8 юли 1991

София, 8 юли 1991 година                         

         Брой 131 (406)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов

 

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"ВРАБЧА 1" ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ СТЪПКИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИНЕН БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.


Днес, 1 юни 1991 г., Постоянният състав на БЗНС "Врабча 1", след като обсъди обстановката в страната, взе предвид първоначалните стъпки за създаване на БЗНС-единен и

КОНСТАТИРА:

1. БЗНС "Врабча 1" никога не е разцепвал земеделското движение у нас. Още след преместване на седалището на БЗНС през 1907 г. в София на ул. "Врабча 1", днес ул. "Я. Забунов", от него са отпадали фракционерски групи, обслужвали чужди на земеделското движение интереси и винаги претендирали, че те са "истинските" земеделци.

2. На ръководствата на двете крила на съществуващия до 9 септември 1944 г. БЗНС "Пладне" (днес БЗНС/к/ - казионен и БЗНС-Н.Петков) са известни всички усилия, които БЗНС "Врабча 1" чрез своя Обединителен център на Земеделското движение "Врабча 1" е полагал за обединение веднага след 10 ноември 1989 г.

3. В наложените по тоталитарен образец неравнопоставени, недемократични и нечестни избори за Велико народно събрание от 10-17 юни 1990 г. БЗНС "Врабча 1" не участва и единствен със своите съюзници от Народен блок-център (НБ-Ц) ги бойкотира. Ние видяхме Великото народно събрание такова, каквото го вижда българският народ днес.

4. Във Великото народно събрание т.нар. "Обединена опозиция" гласува Закона за земята и Правилника за неговото приложение, в които е нарушен принципът за неприкосновеност на собствеността, залегнал във всички демократични конституции по света. Земеделската ни конституция е погазена!

5. В момента Великото народно събрание подготвя нова, несъобразена с традициите на българския народ конституция. На него, народа, му е добре известно, че в своята над 90-годишна история БЗНС се бори неотклонно чрез своите водачи Д. ДРАГИЕВ, AЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, Д. ГИЧЕВ, Г.М. ДИМИТРОВ, К. МУРАВИЕВ, В. ДИМОВ, Н. ПЕТКОВ и др. срещу не един път погазваната от тоталитарни сили ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ.


РЕШИ:

1. Приветства опита на мнозинството депутати от двете крила на бившето БЗНС "Пладне" за създаване на БЗНС-единен, като счита, че това първоначално единение може да послужи за прекратяване на т.нар. разцепление по върховете на организацията, което винаги е било основно средство за борба срещу нея.

2. БЗНС "Врабча 1" е готов да съдейства за създаване на обединен БЗНС, за какъвто се бориха Д. ГИЧЕВ и Н. ПЕТКОВ в тежките за страната ни следдеветосептемврийски дни. За целта е необходимо незабавно започване на съвместни действия по клубове и по митинги в страната от всички земеделски дейци на трите БЗНС. Само така българският народ исторически ще повярва, че се върви към реално обединение.

3. БЗНС "Врабча 1" се надява, че в тези съвместни действия ще победи доброто и ще ни свърже това, което ни обединява, а не това, което ни дели! Обществеността очаква и трябва да види съвместните ни действия чрез средствата за масова информация (вестници, радио и телевизия), за да повярва в това обединение. Нека никой от нас не забравя, че в политиката е важен първо моралът, а после интересите.

4. БЗНС "Врабча 1" настоява за реално участие при изработване на програмата на бъдещия обединен БЗНС. Тази програма е необходимо да бъде изработена на равни начала от ръководствата на трите съюза. Само така политическите страсти ще бъдат успокоени, доверието между нас ще се увеличи и БЗНС ще застане единен, единствен и обединен в политическия център на България.

5. БЗНС "Врабча 1", както и всички земеделци по места в момента, признава, че обстановката в страната след 10 ноември 1989 г. не е променена и навсякъде съществува тотален страх, дирижиран глад и психическо насилие. Всички приемат, че при тези условия провеждането на обединителен конгрес ще бъде с резултати, подобни на провежданите след войната конгреси. Поради тези причини БЗНС "Врабча 1" е за свикване на равнопоставена обединителна национална конференция без оглед на членската маса, която всеки съюз наброява. Не трябва да се забравя, че днес членската маса на организациите в страната се определя от управляемата свобода и от тайните и явните финансови допинги, които всяка идеологически по-близка до комунизма "опозиционна" групировка получава.

6. БЗНС "Врабча 1" счита за необходимо, че още преди и по време на обединителната национална конференция трябва да бъде определена политическата линия на поведение на БЗНС (обединен). БЗНС "Врабча 1" е за създаване на истинска обединена опозиция с всички честни демократични, радикални и профсъюзни сили, които биха подкрепили програмата ни. Само чрез победа в следващите избори, по парламентарен път ще можем да възстановим икономически и духовно съсипаното ни Отечество.

София, 1 юни 1991 г.

/Пресслужба “Куриер”/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ И БЗНС, КАКТО И ДО РЕГИОНАЛНИТЕ КОМИТЕТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБИРАНЕТО НА ДЕЛЕГАТИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ОБЕДИНИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, НАСРОЧЕНА ЗА 27 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ,

Процесът на единението на дружбите на земеделците от цялата страна ежедневно се разширява. Обявената от Национален комитет за земеделско единство дата - 27 юли 1991 г. - за национална конференция, на която ще бъде обявено единството на БЗНС, наближава. Ние сме твърдо решени да реализираме всенародната земеделска воля за единство. Изборите няма да ни чакат и ако не съумеем да застанем на старта на предизборната борба като независима, единна политическа организация на българския народ, той - народът - и историята няма да ни простят!

Ето защо, драги сдружени земеделци, се налага в кратък срок да се проведат общи събрания на дружбите за избиране на делегати за обединителната конференция. Молим, като крайна дата до 22 юли 1991 г. да бъдат изпратени на адреса на комитета: СОФИЯ-1527, бул."Бирюзов" N 10, НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО имената на избраните делегати. Мястото, определено за провеждането на Конференцията, е СОФИЯ, ЗАЛА "БЪЛГАРИЯ", УЛ. "АКСАКОВ".

Поради ограничения капацитет на залата молим да бъдат определени по четирима делегати от община.

София, 4 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - СДС" (групата на 39-те) ЗА СЪСТОЯЛАТА СЕ СРЕЩА С ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ Г-Н МИЛАН ДРЕНЧЕВ.


Днес, 4 юли 1991 г., се състоя среща на парламентарната група "Национално движение - СДС" (групата на 39-те) с главния секретар на БЗНС-Никола Петков Милан Дренчев. Бяха обсъдени важни проблеми на политическото развитие в страната и участието на СДС в предстоящите избори.

Изразено бе общото мнение, че Съюзът на демократичните сили е единен съюз, а БЗНС-Никола Петков е важна и неразделна част от него. Със задоволство бе констатирано, че има единство в мненията по следните въпроси:

- Съюзът на демократичните сили ще се яви на изборите с обща програма и единни кандидати, издигнати по най-демократичен начин след широко обществено обсъждане по места;

- Парламентарната група "Национално движение - СДС" посрещна с разбиране аргументите на БЗНС-Никола Петков за пропорционална избирателна система.

На срещата отново бе подчертано, че всички партии в СДС е необходимо да запазват своята самостоятелност въз основа на общата програма на СДС.

Парламентарната група "Национално движение - СДС" изрази становище, че в интерес на демократичния процес в България е единството на Земеделския съюз да бъде постигнато в рамките на Съюза на демократичните сили.

Изразяваме безпокойство от абсурдното положение, че се приема конституция, без парламентът да се е произнесъл по законността на изборите от миналата година и за съществуването на 500 000 несъществуващи гласоподаватели, и на други факти, изнесени в средствата за информация.

Настояваме мандатната комисия да внесе на пленарно заседание доклад, с който да отговори конкретно на всички повдигнати въпроси, които поставят под съмнение законността на изборите за Велико народно събрание.

София, 4 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ (ФКД) ЗА СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ.


Кралството на сърби, хървати и словенци, кръстено през 1929 г. Югославия, бе създадено и се разви като противоестествено творение. В новосъздадената многонационална държава бе наложен пълен държавен и национален унитаризъм. Великосръбските кръгове създадоха теорията за "единния триименен народ", унищожиха в зародиш националната обособеност, посегнаха и върху националната идентичност на словенци и хървати. На най-безогледен терор бяха подложени нашите братя - македонските българи. Държавната политика бе основана на македонизма, самата Македония бе наречена Южна Сърбия и насилствено дебългаризирана.

По време на Втората световна война Югославската комунистическа партия заграби властта. Тя обяви федеративния принцип на държавно устройство, но го осъществи по единствения възможен за нея модел - съветския. Наред с тоталитаризма отново избуя сръбското политическо и икономическо господство.

Сега, в края на XX век, страните от Източна Европа се връщат към естественото си развитие. Отхвърлят комунистическата идеология, тоталитарната система и антидемократичните "докомунистически" наслоения. Югославия е сред тези страни. Преди шест десетилетия крал Александър установи открит диктаторски режим, за да спре отделянето на Словения и Хърватско. Историята се повтаря. Но е безсилен всеки, който се бори срещу естеството на нещата. Словения и Хърватско избраха своя път. Нито комунизмът, нито националното неравенство могат да бъдат върнати.

Ние разглеждаме действията на югославската армия като последен жалък, но и жесток опит на комунистическата върхушка да възстанови властта си върху цяла Югославия и да съхрани несправедливото национално статукво. Не желаем да се месим във вътрешните работи на чужда държава. Но не са ни безразлични човешките жертви. Не ни е безразлична сигурността на българските граници. Не можем да допуснем наши сънародници да загиват заради комунистически мераци.

Ние категорично осъждаме кървавото насилие и изразяваме искреното си съчувствие към близките на всички жертви на новия комунистически терор.

София, 1 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ.


Съюзът на юристите демократи в България с особена тревога и загриженост възприема кръвопролитните събития в Любляна, разширяващи се в обявилите своята независимост републики Словения и Хърватско.

Логичният път на демократизация и национално самоопределение в Югославия представлява естествена последица от обшия ход на демократичния процес сред всички бивши социалистически страни на Източна Европа. При създадената сложна обществено-политическа обстановка в Югославия с действията си командването на югославската армия очевидно провежда военен терор, с което нарушава основни права на човека в обявилите своята независимост републики.

Съюзът на юристите демократи в България категорично осъжда действията на генералите от Съюза на югославските комунисти като противоправен тоталитарен акт на кърваво насилие.

Съюзът на юристите демократи в България подкрепя справедливите и естественоправни основания на всички отделни националности в Югославия, обособени в републики и области, в борбата им за независимост и свобода.

София, 3 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ (ЦС НА БАС), НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" И РЪКОВОДСТВОТО НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА И НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ. Документът е адресиран до Великото народно събрание, до председателите на Българска телевизия и Българско радио и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

Централният съвет на Българския антифашистки съюз, Националният комитет на Движението "Георги Димитров", ръководството на Движение за защита на Девети септември 1944 г. и на Г.Димитров изразяват пред Вас и българската общественост протест по повод излъченото на 30 юни в 21.30 ч. по Българска телевизия интервю на журналистката С.Стаева с Петър Семерджиев, изцяло насочено да дискредитира Г.Димитров - човека, който пръв дръзна още през 1933 г. да разобличи антидемократичната същност на фашизма и с поведението си по време на Лайпцигския процес, а и по-късно спечели уважението и признателността на прогресивните сили в целия свят.

Изразяваме недоумение от тенденциозното представяне на Семерджиев от Стаева, че е един от ръководителите на партизанското движение. Нима журналистката не е положила усилие да се запознае предварително с биографията на интервюирания и тогава с още двама сътрудници на Българска телевизия да замине за Израел? Обществено достояние са фактите (в-к "Еврейски вести"-12 март 1984 г.), че още в началото на 30-те години Петър Семерджиев се поставя в услуга на царската полиция. В архивите е запазена негова молба до околийския полицейскиначалник в Ямбол от 24 август 1934 г. Съхранени са и други документи за връзките на секретния агент Скарфас с полицейските органи. В резултат на донесенията на провокатора Семерджиев са заловени от полицията, инквизирани и убити редица достойни народни синове и дъщери.

Ние протестираме остро срещу измислиците и кощунството с името на Георги Димитров. Недопустимо е Българска телевизия сега да става проводник на дискредитиралата се профашистка кампания против него, подета преди повече от 55 години и поддържана от най-реваншистки издания. Такъв авторитетен орган като Люксембургския комитет за изучаване причините за Втората световна война, начело на който е известният парламентарист социалдемократ Валтер Хофер, още преди 20години реагира аргументирано срещу тази кампания. Стотици научни трудове, излезли в почти всички западноевропейски страни, разкриха истината за процеса по подпалването на Райхстага. Известният френски публицист Жан Меро пише за Георги Димитров: "Той не беше светец... Той беше личност със своите качества и недостатъци, със своята сила ислабости, но предан, верен и цял отдаден в служба на своята класа. Накратко, той беше това, което се казва човек, а не винаги е лесно да бъдеш човек."

Неаргументирани и безпочвени са твърденията за Димитров като ръководител на Изпълнителния комитет на Коминтерна. Изследванията и публикуваните документи недвусмислено показват отрицателното отношение на Георги Димитров към репресиите срещу дейци на Коминтерна и антифашистката съпротива и личното му съпричастие за преразглеждане на делата и освобождаване на част от осъдените.

Кощунство е да се спекулира със здравословното състояние на Димитров, като се подмятат непристойни епитети. Всеки добросъвестен човек само ако прегледа документите за 15-годишното му лечение в СССР и в България, ще се убеди в преднамерената инсинуация, която беше представена от журналистката и нейния "събеседник". По-страшното е, че националната телевизия става съпричастна в поредната провокация на една дискредитирана личност като Петър Семерджиев.

Погрешни са илюзиите на семерджиевци, че могат лесно да изтръгнат от паметта на огромната част на българския народ светлото име на човека Димитров, който не само за българите, но и за непредубедените прогресивни и демократични хора по света никога не е бил "мит", а реална историческа личност, оставила трайна следа в българската и в световната история с разработването на проблемите за единните фронтове и народната демокрация, а също и за борбата срещу фашизма и срещу войната.

Като изразяваме още веднъж нашия протест срещу излъченото клеветническо интервю с Петър Семерджиев, настояваме пред ръководството на Българска телевизия и пред Парламентарната комисия за радио и телевизия в близките дни да се предостави в подходящичасове равностойно телевизионно време на известни учени специалисти,които на основата на документи да разкрият истината за Георги Димитров и за него като човек и виден деец на българското и международното работническо движение. Настояваме също Българско радиопредварително да извести за телевизионното предаване за ГеоргиДимитров, както многократно направи за интервюто с Петър Семерджиев.

Бихме искали да вярваме, че Българска телевизия в бъдеще ще се основава на историческата правда, когато отразява миналото на нашия народ, живота и дейността на историческите личности.

София, 3 юли 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦС НА БАС:
проф.д-р В.ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Национален комитет на Движението "Г.ДИМИТРОВ":
проф.д-р Гено Цонков

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Движението за защита на Девети септември 1944 г. и на Г.ДИМИТРОВ:
Бончо Карастоянов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА 137 ЖИВУЩИ В 20-ТА СЕКЦИЯ НА ОБЩИНА "ВЪЗРАЖДАНЕ". Документът е адресиран до Великото народно събрание, до Комисията за радио и телевизия при Великото народно събрание, до председателите на Българска телевизия и Българско радио и до средства за масово осведомяване.


Ние, живущите в 20-та секция на община "Възраждане", сме дълбоко възмутени от излъченото на 30 юни т.г. вечерта интервю с Петър Семерджиев, предварително рекламирано от Българска телевизия.

Нима е допустимо един държавен информационен институт като телевизията да стане така лекомислен разпространител на клеветите, произтичащи от дългогодишен наемник на фашистката полиция срещу човека, който прослави България и стана знаме на милиони хора по света в борбата им против фашизма и войната.

Докога Българска телевизия в лицето на немалка част от нейните дейци ще продължава да се отнася все така безотговорно, както в случая с това интервю? Докога тя ще се опитва най-грубо да манипулира общественото мнение, прикривайки се зад оправдания за "свободната съвест" на "свободния" журналист? Нали пределите на тази "свобода" и "съвест" не трябва да обхващат параметрите на заблудата, дезинформацията и предубеждението?

Търпението на широките слоеве от народа има своите граници, не ги преминавайте!

Заели сте се с крайно неблагодарната задача да охулвате човек, който, както всеки простосмъртен, има своите човешки слабости, но наред с тях и преди тях блести с необикновеното си самообладание, жертвоготовност и безпределна вярност на антифашистката идея и борба.

Като изразяваме нашия категоричен протест, ние настоятелно призоваваме БТ в най-скоро време да даде своя принос за разкриване обективния образ на Георги Димитров и неговата действителна роля за формиране на широки народни фронтове у нас и в чужбина против войната и нацизма.

Очакваме от факторите, отговорни за телевизията, да вземат всички необходими мерки за нейното привеждане в съответствие с изискванията на един реално демократичен, безпристрастен и високоотговорен информационен център.

София, 3 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА НАУЧЕН ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР.


Уведомяваме Ви, че от 1 юли 1991 г. в България функционира Научен християндемократически център (НХДЦ). Инициатори за неговото създаване са Българската християндемократическа партия (център), Християндемократическото движение и Младежкият християндемократически съюз.

Седалището на НХДЦ се намира в София на адрес: София - 1000, ул. "Ивайло" 2, тел/факс 54-76-00.

София, 2 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
Програмна декларация /част трета - последна/ на Гражданското движение Конституционен форум, приета на 30 юни 1991 година в София.


II. Новата българска държавност

Българският преход към демокрация се извършва в обстановка на комплексно преструктуриране на позиции и влияния, реалности от края на XX век и в духа на ценностите на либерализма и хуманизма. Товаразбиране е основа на съвременното решаване на българските националнипроблеми - възстановяване на самочувствието и достойнството на всичкибългари, живеещи в страната и извън пределите й, прекратяване на демографския срив и осигуряване на физическата обнова на народностната общност, органичаване на етническите конфликти, разпалване от рецидивите на тоталитарния режим, инспирирани и от безотговорни политически сили.

Конституционният форум стои на позицията, че националните проблеми немогат да бъдат предмет на политически спекулации, да се подчиняват наконюнктурни цели. Само перспективното отношение към тези проблеми ще запази нашата гражданска общност и държава.

Конституционният форум вижда в либералната политическа доктрина цивилизован способ за цялостно решение на националните проблеми на България и в частност на етническите противопоставяния в страната.

Свободното развитие на индивида е формулата за разбирането на доктрината на нашето движение. Политическият либерализъм на Конституционния форум противостои на тоталитарната тирания, обявява се срещу строгата йерархия и монолитността на социалните структури ие за отговорност на политическите действия, за плурализъм, разбиран като зависимост на политическия център от многообразието на обществото.

Общността, чиито интереси ще отстоява Конституционният форум, е единната българска нация, съставена от всички български граждани, независимо от етническото им самосъзнание и религиозна принадлежност. Ние ще настояваме за държавна политика, която гарантира националната цялост и суверенитет на България и заедно с това осигурява възможности за културното развитие на етническите и религиозните общности и за пълноценното им участие в общонационалното ни развитие.

Конституционният форум ще се стреми да привлече като свои привърженици и симпатизанти всички либерално мислещи и либерално действащи българи, всички, отговорни за съдбата на страната и нацията граждани. В неговите редове няма място единствено за хора, свързалиимето си с престъпления срещу нацията, страната и хуманността.

Конституционният форум е за лоялно и открито сътрудничество с онези политически партии, обществени и професионални сдружения, които поставят националния интерес по-високо от личните амбиции за власт игосподство. Приоритетни области и проблеми за сътрудничество са тези,които засягат общите интереси на гражданите, нацията и държавата: независимостта и държавният суверенитет, науката, културата и образованието, защитата на природата и на нравствеността.

Не може да се предприемат общи действия с лица и организации, които пропагандират тоталитарни и авторитарни възгледи или се стремят към насилствено регулиране на социалните проблеми, към установяване на диктаторски или личен режим в страната.

Конституционният форум ще работи като доброволно обединение на своитечленове и съмишленици в клубовете и сдруженията. Организационната структура на движението е подчинена на свободно изразената воля и налибералните идеи, които форумът изповядва. Тя е открита за организационни форми, които ще се намерят за най-подходящи и целесъобразни от членовете на форума.

Форумът разчита на импулсиращата инициатива на членовете и съмишлениците си, която визира реалните проблеми на отделния човек и на общността, осигурява най-добрите механизми за професионалното решение на тези проблеми. Форумът ще подкрепя политически онези решения и проекти, които са съобразени с либералния дух и с интересите на българската гражданска общност. Амбицията ни е да създадем ефективен обществен механизъм, който, опрян на науката, ще предлага и осъществява нови идеи в полза на гражданството и науката.

Конституционният форум е за демократична държава, за либерално стопанство и за духовна толерантност.

Протягаме ръка на всички, на които България е свидна!

Бъдещето на България е в собствените ни ръце!

За нас, за нашите деца и внуци да съградим свободна, демократична и цивилизована България!

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

София, 30 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:47:23
08.07.1991 г.

Редактор Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!