни:

- Сърбия има свръхкомплектованост, при това с офицери с боен опит;
- Гърция и Турция - окомплектованост 100 %.

Основен принцип във военното строителство е бил и ще бъде принципът за единство на армията. Изправено пред опасността от ново ескалиране на напрежението в Българската армия, ръководството на БОЛ "Раковски" се обръща към всички български офицери с призив да запазят своето достойнство и колегиалност, да не позволяват да ги манипулират и политизират с натиск или примамливи обещания. Подобни подзаконови актове като MЗ N 332 са прецедент, който създава условия за следващи чистки в армията. Време е да се освободим от илюзиите, че положението на една категория от офицерите може да се подобни за сметка на друга.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

София, 9 септември - Следва пълният текст на:

АМЕРИКАНСКА КОНВЕНЦИЯ (ЧАСТ ТРЕТА) ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.


        Член 20
Право на гражданство

1. Всяко лице има право на гражданство.
2. Ако няма право на друго гражданство, всяко лице има правото на гражданство на държавата, на чиято територия е родено.
3. Никой не може да бъде лишен произволно от гражданството му или от правото да го променя.

Член 21
Право на собственост

1. Всеки има право да владее и ползва своята собственост. Законът може да подчини такова владеене и ползване на интересите на обществото.
2. Никой не може да бъде лишен от собственост освен след заплащането на справедливо обезщетение и с цел задоволяване на обществено благо или обществения интерес само в случаите и в съответствие с формите, установени от закона.
3. Лихварството и всички други форми на експлоатация на човек от човека се забраняват от закона.

Член 22
Свобода на придвижване и избор на местожителство

1. Всяко лице, намиращо се законно на територията на държава - страна по Конвенцията, има право да се придвижва из нея, а също така да избира в нея местожителството си в съответствие с изискванията на закона.
2. Всяко лице има право да напуска безпрепятствено която и да е страна, включително и своята.
3. Упражняването на предходните права може да се ограничава само по законодателен път и дотолкова, доколкото е необходимо в демократичното общество, за да се предотвратят престъпления или да се защитят националната и обществена сигурност, общественият ред, общественият морал, общественото здраве или правата и свободите на други лица.
4. Упражняването на правата, признати в т.1, може освен това да бъде ограничено със закон и за отделни зони поради причини от държавен интерес.
5. Никой не може да бъде изгонен от територията на държавата, чийто гражданин е, или да бъде лишен от правото да влезе в нея.
6. Чужденец, намиращ се законно на територията на държава - страна по тази Конвенция, може да бъде изгонен от нея единствено на основание на законосъобразно решение.
7. Всяко лице има право да иска и да получи убежище на чужда територия в съответствие с държавното законодателство и международните конвенции, в случай че е преследвано за политически престъпления или свързани с тях престъпления от общ характер.
8. Чужденец не може в никакъв случай да бъде депортиран или върнат в друга страна, независимо от това дали става дума за страната, чийто гражданин е, или за трета страна, ако в тази страна съществува опасност да бъдат нарушени правото му на живот или личните му свободи вследствие на неговата раса, националност, религия, обществено положение или политически възгледи.
9. Колективното изгонване на чужденци се забранява.

Член 23
Право на участие в управлението

1. Всеки гражданин има следните права и възможности:
а) да участва в управлението на държавните дела пряко или чрез свободно избрани представители;
б) да избира и да бъде избиран в честни периодични избори, при всеобщо и равно избирателно право с тайно гласуване, което да гарантира свободното волеизявление на гласоподавателите;
в) да има достъп - при общите условия за равенство - до държавните служби в своята страна.
2. Упражняването на правата и възможностите, упоменати в предходната точка, може да се регулира със закон единствено на основата на възраст, гражданство, жителство, език, образование, гражданска правосубектност или умствени способности, или присъда, издадена по наказателно дело от компетентен съд.

Член 24
Право на равна закрила

Всички лица са равни пред закона. Следователно всички имат право на равната закрила на закона без никаква дискриминация.

Член 25
Право на съдебна закрила

1. Всеки има право чрез използване на опростена и бърза процедура да се обърне към компетентен съд или трибунал, за да получи закрила от действия, които нарушават неговите основни права, признати му от конституцията или законодателството на съответната държава или от настоящата конвенция, дори когато подобни нарушения са извършени от лица при изпълнение на служебните им задължения.
2. Държавите - страни по Конвенцията, се задължават:
а) да гарантират възможността правата на всяко лице, търсещо подобно средство за защита, да бъдат определяни от компетентните органи, предвидени в законодателната система на държавата;
б) да развиват възможностите за съдебна защита;
в) да гарантират осъществяването на практика от страна на компетентните власти на предоставените средства за защита.


 Г Л А В А  III
 ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ПРАВА

Член 26
Прогресивно развитие

Държавите - страни по тази Конвенция, се задължават да предприемат мерки - както вътрешни, така и по линията на международното сътрудничество и най-вече от икономическо и техническо естество - с оглед (чрез законодателни или други подходящи средства) все повече да са в състояние да осъществяват пълноценно правата, залегнали в икономическите, социални, образователни, научни и културни стандарти, изложени в Хартата на Организацията на американските държави и допълнени в Протокола от Буенос Айрес.


Г Л А В А  IV
ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИИ, ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Член 27
Преустановяване на гаранции

1. По време на война, обществена опасност или друго бедствие, което заплашва независимостта или сигурността на една държава - страна по Конвенцията, същата може да предприеме мерки,които да я освобождават от изпълнение на задълженията й по тази Конвенция, в не по-голяма степен и за не по-дълъг срок от време, отколкото налага сериозността на ситуацията, и при условие, че мерките няма да противоречат на останалите й задължения по силата на международното право и няма да представляват дискриминация по отношение на раса, цвят, пол, език, религия или социален произход.
2. Предходната точка не може да служи за основание за преустановяване действието на следните членове: чл. 3 (Право на правосубектност), чл. 4 (Право на живот), чл. 5 (Право на хуманно отношение), чл. 6 (Свобода от робство), чл. 9 (Законът не може да има обратна сила), чл. 12 (Свобода на съвестта и вероизповеданието), чл. 17 (Права на семейството), чл. 18 (Право на име), чл. 19 (Права на детето), чл. 20 (Право на гражданство) и чл. 23 (Право на участие в управлението), а също така и на правните гаранции, необходими за защитата на тези права.
3. Държава - страна по Конвенцията, възползваща се от правото си на преустановяване, е длъжна незабавно да уведоми чрез генералния секретар на Организацията на американските държави останалите държави - страни по Конвенцията, за разпоредбите, чието действие е преустановила, причините за това и датата, на която тяхното действие се възстановява.

Член 28
Федерална клауза

1. Когато една държава - страна по Конвенцията, представлява федерална държава, общонационалното правителство на тази държава е длъжно да прилага всички разпоредби на Конвенцията, предметът на които е в рамките на неговата зоконодателна или съдебна юрисдикция.
2. По отношение на разпоредбите, предметът на които е в рамките на юрисдикцията на съставните части на федералната държава, общонационалното правителство е длъжно - в съответствие с общонационалната конституция и закони - незабавно да вземе такива мерки, които да позволят на компетентните власти на съставните части на федерацията да приемат необходимите постановления за изпълнението на настоящата Конвенция.
3. В случай че две или повече държави - страни по Конвенцията, се споразумеят да образуват федерация или друг вид асоциация, те са длъжни да направят така, че съответният федерален или друг договор да съдържа разпоредбите, необходими за наличието и за ефективното приложение на стандартите на настоящата конвенция в новообразуваната държава.

Член 29
Ограничения по отношение на тълкуванията

Нито една разпоредба на настоящата Конвенция няма да се тълкува като:
а) разрешение за която и да е държава - страна по Конвенцията, група или лице да препятства наличието или упражняването на правата и свободите, признати от настоящата Конвенция, или да ги ограничава в по-голяма от предвидената тук степен;
б) ограничение върху наличието или упражняването на право или свобода, признати по силата на законодателството на държава - страна по настоящата Конвенция, или по силата на друга конвенция, по която тази държава е страна;
в) изключване на други права или гаранции, които са присъщи на човешката личност или произтичат от представителната демокрация като форма на управление;
г) изключване или ограничаване на действието на Американската декларация за правата и задълженията на човека и на други международни споразумения от същото естество.

Член 30
Обхват на ограниченията

Ограниченията, които могат да се наложат по силата на настоящата конвенция върху наличието или упражняването на признатите в нея права или свободи, не могат да се прилагат по друг начин освен в съответствие със закони, приети в името на общите интереси и в съответствие с целите, за които са въведени такива ограничения.

Член 31
Признаване на други права

Системата за защита, установена от настоящата Конвенция, може да действа и по отношение на други права и свободи, признати в съответствие с процедурите, установени в членове 76 и 77.

/Пресслужба "Куриер"/


10:20:38
09.09.1992 г.

 

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!