7 март 1995


София, 7 март 1995 г.
Брой 46 /1347/


София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ГАРАНЦИЯ, МИР, ХЛЯБ" ПО ПОВОД НА УЧАСТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В УЧРЕДЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН БЛОК НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ.


Днес, 6 март 1995 г., в съответствие с решение на IV конгрес на Национална синдикална федерация "Гаранция, мир, хляб" /НСФ "ГМХ"/ представители на федерацията и включените в нея отраслови и браншови синдикати подписаха документи за учредяване на Национален блок на демократичните синдикати.

Изпълнителният съвет на НСФ "ГМХ" смята, че основната цел на този акт е добиването на статут на представителност за поделенията и организацията като цяло. България няма демокрация. Членовете на отделни синдикати са подложени на брутална дискриминация по синдикален признак. Отнето е човешкото право за свободно сдружаване. Отнети са всякакви възможности на отделни синдикални организации да осъществяват основните си функции - да представляват и защитават правата и интересите на своите членове.

Чрез сдружаването на демократичните синдикати НСФ "ГМХ" цели да се осигури възможност за нормална синдикална дейност.

Четвъртият конгрес на федерацията заяви категорично, че междусиндикалната война е във вреда на синдикализма и на целия трудов народ. Ето защо той даде правомощия на Изпълнителния съвет /ИС/ да предприеме действия за учредяване на синдикален блок, да осъществи по-широки междусиндикални контакти, да направи всичко възможно за прекратяване на синдикалната дискриминация, включително и промяна на трудовото законодателство.

В случай че бъде гарантирана добронамереността и от страна на останалите учредители и по въпроса се подходи прагматично, НСФ "ГМХ" ще даде своето съгласие и за съдебната регистрация на новоучредения блок като юридическо лиие.

Изпълнителният съвет на федерацията и по-висшите й органи си запазват правото за отношение след постигане на конкретни цели. Обединението ще ни даде повече сила в борбата за демокрация и за възстановяване на социалната сигурност на българския народ, но и сами да останем - пак ще се борим докрай - това бе мото на IV конгрес на НСФ "ГМХ".

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА. Документът е адресиран до Народното събрание, до министър-председателя, до министрите на външните и на вътрешните работи и до средствата за масово осведомяване.


В името на българските национални интереси Българската национално-радикална партия /БНРП/ настоява:

1. Да се върне в пълен обем насилствено отнетата при национализацията и колективизацията земя на българските собственици, както и да им се изплати рента за целия период на нейната експлоатация от несобствениците.

Българската социалистическа партия /БСП/ трябва да се откаже от налудничавото си намерение да отнеме чрез закон 20% от земята на българските собственици, за да оземли на безценица с нея и с общинска земя, както и с такава, превърната в селскостопанска, от горския държавен фонд турскоезични и цигани.

Ако БСП чрез мнозинството си в 37-то /или последващи/ Народно събрание наложи това свое намерение, тя ще извърши поредното си национално предателство. И нека не бъде самоуверена в своята ненаказаност.

Българите трябва да се поучат от грешката на арабите в Палестина, които безразсъдно, за много пари са продавали своята земя на евреи, върху която последните, след повече от две хиляди години, организираха през 1947 г. еврейската държава. За алчността си палестинските араби днес плащат с кръвта си. И дали ще има това край?

Българите не следва да забравят съвета на Ахмед Доган към турчеещите се мюсюлмани в България да купуват земя, независимо дали е плодородна или не, защото те купуват територия, и че Турция със своите банки и капитали е насреща!

2. На хора с двойно гражданство и с чуждо самосъзнание, както и на български граждани с чуждо самосъзнание в никакъв случай не трябва да се продава българска земя.

3. Земята да се върне в реални граници на българските собственици. Те, а не продажни и преследващи лични користни, партийни или сепаратистични интереси депутати и корумпирани чиновници, трябва да решават въпроса за използването, уедряването, кооперирането и пр. на собствената си земя.

4. С общинска земя да се оземлят българи бежанци и тяхните наследници, а също и българи, живеещи извън днешните предели на България.

5. От няколко години ДПС и югоизточната ни съседка издирват документи в османските архиви, според които разни аги и везири през периода на турското робство са заграбили българска земя и в пределите на днешна България. Турция чрез ДПС и други организирани от нея в България турски легални и нелегални сепаратистични и шпионски структури, чрез своето Министерство на външните работи, тайните си служби, пропагандната си машина, корумпирани чужди, в това число и български журналисти, както и под маската на чужди правозащитни организации и фондации, особено такива, свързани с ЦРУ, и пр. е започнала манипулация на световното обществено мнение, за да предяви и удовлетвори предстоящите си хищнически претенции към български земи, заграбени от нея през петвековното кръвожадно турско робство, както и след 1878 г. БНРП не само предупреждава, но се обръща към Народното събрание, правителството, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, както и към съответните държавни институции, към политическите партии и средствата за масова информация да сторят всичко възможно да предотвратят и разобличат грабителските имперски мераци на петвековния ни поробител. Българското и световното обществено мнение трябва да бъдат осведомени за завоевателната политика на Турция.

Вследствие на извършения след 9 септември 1944 г. от БКП разгром на българското село, особено поради наложената безпощадна експлоатация в ТКЗС, когато за един трудов ден се заплащаше само с цената на един хляб, българските земеделски стопани чрез насилствената колективизация бяха вкарани в ТКЗС масово, с разкъсваща ги болка напуснаха родните си места и се изселиха в градовете в непоносими битови условия. Така беше унищожена българската хилядолетна земеделска културна традиция. По тази причина бяха унищожени или загубени много от документите за собственост на земята, за сградите и инвентара. В немалко окръзи такива документи са унищожени и в архивите на съответните държавни институции. Освен това прекъснатата през 45-те години връзка и приемственост между три-четирите поколения на разбитите, разпилени и пролетаризирани семейства на българските собственици е изтрила от паметта на днешните им потомци информацията за притежаваните от тях земи. Към това следва да се прибави фактът на унищожените граници и пътища между нивите, предадени на ТКЗС по време на колективизацията. Реалното количество земя не може да се установи и по запазените в някои общини книги отпреди 1944 г. за нарядите и данъците, защото българските собственици, заплашени от огромните реквизиции, са били принудени да записват съществено по-малко декари, отколкото са притежавали.

Преди 9 септември 1944 г. твърде малко турчеещи се семейства са притежавали земя. След тази дата при организацията на ТКЗС всички безимотни турскоезични са били приети в ТКЗС като равноправни членове наравно с българските собственици. Освен това в обезлюдените от престъпната аграрна политика на комунистите български села БКП настани в тях безимотни турчеещи се от кърджалийските и други чукари и им предостави безвъзмездно земята, къщите, инвентара и пр. на прокудените от нея български собственици. Така БКП насила ислямизира и турцизира с интернационалната си политика твърде много чисто български селища, където новите заселници се настаниха като господари и в такива благоприятни условия започнаха да се размножават, да грабят и се обогатяват незаконно. За така заграбеното от българските граждани с турско самосъзнание свидетелстват богатствата им, които се разкриха при голямата "екскурзия" през 1989 г. Бедният български народ беше изумен и потресен от разкрилата се, неподозирана дотогава от него картина! Днес в тези неколкостотин села, в които по дълбоко антибългарския закон за изборите са избрани кметове от неконституционното сепаратитско ДПС, българските собственици не могат да се завърнат и да получат своята земя и собственост, защото там господства с диктата си ДПС. Подопечните на ДПС поземлени комисии там не признават документи за притежавана от българските собственици земя и др. като нотариални актове, документи за собственост, съхранявани в съответните окръжни архиви, случайно запазени в деловодствата на ТКЗС пълни или откъслечни списъци за внесената в ТКЗС или изоставена от прогонените българи земя, инвентар, добитък и т.н. Неправомерно установеният от антибългарското ДПС диктат в тези селища, от които бяха прокудени българските собственици, е причина земята и цялата друга собственост да бъде заграбена от турскоезичните несобственици. Това те постигнаха с помощта на поземлените комисии, общинските кметове и съветници от ДПС, чрез лъжливи свидетелски показания от турчеещи се и подадени от тях декларации с неверни данни за земя и собственост, подадени по силата на гласувания от Народното събрание, накърняващ българските национални интереси закон за земята.

БКП, съответно БСП, следва дълбоко да се замисли над създадените от нея престъпления срещу българското село и българските собственици. В никакъв случай не трябва да се приеме прибързан, продиктуван от външна и вътрешна конюнктура и от политическа партизанщина закон за земята. Новият закон за земята и държавната власт трябва реално да върнат на българските собственици отнетите им имоти: земя, къщи, села и др., предоставени безвъзмездно на турчеещи се и на цигани. Той трябва да стимулира българските собственици за селскостопанско производство и да възвърне отново предишната дълбока привързаност и гореща любов на българина към земята. И никакво оземляване на хора с чуждо етническо съзнание, които като пета колона на Турция не само желаят, но и с вкореняването си в българската земя ще унищожат икономически и политически България. Само такъв закон може и трябва да защити българските национални интереси, целостта и независимостта на българската държава.

София, 6 март 1995 г.

                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СИМЕОН ВТОРИ ПО ВЪПРОСА ЗА ГЕРБА НА БЪЛГАРИЯ, РАЗПРОСТРАНЕНО ОТ НЕГОВАТА ПРЕССЛУЖБА В СОФИЯ.


Печално е да се губят толкова усилия и най-вече време в спор около една подробност като това дали лъвът да бъде коронован или не, когато народът очаква друго от парламента. От хералдическа гледна точка едва ли може да бъди дискутиран гербът на България до 1946 г. С изящната си естетика и девиз, валидни и днес, той ярко изпъква пред новите проекти. Страни като Полша, Унгария и Чехия, с които се налага сравнението поради факта, че сащо са преживели една марксистка диктатура, доказаха, че мъдро се придържат към историческото си минало. Възвърнаха традиционната си символика, без да изгубят месеци в трагикомични дискусии, и показаха политическата си зрялост. Това едва ли застраши републиканската им форма на управление. Още по-фрапиращ е случаят с Русия, чийто съвременен герб съдържа всички царски атрибути като короната, двуглавия имперски орел, жезъла и златното кълбо с кръстче отгоре, както и други княжески поделементи, и доколкото знаем, от това Русия не се е превърнала в монархия.

Жалко за републиката, ако тя разчита единствено на нелепостите, които придружават кампанията около избора на герб, за защита на стойностите си, докато се пренебрегват много по-значими действия, които да я утвърдят. Недостойната дискусия, на която сме свидетели, е в ущърб най-вече на институциите, чиято ефективност и доверието в тях се поставят под съмнение. Обезпокояващ е фактът, че национален символ като герба може да бъде превръщан в обект на обществен присмех. Въпросът надхвърли границите на България и освен че се възприема с чувство за хумор, параноичната фобия на някои хора към короната се смята за ярък признак за необещаваща нищо ново политическа нетолерантност.

Време е да се гледа напред, да се преодолее тесногръдото мислене, да се обединим около градивното и да не издребняваме в подобни теми, още повече че съществуват други, много по-важни въпроси, които чакат своето решение!

Царят се опасява, че поради ограничените и закоравелите предразсъдъци на отделни личности, които не осъзнават разликата между хералдическа символика и политическа форма на управление, в световното обществено съзнание България може да застане сред последните по пътя към промяната.

Мадрид, 2 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА МОНАРХИЧЕСКИ КЛУБ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩОТО ГЛАСУВАНЕ НА ГЕРБ НА БЪЛГАРИЯ.


Отечеството ни е изправено пред избора за герб.

Четиригодишното обсъждане показва колко отговорно се отнася то към своя символ. Защото той, веднъж приет, трябва да ни служи за столетия.

Господа от социалистическото мнозинство в Народното събрание, от вас зависи историческото решение. Вие безспорно съзнавате тази своя мисия.

Обръщаме се към съвестта ви.
 
Възвръщането на стария герб ще бъде акт на национална приемственост, независимо каква е тя. Всеки народ трябва да уважава съдбата си, колкото и трагична да е тя.

Ако гласувате за стария герб, народът ни ще ви приветствува. Както направиха народите на Русия, Унгария и Полша.
 
Ако гласувате за новия, лишен от величественост, герб, ще си осигурите народното негодувание за дълги години напред.

Гербът не означава червена или синя политика. Той е идеалът за Велика България, против който не може да застанете.

Ако имате и най-малкото съмнение в правилността на избора си да наложите новия опростенчески герб, тогава позовете се на българската законност. Тя предвижда допитване. При него всички ще се опрем на народната мъдрост.

Ние, интелектуалците от клуб "Св. Иван Рилски", настояваме да проявите разум и се насочите към утвърждаването на стария герб. Изоставете неизживените си предразсъдъци и амбиции. Нека не достигаме до сложната и скъпа процедура на общонародното допитване.

Ще се разделим ли с девиза - символ на българщината: "Съединението прави силата"? Ще изоставим ли коронясаните лъвове, изразяващи силата на българските царе и пълководци"?

Поколенията няма да ни простят, ако сгрешим.

София, 28 февруари 1995 г.

                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Наско Мандаджиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ.


Парламентарната група на Движението за права и свободи /ПГ на ДПС/ като универсална правозащитна парламентарна формация сериозно е обезпокоена от нарушенията на правителството на г-н Жан Виденов в лицето на Дирекцията по вероизповеданията и от представителите на местната изпълнителна власт в някои от смесените региони на конституционните права и свободи на мюсюлманското вероизповедание.

Ние смятаме тези действия за недопустимо посегателство върху религиозните права и свободи на българските граждани, за грубо нарушение на конституцията и на законите на страната, на международните стандарти по религиозните права. Ние ги преценяваме като опасни тенденции за връщане към времето на тоталитарната власт на Тодор Живков, като рекомунизация в областта на религиозните вероизповедания, на намеса на държавната изпълнителна власт във вътрешния живот на религиите.

Без никакво сериозно основание правителството на г-н Жан Виденов направи опит за оспорване на законността на Главното мюфтийство, Висшия духовен съвет и на регионалните мюфтийства. Те законно съществуват и функционират в продължение на повече от две години при три правителства - на г-н Филип Димитров, на проф. Любен Беров и на г-жа Ренета Инджова. Поддържат регулярни отношения със сродните международни организации. Избрани са и са конструирани напълно законно от проведената конференция на мюсюлманите в България от 19 септември 1992 г. съобразно чл. 16 от Закона за вероизповеданията. Уставът за духовното устройство и управление на мюсюлманите в Република България е утвърден от Министерския съвет по реда на член 6 от Закона за вероизповеданията. Главният мюфтия и Висшият духовен съвет са регистрирани по съответния начин. Във връзка с депутатско питане правителстзото на проф. Беров дава следния отговор: "Главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание в Република България е Фикри Сали Хасан" и че "претенции на други лица да изпълняват функциите на главен мюфтия са неправомерни".

За да се сложи край на опитите за разделяне на мюсюлманското вероизповедание, Висшият духовен съвет и главният мюфтия Фикри Сали Хасан решават да се свика извънредна конференция на мюсюлманите в страната на 6 март 1995 г., непосредствено след Рамазан Байрам. Това е естественият път за решаване на вътрешните въпроси на мюсюлманското вероизповедание.

Сега правителството на г-н Жан Виденов без никакво основание отхвърля легитимността на законния главен мюфтия Фикри Сали и ВДС на мюсюлманите в България, опитва се да узакони извънредната конференция на Недим Генджев.

ПГ на ДПС смята, че тези действия на изпълнителната власт противоречат на конституцията, на законите и на каноническото ислямско право.

1. Извънредната конференция на Недим Генджев е нелегитимна. Участниците са събрани от улицата и са докарани с автобуси в София, без да са били избрани за делегати от съответните мюсюлмански настоятелства. В Главното мюфтийство са постъпили десетки и стотици протестни телеграми, петиции, подписи, които показват, че техни представители и делегати не са участвали в тази конференция. Това се отнася за основните смесени райони като Разград, Шумен, Кърджали, Айтос, Смолян, Гоце Делчев и др. Предполагаме, че техните оригинали се намират в Дирекцията на вероизповеданията.

2. Въпреки устните и писмените искания на депутати от 37-то Народно събрание дирекцията по неизвестни причини не предоставя устава и решенията, приети под диктовката на Недим Генджев. Този факт сам по себе си говори достатъчно красноречиво.

Този устав противоречи на конституцията, на законите на страната, на принципа на демокрацията и на ислямското каноническо право. Освен това в ръководните органи са избрани полуграмотни хора, които нямат елементарно духовно или светско образование. Така за главен мюфтия е посочен Басри Хаджъшериф, който няма даже завършено средно образование, а председателят на Шериатския съд е съмнително дали има прогимназиално образование. За председател на Висшия духовен съвет е избран г-н Недим Генджев, лидер на Демократичната партия на справедливостта. Това е в грубо противоречие с чл. 13 от Конституцията на Република България. Недопустимо е съвместяването на лидерството на политическа партия с председателството на ВДС.

Ако Тодор Живков и БКП носят вината за опитите за насилствената асимилация на мюсюлманското малцинство и за религиозен геноцид, то правителството на г-н Жан Виденов открива пътя към рекомунизацията в областта на мюсюлманското вероизповедание, на връщането пак на Недим Генджев - бивш кадрови офицер от органите на сигурността през времето на тоталитарната власт, активен участник като главен мюфтия в т.нар. възродителен процес, и на бившите мюфтии от това време, също активни участници в насилствената асимилация и религиозен геноцид.

По този начин изпълнителната власт създава изкуствено предпоставки за религиозна конфронтация, противопоставяне вътре в ислямското вероизповедание, на въвеждане на забрани в режима на джамийските храмове, за сменяне на патрони на ключалките, както е в джамията в София, на запечатване на мюфтийства, на извършване на насилие над вярващите и насилствени окупации. Това са опасни действия с непредвидими последствия.

ПГ на ДПС се обръща към Тридесет и седмото народно събрание, което по конституция има правото на парламентарен контрол върху правителството, да съдейства за пресичането на опитите на изпълнителната власт да превишава своите права.

ПГ на ДПС ще се обърне и към президентството, към Главна прокуратура, Висшия съдебен съвет, Конституционния съд и към международните организации за защита на религиозните свободи от всякакви посегателства.

ПГ на ДПС изразява надеждата, че ще надделее разумът, че ще възтържествува разбирателството между всички вярващи. Те сами, без намесата на политически партии и организации, съобразно с нашата конституция, със законите и своите вътрешни канонически правила, ще вземат балансирани решения на извънредната мюсюлманска конференция, насрочена за 6 март 1995 г.

ПГ на ДПС призовава правителството и Дирекцията по вероизповеданията да престанат да се месят във вътрешните дела на ислямското вероизповедание в Република България.

София, 1 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ, НА МЛАДЕЖКИЯ БЪЛГАРСКИ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ И НА РАБОТНИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПАНИХИДА ЗА УБИТИТЕ ОТ НАРОДНИЯ СЪД.


За периода 1941/1944 г. без съд и присъда са избити от фашистите над 20 000 верни синове и дъщери на народа, сред които и деца на 10-12 години.

Изразяваме гневния си протест против проведената от СДС панихида за избитите от народния съд. Процеси срещу фашистките палачи имаше не само в България, а и в други европейски, демократични държави.

София, 1 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ "ПОЛИТИЧЕСКА БИОЛОГИЯ - ОПИТ ЗА ПРИНОС В ТЕОРИЯТА" - /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЛУБ "СОЛИТОН" ПРОФ. ИВАН ЦЕНОВ. Организацията е неформален клуб, учредена през 1995 г. от интелектуалци, които работят в областта на теорията на системите. Вторият съпредседател е Здравко Андонов.


Ето нашата теза.

Историята с "Краят на Историята" мирише на нещо много познато. Познато е поне за нас, живеещите в бившия социалистически лагер. Беше ни вече обяснявано, че комунизмът е "Краят на Историята". Е, обясняваха ни го комунистите. Сега ни обясняват, че либералната демокрация е "Краят на Историята". Обясняват ни го сега демократи. И ето го, г-н Фукуяма, американец от японски произход, влиза в ролите на Хегел и Маркс и от най-високо място ни дава теоретичната основа на ... "Новия ред". Защо бе избран именно японец за научна реклама на американската либерална демокрация е отделен, много важен въпрос. Ами защото има и японски вариант на либерална демокрация, който хич не е по вкуса на Чичо Сам! Нещо повече, либералната демокрация е либерална именно затова, че не предполага готови схеми и сценарии. Либералната демокрация има за своя база националните традиции. Опитът да се пренесат механично постиженията на либералната демокрация от една нация към друга е твърде опасна игра. Социалното инженерство е винаги опасно, независимо дали ще се "строи" комунизъм, либерализъм или каквото и да било. В това отношение е пълна ирония поведението на България. В рамките само на 50 г. България първоначално изцяло отхвърли своето "капиталистическо минало" в полза на "комунистическото бъдеще", а след това направи точно обратното. България не дава основания да бъде причислена към човешките общества. Ако човекът е животното с най-голяма памет, което определя и неговата водеща позиция в природата, то човешкото общество е именно такова, защото съхранява информация от голям времеви интервал. Хората в това общество не започват "отново", "на празно място", хората използват натрупаната от поколения информация, което им дава възможност поне да не допускат минали грешки. Не мога в такъв момент да не си спомня думите на един добре известен политик, който на среща със студенти заяви: "Трябва да жертваме паметта на няколко поколения!".

Спомняте ли си, г-н Кюранов?

Нека да направим анализ на събитията, свързани с датите 9 септември и 10 ноември. Какво е общото в тези събития, независимо че в двата случая цялата концепция за развитието на България се гради върху, на пръв поглед, напълно противоположни идеи.

1. "Великите сили" се договарят за политическото бъдеще на България.

2. "Великите сили" се договарят за политическото си влияние в България.

3. "Великите сили" определят супервайзор, който ще се грижи за изпълнение на договореностите.

4. Супервайзорът идеологизира проблемите на България, което води до класическата формула: "Разделяй и владей!".

5. Супервайзорът организира "революция" за "сваляне на стария режим", като в случая на 10 ноември цинизмът е пълен. "Старият режим" е въведен по-рано от същия този супервайзор.

6. Супервайзорът започва операции по въвеждане на "новия режим". Всеки българин, който вижда играта, който има смелост да се противопостави на супервайзора, бива обявен за "враг на прогреса" и в крайна сметка премахнат.

Тази схема се повтаря два пъти в рамките на по-малко от 50 г. Точното число е 45. Дали след 45 г. /вече 40 г./ нашите потомци няма да пеят: "45 години стигат!"? Ще успее ли нашето поколение да запази информацията от днешните събития за следващите поколения? Ще осмисли ли нашето поколение какво точно стана през последните 50 г., за да предпази потомците от повторение на горната схема? Едва ли. Няма признаци за подобен оптимизъм. Черната информационна дупка си върши своята работа. Тя е изобретение на съвременната цивилизация.

Но нека се върнем към изложената по-горе схема. Има два особено тъжни факта.

1. България губи войната и веднага, без бавене, преминава на страната на победителите. Събитията през 1944 г. са изчистени. България е бита като съюзник на Германия, но за броени часове става съюзник на Русия. По-сложен е случаят през 1989 г. "Комунистическа България", "губи" /студената/ война като съюзник на "Комунистическа Русия", но "Демократична България" "побеждава" като съюзник на "Демократична Русия". Е, този път в съюз с "целия демократичен свят"!

2. В България е отгледана една специална "порода", която е готова "в името на народа", "в името на новото" да отрече дори и себе си.

Тези факти доказват, че покрай повтарящата се дандания за "светлото бъдеще" има някаква зловеща закономерност, има нещо инвариантно в процесите, обуславящи пътя на България.

Това нещо бих нарекъл модернизиран вариант на имперска политика.

Нужно ли е да споменавам имената на съвременните империи?

Ще кажете: "Така е. Какво можем да направим?"

Ще ви отговоря: "Поне да не се правим на глупаци!"

Не е срамно да свалим шапка на сърбите. Поне така мисля...

Нека да се почувстваме, поне за миг, съпричастни на нещо достойно. Ако не като българи, то поне като съвременници на един феномен, гордост за цялото мислещо човечество.

Феноменът Стивън Хокинг.

Колко хора знаят за живота на проф. Хокинг? Колко хора знаят за коварната болест на проф. Хокинг, която, развивайки се прогресивно вече 20 г., го е превърнала по всички медицински стандарти в почти 100% инвалид. И този малък процент, който все още съществува, прави от Стивън Хокинг по-пълноценен, по-полезен за човечеството от всеки друг. Тук не става въпрос само за научните постижения на проф. Хокинг. Тук става въпрос за човешките качества на Стивън Хокинг. Стивън Хокинг също иска "Краят на Историята". Стивън Хокинг иска цялото знание за произхода и бъдещето на Вселената. Той иска черните дупки, за да могат хората да пътуват през тях от вселена във вселена. Ако е възможно.

Благодарим ти, Стивън!

Накрая, много ми се иска да извикам в стил Жорж Ганчев:
"Хей, българино, отвори си очите, събуди се! Докажи, че си достоен човек! Направи така, че потомците ти да не се срамят, че са болгари!"


БЛАГОДАРНОСТИ

С това завършвам. Още веднъж искам да използвам случая да благодаря на д-р Андонов, без чиято безкористна подкрепа и критика този труд не би имал завършен вид.


ЕДНО ПОЯСНЕНИЕ

В изречението:
"Отношението на числото 200 милиарда /ката,/ и числото 39 /гьобелса/ служи за относителна количествена мярка за приноса на медиите при създаването на информационна черна дупка", се използва понятието "гьобелс". Това понятие служи за единица мярка за измерване на обекти от типа на информационна черна дупка. По този начин се отдава заслуженото признание на проф. Гьобелс, автор на една от основните теореми в теорията на информационните черни дупки.

Теорема на Гьобелс:
Ако една лъжа се повтори 100 пъти, тя става истина. Тук е мястото за симетрична теорема.

Теорема на Ценов:
Ако една истина не се повтори 101 пъти, тя не е истина.


ЛИТЕРАТУРА
1. С. Хокинг. Черни дупки и бебета вселени. 1994 г.
2. Ф. Фукуяма. Краят на Историята. 1988 г.
3. И. Ценов. Трансцеденталното магаре, или пътят на България през Европа минава през "Фикултето". В. "Труд", 1992 г. /12 ноември/.
4. И. Ценов. Никога в клетката /оригинално заглавие - Баста!/. В. "Либерален конгрес", 1992 г.
5. И. Ценов. Времето, в което живеем. В "Либерален конгрес", 1994 г.


РЕЗЮМЕ

Нерегламентиран секс и кой кой е в политическия театър в България

На основата на получените в част 1, част 2 и част 3 резултати се прави опит да се изследва генезисът на основните политически фигури на интимната /нежната/ революция в България. Наред с основните фактори на генезиса, БКП и ДС, се изследва и влиянието на второстепенни фактори: хомо- и бисексуалност, психиатрични особености, неоеничарство /репресирани, или деца и внуци на репресирани от комунистите/, родови връзки, умствена недостатъчност, силно въображение и др. Независимо че в изследването са отчетени и странични /второстепенни/ фактори, още веднъж се показва ключовата роля на понятието "Нерегламентиран секс".


КЛЮЧОВИ ДУМИ /ИМЕНА/

ЖЕЛЮ, ПЕТКО, ДИМИТЪР, РУМЕН, АЛЕКСАНДЪР, ФИЛИП, ЖАН, АХМЕД, ИВАН, СТОЯН, СТЕФАН, АСЕН, КЛАРА, ВАСИЛ, АНДРЕЙ И МНОГО ДРУГИ.

София, кв. "Дървеница"

26 януари - 21 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЦЕЛИ И ИДЕИ НА КЛУБ "ИНТЕРИНТЕЛЕКТ" С ПРЕДСЕДАТЕЛ МИНЧО МАРИНОВ.


Интелектът е основна и движеща сила на научно-техническия прогрес. Изграждането му започва от родителите в първия миг след раждането, оформят го от детската градина до университета педагозите и продължава безконечното му развитие и усъвършенстване.

Всяка модерна и силна държава отделя и изразходва една немалка част от ресурсите си за възпитание и обучение. Бързо настъпващата научно-техническа революция предизвика глад от специалисти в една или друга област на икономиката. Разработват се нови образователни програми за насищане на интелектуалния пазар, обхващащ всички клонове на индустрията, земеделието, космическите изследвания и др.

При все че електрониката и автоматиката заместват голяма част от труда на специалистите, човекът със здравия си разум води и ще направлява послушните машини - плод на интелектуалния му труд.

Не е тайна, че за третиране на интелекта на индивида шахматът като най-силна и древна мисловна игра отдавна привлича погледи на учени и педагози. На международния конгрес за даровити деца /Хамбург ’84 г./ в центъра на вниманието му бе поставено обучението по шах в училище.

Франция и някои европейски страни го въведоха, но педагозите запитаха мястото на кой предмет да заеме шахматът в претрупаната учебна програма, не може ли да се изучава и практикува извън нея?

Повече от 30 години като учител математик-физик използвам във и извън училище шахматни и интелектуални игри за активизиране на мисленето.

Многогодишните ми опити се наблюдаваха и поощряваха от просветните ни институти, особено след световния конгрес в Германия.

След дълго експериментиране и търсене на начини и средства за едно по-рационално и интригуващо използване шахмата /не само в училище/ като стимулатор на мисленето стигнах до създаването на шахмодула - дозиращ серии от шахматни и интелектуални игри, съчетани и замислени да тренират мисленето и в часовете за отдих и отмора у дома, игротеките и туризма.

За шахмодула, защитен от ААП и ИНРА, се появиха много публикации, след като бе излъчен и награден с първа награда в телевизионно състезание. Наши и чужди фирми проявяват интерес за тиражирането му, но ние успоредно с това целим да онагледим и пропагандираме чрез него някои актуални у нас и по света проблеми.

Като педагози създадохме шахмодула да тренира разума на този, на когото се опира доброто във вечната борба със злото.

За съжаление и днес по-голямата част от световния интелект е в плен, стои и твори в сянката на политически, етнически и икономически пристрастия. Противно на природните закони, интелектът, основен и независим аргумент на човека, продължава да е зависим и функция на пристрастия.

Ярък пример освен нас са балканските страни, където България географски лежи в центъра на това димящо динамитно буре.

Време е в края на тревожния ни и напрегнат еко-ядрен век интелектът, плод на толкова многогодишно отглеждане и усъвършенстване, да заработи активно и независимо за спасяване на природата, отечеството и човечеството.

Тези бяха мотивите ни като педагози да основем и задействаме клуб "Интеринтелект", олицетворяващ целите и идеите си чрез алгоритмите от игрите на шахмодула.

Експериментирайки с шахмоделите още в началото на 80-те години, забелязахме, че в Хелзинки политиците от Изток и Запад при символичната им среща върху класическата шахматна дъска представиха малък шанс за жадувания от хората реми-мир. За срещата им в Рейкявик приготвихме нова шахматна дъска за трима с послание да допуснат на нея равностоен партньор, независим "Световен съвет от учени", осигуряващ по-голям шанс за политически и екологически мир на Земята. За наше разочарование посланието и изработеният за целта шах за трима едва достигнаха и спряха пред вратите на Централния комитет тогава и Министерството на външните работи.

Последните години, когато рухнаха преградите между народите, здравият разум и интелектуалният потенциал все още стоят в плен на пристрастия.

Няма свой независим статус и програма за бързо регулиране на нарастващите регионални и глобални проблеми.

Разсъждавайки и споделяйки с годините тревожните факти с обикновени хора, интелекуалци от различни политически и етнически цветове, МНП, подкрепени от синдикатите, Националния клуб на учителите с нови идеи и др., огласихме частично обръщение на клуба на балкански и европейски езици към хората със здрав разум. Резултатите от отзвука ни изненадаха.

Интелектуалци и бизнесмени у нас, на Балканите и в Европа ни подкрепиха и настояват за организиране на балкански форум на здравия разум, който да прерасне постепенно в европейски и световен.

Определено считаме, че сега е моментът забелязаната от света малка България, пак чрез спорта, да огласи и приложи на дело у нас една идея с голям заряд като български модел през прехода. При все че някои се опитват да откраднат идеята ни, пропагандирана и дискутирана с годините, само клубът може да я афишира лаконично и онагледи разбираемо по света и у нас чрез шахмодула. Последният с помощта на разноцветните си шах-фигури и шах-дъски демонстрира разбрано за всеки необходимостта от здрав разум.

Не страдаме от мания за величие, но ние, българите, точно сега имаме свой звезден миг да афишираме по света и у нас ролята и отговорността на разума, създавайки спасителна партия - движение "Здрав разум" - конгломерат от всички политически и етнически цветове у нас.

Повече от необходим е такъв съюз сега, когато политическите ни гладиатори отново ще извличат страната ни към сполуката с усилията на орела, рака и щуката...

В гледано телевизионно време отлично можем да покажем на българския народ как трябва и може да стане това.

Към този спасителен бряг клубът търси подкрепата на обикновените хора, интелектуалци, бизнесмени, радио, телевизия.

Огласяване, подкрепяне и издигане от целия български народ на една нова надполитическа партия - движение "Здрав разум", трябва да еволюира и доминира за спасението на България в новия парламент.

Огласяването на едно ново световно надполитическо и надетническо и расово движение "Здрав разум" ще помогне на човечеството да премине успешно и целенасочено в новия XXI век.

Клуб "Интеринтелект", основан на базата от логиката и разновидностите от древната шахматна игра, апелира към интелектуалния потенциал на планетата да се извиси над пристрастията си, да обособи и да излъчи компетентен и независим световен съвет от учени експерти, който да поеме съдбата на човечеството и Земята.

Никой обикновен човек, учен, изобретател, политик от една или друга раса или етнос при екологическа или ядрена катастрофа няма да има и да може да разчита на свой последен шанс за изкупление пред човечеството както Алфред Нобел.

Катастрофите с "Чалънджър", Чернобил, Босна и други деликатно загатват това.

Крайно време е ние, човеците, опрени на здравия си разум, да излезем с достойство от стария и да тръгнем уверено в новия век.

София, 7 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
07.03.1995 г.


Редактори: Валентина Игнова - деж. ред.
                    Нина Гаврилова
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!