8 февруари 1990СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                       БРОЙ 28 /46/

СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.

 

Р Е З О Л Ю Ц И Я

РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ СЕ ПОЯВЯВА ПРЕЗ 1902 ГОДИНА, ЗА ДА ОБЕДИНИ БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, КОИТО СЕ БОРЯТ ЗА СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ, СРЕЩУ КАКВОТО И ДА БИЛО НАСИЛИЕ, СРЕЩУ КАКЪВТО И ДА БИЛО АВТОРИТАРЕН РЕЖИМ. НЕЙНИ СЪЗДАТЕЛИ СА ПИСАТЕЛИТЕ ОТ КРЪГА "МИСЪЛ" И ВИДНИЯТ ОБЩЕСТВЕНИК И ПРИЯТЕЛ НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ: НАЙЧО ЦАНОВ. В ТАЗИ ПАРТИЯ В МИНАЛОТО СА УЧАСТВУВАЛИ ГЛАВНО ПИСАТЕЛИ КАТО П. К. ЯВОРОВ, ТОДОР ВЛАЙКОВ, ЙОРДАН ЙОВКОВ; ЛИТЕРАТУРНИ ИСТОРИЦИ И КРИТИЦИ КАТО Д-Р КРЪСТЕВ И ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ, ГОЛЯМ БРОЙ ПРОФЕСОРИ, ЗАНАЯТЧИИ, ТЪРГОВЦИ И МНОГО УЧИТЕЛИ. ВЪЗСТАНОВЕНА ДНЕС, РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ВЪЗКРЕСЯВА НАЙ-ЦЕННОТО ОТ ТРАДИЦИИТЕ СИ И ИЗДИГА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ РОЛЯТА НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА КАТО ДУХОВЕН ВОДАЧ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ИНТЕЛИГЕНТСКИЯТ ОБЛИК НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЪВСЕМ НЕ ИЗКЛЮЧВА, А НАПРОТИВ, ПРЕДПОЛАГА УЧАСТИЕ В НЕЯ НА ВСИЧКИ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, КОИТО ПРИЕМАТ ПРОГРАМАТА И УСТАВА Й И КОИТО СА УБЕДЕНИ, ЧЕ САМО ИНТЕЛИГЕНТНИ И ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ МОГАТ И ТРЯБВА ДА ЗАСТАНАТ НАЧЕЛО НА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, ЧЕ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ТРЯБВА ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВУВА КАТО ДУХОВНА ЛИЧНОСТ И КАТО ДОБЪР СПЕЦИАЛИСТ В ПРОФЕСИЯТА СИ.

РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ТЪРСИ НЕ МАСОВОСТ, А ВИСОКО СЪЗНАТЕЛНИ ГРАЖДАНИ И ИЗГРАДЕНИ ЛИЧНОСТИ С ТВЪРДИ, РАДИКАЛНИ ПОЗИЦИИ. ТЯ Е ПАРТИЯ ОТ ДОСТОЙНИ И ЧЕСТНИ ЛИЧНОСТИ, КОИТО СЕ ОБЯВЯВАТ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО И ТОТАЛИТАРИЗМА, ПРОТИВ КЛАСОВАТА БОРБА И ДИКТАТУРАТА НА КОЯТО И ДА БИЛО КЛАСА И ПАРТИЯ.

РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДНЕС СМЯТА, ЧЕ СОЦИАЛИЗМЪТ КАТО ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА Е КОМПРОМЕТИРАН И ТРЯБВА ДА СЛЕЗЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА ЧРЕЗ МИРЕН И РАЗУМЕН ДИАЛОГ, В КОЙТО ДА УЧАСТВУВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ СЛОЕВЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

 

П Р О Г Р А М А
 

А. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

1. НАРОДЪТ Е ВЪРХОВЕН ГОСПОДАР В СТРАНАТА И САМ СЕ РАЗПОРЕЖДА СЪС СВОЯТА СЪДБА.

2. ИЗРАЗ НА НАРОДОВЛАСТИЕТО Е ЧИСТАТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА С ДЕМОКРАТИЧНО ПАРЛАМЕНТАРНО И МНОГОПАРТИЙНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ВСЕОБЩО ИЗБОРНО ПРАВО.

3. ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ РАВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ БЕЗ ОГЛЕД НА ТЯХНАТА НАЦИОНАЛНОСТ, ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, СОЦИАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ.

4. СВОБОДАТА И РАВЕНСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ СА ОСНОВА НА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И КОНСТИТУЦИЯТА.

5. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ РАТУВА ЗА СВОБОДНИ ИЗБОРИ ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА.

6. НАРОДОВЛАСТИЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПО-ВАЖНИ И СЪДБОНОСНИ ПРОБЛЕМИ.

7. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПЪЛНА СВОБОДА НА МИСЪЛТА, СЛОВОТО, ПЕЧАТА, СЪБРАНИЯТА И СДРУЖЕНИЯТА.

8. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ БОРИ ЗА РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ЗА ТЯХНАТА НЕЗАВИСИМОСТ ЕДНА ОТ ДРУГА.

9. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СТРУКТУРИ, ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ.

10. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЯСНО РАЗГРАНИЧАВА ФУНКЦИИТЕ НА ДЪРЖАВАТА ОТ ФУНКЦИИТЕ НА ПАРТИИТЕ.

11. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПАРТИЯ НА МИРА, ТЪЙ КАТО МИРЪТ Е ПЪРВОТО УСЛОВИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ НАПРЕДЪК И БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ.

12. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ЦЪРКВАТА ОТ ДЪРЖАВАТА, ЗА ПЪЛНА СВОБОДА И РАВЕНСТВО МЕЖДУ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.

13. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ, ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА СРОКА НА ВОЕННАТА СЛУЖБА И ЗА РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНИТЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ И ВОЕННИТЕ ЛИЦА.

14. ВИСШ ОРГАН НА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО Е НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

Б. ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

15.  ФИНАНСОВИЯТ БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВАТА СЕ РАЗГЛЕЖДА ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ОПРЕДЕЛЯ ФОРМИТЕ И НАЧИНИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ С ОГЛЕД НА КОНСТИТУЦИЯТА И НА ЗАКОННОСТТА.

16. ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА НА ПРИНЦИПА НА ПРОГРЕСИВНО-ПОДОХОДНИЯ ДАНЪК, КАТО СТОПАНСКАТА МОЩ Е БАЗА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ДАНЪКА КЪМ ДЪРЖАВАТА.

17. ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЛИЦАТА, НАТОВАРЕНИ ДА ИЗРАЗХОДВАТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА.

18. МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ ДАВА ПЕРИОДИЧНО ОТЧЕТ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

19. ПЪЛНА ПУБЛИЧНОСТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТА, КАТО ДАННИТЕ ЗА ТОВА СЕ ПУБЛИКУВАТ ПЕРИОДИЧНО.

В.    СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

20. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ МАТЕРИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

21. ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА Е ПРАВОТО НА ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

22. ЗЕМЯ И СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИМАТ ПРАВО ДА ПРИТЕЖАВАТ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

23. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЩЕ ПООЩРЯВА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА В СФЕРАТА НА ЗАНАЯТИТЕ И УСЛУГИТЕ.

24. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ АКТИВНО НАСЪРЧАВА РАЗВИТИЕТО НА КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАТА.

25. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ БОРИ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, КОИТО ДА ЗАЩИЩАВАТ ИКОНОМИЧЕСКИ ПО-СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

26. ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВ ЗАКОН ЗА ПЕНСИИТЕ, КАТО СЕ СПАЗВА ПРИНЦИПЪТ - НАЙ-ГОЛЯМАТА ПЕНСИЯ ДА БЪДЕ МАКСИМУМ ТРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА ОТ НАЙ-МАЛКАТА.

27. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ТЯХНАТА НЕЗАВИСИМОСТ.

28. ПРАВОТО НА СТАЧКА Е ОСНОВНО ПРАВО НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ.

29. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА НОВА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, В ОСНОВАТА НА КОЯТО СА ПРИНЦИПИТЕ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.

Г. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ПОЛИТИКА

30. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ОТСТОЯВА ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА В СФЕРАТА НА ПРОСВЕТАТА, КУЛТУРАТА, НАУКАТА.

31. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА АВТОНОМНОСТ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

32. ДА СЕ ДЕПОЛИТИЗИРА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.

33. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ БОРИ ЗА РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕЛО, КОИТО ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ НА ОСНОВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТРАДИЦИИ И ЧРЕЗ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ОПИТА НА НАЙ-НАПРЕДНАЛИТЕ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ СТРАНИ.

34. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ЛИКВИДИРАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, НАУКАТА.

35. ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ТАЗИ СФЕРА Е ПРИНЦИПЪТ НА КОНКУРСНОТО НАЧАЛО.

36. РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, КУЛТУРАТА, НАУКАТА Е ВЪЗМОЖНА ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ СВОБОДА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА, СДРУЖЕНИЯТА.

37. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ПЪЛНА НЕЗАВИСИМОСТ НА ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

38. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НАСЪРЧАВА РАЗВИТИЕТО НА ЧИТАЛИЩНОТО ДЕЛО.

Д. ПРИРОДО-ЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ

39. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ РАЗГЛЕЖДА ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ КАТО ОСНОВНИ И СЪЩНОСТНИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ.

40. ОБЯВЯВА СЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ ИЛИ НЕЗАБАВНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКО ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ НА ВСИЧКИ ВРЕДНИ ЗА ЧОВЕКА ПРОИЗВОДСТВА.

41. ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ ДА СТАВА САМО СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА НЕЗАВИСИМА ЕКОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА.

42. ЦЯЛОСТНАТА ПРИРОДОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ ДА БЪДЕ В РЪЦЕТЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОТ ДЪРЖАВАТА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

СОФИЯ, 19 НОЕМВРИ 1989 Г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛНИ ТЕКСТОВЕ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА И НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЪЮЗ НА ПОКОЛЕНИЯТА - УЧАСТНИЦИ В МЛАДЕЖКОТО БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.


 

Р Е З О Л Ю Ц И Я
 

НА 25 ЯНУАРИ Т.Г. В СТОЛИЦАТА СЕ ПРОВЕДЕ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГРАДСКИЯ СЪВЕТ НА БРИГАДИРИТЕ-ВЕТЕРАНИ С УЧАСТИЕТО НА ДЕЛЕГАТИ И ГОСТИ ОТ СТОЛИЦАТА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РАЗЛИЧНИ ГРАДОВЕ НА СТРАНАТА. НА КОНФРЕРЕНЦИЯТА БЕ РАЗГЛЕДАНА ОБСТОЙНО ДОСЕГАШНАТА ДЕЙНОСТ НА ГРАДСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, НАБЕЛЯЗАХА СЕ МЕРКИ ЗА БЪДЕЩАТА Й ДЕЙНОСТ И БЕШЕ ИЗБРАНО НОВО РЪКОВОДСТВО. ПРИЕ СЕ РЕШЕНИЕ ДА СЕ ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БРИГАДИРИТЕ-ВЕТЕРАНИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, НА КОЯТО ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВА ПО ФОРМА И СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИЯ, РАЗЛИЧАВАЩА СЕ ОТ ДОСЕГАШНИТЕ СЪВЕТИ НА БРИГАДИРИТЕ-ВЕТЕРАНИ. НОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА БЪДЕ СЪС СТАТУТ НА СЪЮЗ, В КОЙТО ДА ЧЛЕНУВАТ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В МЛАДЕЖКОТО БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА НАРОДНАТА ВЛАСТ.

ОБРАЗУВАН Е ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, КОЙТО СЕ ЗАЕ С ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА СЪЮЗА НА ПОКОЛЕНИЯТА - УЧАСТНИЦИ В МЛАДЕЖКОТО БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

 

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ

СЪЮЗЪТ Е МАСОВА, ДЕМОКРАТИЧНА, ПАТРИОТИЧНА И ТВОРЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МНОГОМИЛИОННАТА АРМИЯ - УЧАСТНИЦИ В МЛАДЕЖКОТО БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ В НРБ, КОЯТО ОБЕДИНЯВА СИЛИТЕ ИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪЛБОКОТО ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБНОВЛЕНИЕ В НАШЕТО ОБЩЕСТВО И СЕ БОРИ ЗА ДЕЛОТО НА СОЦИАЛИЗМА.

В ЦЕЛОКУПНАТА СИ ДЕЙНОСТ СЪЮЗЪТ ЩЕ СЕ ОПИРА ОСВЕН НА СВОИТЕ РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ И НА ШИРОКИТЕ НАРОДНИ МАСИ, ПОДКРЕПЯЩИ ПРОГРАМАТА И УСТАВА.

СЪЮЗЪТ ЩЕ РАЗВИВА КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ, КАТО ПОДДЪРЖА ПРИОРИТЕТНИ ВРЪЗКИ С РАЗЛИЧНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, СЪЮЗИ, С МУЗЕИТЕ В СОФИЯ И СТРАНАТА, ДЪРЖАВНИЯ АРХИВ И ДРУГИ, ЩЕ ИЗДИРВА МАТЕРИАЛИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА МУЗЕЯ НА БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ, ЩЕ ИМА СВОИ ПЕРИОДИЧНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ.

СЪЮЗЪТ ПРЕДВИЖДА СЪЗДАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ С ПРЕДИМСТВО ЗА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

СЪЮЗЪТ ЩЕ ЗАЩИТАВА ТВЪРДО ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ЩЕ ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД И НАДОМНА РАБОТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ. ЩЕ СЕ ПОДДЪРЖАТ ЖИВИ ТРАДИЦИИТЕ НА СЛАВНОТО БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ ЧРЕЗ ОРГАНИЗИРАНЕТО НА БРИГАДИ ПО ЖЕЛАНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, КАМПАНИИТЕ ПО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА И ДРУГИ. ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ БЕДСТВИЯ ЩЕ БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ БРИГАДИ В СТРАНАТА ИЛИ ДРУГАДЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА КОНКРЕТНА ПОМОЩ. НА РАЗМЕННИ НАЧАЛА, ПРИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ, ЩЕ БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ БРИГАДИ В ДРУГИ СТРАНИ.

ПРИ РАЗЛИЧНИ ПОВОДИ - ЮБИЛЕЙНИ ЧЕСТВУВАНИЯ И ДРУГИ, СВЪРЗАНИ С БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ, СЪЮЗЪТ ЩЕ ОРГАНИЗИРА СРЕЩИ-СЪБОРИ НА ПОКОЛЕНИЯТА, КАКТО ПРОВЕЖДАНИТЕ В МИНАЛОТО НА ВИТОША, КОЗЛОДУЙ, ЯЗОВИР "Г.ДИМИТРОВ", МАРИЦА-ИЗТОК И ДР.

В СВОИТЕ РЕДИЦИ СЪЮЗЪТ ЩЕ ПРИЕМА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В МЛАДЕЖКОТО БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТЕЗИ ОТ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ МЛАДЕЖКИ БРИГАДИ, ОРГАНИЗИРАНИ В ДРУГИТЕ СТРАНИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЕЗИКОВА, ВЕРСКА ИЛИ ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

СЪЮЗЪТ ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

КАТО ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪЮЗЪТ ЩЕ ОТСТОЯВА ТВЪРДО И НЕОТМЕННО НОВИЯ КУРС ЗА ОБНОВЛЕНИЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРАВОВА, ДЕМОКРАТИЧНА, ХУМАННА И ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА.

ПРЕЗ 1991 ГОДИНА СЕ НАВЪРШВАТ 45 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ, СЪЗДАДЕНО ПО УКАЗАНИЕ НА НЕЗАБРАВИМИЯ СИН НА НАШИЯ НАРОД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ И С НЕОЦЕНИМАТА ПОМОЩ НА ТРАЙЧО КОСТОВ. В ТАЗИ ВРЪЗКА ПРЕДСТОИ ОГРОМНА РАБОТА ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЮБИЛЕЙНОТО ЧЕСТВУВАНЕ.

ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВСИЧКИ ПОКОЛЕНИЯ - УЧАСТНИЦИ В МЛАДЕЖКОТО БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ, ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В РЕДИЦИТЕ НА СЪЮЗА, ЗА ДА УЧАСТВУВАТ СЪС СВОИТЕ СИЛИ, ЕНЕРГИЯ,
ЗНАНИЯ И ТВОРЧЕСТВО, ВИСОК ПАТРИОТИЗЪМ И НЕПОКОЛЕБИМОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЩАСТЛИВО И СВЕТЛО БЪДЕЩЕ НА НАШИЯ НАРОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА НА СВОБОДНИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН" /НЕЗАВИСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН"/.


НИЕ, РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ, РАБОТЕЩИ ВЪВ ФИЛМОВОТО, ТЕЛЕВИЗИОННОТО И ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО, УЧАСТВУВАШИ СЪС СВОЯ ТРУД В РЕКЛАМАТА, РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И КРИТИКАТА НА ВИЗУАЛНИ ПРОДУКТИ, ОБЕДИНЕНИ НА КОНФЕДЕРАТИВЕН ПРИНЦИП В СВОБОДЕН СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН" /НЕЗАВИСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН"/ ПРИЕМАМЕ СЛЕДНАТА ПРОГРАМА:

ДА ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ, ПОДПОМАГАМЕ И ЗАЩИТАВАМЕ ВСЕКИ НАШ ЧЛЕН КАТО ЗА ОСНОВОПОЛАГАЩИ В ТЕЗИ НАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИЕМАМЕ:

1. ПРИЗНАВАНЕТО НА ВСЯКО ЛИЦЕ НА ПРАВОТО МУ НА ТРУД СЪОБРАЗНО КВАЛИФИКАЦИЯТА МУ.

2. ПРАВОТО НА ТРУД НА ВСЯКО ЛИЦЕ ДА МУ ОСИГУРЯВА ТАКОВА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, КОЕТО ДА МУ ОБЕЗПЕЧИ КАТО МИНИМУМ СПРАВЕДЛИВА ЗАПЛАТА И ЕДНАКВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАВЕН ТРУД БЕЗ НИКАКВО РАЗЛИЧИЕ.

3. ПРАВОТО НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВСЯКО ЛИЦЕ, КАТО РАБОТНАТА СРЕДА ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА НОРМАТИВИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

4. ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЕДНАКВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВСЕКИГО ДА ПОВИШАВА ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ КВАЛИФИКАЦИЯ И ДЛЪЖНОСТНОТО СИ ИЗРАСТВАНЕ БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ОГРАНИЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛЕН, РАСОВ И ВЕРСКИ ХАРАКТЕР ИЛИ ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КАТО ЕДИНСТВЕНО СЪОБРАЖЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА МУ.

5. ПРАВОТО НА ВСЕКИ НА:

 - 40-ЧАСОВА РАБОТНА СЕДМИЦА С НОРМАЛНА МЕЖДУДНЕВНА ПОЧИВКА;
 - ПОЧИВНИ ДНИ В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ;
 - ПОЧИВКА В ДНИТЕ, ОБЯВЕНИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ;
 - ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК НЕ ПО-МАЛЪК ОТ ЕДИН КАЛЕНДАРЕН МЕСЕЦ.

6. ПРАВОТО НА ВСЕКИ НА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ЛИПСА НА РАБОТА, СЪОБРАЗНО КВАЛИФИКАЦИЯТА МУ, КАТО ОСИГУРОВКАТА Е РАВНА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА СТРАНАТА, НО НЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ГОДИНИ. СОЦИАЛНАТА ОСИГУРОВКА СЕ ПРЕКРАТЯВА В СЛУЧАИТЕ:

 - КОГАТО ЛИЦЕТО Е ОТКАЗАЛО ЗА ЗАПОЧНЕ РАБОТА, ОТГОВАРЯЩА НА КВАЛИФИКАЦИЯТА МУ;
 - КОГАТО ЛИЦЕТО Е СОБСТВЕНИК НА ЕДНОЛИЧНА ФИРМА;
 - КОГАТО ЛИЦЕТО Е СЪСОБСТВЕНИК НА КОЛЕКТИВНА ИЛИ ДРУЖЕСТВЕНА ФИРМА;
 - КОГАТО ЛИЦЕТО Е В ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ С ФИРМИ, ИЗВЪН СФЕРАТА НА НАШАТА ДЕЙНОСТ.

7. ВСЕКИ ДА ТВОРИ СВОБОДНО БЕЗ КАКВАТО И ДА Е АДМИНИСТРАТИВНА И ПАРТИЙНА НАМЕСА ИЛИ СЛУЖЕНЕ НА КАКВАТО И ДА Е ГРУПИРОВКА КАТО ЕДИНСТВЕНО СЪОБРАЖЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ АВТОРСКАТА СЪВЕСТ.

НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СВОБОДНИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН" ЗАПАЗВАМЕ ПЪЛНАТА СИ СВОБОДА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ГОРЕИЗЛОЖЕНИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРАВОТО НА СТАЧКА КАТО ПОЕМАМЕ ЕДИНСТВЕНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ ДА НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА:

 - МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА;
 - МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПАКТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРАВА;
 - КОНСТИТУЦИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СТРАНАТА.

ТАКА ПОЕТОТО ОТ НАС ЗАДЪЛЖЕНИЕ НЕ НИ ЛИШАВА ОТ ПРАВОТО НИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

КАТО ПЪРВА КРАЧКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМНИТЕ НИ ПРИНЦИПИ НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СВОБОДНИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН", СЧИТАМЕ ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ОТСТОЯВАМЕ:

1. ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПЕНСИИТЕ НА БАЗАТА НА ОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ КЪМ СИНДИКАТИТЕ, КАТО СЕГА ВНАСЯНИТЕ В РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ СРЕДСТВА ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ КЪМ ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, А В ОСИГУРИТЕЛНИЯ ФОНД СУМИТЕ СЕ ВНАСЯТ НА ДОБРОВОЛЕН ПРИНЦИП И ЛИХВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ СЕ ОБВЪРЖАТ С ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА.

2. ДА СЕ ИЗРАБОТЯТ И ПРИЕМАТ НОВИ ЗАКОНИ ЗА КИНЕМАТОГРАФИЯТА И ТЕЛЕВИЗИЯТА, В КОИТО ДА ЗАЛЕГНЕ НЕЗАВИСИМОСТТА НА ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ВСЯКАКВИ ПАРТИИ И ГРУПИРОВКИ И СЕ ПОСТАВЯТ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ; ДА СЕ ОСИГУРИ ПРЯКОТО ИМ ФИНАНСИРАНЕ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ПО РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

3. ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ ЛОСТОВЕ, КОИТО ДА СТИМУЛИРАТ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И СОЦИАЛНОТО ДЕЛО.

4. ДА СЕ ИЗРАБОТИ И ПРИЕМЕ НОВ ЗАКОН ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА.

5. ДА СЕ ИЗРАБОТИ И ПРИЕМЕ НОВ ЗАКОН ЗА АВТОРСКИТЕ И ПОСТАНОВЪЧНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

6. ПРОМЯНА НА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВО ПРИ ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСЕКИ РАБОТНИК, ЗА ВСЯКО РАБОТНО МЯСТО, КОЕТО ДА ДОВЕДЕ ДО ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУД И СЪКРАЩАВАНЕ ДО НЕОБХОДИМИЯ МИНИМУМ НА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКИЯ ПЕРСОНАЛ.

7. ДА СЕ РАЗПУСНАТ ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА.

8. ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ГЕНЕРАЛНО СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СВОБОДНИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН" И РАБОТОДАТЕЛИТЕ ДА ЗАЛЕГНАТ ИСКАНИЯТА НА ВСИЧКИ СВОБОДНИ ТРУДОВИ СЪЮЗИ, ВКЛЮЧЕНИ В СИНДИКАТА ЗА:

 - ОСНОВНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ;
 - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ;
 - МАТЕРИАЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ТРУД;
 - ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА
ТРУД;
 - МАТЕРИАЛНО КОМПЕНСИРАНЕ ПРИ РАБОТА В НЕЗДРАВОСЛОВНА РАБОТНА СРЕДА;
 - ДРУГИ КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИТЕ ТРУДОВИ УСЛОВИЯ.
 - ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ПОДПИСАНОТО СЪГЛАШЕНИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ СПРЯМО КОЙТО И ДА Е СВОБОДЕН ТРУДОВ СЪЮЗ, ЩЕ СЕ ПРИБЯГВА ДО ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ НА СВОБОДНИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН".

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪВМЕСТНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ И НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДУХОВНОСТ И МИЛОСЪРДИЕ "ИНИЦИАТИВА ИЗКУПЛЕНИЕ".


ПРЕДВИД СЪЗДАЛАТА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ИЗРАЗЯВАЩА СЕ В ТОВА, ЧЕ ЗАСЕГА ОСВЕН СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КАТО ОПОЗИЦИОННА НА БКП СТРУКТУРА НА ОБЯВЕНАТА ОТ ПОСЛЕДНАТА "КРЪГЛА МАСА", НЕ СА ПОКАНЕНИ ЗА УЧАСТИЕ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ДВЕТЕ ГОРЕУПОМЕНАТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВЯВАТ:

1. СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /НА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ/ ИЗЛИЗА С ПРЕТЕНЦИЯТА, ЧЕ Е "ПРЕДСТАВИТЕЛ" НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ОПОЗИЦИОННИ НА РЕЖИМА СИЛИ, БЕЗ ДА Е ПОИСКАЛ И ПОЛУЧИЛ СЪГЛАСИЕТО ЗА ТОВА НА НИТО ЕДНА ОТ ТЯХ;

2. БКП С ДОСЕГАШНАТА СИ ЛИНИЯ КАТЕГОРИЧНО ПОКАЗВА, ЧЕ НЕ ЖЕЛАЕ ДА ВОДИ ДИАЛОГ С ОСТАНАЛИТЕ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ, КОЕТО ПОРАЖДА СЪМНЕНИЕТО ЗА СКРИТ, КАКТО МОЖЕМ ДА СИ ПОМИСЛИМ, СГОВОР МЕЖДУ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ И БКП;

3. ВСИЧКО ТОВА Е В РАЗРЕЗ С ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОТ ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕТЕНЦИИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ В НАСТЪПВАЩИЯ ПЕРИОД;

4. ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДУХОВНОСТ И МИЛОСЪРДИЕ РЕШИТЕЛНО ПРОТЕСТИРАТ ПРОТИВ ТАКАВА ПОЛИТИКА, НАРУШАВАЩА НАЧЕНКИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕН ЖИВОТ У НАС, И СКЛЮЧВАТ ПРИНЦИПНО СЪГЛАСИЕ ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ, ЦЕЛЯЩО ДОПУСКАНЕТО НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕМОКРАТИЧНИ, НЕЗАВИСИМИ И ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ НА ОБЯВЕНАТА И НАСРОЧЕНА ВЕЧЕ "КРЪГЛА МАСА" В СОФИЯ. В ИМЕТО НА ТАЗИ ДЕМОКРАТИЧНА ЦЕЛ ДВЕТЕ СТРУКТУРИ ЩЕ ИЗПОЛЗУВАТ ВСИЧКИ МИРНИ И ЦИВИЛИЗОВАНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО МИТИНГИ, ПЕТИЦИИ, СТАЧКИ, ШЕСТВИЯ И ПРОТЕСТИ ДО МЕЖДУНАРОДНИ ХУМАНИТАРНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ЗА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ: КОНСТАНТИН АДЖАРОВ

ЗА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДУХОВНОСТ И МИЛОСЪРДИЕ: АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ

ПЛОВДИВ, 5 ЯНУАРИ 1990 Г.            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЛОЖЕНИЕ, ИЗВЛЕЧЕНО ОТ ОБЩАТА ПРОГРАМА НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/. ИЗВЛЕЧЕНИЕТО Е ПОДГОТВЕНО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА ПАРИТЯТА.


ЧРЕЗ НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ИЗЛАГАМЕ НЯКОИ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ ИДЕЙНИТЕ ПРИНЦИПИ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО Е ИЗГРАДЕНА ОБЩАТА ПРОГРАМА НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ.

НДП ГОВОРИ: ”... ОБЩАТА ПРОГРАМА НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ Е РАЗРАБОТЕНА ЗА ПЕРИОД ОТ 30 Г. ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ Е РАЗРАБОТЕНО ПО-ПОДРОБНО, А ЗА ОСТАНАЛИТЕ ДВЕ СА ОТБЕЛЯЗАНИ САМО ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОСОКИ.

ПРОГРАМАТА НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ СЕ ПОДКРЕПЯ И СЛЕДВА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ Й НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНТРИГИ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ИЛИ РЕПРЕСИИ, КОИТО СЕ ОПИТВАТ ИЛИ БИХА СЕ ОПИТАЛИ ДА ИМ НАЛОЖАТ СТАРИТЕ ИЛИ НОВИ ПАРТИИ ОТ НАХЛУЛИ В ТЯХ ПО ПЪТЯ НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ ЛИЧНОСТИ С КОНКРЕТНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ С НЕЧИСТОПЛЪТНИ ЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ НАМЕРЕНИЯ.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СПОР, А НЕ БОРБА, КОЙТО НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ВОДИ ЗА ГЛАСА НА НАРОДА С ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА И ПО ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ, Е СЪОБРАЗЕН С ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТРАДИЦИИ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ НАРОДИ, ОТ КОИТО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И БЪЛГАРИЯ БЯХА НАСИЛСТВЕНО ОТКЪСНАТИ ПРЕДИ 45 Г. БЪЛГАРИЯ И НАРОДЪТ Й ПРИНАДЛЕЖАТ ПО ПРАВО КЪМ ОБЩНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ ЧРЕЗ ВЕКОВНИТЕ СИ ПОСТИЖЕНИЯ И ПРИНОСИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ТОВА НЕОТМЕНИМО ПРАВО НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ЩЕ ПОТВЪРДИ ЧРЕЗ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКАТА И ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ.

НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ СИ Е ПОСТАВИЛА ЗАДАЧАТА ДА РАЗВИЕ ТЕЗИ ВЕКОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ И ПРИНОСИ В НЕОБХОДИМАТА ФАКТОЛОГИЧЕСКА ПОСОКА И ДА ГИ УТВЪРДИ В СЪЗНАНИЕТО НА НАРОДИТЕ ОТ ЕВРОПА, ЗАЕДНО С КОИТО И БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ИЗГРАЖДАТ ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.

ВСИЧКИ ОКОЛО 3500 ЧЛЕНОВЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА ТРИ НИВА, А ТЕЗИ ОТ ТЯХ, КОИТО СА РЕПРЕСИРАНИ, СА ПОДПИСАЛИ КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ НЕ ЩЕ ПОДБУЖДАТ ИЛИ УЧАСТВАТ В ДЕЙСТВИЯ НА САМОРАЗПРАВА ЗА ПОНЕСЕНИ УНИЖЕНИЯ, РАЗРУШЕНО СЕМЕЙНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ЗА ИЗТЪРПЕНИ ФИЗИЧЕСКИ СТРАДАНИЯ И НАСИЛИЯ.

ЧЛЕНОВЕТЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ СА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОЗРЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАТА СЪВЕСТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НЕ ОТ 2-3 ГОДИНИ, А ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ПОЛЗВАТ С УВАЖЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ И ИМАТ НЕОБХОДИМИЯ АВТОРИТЕТ, ЧРЕЗ КОЙТО ТАКА ЩЕ ДЕЙСТВАТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПЪТ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НИКОГА ПОВЕЧЕ ДА НЕ СЛУГУВАТ НА ЧУЖДИ СТРЕМЕЖИ И ЦЕЛИ - НИТО НА ДЪРЖАВИ НА ИЗТОК, НИТО НА ДЪРЖАВИ НА ЗАПАД, ПРЕНЕБРЕГНАЛИ ОСНОВНИЯ ХРИСТИЯНСКИ ЗАКОН: ПРЕД БОГА ВСИЧКИ НАРОДИ СА РАВНИ!

СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕТО НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ТЯ ЩЕ ПРИЕМА ЗА СВОИ ЧЛЕНОВЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ И ЧЕСТНИТЕ КОМУНИСТИ - СРИТАНИТЕ, УНИЖЕНИТЕ, ИДЕАЛИСТИТЕ; И ЧЕСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ - ЛЪГАНИТЕ, ПРЕЗИРАНИТЕ И ЗАТВАРЯНИТЕ, АКО ТЕ РАЗБЕРАТ И ПРИЕМАТ С ЧИСТО СЪРЦЕ ИДЕЙНИТЕ ПРИНЦИПИ НА НДП И ПОЖЕЛАЯТ С ЕНЕРГИЯТА И СПОСОБНОСТИТЕ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ, ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, НАЙ-НОВАТА ПАРТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ - ПАРТИЯ НА ЦЕНТЪРА И ПРОГРЕСА, ПАРТИЯТА НА ТЕХНОКРАТИТЕ!

НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ Е ПРИЕЛА: НА БАЗАТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, НЕОГРАНИЧЕНА ОТ ЗАКОНА И В ПОЛЗА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ДЪРЖАВАТА; НА БАЗАТА НА СВОБОДНОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО И ТЪРГОВИЯ; И НА БАЗАТА НА ПОДПОМАГАНА ОТ НДП ЧАСТНА КРЕДИТНО-ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, ДА ОСЪЩЕСТВИ ПРАВОТО СИ ДА СЕ РАЗВИВА НЕЗАВИСИМО, ДЕМОКРАТИЧНО И БЕЗ ПЛУТОКРАЦИЯ! ... ТОВА Е ЗАКОНЪТ НА НДП ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, БЕЗ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ДЪРЖАВНДТА ВЛАСТ ЗА НАТРУПВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА ОТ МНОГОКРАТНО ЛЪГАНИЯ И ИЗПОЛЗВАН ДОСЕГА ЗА ПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ЩЕ СПОРИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОМЯНА, НО С ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА И ПО ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ! ... НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ЗАЯВЯВА ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ, ЧЕ НЕ СИ Е СЛУЖИЛА И НЯМА ДА СИ СЛУЖИ С ЕКСТРЕМИЗЪМ ИЛИ ТЕРОРИЗЪМ, ЗА ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ. ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ ОСТАВЯМЕ ЗА ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, НА КОИТО СА ПРИСЪЩИ... НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ЗНАЕ, ЧЕ СЛЕД 1989 Г. ЕВРОПА НИКОГА И НИКОГО НЯМА ДА ПОДКРЕПИ ИЛИ ДА МУ ПРОСТИ, АКО ПРИБЕГНЕ ДО УПОТРЕБАТА НА НАСИЛИЕ, ЗА ДА НАЛОЖИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ АМБИЦИИ И ЦЕЛИ.

ДО ТОЗИ МОМЕНТ В НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ НЯМА ПРОНИКВАНЕ ОТ ЛИЦА С ОСОБЕНИ НАМЕРЕНИЯ И ЗАДАЧИ И ТОВА ВБЕСЯВА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. НИЕ, НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ, НЕ СЕ СТРАХУВАМЕ И С ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА И ПО ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ ЩЕ РЕАЛИЗИРАМЕ ИДЕИТЕ СИ. ИМАМЕ ДОСТАТЪЧЕН И ДОБЪР ПОЛИТИЧЕСКИ ОПИТ И С ГОЛИ РЪЦЕ - БЕЗ ОРЪЖИЕ, САМО С УМ И СЪРЦЕ ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ ПРАВОТО НА ИДЕЙНИТЕ ПРИНЦИПИ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.

НЕУНИЩОЖИМИ СМЕ КАТО ИДЕЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ, ДЕМОКРАЦИЯ И ЕВРОПЕИЗЪМ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ОТЕЧЕСТВОТО НИ БЪЛГАРИЯ, КОЕТО Е НЕДЕЛИМО!

ДЕЛОТО НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ НЕ Е ПОСТИЖЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ Й ЕКИП! ТОВА ДЕЛО, МАКАР И МАЛКО, Е ДЕЛО НА ДУХА БЪЛГАРСКИ, КОЙТО Е БИЛ В УМОВЕТЕ И СЪРЦАТА НА РАКОВСКИ, ЛЕВСКИ И СТАМБОЛОВ.

БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ Е ОЩЕ ЖИВ И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЪЩЕСТВУВА НЕЗАВИСИМО ОТ ИДЕЙНИЯ ФАНАТИЗЪМ, ПРОПОВЯДВАЩ ФИЗИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАВЕНСТВО - ОСНОВА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИДЕЯ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 80 Г., ЗА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕН ЕСТЕСТВЕНИЯ ЧОВЕШКИ СТРЕМЕЖ КЪМ НЕЗАВИСИМОСТ, ДЕМОКРАЦИЯ И ЕВРОПЕИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ.

ТРИТЕ ДОКУМЕНТА, КОИТО НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ЩЕ ПРЕДСТАВИ, ЗА ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАНА: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ИЗЛОЖЕНИЕ ИЗВЛЕЧЕНО ОТ ОБЩАТА ПРОГРАМА НА НДП И УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, СА ПОЛИТИЧЕСКА ГАРАНЦИЯ ПРЕД СТАРИТЕ И НОВИТЕ ПАРТИИ, ПРЕД НЕЗАВИСИМИТЕ ДВИЖЕНИЯ, ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ПРЕД НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА, ЧЕ СМЕ ЛОЯЛНИ, ДЕМОКРАТИЧНИ И НЕЗАВИСИМИ! НДП КАЗА!

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/