7 юли 1992

София, 7 юли 1992 година
        Брой 131 (661)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 7 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА". Документът е адресиран до Съюза на демократичните сили и до средства за масова информация.


По повод на изявлението, направено от д-р Константин Тренчев, президент на Конфедерация на труда "Подкрепа", че страната върви към хаос и безредие, заявяваме следното:

1. Консултациите, които бяха извършени с организациите, членуващи в Националния професионален съюз /НПС/, както и анализът за положението в страната, приет неотдавна от Съюзния съвет, сочат, че управляващата коалиция Съюзът на демократичните сили, както и парламентът като цяло успешно осъществяват икономическата и политическата реформа в страната.

2. Дестабилизацията в страната, свързана според нас с организираното възпрепятстване на изпълнението на нормативни актове на парламента и на правителството, може да дойде само от политически и финансови групировки, преследващи групови, а не общонационални цели.

3. Националният професионален съюз има за свой партньор Съюза на демократичните или, както и всички демократични организации, подкрепящи неговата платформа. Ние сме също така конструктивен опонент на правителството и сме решени да противодействаме със синдикални средства на всякакви действия от анархосиндикален или друг тип.

София, 3 юли 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ:
Пламен Даракчиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ЗА СВЕТИЯ СИНОД.


Българският демократичен център /БДЦ/ с тревога научи за половинчатото и несправедливо решение на Върховния съд относно Светия синод. Това е още едно доказателство за упражнявания политически натиск върху съдебната власт. Отговорност за това носи правителството и незабавно трябва да бъде уволнен Методи Спасов.

Убедени сме, че народът няма да приеме "псевдо-синода" на Христофор Събев. Ние също няма да допуснем гавра с най-старата национална институция - Църквата! Това, което османци и комунисти не успяха да сторят, сега се опитват да го направят "синята идея” и втори адвокатски колектив.

Вържи йеромонаха, да е мирна Църквата!!!

Бог да пази България от сини и червени!!!

София, 3 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Във връзка със съобщенията в радиопредаването ”12 + 3" на 2 юли 1992 г. и изявлението на г-н Методи Спасов, директор на Дирекцията по вероизповеданията, Светият синод изразява огорчение и протест срещу манипулирането на общественото мнение от страна на директора.

Не отговаря на истината съобщението, че жалбата на Св.синод е отхвърлена. Тя е оставена без разглеждане, тъй като Върховният съд е приел, че не е налице властнически разпоредителен акт от страна на директора, а са направени само констатации. Върховният съд на Република България не е проверявал дали са верни констатациите на директора М.Спасов. Върховният съд никъде не твърди, че Негово светейшество Българският патриарх Максим не е патриарх, че няма правомощия да представлява Българската православна църква и изобщо да изпълнява длъжността си. Напротив, приемайки че актът няма властнически разпоредителен характер, Върховният съд оставя без правомощия т. нар.”утвърден" от Дирекцията по вероизповеданията "синод".

От решението на Върховния съд следва, че този лъжесинод, наречен в делото пред съда "инициативен комитет", няма никакви права - включително да заема сградата на Светия синод, да насрочва и провежда църковен народен събор и да предприема действия от името и по отношение на Църквата. Още по-малко такива правомощия за намеса в църковните дела има изпълнителната власт, подкрепяща един "инициативен комитет" без правомощия.

Светият синод си запазва правото да защити своя авторитет на върховно ръководство на Българската православна църква както пред законите в страната, тъй и пред съответните институции в чужбина.

София, 2 юли 1992 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СВЕТИЯ СИНОД: Левкийски епископ НЕОФИТ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ "ПОДКРЕПА", СВОБОДНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И САМОСТОЯТЕЛНИ СИНДИКАЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ТРАНСПОРТА ПРОТИВ ЗАБРАНАТА НА ЕФЕКТИВНИ СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В СФЕРАТА НА ТРАНСПОРТА. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, председателите на парламентарни групи, председателя на законодателната комисия на Народното събрание, председателя на Министерския съвет, Националния съвет за социално партньорство, Изпълнителния съвет на Конфедерация натруда "Подкрепа", Изпълнителния съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представителите на Федерацията на транспортните работници /ФТР/ "Подкрепа", Свободните транспортни синдикати в България /СТСБ/ и самостоятелните синдикални формирования в транспорта, след като се запознаха и обсъдиха Решение N 220 от 9 юни 1992 г. на Министерския съвет и мотивите към него за допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, изразяват категорично несъгласие с намерението на изпълнителната власт да се отнеме правото на хиляди транспортни работници по демократичен и цивилизован начин да отстояват своите права и социални интереси чрез ефективни синдикални действия. Предлаганото допълнение всъщност забранява провеждането на ефективни синдикални действия в транспорта на страната, което е грубо нарушение на международните конвенции за правата на човека. Правото на стачка е признато легално и е изрично закрепено в чл. 8 ал. 1б. "д" от Пакта за икономически, социални и културни права на ООН от 1966 г., както и подкрепата на Международната организация на труда. В Раздел 3 т. 7 на препоръка N 92 е указано, че при водене на доброволни преговори и арбитраж не се предвиждат ограничения при упражняване правото на стачка. В Конституцията на Република България чл. 50 се регламентира правото на стачка на работниците и служителите за защита на икономическите и социалните им интереси, без да са установени изрично никакви ограничения. Обществото, към което се стремим, не може и не трябва да ограничава демократичните начини и средства на наемните работници, да отстояват своите права и интереси. Време е да се преустанови порочната практика, присъща на тоталитарните години, да се извършват промени в трудовото и социално законодателство без съгласуване със синдикатите. Категорично възразяваме срещу един такъв груб подход на изпълнителната власт чрез забраната на стачни действия да се потиска решаването на социално-икономическите проблеми на транспортните работници и да се обезсилва синдикалната им дейност. Представлявайки правата и интересите на хилядите транспортни работници, заявяваме, че приемането на такъв нормативен акт ще ни принуди да предприемем активни синдикални действия в цялата система на транспорта и да потърсим съдействие от международните синдикални централи, чиито членове сме. Настояваме проекът за допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове да бъде оттеглен от вносителя - Министерския съвет. В срок до 15 юли 1992 г. да бъде обсъден в Националния съвет за социално партньорство съвместно с представителите на ФТР "Подкрепа" и СТСБ. При изтичане на срока или неоттегляне на предложението от Министерския съвет транспортните работници от цялата страна, членуващи в нашите синдикални организации, ще предприемем активни синдикални действия.

София, 1 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СВОБОДНИТЕ ХУДОЖНИЦИ, ИЗЛАГАЩИ ТВОРБИТЕ СИ ПРЕД "КРИСТАЛ", ПО ПОВОД НА РАЗПОРЕДБИ НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ГОЛЯМА ОБЩИНА. Документът е адресиран до президента на Република България, до Народното събрание, до председателя на Постоянната комисия за радио и телевизия, до председателя на Министерския съвет, до министъра на културата, до председателя на "Паметници на културата", до председателя на Федерацията на свободните художници при Конфедерация на труда "Подкрепа", до председателя на Съюза на юристите-демократи, до Координационния съвет на Съюза на демократичните сили, до Висшия съвет на Българската социалистическа партия, до Движението за права и свободи, до Културния център към посолството на Великобритания, до Културния център към посолството на Съединените американски щати, до Културния център към посолството на Германия, до Културния център към посолството на Република Франция, до Столнчна голяма община и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

А сякаш беше вчера, когато всичко започна от градинката пред "Кристал"! И тъй като "утре започва от днес", играта на демокрация свърши - един "последен валс" пред "Кристал"! Първият символ на свободната изява на творческата интелигенция е безпардонно ликвидиран от столичния управник - г-н Янчулев, със заповеди N РД-09-428/30 юни 1992 г. и РД-09-433/ 1 юли 1992 г.

Известно е в цял свят как става излагането на произведения на изкуството и каква подкрепа получават свободните художници от обществеността и правителствата на съответните държави. Докога България ще бъде извън света за всички изяви на свободната художествено-творческа интелигенция, необвързана с никакви организации? Докога съответни инстанции целенасочено и системно ще се опитват да убиват свободната творческа изява? От 1988 година ежегодно поредица от заповеди на предишни и настоящи управници, коя от коя по-объркани и малограмотно съставени, се опитват да направят собствени бюрократични класификации на видовете изкуства извън критериите на Националната художествена академия.

Докога чиновници, несъгласували се помежду си, ще размахват заповеди, които се сменят на два дни - никога окончателни /последни/, постоянно нуждаещи се от допълнителни уточнения? Докога диктатът и манията за величие на отделни хора на властта ще ползват закона за реализиране на свои приумици без възможност за законна защита от страна на потърпевшия. Според Закона на местното самоуправление и местната администрация свободните художници пред "Кристал” /малкия Монмартър/ фактически са лишени от правна и административна защита.

Според заповед на Столична голяма община РД-09-428/ 30 юни 1992 г. подписана от г-н Янчулев, мотивите за изгонването на свободните художници от градинката пред "Кристал", са следните:

Цитат първи: "За да се създадат условия за спокойно обитаване и отдих на столичното население..." Несъстоятелността на този мотив се състои в това, че не може по административен път да се нареди на "столичното население” къде да "отдъхва спокойно", а градинката пред "Кристал" едва ли е най-подходящото място от екологична гледна точка за подобен отдих.

Цитат втори: "Осигуряване на по-добър ред за реализиране произведенията на художниците..." Отредените нови места са в непосредствена близост и около храм-паметника ”Св. Ал. Невски” - светиня за всеки истински българин, до сградата на Светия синод и до две посолства, тези на Австрия и Италия.

Този нов бюрократичен ред не е необходим - "Кристал" стана център на изобразителното и приложното изкуство и влезе в картите на световните справочници такъв, какъвто е, с неговата неотразима атмосфера и пъстър колорит. Затова една такава мотивировка ни се струва абсурдна и смешна, напомняща ни близкото минало, когато всичко се правеше "в името на човека" - без да се пита човека.

Цитат трети: "... по повод установени нарушения на Закона за сделките с валутни ценности и валутен контрол..." Това е грубо смесване на две различни категории - свободни художници с лицата, извършващи подобни нарушения, търпяни от бившия Столичен народен съвет, включително и от настоящата Столична голяма община в продължение на години.

Цитат четвърти: "... и на Закона за опазване паметниците на културата..." Столичната голяма община охотно ни дава възможност да ползваме площите около далеч по-колосални архитектурни паметници, каквито са храм-паметникът "Св. Ал. Невски", църквата "Св. София", Вечният огън и Светият синод.

Но нека си кажем истината така, както я виждаме днес - публична тайна са апетитите на някои галерийни босове към вече утвърденото име на "Кристал”. Дали пък тяхната финансова мощ не е поводът за ... Тези съмнения се потвърдиха и от "Отзвука” на Българската национална телевизия /БНТ/ от 1 юли 1992 г., където г-н Янчулев мимоходом спомена, че от време на време в някой ъгъл на градинката ще излага картините си някой кметопомазан /кой ли ще си избере?/. Или може би милата позната гвардия на СБХ от доброто старо време започва своя апогей?

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ние защитаваме интересите на творците и държим "Кристал" да е тяхно средище.

ОТ СВОБОДНИТЕ ХУДОЖНИЦИ,
КОИТО ОСТАВАТ В ГРАДИНКАТА
ПРЕД "КРИСТАЛ"

София, 3 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМУЩЕСТВОТО И ИНВЕНТАРА НА ТРУДОВИТЕ КООПЕРАТИВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА. Документът е адресиран до средства за масова информация.


С параграф 12 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ всички ТКЗС бяха прекратени, което е в нарушение на Конституцията на Република България.

Законът за кооперациите не е отменен. Единствено собствениците на земя имат право да се разпореждат със земята си и да определят как ще стопанисват и обработват земята си. Единствено те имат право да определят наименованието на кооперацията - ТКЗС или земеделска кооперация и пр.

Българската комунистическа партия е за трите вида собственост - държавна, кооперативна и частна. Тя напълно подкрепя кооперативната форма на обработването на земята. БКП е против АПК и е против разпродажбата на безценица на селскостопанските основни средства и тези на АПК от 10.11.1989 г. до сега, които трябва да се върнат от хищните грабители на ТКЗС, като тези които са им "продавали" на безценица основните средства, е целесъобразно да бъдат подведени под отговорност. БКП е и против разпродажбата на добитъка от ТКЗС.

Политбюро на ЦК на БКП призовава собствениците на земя да се обединяват и да създават земеделски кооперации за колективна, кооперативна обработка на земята, защото е невъзможна индивидуалната обработка на земята, тъй като собствениците на земя нямат нито волове, нито коне, нито селскостопански инвентар. Примитивна обработка на земята е невъзможна. Тя ще е нерентабилна. Земеделското стопанство трябва да е модерно.

Целесъобразно е селскостопанските машини и съоръжения да се предадат безвъзмездно от ТКЗС, АПК, МТС и ДЗС на земеделските кооперации, необходими им за машинна обработка на земята. Регистрацията на земеделските кооперации е безплатна.

Трудови селяни, създавайте земеделски кооперации и не се поддавайте да Ви манипулират. Само земеделските кооперации ще могат да увеличат едрия и дребен рогат добитък, за което имаме прекрасни условия особено в полупланинските и планинските райони, а в полските райони е целесъобразно да се отглеждат свине, птици, земеделски култури и зеленчуци, които са жизнено необходими за народа ни и за износ.

Селскостопанските труженици, ако не се групират в земеделски кооперации, ще бъдат обречени на неуспех и ще бъдат лишени от обществени осигуровки. А това само по себе си води до редица негативни последици във вреда на трудовите селяни.

София, 6 юли 1992 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП: Вл. Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ДО АВТОРА НА СТАТИЯТА "БАЛКАНСКИТЕ МОНАРХИИ СА САМО НОСТАЛГИЯ", ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК "КОНТИНЕНТ".


Неуважаеми г-н Гатев и редакция на вестник "Континент",

Дойде денят, когато ще Ви отговорим чия е синята идея. Идеята, представлявана днес от фракционери-комунисти, мимикриращи във всички разцветки на червения спектър. Тази идея е представена от тях за тъмносиня, но дефакто тя е виолетова, и Вие сте слуга на тези господари.

Пазарната икономика, правата на човека, демократичните принципи са чужди на всички левичарски формации в България от образуването на третото Българско царство до днес... Вашите внушения за монархията като неприемлива форма за управление на България са, меко казано, некомпетентни. Те са лъжливи и са лъжливи, и са предателство за целокупния български народ и отечеството. България винаги е била монархия. Тя е генетично заложена в българския гений. Единствено авторитарните комунистически режими и Вие я отричате. Комунизмът, анархията, корупцията и престъпността са несъвместими с една бъдеща конституционна монархия в България. Най-големия ръст на развитие третото Българско царство бележи по времето на о’бозе почившите Н.В.цар Фердинанд и Н.В.цар Борис Трети. Вие умишлено скривате неоспорими исторически реалности от изтерзания, манипулиран и до днес български народ. Прикривайки се зад така наречените "забавни истории", но те са следните: България от една феодална страна през периода на третото Българско царство се превръща в модерна европейска страна с конвентируема валута и авторитет. Балканските ни съседни страни, за които се опитвате да направите исторически портрет, сравнени с България, изглеждаха лилипути. И тук Вие, "без да искате", поради непознаване на материята, давате отговор - третото Българско царство, най-авторитетната държава на Балканите.

Леката промишленост и селското стопанство до 9 септември 1944 г. бяха на световно ниво, а банковото дело имаше авторитет.

0’бозе почивши Н.В.цар Борис Трети по време на "забавните" бе политикът и държавникът с особен авторитет и в Европа, и в света. Той бе политикът-совалка и обединителят на българския народ - най-авторитетният цар, отложил започването на Втората световна война с пет години. Всичко това е признато в световните анали, както и в историята на дипломацията, но не и в историята, представена от президента Желев /Живков/ и клика!?... Финансовият просперитет и държавният стабилитет се гарантираха от най-прогресивната конституция в Европа - Търновската. Вашият символ и зъл гений Ленин проведе първата си политическа акция в Казанския университет с искането за приемането на конституция в Русия, подобна на Търновската. Династията Сакс-Кобургготи е свързана с българските царски династии в България. Тя е и българска според достоверни документи, представящи родословното дърво на Н.В. цар Симеон Втори.

Г-н Желев в речта си на 11 юни 1990 г., представена от Българска телевизия каза: "Изборите са фалшифицирани". По ирония на съдбата, преследваща всички лъжци, той прие поста председател-президент от Великото народно събрание, което нарече нелегитимно, и прие фалшифицирани крайни изборни резултати. В подкрепа на горевизираното Мандатната комисия при ВНС не се произнесе по легитимността на изборите от 10 юни 1990 г., до прекратяване на дейността на ВНС. Следва, че те са фалшифицирани. Мнозина червени песоглавци получиха милиони, както и министерски кресла, за добре  свършена работа по плана на КГБ и ДС. "Меко приземяване" /"Клин"/.
Депутатите от ВНС са нелегитимни без доклада на Мандатната комисия!? "Новата" червена конституция, гласувана през 1991 г. от нелегитимните депутати, е нищожна. Изборите, проведени и насрочени на 13 октомври 1992 г. по силата на нищожната конституция, са нищожни, нелегитимни. Нещо повече, чрез дело де юре и де факто се призна, че БКП е нерегистрирана, терористична нелегална организация. Сама представила себе си чрез щиковете на Съветската армия, убийства, грабежи и терор за управляваща. Всички последвали законови актове, както и референдумът от 1946 г., са нелегитимни, с терористична същност. Единствено легитимна е Търновската конституция и Н.В.Цар Симеон Втори. Цар на всички българи. Господа управляващи политици и депутати, целият свят знае горевизираните факти и гротескният кадрил е ваш! Три години не ви достигнаха да озаптите червените терористи. Фактите и документите крещят, народът желае справедливост. Те ограбват безмилостно нацията чрез бездействието на парламента и Министерския съвет. Над двадесет милиарда долара ни струват соцрепубликанците, изнесли потта и калта на всички нас, включително и пенсионните фондове. Те, "републиканците" от френски тип, съсипаха България. Достоен за съжаление е фактът, че си нямат император!

Г-н Гатев, Вие давате отговора във Вашата статия, написана по заповед на червените терористи, за което Ви благодаря. Вие сте против обединението, стабилността, континюитета и приемствеността, т.е. Вие сте за анархията, корупцията, потисничеството и манипулациите. Вашата истинска същност е: комунист!...

С неуважение: Огнян Цеков, председател на Съюз "Справедливост"

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК, приет на учредителния конгрес на 10 декември 1990 г. в София и допълнен на Втория конгрес на 23 февруари 1991 г.


ЧЛЕН 5
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

/1/ Организационните структури на Българския Бизнес Блок се изграждат на териториален принцип в зависимост от административно-териториалното деление на страната и населените места. Те са:

1. Местни организации.
2. Регионални организации.

/2/ Местните и регионалните организации нямат статут на юридически лица.

/3/ За развитие на хоризонталните връзки на Блока се изграждат клубове.

ЧЛЕН 6
МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

/1/ Местни организации на Блока се образуват от не по малко от десет души, членове или симпатизанти /съмишленици/ на Блока на територията на определено населено място. Решението за учредяване на местна организация се приема на общо събрание и подлежи на утвърждаване от изпълнителния съвет на Блока. При отказ от утвърждаване решението на изпълнителния съвет се обжалва пред Конгреса и той взема решение с обикновено мнозинство и явно гласуване.

/2/ Ръководен орган на местната организация е общото събрание, което избира за срок от две години с тайно гласуване и с обикновено мнозинство на присъстващите бюро, което се състои от председател, секретар и касиер, както и контрольор. Общото събрание се свиква от бюрото и по инициатива на 1/4 от членовете на местната организация не по-рядко от един път на три месеца.

/3/ Общото събрание на местната организация:

1. Разглежда и решава всички въпроси на организацията на Блока.
2. Предлага кандидати за ръководните органи на Блока, за органите на държавната власт и управление и обсъжда тяхната платформа.
3. Организира предизборни кампании и издига кандидатури за местни органи на държавната власт и управление.
4. Организира провеждането на дейността на Блока на местната територия съобразно решенията на Конгреса и другите ръководни органи на Блока.
5. Един път годишно изслушва доклад на бюрото и контрольора и дава оценка за тяхната политическа работа и делови качества.

/4/ Местни организации на Блока могат да се учредяват и в чужбина, ако това не противоречи на законодателството на съответните страни.

ЧЛЕН 7
РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

/1/ Регионалната организация на Блока обединява всички местни организации на Блока на дадена част от страната, определена от административно-териториалното деление на страната.

/2/ Висш орган на регионалната организация е регионалната конференция /общото събрание/, която се провежда всяка година. Нормите на представителство на конференцията се определят от регионалния съвет на Блока. Делегатите запазват своите пълномощия до следващата конференция и при необходимост провеждат заседания. Регионалната конференция се свиква от регионалния съвет на Блока или по инициатива на 1/4 от местните организации, влизащи в състава на регионалната конференция.

/3/ Регионалната конференция:

1. Определя основните насоки за политическа дейност и работа на местните организации в региона и взема решения по тези и други въпроси.
2. Утвърждава предизборната платформа на кандидатите от района и инициативи на регионалната организация на Блока.
3. Избира за срок от две години с тайно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите съвет на Блока и контролен съвет.
4. Одобрява бюджета и щата на регионалната организация на Блока.
5. Предлага кандидатури за представители в изпълнителния съвет и в съответните местни органи на самоуправление предлага на националния съвет на Блока кандидатури за народни представители.

/4/ Регионалният съвет:

1. Осъществява общото политическо ръководство на местните организации в района и осигурява изпълнението на решенията на регионалната конференция. Съветът избира с тайно гласуване и обикновено мнозинство от всички негови членове председател и секретар.
2. Подпомага дейността на местните организации.
3. Организира разпространението на печатните издания на Блока.
4. Урежда разногласия и спорни въпроси между местните организации.
5. Организира политически инициативи, събрания и митинги в района.
6. Организира и осъществява контакти с местните власти, политически организации и синдикални движения.

/5/ Контролният съвет:

1. Се състои от трима членове, избрани от регионалната конференция за срок от две години.
2. Следи за изпълнението на решенията на регионалната конференция, проверява финансовото състояние на регионалната организация, следи за опазването на имуществото и може да прави предложение пред регионалния съвет.
3. Отчита дейността си пред регионалната конференция.

Членовете на контролния съвет избират председател и упълномощават един от тях да присъства на заседанията на регионалния съвет с право на съвещателен глас.

ЧЛЕН 8
РЪКОВОДНИ ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ

Ръководни централни органи на Блока са:

1. Конгресът
2. Председателят
3. Националният съвет
4. Изпълнителният съвет
5. Контролният съвет

ЧЛЕН 9
КОНГРЕС

/1/ Конгресът на Българския Бизнес Блок е върховен орган на Блока.

/2/ Конгресът се състои от всички членове на Блока, а при нарастване на броя на членовете над хиляда - от представители на местните организации, избрани при норма на представителство и по ред, определени от изпълнителният съвет.

/3/ Конгресът се свиква на редовни заседания всяка година и на извънредни заседания, когато националният съвет сметне това за необходимо или по желание на 30 процента от членовете на Блока.

/4/ Свикването на Конгреса се извършва чрез съобщения в средствата за масово осведомяване и чрез териториалните организации. Съобщението се обнародва най-късно 20 дни преди определената дата. В него се посочват мястото, часът и дневният ред на Конгреса.

/5/ Конгресът:

1. Приема, изменя и допълва Устава и програмата на Блока.
2. Избира и освобождава изпълнителния съвет, председателя и контролния съвет.
3. Изслушва и приема отчетите на ръководните органи.
4. Взема решение за преобразуване на Блока.

/6/ Конгресът приема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове или делегати. При избор и освобождаване на ръководни органи гласуването се извършва тайно, като за избор на председател се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите.

/7/ Ако нито един от кандидатите не бъде избран, се провежда повторен избор с явно гласуване с участието на първите двама кандидати, получили най-много гласове. За избран се смята кандидатът, получил най-много гласове.

/8/ Конгресът е редовен, ако на него присъстват най-малко половината от членовете или избраните делегати. Всеки делегат има право на един глас.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


094. ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" /ПФП/


Идеята за неговото създаване възниква през септември 1990 г. по инициатива на проф. Сийка Георгиева, Петър Михайлов, Атанас Танков, Димитър Георгиев, Димитър Стойчев, Георги Стършенов, Ангел Моллов и др. На 12 март 1991 г. на Учредителна конференция в София създаването на ПФП е официално обявено. На 21 май 1991 г. организацията е регистрирана по Закона за политическите партии от Софийски градски съд.

ПФ "Преображение" се обявява за пазарно стопанство със застъпен социален елемент, за нови разпределителни отношения, като държавата се превърне в регулатор, стимулиращ развитието на пазара и производството, и ги съобразява с екологичните изисквания.

В изборите за Народно събрание през октомври 1991 г. партията се представи със самостоятелна листа, но не успя да спечели депутатски места. В президентските избори през януари 1992 г. партията издигна кандидатурите на Сийка Георгиева - за президент, и на Станчо Митев за вицепрезидент.

Ръководен орган е Временният национален комитет.

Председател на ПФ "Преображение" е проф. Сийка Георгиева.

Адрес за контакти: София-1421, ул. "Милевска планина" N 4, тел. 66-11-54.

/Пресслужба "Куриер"/


07.07.1992 г.
15.30

Редактори:  Нина Гаврилова
                            Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!