8 юни 1990

СОФИЯ, 8 ЮНИ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 112 /130/


СОФИЯ, 8 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР.


ТЕЖКО Е ПОЛОЖЕНИЕТО НА ХОРАТА, ЗАЕТИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ПО НАСИЛСТВЕН НАЧИН ОТ ТЯХ БЯХА ОТНЕТИ ЗЕМЯТА, ДОБИТЪКЪТ, СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ СГРАДИ И ТЕ БЯХА ВКАРАНИ В ТКЗС И ПО-КЪСНО В АПК. ПОЛОЖЕНИЕТО ИМ В МНОГО ОТНОШЕНИЯ НАПОМНЯШЕ ЗА ОНЕПРАВДАНИТЕ СЛОЕВЕ ОТ МИНАЛИТЕ ВЕКОВЕ. ОТДЕЛНИТЕ ПРОБЛЯСЪЦИ НА ПОДОБРЕНИЕ В ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ТРУД ЗАСЕГНА МАЛКА ЧАСТ ОТ ТЕЗИ ХОРА. ОГРАНИЧАВАНА И ПОТИСКАНА БЕШЕ ВСЯКА ИНИЦИАТИВА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ТОВА Е ЕДНАТА ОТ ПРИЧИНИТЕ ЗА ГОЛЯМАТА СТОПАНСКА КРИЗА, В КОЯТО ИЗПАДНА СТРАНАТА НИ. В СВОЯТА ПРОГРАМА ПОБ - ЦЕНТЪР ПРЕДВИЖДА ОСНОВНИ ПРОМЕНИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, НАСОЧЕНИ КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА, ОБРАЗУВАНЕ НА ЧАСТНИ ФЕРМИ И КООПЕРАТИВНИ ФЕРМЕРСКИ СТОПАНСТВА, ОСИГУРЯВАНЕ НА СНАБДЯВАНЕТО ИМ СЪС СЕМЕНА, ТОРОВЕ, ХИМИКАЛИ, ПОРОДИ ЖИВОТНИ, ФУРАЖИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ДР., НОВО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, НОВА КРЕДИТНА ПОЛИТИКА, АГРОНОМИЧЕСКА,  ВЕТЕРИНАРНА, АГРОТЕХНИЧЕСКА, АГРОХИМИЧЕСКА И ДРУГА ПОМОЩ.

ЗА ДА НЕ СЕ ДОПУСНЕ ПОВТОРЕНИЕ НА ГРЕШКИТЕ ОТ МИНАЛОТО И ВЛАСТТА ДА ПРЕВИШИ ПРАВАТА СИ, НИЕ СМЕ ЗА НЕЗАБАВНА И ПЪЛНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА, МИЛИЦИЯТА, СЪДА И ПРОКУРАТУРАТА. ТЯХНОТО КАДРОВО ОБНОВЛЕНИЕ И ПОДБОР ВЪЗ ОСНОВА НА ЛИЧНИ, ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАЧЕСТВА ТРЯБВА ДА СТАНЕ ГАРАНТ ЗА ОБЕКТИВНОСТ, СИГУРНОСТ И ЧЕСТНО СЛУЖЕНЕ НА НАРОДА.

НИЕ СМЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ /ТЕЛЕВИЗИЯ, РАДИО, БТА/, КОИТО ДА БЪДАТ ПОДЧИНЕНИ И ДА ОТГОВАРЯТ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

В ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО ИМА МЯСТО ЗА ВСЯКАКВИ ИДЕИ. ПЪТЯТ НА ПОМИРЕНИЕТО И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО Е ПЪТЯТ НА ПРЕГОВОРИТЕ, НА КОМПРОМИСА, НА ТЪРПИМОСТТА. РАЗВИТИЕТО НА СВЕТОВНАТА ДЕМОКРАЦИЯ НИ ДАВА МНОГО ПРИМЕРИ ЗА ТОВА. А БЪДЕЩЕТО Е НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

ВМЕСТО ВРАЖДИ В ОБЩЕСТВОТО НИЕ ЖЕЛАЕМ ГРАЖДАНСКИ МИР, ТВОРЧЕСКИ СОЦИАЛЕН КЛИМАТ И ДОВЕРИЕ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

ПОБ - ЦЕНТЪР Е ПРОТИВ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ДИСКРИМИНАЦИЯ. ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИДЕИ ДА ИМАТ МЯСТО В ОБЩЕСТВОТО. ЕТО ЗАЩО НИЕ СМЕ ЗА ПЛУРАЛИЗЪМ НА ИНТЕРЕСИТЕ, ЗА ДИАЛОГ И СЪГЛАСИЕ В ИМЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ И ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ.

ПОБ - ЦЕНТЪР СЧИТА, ЧЕ НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС МОЖЕ ДА СЕ РЕШИ САМО В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ. ТОЙ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА СПЛОТЕНА, НАЦИОНАЛНА ОБЩНОСТ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРАВАТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ ЗА ВСИЧКИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ, КОИТО УЧАСТВАТ В НЕЯ. ОСЪЖДА ДОСЕГАШНОТО НЕЧОВЕШКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, НАПУСНАЛИ РОДИНАТА СИ В РАЗЛИЧНО ВРЕМЕ И ПО РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИ, ОСОБЕНО КЪМ ТЕЗИ, ПРОКУДЕНИ ОТ СТРАНАТА НИ ПОРАДИ ПРЕСЛЕДВАНЕ ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ. ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ УВАЖЕНИЕТО КЪМ ТЕЗИ ХОРА, ДА СЕ УКРЕПИ НАЦИОНАЛНОТО ИМ ДОСТОЙНСТВО И ТЕ ДА СЕ ПРИОБЩЯТ КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ПОБ - ЦЕНТЪР СЧИТА, ЧЕ СПОКОЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И НЕНАКЪРНИМОСТТА НА ГРАНИЦИТЕ НА СТРАНАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАДЕЖДНО ЗАЩИТЕНИ. НАШЕТО ВИЖДАНЕ Е, ЧЕ АРМИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАЖДА НА ВСЕ ПО-ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КОЕТО МОЖЕ ДА ПОЗВОЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА СРОКА НА ВОЕННАТА СЛУЖБА ДО 12 МЕСЕЦА. ДА СЕ ОТКРИЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АЛТЕРНАТИВНА ГРАЖДАНСКА СЛУЖБА ЗА ОНЕЗИ, ЧИИТО РЕЛИГИОЗНИ И НРАВСТВЕНИ УБЕЖДЕНИЯ НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА НОСЯТ ОРЪЖИЕ. НА ОФИЦЕРИТЕ И ДЪЛГОСРОЧНО СЛУЖЕЩИТЕ ВОЕННИ ЧИНОВЕ ДА СЕ РАЗРЕШАВА ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА И ДА СЕ ГАРАНТИРА СОЦИАЛНО-БИТОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА МЛАДИЯ ОФИЦЕРСКИ СЪСТАВ.

ЗА ПО-ДОБРО МЯСТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА И В СВЕТА
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ РАДВА НА ДОСТОЙНО МЯСТО МЕЖДУ ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ. НАШАТА ГОЛЯМА ОБВЪРЗАНОСТ КЪМ СИВ И ПОДКРЕПАТА НА НЯКОИ НЕДЕМОКРАТИЧНИ РЕЖИМИ ПОСТАВИХА СТРАНАТА НИ В НЕИЗГОДНО ПОЛОЖЕНИЕ. ВРЕМЕ Е ДА ИЗВЪРШИМ ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА НАШАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, КАТО ЗАСТАНЕМ ТВЪРДО ЗАД РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В СВЕТА.
ПОБ - ЦЕНТЪР Е ЗА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА КЪМ ПЪЛНА ИНТЕГРАЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКИ, СТОПАНСКИ, ФИНАНСОВИ И ДР. ТОЙ Е ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ПАСПОРТНИ, ВИЗОВИ И ФИНАНСОВИ ПРЕЧКИ; ЗА ПЪЛНО ОТВАРЯНЕ НА СТРАНАТА КЪМ ЕВРОПА И КЪМ СВЕТА. ТОЙ Е ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ СЪС СЪСЕДНИТЕ БАЛКАНСКИ СТРАНИ /ГЪРЦИЯ, ЮГОСЛАВИЯ, РУМЪНИЯ, АЛБАНИЯ/; ЗА ПЪЛНО НОРМАЛИЗИРАНЕ И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА НИ С ТУРЦИЯ; ЗА РАВНОПРАВНО И ВЗАИМНОИЗГОДНО ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ СТРАНИ.

НИЕ СЧИТАМЕ ЗА СBOE ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА СПАЗИМ ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ДА ПОДКРЕПЯМЕ ДЕЙНОСТТА НА ООН ЗА УКРЕПВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ДА СЕ БОРИМ ПРОТИВ ВОЙНАТА И ЗА МИРА КАТО НАЙ-ВИСШЕ И ЦЕННО БЛАГО В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ И НАРОДИТЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ ИЗВЪН СДС, ПРИЕТА НА 6 ЮНИ 1990 ГОДИНА.


НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ДЕКЛАРАЦИЯ. HP. 1 ОТ 19 МАЙ 1990 ГОД. ПРЕДЛАГА И КОНСТАТИРА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ НИ ДНЕВЕН РЕД ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, КОЯТО ПРОВЕЖДАМЕ ДНЕС, НА 6 ЮНИ 1990 ГОД., СЛЕДНОТО:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД БЕ БОЙКОТИРАН С НЕПРИСЪСТВИЕТО КАТО ЦЯЛО НА БСП И ПАРТИИТЕ ОТ СДС, БЗНС И ДРУГИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ИМАЩИ ПРЕТЕНЦИЯТА, ЧЕ УЧАСТВУВАТ АКТИВНО В ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС У НАС И ПРЕНЕБРЕГНАЛИ ХРИСТИЯНСКИЯ ПРИЗИВ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО ЕДИНЕНИЕ.
2. ПО ВЪПРОСА ЗА МОНАРХИЯ ИЛИ РЕПУБЛИКА ПРИЕМАМЕ ПРИНЦИПА НА ЕДИННИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ /ЕНС/, ЕДИНСТВЕНО И САМО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЩЕ РЕШИ ДЪРЖАВНОПОЛИТИЧЕСКОТО УСТРОЙСТВО В БЪЛГАРИЯ, НО ТОВА ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕНО, СЛЕД КАТО УСТАНОВИМ РЕАЛНА ПАРЛАМЕНТАРНО-КОНСТИТУЦИОННА ДЕМОКРАЦИЯ.
3. "НАЦИОНАЛНАТА" КРЪГЛА МАСА С ЯВНИТЕ СИ ТАЙНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА ТОРПИЛИРА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ РЕАЛНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ И ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ.
4. ИСКАМЕ ОТГОВОР: КЪДЕ СА СРЕДСТВАТА ВЪВ ВАЛУТА, ПРЕДАДЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ? .. . КОЙ СЕ РАЗПОРЕЖДА С ТЯХ И КЪДЕ Е ЧАСТТА, КОЯТО СЕ ПАДА НА ВСЕКИ ОТ НАС?!. . .
5. НИЕ, ВСИЧКИ ПОДПИСАЛИ СЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ПОДКРЕПЯМЕ НЕЗАВИСИМАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, КОЯТО Г-Н РАНГЕЛОВ И Г-Н ЙОРДАНОВ СЕ СТРЕМЯТ ДА ИЗГРАДЯТ В ИМЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА, НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ НЕЯ И НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ НЕУТРАЛИТЕТ НА СТРАНАТА НИ.
6. НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ РЕАЛНИ ОПОЗИЦИОННИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ПОТВЪРЖДАВАМЕ НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НР.1 ОТ 19 МАЙ 1990 ГОД. И СЧИТАМЕ, ЧЕ ИЗБОРИТЕ НА 10 И 17 ЮНИ СА НЕНАВРЕМЕННИ ПОРАДИ НАРУШЕНИЕТО НА ЧЛ.15 И ЧЛ.17 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ПРИЗОВАВАМЕ СВЕТОВНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА ПОДКРЕПИ РЕШЕНИЯТА НИ ОТ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ, ЗА ДА МОЖЕМ ДА УСТАНОВИМ В СТРАНАТА НИ ДЕМОКРАЦИЯ.

ЗА НАРОДЕН БЛОК - ЦЕНТЪР:
ЗА БЗНС "ВРАБЧА 1": СТРАХИЛ ГИЧЕВ
ЗА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП - ПЕТЪР ГОГОВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ - БНП: ДИМ. БРАНКОВ
ЗА ПАРТИЯ НА ТРУДА: ИВАН ВЕЛКОВ
ЗА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР: Г.ГЕЛЕМЕНОВ
ЗА НЕЗАВИСИМО ДРУЖ. ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА: ИЛИЯ МИНЕВ
ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ: ИЛИЯ СИПСЕВ
ЗА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ: ОТЕЦ ТОТЮ ПЕТРОВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ: ИВАН НАЙДЕНОВ
ЗА "СВОБОДЕН СЪЮЗ - ПЕНСИОНЕРИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ":  МАРИЯ ЦАНКОВА
ЗА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ": ИВАН ЛАЗАРОВ
ЗА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ И ОТ ИМЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ В СТОКХОЛМ: СТОЯНОВ
ЗА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3": МИЛЧО ПОПОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 8 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ, НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО", ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ПЛОВДИВ/ И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ.


НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НАСРОЧЕНИТЕ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 ГОДИНА ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СА НЕНАВРЕМЕННИ И СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОТЛОЖЕНИ ПОРАДИ НАЛИЧИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ СПОР ЗА ДЪРЖАВНАТА ФОРМА И УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ПОРАДИ ПЪЛНАТА НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТ ПРИ ИЗЯВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ КОНЦЕПЦИИ НА ВСЯКА ПАРТИЯ.

ЗА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ  ОТЕЦ ТОТЮ ПЕТРОВ
ЗА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ  ИНЖ. Н.БУЧКОВ
ЗА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО"     ИВАН ДУНДАРОВ
ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ПЛОВДИВ/  КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ
ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ     ИВАН НАЙДЕНОВ

СОФИЯ, 6 ЮНИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 8 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/.


ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИТЕ ВЪВ В."ДУМА" ОТ 30 МАЙ 1990 Г. - "ЗА КОГО ЩЕ ГЛАСУВАТ ТУРЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - И ВЪВ В. "ДЕМОКРАЦИЯ" ОТ 31 МАЙ 1990 Г., ПРЕПЕЧАТАНА ОТ ВЕСТНИК "ГАРДИЪН" ОТ 30 МАЙ 1990 Г. - "БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ, ЗАМЕСЕН В КАМПАНИЯТА ПРОТИВ ТУРЦИТЕ" - РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Г-Н АХМЕД ДОГАН ПРАВИ СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЧРЕЗ ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" КЪМ БТА:

"ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПРИНЦИПНО ПОДКРЕПЯ ОПОЗИЦИЯТА И Е ПО СЪЩЕСТВО ОПОЗИЦИОННА СИЛА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.

ДПС ОБВИНЯВА БИВШАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КАКТО И НЕЙНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ НАСЛЕДНИК БСП ЗА ПРОВЕЖДАНАТА ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД АСИМИЛАЦИОННА ПОЛИТИКА СПРЯМО ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В БЪЛГАРИЯ: ПОЛИТИКА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА С НАСИЛСТВЕНИ СРЕДСТВА. НИЕ ДЪРЖИМ В КАЧЕСТВОТО НА ОСНОВЕН И ЕДИНСТВЕН ВИНОВНИК ЗА ТАЗИ НАСИЛСТВЕНА ПОЛИТИКА БСП ДА ПОЕМЕ ЦЯЛАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. НЕ СТАВА ДУМА ЗА ГРЕШКА НА ОТДЕЛНИ ЛИЦА, А ЗА ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ НА ЕДИНСТВЕНАТА ДОВЧЕРА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ПРЕД ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

НИЕ СМЕ ИЗНЕНАДАНИ, ЧЕ НЯКОИ ЛИДЕРИ НА СДС ПРОЯВЯВАТ ПОЛИТИЧЕСКА НЕДАЛНОВИДНОСТ, КАТО СЕ СТАРАЯТ ДА ДИСКРЕДИТИРАТ ДПС И ПЕРСОНАЛНО НЕГОВИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. В ПРЕДИЗБОРНАТА СИ КАМПАНИЯ СДС СЪЗДАВА ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ДПС Е В СКРИТА КОАЛИЦИЯ С БСП.

КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ ТАКИВА ИНСИНУАЦИИ. ПО МЕСТА, КЪДЕТО НЯМАМЕ ИЗДИГНАТИ НАШИ КАНДИДАТИ, СМЕ ГОТОВИ ДА ПОДКРЕПИМ КАНДИДАТИТЕ НА СДС. НА ВТОРИЯ ТУР, В ОНЕЗИ РАЙОНИ, КЪДЕТО ОСТАНЕ ДА СЕ СЪСТЕЗАВА КАНДИДАТ НА СДС С КАНДИДАТ ОТ ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, НИЕ ЩЕ ПОДКРЕПИМ КАНДИДАТА НА СДС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗБОРЕН КЛУБ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

НАУЧАВАМЕ СЕ, ЧЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И НЦИОМ С ДИРЕКТОР АНДРЕЙ РАЙЧЕВ Е СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ. В ДОГОВОРА УЧАСТВУВА ФИРМА "ИНФАС" - ГФР. ЩЕ ИМА БЮРО С ТРИДЕСЕТ ТЕЛЕФОНИСТКИ ОТ ЦК В НДК. НАБЛЮДЕНИЯТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В 13, 15, 17 ЧАСА, КАТО СЕ ПРЕДВИЖДА ВСЕКИ ДЕСЕТИ ИЗБИРАТЕЛ ДА БЪДЕ АНКЕТИРАН, КАТО АНКЕТЬОРИТЕ СТОЯТ В САМИТЕ ИЗБОРНИ БЮРА. ПЛАНИРАНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ Е В ГРУБО НАРУШЕНИЕ С ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН И МЕЖДУНАРОДНАТА ПРАКТИКА.

ТАКОВА ИЗСЛЕДВАНЕ Е НОВ ОПИТ ЗА МАНИПУЛАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ В ДЕНЯ НА САМИТЕ ИЗБОРИ. РЕШИТЕЛНО ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ТОВА И АКО БЪДЕ ПРОВЕДЕНО КАКВОТО И ДА Е СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ В ТОЗИ ДЕН, СДС ПОСТАВЯ ПОД ВЪПРОС УЧАСТИЕТО СИ В ИЗБОРИТЕ.

СОФИЯ, 6 ЮНИ 1990 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ
                        ИЗБОРЕН КЛУБ НА СДС: П. СИМЕОНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ГР. РАЗГРАД, АДРЕСИРАНА ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ВЪПРЕКИ ПОДПИСАНОТО НА 14 МАЙ 1990 Г. СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ, СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В РАЗГРАД РАБОТИ В НЕПОНОСИМИ УСЛОВИЯ, КОИТО НЕ МУ ПОЗВОЛЯВАТ ДА ВОДИ НОРМАЛНА ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ. ТОЗИ НАШ ИЗВОД НЕ Е ГОЛОСЛОВЕН. ПОДКРЕПЯТ ГО СЛЕДНИТЕ ФАКТИ:

- ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ ПРЕЗ НОЩТА НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА ПОДПАЛИХА ЗНАМЕТО, ОКАЧЕНО НА КЛУБА НА СДС;
- ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ ДВА ПЪТИ НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА РАЗБИХА ПРОЗОРЦИТЕ НА КЛУБА НА СДС. И ЗА ДВАТА СЛУЧАЯ, ВЪПРЕКИ ЧЕ СЕ ВОДЯТ СЛЕДСТВИЯ, ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ ДОСЕГА НЕ СА РАЗКРИТИ;
- НА 26 АПРИЛ ПИЯН ГРАЖДАНИН Е ХВЪРЛЯЛ ПРАЗНИ БУТИЛКИ СРЕЩУ СГРАДАТА НА КЛУБА - РАЗПОЛАГАМЕ С ДАННИ, ЧЕ САМОЛИЧНОСТТА МУ Е ИЗВЕСТНА НА ОРГАНИТЕ НА МВР, НО СРЕЩУ НЕГО НЕ СА ПРЕДПРИЕТИ САНКЦИИ;
- ПОСТОЯННО СЕ КЪСАТ АГИТАЦИОННИТЕ НИ МАТЕРИАЛИ /ДОКОЛКОТО НИ Е ИЗВЕСТНО В ЦЕЛИЯ ОКРЪГ НЯМА СЛУЧАЙ НА ПОВРЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ ПОМЕЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ НА БСП/.

ЛИПСАТА НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ МИРНАТА НИ ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ ДОСТИГНА СВОЯ ВРЪХ С НЕЗАКОННОТО ОТВЕЖДАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ЧАСА В РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА МВР НА ДВАМА НАШИ АКТИВИСТИ - БОЖИНЕЛ ХРИСТОВ И АТАНАС АТАНАСОВ, СТАНАЛО НА 30 МАЙ ВЕЧЕРТА. ПОВОДЪТ Е, ЧЕ СА РАЗЛЕПВАЛИ В 21,30 ЧАСА МАТЕРИАЛИ НА СДС ВЪРХУ ЗАГРАЖДЕНИЯТА НА СТРОЕЖА НА ТЕАТЪРА. ДЕЖУРНИЯТ ОФИЦЕР ИМ Е ЗАЯВИЛ, ЧЕ НАРУШАВАТ ЗАБРАНАТА НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ, РЕГЛАМЕНТИРАЩА МЕСТАТА ЗА ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ!

ТАЗИ СТЕНА Е ЗАБРАНЕНА, КАК ДА СИ ОБЯСНИМ ИЗОБИЛИЕТО ОТ ПЛАКАТИ НА БСП ВЪРХУ НЕЯ?!

НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН ГОСПОДАТА Б. ХРИСТОВ И Н. ГЕКОВ СА ОТВЕДЕНИ ЗА СЪЩОТО "НАРУШЕНИЕ” ОТ ДОМОВЕТЕ ИМ СЪС СЛУЖИТЕЛИ И КОЛА НА МВР ПРИ ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ, КЪДЕТО ГИ Е ОЧАКВАЛ... Г-Н КМЕТЪТ ИВАН ВЪЛЧЕВ ДА ГИ ПРЕДУПРЕДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НОСЯТ /ИНТЕРЕСНИ МЯСТО И НАЧИН ЗА СРЕЩА НА Г-Н КМЕТА С ДЕЙЦИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ/.

НА 31 МАЙ Т.Г. В ГР. РАЗГРАД НА РАЗЛИЧНИ МЕСТА СЕ ПРОВЕДОХА ДВЕ МЕРОПРИЯТИЯ - НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА. ПРИСТИГАЙКИ ОТ ГРАД ОМУРТАГ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС Д-Р ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ И ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ГО ДВАМА ДУШИ, БЕЗ ДА ЗНАЯТ, ЧЕ В ГРАДА СЕ ПРОВЕЖДАТ ДВЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СЕ ОЗОВАВАТ НА МИТИНГА НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА. ДИНАМИКАТА НА ПРЕДИЗБОРНИЯ МАРАТОН НЕ САМО ЧЕ НЕ ИЗКЛЮЧВА, НО ПРЕДПОЛАГА ПОДОБНИ ГРЕШКИ. ОПИТЪТ НА Д-Р ЖЕЛЕВ ДА ОБЯСНИ СЛУЧАЙНОТО СИ ПОЯВЯВАНЕ Е ПОСРЕЩНАТ С НЕСЪВМЕСТИМИ С ЕЛЕМЕНТАРНАТА ЕТИКА АГРЕСИВНИ ДЕЙСТВИЯ, СТИГАЩИ ДО ГРУБО ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ. САМО ЕНЕРГИЧНАТА НАМЕСА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР ПОПРЕЧИ ЗА ТРАГИЧЕН ИЗХОД.

ДОСЕГА НЕ НИ Е ИЗВЕСТНО НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ДА Е ПОТЪРСЕНА ОТГОВОРНОСТ. НЕЩО ПОВЕЧЕ - "НАДПАРТИЙНИЯТ" ВЕСТНИК "ВЪЗХОД" В РЕПОРТАЖА СИ С ИГРИВО-СНИЗХОДИТЕЛНИЯ СИ ТОН /"... И Ж. ЖЕЛЕВ ПОЛУЧИ САМО НЯКОЛКО УДАРА"/ ПРОВОКИРА ПОЛИТИЧЕСКА РАЗЮЗДАНОСТ В ОСТАВАЩИТЕ ДО ИЗБОРИТЕ ДНИ, ВМЕСТО ДА ОСЪДИ НЕТОЛЕРАНТНАТА ПРОЯВА. БЕЗНАКАЗАНОСТТА, ПРИСТРАСТНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА ИНЦИДЕНТА СЪЗДАВАТ У НАС ТРЕВОГАТА ЗА ЕСКАЛАЦИЯ НА НАПРЕЖЕНИЕТО, ЗА НОВИ ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ - ВСИЧКО ОНОВА, КОЕТО ОТРИЧАМЕ, ОТКАКТО СМЕ ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ.

ТЕЗИ ФАКТИ СА ТАКА ДАЛЕЧЕ ОТ ПРОКЛАМИРАНИТЕ ОБЕЩАНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДНИ И ЧЕСТНИ ИЗБОРИ.

РАЗГРАД, 1 ЮНИ 1990 г.    КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС - РАЗГРАД
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛА НИКОЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X

СОФИЯ, 8 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ВТОРА/ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО".

ОСНОВНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

8. ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" СЕ ИЗГРАЖДАТ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП - РЕСПЕКТИВНО ЗА ВСЯКО НАСЕЛЕНО МЯСТО СЕ ИЗГРАЖДА ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРТИЯТА.
9. ВСЯКА ОСНОВНА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУВА ОТ ИМЕТО НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" И ИЗДЪРЖА СВОЙ КЛУБ /КЛУБОВЕ/.
10. ОСНОВНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ Е АВТОНОМНА В ДЕЙНОСТТА СИ НА СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ, КАТО СЕ СЪОБРАЗЯВА С РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА И ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ.
11. ОСНОВНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗЕМА РЕШЕНИЯТА ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ С МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ПО СПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ НА ОСНОВНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
12. ОСНОВНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗБИРА СВОИТЕ МЕСТНИ ОРГАНИ. ПОСОЧВА И УЧАСТВУВА В ИЗБОРА НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНГРЕСА И КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
13. ОСНОВНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДЕЙНОСТТА СИ МОЖЕ ДА ВЛИЗА В ПРЕКИ ВРЪЗКИ С ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ.
14. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ СВИКВА ОТ РЪКОВОДСТВОТО Й ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА ВТОРА ОТ ВСИЧКИ НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ.
15. ВСЯКА ОСНОВНА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗБИРА СВОЕ РЪКОВОДСТВО С МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ПО СПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СЕ СЪСТОИ МИНИМУМ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И КАСИЕР. ПРИ СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, В ДНЕВНИЯ РЕД НА КОЕТО ПРЕДСТОИ ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО И ДРУГИ ОРГАНИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СЕ УВЕДОМЯВАТ СРЕЩУ ПОДПИС ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЕДЕМДНЕВНИЯ СРОК ОТ ДАТАТА НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ДО ДАТАТА НА СЪБРАНИЕТО. КЪМ ВСЯКА ОСНОВНА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕН РЪКОВОДСТВО СЕ СЪЗДАВА И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ.
16. РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ОРГАНИЗИРА И КОНТРОЛИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИЕТИТЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШЕНИЯ. РЪКОВОДСТВОТО СЕ ОТЧИТА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НE ПО-МАЛКО ОТ ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО.
17. МАНДАТЪТ НА РЪКОВОДСТВОТО И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА ОСНОВНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪВПАДА С ТОЗИ НА КОНГРЕСА.

КОНГРЕС
18. КОНГРЕСЪТ Е ВЪРХОВЕН ОРГАН НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО”.
КОНГРЕСЪТ ОБСЪЖДА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА И УСТАВА НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО". ОСВЕН ТОВА ОЧЕРТАВА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ В ДЕЙНОСТТА НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ДО СЛЕДВАЩИЯ КОНГРЕС. ОБСЪЖДА И УТВЪРЖДАВА ПАРТИЙНИЯ БЮДЖЕТ. ИЗБИРА ВЪРХОВЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА ПРИ СЪСТАВ ПО ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ВСЯКА ОСНОВНА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДО 30 ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, ИЗБРАНИ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 3-МА ДУШИ. ВСЯКА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЧРЕЗ СВОИТЕ ДЕЛЕГАТИ НА КОНГРЕСА ПОСОЧВА КОЙ ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОСНОВНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪВ ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА. КОНГРЕСЪТ ИЗБИРА И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" В СЪСТАВ ДО 7 ЧОВЕКА, ИЗБРАНИ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА. СЪСТАВЪТ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛЪК ОТ 3-МА ЧОВЕКА.
19. КОНГРЕСИТЕ БИВАТ РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ.
20. В СЪСТАВА НА КОНГРЕСА СЕ ВКЛЮЧВАТ РЕДОВНО ИЗБРАНИ ДЕЛЕГАТИ ОТ ВСЯКА ОСНОВНА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЕЛЕГАТИТЕ ЗАПАЗВАТ МАНДАТА СИ ДО НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС.
21. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА, ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР И ДИРЕКТОРЪТ НА ПЕЧАТНИЯ ОРГАН НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" УЧАСТВУВАТ НА КОНГРЕСА С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС, АКО НЕ СА ИЗБРАНИ ЗА ДЕЛЕГАТИ.
22. РЕДОВНИТЕ КОНГРЕСИ СЕ СВИКВАТ ВЕДНЪЖ НА ТРИ ГОДИНИ ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО".
23. ИЗВЪНРЕДНИЯТ КОНГРЕС СЕ СВИКВА ПО РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА ТРЕТА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНГРЕСА.
24. ДАТАТА НА ОТКРИВАНЕТО НА КОНГРЕСА И ПРЕДВИДЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД СЕ ОГЛАСЯВАТ ЧРЕЗ ПЕЧАТНИЯ ОРГАН НА ПАРТИЯТА, А ИМЕННО ВЕСТНИК "ИЗГРЕВ", НАЙ-МАЛКО ТРИ МЕСЕЦА ПРЕДИ ОБЯВЕНАТА ДАТА ЗА НЕГОВОТО ОТКРИВАНЕ. В ТОЗИ СРОК ОСНОВНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД.
25. НЕОБХОДИМО Е МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ РЕГЛАМЕНТИРАНИЯ БРОЙ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА И УСТАВА, ЗА ИЗБОРА НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ, СТАРШИНИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА.


НА 23 ЯНУАРИ 1990 Г. ОФИЦЕРИТЕ, СТАРШИНИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА УЧРЕДИХА СВОЙ СЪЮЗ. ТОВА Е НАДПАРТИЙНА, РОДОЛЮБИВА ОРГАНИЗАЦИЯ, ЧИЯТО ОСНОВНА ЗАДАЧА Е ДА ОБЕДИНЯВА ЗАПАСНОТО ВОЙНСТВО ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА РОДИНАТА. ВАЖНА ЗАДАЧА НА СЪЮЗА Е ДА ОСИГУРЯВА НАДЕЖДНА ЗАЩИТА НА ЗАКОННИТЕ СОЦИАЛНИ НУЖДИ И ИНТЕРЕСИ НА ОФИЦЕРИТЕ, СТАРШИНИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА. В СЪЮЗА МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА ВСЕКИ ОФИЦЕР, СТАРШИНА И СЕРЖАНТ ОТ ЗАПАСА, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ. СЕГА СЪЮЗЪТ ВЕЧЕ ОБЕДИНЯВА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ.

ЗАТОВА СМЕ ИЗНЕНАДАНИ И ВЪЗМУТЕНИ ОТ ПУБЛИКУВАНОТО ВЪВ В. "ДЕМОКРАЦИЯ" НА 3 ЮНИ Т.Г. "ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ КАДРОВИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ", ПОДПИСАНО ОТ "0.3. ОФИЦЕР"/?!/ Д. ПАВЛОВ ОТ Т.НАР. ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ВОЕННИЯ СЪЮЗ /ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ОФИЦЕРИ И СТАРШИНИ ОТ КАДЪРА И ЗАПАСА/.

ОБРЪЩЕНИЕТО НА Т.НАР. ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА НЕСЪЩЕСТВУВАЩИЯ ВОЕНЕН СЪЮЗ Е ОПИТ ДА СЕ ПРИДАДЕ ПО-ГОЛЯМА УБЕДИТЕЛНОСТ НА НАПИСАНОТО ОТ "0.3. ОФИЦЕР" Д. ПАВЛОВ, ЗАД КОГОТО НЕ СТОИ НИКАКВА ОРГАНИЗАЦИЯ. ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ПУБЛИКУВАНЕТО НА ОБРЪЩЕНИЕТО ЦЕЛИ ДА СЕ ВНЕСЕ РАЗЕДИНЕНИЕ В РЕДИЦИТЕ НА ЗАПАСНИТЕ ОФИЦЕРИ, СТАРШИНИ И СЕРЖАНТИ.

НИЕ РЕШИТЕЛНО СЕ РАЗГРАНИЧАВАМЕ ОТ АВТОРА НА ОБРЪЩЕНИЕТО И СМЯТАМЕ, ЧЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА ДАДЕ КОМПЕТЕНТЕН И УБЕДИТЕЛЕН ОТГОВОР НА ПОРЕДНАТА ИНСИНУАЦИЯ, КОЙТО БЕШЕ ПУБЛИКУВАН В ПЕЧАТА. ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ И НАСТОЯВАМЕ ДА НЕ СЕ РЕГИСТРИРА НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОФИЦЕРИТЕ, СТАРШИНИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, ТЪЙ КАТО ТАКАВА ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА.

ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ, СТАРШИНИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0.3. ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КАЛОЯНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   Х

СОФИЯ, 8 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО ОТ АВТОРИТЕ - УЧРЕДИТЕЛИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС - НА ДЕКЛАРАЦИЯТА "С ЛИЦЕ КЪМ ИСТИНАТА". ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИК "ДУМА", ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ", ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" И ДО АГЕНЦИЯТА ЗА ПЕЧАТ, ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ /АПИА/.


ГОСПОДА,

В БР/64 ОТ 6 ЮНИ 1990 Г. НА ВЕСТНИК "ДУМА" Е ПУБЛИКУВАНО В СИЛНО СЪКРАТЕН И ОСАКАТЕН ВИД ПОЛИТИЧЕСКОТО НИ СТАНОВИЩЕ "С ЛИЦЕ КЪМ ИСТОРИЯТА" ПОД ЗАГЛАВИЕ "И САМ САТАНАТА СЕ ПРЕПРАВЯ НА СВЕТЪЛ АНГЕЛ". СЧИТАМЕ, ЧЕ ТЕНДЕНЦИОЗНО НАПРАВЕНИТЕ РЕДАКЦИЯ И ПОДБОР ПРОМЕНЯТ ПО НЕДОПУСТИМ НАЧИН СМИСЪЛА И ЦЕЛИТЕ НА НАШАТА ПУБЛИКАЦИЯ, ИЗМЕСТВАЙКИ ТЕНДЕНЦИОЗНО ПОЛИТИЧЕСКОТО Й УДАРЕНИЕ. КАТО ПРОТЕСТИРАМЕ НАИ-ЕНЕРГИЧНО СРЕЩУ ТОЗИ НЕДОСТОЕН НАЧИН НА ВОДЕНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ, НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ПУБЛИКУВА АВТЕНТИЧНИЯТ ТЕКСТ ИЛИ ИЗБИРАТЕЛНО ПРОПУСНАТИТЕ ПАСАЖИ, ЗА ДА МОЖЕ НЕПРЕДУБЕДЕНИЯТ ЧИТАТЕЛ ДА НАПРАВИ СВОИТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

СОФИЯ, 6 ЮНИ 1990 Г.    ЯНКО ЯНКОВ
                        КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ
                        ДРАГОМИР ЦЕКОВ
                        Д-Р БОЙКО ПРОЙЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА.


ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ, БРАТЯ И СЕСТРИ,

ОСТАВАТ БРОЕНИ ДНИ ДО ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ВАС ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ДАДАТ СВОЯ ГЛАС ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА, ЗА ДОБРОТО НА БЪЛГАРИЯ, КОЯТО Е ЕДНА ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ НА МАЙКАТА ЗЕМЯ. КАТО ВАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ В РОДИНАТА, ОТСТОЯВАЙКИ ИНТЕРЕСИТЕ И ПРАВАТА ВИ, АЗ НЕ БЯХ САМ. ЗАЕДНО С МЕН БЯХА И МОИТЕ СЪКВАРТАЛЦИ ОТ ОБЩИНА "МЛАДОСТ-1” И "МЛАДОСТ-2", КОИТО ИЗДИГНАХА КАНДИДАТУРАТА МИ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ЗАЩИТА НА ВСИЧКИ ВАС.

ОТ МНОГОТО ПАРТИИ ЕДИНСТВЕНО АСО, ЧИЯТО БЮЛЕТИНА Е БЯЛА С ДВЕ ЧЕРВЕНИ ЧЕРТИ, ИЗДИГНА КАНДИДАТУРАТА МИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА. АСО МЕ ПОДПОМОГНА ФИНАНСОВО В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА БЕЗ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕТЕНЦИИ, А ЕДИНСТВЕНО ВОДЕНО ОТ ЖЕЛАНИЕТО ДА ЗАЩИТИ ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ОСТАНАЛИ ДА ЖИВЕЯТ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО.

ПОЗВОЛЕТЕ МИ, ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ, ОТ МОЕ И ОТ ВАШЕ ИМЕ ДА ИМ БЛАГОДАРЯ. ЗАЩОТ0 ТЕ БЯХА ТЕЗИ, КОИТО НЕ САМО ЧЕ ПОМИСЛИХА ЗА ВАС, НО И НА ДЕЛО БЯХА С ВАС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА:
АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ

/ПРЕССЛУЖБА *КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ.


ЧЛ. ДВАДЕСЕТИ /1/ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА КОМИТЕТА ЛИЦЕ, КОЕТО Е:
А/ ОСЪЖДАНО ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ ПЪТИ ЗА УМИШЛЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, НЕЗАВИСИМО ЧЕ Е РЕАБИЛИТИРАНО;
Б/ ОСЪЖДАНО ЗА УБИЙСТВО, ИЗМАМА, ПОДКУП, РАЗВРАТ, ГРАБЕЖ, НАБЕДЯВАНО В ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВО, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РАСОВОТО, НАЦИОНАЛНОТО И РЕЛИГИОЗНОТО РАВЕНСТВО, ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ ПО ОБЩООПАСЕН НАЧИН И С ОБЩОПРИЕТИ СРЕДСТВА, НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДА И РАЗМЕРА НА НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ И НАСТЪПИЛАТА РЕАБИЛИТАЦИЯ.
/2/ РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ НЕ СЕ ПРИЛАГА, КОГАТО ПРИСЪДАТА Е МОТИВИРАНА ЗАРАДИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ РЕЛИГИОЗНИ УБЕЖДЕНИЯ, ЗАРАДИ ДЕЙНОСТ В КОМИТЕТА, КАКТО И ПО СЪСТАВ, НЕСЪОТВЕТСТВУВАЩ НА ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА, ОБЩОЕВРОПЕЙСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА ОТ ХЕЛЗИНКИ /1975 Г./ И ВИЕНА /1969 Г./.
/3/ КОНКРЕТНИТЕ ВЪПРОСИ ПО ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ СЕ РЕШАВАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /ОС/ СЛЕД МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО /ЦР/.
/4/ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИТЕТА ЛИЦА, КОИТО НАРУШАВАТ НОРМИТЕ НА БЛАГОПРИЛИЧИЕ И 
РЕЛИГИОЗНИТЕ КАНОНИ, СЪЩО И УСТАВА НА КОМИТЕТА, А СЪЩО ТЕЗИ, КОИТО ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ С ИМЕТО И ДОВЕРИЕТО НА КОМИТЕТА.

ЧЛ. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ /1/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТА СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ НОРМИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ МОРАЛ И ПРАВОТО НА КАНОНИЧЕН РЕД И ДА СЛУЖАТ ВЯРНО НА БОГА ЧРЕЗ БЕЗКОРИСТНА ДЕЙНОСТ В ЗАЩИТА НА ДЕЛОТО НА КОМИТЕТА.
/2/ ЧЛЕНСТВОТО В КОМИТЕТА Е НЕСЪВМЕСТИМО С УЧАСТИЕТО В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОПОВЯДВАЩИ РЕЛИГИОЗНА НЕТЪРПИМОСТ, ОМРАЗА, МИЛИТАРИЗЪМ, ТОТАЛИТАРИЗЪМ, ШОВИНИЗЪМ ИЛИ РАСОВА И СОЦИАЛНА ДИСКРИМИНАЦИЯ.

ЧЛ. ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ /1/ КОМИТЕТЪТ ОКАЗВА ВСЕСТРАННА МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ, АКО СА ПРЕСЛЕДВАНИ ИЛИ РЕПРЕСИРАНИ ЗАРАДИ РЕЛИГИОЗНИТЕ СИ УБЕЖДЕНИЯ ИЛИ ДЕЙНОСТТА СИ КЪМ КОМИТЕТА.
/2/ КОГАТО ЧЛЕН НА КОМИТЕТА Е ПОДСЪДИМ ПО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО ЗАРАДИ СВОИТЕ УБЕЖДЕНИЯ ИЛИ ПО СЪСТАВ, НЕСЪОТВЕСТВУВАЩ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ НА НРБ, ТО ЦР В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.
77-81 ОТ НПК МОЖЕ ДА ИЗПРАТИ НА ДЕЛОТО ОБЩЕСТВЕН ЗАЩИТНИК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ, КАТО БЛАГОСЛОВЕНИ ОТ БОГА, ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ, КОЕТО ЩЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ КОМИТЕТЪТ Е ОПРАВДАЛ ОСНОВАВАНЕТО СИ И Е ИЗПЪЛНИЛ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СИ! ЗАТОВА НИЕ, ВЕРНИТЕ НА БОГА ЧЕДА - ЧЛЕНОВЕ НА КОМИТЕТА, БЕЗ ДА ПРЕДИЗВИКВАМЕ СЪДБАТА, НЕ СЕ СТРАХУВАМЕ ОТ КАКВИТО И ДА БИЛО САНКЦИИ ИЛИ РЕПРЕСИИ, ТЪЙ КАТО НАШЕТО ДЕЛО Е СВЯТО И ТРИЖДИ БЛАГОСЛОВЕНО ОТ БОГА И СТРАДАНИЯТА ЗА ХРИСТА САМО НИ ПРИБЛИЖАВАТ КЪМ НЕГО, КОМУТО Е БЕЗНАЧАЛНИЯ МУ ОТЕЦ И С ПРЕСВЕТИЯ, БЛАГИЯ И ЖИВОТВОРЯЩ НЕГОВ ДУХ, СЛАВА НАВЕКИ! АМИН!
БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ КОМИТЕТА!

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2 АПРИЛ 1989 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТКРИТО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ПОДПИСАНО ОТ 185 УЧИТЕЛИ, ЛЕКАРИ, ЖУРНАЛИСТИ, АРТИСТИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, ИНЖЕНЕРИ ОТ КЪРДЖАЛИ.


УВАЖАЕМИ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ,

НИЕ, ГРУПА ГРАЖДАНИ ОТ КЪРДЖАЛИ, ХОРА С РАЗЛИЧНИ ПРОФЕСИИ И СЪДБИ, ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИИ И БЕЗПАРТИЙНИ, НА ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС В КАЧЕСТВОТО ВИ НА ДЪРЖАВЕН ГЛАВА С ТОВА ОТКРИТО ПИСМО, ЗА ДА СПОДЕЛИМ СВОЯТА ГОЛЯМА ТРЕВОГА ОТ РАЗВИТИЕТО НА ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО МЕСЕЦА.

ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ ОТ 22 АПРИЛ ТАЗИ ГОДИНА КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В НАЙ-АКТИВНИЯ ПРЕДИЗБОРЕН ПЕРИОД ПАРТИИТЕ ДА ДЕКЛАРИРАТ ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЕ. ПОДКРЕПЯЙКИ ИЗЦЯЛО ТАЗИ ИНИЦИАТИВА, ИСКАМЕ В СЪЩОТО ВРЕМЕ ДА Я ДОПЪЛНИМ С КОНКРЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ПРЕЗ ПЕРИОДА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРИЕМАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ОСВЕН ПАРТИИТЕ СВОЯ ОТКАЗ ОТ НАСИЛИЕ ДА ДЕКЛАРИРАТ И ВСИЧКИ МАСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ, СЪЩЕСТВУВАЩИ НА ТОЗИ ЕТАП В СТРАНАТА НИ.

ВСИЧКИ НИЕ СМЕ СВИДЕТЕЛИ, ЧЕ СЛЕД 10 НОЕМВРИ В БЪЛГАРИЯ ПРОТИЧАТ ДИНАМИЧНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОЦЕСИ, НЕПОЗНАТИ ЗА ХОРАТА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ПОКОЛЕНИЯ.

КАКТО ЗА ЦЯЛАТА НИ СТРАНА, ТАКА И ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА КЪРДЖАЛИ И РАЙОНА 29 ДЕКЕМВРИ М.Г. СЕ ОКАЗА СЪДБОНОСНА ДАТА. В ДНИТЕ СЛЕД НЕЯ МНОГО ОТ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ И ПРЕДИ ВСИЧКО НАЙ-ВЕЛИКАТА - СВОБОДАТА ЧОВЕК ДА СЕ САМООПРЕДЕЛЯ И ИЗБИРА ИМЕ, ДА МИСЛИ, ТВОРИ И РАБОТИ СВОБОДНО, ПРИДОБИХА НОВИ И ЗНАЧИТЕЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ.

ВЪПРЕКИ ТОВА ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ - ВЕКОВЕН КРЪСТОПЪТ, НА КОЙТО СА СИ ДАВАЛИ "КЪРВАВА" СРЕЩА ПРОТИВОСТОЯЩИ ИНТЕРЕСИ НА СВЕТОВНИ ИМПЕРИИ И РЕЛИГИИ - ДНЕС В ЗОРАТА НА ИДВАЩИЯ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЕК СА ЕДНА ОТ ОТВОРЕНИТЕ РАНИ НА БЪЛГАРИЯ.

СПОДЕЛЯМЕ С ВАС НАШАТА УБЕДЕНОСТ, ЧЕ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ БЕЗ ПРИОРИТЕТНОТО РЕШАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС Е НЕМИСЛИМО ДА СЕ ПРИДВИЖАТ В ДЕМОКРАТИЧНА НАСОКА КАКТО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, ТАКА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ У НАС.

ИСТОРИЧЕСКОТО НИ РАЗВИТИЕ КРАСНОРЕЧИВО ПОКАЗВА, ЧЕ ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ 112 ГОДИНИ В БОЛШИНСТВОТО СЛУЧАИ СЪДБОНОСНИ РЕШЕНИЯ ПО ТОЗИ ПРОБЛЕМ СА СЕ ВЗЕМАЛИ И СЕ ВЗЕМАТ ПО КОНЮНКТУРНИ СЪОБРАЖЕНИЯ, ПОД ОГРОМЕН ВЪНШЕН И ВЪТРЕШЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НАТИСК, ПРИ ОСТЪР ДЕФИЦИТ ОТ ВРЕМЕ. КАТО ДЪЛГОГОДИШЕН ОТГОВОРЕН ДИПЛОМАТ ВИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ РАЗБИРАТЕ КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА. ВСИЧКО ТОВА НЕИЗБЕЖНО Е ДОВЕЖДАЛО ДО РАЗПАЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ СТРАСТИ ВЪТРЕ И МЕЖДУ ГЛАВНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ, СЪСТАВЛЯВАЩИ НАЦИЯТА НИ.

ТАЗИ ТРЕВОЖНА КОНСТАТАЦИЯ Е И ОСНОВНИЯТ НИ ПОВОД ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ВАС, А ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И ДО ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА РОДИНАТА НИ.

НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Е ВЕЧЕ ИЗВЕСТНО, ЧЕ КЪРДЖАЛИЙСКИЯТ РЕГИОН ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ СЕ ПРЕВЪРНА В ЕПИЦЕНТЪР НА ЕТНИЧЕСКО И СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ. ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА ВЪЗНИКНАХА И САМО ЗА НЯКОЛКО МЕСЕЦА ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПНАХА СТРУКТУРИТЕ НА ДВЕ МАСОВИ ДВИЖЕНИЯ, СЪЗДАДЕНИ НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА. СТАВА ВЪПРОС ЗА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

НИЕ, РОДЕНИТЕ И ЖИВЕЕЩИ ОТ ГОДИНИ В ТОЗИ ГРАД, В ТОЗИ КРАЙ, ОТЛИЧНО ПОЗНАВАМЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОБРОВОЛНО ВЛИВАНЕ НА ХИЛЯДИ ХОРА В ТЯХ. ТОВА СА С ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОГРАБВАНОТО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО, ГЕННО ЗАЛОЖЕНИЯТ И НАТРУПАН ВЪВ ВЕНИТЕ СТРАХ, ОТСЪСТВАЩОТО ЧУВСТВО ЗА СИГУРНОСТ. ПОЗНАВАМЕ СЕ ДОБРЕ, ЗАЩОТО СТАВА ВЪПРОС ЗА САМИТЕ НАС, ЗА КОЛЕГИ И СЪСЕДИ, ПРИЯТЕЛИ И ПОЗНАТИ, ЖИВЕЕЩИ НА ЕДНА УЛИЦА, В ЕДИН ДОМ, НА ЕДИН ЕТАЖ. КОЛКОТО И ПАРАДОКСАЛНО ДА ИЗГЛЕЖДА, АКО ПОПИТАТЕ ПЕТ, ДЕСЕТ, СТО ЧОВЕКА, ДОРИ И НАЙ-ПРЕПАТИЛИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ "ВЪЗРОДИТЕЛНИ" ГОДИНИ С КОГО ОТ "ДРУГИТЕ" СЕ Е СКАРАЛ ИЛИ СПРЕЧКАЛ ЛИЧНО, ЩЕ ПОЛУЧИТЕ НЕИЗМЕННИЯ ОТГОВОР: "С НИКОИ!". И ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ДНЕС СА ЕДНА РЕАЛНОСТ. НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ТЯХНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПОТЕНЦИАЛНА КОНФРОНТАЦИЯ СА НАЙ-ГОЛЯМАТА ЗАПЛАХА ЗА КРЕХКАТА НИ ДЕМОКРАЦИЯ. И ОЩЕ НЕЩО. ТЕ СА ПРЕЦЕДЕНТ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ. КОЙ БИ МОГЪЛ ДА ПОСОЧИ ПОДОБЕН ПРИМЕР - ДВЕ ДВИЖЕНИЯ, ФОРМИРАЛИ СЕ НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА КАТО ОБЩЕСТВЕНИ, ДА СЕ ЯВЯВАТ ГАРАНТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕДНА НЕЗАВИСИМА, СУВЕРЕННА РЕПУБЛИКА. ДОРИ САМО ОТ ТАЗИ ОТПРАВНА ТОЧКА ТЕЗИ ТАКА ОТКРИТО И ПО ГЕНЕЗИС ПРОТИВОСТОЯЩИ СИ ЕДНО НА ДРУГО ФОРМИРОВАНИЯ СА БЕЗПЕРСПЕКТИВНИ И ВРЕДЯТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ. ТЯХНОТО ПО-НАТАТЪШНО СЪЩЕСТВУВАНЕ И ОСОБЕНО ТРАНСФОРМИРАНЕТО ИМ В ПАРТИИ Е ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА ЧЛЕН 52, Т.2, АЛ.З ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ ОТ I МАРТ 1990 Г.
ИЗПРАВЕНИ ПРЕД СВЪРШЕН ФАКТ И ПРИМИРЕНИЕТО НА ВЛАСТТА, С БЕЗПОКОЙСТВО СЛЕДИМ НЕПРЕКЪСНАТАТА ЕСКАЛАЦИЯ НА СТАЧКИТЕ, МИТИНГИТЕ, ПОХОДИТЕ, ПРИСЪСТВИЯТА И ДРУГИ ПРОЯВИ - ВСЕ С КРАЙНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА, С НАТИСК НАД ОМАЛОМОЩЕНАТА И ПРЕКАЛЕНО ОТСТЪПЧИВА НА ТОЗИ ЕТАП ДЪРЖАВА.

ТРЕВОЖИ НИ РАВНОДУШИЕТО ПРЕД РАСТЯЩИЯ СИНДРОМ НА  ДВУЛИЧИЕТО - ЕДНО СЕ МИСЛИ, ДРУГО СЕ ГОВОРИ, ТРЕТО СЕ ВЪРШИ; ЕДНИ СА ПЛАТФОРМИТЕ И ПУБЛИЧНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ, СЪВСЕМ РАЗЛИЧНИ СА ПЪТИЩАТА И КРАЙНИТЕ ЦЕЛИ НА ПОСОЧЕНИТЕ КОМИТЕТИ, ДВИЖЕНИЯ, ПАРТИИ И СЪЮЗИ. НИЕ НЕ ВЯРВАМЕ НА МАСОВО ИЗПОЛЗУВАНИТЕ, ДЕВАЛВИРАЛИ ОТ ОБРЪЩЕНИЕ ГРЪМКИ, НО НЕПОДПЛАТЕНИ С ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЛА ПОДКАНИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ, ЕДИНЕНИЕ И ПОМИРЕНИЕ.

ЕТО ЗАЩО СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС КАТО ДЪРЖАВЕН ГЛАВА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МОЛБА В РАМКИТЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА СИ ДА ПРЕРАЗГЛЕДАТЕ МЯСТОТО И РОЛЯТА НА СПОМЕНАТИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ В НАШИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ, СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА КОИТО Е В ПРОТИВОРЕЧИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ВИЕ СТЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ГАРАНТ ЗА СПАЗВАНЕТО И НА ПРИЕТАТА НА 15 ЯНУАРИ Т.Г. ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, СКРЕПЕНА С ПОДПИСИТЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ В СТРАНАТА.

УВАЖАЕМИ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ,

ДЪЛБОКО ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ТАЗИ ДЕМОКРАТИЧНА НАСОКА ЩЕ БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ОТ ОГРОМНАТА ЧАСТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ОСОБЕНО ОТ МИРОЛЮБИВИТЕ И ТРУДОВИ ХОРА ОТ РОДОПСКИЯ КРАЙ НА БЪЛГАРИЯ. НАСЕЛЕНИЕТО НА КЪРДЖАЛИ ВИ ВЯРВА. ТО ИЗСТРАДА ЕДИНСТВОТО СИ, А ИСТОРИЯТА И ВРЕМЕТО ЩЕ РАБОТЯТ ЗА НЕГО.

ВРЪЧЕНОТО НА 18 МАЙ Т.Г. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ОТКРИТО ПИСМО Е ПОДПИСАНО ОТ 185 УЧИТЕЛИ, ЛЕКАРИ, ЖУРНАЛИСТИ, АРТИСТИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ИНЖЕНЕРИ ОТ КЪРДЖАЛИ.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/