8 август 1995


София, 8 август 1995 година
Брой 153 /1454/


София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ХРИСТИЯНСОЦИАЛЕН СЪЮЗ. Организацията е регистрирана по Закона за лицата и семейството.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1/1/ Сдружението Християнсоциален съюз /ХСС/ е обществена самоуправляваща се организация, която обединява съмишленици в Република България.

/2/ ХСС обединява членове на ХСС - действителни членове, както и доброволно сдружили се физически и юридически лица, участвали в създаването или приети от Общото събрание на ХСС.

1.2. ХСС е юридическо лице - сдружение с идеална цел по смисъла на Закона за лицата и семейството /ЗЛС/, което притежава самостоятелни сметки, емблеми, печат и печатни органи.

1.3. Срокът на дейност на ХСС е неограничен.

1.4. Седалището на ХСС е град София, община "Студентска", жк "Младост", бл.84, вх.а, ет.5, ап.12.


ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ХСС.

2.1. Национално, европейско, международно сътрудничество чрез информации, контакти и партньорска помощ. Посредничество за придобиване на образование в областта на природните, историческите и социално-икономическите познания. Подпомагане на европейските обединителни стремежи. Историческо, икономическо и социално-научно изследване, което да съдейства за изработка на основите на политическите дейности. Подпомагане на даровити млади хора. Създаване на информационна база и образователен център. Издателство на публикации, популяризиращи идеалните цели на сдружението.

2.2 За постигането на тези цели сдружението:
/1/ Образува постоянни работни кръгове за важни въпроси, преди всичко в областта на стопанската, социалната и културната политика, за да се доведат до разговор всички заинтересувани кръгове с цел намиране на решение на проблеми за бъдещето.
/2/ Съдейства за обективна информация за факторите и функционалната зависимост от икономическите, социалните и културните процеси.
/3/ Подготовка на умения и способности за политическа дейност и изграждане на политическо самосъзнание.
/4/ Участва и организира местни, регионални и международни семинари, конференции и симпозиуми за размяна на научни и управленски мисли и идеи.
/5/ Извършва издателска и рекламна дейност в рамките и с оглед на осъществяване на идеалните цели на сдружението.
/6/ За осъществяване на своите идеални цели сдружението организира и осъществява благотворителни концерти, коктейли и срещи.


ІІІ. ЧЛЕНСТВО В ХСС.

3.1. Членовете на ХСС могат да бъдат физически и юридически лица. Членството е индивидуално и корпоративно.
/1/ Индивидуален член е всеки член на ХСС, участвал в основаването или приет от Общото събрание на ХСС след преценка на неговото обществено положение и авторитет.
/2/ Индивидуалните членове на ХСС се смятат приети след подадено писмено заявление, придружено с автобиография, решение на Общото събрание, съобразено с изискванията на предходната алинея, и платен встъпителен и годишен членски внос. Членството е валидно от датата на плащането на встъпителния членски внос.
/3/ Корпоративен член на ХСС е българско или чуждестранно юридическо лице със същите или подобни цели и задачи, което желае да съдейства за осъществяване целите на ХСС и чийто устав не противоречи на този на Християнсоциалния съюз.
/4/ Корпоративните членове прилагат към заявлението си за приемане собствения си устав и решение на своя ръководен орган за членство в Християнсоциалния съюз.
В заявлението се посочва начинът на упълномощаване на физическото лице, което ще ги представлява в ХСС. Членството е валидно от датата на плащане на встъпителния членски внос.
/5/ Отказът на Общото събрание за членство е окончателен и неотменяем за срок от шест месеца от датата на вземането му.

3.2. ХСС също така има почетни членове, които се обявяват с решение на Общото събрание.

3.3. Встъпителният членски внос е в размер на 200 лева. Годишният членски внос се набира на равни месечни вноски с минимален размер от 50 лева.

3.4. Членството в ХСС се прекратява с решение на Общото събрание при:
/1/ Нарушение устава на ХСС.
/2/ Действия, нарушаващи престижа и интересите на ХСС.
/3/ Писмено заявление.

3.5. Членството се прекратява:
/1/ От датата на решението на Общото събрание.
/2/ От датата на подаденото писмено заявление.

3.6. Индивидуалният член на ХСС има право:
/1/ На един решаващ глас в Общото събрание.
/2/ Да бъде избиран в Управителния съвет и в други органи на ХСС.
/3/ Да бъде информиран и да внася предложения за дейността на сдружението.

3.7. Корпоративният член на ХСС има право чрез свой представител на:
/1/ На един решаващ глас в Общото събрание.
/2/ Да участва чрез свои представители в мероприятията на сдружението.
/3/ Да получава консултации, мнения и информация от членовете на сдружението.
/4/ Да получава съдействие в контактите си с ХСС и с неговите подразделения.

3.8. Почетните членове имат право:
/1/ Да участват в работата на Общото събрание със съвещателен глас.
/2/ Да участват в тържествени заседания и посрещане на почетни гости, както и да бъдат включвани в делегации за участие в международни мероприятия.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА - ДВИЖЕНИЕ НА ОНЕПРАВДАНИТЕ" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ПО ПОВОД НА ВНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЕН АКТ СРЕЩУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С входящ номер 550022 от 2 август 1995 г. чрез Софийска голяма община /СГО/ до Върховния съд на Република България, на основание чл. 7 на Конституцията на Република България, Българска партия "Обединение на нацията - Движение на онеправданите" /БП "ОН-ДО"/ внася обвинителен акт срещу изпълнителната власт на гр. София.

Обвинителният акт е срещу кмета на СГО Александър Янчулев и кметския наместник на Териториална общинска администрация "Сердика" Лъчезар Лозанов.

Геноцидът срещу ЕФ "Руми-28 Април" не е изолиран случай. На него са подложени стотици дребни фирми в страната. Затова трябва да се търси отговорност на изпълнителната власт в България, която провежда тази политика, която трябва да се изкорени от дъно.

                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румян Киров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ СЕДМА/ "ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ЗАДАЧИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ", ИЗНЕСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ЖАН ВИДЕНОВ ПРЕД ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ /28 И 29 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/


ПРОБЛЕМИТЕ НА ПАРТИЯТА ДНЕС

Те бяха анализирани в хода на приключващите с Общопартийната конференция отчети и избори в БСП. По замисъла на ВПС партийните организации трябваше да оценят политическата обстановка в страната след изборите, да започнат големия общопартиен разговор за ролята на БСП като партия на власт, да формулират позициите ни по регионалната политика и местното самоуправление. В идеен, политически и организационен план отчетите и изборите действително дадоха възможност да се изясни реалното състояние на партията, да се настрои тя за нови предизвикателства, да участва в изработването, контрола и коригирането на политиката на управление на страната.

Стимулиращо въздействие върху задълбочеността на дискусиите на провежданите събрания на основните партийни организации оказа публикуването на Бялата книга, обсъждането и приемането на Програмата на правителството и бюджета за 1995 година. Осъзнаването на тежкото наследство и разобличаването на виновниците за него се съчетаха с недоволството на социалистите от бавната промяна към по-добро и с реакция на умишлено създаваната психоза за високите енергийни цени, за ниските изкупни цени на селскостопанската продукция, за ескалацията на престъпността, спекулата и корупцията.

Същевременно в значителна част от нашите партийни организации започна формирането на осъзнатата политическа позиция за поемане на големия товар на прехода като отговорност на цялата партия, а не само на нейното ръководство. Във връзка с това някои членове на ВПС и депутати получиха справедливи укори, че странят от низините, не се вслушват в гласа на избирателите, не откликват на техните болки и проблеми. Другаде се отправиха остри, дори крайни критики за информационното затъмнение в националните медии, за неритмичната връзка между общинските и Висшия съвет. По-скромно място и по-малко внимание ОПО отделиха на състоянието на вътрешнопартийния живот. Споменаваше се обикновено "на бегом", че не всякога събранията са добре подготвени и посетени от социалистите, че не се следи перманентно движението на членския състав, че по-активно трябва да се провежда индивидуалната работа и да се привличат млади хора в организациите, че има проблеми със събирането и отчитането на членския внос. Част от основните организации по интереси констатираха, че не намират своето място и роля в живота на партията. Възобнови се една стара практика на прехвърляне на проблемите от долу на горе, като по правило ОПО стоварваха отговорността върху общинските съвети, а те от своя страна - върху кадрите и актива. И след взаимно критикуване се загубваха и конструктивността, и основните цели и идеи на партията като цяло.

Време е ВПС и ОбПС да оценят цялостно и в дълбочина мястото и ролята на ОПО в живота на партията. Още днес, тук, трябва да потърсим заедно пътищата и да създадем условията за разгръщане на тяхната самодейност, за активизиране на уставните им функции, за мотивация, подготовка и развитие на низовия актив. Постепенно, планомерно и организирано трябва да постигнем по-добра хармония между ОПО, членовете и актива - от една страна, и характера, мащаба и сложността на задачите пред тях - от друга.

Общинските партийни организации проявиха стремеж към по-балансиран подход в трактуването на общополитическата и местната проблематика при провеждането на своите конференции. Многократно бе подчертаван историческият шанс на БСП да спре разрухата и да възроди България; убедеността, че партията ще изпълнява неотклонно програмните си цели и предизборните си ангажименти; че Демократичната левица ще оправдае доверието на избирателите. По-еднозначни и по-позитивни бяха оценките на социалистите за дейността на Народното събрание, на Парламентарната група и на депутатите в избирателните райони. Социалистите одобряваха планомерната и интензивна законотворческа дейност, подкрепяха настойчивостта, с която се изпълнява законодателната програма. Въпреки това не липсваха критични бележки по начините за формирането на законодателните приоритети, по качеството на някои от приетите закони, по активността и инициативата на народните представители за решаване на остри местни проблеми. В дейността на кабинета одобрение предизвикаха главно мерките за ограничаване на инфлацията, за регулиране на цените на стоките от първа необходимост, за въвеждане на ред във финансовата система, за контрол върху стопанисването на държавната собственост, за спиране на обедняването и специална защита на социално слабите, за постепенно възстановяване на здравеопазването и образованието и т.н. В силно критичен дух бе разгледан кръгът от въпроси за борбата с престъпността, спекулата и корупцията. Отправени бяха отделни бележки към Програмата за управление - като твърде абстрактна и пожелателна, към икономическата политика - като неясна и нецелеустремена, към информационната политика - като недостатъчна и неубедителна. Основните препоръки бяха за по-тясна връзка с проблемите на живота, за повече доверие към социалистите, за по-системен диалог с избирателите. Тези естествени и разбираеми искания обаче на доста места се съчетаха с илюзорните надежди, че единствено централната власт е в състояние да реши затлачени от години местни проблеми - от финансови и технологични до битови и кадрови. В отделни случаи с подобна логика и без аргументи се предричаше било сигурен успех, било сигурен неуспех в местните избори. Все пак на повечето конференции проблемите, свързани с изработването на ефективна местна политика, на печеливша стратегия за изборите, на предизборни платформи, на принципи за политическо партньорство и на критерии за оценка на кандидатите, заеха достойно място в дискусиите.

Хроничните организационни слабости обаче също се проявиха отчетливо. Рутинно, кампанийно и фрагментарно се работи за качественото и количественото подобряване на състава на общинските партийни организации. Недостатъчно се разширяват и развиват хоризонталните структури, връзките на взаимодействие помежду им и на общинските съвети с тях, не се обръща желаното внимание на ОПО. Затворен е кръгът на обществения ни актив, партийните съвети често се затрудняват в анализа, оценките и целеполагането. На редица места битуват стил, стереотипи и организационна култура, характерни повече за миналото. Партията трябва сериозно да се вгледа и задълбочено да анализира някои симптоми като: заобикаляне със зависими и лично предани хора; формиране на постоянно враждуващи партийни кланове; задържане /без особено да се подбират средствата/ на позиции в партията заради интереси, нямащи нищо общо с нея; прехвърляне на отговорността и т.н. Тези явления не са от вчера, не са масови, но не бива да се омаловажават. Въпросът е дали сега ще позволим те да тровят атмосферата в партията, или чувството ни за отговорност пред сериозните политически изпитания ще ни помогне да ги преодолеем.

В хода на отчетите и изборите идейното развитие на партията можеше да получи нов импулс. Малко обаче бяха примерите на съчетаване и конкретизиране на програмните цели с текущите и средносрочните задачи на партията. Обратно, твърде често бяха повдигани принципно решени в новата Програма на БСП въпроси. Съвсем целенасочено се подменяше съдържанието на понятието "масова приватизация", която се представяше като разпродаване на цялото държавно имущество, а не като икономическо овластяване на всички негови създатели. Оспорвано бе и участието на страната в европейските интеграционни процеси. Настояваше се за силови, извънзаконни и неконституционни действия, особено в поддържането на обществения ред. Процесите на идейно обновяване в партията са необратими. Те не са спрени, но темпът им е недостатъчен. Имаме основание за критичен поглед върху равнището на идейно-теоретическата работа в партията след приемането на нейната програма; за взискателен анализ на дейността за идейно-политическото образование и възпитание на социалистите; за по-високи изисквания към цялостната ни информационно-пропагандна дейност. Увлечени в задъхания ритъм на свръхнапрегнатата политическа борба през тези пет години, а в последните месеци - ангажирани и с отговорностите на управлението на страната, не отделяме нужното внимание на тази жизненоважна за всяка лява партия задача.

При всички очертали се проблеми отчетите и изборите в партията постигнаха основната си цел - да се очертае новата роля, новото поведение и новата отговорност на партията след спечелването на парламентарните избори; да се формират позициите на БСП по регионалната политика и местното самоуправление, да се мобилизира партията за достойно представяне на местните избори.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
08.08.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тошева
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!