8 март 1990

СОФИЯ, 8 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 48 /66/
 

     СОФИЯ, 8 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЗИЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.

     БЪЛГАРИЯ Е РЕПУБЛИКА И ЕСТЕСТВЕНО Е ДА ИМА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ, КОЯТО ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ СТРУКТУРИ И ИНСТИТУЦИИ. НЕЙНАТА ГЛАВНА ЦЕЛ Е ИЗГРАЖДАНЕТО НА СТРАНАТА КАТО ДЕМОКРАТИЧНА, ПРАВОВА И ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА, С МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЕНИ ГРАЖДАНИ И ВИСОКО ИЗДИГНАТО В ДУХОВНО ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВО.
     СЪЗДАВАНЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧНА ВЕДНАГА СЛЕД 10.11.1989 Г., НО ОФИЦИАЛНО ТЯ БЕШЕ УЧРЕДЕНА НА 06.01.1990 Г. ОТ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ. РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ
СТОИ НА НЕМАРКСИСТКИ ПОЗИЦИИ И Е ПРОТИВ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА! НЕЙНАТА ПРОГРАМА И УСТАВ БЯХА ПРИЕТИ НА НАЦИОНАЛНАТА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ НА 03.02.1990 Г. С УЧАСТИЕТО НА ОКОЛО 500 ЧЛЕНОВЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА.
     РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ Е НЕЗАВИСИМА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, КОЯТО ОСЪЩЕСТВЯВА СВОИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАТО ОТДЕЛНА ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ, С КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ - ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО. В НЕЯ МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ ПОЛ, РЕЛИГИОЗНА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.
      ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ СЕ СТРЕМИ КЪМ ПЪЛНА ОТКРИТОСТ И ГЛАСНОСТ, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И С ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ, КОИТО ИМАТ СХОДНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
     РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ИМА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ. ТЯ Е ПАРТИЯ НА РАВЕНСТВОТО НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВСИЧКИ И ПРИВИЛЕГИИ ЗА НИКОГО!  НЕЙНАТА ПРОГРАМА Е НАСОЧЕНА КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ШИРОКО РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКАТА ИНИЦИАТИВА В СТРАНАТА. ТЯ ПРИЕМА КАТО ПРИНЦИП ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ: ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА, АКЦИОНЕРНА, ДЪРЖАВНА, СМЕСЕНА И НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ; ДАВА ПРИОРИТЕТ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА И НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА, В КОЯТО Я ОСЕЩЕСТВЯВАТ. ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ЗАЩИТА НА ТЕХНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ И ЗА ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА НА СТОПАНСКИТЕ ДЕЯТЕЛИ, ХОРАТА ОТ БИЗНЕССРЕДИТЕ И СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ТРУЖЕНИЦИ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ТЯ ПОДГОТВЯ ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ЧАСТНА БАНКА НА АКЦИОНЕРЕН ПРИНЦИП, ЧИЯТО ЗАДАЧА ЩЕ БЪДЕ ДА ПОДПОМАГА СТОПАНСКО-ИНИЦИАТИВНИТЕ ГРАЖДАНИ ПРИ ИЗГОДНИ ЗА ТЯХ УСЛОВИЯ. НЕЙНОТО РЪКОВОДСТВО СЪЗНАВА, ЧЕ ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ САМО ЧРЕЗ ОБЕДИНЯВАНЕ СИЛИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ВСИЧКИ СЛОЕВЕ С ЦЕЛ ДВИЖЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ИНТЕЛЕКТЪТ, ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ЦЕНЗ И ЛИЧНИТЕ КАЧЕСТВА ДА СТАНАТ МЕРИЛО В АДМИНИСТРАТИВНАТА, СТОПАНСКАТА, СОЦИАЛНАТА И КУЛТУРНАТА ЙЕРАРХИЯ НА СТРАНАТА.
     РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОГИ МЕРКИ ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВО КАКТО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ПРОМИШЛЕНОСТТА, ТАКА И ЗА ЗАЩИТА НА ЧИСТОТАТА НА ПРИРОДНАТА СРЕДА И ОСОБЕНО СРЕЩУ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРАТА И ВОДАТА В ГРАДОВЕТЕ.
     В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ СЕ СТРЕМИ КЪМ ПРИВЕЖДАНЕ НА ПРАВНАТА СИСТЕМА НА СТРАНАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ. ВАЖНА НЕЙНА ЗАДАЧА Е ЗАЩИТАТА  НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, РАЗВИТИЕТО И ИЗЯВАТА НА ЛИЧНОСТТА ПРИ ГАРАНТИРАНА СИГУРНОСТ; РАВЕНСТВОТО НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ПРЕД ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА. ТЯ ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ФОРМИ И СТЕПЕНИ НА ФИЗИЧЕСКО И МОРАЛНО НАСИЛИЕ. НЕЙНАТА ЦЕЛ Е СЪЗДАВАНЕ НА АТМОСФЕРА НА ДОВЕРИЕ, СЪГЛАСИЕ И МИР МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВОТО. ПРОГРАМАТА Й ПРЕДВИЖДА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА, МИЛИЦИЯТА И СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ; НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, ЛИТЕРАТУРАТА И ИЗКУСТВОТО; НА РАДИОТО, ТЕЛЕВИЗИЯТА И БТА. ГАРАНТИРАНЕ НА СВОБОДНА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА.
     В ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО ПРОГРАМАТА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ПРЕДВИЖДА: ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА, НАЧЕЛО С НАРОДНО СЪБРАНИЕ; ДЪРЖАВЕН ГЛАВА - ПРЕЗИДЕНТ, ИЗБИРАН ПРЯКО ОТ НАРОДА; РАЗДЕЛЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА,  ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ПРИ ГАРАНТИРАНА НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ; ВЪРХОВНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ ДА СЕ ИЗБИРА ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДА СЕ ОТЧИТА ПРЕД НЕГО; СЪЗДАЗАНЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД. ТЯ Е ЗА ДВУМАНДАТНА ИЗБОРНА СИСТЕМА НА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ПРИНЦИП.
 
     В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ТРАЕН МИР МЕЖДУ НАРОДИТЕ, ЗА ВСЕСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ, ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ.

6 МАРТ 1990 Г.                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                           X   X   X

    СОФИЯ, 8 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ /ПНП/, УЧРЕДЕНА НА 26 ФЕВРУАРИ 1990 Г. В ГАБРОВО.


   В ГАБРОВО БЕ УЧРЕДЕНА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПРОГРЕСИВНА НАРОДНА ПАРТИЯ /ПНП/. НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 26 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА, БЯХА ПРИЕТИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА И УСТАВ НА ПАРТИЯТА И ИЗБРАНИ РЪКОВОДНИТЕ Й ОРГАНИ - НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ И ЦЕНТРАЛНА К0НТРОЛНОРЕВИЗИОННА КОМИСИЯ. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА БЕ ИЗБРАН ПЕТЬО ЦВЕТКОВ, А ЗА СЕКРЕТАР - ХРИСТО ЧИФЛИКОВ.
    ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИ СТАБИЛНО, ДУХОВНО СВОБОДНО, ПРАВОВО И ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ. В ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ ПАРТИЯТА НЯМА ДА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ФИЛОСОФСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ТЕЧЕНИЯ, А ЩЕ ИЗПОЛЗВА ВСИЧКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СОЦИАЛНАТА МИСЪЛ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕПРЕХОДНИТЕ ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ И ЦЕННОСТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ. В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПНП СЧИТА, ЧЕ СВОБОДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ НА НАРОДА, СОЦИАЛНИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ, МНОГОПАРТИЙНИЯТ ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ, ПРАВОВИЯТ РЕД И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА СА ЕСТЕСТВЕНА И ЖИЗНЕНО ВАЖНА НУЖДА НА ОБЩЕСТВОТО И ГАРАНЦИЯ ЗА ХАРМОНИЧНОТО МУ И ПРОГРЕСИВНО РАЗВИТИЕ. ПАРТИЯТА СЧИТА, ЧЕ СВОБОДАТА НА МИСЪЛТА, СЛОВОТО, ПЕЧАТА ТВОРЧЕСТВОТО И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА СА НЕОТМЕНИМА СЪЩНОСТ НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА И УСЛОВИЕ ЗА ДОСТОЙНО СЪЩЕСТВУВАНЕ, АТРИБУТ НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ПАРТИЯТА СЧИТА, ЧЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ХАРМОНИЯ И ОБЩОНАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ В ОБЩЕСТВОТО В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ СА НЕОБХОДИМИ ТЪРПИМОСТ, КОМПРОМИСИ И КУЛТУРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ МЕЖДУ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ В СТРАНАТА, БЕЗ ИЗЛИШНИ ЕМОЦИИ И КРАЙНОСТИ. ПАРТИЯТА РЕШИТЕЛНО ОТХВЪРЛЯ ЕКЦЕНТРИЗМА И ДЕМАГОГИЯТА И В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ОРИЕНТАЦИЯ ЩЕ СЛЕДВА ЦЕНТРИСТКИ ПОЗИЦИИ.
    В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА ПАРТИЯТА СЧИТА, ЧЕ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА СТРАНАТА ОТ НАСТОЯЩАТА СТОПАНСКА АГОНИЯ И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СТОПАНСКА СТАБИЛНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ, ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ ЗА ЕФЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА Е ТЯ ДА ФУНКЦИОНИРА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНИЯ МЕХАНИЗЪМ ПРИ ПОСТЕПЕННОТО МУ ВЪВЕЖДАНЕ ОТНОСНО ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ. КАТО УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРНООРИЕНТИРАНАТА ИКОНОМИКА И ГЛАВНИ ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА ТРЯБВА ДА БЪДАТ: РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА; РЕАЛНО РАЗВИТИЕ НА АРЕНДНИТЕ И НА АКОРДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ; ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ДЕРЕГУЛАЦИЯ НА СТОПАНСКИЯ МЕХАНИЗЪМ; СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИ, КАПИТАЛИ, РЕСУРСИ И ИНФОРМАЦИЯ; СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ; РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИЯ ТУРИЗЪМ КАТО РЕНТАБИЛЕН И ВАЛУТОНОСЕН ОТРАСЪЛ.
    В ПРАКТИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ ПАРТИЯТА ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ЖИТЕЙСКИ ВЪПРОСИ - ИКОНОМИКА, СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СТРОИТЕЛСТВО, НАЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ. В ЦЯЛАТА СИ ДЕЙНОСТ, УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИЯТА ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ СПАЗВАНЕТО НА ПРАВОВИЯ РЕД, УСТАВНИТЕ СИ РАЗПОРЕДБИ И ОБЩОПРИЕТИТЕ НОРМИ НА ДОБРИЯ МОРАЛ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА НЕ МОГАТ ДА ПРОПОВЯДВАТ ПОД КАКВАТО И ДА БИЛО ФОРМА НАСИЛИЕ, РАСОВА, НАЦИОНАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ОМРАЗА ИЛИ ДИСКРИМИНАЦИЯ,  МИЛИТАРИЗЪМ, ТОТАЛИТАРНА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА. ПАРТИЯТА ЩЕ УВАЖАВА ВСИЧКИ ПОЛОЖИТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ И СТРЕМЕЖИ НА ДРУГИТЕ ПАРТИИ И Е ГОТОВА ДА СЪТРУДНИЧИ С ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ, СПОДЕЛЯЩИ СЪЩИТЕ ЦЕЛИ.

ГАБРОВО, 1 МАРТ 1990 Г.                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                             X   X   X

    СОФИЯ, 8 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


     ДЪЛБОКО ЗАГРИЖЕНА ОТ ПОЯВИЛИТЕ СЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА СЪОБЩЕНИЯ ПО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕДОСТИГ НА КРЪВ ЗА ПЛАНОВИ ОПЕРАЦИИ, НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРИЗОВА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, СЪМИШЛЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ, КАКТО И ВСИЧКИ  ГРАЖДАНИ, ЗА КОИТО ДУМАТА МИЛОСЪРДИЕ НЕ Е ПРАЗЕН ЗВУК, ДА ДАРЯТ КРЪВ И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА  ПОМОГНАТ ДА НЕ СЕ ИЗЛАГАТ НА НЕДОПУСТИМ РИСК ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ХОРА.
     ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ НЯМА ЦЕНА. ЗА ДЕСЕТКИТЕ ПАЦИЕНТИ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ КРЪВОПРЕЛИВАНЕ, В МОМЕНТА Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ  КОЙ Е ВИНОВЕН, ЗА ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПОДОБНА КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ. ТЕ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ НЕОБХОДИМАТА ИМ КРЪВ! И ЗАТОВА, ВЕРНИ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ  ПРИНЦИП ЗА СОЛИДАРНОСТ, НИЕ ОТПРАВИХМЕ АПЕЛА СИ, ИЗПЪЛНЯВАЙКИ ПО ТОЗИ НАЧИН ХУМАННИЯ СИ ДЪЛГ.
      ДНЕС,  2 МАРТ 1990 Г., НА НАШИЯ ПРИЗИВ В ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ ОТ 11 ДО 14 ЧАСА СЕ ОТЗОВАХА 69 ДУШИ, КАТО 49 ОТ ТЯХ БЯХА ПРЕЦЕНЕНИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ЦЕНТЪР ПО КРЪВОПРЕЛИВАНЕ И ХЕМАТОЛОГИЯ КАТО ГОДНИ ДА ДАРЯТ КРЪВ. ТОВА НАДХВЪРЛЯ СРЕДНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ЕДНОДНЕВНО КРЪВОПРЕЛИВАНЕ. ЖЕЛАЕЩИ ДА ДАРЯТ КРЪВ ПРОДЪЛЖИХА ДА ИДВАТ И СЛЕД 14 ЧАСА. НАСЪРЧЕНИ ОТ УСПЕХА НА ПРИЗИВА, АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО НЕ УСПЯХА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ  В ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ ДНЕС, ДА ГО СТОРЯТ ПРЕЗ ДНИТЕ НА СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА.
     ЗА НАШАТА ПАРТИЯ Е ЯСНО, ЧЕ С АПЕЛИ НЯМА ДА СЕ РЕШИ ВЪЗНИКНАЛИЯТ ПРОБЛЕМ, НИТО ПЪК ИМАМЕ ПРЕТЕНЦИИТЕ ДА ПРЕДСТАВИМ ОКОНЧАТЕЛЕН И РАЗУМЕН МОДЕЛ ЗА РЕШАВАНЕ НА НАБОЛЕЛИЯ, СТАНАЛ ВЕЧЕ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  С КРЪВ И КРЪВНИ ПРОДУКТИ. КАТО ИЗХОЖДА ОТ ТОВА КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРЕДЛАГА ДА ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ЦЕНТЪР ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ И ХЕМАТОЛОГИЯ, МНЗ, БЧК, ИНСТИТУТА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ, ПРОФСЪЮЗИТЕ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ КЪМ НФТ "ПОДКРЕПА" И НБПС, ЛЕКАРСКИЯ СЪЮЗ И ВСИЧКИ ДРУГИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЖДАНИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТОЗИ ПРОБЛЕМ.
     КРЪГЛАТА МАСА ПО ВЪПРОСА ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ СЪСТОИ НА СЪГЛАСУВАНА МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ ДАТА В ПЕРИОДА 12-17 МАРТ 1990 Г.
     ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ШИРОКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И КОНТРОЛ, КАКТО И ЗА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ТОЗИ НАБОЛЯЛ ПРОБЛЕМ, НАСТОЯВАМЕ КРЪГЛАТА МАСА ДА БЪДЕ ИЗЛЪЧЕНА ПРЯКО ОТ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ИЛИ БЪЛГАРСКО РАДИО, ЗА КОЕТО СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ РЪКОВОДСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО СЪДЕЙСТВИЕ.
    КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА НОВА СДП ЩЕ ИЗПРАТИ ПИСМЕНИ ПОКАНИ ДО ПОСОЧЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, А ЗА ВСИЧКИ ИНТЕРЕСУВАЩИ СЕ ОТ ПРЕДЛОЖЕНАТА КРЪГЛА МАСА ОБЯВЯВАМЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕЛЕФОНИ 44-00-91 И 44-28-55 - В. ШОПОВ.
    ЧРЕЗ ТАЗИ КРЪГЛА МАСА НОВА СДП ИМА ЖЕЛАНИЕ ДА ПОСТАВИ НАЧАЛОТО НА ШИРОКОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА НАЦИОНАЛНОТО НИЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.

МАРТ  1990 Г.                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 

                                Х   Х   Х

     СОФИЯ, 8 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО, УЧРЕДЕНА НА 2 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.

      ФЕДЕРАЦИЯТА Е УЧРЕДЕНА НА 2.1.1990 Г. В СОФИЯ И Е РЕГИСТРИРАНА  ОТ СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД НА 16.2.1990 ГОДИНА. ТЯ СЕ ЯВЯВА ЧЛЕН И  УЧРЕДИТЕЛ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪЮЗ ЗА БОЙНИ ИЗКУСТВА В БЪЛГАРИЯ.
 ФЕДЕРАЦИЯТА Е ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СЕКЦИЯТА ПО ТАЕКУОН-ДО КЪМ ПЪРВИЯ В  БЪЛГАРИЯ СЪДЕБНО РЕГИСТРИРАН КЛУБ ЗА ИЗТОЧНИ БОЙНИ ИЗКУСТВА "ХАН  АСПАРУХ", КОЙТО СЕ САМОРАЗПУСНА И ПРЕКРАТИ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 1989 ГОДИНА ПОД ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СИЛНИЯ НАТИСК НА ОТДЕЛНИ ОТГОВОРНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОТДЕЛ "СОЦИАЛНА И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" НА ЦК НА БКП.
      ФЕДЕРАЦИЯТА ПРЕТЕНДИРА ДА БЪДЕ ЕДИНСТВЕНИЯ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО, И Е ОТОРИЗИРАНА ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ТОЗИ СПОРТ У НАС И В ЧУЖБИНА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА Е СТ.Н.С. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ. ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ:  87-11-10,  СОФИЯ.
      ФЕДЕРАЦИЯТА СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА СЪДЕЙСТВУВА СПОРТНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ДА СТАНАТ РЕАЛНО ПРАВО НА ВСЕКИ ЧОВЕК В ДУХА НА МЕЖДУНАРОДНАТА XАPTA НА ЮНЕСКО ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ.
      ЧРЕЗ  ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА ТАЕКУОН-ДО ТЕХНИКИ, ФЕДЕРАЦИЯТА СЕ СТРЕМИ ДА СПОСОБСТВУВА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА И НА ВЪЗРАСТНИТЕ  ХОРА. ЗАЕДНО С ТОВА ФЕДЕРАЦИЯТА ПОЛАГА УСИЛИЯ ДА ФОРМИРА НАРЕД СЪС СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАВИЦИ И УМЕНИЯ СЪЩО И ТАКИВА МОРАЛНО-ВОЛЕВИ КАЧЕСТВА У ВСЕКИ, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КОИТО ДА Е ИЗКЛЮЧЕНА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА БОЙНОТО ИЗКУСТВО.
     ФЕДЕРАЦИЯТА ЩЕ ОРГАНИЗИРА ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ,  ЩЕ  ПОДДЪРЖА НЕОБХОДИМИТЕ КОНТАКТИ С БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ  ОРГАНИ И  ОРГАНИЗАЦИИИ, ЩЕ ПОДПОМАГА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО ИМ С НЕОБХОДИМАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА ЗА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ.
     ФЕДЕРАЦИЯТА ЩЕ СЕ СТРЕМИ  ДА СПОМАГА ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ  СТРУКТУРИ В ОБЛАСТТА НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА ИСПОРТА.  ВЪВ  ВРЪЗКА С ТОВА ТЯ ЩЕ УЧАСТВУВА АКТИВНО ВЪВ ВСЯКОНАЧИНАНАНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НАФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И СПОРТА, ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ АПАРАТ В СПОРТА И ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРОГИ МЕРКИ ПРОТИВ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ДОПИНГ.
     ФЕДЕРАЦИЯТА ЩЕ РАБОТИ В ТЯСНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СПОРТА "ТАЕКУОН-ДО" И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕГОВОТО РАВНОПРАВНО НАРЕД С ДРУГИТЕ СПОРТОВЕ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ, РАЗВИТИЕТО НА МАСОВИЯ СПОРТ, ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТАЕКУОН-ДО В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ НА УЧИЛИЩАТА, СТИМУЛИРАНЕТО НА ЛИЧНАТА И КОЛЕКТИВНАТА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПОДГОТОВКАТА НА СПОРТНИ ИНСТРУКТОРИ – ВСИЧКО ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА.
                                           /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                                 X   X   X

     СОФИЯ, 8 MAPТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ".

     НА 1 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ СЕ ОСНОВА ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ". ТОЙ Е НАСЛЕДНИК НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ В МАКЕДОНИЯ. ЦЕЛТА НА СЪЮЗА Е ДА СЕ БОРИ С ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА И ГЛАВНО ЧРЕЗ НАУКАТА ПРОТИВ ИДЕОЛОГИЯТА НА МАКЕДОНИЗМА - ИДЕЙНА ФОРМА НА СТРЕМЕЖА ЗА ДУХОВНА АСИМИЛАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ И В МАКЕДОНИЯ, В РАЗРЕЗ С ЧОВЕЧНОСТТА И ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА. ТАЗИ ИДЕОЛОГИЯ ПРЕЗ 1945-1948 ГОДИНА ДОВЕДЕ ДО ПАРАДОКС В СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ - БЪЛГАРИН ДА ОТРИЧА ПРАВОТО НА ДРУГ БЪЛГАРИН ДА НОСИ СОБСТВЕНОТО СИ НАЦИОНАЛНО ИМЕ - БЪЛГАРИН!
     ЗАТОВА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" ЩЕ РАТУВА:
     - ЗА ИСТИНАТА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ЕЗИК У НАС И ЗАД ГРАНИЦА;
     - ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ НА КОМИКТЕРНА И БКП СЛЕД 1934 Г., ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ФОРМИРАНЕТО НА "МАКЕДОНСКАТА" НАЦИЯ;
     - ПРОТИВ ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА ИЗВРАЩАВАНЕ И ПРИСВОЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ;
     - ЗА МОРАЛНОТО РЕАБИЛИТИРАНЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ И ЧУЖДЕНЦИ, КОИТО СА УЧАСТВУВАЛИ В НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОРБИ НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ;
     - ПРОТИВ АСИМИЛИРАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В СЪСЕДНИ НА БЪЛГАРИЯ СТРАНИ И ПО СВЕТА;
     - ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА "КОМИТЕТ ЗА НЕРЕШЕНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ В ЕВРОПА" В РАМКИТЕ НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЦЕС;
     - ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" МОГАТ ДА БЪДАТ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ЧЛЕНУВАЩИ В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И БЕЗПАРТИЙНИ, КОИТО ПРИЗНАВАТ БЪЛГАРСКИЯ ХАРАКТЕР НА СЛАВЯНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В МАКЕДОНИЯ И СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ БИВШИ И НАСТОЯЩИ ПРОГРАМИ И ДОКУМЕНТИ, ОТРИЧАЩИ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БЪЛГАРИ В МАКЕДОНИЯ, КАТО ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА И ДЕМОКРАЦИЯТА. ОБЩОБЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" НЯМА АМБИЦИИ ДА БЪДЕ ПОЛИТИЧЕСКО ТЕЧЕНИЕ ИЛИ ПАРТИЯ И ДА УЧАСТВУВА В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ.

СОФИЯ,  7 МАРТ 1990 Г.                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                           X   X   X

     СОФИЯ, 8 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КЛУБА ЗА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКО ПРИЯТЕЛСТВО "КОЛЕГИУМ АЛЕМАНИА" В СОФИЯ.


     НА 6 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ГРУПА НАУЧНИ РАБОТНИЦИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ  С РАЗЛИЧНА ПОЛИТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ, ЧИИТО НАУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ СА СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЯТА И КУЛТУРАТА, С МИНАЛОТО И НАСТОЯЩЕТО НА НЕМСКИЯ НАРОД, УЧРЕДИХА КЛУБ ЗА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКО ПРИЯТЕЛСТВО "КОЛЕГИУМ АЛЕМАНИА". ЦЕЛТА, КОЯТО СИ ПОСТАВЯТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ Е ЧРЕЗ ЗАСИЛВАНЕ НА КОНТАКТИТЕ МЕЖДУ УЧЕНИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕТО НА ВЗАИМНОТО РАЗБИРАТЕЛСТВО И ПРИЯТЕЛСТВОТО МЕЖДУ ДВАТА НАРОДА. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ БЕ ИЗБРАН ДОЦ. ЧАВДАР НАЙДЕНОВ. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ.85-81 /В.238/.

                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                             X   X   X

    СОФИЯ, 8 МАРТ - СЛЕДВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛНИ ТЕКСТОВЕ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГО-ИКОНОМИЧЕСКА ЗАЩИТА НА СВИЩОВСКИЯ РАЙОН /ВКЛЮЧВАЩ 12 ОФИЦИАЛНИ И НОВОСЪЗДАДЕНИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ/ И НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ОТ 30-КИЛОМЕТРОВАТА ЗОНА ОКОЛО АЕЦ - БЕЛЕНЕ. ДОКУМЕНТИТЕ СА АДРЕСИРАНИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


                     О Т В О Р Е Н О    П И С М О


    ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ГР. СВИЩОВ И РАЙОНА Е СИЛНО ОБЕЗПОКОЕНА ОТ РАЗВИТИЕТО НА ПРОБЛЕМА АЕЦ - БЕЛЕНЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ. СКЛЮЧЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ КОНТАКТНАТА ГРУПА И ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ТОЗИ ВЪПРОС НЕ УДОВЛЕТВОРЯВА ГРАЖДАНИТЕ И Е ОТСТЪПЛЕНИЕ ОТ ВЗЕТОТО  НА 15  ФЕВРУАРИ Т.Г. РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА НРБ. СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЛИМАНА ЗА ТЕЖКИ ТОВАРИ В ПРИСТАНИЩЕТО НА АЕЦ, ПРЕДВИДЕНО В СПОРАЗУМЕНИЕТО, Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ЕДНА ЦЕЛ - ПРИЕМАНЕТО НА КОРПУСА НА РЕАКТОРА ВВЕ13 - 1000, КОЙТО ВЕЧЕ Е ПРОИЗВЕДЕН В ЗАВОДИТЕ "ШКОДА" В ЧССР И ЧАКА ДА БЪДЕ ИЗВОЗЕН ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ ПРИСТАНИЩЕТО НА ГР. БРАТИСЛАВА.
    ВСИЧКИ ДРУГИ АРГУМЕНТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ЛИМАНА СА НЕОСНОВАТЕЛНИ, ЗАЩОТО КАКВИТО И АЛТЕРНАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА ДА СЕ РАЗВИВАТ В БЪДЕЩЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ - БЕЛЕНЕ, ТАКОВА ДЪЛБОКО ПРИСТАНИЩЕ НЕ Е НЕОБХОДИМО. ОБИДНО Е, ЧЕ НА ТОЗИ ЕТАП НИКОЙ И НЕ МИСЛИ ЗА КАТАСТРОФАЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ УДЪЛБОЧАВАНЕТО НА РЪКАВА НА РЕКА ДУНАВ. СТРОИТЕЛСТВОТО ИЗОБЩО НА ПРИСТАНИЩЕТО НА АЕЦ - БЕЛЕНЕ Е БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН ПРИМЕР В СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА, КАК В ИВИЦАТА САМО ОТ 6 КМ. МОГАТ ДА СЕ ИЗГРАДЯТ ТРИ ГОЛЕМИ ПРИСТАНИЩА.
    НЯМА НИКАКВА ЛОГИКА ДА СЕ СТРОЯТ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ, КОИТО МАКАР И ДА НЕ СА СВЪРЗАНИ ПРЯКО С РЕАКТОРА, БИХА СЪЗДАЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ ЗА КОНВЕРСИЯТА И БИХА ОСКЪПИЛИ БЪДЕЩОТО АЛТЕРНАТИВНО СТРОИТЕЛСТВО.
    ЕДНОГОДИШНИЯТ ПРЕСТОЙ НА РЕАКТОРА В ГР. БРАТИСЛАВА И УСЛОВИЕТО НА ЧЕХОСЛОВАШКАТА СТРАНА - ОТ  1 АПРИЛ Т.Г. ДА СЕ ПЛАЩА ЗА ТОЗИ ПРЕСТОЙ ВСЕКИ МЕСЕЦ ПО 2 ПРОЦЕНТА ОТ СТОЙНОСТТА НА РЕАКТОРА, ДРУГА ЧАСТ СЕ ПОЛУЧАВА СЕГА, А ОСТАНАЛИТЕ ПРАТКИ СЕ ОЧАКВАТ В СКОРО ВРЕМЕ, КОЕТО ПРАВИ РЕАЛНА УГРОЗАТА ОТ ПРЕДРЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА АЕЦ  - БЕЛЕНЕ  И ПОСТАВЯНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕД СВЪРШЕН ФАКТ.
    ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА НИЕ НАСТОЯВАМЕ:
    1. НЕЗАБАВНО СПИРАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЛИМАНА ЗА ТЕЖКИ ТОВАРИ НА АЕЦ-БЕЛЕНЕ И КОРЕКЦИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО В ТОЗИ МУ ПУНКТ.
    2. НА  ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ-БЕЛЕНЕ ДА ОСТАНАТ МИНИМАЛЕН БРОЙ РАБОТНИЦИ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА КОНСЕРВАЦИОННИТЕ РАБОТИ.
    3. ДА ПРОДЪЛЖИ ИЗГРАЖДАНЕТО САМО НА СОЦИАЛНИТЕ ОБЕКТИ;
    4. ДА ЗАПОЧНЕ РАБОТА ПО КОНВЕРСИЯТА НА АЕЦ;
    5. ПЪЛНА ФИНАНСОВА РЕВИЗИЯ НА ОБЕКТА С ОГЛЕД СТРОГ КОНТРОЛ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ДОСЕГА СРЕДСТВА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА БЪДЕЩИ ЗЛОУПОТРЕБИ СЪС СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.
   ИСКАМЕ НАЙ-ОТГОВОРНО ДА ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА НРБ, ЧЕ НАСЕЛЕНИЕТО В РАЙОНА Е ГОТОВО НА РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАШИТА НА СВОИТЕ И НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ. НИЕ НЕ ЖЕЛАЕМ АЕЦ И КАКВОТО И РЕШЕНИЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС ДА ВЗЕМЕ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НЯМА ДА ПРИЕМЕМ ОПАСНОТО ЗА НАС И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ СЪЖИТЕЛСТВО С ТОЗИ ОБЕКТ. НЯМА ЛИ ДА ИЗЛЕЗЕ МНОГО СКЪПО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА ПЛАЩА ЗА ТАЗИ ИСТИНА И НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ, КАКТО И ДОСЕГА Е ПЛАЩАЛ ЗА НЕДАЛНОВИДНИ РЕШЕНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ? НИМА ТАЗИ ИСТИНА НЕ Е ОЧЕВИДНА ЗА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ?
    НЯМА ЦИВИЛИЗОВАНА СТРАНА, КОЯТО ДА НЕ СЕ Е СЪОБРАЗИЛА С ВОЛЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, КОЕТО НЕ ЖЕЛАЕ ДА ЖИВЕЕ В СЪСЕДСТВО С АЕЦ, КАКВИТО И ДА СА БИЛИ МОТИВИТЕ ЗА НЕЙНОТО СТРОИТЕЛСТВО. НИЕ БИХМЕ ИСКАЛИ БЪЛГАРИЯ ДА РЕШИ ПРОБЛЕМА ЗА АЕЦ - БЕЛЕНЕ КАТОДЕМОКРАТИЧНА,  ЦИВИЛИЗОВАНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ЗА ДА НЕ СЕ НАЛАГА НАСЕЛЕНИЕТО ДА ИЗПОЛЗУВА КРАЙНИ МЕРКИ ЗА СВОЯТА САМОЗАЩИТА, КЪМ КОИТО ЗАСЕГА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ГО ПРИНУЖДАВАТ И ЗА КОИТО ТО ИМА ГОТОВНОСТ.
    НАСТОЯВАМЕ ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛИЧНА СРЕЩА НА ДР. АНДРЕЙ ЛУКАНОВ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ СВИЩОВСКИЯ РАЙОН.

СВИЩОВ, 6.3.1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                                                 X   X   X


                      Д Е К Л А Р А Ц И Я

    НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ОТ 30-КИЛОМЕТРОВАТА ЗАЩИТНА ЗОНА НА АЕЦ-БЕЛЕНЕ, СЛЕД КАТО СЕ ЗАПОЗНАХМЕ С УЧАСТТА, КОЯТО СЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЯ НА НАШИТЕ СЕЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА РАБОТА НА БЪДЕЩАТА АЕЦ, НАЙ-КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НЯМА ДА ДОПУСНЕМ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ПОСТРОЯВАНЕТО НА ТОЗИ ОБЕКТ, ЗАЩОТО:
    1. НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ОТРЕЖДА НА НАШИТЕ КИТНИ ГРАДОВЕ И СЕЛА ПЕЧАЛНАТА УЧАСТ НА СЕЛИЩА СЪС ЗАТИХВАЩИ ФУНКЦИИ, ЗАРАДИ ЕДНА ГИГАНТСКА ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА, ЧИЯТО НЕДАЛНОВИДНОСТ Е ОЧЕВИДНА.
    2.АЕЦ - БЕЛЕНЕ ГРУБО  ПРОТИВОРЕЧИ НА ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ. НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ДОПУСНЕМ ЕДИН ОТ НАЙ-ПЛОДОРОДНИТЕ РАЙОНИ НА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ОБРЕЧЕН НА ПОСТЕПЕННО ЗАПАДАНЕ И ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ. НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА НИ ЛИШИ ОТ ПОМИНЪК, ОТ ИЗГОДНИ ВЪНШНИ ПАЗАРИ ЗА НАШАТА ПРОДУКЦИЯ, ОТ ЧИСТА ХРАНА ЗА НАС И НАШИТЕ ДЕЦА.
    3. НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОСТАВЯТ НА КАРТА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ХОРАТА ОТ ГЪСТО НАСЕЛЕН РАЙОН С НАД 300 000 ДУШИ НАСЕЛЕНИЕ ЗАРАДИ АВАНТЮРИСТИЧНИ И БЕЗОТГОВОРНИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧЕ "ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ МОЖЕ И ДА НЯМА"  ИЛИ ЧЕ "АВАРИИ В АЕЦ-БЕЛЕНЕ НЕ МОЖЕ ДА СТАВАТ".
    4. НЯМА ЦИВИЛИЗОВАНА ДЪРЖАВА, В КОЯТО ДА НЕ СЕ УВАЖАВА СТАНОВИЩЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО, КОЕТО НЕ ЖЕЛАЕ ДА ЖИВЕЕ В СЪСЕДСТВО С АЕЦ,  КАКВИТО И ДА СА СЪОБРАЖЕНИЯТА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО Й.
    5.ПЛАТЦИ НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРЕГРЕШЕНИЯ КЪМ НАРОДА СА БИЛИ ВИНАГИ ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА, НО ЗА ПЪРВИ ПЪТ ТЕЗИ ХОРА ИМАТ ПРАВОТО ДА ТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ НА ВСИЧКИ, КОИТО СИ ПОЗВОЛИХА ДА РЕШАВАТ ВМЕСТО ТЯХ И БЕЗ ТЯХ.
    НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ОПАСНОСТТА, СРЕЩУ КОЯТО СЕ БОРИМ, НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА В РАМКИТЕ НА ТРИДЕСЕТКИЛОМЕТРОВАТА ЗОНА, А ГРОЗИ ЦЯЛА  БЪЛГАРИЯ.
 
СВИЩОВ, 28 ФЕВРУАРИ 1990 Г.              

/ПРЕССЛУЖБА"КУРИЕР"/