8 май 1990

 

СОФИЯ, 8 МАЙ 1990 ГОДИНА                            БРОЙ 90 /108/

     СОФИЯ, 8 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ СЕДМА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/, ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ ПАРТИЕН КОНГРЕС НА 21-22 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


                            В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА

     БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС Е ЕДИНЕН В МНОГООБРАЗИЕТО СИ ОТ ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ АСПЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ОБЕКТИВНАТА НЕОБХОДИМОСТ КАКТО ОТ ВЪТРЕШНОНАЦИОНАЛНА КОНСОЛИДАЦИЯ, ТАКА И ОТ ЗАЩИТА НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА. СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА НЕ ПОЗВОЛЯВА ТЯ ДА ПРЕДОСТАВЯ ПОВЕЧЕ УСЛОВИЯ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ НА СВОЯ ТЕРИТОРИЯ, ОТКОЛКОТО ТАКИВА УСЛОВИЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА КОМПАКТНИТЕ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ ИЗВЪН СТРАНАТА НИ. НА БАЛКАНИТЕ МАЛЦИНСТВЕНИЯТ ВЪПРОС НЕ Е ДВУСТРАНЕН, А МНОГОСТРАНЕН ФАКТОР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И СЛЕДВА ДА СЕ РЕШАВА ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДНИ И СЪЩИ ПРИНЦИПИ В ЦЕЛИЯ РЕГИОН. ВСЕКИ ДРУГ ПОДХОД БИ БИЛ В УЩЪРБ НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И СИГУРНОСТ НА ЕДНА ИЛИ ДРУГА ОТ БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ. ИЗГРАЖДАНЕТО НА БАЛКАНСКИЯ ЕТАЖ НА ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ДРУГА ОСНОВА, ОСВЕН РАВНОВЕСИЕТО НА ИНТЕРЕСИТЕ.
     ТРАЙНАТА ВЪТРЕШНОНАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ СЛЕДВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ СТРЕМЕЖА КЪМ ИНТЕГРАЦИЯ НА ВСИЧКИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И ЛИКВИДИРАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВСЯКАКВИ СЕПАРАТИСТИЧНИ ТЕНДЕНЦИИ. ВЪПРОСЪТ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА В ИНДИВИДУАЛЕН, А НЕ В КОЛЕКТИВЕН ПОРЯДЪК, КАТО БЪДЕ РЕШАВАН В РАМКИТЕ НА РАВНОПРАВИЕТО ПРЕД ЗАКОНА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ НА БЪЛГАРИЯ.
     ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА НИ ПО ВЪНШНИТЕ АСПЕКТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТЕРИТОРИАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ, А СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ОБЩНОСТ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА, БЕЗ ОГЛЕД НА ГРАНИЦИТЕ В БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН. УСЛОВИЯТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ОБЩНОСТ КАТО НАДДЪРЖАВНА СЛЕДВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ СЪС СУВЕРЕНИТЕТА НА СТРАНИТЕ, В КОИТО ТЯ СЕ Е СЪХРАНИЛА.
     - ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЕТНОКУЛТУРЕН ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ ВЪВ ВЪТРЕШНОНАЦИОНАЛКАТА НИ ПОЛИТИКА НЕ ТРЯБВА ДА ВЛИЗАТ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ, С ПРАКТИКАТА В ДРУГИ ДЕМОКРАТИЧНИ БАЛКАНСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ.
     - НАЛЕЖАЩО Е ДА СЕ ИЗРАБОТИ МЕЖДУПАРТИЕН КОДЕКС ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, ЗА ДА БЪДЕ ИЗВАДЕН ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СПЕКУЛАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКАТА БОРБА.
     - ТРАЙНАТА И ПОСТОЯННА ЗАДАЧА Е ПОСТИГАНЕТО НА ДУХОВНО И КУЛТУРНО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ГРАНИЦИ.
     РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС
     - МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ВЪПРОС ЗА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ, ПОДЛОЖЕНИ НА АСИМИЛАЦИЯ ОТ РЕЖИМА В БЕЛГРАД И СКОПСКАТА МУ НОМЕНКЛАТУРА, А НЕ КАТО ВЪПРОС ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ОТСЪСТВИТО НА "МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО" В БЪЛГАРИЯ. ТОЗИ ВЪПРОС ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВИ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА КАТО ВЪЗЛОВ ПО ПЪТЯ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЛКАНСКИЯ ЕТАЖ ОТ ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.
     - ЗАКОНЪТ ЗА ГРАЖДАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ПРЕДВИЖДА ВЪЗМОЖНОСТ ГРАЖДАНИТЕ НА СР МАКЕДОНИЯ, ПРИ ИЗЯВЕНО ЖЕЛАНИЕ, ДА ПОЛУЧАВАТ АВТОМАТИЧНО БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО, С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
     - ДА СЕ ПОЛОЖАТ УСИЛИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОСТОЯННИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТАКТИ МЕЖДУ ДВЕТЕ РЕПУБЛИКИ ЧРЕЗ: ОБЛЕКЧЕН МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ; ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ НА ФИРМИ ОТ СР МАКЕДОНИЯ; СЪЗДАВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР НА СМЕСЕНИ ФИРМИ НА СР МАКЕДОНИЯ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
     - ДА СЕ ПООЩРЯВА СВОБОДНИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН МЕЖДУ СР МАКЕДОНИЯ И БЪЛГАРИЯ.
     - ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ХУМАНИТАРНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СРЕДНИТЕ И ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ДА БЪДАТ ПРИВЕДЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕАЛНОТО МЯСТО, КОЕТО ЗАЕМА МАКЕДОНИЯ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВЕНА МИСЪЛ И КУЛТУРА.
     - ДА БЪДАТ РЕАБИЛИТИРАНИ ВСИЧКИ РЕПРЕСИРАНИ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ЗА ИЗЯВА НА БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ МАКЕДОНЦИ, КАКТО И ДЕЙЦИ НА НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В МАКЕДОНИЯ, ТРАКИЯ, ДОБРУДЖА И ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ.
     - В КРАТКИ СРОКОВЕ ДА БЪДАТ ИЗДАДЕНИ ВСИЧКИ ПРИНУДИТЕЛНО ЗАКРИТИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС, КАТО БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ ОГРАНИЧЕНИЯТА, НАЛОЖЕНИ ОТ СТАРИЯ РЕЖИМ НА ПОДОБНИ РАЗРАБОТКИ.
     РАЗДЕЛ ВТОРИ - ПО ВЪПРОСА ЗА БЪЛГАРИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ
     - ДА СЕ ПОСТАВИ ПРЕД ЮГОСЛАВСКАТА СТРАНА ВЪПРОСЪТ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ, ВОДЕЩА ДО ОБЕЗБЪЛГАРЯВАНЕТО НА ТОЗИ РЕГИОН.
     - ДА СЕ НАСТОЯВА ЗА РЕАЛНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ПРАВА НА ТОВА НАСЕЛЕНИЕ.
                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 8 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ - СЕДАЛИЩЕ ГР. СЕПТЕМВРИ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И ВЕСТНИЦИТЕ "ДУМА" И "ДЕМОКРАЦИЯ".


     НА 16 ЯНУАРИ 1988 Г. В ГР. СЕПТЕМВРИ В ДОМА НА ИЛИЯ МИНЕВ СЕ УЧРЕДИ ДРУЖЕСТВО С НАИМЕНОВАНИЕ: НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ - СЕДАЛИЩЕ ГР. СЕПТЕМВРИ, ЗА КОЕТО СЕ СЪСТАВИ УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, ПОДПИСАН ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ УЧРЕДИТЕЛИ. ТОЗИ УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ БЕ ПРЕДАДЕН НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА НРБ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО. КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ОБАЧЕ НЕ БЛАГОВОЛИХА ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ. ТОВА СТАНА ПРИЧИНА ИЗБРАНИЯТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИЯ МИНЕВ ДА ОТПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ДО СЪОТВЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТАНЦИИ. ПОСЛЕДВА ОТГОВОР, НО С НЕВЕРНИ ТВЪРДЕНИЯ. А ЕТО И ФАКТОЛОГИЯТА:
     НА 1 СЕПТЕМВРИ 1988 Г. НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО БЕ ПОКАНЕНО НА СРЕЩА ОТ ЗАВОДСКИ РАБОТНИЦИ В МЕСТНОСТТА ОБОРИЩЕ. НО ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ОСУЕТИХА СРЕЩАТА И ПРЕЗ ЦЯЛАТА НОЩ НА 1-ВИ СРЕЩУ 2-РИ СЕПТЕМВРИ 1988 Г. НИ ПРОВЕДОХА РАЗПИТИ, КАТО НИ СЪБЛЯКОХА ГОЛИ. В РЕЗУЛТАТ НИ ИЗЗЕХА ПЕЧАТА И ВСИЧКИ АТРИБУТИ, СИМВОЛИЗИРАЩИ СТРАТЕГИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО. ТОЗИ ФАКТ САМ ЗА СЕБЕ СИ Е ДОСТАТЪЧЕН ДА ОПРОВЕРГАЕ КАТЕГОРИЧНО ТВЪРДЕНИЕТО НА ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА, ЧЕ "ТАКОВА ДРУЖЕСТВО НЕ СЪЩЕСТВУВА". МЕЖДУВРЕМЕННО, ВЪПРЕКИ ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 52 ОТ СЕГА ДЕЙСТВУВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ НА НРБ НЕ СЕ ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ, НИЕ РЕГИСТРИРАХМЕ ИЛИ ПО-ТОЧНО, КАКТО КАЗАХМЕ ГЮ-ГОРЕ, УВЕДОМИХМЕ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /НДЗПЧБ/.
      ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА, 1989 ГОДИНА НА 25 НОЕМВРИ ПРЕДСТАВИХМЕ В РАЙОННИЯ СЪД ПРОТОКОЛ-ПРОДЪЛЖЕНИЕ, С КОЙТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА ЗАМЕСТВАНЕТО НА ОНЕЗИ ЧЛЕНОВЕ-УЧРЕДИТЕЛИ, КОИТО БЯХА ПРИНУДЕНИ ДА НАПУСНАТ СТРАНАТА. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НДЗПЧБ ИЛИЯ МИНЕВ ИЗПОЛЗВА СЛУЧАЯ И ЗАПИТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОННИЯ СЪД ШОПОВ ЗАЩО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЦЯЛА ГОДИНА НЕ СЕ ПОТВЪРЖДАВА ИСКА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОТГОВОРЪТ БЕ: "НЕ СЪМ КОМПЕТЕНТЕН! НЕ СЪМ КОМПЕТЕНТЕН!" СЛЕДВА И ЗАКОННИЯТ ВЪПРОС: ЧИЯ Е КОМПЕТЕНЦИЯТА ТОГАВА? ОЧЕВИДНО ТОВА Е ТВЪРДЕ ПРОЗРАЧЕН ХОД, ЗА ДА СЕ ЗАТРУДНЯВА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "НЕФОРМАЛИ". ПО-КЪСНО СЕ РАЗБРА, ЧЕ ОТ СРЕДАТА НА 1989 Г. ДЕЛАТА НА "НЕФОРМАЛИТЕ" СА ПРЕХВЪРЛЕНИ ЗА РЕШЕНИЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА КЪМ ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА, КОИТО ДА ИЗВЪРШВАТ ИСКАНИТЕ РЕГИСТРАЦИИ. В ТАЗИ ВРЪЗКА ОЩЕ НА 25 НОЕМВРИ 1989 Г. ДЕПОЗИРАХМЕ ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И В ОКРЪЖНИЯ СЪД. НО И ТУК, КАКТО И В РАЙОННИЯ СЪД, ОТКАЗАХА ДА НИ ДАДАТ ВХОДЯЩ НОМЕР ЗА ВНЕСЕНИЯ ДОКУМЕНТ. ВЪПРЕКИ НАСТОЯВАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИЯ МИНЕВ ДА БЪДЕ СПАЗЕН ЗАКОННИЯТ СРОК ЗА ОТГОВОР, ТАКЪВ НЕ ПОСЛЕДВА. ПОВЕЧЕ ОТ 6 МЕСЕЦА ОЧАКВАХМЕ ОТГОВОР ОТ Г-Н ПАУНОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖНИЯ СЪД В ГР. ПАЗАРДЖИК, А ВМЕСТО ТОВА ОТ НЕГО ПОЛУЧАВАХМЕ КАТО "ОТГОВОР" НЕЧЛЕНОРАЗДЕЛНА РЕЧ!
     ПРЕЗ М. АПРИЛ 1990 Г. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИЯ МИНЕВ ОТНОВО ДЕПОЗИРА В ОКРЪЖНИЯ СЪД НА ГР. ПАЗАРДЖИК ЖАЛБА-ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА НДЗПЧБ. НО ДО ТОЗИ МОМЕНТ, ВЪПРЕКИ НЕКОЛКОКРАТНИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ НА ИЛИЯ МИНЕВ В СЪЩИЯ ОКРЪЖЕН СЪД, ЗА ДА ПОЛУЧИ ОЧАКВАНИЯ ОТГОВОР ПО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО, РЕЗУЛТАТЪТ Е МЪЛЧАНИЕ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ. ТАЗИ БЕЗОТГОВОРНОСТ ВЪЗПРЕПЯТСТВУВА ХУМАННИТЕ ЗАДАЧИ, КОИТО ДРУЖЕСТВОТО Е ПОЕЛО ДА ИЗПЪЛНЯВА В НАШЕТО ОБЩЕСТВО, В ТОВА ЧИСЛО И ИЗДАВАНЕТО НА СВОЙ ВЕСТНИК, ЗА КОЕТО ОТДАВНА Е ГОТОВО. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ ОТНОВО ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСА: КОЙ Е ПРАВОНАРУШИТЕЛЯТ? ДРУЖЕСТВОТО ЛИ, КОЕТО ТРЕТА ГОДИНА СПАЗВА СТРИКТНО ЗАКОННОСТТА, ИЛИ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ"?!
     ПРЕДВИД НА ВСИЧКО КАЗАНО ПО-ГОРЕ, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НАШАТА ДОБРА ВОЛЯ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ "КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ", ОТ КОИТО ОЧАКВАМЕ БЛАГОВОЛЕНИЕТО ДА РЕГИСТРИРАТ НДЗПЧБ, Е ИЗЧЕРПАНА. А ВРЕМЕТО Е СЪДБОВНО И НИЕ НЯМАМЕ ПРАВО ДА ГО ПРОПИЛЯВАМЕ! ИЛИ, КАКТО КАЗВАХА РИМЛЯНИТЕ: "ПАНТА РЕЙ!" ЕТО ЗАЩО, КАТО СЕ ПОЗОВАВАМЕ НА ЧЛ. 54 ОТ СЕГА ДЕЙСТВУВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ НА НРБ, НИЕ ИНФОРМИРАМЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЧЕ ПРЕДСТОИ ИЗДАВАНЕТО НА НАШ ПЕЧАТЕН ОРГАН.
     ЗА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ С АНТИДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИЙОМИ И МЕТОДИ НА УПРАВЛЯВАЩАТА НИ СЕГА ВЪРХУШКА, ЗА КОЕТО ПО-ГОРЕ СТАНА ДУМА, НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ - СЕДАЛИЩЕ ГР. СЕПТЕМВРИ, НАСТОЯВА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ДА БЪДЕ ИЗЛЪЧЕНА ПО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ЧРЕЗ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ И ДА БЪДЕ ОТПЕЧАТАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" И "ДУМА".

                            ОТ НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НДЗПЧБ
                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ МИНЕВ

СОФИЯ, 29 АПРИЛ 1990 Г.                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                    X   X   X

    СОФИЯ, 8 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/.


             ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ /ОК/ И ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /ОКС/

ЧЛ.1 /1/ ОК Е РЪКОВОДЕН ОРГАН НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ В ОБЛАСТ, ПОСОЧЕНА ОТ НКС.
     /2/ ОК СЕ СВИКВА РЕДОВНО ПО ЕДИН ПЪТ В ГОДИНАТА ОТ ОКС.
     /3/ СЪСТАВЪТ Й ВКЛЮЧВА:
      А/ ЧЛЕНОВЕ ПО ПРАВО - ТРИМА ОТ СЪСТАВА НА    НКС, ЕДИН - НА ФК, СЪОТВЕТНИЯ ОКС И ПО ЕДИН ОБЩИНСКИ КООРДИНАТОР ОТ ОБКС;
      Б/ ИЗБРАНИ ДЕЛЕГАТИ ОТ ОБС, ЧИЙТО БРОЙ СЕ    ОПРЕДЕЛЯ, КАТО ОТ ЧИСЛОТО, ПОКАЗВАЩО БРОЯ    НА ЧЛЕНСКАТА МАСА, СЕ ЗАЧЕРКНЕ ПОСЛЕДНАТА ЦИФРА И СЕ УМНОЖИ ПО ДВЕ. В ОБЩИНИТЕ СЪС СПИСЪЧЕН СЪСТАВ ПОД 10 ДУШИ СЕ ИЗБИРА ЕДИН ДЕЛЕГАТ.
     /4/ ОК Е ДЕЙСТВИТЕЛНА, КОГАТО НА НЕЯ СА ПРЕДСТАВЕНИ ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ В ПОСОЧЕНАТА ОБЛАСТ. РЕШЕНИЯТА Й СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.
     /5/ ИЗВЪНРЕДНА ОК МОЖЕ ДА СЕ СВИКВА ОТ НКС, ОКС ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА 1/4 ОТ ОБКС ЗА СЪОТВЕТНАТА ОБЛАСТ В СРОК ОТ ЕДИН МЕСЕЦ.
ЧЛ.2        ОБЛАСТНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ИМА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:
     А/ УТВЪРЖДАВА ОСНОВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ НА ПАРТИЯТА В ПОСОЧЕНАТА ОБЛАСТ;
     Б/ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ОКС;
     В/ ОПРЕДЕЛЯ БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКС;
     Г/ ИЗБИРА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКС ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.
ЧЛ.З       ОБЛАСТНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:
     А/ РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА НА ОБКС В СЪОТВЕТНАТА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕ ОК;
     Б/ ПРОВЕЖДА РЕШЕНИЯТА НА ОК И КОНТРОЛИРА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАТО СЕ СЪОБРАЗЯВА С МНЕНИЕТО НА ОБКС;
     В/ КООРДИНИРА РАБОТАТА НА ОБКС В СЪОТВЕТНАТА ОБЛАСТ;
     Г/ ОРГАНИЗИРА, РЪКОВОДИ И КОНТРОЛИРА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА В СЪОТВЕТНАТА ОБЛАСТ;
     Д/ ИНФОРМИРА СВОЕВРЕМЕННО ЗА СВОИТЕ РЕШЕНИЯ НКС И ОБКС;
     Е/ САМА ОПРЕДЕЛЯ СТРУКТУРАТА СИ; ИЗБИРА СЕКРЕТАР, КАСИЕР И ОБЛАСТНИ КООРДИНАТОРИ; СЕКРЕТАРЯТ НА ОКС ПРЕДСТАВЛЯВА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ В СЪОТВЕТНАТА ОБЛАСТ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛНО ИЗДАДЕНО МУ ПЪЛНОМОЩНО ОТ НКС:
     Ж/ ПРОВЕЖДА ЗАСЕДАНИЯ, КОИТО СЕ СВИКВАТ И РЪКОВОДЯТ ОТ СЕКРЕТАРЯ; ТЕ СА РЕДОВНИ, АКО НА ТЯХ ПРИСЪСТВУВАТ НАЙ-МАЛКО 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОКС, КАТО РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

     ГЛАВА VIII. ОБЩИНСКО СЪБРАНИЕ /ОБС/ И ОБЩИНСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /ОБКС/

ЧЛ.1 /1/ ОБС Е ОСНОВНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА И ПРЕДСТАВЛЯВА РЪКОВОДЕН ОРГАН НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ В ОБЩИНАТА, ПОСОЧЕНА ОТ ОКС. СЪЗДАВА СЕ НАЙ-МАЛКО ОТ 5 ЧЛЕНА.
     /2/ ОБС СЕ СВИКВА РЕДОВНО НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ ОТ ОБКС. ПРЕДСТАВЛЯВА СБОРА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА, ПЛЮС ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ОКС.
     /3/ ОБС Е РЕДОВНО, АКО НА НЕГО ПРИСЪСТВУВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ МЕСТНИТЕ ЧЛЕНОВЕ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СЪБРАНИЕТО СЕ ПРЕНАСОЧВА ОТ ОБКС. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ОБС СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ.
     /4/ ИЗВЪНРЕДНО ОБС МОЖЕ ДА СЕ СВИКВА ОТ:
     А/ НКС, ФК, ОКС И ОБКС;
     Б/ АКО 1/5 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБС ПОИСКАТ ТОВА.
ЧЛ.2              ОБЩИНСКИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:
     А/ ИЗРАБОТВА И УТВЪРЖДАВА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА;
     Б/ ПРИЕМА ОТЧЕТ ОТ ОБКС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОБСТВЕНАТА МУ ПРОГРАМА;
     В/ ИЗРАБОТВА ПЛАН ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА;
     Г/ ОПРЕДЕЛЯ БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБКС И ГИ ИЗБИРА С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ. ПО СЪЩИЯ НАЧИН ИЗБИРА СВОИ ДЕЛЕГАТИ ЗА К И ОК, КАТО ИМА ПРАВО ДА ГИ ОТЗОВАВА.
ЧЛ.З            ОБЩИНСКИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:
     А/ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРОВЕЖДА РЕШЕНИЯТА НА К, ОК И ОБС ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА;
     Б/ РЪКОВОДИ, КООРДИНИРА И КОНТРОЛИРА ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ В СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА, КАТО СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТЯХНОТО МНЕНИЕ;
     В/ ИНФОРМИРА ОКС ЗА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ НЕГО ДЕЙНОСТ;
     Г/ ДАВА ИНФОРМАЦИЯ НА ВСЕКИ ЧЛЕН НА ОБС ПО ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ВЪПРОСИ;
     Д/ САМ ОПРЕДЕЛЯ СТРУКТУРАТА СИ: ИЗБИРА ОБЩИНСКИ КООРДИНАТОР, КАСИЕР И КООРДИНАТОРИ; ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ МОГАТ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЕДНОВРЕМЕННО ОТ ЕДИН ЧОВЕК; ОБЩИНСКИЯТ КООРДИНАТОР ПРЕДСТАВЛЯВА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПОСОЧЕНАТА ОБЩИНА, КАТО ЗА ЦЕЛТА СЕ УПЪЛНОМОЩАВА ОТ ОКС;
     Е/ ПРИЕМА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА.
ЧЛ. 4           КЪМ ВСЕКИ ОБЩИНСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ СЕ СЪЗДАВА МЛАДЕЖКИ КЛУБ.
                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 8 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ЦЕНТЪР/.


     ДНЕС, 3 МАЙ 1990 ГОД., СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СЛЕДНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ:
           ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
           НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ
           ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ
           ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА
           РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ
           БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1"
ЗА СЛЕДНОТО:
     1. ФОРМИРА СЕ ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ С НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/ - ЦЕНТЪР         СЕДАЛИЩЕ ГР.СОФИЯ 1000, УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" N 2,
        ТЕЛ. 88-22-35, 87-64-42, 87-64-43 И 87-39-57
     2. ПРИЕМА СЕ ЕДИННА ИЗБОРНА ЛИСТА
     3. ИЗБОРНАТА БЮЛЕТИНА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР Е С ЦВЯТ - ЖЪЛТ
     4.  ВЪЗЛАГА СЕ НА ПРОФ. Д-Р АЛ. ПОПОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ДА ВНЕСЕ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ЗА ДА ОТПАДНАТ ДОСЕГАШНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПАРТИИ.

     ПОДПИСАЛИ СПОРАЗУМЕНИЕТО:
     ЗА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: ЗДРАВКО ДАСКАЛОВ
     ЗА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ: ПЕТЪР ГОГОВ
     ЗА ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ: КИРИЛ ДУКОВ
     ЗА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА: ИВАН ГЕОРГИЕВ
     ЗА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ
     ЗА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1": СТРАХИЛ ГИЧЕВ

СОФИЯ, 3 МАЙ 1990 Г.                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                    X   X   X

     СОФИЯ, 8 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ОСТРО ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ ГРУБОТО НАРУШАВАНЕ НА ЧЛ.11 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА HP БЪЛГАРИЯ ОТ РЕДАКЦИЯТА НА В. "НОВА СВЕТЛИНА" С ИЗДАВАНЕТО НА В. "МЮСЮЛМАНИ" НА ТУРСКИ ЕЗИК.
     ЕТО ЗАЩО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ НАСТОЯВА ДА БЪДЕ СМЕНЕНО РЪКОВОДСТВОТО НА РЕДАКЦИЯТА, КОЕТО НАРУШАВА ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА НИ, И ДА МУ БЪДЕ ПОТЪРСЕНА ОТГОВОРНОСТ С ЦЯЛАТА СТРОГОСТ НА ЗАКОНА ЗА ЕТНИЧЕСКО РАЗДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЗА НАСАЖДАНЕ НА ЕТНИЧЕСКА ОМРАЗА, ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА НЕВЕРНИ ДАННИ ВЪВ ВЕСТНИКА, ЗА ИЗРАЗЕНАТА И ЯРКАТА МУ АНТИБЪЛГАРСКА ПОЗИЦИЯ.
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ДЪРЖИ НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА РЕДАКЦИЯТА НА В. "НОВА СВЕТЛИНА" ДА ПРОМЕНИ КОРЕННО ПОЗИЦИЯТА СИ В ПОСОКА НА ЧЕСТНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ПРЕДАВАНЕ НА НОВИНИТЕ НА БТА, В ПОСОКА НА БЪЛГАРИЗИРАНЕ НА ВЕСТНИКА.

СОФИЯ, 5 МАЙ 1990 Г.                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА
                                            НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ:
                                            Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ

КЪМ ПРОТЕСТА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА И БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА
                                            "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ": ИВАН ЛАЗАРОВ
                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 8 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - СОФИЯ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ И ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА НРБ.


     ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - ГР. СОФИЯ, ЕНЕРГИЧНО ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ ОТПЕЧАТВАНЕТО НА ВЕСТНИК "МЮСЮЛМАНИ" НА ТУРСКИ ЕЗИК. ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА ЧЛ.11 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА HP БЪЛГАРИЯ, КЪДЕТО ИЗРИЧНО Е УКАЗАНО, ЧЕ ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК Е БЪЛГАРСКИЯТ, НА КОЙТО ЕДИНСТВЕНО МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ИЗЯВЛЕНИЯ ПО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ДА СЕ ИЗДАВАТ ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ И Т.Н.
     ТАЗИ ПОСТАНОВКА Е ЗАЛЕГНАЛА И В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, ПОДПИСАНА ОТ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.
     НАСТОЯВАМЕ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ОСИГУРЯВАТ НАДЗОР ЗА СПАЗВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА И ИЗДАДЕНИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА НЕЯ ЗАКОНИ, ДА ПРИЛОЖАТ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА НЕЗАБАВНОТО ПРЕСИЧАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ ПРОЯВИ И ДА ПОТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ.
     ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ, ЧЕ ПРОЯВИ ОТ ТАКОВА ЕСТЕСТВО ВОДЯТ ДО ИЗОСТРЯНЕ НА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА, ПРИ КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ, ОТГОВОРНОСТТА ЗА КОЕТО ПАДА ЕДИНСТВЕНО ВЪРХУ ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ.
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 8 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО", ИЗПРАТЕН НА 17 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА ДО БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ДО БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.


ДО
БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ,
ЧРЕЗ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК ПЕТЪР МЛАДЕНОВ
БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,
ЧРЕЗ СЕКРЕТАРЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ ПЕТЪР ТАНЧЕВ


                                       П Р И З И В

     ДЕЙЦИ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО", КАТО ОТЧИТАТ ШИРОКИТЕ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ, КОИТО НАСТЪПВАТ В СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА, УЧАСТВУВАЩИ ВЪВ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР, И КАТО ОТЧИТАТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕАЛНОТО УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ В ЖИВОТА НА СТРАНАТА НИ ОТПРАВЯТ ДО ВАС СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:
     I.  ДА НЕ СЕ ПРЕЧИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО", БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ, КОИТО СЛЕД ПОБЕДАТА НА 9 СЕПТЕМРИ 1944 ГОДИНА СЕ БОРЕХА ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО И ПРЕТВОРЯВАНЕТО НА
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНАТА ВЛАСТ В СТРАНАТА НИ. А СЪЩО ТАКА ДА НЕ СЕ ПРЕЧИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И НА ДРУГИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО БИХА ИЗЯВИЛИ СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ.
     II.  ДА БЪДЕ СЪСТАВЕНО НА ПАРИТЕТНИ НАЧАЛА ВРЕМЕННО ПРЕХОДНО ПРАВИТЕЛСТВО НА НРБ СЪС ЗАДАЧИ В СРОК ДО ЕДНА ГОДИНА И ПОЛОВИНА:
     1. ДА ВЪВЕДЕ СТОКОВО-ПАРИЧНИЯ ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ В ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА НИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ПРИНЦИП.
     2. ДА ИЗГОТВИ И ПРЕДЛОЖИ ЗА ШИРОКО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ НА СТРАНАТА.
     3. ДА ПРОВЕДЕ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ.
     4. ДА ПРОВЕДЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЪС ШИРОКОТО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА.
     САМО ТАКА МОЖЕ НАИСТИНА ДА НАСТЪПИ РЕАЛНОТО ПРЕУСТРОЙСТВО В ЖИВОТА НА СТРАНАТА НИ. ИНАЧЕ ВСИЧКО ДРУГО ЩЕ БЪДАТ КРАСИВИ ДУМИ БЕЗ РЕАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ.

СОФИЯ, 17 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА
                               ОТ ИМЕТО НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО": ИВАН ДУНДАРОВ
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 8 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, ПРИЕТО НА 5 МАЙ 1990 ГОДИНА.


     НА 5 МАЙ Т.Г. В КЛУБА НА БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" 55-А В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, НА КОЯТО БЯХА ОБСЪДЕНИ КАНДИДАТУРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗДИГНАТИ ОТ СЪЮЗА.
     СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ЩЕ УЧАСТВА В ИЗБОРИТЕ СЪС СВОЯ САМОСТОЯТЕЛНА БЮЛЕТИНА - БЯЛА С ЕДНА ОРАНЖЕВА ЛЕНТА.
     СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ЩЕ ИЗДИГА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЕДНОМАНДАТНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ ПО МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА И ИЗБИРАТЕЛНИ ЛИСТИ С КАНДИДАТИ В МНОГОМАНДАТНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА. СЪЮЗЪТ НЕ Е ОБВЪРЗАН С НИКОЯ ПАРТИЯ ИЛИ КОАЛИЦИЯ И ЩЕ ОТСТОЯВА СВОЯТА НЕЗАВИСИМОСТ КАТО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ, СЪМИШЛЕНИЦИ И КОЛЕБАЕЩИТЕ СЕ БЕЗПАРТИЙНИ ГРАЖДАНИ ОТ СОФИЯ И СТРАНАТА ДА СЕ ОБРЪЩАТ ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ.87-81-27, УЛ. "НАЙЧО ЦАНОВ" 37, ОТ 9,00 ДО 24,00 ЧАСА, ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДО 8 МАЙ 1990 ГОДИНА ВКЛЮЧИТЕЛНО. ОСНОВЕН ПРИНЦИП ПРИ ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ - КАНДИДАТЪТ ДА НЕ ЧЛЕНУВА В ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДА БЪДЕ АВТОРИТЕТЕН, ВИСОКООБРАЗОВАН ЧОВЕК С ЛИЧЕН И ОБЩЕСТВЕН МОРАЛ, ЕКСПЕРТ И ЗАЩИТНИК НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДОМИНИРАЩОТО СЪСЛОВИЕ, СВЪРЗАНО С ОСНОВНИЯ ПОМИНЪК В РАЙОНА. ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ДА ПОДКРЕПЯТ КАНДИДАТИТЕ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, ХОРА, НА КОИТО НАРОДЪТ ГЛАСУВА СВОЕТО ДОВЕРИЕ.
     ЗА УСПЕШНАТА СИ ДЕЙНОСТ СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ЩЕ РАЗЧИТА НА ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ И ДАРЕНИЯ - СОФИЯ, БАНКОВА СМЕТКА 900076751-7, СТОПАНСКА БАНКА.
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 8 МАЙ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ И РЕЗОЛЮЦИЯ НА КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" - СДС - ЛОВЕЧ.

     НА 17 АПРИЛ 1990 Г., САМО ЕДНА СЕДМИЦА СЛЕД КАТО БСП /БКП/ СЕ РАЗГРАНИЧИ ОТ ЗВЕРСТВАТА в КОМУНИСТИЧЕСКИЯ КОНЦЛАГЕР КРАЙ ЛОВЕЧ, КЪДЕТО ПРЕДИ 30 ГОДИНИ НАЛОЖЕНИЯТ ОТ ТЯХ НАЙ-ЖЕСТОК И АНТИХУМАНЕН РЕЖИМ ОТНЕ ЖИВОТА НА СТОТИЦИ БЕЗЗАЩИТНИ ХОРА, СЕ ОРГАНИЗИРА ТАЙНО ПОКЛОНЕНИЕ. ГОСПОДАТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ И АНДРЕЙ ЛУКАНОВ ТИХОМЪЛКОМ, КАКТО И ПРЕДИ 30 ГОДИНИ, ОСВЕТИХА ПАМЕТНА ПЛОЧА - СЕГА ВЕЧЕ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА. НА ЧИЙ ТОТАЛИТАРИЗЪМ?! ЩО ЗА ДЕМАГОГИЯ?! ЩО ЗА ЦИНИЗЪМ?!
     ИЗВЕСТЕНИ БЯХА САМО ОПРЕДЕЛЕН КРЪГ ЖУРНАЛИСТИ, ЗА ДА ОТРАЗЯТ ПРЕД СВЕТА НЕ ПОКАЯНИЕТО, НЕ РАЗКАЯНИЕТО НА КОМУНИСТИТЕ, А ОБЯВЕНОТО ОТ ТЯХ НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ. ЗА ПОМИРЕНИЕ ИЛИ ЗА ПРИМИРЕНИЕ Е ПРИЗИВЪТ ВИ, ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ?! "НЕЗАВИСИМАТА" БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ СМОГНА ДА ДОЙДЕ НА ПРОКЪЛНАТОТО И СВЯТО ЗА НАС МЯСТО. ТЯ ОТРАЗИ ПО ПОЗНАТИЯ НИ "ОБЕКТИВЕН" НАЧИН, ДЪЛГО РЕПЕТИРАН НА САМОТО МЯСТО, СЪБИТИЕТО. В СТИЛА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ ПОКАЗА ПОЗНАТИТЕ ДЪЛБОКОМИСЛЕНИ ЛИЦА НА УПРАВНИЦИТЕ НИ, А ИГНОРИРА НАШЕТО НЕОДОБРЕНИЕ И ВЪЗМУЩЕНИЕ. БЯХМЕ ПРЕДСТАВЕНИ ЕДВА ЛИ НЕ ЗА СЪУЧАСТНИЦИ.
     ХОРА! СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ! ИСКАМЕ ДА НАУЧИТЕ ИСТИНАТА! В ТАЗИ КАМЕННА ПАСТ, ПОД ТОЗИ ЧЕРЕН КРЪСТ БЕШЕ НАШАТА СЪВЕСТ И ПЛАКАТЪТ: "УБИЙЦИТЕ ВИНАГИ СЕ ВРЪЩАТ НА МЕСТОПРЕСТЪПЛЕНИЕТО".
     НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ ОТ ЛОВЕЧ, ТРОЯН, ПЛЕВЕН И ГАБРОВО, КОИТО БЯХМЕ ТУК, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ПРЕДИЗБОРНИЯТ ВИ НОМЕР, Г-Н МЛАДЕНОВ И Г-Н ЛУКАНОВ, НЯМА ДА МИНЕ. НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ - ДА, НО ПРИМИРЕНИЕ - НИКОГА! -
                            ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р ГАЛИНА ЙОЧЕВА
                                     СЕКРЕТАР: ТОДОР ПЕЙКОВ
                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/                                       Р Е З О Л Ю Ц И Я

                   НА ОРГАНИЗИРАНИЯ ОТ КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" - СДС - ЛОВЕЧ
                          ПРЕДИЗБОРЕН МИТИНГ НА 22 АПРИЛ 1990 ГОДИНА

     БРАТЯ И СЕСТРИ, ПРИЯТЕЛИ!
     ДНЕС Е ДЕН ИСТОРИЧЕСКИ, ДЕН ПРАЗНИЧЕН, ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ, ДЕН НА НАШАТА ПЛАНЕТА. ОЩЕ ЕДИН ДЕН ОТ НОВИЯ ПЪТ НА БЪЛГАРИЯ.
     В ИМЕТО НА НАШАТА ДЕМОКРАЦИЯ!
     В ИМЕТО НА БЛАГОДЕНСТВИЕТО!
     В ИМЕТО НА НАШАТА БЪЛГАРИЯ!
     НЕКА ВСИЧКИ КАЖЕМ:
     НИКОГА ВЕЧЕ ФАШИЗЪМ!
     НИКОГА ВЕЧЕ КОМУНИЗЪМ!
     НИКОГА ВЕЧЕ ЛАГЕРИ И СМЪРТ!
     НЕКА ИЗДИГНЕМ НАШИЯ ГЛАС - ГЛАС НАРОДЕН!
     Т.1 ВСИЧКИ НИЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА СДС ДА ГЛАСУВАТ ЗА ЕДИННАТА ОПОЗИЦИЯ /СДС/.
                                               СРОК: 10 ЮНИ 1990 Г.
     Т.2 ВСИЧКИ, КОИТО СЕ КОЛЕБАЯТ - ДА ГЛАСУВАТ ЗА ЕДИННАТА ОПОЗИЦИЯ - СДС.
                                               СРОК: 10 ЮНИ 1990 Г.
     Т.3 ВСИЧКИ ОПОНЕНТИ НА СДС - ДА ГЛАСУВАТ ЗА ЕДИННАТА ОПОЗИЦИЯ - СДС.
                                               СРОК: 10 ЮНИ 1990 Г.
     ГРАЖДАНИ, СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ - 45 ГОДИНИ СТИГАТ! ВРЕМЕТО Е НАШЕ!
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/