8 ноември 1995


София, 8 ноември 1995 година
Брой 219 /1520/

Редактор: Нина Гаврилова


София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРЕД ЧАСТНИТЕ ФИРМИ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ, ПРИЕТО НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС /2 ОКТОМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


I. ОБЩИ:

1. Подпомагането на частния бизнес не е първостепенна държавна задача.

2. Не се създава подходяща атмосфера за работа на независимите предприемачи.

3. Няма политическа воля за преодоляване на псевдопазарната икономика. Мудно се формира пазарно пространство.

4. Липса на стабилно законодателство - все още влизат в действие подзаконови актове, които отменят закони и са в сила със задна дата.

5. Закостенели данъчни лостове - драстично разминаване между данъчно законодателство и данъчна практика, различно тълкуване на данъчни разпоредби, неправомерно налагане на глоби и санкции, неоправдано задържане връщането на внесения от частни фирми ДДС.

6. Създаване на пречки за участие на частни фирми в приватизиране на предприятия.

7. Изключително труден достъп до кредити за развитие на производство.

8. Затруднение при осъществяване на бизнеспътувания в страните от ЕС.

9. Продължава кърпенето, а не решителното обновяване на Закона за данъка върху общия доход.

10. Предлагат се неприемливи варианти на Закона за данъка върху печалбата.

11. Проекти за облагане на лихвите по банковите депозити на граждани и фирми.

12. Държавният бюджет разчита приоритетно на събиране данъците главно от частните предприятия.

13. Продължават случаите на неоправдано вмешателство на финансовите ревизори в дейността на предприемачите.

14. Опити за засилване на бюрократичните пречки за дейността на частните фирми.

15. Държавните органи продължават да не вземат мерки срещу монополизма, некоректната конкуренция, корупцията и рекета.

16. Нараства стремежът за неоправдано лицензиране едва ли не на всяка дейност.


ІІ. БРАНШОВИ:

1. Отстраняване на частните банки от обслужването на държавния бюджет.

2. Забавяне приемането на закон за регламентиране дейността на застрахователните дружества. Поставяне при различни условия на работа държавните и частните застрахователи.

3. Необосновани ограничения върху дейността на частните аптеки и частната лекарска практика.

4. Неприемливо кратки срокове за въвеждане на нови изисквания към кланиците и месопреработвателните предприятия.

5. С подзаконов документ - Правилник за прилагане на Закона за акцизите, се увеличават трудностите за фирмите, които произвеждат акцизни стоки, като производителите на алкохолни напитки.

6. Оскъпяване на частното строителство чрез прехвърляне на ангажименти на държавните експлоатационни предприятия и общините за изграждане на инфраструктури върху частните строителни фирми - ВиК инсталации, трафопостове и др.

7. Несправедливи глоби за едноличните търговци.

8. Проекти за замразяване на цените на дефицитни стоки.

9. Неясни правила за лицензиране и определяне цената на ТИР-карнетите, визови и бюрократични трудности за частните транспортни фирми.


ІІІ. РЕГИОНАЛНИ:

1. Не се предоставят общински терени и сгради на частни фирми за развитие на нови дейности, включително и не се допускат до общински търгове.

2. Не се подкрепят регионални програми за развитие на частния бизнес.

3. Няма преференции за фирмите в планинските и пограничните райони.

4. Забавят се инфраструктурните проекти:
- изграждането на участъка от европейската пътна магистрала;
- отварянето на два нови ГКПП с Гърция;
- втори мост над р. Дунав;
- построяването на тунел под Шипка.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ".


Секретариатът протестира против своеволията на програма "Хоризонт" на радиото ни, което на 2 ноември 1995 г. във вечерната си емисия е съобщило, че Българската комунистическа партия /БКП/ ще подкрепи в Бургас Българската социалистическа партия /БСП/ във втория тур на изборите. Съобщението било подадено от Стойко Иванов Калчев. Той не е член на БКП, тъй като беше изключен от редовете на БКП от Политбюро, секретариата на ЦК на БКП и бюрото на ЦКРК на БКП на съвместното им заседание за това, че Стойко Калчев на 29 юли 1995 г. в рейса, слизайки от Бузлуджа за Казанлък, е нанесъл побой върху Адриана Пенчева, секретарка на ЦК на БКП. Оттогава Стойко Калчев няма нищо общо с БКП.

Ето защо моля да бъде излъчена настоящата ни декларация като опровержение на разпространената лъжа и дезинформация чрез емисия "Хоризонт". В противен случай ще потърсим правата си по съдебен път, тъй като Българското национално радио няма право да разпространява невярна информация от името на БКП, без да е подпечатана с оригиналния печат, с който подпечатваме настоящата декларация, и без да е подписана от генералния секретар Владимир Спасов.

София, 2 ноември 1995 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА - ДВИЖЕНИЕ НА ОНЕПРАВДАНИТЕ" РУМЯН КИРОВ ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖАН ВИДЕНОВ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.


ГОСПОДИН ВИДЕНОВ,

Причината да се обърна лично към Вас е изложена в двата въпроса, които се стремя да придвижа и да реша от мое име и от името на партията, която представлявам, без резултат, а те са:


I. Възпрепятстван съм да участвам в приватизацията, която Вие обявихте по БНТ на 26 октомври 1994 г. по следните причини:

Направих предложение за приватизация на търговски обект - павилион N 26 в Ротондата на Централна жп гара София, през септември 1994 г., внасяйки всички необходими документи, без балансовата стойност на павилиона, поради отказ на ТОА "Сердика" да ми го даде. Документите бяха приети.

След като мина една година, с изложение до Столична общинска агенция за приватизация /СОАП/ и до Столична голяма община /СГО/ изнесох хода по предложението за приватизацията на павилиона.

До момента нямам отговор от СОАП. Столична голяма община дава становището си, което е пълна мъгла. То не изяснява поставените въпроси в изложението, а задълбочава объркаността, а именно:

1. Кои обекти са временни? Тези, които са построени след 1990 г. с разрешение на СГО и ТОА "Сердика", или и тези, строени при изграждането на пригаровия площад?

2. Може ли някакъв процес за реконструкция да спре приватизацията и кои временни съоръжения ще се премахват?

Подобен отговор получих и от ТОА "Сердика" през 1990 г., за да ми се откаже търговска дейност в Ротондата.

3. Щом се предвижда премахване на съществуващите временни съоръжения за търговска дейност, тогава за каква приватизация чрез продажба на съоръжения се говори?

4. Защо до момента не се прилага касова приватизация на търговски обект, т. е. продажба на съоръженията, и кога ще започне тя, след като една година този въпрос не се изяснява, а за това се говори в писмото.

В крайна сметка, ще участвам ли в касовата приватизация на Ротондата или не, защото предстои боновата, а в нея нямам право да участвам, щом участвам в касова.

Ще излезе, че няма да участвам въобще в приватизацията, а аз държа да участвам в нея, и причина за това е пълният хаос по този въпрос. Ето защо обръщам се към Вас за незабавната Ви намеса.


II. На 2 август 1995 г. Българска партия "Обединение на нацията - движение на онеправданите" /БП "ОН-ДО"/ внесе обвинителен акт срещу изпълнителната власт в лицето на кмета на СГО и кметския наместник на ТОА "Сердика" чрез СГО за Върховния съд.

След като изчаках повече от два месеца, без да получа становище на СГО и без да се придвижи преписката до Върховния съд, с писмо от 11 октомври 1995 г. до СГО партията уведоми СГО, че изтегля преписката и помоли тя да бъде върната на БП "ОН-ДО".

За това сте уведомен с писмо от 2 август 1995 г.

На 29 октомври 1995 г. в партията постъпи писмо от СГО по заведената преписка. В него се изисква регистрацията на партията и не се споменава нищо за хода на обвинителния акт и искането за изтеглянето му.

Моля за незабавната Ви намеса за изясняване на въпроса за участието ми в приватизацията и разпореждането Ви да се върне преписката на партията или да се изпрати във Върховния съд.

София, 1 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИЯ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ Т. НАР. ПИРАМИДИ - ВАРНА, ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "НАРОДНО ДЕЛО".


Всички членове на Градския инициативен комитет /ГИК/ на пострадалите от вложенията са дълбоко възмутени от самоличната изява на Т. Проданова, която във вчерашния брой на в. "Народно дело" е приканила вложителите от името на комитета да гласуват на втория тур за кмет с бюлетина 01. От свое име тя може да подписва всичко, но не и от името на останалите членове на ГИК, които до ден-днешен се борят за парите на всички.

Уважаеми съграждани, ГИК засяга вложенията Крислимитед, БАМС, ТАКО, Спирели и АЛБА-БУЛ. В него са включени и Т. Проданова, и М. Николова като председател на АЛБА-БУЛ.

Ние няма да спекулираме с трагедията на варненци и да я превръщаме в политическа борба. Предостави ни се собствена възможност без политически оттенък, която не успяхме да използваме. Няма да ви манипулираме, скъпи съграждани, а ще ви кажем да гласувате за оня кандидат, за който сте уверени, че ще работи по проблема за издирване и връщане на парите ни и ще можете да му търсите отговорност.

Не можем да си обясним мотивите, от които е водена Т. Проданова за тази своя еднолична постъпка, след като в протокола от заседание на ГИК N 29 от 28 септември 1995 г. е заявила, че подкрепя борбата ни, не говореше за политика, не работи вече месец с комитета и изведнъж се появи във вестника и от неговите страници ви призовава за бюлетина 01.

ГИК на пострадалите от "пирамидите" благодари сърдечно на всички наши симпатизанти, които за пореден път чрез вота си ни гласуваха доверие на местните избори.

Ние не сме предали вашите и собствените си интереси и ще ги отстояваме докрай!

Гласувайте за този, за когото вие прецените!

Варна, 27 октомври 1995 г.

Стойков - заместник-председател, Димитричка Радушева - секретар, Калина Събева - касиер, Цанка Косева - счетоводител, Т. Кючуков, Т. Стоилова, Д. Минев, Н. Тодорова, Н. Недев, Ив. Григоров.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00 ч.
08.11.1995 г.


Технически изпълнител: Цветанка Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

--------------------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация

ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен  абонамент 3500 лв.

--------------------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук