8 юли 1994


София, 8 юли 1994 година
Брой 132 /1177/


София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ.


Днес започва визитата на президента Желев в Турция. Между двете държави съществува проблем, който вече пет години не се разрешава. Това е проблемът, свързан с голямата изселническа вълна на български турци към Турция през 1989 г. и след това. От 1989 г. до 1994 г. в Турция са останали между 250 и 300 хиляди от тези български граждани.

Изселванията обикновено се съгласуват на базата на двустранни споразумения. Последните най-значими са през периодите 1950-1951 г. и 1968-1978 г. Според тях заминалите за Турция български турци автоматично губят българското си гражданство.

Турската държава, за разлика от нас, винаги е поддържала трайна позиция по отношение на т.нар. "външни турци". Нейният стратегически интерес е насочен към задържането по места на това население. Турция по принцип няма дългосрочен интерес от намаляването на турците в България въпреки декларираните позиции. Сключените изселнически спогодби винаги са били по предложение на България и до тях се е достигало след дълги и трудни преговори.

Турция последователно и с цената на огромни средства поддържа своята политика за задържане на българските турци в България и за стимулиране на заминалите от България за завръщане.

Огромен проблем за Турция и за Движението за права и свободи /ДПС/ е продължаващото движение на хора към южната ни съседка и оставането им там. Нарушава се изгодната за турската страна демографска обстановка в цели райони. Но дори и в тази ситуация Турция извлича /поради неадекватното поведение на България/ немалки изгоди и е на път да обърне процеса в своя полза. Връщането на паспортите на нашите граждани, заминали след 1989 г. /въпреки че в Турция няма двойно гражданство, чл. 66 от турската конституция/, дава възможност за:
- участие в приватизацията /вкл. и чрез подставени лица/;
- свободно закупуване на имоти и разкриване на фирми;
- ползване от всички социални придобивки /въпреки че на практика тези хора не живеят тук/;
- ползване от финансови, данъчни и други облекчения;
- неплащането на редица такси, задължителни за чуждите граждани;
- свободно развиване на стопанска дейност от страна на живеещи в Турция лица и мащабен износ на капитали;
- масово участие в българския политически живот в изгода на Турция на хора, които чрез гражданство, роднинство, местожителство и имотно са свързани здраво с турската държава.

Създава се теоретична възможност на даден етап стотици хиляди турски граждани /защото започна процедура по даване на турско гражданство на заминалите след 1989 г./ да се установят в България /поради запазеното им българско гражданство/ и да предявят определени искания.

Като се отчита сложното и деликатно положение на Балканите и спазването на човешките права, малко са нещата, които България може да направи в тази ситуация. България обаче не прави дори и тях. Между тях са:
- остро да се постави пред турската страна въпросът за премахване на ограниченията за свободно пътуване на хора към Турция;
- затягане на визовия режим при пътуване от Турция към България;
- постепенно българската политика да се насочи към създаване на предпоставки за отнемане на българското гражданство на лицата, заминали и установили се трайно в Турция след 1989 г., т.е. да се подпише една изселническа спогодба.

Вместо това българският президент в навечерието на визитата си в Турция заявява в интервю пред в. ”Труд":

”... изселнически проблеми между България и Турция не съществуват, тъй като имаме свободен режим на движение. Всъщност българските турци, заминали за Турция след 1989 г., никога не са губили българското си гражданство. Така че за нас изселнически въпрос практически не съществува...”

Българска партия Либерали преценява политиката на българските държавни институции при изграждане на отношенията с Турция за незадоволителна. Надяваме се, че сегашното посещение на Желев в Анкара ще внесе корекции в нея.

София, 6 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛИЗИРАНЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СИТУАЦИЯТА ЗА ДОХОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1994 Г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В края на полугодието се очертава поредната критична ситуация за доходите на населението, което разчита на заплата, пенсия и социални плащания. Инфлацията достигна 60%. Обикновеният гражданин понася тежки ценови удари, за които не получава дори символична компенсация. Правителството зае безпрецедентна позиция и след 1 април 1994 г. грубо пренебрегва договореностите между социалните партньори за тримесечна промяна на заплати и плащания, съобразно прогнозната инфлация. Вече четвърти месец без причина се отлага индексирането на минималната работна заплата, на работните заплати в бюджетната сфера, на защитените плащания. Доходите на стотици хиляди наемни работници и служители бяха обречени на жестоко обезценяване. Ощетени са безработните, семействата с малки деца, учениците и студентите, получаващи стипендии.

От 1 юли 1994 г. са налице условия за допълнително отразяване на фактическата инфлация за шестте месеца на годината в прогнозния индекс за третото тримесечие. Това означава да се увеличи този индекс с 70 на сто от разликата между фактическата и прогнозната инфлация. Правителството е длъжно да коригира прогнозните коефициенти за инфлация за третото тримесечие с 23-24 пункта. Нагласа и готовност за такива действия на правителството досега определено не се забелязват. Разчита се вероятно на поредното безнаказано заобикаляне и блокиране на най-важните елементи на политиката по доходите.

С оглед на създалата се извънредно тежка обстановка Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ категорично настоява с парламентарно решение да се задължи правителството:

1. До края на месец юли 1994 г. да се изплатят дължимите суми за периода април-юни, заедно с полагащите се лихви за срока на забавянето за минимална работна заплата, плащанията въз основа на размера й, работните заплати в организациите на бюджетна издръжка и другите защитени плащания.

2. Да се преизчисли прогнозният коефициент за трето тримесечие /вероятен нов размер около 1,28/ и от 1 юли 1994 г. с него да се увеличат:
- минималната работна заплата за страната;
- обезщетенията за безработицата;
- базовият минимален доход за социално подпомагане;
- компенсациите към месечните добавки и помощи за деца;
- средните работни заплати в бюджетната сфера.

3. Да се преизчислят и публикуват нови прогнозни коефициенти за трето и четвърто тримесечие, които се ползват при прилагане на Наредбата за регулиране нарастването на средствата за работна заплата.

Като има предвид правителствените декларации, че в републиканския бюджет не са предвидени средства за отразяване на фактическата инфлация, Изпълнителният комитет /ИК/ на КНСБ поставя настойчиво пред парламента искането за актуализирането на републиканския бюджет, което да съответства на новата ситуация и на реалистични прогнози за макроикономическите параметри до края на годината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: проф. Кр. Петков

София, 4 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МЛАДЕЖКАТА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ МАРТИН ИВАНОВ ПО ПОВОД НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /11-12 ЮНИ 1994 Г., ВАРНА/.


След краткия преглед на дейността на Младежката радикалдемократическа федерация /МРДФ/ през 1992-1994 г. считам за свой дълг да изкажа някои от вижданията на Изпълнителния съвет /ИС/ за бъдещето на организацията, още повече че те бяха приети на заседанието на Федеративния координационен съвет /ФКС/ в Цигов чарк. За нас от МРДФ има смисъл само ако подготви професионални бъдещи политици. Считаме, че без професионализъм бъдещето не само на Радикалдемократическата партия /РДП/, но и на целия Съюз на демократичните сили е доста мрачно и несигурно. Ето защо ще продължим усилията си за изпращане на кратки курсове или за по-дълго обучение в чужбина на активисти на федерацията. Друга форма може да е организирането на семинари и курсове в България с лектори от страните с развита демокрация и традиции в партийното изграждане. В тази насока ще разчитаме много на помощта на РДП, българското представителство на фондацията "Фридрих Науман", с което сме в отлични отношения, и на Международната федерация на либералната и радикалната младеж /ИФЛРИ/.

На второ място, необходимо е да привлечем млади специалисти от областта на политологията, правото и икономиката, които досега все още са малцина сред нас. Ние трябва да използваме техните качества, предлагайки им в замяна поле за реализация и възможност за специализация в чужбина. Тези експерти, по мое мнение, ще са най-важното капиталовложение не само на МРДФ, но и на РДП, поради което ще разчитаме и занапред на активната подкрепа на партията.

На трето място, федерацията трябва да доразвие своята мрежа, като покрие поне всички селища, в които има структури на РДП. Това е свързано с окончателното преодоляване сред някои партийни среди на тезата за "син комсомол". Може да се помисли за промяна в текста на Устава на РДП за членството в МРДФ на радикалдемократите до тридесет и пет години от пожелателно в императивно наклонение, което присъства не само в статута на партията още преди Девети септември, но и в уставите на много чужди либерални формации днес.

На четвърто място, считаме, че МРДФ трябва да подсили връзките си с неполитическите демократични организации като СОКИ, Студентска CAD Асоциация, ВМРО - Младежка организация - Габрово, бойскаутите, МЕАК и други. Бих препоръчал традиционно добрите ни отношения, например с ВМРО-МО, да се закрепят чрез подписването на рамково споразумение за сътрудничество.

Като пети по място, но не и по значение приоритет пред МРДФ, бихме посочили получаването на пълноправно членство в ИФЛРИ и интензифицирането на международните ни контакти. Важността на тази задача е толкова голяма, че не смятам за необходимо да я доказвам и описвам с примери. Включването ни в международното младежко либерално семейство ще увеличи авторитета и влиянието на организацията ни.

Необходимо е, и това бе дискутирано на Федеративния координационен съвет /ФКС/ в Цигов чарк, да възстановим бюлетина ни "Либерален преглед", като помислим и за издаването на свой вестник.

За да не останат обаче тези пет приоритета само на хартия, считаме за задължително да намерим решения на вечно тегнещия над нас и спъващ всичките ни инициативи финансов проблем. Спорадичните дарения, в повечето случаи изпросени, не могат да решат въпроса. Ето защо на работната ни среща в Габрово изработихме проектобюджет, който ще предложим на конгреса. От него обаче не ще има никаква полза, ако не се изработят механизми за попълване графата "приходи". Набирането на средства ще ни позволи да наемем щатни служители, без които, трябва да си признаем, приличаме повече на кръжец от ентусиасти. Наш принцип занапред трябва да стане ресорността, т.е. да бъдат определени конкретни отговорници за различните типове дейности на МРДФ. За да се чувстват задължени обаче, тези хора трябва да бъдат избрани на конгрес и така веднъж завинаги да се прекрати с порочната практика на "човека-оркестър".

Това са основните насоки, които ИС, а считам и всички членове на МРДФ смятат, че стоят пред организацията ни. Осъществяването им зависи от всички нас и провалянето ни в тях би означавало превръщането на федерацията във фантом, изпразнен от смисъл за съществуване. Убеден съм, че това не ще се случи и МРДФ ще продължи да е в първите редици на похода ни към нова и демократична България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МРДФ:

Мартин Иванов

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОТНОШЕНИЯТА С БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОГРАМА НА БКП.


- Ще създадем държавен орган, който ще провери произхода на всички доходи и ще подведе под отговорност всички виновни за разгрома на страната ни - промишлеността и селското стопанство. Всичко, отнето от народа, ще бъде върнато обратно.
- Ще подсигурим еднакви права и свободи на всички български граждани.
- Ще забраним всички партии, движения и сдружения, които са създадени на етническа антибългарска основа, каквато е и Движението за права и свободи /ДПС/.
- Ще възстановим катедра 22 във висшите учебни заведения. Студентите от 1-и до 5-и курс ще усвояват военното дело. Във всеки курс ще прекарват по 2 месеца военен стаж във военни поделения и ще бъдат произвеждани в офицерски звания.
- Ще подсигурим екологично чист въздух, храна и вода на народа.
- Ще подсигурим безплатни лекарства на пенсионерите, на бременните    жени, на учащите се.
- Ще подсигурим безплатен градски транспорт на пенсионерите и учащите се, а в извънградския транспорт с 50 % намаление.
- Ще подсигурим 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица.
- Българската комунистическа партия /БКП/ е за трите вида собственост -    държавна, кооперативна и частна, без експлоатация на чужд труд.
- БКП ще направи всичко за създаване на честни, висококвалифицирани разузнавателни и контраразузнавателни органи, които ще гарантират мирния и градивен труд и живот на народа и ще гарантират суверенитета и териториалната неприкосновеност и цялост на Република България.
- Във военните училища ще се възпитават в дух на пламенен патриотизъм бъдещите командири на въоръжените сили.
- Вътрешните войски ще гарантират мира и спокойствието на народа във всички населени места.
- БКП е за пълната забрана на всички видове религиозни антихристиянски секти и църкви освен тези, които съществуваха до 10.11.1989 г., тъй като БКП е за зачитане на правата и на свободите на народа. БКП е за свободно вероизповедание, но е против антиправославните секти.

БКП положително оценява историческата заслуга на Българската православна църква и на манастирите, благодарение на които през петвековната турска тирания и робство българският народ оцеля, запази писмеността си, нравите, обичаите, езика на народ, който бе подложен на геноцид и асимилация.

Източноправославното духовенство даде на България и на историята ни Паисий Хилендарски - титана, който сложи началото на нашето Възраждане. Даде Софроний Врачански, даде и Апостола на свободата ни - Васил Левски, пред чиито подвизи се прекланяме и коленичим.

- БКП е за пълната забрана и е за унищожаването на психогенераторите, с които мафията зомбира елита на нацията ни, а зомбираните довеждат до "самоубийство".
- БКП ще полага грижи за създаване на добри връзки и контакти с всички българи, които живеят извън пределите на Родината. Те никога не трябва да забравят своя национален произход. Ще им оказваме икономическа и политическа помощ. Ще се отстояват правата и интересите им против асимилация и каквито и да било репресии за политическа или национална изява като българи.
- БКП ще се бори с всички законни и мирни средства, включително и чрез ООН, да бъдат върнати на България всичките заграбени й земи по несправедливите международни договори и споразумения, които са жалка последица от петвековното турско робство и антибългарската политика на Фердинанд и неговия син Борис Кобургготски.
- Многодетните майки с три и повече деца ще имат право на пенсия при 15 години трудов стаж независимо от възрастта им.
- На омъжените жени ще се гарантира работа без нощни смени, за да могат да бъдат пълноценни съпруги, майки, баби, домакини и общественички.
- БКП е за запазването и укрепването на световния мир.
- БКП е против турското вмешателство в страните на Балканския полуостров.
- БКП е за добросъседски отношения с всички страни.
- БКП е за независима и самостоятелна вътрешна и външна политика.
- БКП е за управление на България от София, а не от посланика на САЩ Монтгомъри, както е сега.
- БКП е за най-стриктно спазване на диктатурата на пролетариата и демократичния централизъм, а Българската социалистическа партия /БСП/, Съюзът на демократичните сили /СДС/ и ДПС са за диктатура на буржоазията, спекулантите, черноборсаджиите над хората на наемния труд. Ние сме против буржоазната диктатура на малцинството над мнозинството.
- БКП е за поддържане на добри приятелски отношения с всички страни в света, без намеса във вътрешните ни работи под какъвто и да било предлог.
- БКП е за спиране и отменяне на реституцията и приватизацията.

Ето защо, другарки и другари, ние сме призвани на неуморна работа за благото на народа, за благото на всички експлоатирани трудови хора, хората на наемния труд.

От името на БКП ние заявяваме, че сме за комунистическо общество, без деформации, извращения и престъпления. Ние изповядваме единния светъл комунизъм, който няма алтернатива. XXI век ще бъде век на пълното господство на комунизма.

Да живее комунизмът!

Но за онези другари, които все още милеят за обединение с онези, които са създадени да разединяват комунистите в България, това просто е невъзможно. Начинът е един-единствен. Те трябва да се саморазпуснат, но господарите им, които ги създадоха, това никога няма да им позволят. А техният създател не е кой да е, а Александър Лилов. Историята е безпристрастен съдник на всички. Тя не прощава на никого. Убеден съм, че тя по достойнство ще осъди предателството, което извършиха Горбачов, Елцин, Яковлев, Шеварднадзе и техните събратя у нас - Ал. Лилов, Петър Младенов, Андрей Луканов, Добри Джуров и др. Ако има другари между нас, които все още не са разбрали, че обединение с бекапетата с представки и с наставки е невъзможно и то никога няма да стане. Ако вие сте съгласни БКП да бъде ликвидирана като марксистко-ленинска, сталинско-димитровска комунистическа партия, жадувайте и искайте обединение с тези агент-провокатори и бандити. Аз обаче ви заявявам, че този позор няма да допусна. БКП ще остане завинаги чиста марксистко-ленинска комунистическа партия на българските комунисти. Тя е неразделна част и от световния революционен процес, т.е. от световното комунистическо движение, така че ние нямаме никакво право нито на капитулация пред нашите заклети врагове, нито на униние. Ние сме длъжни с чест и достойнство да носим високото звание - членове на Ботевско- Благоевско-Димитровската БКП. Ето това е нашето задължение и призвание. Мисля, че и вие мислите така. Ако има другари, които мислят другояче, нека своевременно да кажат как мислят. В спора по принцип се ражда истината, но запомнете добре, че бездействието и апатията историята няма да ни прости. Ние сме длъжни да вървим в крак с времето. Ние сме длъжни с чест и достойнство да служим на хората на наемния труд - работниците, трудовите селяни, народната интелигенция, учители, лекари, зъболекари, фармацевти, работници от висшите учебни заведения /ВУЗ/, офицери, сержанти и войници.

Ние сме призвани да бъдем в челните редици на борците против ревизионизма, догматизма и опортюнизма независимо къде и под каква форма се представят.

Ние сме призвани да се борим против възраждането на фашизма и против опитите за връщането на монархията.

Ние сме призвани да укрепваме световния мир и неприкосновеността на териториалната цялост на България.

Ние сме призвани да бъдем честни пред себе си, пред близките ни, пред народа, пред Родината ни, пред БКП и пред историята. Ето затова изповядваме "Единний светъл комунизъм..."

Още един път на неуморна работа за благото на народа и за просперитета на БКП и на България.

Нима има все още наивници, които могат да живеят в заблуда, че БСП е същата марксистко-ленинска партия, каквато партия беше до 3 април 1990 г.? Ренегатите и предателите много хитро манипулират комунистите в БСП, че били същите, каквито са били до 3 април 1990 г., т.е. до смяната на името на БКП с БСП. Да, те, ренегатите и предателите, са прави в едно. Те казват истината на членската маса на БСП, която е комунистическа поне 80 на сто, тъй като те никога не са били комунисти, а винаги са били предатели и провокатори. Те именно затова водят борба на живот и смърт за унищожаването на БКП. Те са заклети антикомунисти. Именно затова на проведения конгрес те отхвърлиха предложението БСП да се определи като марксическа партия. Болшинството от делегатите гласуваха против и завинаги отхвърлиха и марксизма.

Конгресът беше манипулиран. При връчване на делегатските карти предварително са предупреждавали делегатите да не се изказват на конгреса. След свършването на конгреса Красимир Премянов е правил опити да манипулира и да обработва Младежкия социалистически съюз /МСС/ и другите младежки съюзи да подкрепят БСП. Не е изключена възможността ръководството на БСП в предстоящите избори да посегне на червената бюлетина, на която нямат право, въпреки че сезирахме още отсега Жан Виденов, проф. Любен Беров и Желю Желев, но фалшификаторите са си фалшификатори и от тях нищо добро не може да се очаква. Впрочем ще бъдем свидетели.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

София, 14 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
08.07.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!