7 май 1990

 


СОФИЯ, 7 МАЙ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 89 /107/


     СОФИЯ, 7 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ШЕСТА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/, ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ ПАРТИЕН КОНГРЕС НА 21-22 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


                                В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА

     1/ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ Е ЗА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ЗЕМЯ И ПРИРОДА.
     2/ НИЕ ЩЕ ИЗИСКВАМЕ ОТ БЪДЕЩИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ДА ВОДЯТ ПОЛИТИКА, С КОЯТО БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА СЕ ГАРАНТИРА ОТ ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ.
     3/ БНДП СМЯТА, ЧЕ:
     - ПРИБЪРЗАНОТО ЗАКРИВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ЗАРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУСОВЕ. НИЕ СМЕ ЗА ВЛАГАНЕ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА В НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДАТА, НАСЕЛЕНИЕТО И ЗЕМЯТА;
     - ОСОБЕНО ОПАСНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ПРЯКО ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО, СЛЕДВА НЕЗАБАВНО ДА СЕ ЗАКРИЯТ.
     4/ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИ РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ ЕКОПРОГРАМИ, ВКЛЮЧВАЩИ В СЕБЕ СИ ЗАПАЗВАНЕТО - НА БАЗАТА НА НАЙ-ДОБРИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ - НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, ГАРАНТИРАЩИ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО.
     5/ БНДП Е ЗА ЕКОСЪОБРАЗНИ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ВКЛЮЧВАЩИ:
     - БЕЗОТПАДЪЧНО ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА;
     - ЕКОСЪОБРАЗНИ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ИЗКЛЮЧВАЩИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НИТРАТИ И ДРУГИ ВРЕДНИ ЗА ЧОВЕКА И НЕГОВОТО ЗДРАВЕ ПРЕПАРАТИ И ХИМИКАЛИ
     - ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩОНАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ.
     6/ БНДП ЗАЯВЯВА, ЧЕ ЩЕ ПОДКРЕПЯ ИНИЦИАТИВИ ОТ ВСЯКАКЪВ РОД - ЛИЧНИ, ПАРТИЙНИ И НАДПАРТИЙНИ, РАТУВАЩИ ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТА ЗЕМЯ И ПРИРОДА, ЗА ЗДРАВО И ЖИЗНЕРАДОСТНО НАСЕЛЕНИЕ.

                    В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА:

     1. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ Е ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НАЦИОНАЛНИЯ ОБЛИК НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА, ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО; ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ; ЗА ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА НАУКАТА И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СКОВАВАЩАТА ДОГМАТИКА ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ.
     2/ СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ИЗЯВА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО СПОСОБНИТЕ И ТАЛАНТЛИВИТЕ БЕЗ РАЗЛИКА НА ТОВА ОТ КОИ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ ПРОИЗЛИЗАТ И КАКВА Е ПАРТИЙНАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ.
     3/ ОБРАЗОВАНИЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА В НАЦИОНАЛЕН ДУХ, С ЦЕЛ ВЪЗПИТАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ДОБРОДЕТЕЛИ.
     4/ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ВСЯКА ИДЕОЛОГИЯ, ЗАЩОТО ИДЕОЛОГИЯТА ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ УПРАЖНЯВА НАДЗОРНИ ФУНКЦИИ НА СВОБОДНАТА ИЗЯВА НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ.
     5/ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ОТ ВСИЧКИ НАСЛОЕНИЯ НА ТОТАЛИТАРИЗМА И БЕЗРОДНИЯ КОМИНТЕРНОВСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ.
     6/ ДЪРЖАВАТА ДА ИНВЕСТИРА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА, ЛИТЕРАТУРА, ИЗКУСТВО, ЗА ДА СЕ ОПАЗИ И РАЗВИЕ ТЯХНАТА ИДЕНТИЧНОСТ.
     7/ ОТВАРЯНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА КЪМ СВЕТА, ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ЗАБРАНИТЕЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕД ДОСТЪПА НА СВЕТОВНИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В БЪЛГАРИЯ.
     8/ ПРИОРИТЕТНОСТ НА ОНЕЗИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ В ОБЛАСТТА НА ХУМАНИСТИКАТА, КОИТО РАЗКРИВАТ И ОБОГАТЯВАТ ПРЕДСТАВИТЕ НИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ДУШЕВНОСТ НА БЪЛГАРИНА И НЕГОВИЯ ДУХОВЕН ОБЛИК.
     9/ ПРИВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СВЕТОВНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ И ОПИТ, ИЗХОЖДАЙКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ СПЕЦИФИКИ И ТРАДИЦИИ.
     10/ НАУКАТА ДА СЕ РАЗВИВА НА СВОБОДНА ОСНОВА, СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ СЪС СВЕТОВНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ. ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ НА ТЕЗИ КЛОНОВЕ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО.
     11/ ДА СЕ ЗАПАЗИ ДЪРЖАВНОТО СУБСИДИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В НЕОБХОДИМИЯ РАЗМЕР ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВЕТОВНИТЕ СТАНДАРТИ ПО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО НА ПОДГОТВЯНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ.
     12/ ДА СЕ ОСИГУРИ ТЯСНО ПРЕПЛИТАНЕ НА НУЖДИТЕ НА СТОПАНСТВОТО СЪС СИСТЕМАТА И ХАРАКТЕРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
     13/ ДА СЕ ОСИГУРИ ОПТИМАЛНОТО ЗА РАЗМЕРИТЕ НА НАШАТА СТРАНА РАЗВИТИЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ КЛОНОВЕ НА НАУКАТА.
     14/ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО, ПОСТОЯННО, А НЕ КАТО ЗА КОНЮНКТУРНА ГРИЖА ДА СЕ РАБОТИ ЗА РАЗВИТИЕТО И ОПАЗВАНЕТО ЧИСТОТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. ДА НЕ СЕ ОТСТЪПВА ПО НИКАКЪВ НАЧИН ОТ ИДЕЯТА И ПРАКТИКАТА, ЧЕ БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ДЪРЖАВЕН И ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ.
     А/ ВЪВ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, ВЪВ ВСИЧКИ ИНСТИТУТИ, УНИВЕРСИТЕТИ И ИНСТИТУЦИИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН САМО И ЕДИНСТВЕНО БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК, КОЕТО ОТНОВО ДА БЪДЕ КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНО.
     15/ НЕТЪРПИМОСТ КЪМ ВСЯКАКЪВ РОД ЕТНОКУЛТУРНА ИНВАЗИЯ, ЦЕЛЯЩА РАЗЦЕПЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТНА ОБЩНОСТ И ОБОСОБЯВАНЕТО НА ЕТНИЧЕСКИ САМОИЗОЛИРАЩИ СЕ ГРУПИ. ПОДОБНИ ЯВЛЕНИЯ СЕ ПРЕЦЕНЯВАТ КАТО ВРАЖДЕБНИ НА ИДЕЯТА ЗА КОНСОЛИДАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ОБЩНОСТ.
     ЦЕЛ НА ТАЗИ ПРОГРАМА Е СЪХРАНЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА, НАУКА, ИЗКУСТВО И ПРИОБЩАВАНЕТО ИМ КЪМ ДОСТИЖЕНИЯТА НА СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 7 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПАРТИИТЕ, ФОРМИРАЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА

     Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ,

     ПАРТИИТЕ, ФОРМИРАЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ПОБ /ПЕ-О-БЕ/ НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА И ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ГР.СТАРА ЗАГОРА ПОДКРЕПЯТ И ПОДДЪРЖАТ РЕАЛНО ВАШИЯ АПЕЛ ВСИЧКИ ПАРТИИ ДА ПОДПИШАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ, ЧРЕЗ КОЙТО ДА ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА, ЧЕ ДЕМОКРАТИЧНО ЩЕ РАЗВИВАТ СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАТО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ РЕШИТЕЛНО НА НАСИЛИЕТО, БЕЗПОРЯДЪКА И БЕЗЗАКОНИЕТО.
     Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ СЛЕД СВОЕТО УЧРЕДЯВАНЕ - 21 НОЕМВРИ 1989 Г. - ОЩЕ НЕРЕГИСТРИРАНА И БЕЗ ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА ПОБ, В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ВИ ИЗПРАТИ ОЩЕ НА 28 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., ВИ ПРЕДЛОЖИ ДА ДАДЕ: "... ПОЛИТИЧЕСКА ГАРАНЦИЯ ПРЕД СТАРИТЕ И НОВИ ПАРТИИ, ПРЕД НЕЗАВИСИМИТЕ ДВИЖЕНИЯ, ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ПРЕД НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА, ЧЕ СМЕ ЛОЯЛНИ, ДЕМОКРАТИЧНИ И НЕЗАВИСИМИ! ..." /ПРЕПИС ОТ ИЗЛОЖЕНИЕТО, ИЗВЛЕЧЕНО ОТ ОБЩАТА ПРОГРАМА НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП ОТ 21 НОЕМВРИ 1989 Г./.
     ТОВА Е И ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЗИЦИЯ НА ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, КОИТО ОБЩО ИЗРАЗЯВАМЕ ЧРЕЗ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

СОФИЯ, 28 АПРИЛ 1990 Г.               ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК
                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 7 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ.


                                          КОНГРЕС

     ЧЛ.1. /1/ КОНГРЕСЪТ Е ВЪРХОВЕН ОРГАН НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ.
           /2/ СВИКВА СЕ РЕДОВНО НА ВСЕКИ ДВЕ ГОДИНИ ОТ НКС. ТОЧНАТА ДАТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА КОНГРЕСА СЕ ОПОВЕСТЯВА НАЙ-КЪСНО 30 ДНИ ПРЕДИ НЕЯ.
           /3/ СЪСТАВЪТ МУ ВКЛЮЧВА:
              А/ ЧЛЕНОВЕ ПО ПРАВО - ТЕЗИ НА НКС, ФК И ОКС;
              Б/ ИЗБРАНИ ДЕЛЕГАТИ ОТ ОбС, ЧИИТО БРОЙ СЕ ОПРЕДЕЛЯ, КАТО ОТ ЧИСЛОТО, ПОКАЗВАЩО БРОЯ НА ЧЛЕНСКАТА МАСА, СЕ ЗАЧЕРКНЕ ПОСЛЕДНАТА ЦИФРА. В ОБЩИНИТЕ, КЪДЕТО СПИСЪЧНИЯТ СЪСТАВ Е ПОД 10 ДУШИ, СЕ ИЗБИРА 1 ДЕЛЕГАТ.
           /4/ КОНГРЕСЪТ Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН, АКО ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ ДЕЛЕГАТИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИНТЕРЕСИТЕ    НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА    ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ. РЕШЕНИЯТА МУ СА ЗАКОННИ, АКО ЗА ТЯХ ГЛАСУВАТ 2/3    ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ.
           /5/ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС СЕ СВИКВА ОТ НКС ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА 1/4 ОТ ОбКС В СРОК ОТ ДВА МЕСЕЦА.
     ЧЛ.2. КОНГРЕСЪТ ИМА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:
              А/ ОПРЕДЕЛЯ ОСНОВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ НА ПАРТИЯТА;
              Б/ ПРИЕМА И ИЗМЕНЯ УСТАВА НА ПАРТИЯТА;
              В/ ПРИЕМА ОТЧЕТИТЕ НА НКС И ФК;
              Г/ ОПРЕДЕЛЯ БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НКС И ФК;
              Д/ ИЗБИРА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НКС И ФК ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

                           НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /НКС/

     ЧЛ. 1 /1/ НКС РЪКОВОДИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВА КОНГРЕСА.
           /2/ НКС САМ ОПРЕДЕЛЯ ВЪТРЕШНАТА СИ СТРУКТУРА - ИЗБИРА МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ И НАЦИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ.
           /3/ НКС ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИЯТА В ЧУЖБИНА.
          /4/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Е ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ. ЗА ОСОБЕНИ СЛУЧАИ, ПО ПРЕЦЕНКА НА НКС, ТОЙ БИВА СПЕЦИАЛНО УПЪЛНОМОЩЕН.
          /5/ НКС СЕ СВИКВА И РЪКОВОДИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
          /6/ НКС МОЖЕ ДА БЪДЕ СВИКАН НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ИСКАНЕ НА ТРИМА ОТ НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ, НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФК ИЛИ ПО НАСТОЯВАНЕ НА 1/8 ОТ ОбКС.
          /7/ ЗАСЕДАНИЯТА НА НКС СА ДЕЙСТВИТЕЛНИ, АКО НА ТЯХ ПРИСЪСТВУВАТ НАЙ-МАЛКО 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ. РЕШЕНИЯТА СЕ ПРИЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ.
     ЧЛ. 2 НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:
              А/ ОСЪЩЕСТВЯВА РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА И КОНТРОЛИРА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ;
              Б/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИРОВКИ;
              В/ КООРДИНИРА РАБОТАТА НА ОКС, КАКТО И НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИЯТА В ЧУЖБИНА;
              Г/ ОРГАНИЗИРА, РЪКОВОДИ И КОНТРОЛИРА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА;
              Д/ ОРГАНИЗИРА И КОНТРОЛИРА РАБОТАТА НА ПАРТИЙНИЯ ПЕЧАТ;
              Е/ УТВЪРЖДАВА СЪСТАВИТЕ НА ЧЕТИРИ ЕКСПЕРТНО-ОПЕРАТИВНИ СЪВЕТА /ЕОС/, ВСЕКИ ОТ КОИТО СЕ СЪСТОИ ОТ 3 ДО 9 СПЕЦИАЛИСТИ В СЪОТВЕТНАТА ОБЛАСТ, А ИМЕННО: ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ПОЛИТИКА; КУЛТУРНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И РЕЛИГИЯ; СТОПАНСТВО И ИКОНОМИКА; СОЦИАЛНО-ПРАВНА ПОЛИТИКА;
              Ж/ РЕШАВА ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА УРЕДЕНИ ОТ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ;    •
              3/ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НАЗНАЧАВА СЪС ЗАПЛАТА ПО ЕДИН СЪТРУДНИК НА ВСЕКИ 800 ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ.
     ЧЛ. 3 НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ Е ДЛЪЖЕН:
              А/ ДА СЛЕДИ И КОНТРОЛИРА ДЕЙНОСТТА НА ОКС И ОбКС, КАТО СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТЯХНОТО МНЕНИЕ;
              Б/ ДА ИНФОРМИРА ЧРЕЗ ПАРТИЙНИЯ ПЕЧАТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА ЗА СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ.

                                   ФИНАНСОВА КОМИСИЯ /ФК/

     ЧЛ. 1. /1/ ФК ОРГАНИЗИРА И КОНТРОЛИРА НАБИРАНЕТО И ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА НА ПАРТИЯТА.
            /2/ ФК СЕ ОТЧИТА ПРЕД КОНГРЕСА.
            /3/ ФК САМА РАЗПРЕДЕЛЯ ФУНКЦИИТЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ. ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОЙТО АВТОМАТИЧНО ВЛИЗА В НКС.
            /4/ ИНФОРМИРА НКС ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАРТИЯТА.
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X
     СОФИЯ, 7 МАЙ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО, ОРГАНИЗАЦИОННОТО ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗБИРАНЕТО НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО".


                                       П Р О Т О К О Л

     ДНЕС, 12 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА, В ГРАД СОФИЯ НИЕ ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ДЕЙЦИ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО", РЕШИХМЕ ДА БЪДЕ ВЪЗОБНОВЕНА САМОСТОЯТЕЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО”, ПРЕКЪСНАТА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 1949 ГОДИНА.
     РЕШИХМЕ ДА БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ ПРОГРАМА, ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА И УСТАВ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО", СЪОБРАЗЕНИ С НАСТОЯЩИЯ ЕТАП НА ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ.
     ПОСОЧЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОБСЪДЕНИ И ПРИЕТИ НА СВИКАНАТА ЗА ЦЕЛТА КОНФЕРЕНЦИЯ, НА КОЯТО ДА БЪДАТ ИЗБРАНИ И РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА, СЪОБРАЗЕНИ С ПРИЕТИЯ УСТАВ.
     ДО СВИКВАНЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, НА КОЯТО ДА БЪДАТ ПРИЕТИ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ДОКУМЕНТИ НА ПАРТИЯТА И ИЗБРАНИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ, НАРОДНИЯТ СЪЮЗ "ЗВЕНО" МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЛЯВАН ПООТДЕЛНО ИЛИ ЗАЕДНО ОТ ВСЕКИ ДЕЕЦ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО".
     ДЕЙЦИ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО"
     ИВАН СТОЯНОВ ДУНДАРОВ
     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГРУЕВ
     ВАСИЛЕНА СТОЕВА ПАНАЙОТОВА
                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       П Р О Т О К О Л

     ДНЕС, 30 МАРТ 1990 ГОДИНА, ОТ 18 ЧАСА НА УЛ. "АЛАБИН" 33 ГР.СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА, ПРОГРАМА И УСТАВ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ПОРАДИ ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНАТА МУ ДЕЙНОСТ. НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРИСЪСТВУВАХА 53 ДУШИ.
     КОНФЕРЕНЦИЯТА БЕ ОТКРИТА ОТ Г-ЖА ВАСИЛЕНА ПАНАЙОТОВА. ТЯ ПРЕДЛОЖИ ДА БЪДАТ ИЗБРАНИ ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.
     СЛЕД РАЗИСКВАНЕ КОНФЕРЕНЦИЯТА ИЗБРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ДИМИТЪР САВОВ И ЗА СЕКРЕТАР Г-ЖА ВЕРА ПЕЙЧЕВА.
     Г-Н ДИМИТЪР САВОВ ПРЕДЛОЖИ КОНФЕРЕНЦИЯТА ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
     1. ПРИЕМАНЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА, ПРОГРАМА И УСТАВ НА НАРОДЕН СЪЮЗ - "ЗВЕНО"
     2. ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА
     3. ИЗБОР НА СЕДАЛИЩЕ НА ПАРТИЯТА
     4. РАЗНИ
     ДНЕВНИЯТ РЕД БЕ ПРИЕТ С ПЪЛНО ЕДИНОДУШИЕ ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ.
     ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Г-Н ДИМИТЪР САВОВ ЗАПОЗНА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ С НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ, РАЗДАДЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО. СЛЕД ТОВА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЕКИ ДОКУМЕНТ БЕ ОБСЪДЕНО И ГЛАСУВАНО ПООТДЕЛНО. ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА, ПРОГРАМАТА И УСТАВЪТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" БЯХА ПРИЕТИ С ПЪЛНО ЕДИНОДУШИЕ.
     ПО Т.2 - ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ - ДУМАТА БЕ ДАДЕНА НА Г-Н ИВАН ДУНДАРОВ. ТОЙ ПРЕДЛОЖИ ПЪРВО ДА БЪДЕ ИЗБРАНО РЪКОВОДСТВОТО НА СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ КЪМ НЕЯ, СЛЕД КОЕТО ДА БЪДЕ ИЗБРАН ВЪРХОВЕН СЪВЕТ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО" И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО". ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МУ БЕ ПРИЕТО ЕДИНОДУШНО.
     ЗА РЪКОВОДСТВО НА СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ Г-Н ИВАН ДУНДАРОВ ПРЕДЛОЖИ:
     ПРЕДСЕДАТЕЛ - ВАСИЛЕНА ПАНАЙОТОВА
     СЕКРЕТАР - НИКОЛА БУЮКЛИЕВ
     КАСИЕР - МАРГАРИТА ПАНАЙОТОВА
     ЗА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ БЯХА ПРЕДЛОЖЕНИ:
     ПРЕДСЕДАТЕЛ - ЛИЛЯНА МАРИНОВА
     СЕКРЕТАР - ДИМИТРА РАЛЧЕВА
     ЧЛЕН - ИВАНКА ЙОРДАНОВА
     ДВЕТЕ РЪКОВОДСТВА БЯХА ГЛАСУВАНИ И УТВЪРДЕНИ ПООТДЕЛНО С ПЪЛНО ЕДИНОДУШИЕ.
     ЗА ВЪРХОВЕН СЪВЕТ БЕ ПРЕДЛОЖЕН СЛЕДНИЯТ СЪСТАВ:
     1. ВАСИЛЕНА ПАНАЙОТОВА         6. ИВАН ДУНДАРОВ
     2. ВАСИЛ ТОШЕВ                 7. ИЛИЯ ГРУЕВ
     3. ВЕРА ПЕЙЧЕВА                8. НИКОЛА БУЮКЛИЕВ
     4. ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ            9. РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ
     5. ДИМИТЪР САВОВ

     ЗА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО" БЯХА ПРЕДЛОЖЕНИ:
     ПРЕДСЕДАТЕЛ - ЦВЕТАН ЦАЙКОВ
     СЕКРЕТАР - ЛИЛИ ЙОСИФОВА
     ЧЛЕН - АНТОАНЕТА ИЛИЕВА
ДВЕТЕ РЪКОВОДСТВА БЯХА ГЛАСУВАНИ И УТВЪРДЕНИ ПООТДЕЛНО С ПЪЛНО ЕДИНОДУШИЕ.
     ПО Т.З БЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ СЕДАЛИЩЕТО НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ДА БЪДЕ В ГР.СОФИЯ С ВРЕМЕНЕН АДРЕС УЛ. "АЛАБИН" 33, 1 ЕТАЖ, СТАЯ 140
     В ТОЧКА "РАЗНИ" БЕ ПРЕДЛОЖЕНО ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ ОФИЦИАЛНИ ПОСТЪПКИ ПРЕД НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ ДА БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ АКТИВИТЕ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО", ПРЕДАДЕНИ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ ПРЕЗ 1949 ГОДИНА. ПРЕДЛОЖЕНО БЕ СЪЩО ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ НЕЗАБАВНО ПОСТЪПКИ ПРЕД ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НРБ ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА НЕОБХОДИМАТА ХАРТИЯ И СЪЗДАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНИЯ ОРГАН НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО" ВЕСТНИК "ИЗГРЕВ" С ПЪРВОНАЧАЛЕН ТИРАЖ 100 ХИЛЯДИ БРОЯ.
     С ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД КОНФЕРЕНЦИЯТА БЕ ЗАКРИТА.
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       П Р О Т О К О Л  HP 1
                                   НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА НС "ЗВЕНО"

     ДНЕС, 3 АПРИЛ 1990 Г., ОТ 17 ЧАСА НА УЛ "АЛАБИН" 33 СЕ СЪСТОЯ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ВЪРХОВЕН СЪВЕТ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО" ПРИ ДНЕВЕН РЕД: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО" И ПРЕПОРЪКИ КЪМ НОВОИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ.
     СЛЕД РАЗИСКВАНЕ ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ НА НС "ЗВЕНО" ИЗБРА ЕДИНОДУШНО ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НС "ЗВЕНО":
     1. ВЕРА ПЕЙЧЕВА
     2. ДИМИТЪР САВОВ
     3. ИВАН ДУНДАРОВ
     ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ НА НС "ЗВЕНО" ПРЕПОРЪЧА НА НОВОИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕЗАБАВНО НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИЯТА В СЪДА, А СЪЩО ТАКА И ДА ИЗПЪЛНИ ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПАРТИЯТА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 30 МАРТ 1990 Г.
     С ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО В 18 Ч.
     ПРИСЪСТВУВАЛИ:
     1. ВАСИЛЕНА ПАНАЙОТОВА
     2. ВАСИЛ ТОШЕВ
     3. ВЕРА ПЕЙЧЕВА
     4. ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ
     5. ДИМИТЪР САВОВ
     6. ИВАН ДУНДАРОВ
     7. ИЛИЯ ГРУЕВ
     8. НИКОЛА БУЮКЛИЕВ
     9. РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ
                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/                                 П Р О Т О К О Л HP 1
                         НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НС "ЗВЕНО"

     ДНЕС, 5 АПРИЛ 1990 Г., ОТ 13 ЧАСА НА УЛ "АЛАБИН" 33 СЕ СЪСТОЯ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО" С ДНЕВЕН РЕД: КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ.
     СЛЕД РАЗИСКВАНЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА НАРОДНИЯ СЪЮЗ "ЗВЕНО" СЕ КОНСТИТУИРА, КАКТО СЛЕДВА:
     1. ПРЕДСАДЕТАЛ - ИВАН ДУНДАРОВ
     2. СЕКРЕТАР - ВЕРА ПЕЙЧЕВА
     3. ЧЛЕН - ДИМИТЪР САВОВ
     С ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ЗАКРИ В 13,30 ЧАСА. ПРИСЪСТВУВАЛИ-:
     ВЕРА ПЕЙЧЕВА
     ДИМИТЪР САВОВ
     ИВАН ДУНДАРОВ
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 7 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПЕТЪР ВАСЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДС.


     НАЦИОНАЛНИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ, ИЗБРАН НА 13 КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, СЕ ОБРЪЩА КЪМ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ С МОЛБА ДА НАЗНАЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛНА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА РАЗГЛЕДА ПРОБЛЕМА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ - ГОСПОДАТА Б.КЮРКЧИЕВ, СТ.СТОЯНОВ И ИВ.КУТОВ.
     МОЛИМ В КОМИСИЯТА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН И ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. С ОГЛЕД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НАСТОЯВАМЕ КОМИСИЯТА ДА ПРИКЛЮЧИ ПО ВЪЗМОЖНОСТ СВОЯТА РАБОТА В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК /ОТ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО ПИСМО/.
В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПОЕМА ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ КРИЗА В ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, КОЯТО НОСИ ВРЕДА НА ЦЯЛАТА ОПОЗИЦИЯ.
     ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НАШАТА ДОБРОНАМЕРЕНОСТ ПРИ СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ Е, ЧЕ НАЦИОНАЛНИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ, НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ ОТ СОФИЯ ЩЕ ПОДКРЕПЯТ БЕЗРЕЗЕРВНО КАНДИДАТУРИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СДС, НО НЕ И НА ВЪПРОСНИТЕ ГОСПОДА - Б.КЮРКЧИЕВ, СТ.СТОЯНОВ И ИВ.КУТОВ, В ЧИЯТО НЕЛОЯЛНОСТ И НЕЛЕГИТИМНОСТ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СМЕ ДЪЛБОКО УБЕДЕНИ.
     НА КОМИСИЯТА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ В ПОДКРЕПА НА НАШЕТО СТАНОВИЩЕ, КОИТО ЩЕ УЛЕСНЯТ НЕЙНАТА РАБОТА.

СОФИЯ, 5 МАЙ 1990 Г.

                    /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПЕТЪР ВАСЕВ/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                           X   X   X

     СОФИЯ, 7 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СОФИЙСКАТА ГРУПА ДЕЛЕГАТИ НА 13-ИЯ КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 29 И 30 АПРИЛ 1990 Г. В СОФИЯ.

     ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ РАДЕТЕЛИ ЗА ЕДИНСТВОТО НА ПАРТИЯТА НА ПЕТКО КАРАВЕЛОВ, АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ, НИКОЛА МУШАНОВ И АЛЕКСАНДЪР ГИРГИНОВ.
     ПРИЯТЕЛИ,
     НИЕ, КОИТО ПОДКРЕПИХМЕ С ДЕЙНОСТТА СИ СВИКВАНЕТО НА 13-ИЯ ПАРТИЕН КОНГРЕС НА 29 И 30 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ, НАПРАВИХМЕ ПЪРВАТА РЕАЛНА КРАЧКА КЪМ ОБЕДИНЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ. ГОСПОДАТА, КОИТО СА ИЗВЕСТНИ КАТО ЦЕНТРАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО, МЕСЕЦИ НАРЕД НЕ НАМЕРИХА ПЪТ ЗА ЕДИНЕНИЕ С ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ПЛОВДИВ, ВАРНА, РУСЕ И МНОГО ДРУГИ СЕЛИЩА В СТРАНАТА. ЗАРАДИ ПРОПУСКИТЕ В ТЯХНАТА РАБОТА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 3 АПРИЛ Т.Г.,ГЛАСУВА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА СПОМЕНАТИТЕ ЛИЦА.
     ОКАЗА СЕ, ЧЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СОФИЯ И ПЛОВДИВ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРИНЦИПНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ. ОКАЗА СЕ, ЧЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ ИМА ЕДИНСТВЕНО МЕЖДУ ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ЛИЧНИТЕ АМБИЦИИ НА ГОСПОДАТА Б.КЮРКЧИЕВ, СТ.СТОЯНОВ, ИВ.КУТОВ,
М.ДЖАДЖЕВ И Г.МОМЧИЛОВ. ОКАЗА СЕ, ЧЕ ЕДИНЕНИЕТО Е ВЪПРОС САМО НА ДОБРА ВОЛЯ.
     СВИКВАНЕТО НА 13-ИЯ КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ БЕШЕ НЕОБХОДИМО, ЗА ДА СЕ ПРИЕМЕ НОВ УСТАВ, ОТГОВАРЯЩ НА СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ. ТО БЕШЕ НЕОБХОДИМО И ЗА ИЗБОР НА ЛЕГИТИМНИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПАРТИЯТА В СЛОЖНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА. КОНГРЕСЪТ СИ ПОСТАВИ ЗА ЦЕЛ ДА ИЗВЛЕЧЕ НАЙ-ЦЕННОТО ОТ ПЛАТФОРМИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, СЪЗДАДЕНИ В СОФИЯ И ПЛОВДИВ, ЗА ДА ГО ИЗПОЛЗВА В ЗАПОЧНАЛАТА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА.
     ОБРЪЩАЙКИ СЕ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В СТОЛИЦАТА, НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ В ДЕЙСТВИЯТА СИ СЕ РЪКОВОДИМ ЕДИНСТВЕНО ОТ СТРЕМЕЖА ДА ОСИГУРИМ ОБЕДИНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАРТИЯТА В БЪЛГАРИЯ. ПРОТИВНО НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НИЕ ИСКАМЕ ДА ПРИВЛЕЧЕМ В РЪКОВОДСТВОТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РАЗЛИЧНИ ГРАДОВЕ, В КОИТО ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ИМА СВОИ ОРГАНИЗАЦИИ, И ТАКА ДА ЗАСВИДЕТЕЛСТВУВАМЕ ВЕРНОСТТА СИ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ, ЗАВЕЩАНИ НИ ОТ ПЕТКО КАРАВЕЛОВ И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ.
     ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НАШАТА ДОБРОНАМЕРЕНОСТ Е ФАКТЪТ, ЧЕ В НАШИТЕ РЕДОВЕ СА ВЕТЕРАНИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - ГОСПОДАТА Д.ДИАМАНДИЕВ, М.КРЪЧМАРОВ, А.ДРЕНКОВ, СТ.ЛЮТАКОВ, Д-Р П.АБРАШЕВ, ХР.АЯНОВ И Н.ЖЕЛЯВСКИ, КОИТО УЧАСТВАХА ВЪВ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПАРТИЯТА НА 19 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. СРЕД НАС СА И ПОВЕЧЕТО МЛАДИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, КОИТО ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ МЕСЕЦИ ОТДАДОХА ВСИЧКИТЕ СИ СИЛИ ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕТО НА НАЙ-ЧИСТАТА ПАРТИЯ В НАШАТА ИСТОРИЯ. ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НАШАТА ДОБРОНАМЕРЕНОСТ Е И ФАКТЪТ, ЧЕ НИЕ ИЗПРАТИХМЕ ОФИЦИАЛНИ ПОКАНИ ДО ГОСПОДАТА ОТ Т.НАР. ЦЕНТРАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО, КОЕТО БЕШЕ ОПОВЕСТЕНО ЧРЕЗ ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР". ПОГАЗВАЙКИ ПРИНЦИПИТЕ СИ, ИЗБРАНОТО ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ВРЕМЕННО НАЦИОНАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д.ДИАМАНДИЕВ ПРЕДЛОЖИ НА Г-Н КЮРКЧИЕВ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА НЕГОВОТО БЮРО ДА БЪДАТ КООПТИРАНИ КЪМ ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ИЗБРАН ОТ КОНГРЕСА. С ТОВА ЦЕЛЯХМЕ ЕДИНСТВЕНО СПИРАНЕТО НА РАЗКОЛНИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО. НО И ТОЗИ ПЪТ ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ НАДДЕЛЯХА НАД ЗДРАВИЯ РАЗУМ.
     ЗАТОВА НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДА ОБЕДИНЯТ УСИЛИЯТА СИ И СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ХОРАТА, КОИТО В РАЗГАРА НА ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА НЕ СЕ ПОКОЛЕБАХА ДА ПРЕДИЗВИКАТ РАЗДОРИ, ПЕТНЯЩИ ИМЕТО НА ПАРТИЯТА И ЗАСТРАШАВАЩИ ЕДИНСТВОТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

СОФИЯ, 30 АПРИЛ 1990 Г.                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 7 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "АСЕН ЗЛАТАРОВ".


     ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, ИЗБИРАТЕЛИ!

     В НАВЕЧЕРИЕТО СМЕ НА ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 10 И 17 ЮНИ Т.Г. ТЕ СА ПРОДЪЛЖЕНИЕ И ВАЖЕН ЕТАП НА ОБНОВИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В НАШАТА СТРАНА, ОТКРИТО ИЗЯВЕН НА 10 НОЕМВРИ 1989 Г., КОГАТО БЕ СЪБОРЕН ЛИЧНИЯТ ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ И УСКОРЕНО ЗАПОЧНА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАШИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ.
     ОБСТАНОВКАТА В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С УЧАСТИЕТО НА МНОГО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ И С ТЯХНАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ. ИМА НЕПРИСТОЙНИ ПРОЯВИ НА ОБИДИ И НЕТЪРПИМОСТ, КЛЕВЕТИ И ДЕМАГОГИЯ, ЗАПЛАХИ И НАСИЛИЯ. ТЕЗИ ПРОЯВИ В НЯКОИ СРЕДИ СВИДЕТЕЛСТВУВАТ ЗА ЛИПСА НА ДОСТАТЪЧНА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА И ЧУВСТВО НА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НАРОДА И НЕГОВОТО БЪДЕЩЕ.
     В ТОЗИ КРИТИЧЕН ЗА НАШЕТО РАЗВИТИЕ ПЕРИОД ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛУБ "АСЕН ЗЛАТАРОВ" ПРИПОМНЯ ИДЕИТЕ НА СВОЯ ПАТРОН, НА ГОЛЕМИЯ УЧЕН И ОБЩЕСТВЕНИК. ТОЙ ХАРМОНИЧНО СЪЧЕТАВАШЕ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКАТА ДЕЙНОСТ, ХУДОЖЕСТВЕНОТО ТВОРЧЕСТВО С ОРАТОРСКОТО ИЗКУСТВО, НРАВСТВЕНОТО ВЕЛИЧИЕ НА НАШИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ С ТРАДИЦИИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ. ПРЕДАН УЧЕНИК НА ГОЛЕМИЯ ТРИБУН ЖАН ЖОРЕС, ТОЙ РАЗОБЛИЧАВАШЕ МРАКОБЕСНИЦИТЕ И ОБЕДИНЯВАШЕ НАРОДНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ И ТРУДОВИЯ НАРОД. "ДЕМОКРАТ СЪМ, КАЗВАШЕ ЗЛАТАРОВ, В ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОВА ВЕЛИКО ПОНЯТИЕ. ЗАЩОТО ВЯРВАМ В СИЛИТЕ И ТВОРЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА НАРОДА, НА МАСИТЕ."
     В РЕШИТЕЛНИ, ИЗПЪЛНЕНИ С ТРЕВОГА ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА ВРЕМЕНА ЗЛАТАРОВ ЗОВЕШЕ: "В    ТЕЗИ ВЪРХОВНИ МОМЕНТИ, КОИТО ПРЕЖИВЯВА СТРАНАТА, ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ПРЕДИ ВСИЧКО ГРАЖДАНИ, ПРЕДИ ДА СМЕ ПОЕТИ, УЧЕНИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ, УЧИТЕЛИ". А В СВОЕТО ПОСЛЕДНО ПИСМО - ЗАВЕТ ПРИЗОВАВАШЕ СТУДЕНТИТЕ "ДА ОТГЛЕДАТ ТРИ ДОБРОДЕТЕЛИ: "ЛЮБОВ КЪМ ТРУДА, ЛЮБОВ КЪМ ИСТИНАТА, ЛЮБОВ КЪМ НАРОДА".
     ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ЗАВЕТИ ОТ НАШАТА МЛАДЕЖ, ИНТЕЛИГЕНЦИЯ И НАРОД ЩЕ СЪДЕЙСТВА ЗА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛЕН ПРОГРЕС.
     КЛУБЪТ "АСЕН ЗЛАТАРОВ" ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА ДА ПРОЯВЯВАТ: ТЪРПИМОСТ КЪМ ЧУЖДОТО МНЕНИЕ, ТОЛЕРАНТНОСТ ВЪВ ВЗАИМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДБИНИТЕ НА НАШИЯ НАРОД, ДА ОБИЧАТ БЪЛГАРИЯ - ДА Я ОБИЧАТ ЧИСТО И ПРЕДАНО, КАКТО Я ОБИЧАШЕ АСЕН ЗЛАТАРОВ.
     ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНКИ, ПРОНИКНЕТЕ СЕ ОТ СЪЗНАНИЕТО, ЧЕ ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ЧЕСТНИТЕ, НАЙ-ПРЕДАНИТЕ И НАЙ-ПОДГОТВЕНИТЕ НАРОДНИ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЗА ДА ОСИГУРИТЕ СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ НА НАШАТА РОДИНА - БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 4 МАЙ 1990 Г.                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                             Х   Х   Х

     СОФИЯ, 7 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО "БЪЛГАРИЯ - ИЗРАЕЛ".


     КАКТО Е ИЗВЕСТНО, НА 27 АПРИЛ 1990 Г. БЕ УЧРЕДЕНО ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО "БЪЛГАРИЯ-ИЗРАЕЛ".
     ДРУЖЕСТВОТО Е ДОБРОВОЛНА И САМОУПРАВЛЯВАЩА СЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА, НАДПАРТИЙНА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ. ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е НАСОЧЕНА КЪМ РАЗВИТИЕ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ НАРОДИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ИЗРАЕЛ ПОСРЕДСТВОМ РАЗШИРЯВАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ТЕХНИКАТА, ИКОНОМИКАТА И ДРУГИ. ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ДВАТА НАРОДА И ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ОБМЕН ЧРЕЗ ИЗЛОЖБИ, БЕСЕДИ, РАЗМЕНЕНИ ПОСЕЩЕНИЯ НА ТВОРЦИ, НАУЧНИ ДЕЙЦИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ СЪСТАВИ, РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОННИ И ВИДЕОПРОГРАМИ, ФОТОИЗЛОЖБИ И ДРУГИ. ДРУЖЕСТВОТО СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА ОРГАНИЗИРА И СЪДЕЙСТВУВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ОБМЯНА НА УЧЕНИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, СТУДЕНТИ, НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И ДРУГИ. В ОБСЕГА НА НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ Е ПРОПАГАНДИРАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДВАТА НАРОДА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ТЕХНИЯ НАЦИОНАЛЕН ЖИВОТ.
     УЧРЕДЯВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО "БЪЛГАРИЯ-ИЗРАЕЛ” СТАНА ВЪЗМОЖНО СЛЕД НАСТЪПИЛИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА И СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА В НАШАТА СТРАНА. РАДОСТЕН Е ФАКТЪТ, ЧЕ ОСНОВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПОСТАВИХА В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПОДНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗРАЕЛ. МНОГОБРОЙНИТЕ МУ ЧЛЕНОВЕ ПРИВЕТСТВУВАТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ И СА УВЕРЕНИ, ЧЕ ТЕ ЩЕ СПОСОБСТВУВАТ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ И НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО СЪС СРОДНИ НЕМУ ДРУЖЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗРАЕЛ И В ДРУГИ СТРАНИ.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО
ЗА ПРИЯТЕЛСТВО "БЪЛГАРИЯ-ИЗРАЕЛ"
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АКАДЕМИК АНГЕЛ АНГЕЛОВ
                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/