8 август 1997


София, 8 август 1997 година
Брой 61 (1757)


София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, РЕЛИГИЯТА, ЕТНИЧЕСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКАТА НА БСП В РАЙОНИТЕ СЪС СМЕСЕНО НАСЕЛЕНИЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИАНА ХРИСТОВА И ПО ПОЛИТИКАТА НА БСП В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИСКРА БАЕВА ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ВЕРОУЧЕНИЕ В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ


По повод на заявените намерения на господин Веселин Методиев - заместник-председател на Министерския съвет на Република България и министър на образованието и науката, в учебната програма на учениците от II до IV клас да бъде включено за изучаване като свободноизбираем предмет "Вероучение", преподавано и от свещенослужители, двете комисии изразяват следното становище:

Намеренията на министъра, освен че изразяват собствената му позиция по даден проблем, следва да кореспондират с конституционните норми, законите на страната и международните договори, по които Република България е страна съгласно действащото законодателство. Образованието в България има своя светски характер. Църквата е отделена от държавата. Правото на свобода при избор на религия е международна норма, с която всеки, в това число и министърът, трябва да се съобразява.

Въвеждането на православно и мюсюлманско вероучение като учебен предмет е недопустимо и би довело до разделение на децата по религиозен признак и в училището. Последица от това би било още по-голямото отчуждение между децата и техните семейства по етнически и религиозен признак в районите със смесено население.

Недопустимо е договарянето с друга държава за въвеждане или не на учебен предмет в българското училище. Меко казано, това буди недоумение и представлява нарушение на суверенитета в образователната политика.

Подготовката на свещенослужителите е свързана с проповядването на определена религия, но те нямат необходимия педагогически ценз на преподаватели в българското училище.

Господин Методиев като заместник-председател на Министерския съвет не може да не познава проблемите на финансирането на българското образование, осъществяваните в момента съкращения на преподаватели и възпитатели в българското училище и недостатъчната възможност за допълнителното финансиране в общините.

Подобно решение може да бъде взето само след задълбочен обществен дебат и разчетено финансово и законодателно осигуряване, което да даде гаранция, че нововъведението би довело до обществена полза.

София, 6 август 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ВАРНА, ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЯ ВЪВ ФИРМИ С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ И В ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА И МЕСТНАТА ВЛАСТ


Изпълнителното бюро на Общинския съвет на Българската социалистическа партия (ИБ на ОбС на БСП) - гр. Варна, изразява своето огромно безпокойство от набиращата скорост масова кампания от политически уволнения на ръководни кадри, доказали своя професионализъм, но работещи във фирми с държавно участие и в органите на държавната и местната власт.

Тези нарушения са драстично нарушение на Декларацията от 4 февруари 1997 г. между основните политически сили, гарантираща националното съгласие в нашето общество.

Твърдението на управляващите, че се сменят ръководители, довели фирмите до лоши икономически резултати, не отговаря на истината. Точно обратното: уволняват се стопански ръководители като Георги Дичев на "Варненска корабостроителница", Стефан Карабоев на ТК "Орбита", Валери Илиев на "Трансимпекс", Тодорка Павлова на ЕООД "Валентина-Варина", Васил Богданов на "ВиК инженеринг", Илко Запрянов на АД "Златни пясъци", Марин Ногалчев на хотел "Черно море" и редица други, извели ръководените от тях дружества от състоянието им на фактически фалит. А до това състояние ги бяха довели кадри на Съюза на демократичните сили (СДС).

Същите тези кадри сега се възстановяват на работа, въпреки че са неподготвени и с доказани от финансови и данъчни ревизии техни нарушения. Има заведени и преписки в прокуратурата. На такива хора сега отново се възлага да ръководят структуроопределящи за икономиката на Варна и региона, а и за националната икономика търговски дружества. Тяхната неподготвеност, некомпетентност, политическа пристрастност и недобросъвестност отново ще доведат до тежки последици, които ще се плащат от всички ни. Така например само за няколко месеца откакто бе въдворено новото ръководство на "Златни пясъци" АД рязко се влоши дейността на дружеството. Чуждите контрагенти анулираха повечето от договорите, драстично намаля броят на туристите. Същото е положението и в Грандхотел "Черно море" АД. Сериозни трудности вече изпитва и "ВиК инженеринг" - Варна, след като бе върнат бившият управител. Всичко това говори за способността на тези ръководители, избирани единствено по признака "вярност към СДС".

Буди тревога, че уволненията се извършват въпреки синдикалните протестни действия на колективите.

СДС подготвя чистка и на кадри на по-ниско ранвище. Замисля се смяна на директори на варненски училища, на специалисти от бюджетните организации, от общината и районите.

Изпълнителното бюро на ОбС на БСП [............?], че цялата отговорност за плодовете от тази политическа чистка и от назначаването на некомпетентни ръководители ще се носи от СДС.

Ние призоваваме хората на здравия разум в СДС и всички граждани на нашия град да проявят своето чувство за отговорност и да се противопоставят със законни средства на опасните действия на "реформаторското мнозинство". Тези действия чертаят тежко бъдеще за Варна и страната.

Варна, 30 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРЖЕСТВЕНИЯ СЪБОР НА ВРЪХ БУЗЛУДЖА ПО СЛУЧАЙ 106-ГОДИШНИНАТА НА ОРГАНИЗИРАНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ


ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,

Народът ни отново става роб на капитала. Отреченият от нас свят се завръща, "свободно и демократично" ни окачва веригите на жестоката човешка експлоатация. Това, което става сега у нас, не е случайност, а процес, планомерно насочван отвън и съзнателно провеждан отвътре. Съвместно организираните действия на тези сили вече изяждат плодовете на своята конспирация, започнала с разпадането на Съветския съюз и страните от социалистическата система.

Истинските причини за краха на социалистическата система, която осигури на своите народи безплатно здравеопазване, образование, отдих, социална сигурност и сравнително висок жизнен стандарт, може да се обясни единствено с неспособността на някои ръководители на комунистическите партии да организират и ръководят по-нататъшното развитие на социалистическото общество. Тези хора предадоха интересите на работническата класа и на трудовите хора.

Днес у нас тези, които взривиха социалистическото общество, провеждат т.нар. ускорена структурна реформа - реставрират капитализма. Под формата на масова и касова приватизация новите управници заграбват и разпродават на безценица обществената собственост.

Единствената реална политическа сила, която може да се противопостави на тази пагубна политика, е Българската комунистическа партия (БКП) - обединена и монолитна. Обединението в една организационна структура е историческа повеля за всички комунистически партии в България.

Събрани в подножието на този величав връх, ние можем с увереност да заявим, че създадената от Благоев и Димитров Българска комунистическа партия ще заеме в скоро време своето достойно място в обществения живот на нашата страна.

Времето на узряването свърши. Здравите сили в БКП набират сили. Възстановяването и укрепването на партията ще стане само чрез разкриване и преодоляване на принципните разногласия. Ние не приемаме афишираните принципи на социалдемокрацията, която от революционна някога се превърна в реформистка. Не може да съществува антикапиталистическо движение без класова борба.

Енгелс пише: "Невъзможно е да се запазят за дълго противоречията вътре в партията, тези противоречия се решават с борба."

Нашата борба днес има ясна цел - Не на капитализма! - с позволените от закона средства. Народът на България има право да бъде господар на земята си, на машините си, на богатствата си, на бъдещето си.

Това е възможно, хората помнят.

Нашият призив е към всички честни хора, които не са забравили, че са комунисти. Ние ги приканваме да подкрепят Инициативния комитет за провеждане на извънреден конгрес на БКП, насрочен за 6 септември 1997 г. Нека Денят на Съединението стане и Ден на обединението на бивши и настоящи комунисти в една монолитна БКП, която да прегради пътя на реставрацията на капитализма и върне вярата на хората в бъдещото справедливо социалистическо общество.

Бузлуджа, 2 август 1997 г.

Председател:

ИВАН ПОЛИМЕНОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪВМЕСТНО СТАНОВИЩЕ НА ОБЕДИНЕНИЕ "ПРОМЯНА" И НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПРОЕКТИТЕ ЗА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕЗРАБОТИЦА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И НА ЗАКОН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА, НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Позицията, която Обединение "Промяна" отстоява, е, че проектозаконът, внесен от госпожа Светлана Дянкова заедно с група народни представители, е достатъчно обхватен, достатъчно задълбочено третира материята и е съобразен напълно с настоящите възможности на страната. В много голяма степен законопроектът отговаря на предварителните очаквания, както и на вижданията в областта на социалната реформа, разработени от експертните съвети в обединението. Ние вярваме също така, че в много голяма степен проектът кореспондира с програмите и постановките, приети и от другите социални партньори - синдикатите и работодателски организации.

Наред с цялостната подкрепа на законопроекта обаче ние сме длъжни да направим следните принципни бележки:

1. Недопустимо е според нас да липсват каквито и да са ограничения за членовете на Надзорния съвет на Националната служба по заетостта. Такива ограничения несъмнено трябва да има, що се отнася до представителите на работодателските и синдикалните организации, които участват в органите за надзор и управления на сродни фондове, свързани с осигурителна и застрахователна дейност. Очевидно този принцип трябва да намери място в нормативни актове, регламентиращи и другите трипартидни органи, свързани с управлението на осигурителни фондове.

2. Според нас е необходимо в Надзорния съвет на Националната служба по заетостта да присъства и представител, излъчен от Националния демографски съвет, тъй като очевидно безработицата и заетостта имат своя възрастова, демографска и регионална характеристика.

3. Специално внимание трябва да се отдели на насърчаването на безработните към самостоятелна заетост. Тук възможностите са особено големи и е редно законодателите да ги използват в най-пълна мяра. Една от тях е да се осигури преференциално кредититране на безработни, които започват самостоятелна стопанска дейност. Ние не пледираме за преференциални лихви, а за гаранции от страна на правителството, що се отнася до такъв тип кредити. Тези гаранции могат да се изразят най-вече в това, че чрез определена кредитна институция правителството може да поеме всички рискове от попътни неблагоприятни промени на основния лихвен процент в страната.

Основният ни аргумент, за да предложим този режим на кредитиране, е, че една немалка част от безработните в България не са непременно социално слаби. Наблюденията на социолозите у нас показват, че българинът е беден, що се отнася до доходите, но доста добре обезпечен, що се отнася до движимо и недвижимо имущество. Подобен режим на кредитиране на безработни би създал възможности онези от тях, които желаят да приемат съответните рискове при достатъчни гаранции от страна на държавата.

4. Трипартидният [трипартитният] принцип, заложен например в управлението на фонд "Професионална квалификация и безработица" (ПКБ), трябва да бъде пренесен и що се отнася до подготовката и реализацията на регионалните програми за увеличаване на заетостта. Този принцип може да бъде твърде ефективно приложен, когато става дума за предвидените като възможност специализирани фондове по региони. Набирането на средствата в тези фондове, умелото им разпределение и адресиране не е по силите само и единствено на държавните органи.

5. Законът трябва да оставя повече възможности за подзаконови нормативни актове, които да дорегламентират отделни положения в него, свързани най-вече с квалификацията и преквалификацията, посредническите услуги по заетостта, насърчаването на безработните към самостоятелна заетост, мерките за трудов преход при масови уволнения и т.н. Аргументите ни са свързани най-вече с динамиката на икономическата реформа, както и с предстоящото приемане на редица социални закони. Очевидно в условията на бърза реформа и разгърнато приемане на социалните закони е необходимо да бъдат оставени дъстатъчно възможности на правителството и съответно на Министерството на труда и социалната политика за бърза реакция със съответни подзаконови нормативни актове.

София, 18 юли 1997 г.

Председател на Обединение "Промяна":
ДИМИТЪР ДИМАНОВ

Президент на НПС:
ПАНЧО МУТАФЧИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА УБИЙСТВОТО НА ГРАЖДАНКА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В СЛИВЕН. Документът е адресиран до Президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до министъра на вътрешните работи, до председателите на Българския хелзинкски комитет и на проекта "Права на човека" и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С тревога посрещнахме съобщението за убийството на една майка на пет деца, пребита до смърт от младежи, загубили достойнството на човешкия морал. Това е жестока драма!

Българската гражданка плати с живота и вината, че е ромка.

Но господа, кой в живота си определя кога, къде и какъв да се роди на земята.

Ние, българските роми - цигани, живеем с братята българи от столетия заедно и никога в живота ни не е имало такава омраза между различните етнически групи и мнозинството.

До недалечното минало нашите бащи и деди, майки участваха рамо до рамо за изграждане на светлото бъдеще. Стотици, хиляди са честните и почтени граждани от ромски етнос, които със своя труд участваха в оперативните стопанства, полевъди, животновъди, трактористи, шофьори. Не малко сред тях са средните техници, работили в заводите, фабриките и строителството. Не е малък и броят на ромската интелигенция - лекари, инженери, учители, юристи, художници, скулптори, офицери и др., които са плод на грижата на българското общество за тяхното интегриране в обществото. През последните 6-7 години сме свидетели на едно нетолерантно отношение към нас - ромите. Вярно е, че това в известна степен се дължи на тежката икономическа криза, която преживява нашият народ, в това число и българските роми, сред които безработицата е с най-висок процент. Една част от тях търсят препитание на своите семейства по не най-подходящия начин и с това си поведение допринасят за негативното отношение към българските роми. Но не всички са такива. По-голяма част от нас търсят всички възможни пътища за препитание по честен начин.

Ние сме свидетели на многократни опити на така наречените скинари да нападат и пребиват без повод и причина деца, младежи и жени от ромски произход.

Дори имаше и група, създадена от отец Гелеменов, за организирана борба срещу ромите. Не са малко и случаите на неправомерно поведение спрямо ромите от страна на длъжностни лица в администрацията. Тревожен е фактът на трудова дискриминация спрямо ромите и редица други прояви от такъв характер. Поведението на отделни граждани, които имат определено негативно отношение към ромите, крие сериозни опасности за създаване на етническо и политическо напрежение.

Ние изцяло подкрепяме декларацията на Обединен ромски съюз - гр. Сливен, и настояваме за пълно изясняване на причините, подбудили младежите за това позорно деяние, вината на техните семейства за неморалното и нетолерантно отношение към различните от тях.

Случаят, завършил трагично, дава повод за размисъл на българската общественост, държавниците, политиците и гражданството ще допусне ли да има етническо напрежение между мнозинството и малцинството и как ще търсят заедно пътищата за интегриране и единение на българския народ.

Уважаеми господа, ние изразяваме нашето дълбоко убеждение, че българското правителство и българските политици няма да допуснат в нашата родина да има етническо напрежение, а с общи усилия ще утвърждаваме равноправието по пътя на демокрацията в нашето отечество България.

София, 30 юли 1997 г.

Съпредседател:

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ Д-Р ДИМИТЪР ИГНАТОВ, ДЕПУТАТ ОТ 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА В-К "24 ЧАСА ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИКА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН РЕДАКТОР,

Обръщам се към Вас с молба да публикувате моя коментар за публикацията във вестник "24 часа" от 31 юли 1997 г., в която е споменато и моето име. Във връзка с това искам да заявя на цялата българска общественост, че след 1993 г., когато бях поканен за министър на здравеопазването от проф. Беров и отказах този пост, никога не съм получавал предложение от политическа сила или нейни лидери за заемането на такъв пост. Не съм се и самопредлагал за това. Тиражирането на името ми във връзка с този пост особено тази година е плод на журналистически предвиждания и въображения, или пък нарочна спекулация от заинтересовани хора и институции.

София, 1 август 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В търговските дружества с възможности за по-високи трудови възнаграждения се създава напрежение при водене на преговори по колективното трудово договаряне и масови недоволства, които могат да застрашат социалния мир в страната и успешния ход на реформите.

С Постановление на Министерския съвет (ПМС) No 264 от 17 юни 1997 г. се направи ограничение върху възнагражденията на органите за управление на търговските дружества. Това респективно се отразява и върху размера на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.

Изпълнителният комитет на Съюза на транспортните синдикати в България (ИК на СТСБ) изразява категорично несъгласие относно административното ограничаване на работните заплати на работниците и служителите, с което необосновано се потиска цената на труда в условията на пълна либерализация на всички останали цени без съобразяване с обективната икономическа и социална обстановка в страната.

Настояваме пред Министерския съвет за отмяна на ПМС No 264 от 17 юни 1997 г. в частта му за ограничаване на заплатите на ръководителите в дружествата, защото това косвено депресира заплатите в трудовите колективи и води до остри социални конфликти.

София, 31 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА РЕГИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ АНТИФАШИСТКИ КЛУБ "ЕМИЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ" - КЮСТЕНДИЛ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛОЖЕНИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Ние, младите антифашисти от Кюстендилски регион, наследници на високоблагородните и хуманни идеали на загиналите в антифашистката борба хиляди български партизани, ятаци, политзатворници и концлагеристи, Ви

ПИТАМЕ:

Знаете ли, че бъдещето на България - младежта, е подложено на социален геноцид, че тя е унижена и изоставена, че тя е в безпътица, че са погазени нейната чест и достойнство?

Знаете ли, господин Президент, че стотици хиляди млади лекари, учители, инженери, журналисти, работници са изхвърлени на улицата - те са в армията на безработицата, че само от Кюстендилски регион са над 5 хиляди младежи без работа?

Знаете ли, господин Президент, че днес, в навечерието на XXI век, млади хора ровят в кофите за късче хляб, протягат ръка за милостиня?

Знаете ли, господин Президент, че и децата на България са обладани от духа на наркоманията и проституцията?

Знаете ли, господин Президент, че сега има млади хора без покрив, без дом, а колко още ще бъдат, ако се увеличат в огромни размери данъците за жилища, ако чужденците станат господари на родната ни земя?

Знаете ли, господин Президент, колко български деца и юноши не ще прекрачат прага на училищата и университетите само поради бедността на родителите си?

Знаете ли, господин Президент, колко млади страдат от тежки и неизлечими болести, но не могат да си купят скъпите лекарства или да постъпят на лечение в недостъпните за тях болници?

Ако знаете - спрете този позор за България!

Ние, младите антифашисти, не искаме повече да бъдем лъгани от днешните сини управници на България, не искаме да гледаме пищните им приеми и безкрайните им пътешествия по света за просия на заробващи заеми, не искаме да ни посягат на конституционните права - право на труд, на почивка, на покрив, на безплатно образование и медицинско обслужване!

Кюстендил, юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ДЕНКА ИВАНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЮНИЪН ТЕЛЕВИЖЪН АД, ЛИЦЕНЗИРАН КАБЕЛЕН ОПЕРАТОР, ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ СТЕФАН ДИМИТРОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛЪЧЕНОТО ПО БНТ НА 29 ЮЛИ 1997 ГОДИНА ПРЕДАВАНЕ "ОТЗВУК". Документът е адресиран и до Иван Такев, водещ на предаването "Отзвук", до Антони Славянски, председател на Комитета по пощи и дълекосъобщения, до Изабела Урибе, председател на Българската асоциация на лицензираните кабелни оператори, както и до Българска телеграфна агенция.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Намираме за необходимо да изразим своето отношение към вчерашното издание на предаването "Отзвук" на Канал 1 на Българската национална телевизия (БНТ). Не може на първата публична дискусия за дейността на кабелните оператори в България да бъдат изразени единствено и само гледните точки на една държавна институция и на нелицензираните кабелни оператори (т.нар. пирати). Дискусията с нелицензираните оператори може да се води в най-добрия случай на равнището на лицензираните оператори. Ако подходът на БНТ е обективен и търсещ истината, защо не бяха поканени и представители на лицензираните оператори? Другото означава липса на надеждна информация, обективност и професионализъм при обсъждането на тази тема.

Както би трябвало да знаете, през 1995 г. е регистрирана Българска асоциация на лицензираните кабелни оператори (БАЛКО), която обединява 41 фирми със 79 града и в продължение на две години работи активно и ангажирано по тази проблематика. Време е обществеността да бъде запозната със спецификата на дейността и усилията на кабелните оператори в България, както и с разликата в принципите на изграждане на мрежите на лицензираните и нелицензираните оператори.

София, 30 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


-------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 6 август 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Валентина Игнова
Репортери: Лилия Томова, Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба Куриер" е задължително.