8 септември 1995


София, 8 септември 1995 година
Брой 176 /1477/


София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА 3" ПО ПОВОД НА КАМПАНИЯТА ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до Централната избирателна комисия, до посолствата, акредитирани в България, и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Настоящата изборна кампания отново е на път да се проведе в ситуация на неравнопоставеност между отделните политически сили. Телевизионното време, дискусиите и радиопредаванията се определят в неравномерно време за политическите партии. Въпреки че избори означава де факто нов избор за хората и изисква равенство на старта, у нас те един вид предопределят още преди провеждането им съдбата на един кандидат за сметка на други. Член 6 от Конституцията е ясен и категоричен: "...не се допускат никакви ограничения на правата и привилегии, основани на политическа принадлежност, лично и обществено положение..."

Международните договори за защита правата на човека, подписани от българските правителства, имат същото съдържание. Напомняме ви, че международните спогодби и Конституцията на България представляват върховно законодателство и стоят над вътрешното законодателство. Всички закони, които влизат в противоречие с тях, автоматично отпадат. Подобен е случаят с телевизионното и радиовреме, чрез което грубо се манипулира общественото мнение.

Крайно дясната групировка на Жан Виденов, нямаща нищо общо с левите тенденции на избирателите социалисти, отново се готви в негласно съглашение с корумпирания връх на СДС да установи противозаконно монопол върху общественото съзнание. Унизителната ситуация за партиите ни и нашите кандидати спрямо "избраниците" не може повече да се търпи в една демократична държава. Обръщаме внимание и настояваме настоящите избори за местни управи да бъдат проведени наистина демократично, при пълна равнопоставеност на участващите политически сили и кандидатите им като цяло и по места и да отразят реално желанията на българските избиратели.

Телевизионното и радиовремето за явяване пред обществото, включително дискусии, участие в централни предавания - новини и др., да бъде еднакво за всички и да не се ползват привилегии. Въз основа на обществен, политически и друг предварителен статут подобна ситуация се получава и в ЦИК при начина на определяне членовете на комисиите.

Желаем да не бъдем принуждавани да използваме други действия в защита на интересите на избирателите ни.

София, 6 септември 1995 г.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славомир Цанков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 Септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИЕМАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА БЕЖАНЦИ ОТ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА.


От няколко години в бивша Югославия цари кървав хаос и загиват хиляди невинни жертви. За съжаление въпреки усилията на международната общност за прекъсване на военните действия и за постигане на траен мир не се наблюдават признаци за прекратяване на конфликта. Не е изключено след последните въздушни удари на НАТО конфронтацията да придобие нови, по-големи размери и да предизвика мащабни бежански потоци.

Партия Нова България /ПНБ/ приветства усилията както на официалните български власти, така и на неправителствените организации за събиране и изпращане на помощи на пострадалото цивилно население в бивша Югославия. Нова България се обявява категорично против настаняването на бежанци на територията на страната ни. Приемането преди време на ограничен контингент от мюсюлмани от Босна и Херцеговина в района на Велинград дава сериозно основание да се смята, че определени сили в чужбина с помощта на продажни наши сънародници под благовиден предлог ще се опитат да нарушат етническия и верския баланс в Родопите.

Настояваме пред правителството за твърдо противодействие срещу подобни подривни тенденции, застрашаващи националната ни сигурност и териториалната цялост.

София, 5 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗДРАВНА ФОНДАЦИЯ "ЕКОИМУНОДЕФИЦИТ - КОНТРОЛ" И РЪКОВОДСТВОТО НА ПЪРВИЯ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЦЕНТЪР ЗА РАННА ПРОФИЛАКТИКА ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗКРИВАНЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА ЕКОИМУНОПРОФИЛАКТИКА.


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

През последните две десетилетия и особено през последните години учените от цял свят в различни области на научното познание доказаха, че настъпват трайни и неблагоприятни промени в околната среда в планетарен мащаб, които нарушават биологичното равновесие в природата и заплашват, включително и живота и здравето на човека. Обстановката в планетарен и регионален план налага учените да се превърнат от безпристрастни регистратори на промените в околната среда и тяхното въздействие върху биосферата и здравето на човека в активно действащи лица за осъществяването на създадената концепция, доктрина и програма за екоимунопрофилактика на рисковите групи в екологично застрашените райони на страната. Това се налага от обстоятелствата и от обективната екологична и здравна преценка при конкретните условия за редица райони в нашата страна. Дори ако се допусне хипотетично, че още утре се спре отделянето на всички вредни емисии в околната среда и че икономически сме сред европейските страни с добър стандарт, то ще има региони у нас, в които ще са нужни 20-30 години и повече, за да може да се възстанови биологичното равновесие в природата до степен да не вреди на здравето на човека. В този период ще премине част от живота на настоящото и следващите 1-2 поколения. Несъмнено еколози, икономисти и политици ще правят възможното според силите си да не се повтарят грешките от миналото, но те не биха могли да решат конкретните практически въпроси, свързани с оцеляването на настоящото и идните поколения с възможно по-малки рискове за живота и здравето в този период на преодоляване на екологичната катастрофа. Това не е от тяхна компетентност, но те заедно със специалистите от медикобиологичните и медицинските области и специалности трябва да обединят усилията си в изпълнение на програмата за екоимунопрофилактика към учредения Център за екоимунопрофилактика. Нима обществото ни ще остане безразлично и пасивно ще съзерцава в този пагубен период как непрекъснато се повишава заболеваемостта на нашите връстници, на децата и внуците ни? Нима всеки от нас и обществото ни ще бъде безразлично, безучастно и пасивно, когато научните факти крещят отдавна за истината - неблагоприятните промени в околната среда, незабележимо бавно, но сигурно преждевременно ни убиват и лишават децата ни от радостно детство, а значим процент от нас в зряла възраст и от възможност за пълноценна социална реализация.

Наше право и задължение като учени е да дадем, да доказваме и да внушаваме истината на политиците, че няма област в икономиката с по-голяма възвръщаемост от здравеопазването. Няма по-голямо богатство и няма по-естествено щастие да може всеки човек да осъзнава ежедневно радостта, че е здрав. За радостно настояще и бъдеще може да се надява само здрав народ.

Създадената организационна структура за осъществяване на програмата за ранна профилактика към учредения център и уникален програмен колектив е в състояние да решава необходимата национално значима програма за екоимунопрофилактика.

Внедряването в практиката на това стратегическо направление в профилактичната медицина е не само шанс, но единствена алтернатива, дадена ни от природата, за оцеляване на човека в периода на преодоляване на екологичната криза и катастрофа. Длъжни сме да използваме този шанс без отлагане! В условията и на икономическата катастрофа, до която е доведена страната ни, този шанс може да стане реалност само при участието на значима част от обществото ни. Няма кой да ни помогне! Трябва да си помогнем сами, като всеки от нас се включи според възможностите си в провеждането на благотворителната национална здравна кампания за събиране на волни пожертвования и дарения за разкриване на учредения Център за екоимунопрофилактика. Тя ще се проведе от 24 септември 1995 г. до 24 октомври 1995 г., като събраните средства ще бъдат оповестени в масмедиите.

Нека никой да не мисли, че може да мине и без неговите 25-30-50 или 100 лева направено дарение или волно пожертвование като инвестиция за собственото си здраве и това на децата и внуците ни. Колкото повече средства бъдат събрани, толкова по-малко ще бъдем зависими от чужбина или от други вътрешни фактори. Минималната вноска като дарение за юридически лица е 1000 лв или повече, а за физически лица от 25 лв или повече. За онези юридически или физически лица, които съберат и направят дарение в размер от сто долара, ще им бъде издаден сертификат за направено дарение. Онези екологични, здравни или други законни организации, които съберат и направят дарение в размер от 5000 щ.д., ще получат сертификат за дялово участие в разкриването на Центъра за екоимунопрофилактика и членство в Общото събрание на фондацията. Тези организации, които съберат сума в размер на 10 000 щ.д., ще получат освен сертификат за дялово участие в учредения Център за екоимунопрофилактика, но и ще получат свидетелство за почетно членство на здравната фондация "Екоимунодефицит-контрол".

Убедени сме, че въпреки икономическата катастрофа, до която е доведена страната ни, българският народ ще приеме това като предизвикателство и ще покаже, че може да поведе битката за оцеляване не само живота на Земята, но и за спазване на живота и здравето на човека в периода на преодоляване на екологичната катастрофа.

/Пресслужба"Куриер"/


* * *

София, 8 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


ГЛАВА V
Имущество. Финанси. Бюджет

Чл.34. Имуществото на ГОР се състои от право на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост и други.

Чл.35. Гор има собствени банкови сметки.

Чл.36 /1/ Средствата на ГОР се набират от:
1. дарения, завещания и други законосъобразни източници;
2. издателска и рекламна дейност, както и други дейности, предвидени в неговия устав;
3. членски внос или дарителски кампании, организирани по механизъм, определен с решение на Националния съвет.

/2/ Приемане на дарения и завещания под условие не се допуска, ако то противоречи на основните цели и задачи на ГОР или законодателството на страната.

Чл.37. Имуществото се стопанисва от Националния съвет съобразно законите на страната.


ГЛАВА VI
Прекратяване на ГОР

Чл.38. ГОР прекратява своята дейност при:
1. саморазпускане съгласно този устав;
2. сливане със или вливане в друга обществена формация;
3. разпускане по решение на Върховния съд в предвидените от закона случаи.

Чл.39. При прекратяване на ГОР по чл.38, т.т. 1 и 2 Националният съвет определя начина и реда за разпореждане с имуществото на ГОР.


ГЛАВА VII
Преходни и заключителни разпоредби

Чл.40. ГОР се образува в съответствие с чл.7 от Закона за политическите партии за неопределен срок.

Чл.41. До приемане на правилата и механизма по чл.28 председателят на ГОР се избира от Националната конференция.

Чл.42. ГОР има свои символи - емблема и печат, утвърдени от Националната конференция.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N. 27
София, 5 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Уточняване на адресната регистрация на гражданите във връзка със съставяне на избирателните списъци от общинските администрации и контрола им от страна на избирателните комисии


На основание на чл. чл. 8, 10, 12, 13, 16, 20, 25, ал. 1, т. 2 и 27, ал. 1, т. 4 и 5 и ал. 2 от Закона за местните избори, както и предвид постъпващите запитвания, Централната избирателна комисия        


РЕШИ:

1. До 22 септември 1995 г. МВР да предостави на кметовете на общини списък на населените места /по общини/, в които кметовете извършват адресна регистрация на граждани.

2. Кметовете на общини да предоставят незабавно копие от списъка на съответната общинска избирателна комисия и на ЦИК.

3. В срок до 29 септември 1995 г. всички кметове на населени места по т. 1 да представят в службите по гражданско състояние на общинските администрации регистрите за адресна регистрация за проверка и за поправки в избирателните списъци за изборите на 29 октомври 1995 г.

4. Кметовете на населените места по т. 1 да доставят незабавно по установения ред в обслужващите ги РДВР изискуемите според Указ 2772 /ДВ, бр. 100/80 г./ и Правилника за приложението му /ДВ. бр. 39/81 г./ адресни карти за актуализиране на адресната регистрация в адресните картотеки на полицията само за тези лица, на които съответният кмет е поставил в паспорта щемпел за адресна регистрация в населеното място.

5. Общинските служби по гражданско състояние и РДВР да уведомят по установения ред регионалните служби на Главно управление ГРАО при МТРС за настъпили промени в адресна регистрация на граждани.

6. Възлага текущия контрол по изпълнението на настоящото решение в частта му, отнасяща се до кметовете на общини и на населени места, на общинските избирателни комисии.

7. Препис от настоящото решение да бъде изпратен на МВР.

8. Настоящото решение да бъде доведено до знанието на кметовете по т. 1 чрез кметовете на общините.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N. 28
София, 6 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Българска единна комунистическа партия


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от партия Българска единна комунистическа партия. Заявлението е подписано от лицата, които представляват партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 17 от 5 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени:
- фотокопие от решение на Софийски градски съд от 31 март 1994 г. по гр. дело N 2788 по описа на съда за 1994 г. за вписване на политическа партия Българска единна комунистическа партия в регистъра на политическите партии, заверено на 5 септември 1995 г.;
- фотокопие от стр. 30 на "Държавен вестник", N. 37 от 1994 г., в който е обнародвано съдебното решение за вписване на партията;
- образец от печата на партията;
- образец от подписа на председателя на партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия


РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. политическа партия Българска единна комунистическа партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N. 29
София, 6 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Либерална партия - Перник.


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от партия Либерална партия - Перник. Заявлението е подписано от лицето, което представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N14 от 5 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени:
- фотокопие от решение на Пернишки окръжен съд от 22 февруари 1990 г. по ф. дело N 66 по описа на съда за 1990 г. за вписване на политическа партия Либерална партия - Перник, в регистъра на политическите партии, заверено на 5 септември 1995 г.;
- удостоверение от Софийски градски съд - Фирмено отделение, по ф.д. N 2358/90 г. по параграф 6 от преходните и заключителни правила на ЗПП - заверено на 5 септември 1995 г.;
- устав на Либерална партия - Перник, заверен от Пернишкия окръжен съд на 7 февруари 1994 г.;
- протокол от проведения на 21 юли 1994 г. Втори конгрес на Либерална партия - Перник, за избор на Кирил Борисов за председател, който да представлява партията;
- фотокопие от стр. 32 на "Държавен вестник", бр. 39 от 1990 г., в който е обнародвано съдебното решение за вписване на партията;
- образец от печата на партията;
- образец от подписа на председателя на партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия


РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. политическа партия Либерална партия - Перник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 30
София, 6 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Съюз "Справедливост"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от партия Съюз "Справедливост". Заявлението е подписано от лицата, които представляват партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 18 от 6 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени:
- фотокопие от решение на Софийски градски съд от 10 април 1992 г. по гр. дело N 6429 по описа на съда за 1992 г. за вписване на политическа партия Съюз "Справедливост" в регистъра на политическите партии, заверено на 5 септември 1995 г.;
- фотокопие от стр. 32 на "Държавен вестник", бр. 48 от 1992 г., в който е обнародвано съдебното решение за вписване на партията;
- образец от печата на партията;
- образец от подписа на председателя на партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия


РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. политическа партия Съюз "Справедливост".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 31
София, 7 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия Християн-аграрна партия


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от партия Християн-аграрна партия. Заявлението е подписано от лицето, което представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 19 от 6 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени:
- фотокопие от решение на Софийски градски съд от 14 септември 1994 г. по ф. дело N 814 по описа на съда за 1993 г. за вписване на политическата партия Християн-аграрна партия в регистъра на политическите партии, заверено на 5 септември 1995 г.;
- фотокопие от стр. 1 и 31 на "Държавен вестник", бр. 85 от 1994 г., в който е обнародвано съдебното решение за вписване на партията;
- образец от печата на партията;
- образец от подписа на председателя на партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия


РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. политическата партия Християн-аграрна партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
08.09.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!