7 март 1990

СОФИЯ, 7 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 47 /65/
 

     СОФИЯ, 7 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТ ПО ИНИЦИАТИВА НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ".


     ОБРЪЩАМЕ СЕ С МОЛБА ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ПО ЖИЗНЕНО ВАЖЕН ЗА НАШАТА СТРАНА ПРОБЛЕМ. ПОРАДИ НЕДАЛНОВИДНАТА ПОЛИТИКА НА БКП И ПРЕСТЪПНОТО УКРИВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ЧЕРНОБИЛ, ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ Е КАТАСТРОФАЛНА. ТЯ Е ДОВЕЛА ДО ВИСОКО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ТЕЖКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ УПОТРЕБАТА НА ТЕЗИ ХРАНИ СЕ ПРОЯВЯВАТ В НАМАЛЕНОТО РАВНИЩЕ НА РАЖДАЕМОСТТА, ПОВИШЕНОТО НИВО НА АБОРТИТЕ, РАЖДАНИЯ С МАЛФОРМАЦИИ, ДЕТСКА СМЪРТНОСТ И ЗАБОЛЯЕМОСТ.
     НИЕ СЪЗНАВАМЕ, ЧЕ ПРОБЛЕМИТЕ МОГАТ ДА СЕ РЕШАТ ЕДИНСТВЕНО С ПРИЛАГАНЕТО НА КОМПЛЕКСНИ МЕРКИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА НАШАТА ПРИРОДА. НЕОТЛОЖНОТО Е, ОБАЧЕ, ВЗЕМАНЕТО НА СПЕШНИ  МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕТСКОТО ХРАНЕНЕ. ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС С МОЛБА ЗА СПЕШНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДЕТСКИ ХРАНИ И ДЕТСКИ ЛЕКАРСТВА.  НЕОБХОДИМИ СА НИ СЪЩО И СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ. СГЛОБЯЕМИТЕ КЪЩИ СА ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В СТРАЖИЦА, КЪДЕТО ВЛАСТИТЕ БЕЗОТГОВОРНО СЕ ОТНЕСОХА КЪМ НУЖДИТЕ НА ХОРАТА, И ЗА ОСТАНАЛИТЕ БЕЗ ЖИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ТУРЦИ, КОИТО ИМАХА НЕЩАСТИЕТО ДА НАПУСНАТ БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ТОВА ЛЯТО КАТО "ЕКСКУРЗИАНТИ".
     МОЛИМ, ДОСТАВКАТА ДА Е В НАТУРАЛЕН ВИД И ДА Е ПОД КОНТРОЛА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И НА ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ.
                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 

             Х   Х   Х

СОФИЯ, 7 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА /ПСП/.
   
 
         ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ПОЛОЖЕНИЕТО, В КОЕТО СЕ НАМИРАТ НАШАТА СТРАНА И ОБЩЕСТВОТО И ОТ ЖЕЛАНИЕТО НИ ДА ПОМОГНЕМ ЗА ПО-БЪРЗОТО ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ, СТОПАНСКИЯ, КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ ДО РАЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО ОТ ПЪРВИЯ НИ КОНГРЕС НА ЦЯЛОСТНА И ЗАДЪЛБОЧЕНА ПРОГРАМА ПО ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА ЖИВОТА, НИЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА:
     1. СЪЗДАВАНЕ НА МНОГОПАРТИЙНО ОБЩЕСТВО С ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.
     2. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА БЪДЕ ВИСШ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН. ТО ДА ИЗВЪРШВА ПОСТОЯНЕН И ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НАД ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДРУГИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ.
     3. ОСНОВЕН ЗАКОН НА СТРАНАТА ДА БЪДЕ КОНСТИТУЦИЯТА. В НЕЯ ТРЯБВА ДА ЗАЛЕГНАТ  ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ТРАДИЦИИ ОТ НАШАТА ИСТОРИЯ, СЪОБРАЗЕНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ЦИВИЛИЗОВАНОСТ ОТ СВЕТОВНОТО РАЗВИТИЕ НА НАСТОЯЩИЯ ЕТАП, ЗАЛОЖЕНИ В РАЗЛИЧНИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ.
      4. ПЪЛНО РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА, ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
      5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕКИ ИЗБОРИ ЗА ДЪРЖАВЕН ГЛАВА И ВЪВЕЖДАНЕ НА МАНДАТНОСТ ЗА ТОЗИ ПОСТ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МАНДАТА.
      6. ПОСТИГАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТ И РЕАЛНО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ.
      7. ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА РАЗЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ.
      8. НЕДОПУСКАНЕ НА ФАВОРИЗИРАНЕТО ПО ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПЪТ НА КОЕТО И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ПАРТИЯ.
      9. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СИМВОЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ /ГЕРБ, ЗНАМЕ, ХИМН, НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ И ДРУГИ/.
      10. ЗАКОНОДАТЕЛНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
      11. РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ КАТО ОСНОВА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СВОБОДНО И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.
      12. СВОБОДАТА НА ИЗБОРИТЕ КАТО ОСНОВНА ГАРАНЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕН ПАРЛАМЕНТ.
      13. ПЪЛНА СВОБОДА НА МИСЪЛТА, СЛОВОТО И ПЕЧАТА.
      14. КОНСТИТУЦИОННА ГАРАНЦИЯ НА ПРАВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ СВОБОДНО ДА ОБРАЗУВАТ НЕЗАВИСИМИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СДРУЖЕНИЯ, ДВИЖЕНИЯ, ПАРТИИ И ДРУГИ.
      15. СЪЗДАВАНЕ НА МАКСИМАЛНИ УСЛОВИЯ, ПОДКРЕПЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНА ГАРАНЦИЯ, ЗА СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА ИНДИВИДА.
      16. РЪКОВОДНА РОЛЯ НА БОЛШИНСТВОТО, НО ПРИ КОНСТИТУЦИОННА ЗАКРИЛА НА МАЛЦИНСТВОТО.
      17. ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНИТЕ.
      18. ПРАВО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА СПРАВЕДЛИВ СЪД И ПОСТОЯННА АДВОКАТСКА ЗАЩИТА И ГАРАНЦИИ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНОСТТА И СОБСТВЕНОСТТА, ТАЙНАТА НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА И ТЕЛЕФОННИТЕ РАЗГОВОРИ.
      19. СВОБОДА НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ИЗЯВА НА ТЕХНИТЕ УБЕЖДЕНИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ВСЕСТРАННА ИНФОРМАЦИЯ.
      20. ХУМАНИЗИРАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ВРЕМЕННО ЛИШЕНИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА.
      21. ПРЕМАХВАНЕ НА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ.
      22. НАМАЛЯВАНЕ НА СРОКА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ВОЕННА СЛУЖБА - С ЦЕЛ НЕЙНОТО ПРЕМАХВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА АРМИЯ.
      23. ПЛУРАЛИЗЪМ НА ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ И ТЯХНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И РАВНОПРАВИЕ ПРЕД ЗАКОНА.
      24. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНО РАЗГРЪЩАНЕ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА СТОПАНСКИЯ, СОЦИАЛНИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.
      25. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА НОРМАЛНАТА УРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО НАЙ-МАЛКО ОГРАНИЧЕНИЯ В СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.
      26. СЪЗДАВАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА И СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА ИКОНОМИКА.
      27. ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНИ ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ЗА ЗЕМЯТА, СЛЕД ОБСТОЙНО РАЗРАБОТВАНЕ, ОТЧИТАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ДАДЕНОСТИ И НАЦИОНАЛНИ ТРАДИЦИИ И СЛЕД ВСЕНАРОДНО ОБСЪЖДАНЕ.
      28. ПРЕОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДЪРЖАВНИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТЯХНАТА ЕКОЛОГИЧНА ЧИСТОТА И ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТЯХНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ.
      30. АКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ СТРАНИ ВЪВ  ВСИЧКИ СФЕРИ НА НАШИЯ ЖИВОТ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ВЛИЗАНЕТО НИ В ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.
      31. СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВО, ОТВОРЕНО КЪМ СВЕТА, ГАРАНТИРАЩО  ПО-ПЪЛНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И  ИНТЕРЕСИТЕ НА НАЦИЯТА НИ.
      32. РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРЕСИВНА ДАНЪЧНО-КРЕДИТНА СИСТЕМА, ЗАЩИТАВАЩА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
      33. ГАРАНТИРАНА ОТ ЗАКОНА СВОБОДА НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ЗА ИЗБОР НА МЕСТОЖИВЕЕНЕ И РАБОТА.
      34. ПЛУРАЛИЗЪМ И НЕЗАВИСИМОСТ НА ПРОФСЪЮЗНИТЕ ДВИЖЕНИЯ.
      35. КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕФЕКТИВЕН ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ НАД ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ХОРАТА, КАКТО И НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
      36. ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕТО НА СПРАВЕДЛИВА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
      37. ПРЕМАХВАНЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ И ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СЛОЕВЕ ЕДНИ СРЕЩУ ДРУГИ.
      38. ГАРАНТИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТ НА РАЗВИТИЕТО НА НАШАТА КУЛТУРА В РАЗЛИЧНИТЕ Й НАПРАВЛЕНИЯ. ПОДСИГУРЯВАНЕТО Й ОТ ДЪРЖАВАТА С МАТЕРИАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ БЕЗ ВСЯКАКВА НАМЕСА В НЕЙНИЯ ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС.
      39. СЪЗДАВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И АВТОНОМНОСТ ПРИ БЮДЖЯТНО ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ТЯХНАТА ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ.
      40. СЪЗДАВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ДОПУСКАЩА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ С ФИНАНСОВИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.
      41. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАСОВАТА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ.
      42. ПРАВНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В СПОРТА.
      43. ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕЗАВИСИМА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, ОСНОВАНА НА МИРНОТО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ И СЪОБРАЗЕНА С НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.
      44. РАЗРЕШАВАНЕТО НА  ВСИЧКИ ВЪЗНИКНАЛИ СПОРНИ МЕЖДУДЪРЖАВНИ ПРОБЛЕМИ ДА СТАВА ПО МИРЕН НАЧИН, БЕЗ ОКАЗВАНЕ НА КАКЪВТО И ДА Е НАТИСК И БЕЗ УПОТРЕБА НА ВОЕННА СИЛА.
                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                          
                             X   X   X

     СОФИЯ, 7 МАРТ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОТО БЮРО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ И ИЗВЕСТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА ПАРТИЯТА.


                       Д Е К Л А Р А Ц И Я

     НА СВОЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ КОНСТАТИРА, ЧЕ В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ПО СТЕНИТЕ НА НЯКОИ СГРАДИ В СОФИЯ СА РАЗЛЕПЕНИ АФИШИ ОТ ИМЕТО НА ПАРТИЯТА С ЕКСТРЕМИСТКИ ЛОЗУНГИ И ПРИЗИВИ КЪМ НАСИЛИЕ. В СЪБОТНИТЕ ДНИ НЯКОИ
МЛАДЕЖИ СЕ ЯВЯВАТ В ЮЖНИЯ ПАРК В СТОЛИЦАТА С ПЛАКАТИ, НОСЕЩИ ИМЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, ЗАЛЕПВАТ НА ТЯХ НЯКАКВА ПРОГРАМА С ПРИМИТИВНО СЪДЪРЖАНИЕ И ПРАВЯТ АГИТАЦИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ.  ПО ВРЕМЕ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 3 ФЕВРУЛРИ 1990 Г. НЯКОИ ОТ ТЕЗИ МЛАДЕЖИ ЗАЯВИХА, ЧЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ КЪМ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, КАТО ПРИЕМАТ НЕЙНАТА ПРОГРАМА И УСТАВ. НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, БЕЗ ДА СА ОБСЪЖДАНИ КАНДИДАТУРИТЕ ИМ В ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ, СА ДОБАВЕНИ ИМЕНАТА ИМ В СПИСЪКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО. ПО-КЪСНО ТЕ ПРЕДПРИЕХА ДЕЙСТВИЯ ЗА НЕКОРЕКТНО ПРОНИКВАНЕ И В ОПЕРАТИВНОТО БЮРО, КОЕТО Е ПОСТОЯНЕН РЪКОВОДЕН ОРГАН НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ.
     ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ ОСЪЖДА И ПОРИЦАВА ПОСОЧЕНИТЕ ПРОЯВИ, КАТО ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЕ Е УПЪЛНОМОЩАВАЛ НИКОГО ДА ИЗВЪРШВА ПОДОБНИ ДЕЙСТВИЯ И РЕШИТЕЛНО СЕ ДИСТАНЦИРА ОТ ПОСЛЕДСТВИЯТА, ДО КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ.
     ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА ПАРТИЙНАТА ДИСЦИПЛИНА И МОРАЛ И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА САМОВОЛНИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВАЖДА ОТ СЪСТАВА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ИВАН СОТИРОВ, АВГУСТ МИЧЕВ, ЯВОР ПОПОВ, ЛЕНКО РУСАНОВ, ЙОРДАН АРСОВ, ИВАН ИВАНОВ И АНТОН СТОЯНОВ.
     РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРИКАНВА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ДА НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА ПРОПАГАНДА ОТ СТРАНА НА ТЕЗИ ЛИЦА.

26.2.1990 Г.
                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                          И З В Е С Т И Е

     БЮРОТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ СЪОБЩАВА, ЧЕ ОТСТРАНЕНИТЕ 11 ЧОВЕКА ОТ ПАРТИЯТА, БЕЗ ЗНАНЕНИЕТО И БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО, САМОВОЛНО ОБЯВИЛИ ЧРЕЗ В. "ДЕМОКРАЦИЯ" ИЗВЪНРЕДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 1 МАРТ 1990 ГОДИНА. НЯКОИ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ НЕПОЗНАТИ ЛИЦА - ОКОЛО 80 ЧОВЕКА, НЕОСВЕДОМЕНИ ЗА СЛУЧАЯ, СЕ ОТЗОВАЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, КЪДЕТО СА ИМ ИЗНЕСЛИ НЕВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ, ОКЛЕВЕТЯВАЩА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО. ТЕ СА ИМ ПРЕДЛОЖИЛИ И ПРИЕЛИ ДРУГА ПРОГРАМА И УСТАВ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН СА ГИ ПОДВЕЛИ И ОБРАЗУВАЛИ НОВА ФРАКЦИЯ.
     ОБРАЗУВАНАТА НЕЗАКОННА ФРАКЦИЯ НЯМА ПРАВО ПОВЕЧЕ ДА ДЕЙСТВУВА И НОСИ ИМЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, ЧИИТО ДОКУМЕНТИ СА ВНЕСЕНИ В СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ  СЪД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ С ПИСМО HP.4/17.01.1990 Г., ПРЕДИ ДА ПОЗНАВАМЕ ТЕЗИ ЛИЦА. ТЕ  НЕ МОГАТ  ПОВЕЧЕ ДА ПОЛЗУВАТ НЕЙНАТА ПРОГРАМА И УСТАВ, ПРИЕТИ ОТ 500 ЧОВЕКА НА ПЪРВАТА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.
     УМОЛЯВАТ СЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В СТРАНАТА ДА ПРЕКЪСНАТ ВСЯКАКВИ КОНТАКТИ С ТЕЗИ ЛИЦА И ДА НЕ СЕ ОТЗОВАВАТ НА ТЕХНИ ПОКАНИ.

2 МАРТ 1990 Г.
 
                             Х   Х   Х

     СОФИЯ, 7 МАРТ - СЛЕДВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛНИ ТЕКСТОВЕ НА ПРИЗИВА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ИЗВАДКИ ОТ УСТАВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА БНДРП.

ЗАЩО РАБОТНИЧЕСКА?
     В ТОВА БУРНО И ПРЕЛОМНО ВРЕМЕ, КОГАТО С РОДИЛНИ  МЪКИ В НАШАТА ИЗСТРАДАЛА РОДИНА НАВЛИЗА ДЕМОКРАЦИЯТА, КОГАТО СЕ ВЪЗСТАНОВИХА СТАРИ И НИКНАТ КАТО ГЪБИ НОВИ ПАРТИИ, НО НИКОЯ ОТ ТЯХ НЕ ПОСТАВИ ЗАЩИТАТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ МАСИ КАТО НАЙ-ВАЖНА ЗАДАЧА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДНО НОВО ОБЩЕСТВО НА РАВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТ, В КОЕТО ОНЗИ, КОЙТО С ПОТ НА ЧЕЛОТО И МАЗОЛИ НА РЪЦЕТЕ ИЗКАРВА
НАСЪЩНИЯ СИ, БЕЗ ДА БЪДЕ СМЯТАН ЗА ВТОРА КАТЕГОРИЯ ЧОВЕК, САМО ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ Е ОБИКНОВЕН РАБОТНИК, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТРУЖЕНИК ИЛИ ТРУДОВ ИНТЕЛИГЕНТ И БИ ТРЯБВАЛО ДА ВЪРВИ С ВИСОКО ВДИГНАТА ГЛАВА И ДА Е ГОРД, ЧЕ Е ТРУДЕЩ СЕ И ПРОИЗВЕЖДА БЛАГАТА НАЙ-НУЖНИ ЗА ЧОВЕШКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ, ОТ ГРУПА МЛАДИ И ПРОГРЕСИВНО  МИСЛЕЩИ РАБОТНИЦИ И СТУДЕНТИ  БЕ РЕШЕНО ДА СЕ УЧРЕДИ ПАРТИЯ, КОЯТО ЗА РАЗЛИКА ОТ ДРУГИТЕ ЩЕ ПОСТАВИ  КАТО ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ СИ ЗАДАЧИ - ЗАЩИТАТА НА ИНТЕРЕСИТЕ И ВЪЖДЕЛЕНИЯТА НА НАЙ-ОНЕПРАВДАНИТЕ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, МАСАТА НА РАБОТНИЦИТЕ, СЕЛЯНИТЕ И ТРУДОВАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ.

ЗАЩО НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА?
     Б Н Д Р П   Е ДЕМОКРАТИЧНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ. РАКОВСКИ Е КАЗВАЛ - "ЛЮБОВТА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО ПРЕВЪЗХОЖДА ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ДОБРИНИ!" НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТ МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ОНЗИ, КОЙТО НЕ ГО Е СРАМ ДА СЕ НАРЕЧЕ БЪЛГАРИН И СЛАГА ЧОВЕШКОТО СИ ДОСТОЙНСТВО НАРАВНО С БЕЗКОРИСТНАТА СИ ПРЕДАНОСТ КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО. НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТЪТ БЕЗ ДА СЕ БИЕ В ГЪРДИТЕ И ДА ПРИЗОВАВА КЪМ НАСИЛИЕ ТРЯБВА ДА Е РАДЕТЕЛ ЗА ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ. ОСНОВНИТЕ КАЧЕСТВА, ПРИСЪЩИ ЗА НЕГО СА: ЛЮБОВ КЪМ РОД И ОТЕЧЕСТВО, ТРУДОЛЮБИЕ, ВЗАИМОПОМОЩ И ВЗАИМОПОЧИТ, ЧОВЕЩИНА, МИЛОСЪРДИЕ, ИНСТИНКТ ЗА  НАЦИОНАЛНО СЪХРАНЕНИЕ, УВАЖЕНИЕ КЪМ ДРУГИТЕ НАРОДИ И КУЛТУРИ И ЗДРАВ МОРАЛ.
     БНДРП ОТРИЧА НАЦИОНАЛИЗМА И ШОВИНИЗМА И СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, ЗАЛЕГНАЛИ В СЪВРЕМЕННОТО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.

НО КАК ЖИВЕЯТ БРАТЯТА БЪЛГАРИ, А ТЕ СА ОКОЛО 5 МИЛИОНА, НАМИРАЩИ СЕ НЕ ПО СВОЯ ВОЛЯ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ?  ...МЪЛЧИ СЕ. КАКВИ ПРАВА И СВОБОДИ ИМАТ ТЕ? ... МЪЛЧИ СЕ. А ЗА ПРАВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА БЕ НАДИГНАТ НЕИСТОВ ВОЙ!  ЗАЩО?  ЗА  ПРЕД СВЕТА! ЖАЛКО, СРАМНО И ПОЗОРНО Е БЕЗРОДСТВОТО И ОТЦЕРУГАТЕЛСТВОТО.  С КАКВО ЛИЦЕ ЩЕ ВЛЕЗЕМ В ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ?
ОТГОВАРЯ ЛИ СИ НЯКОЙ?
ЗА ДА Е БЪЛГАРИЯ НАИСТИНА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА, ВЛИЗАЙТЕ В РЕДИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА
ПАРТИЯ!
                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                        УСТАВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ЯВЯВА КАТО МАСОВА АЛТЕРНАТИВНА ОРГАНИЗАЦИОННА СИЛА, СПЛОТЯВАЩА
РЕДИЦИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЕЛЯНИТЕ И ТРУДОВАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ И ПРЯКО ИЗРАЗЯВАЩА ВОЛЯТА И СТРЕМЕЖИТЕ ИМ.
2. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ ЩЕ ПЛЕДИРА НАСТОЯТЕЛНО ПРЕД ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СТРАНАТА ДА ЗАЩИТАВА
ПРАВАТА, СВОБОДИТЕ И  ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, НО ЩЕ СЕ ЗАСТЪПВА ДА БЪДАТ ЗАЧИТАНИ ПРАВАТА, СВОБОДИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ И НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА, ЖИВЕЕЩИ В БЪЛГАРИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО ИМ.
3. ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, КОИТО СПОДЕЛЯТ
ДЕМОКРАТИЧНО-ПРОГРЕСИВНИ ВЪЗГЛЕДИ, НЕ ЧЛЕНУВАТ В ДРУГА ПАРТИЯ, НЯМАТ КРИМИНАЛНО МИНАЛО /КРАЖБИ, ИЗМАМИ, ГРАБЕЖИ, ИЗНАСИЛВАНИЯ, УБИЙСТВА И ДР. ПОДОБНИ/ И ПРИЕМАТ УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА Б Н Д Р П, МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ В НЕЯ.
4. В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, ЩЕ БЪДАТ ПРАВЕНИ ПОПРАВКИ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА И ПРОГРАМАТА, СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ СМЯТА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО, САМО АКО НА НЕГО ПРИСЪСТВУВАТ НАД 2/3 ОТ ОБЩИЯ БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА Б Н Д Р П.
5. НА СЕГАШНИЯ ЕТАП ОТ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ПАРТИЯТА И НАБИРАНЕ НА ЧЛЕНСКА МАСА, ЩЕ БЪДАТ ДАДЕНИ СПЕЦИАЛНИ ПИСМЕНИ ИНСТРУКЦИИ НА ЕНТУСИАСТИТЕ,  ЖЕЛАЕЩИ ДА СЪЗДАДАТ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТДЕЛНИ СЕЛА И ГРАДОВЕ НА СТРАНАТА.
6. ЧЛЕНОВЕТЕ НА Б Н Д Р П, КОИТО НЕ ПЛАЩАТ РЕДОВНО ЧЛЕНСКИЯ ВНОС И С ДУМИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА СИ КОМПРОМЕТИРАТ ПАРТИЯТА ПРЕД ОБЩЕСТВОТО, ЩЕ БЪДАТ НАКАЗВАНИ С МЪМРЕНЕ, ПУБЛИЧНО ПОРИЦАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СВАЛЯНЕ ОТ РЪКОВОДНА ДЛЪЖНОСТ И ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ РЕДИЦИТЕ Й, КАТО ТЕЗИ НАКАЗАНИЯ ЩЕ БЪДАТ УТВЪРЖДАВАНИ ИЛИ ОТХВЪРЛЯНИ ОТ ВРЕМЕННОТО РЪКОВОДСТВО НА Б Н Д Р П.
7. Б Н Д Р П ЩЕ ВЛИЗА В ТЕСЕН КОНТАКТ С РЪКОВОДСТВАТА НА ДРУГИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ, КОИТО Й СИМПАТИЗИРАТ И ЖЕЛАЯТ СЪЩОТО. ТЯ КАТЕГОРИЧНО НЯМА ДА ВЛИЗА В КОНТАКТ С ПАРТИИ, ГРУПИ  И ОРГАНИЗАЦИИ С ЯВНО АНТИБЪЛГАРСКА И АНТИДЪРЖАВНА НАСОЧЕНОСТ, ПРИЗОВАВАШИ КЪМ НАСИЛИЕ И ОМРАЗА И ПОДБУЖДАЩИ ПОШЛОСТ И ЕКСТРЕМИЗЪМ У ГРАЖДАНИТЕ.

                         /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                    Х   Х   Х

    СОФИЯ, 7 МАРТ  - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ ОТ МИТИНГА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/, ОРГАНИЗИРАН НА 3 МАРТ В СОФИЯ.


    ПРЕДВИД ИЗОСТРЕНАТА ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПРЕДЛАГА:
    1. 3А РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ЕТНИЧЕСКИ КОНФЛИКТИ В СТРАНАТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЗАПОЧНАТ НЕЗАБАВНИ ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ИЗСЕЛНИЧЕСКА СПОГОДБА, КАКВОТО Е ЖЕЛАНИЕТО НА ЧАСТ ОТ МЮСЮЛМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ У НАС, А И НА САМАТА ТУРЦИЯ. ИЗСЕЛВАЩИТЕ СЕ ДА СЕ ПОЛЗУВАТ С ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ СПОГОДБАТА ПРАВА.
    2. НАСТОЯВАМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО АКТИВНО ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА ЗАВРЪЩАНЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА РОДИНАТА И ЖЕЛАЯТ ТОВА, И СПЕЦИАЛНО НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ. НА ТЯХ ДА ИМ БЪДАТ ОТПУСКАНИ СЪЩИТЕ ЗАЕМИ, КАКВИТО СЕ ОТПУСКАТ НА БЪЛГАРИТЕ, ЗАСЕЛВАЩИ СЕ В ЗЕМИТЕ ПО 22-0  ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
    3. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ РЕШИТЕЛНО СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ПОЛИТИКАТА КАКТО НА  БКП, ТАКА И НА СДС ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС. ПАРТИЯТА Е ГОТОВА ДА СЪТРУДНИЧИ НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ И ЗАД ГРАНИЦА, КОИТО ЗАЩИТАВАТ БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ.
    4. ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВУЩИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА РОДИНАТА, ПРАВО НА ТРУД В НЕЯ, ДА СЕ ПОЛЗУРАТ С ВСИЧКИ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. ДА НЕ СЕ ИЗИСКВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБМЯНА НА ВАЛУТА ПРИ
ПОСЕЩЕНИЕТО ИМ В БЪЛГАРИЯ.
    5. ДА СЕ ДАДЕ ГЛАСНОСТ НА ЗАКОНОНАРУШЕНИЯТА ЧРЕЗ ДОКЛАДИТЕ И АРХИВИТЕ НА МВР И НА ВОЕННОТО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ КАКТО НА ПАРТИЙНИТЕ КАДРИ, ТАКА И НА МЮСЮЛМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. ДА НЕ СЕ КВАЛИФИЦИРАТ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЯНИЯ ТЕРОРИСТИЧНИТЕ АКТОВЕ, ВЗЕЛИ НЕВИННИ ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ В ПЕРИОДА 1984-1989 Г.
    6. БНРП Е ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ МЕЖДУ HP БЪЛГАРИЯ И CP МАКЕДОНИЯ. НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ ПРОТИВ АНТИБЪЛГАРСКИТЕ ЕКЦЕСИИ, ОРГАНИЗИРАНИ В СКОПИЕ ОТ ВЕЛИКОСРЪБСКО НАСТРОЕНАТА УПРАВЛЯВАЩА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ В CP МАКЕДОНИЯ.
    7. ПРОТЕСТИРАМЕ И ПРОТИВ ПРОВОКАЦИОННИЯ И НЕЗАКОНЕН АКТ НА ОТНЕМАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА БОЛНИЦА В ИСТАМБУЛ, КОЕТО СЧИТАМЕ КАТО ПОРЕДНА АНТИБЪЛГАРСКА ПРОЯВА.
    8. БНРП ПРЕДЛАГА 6 СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО - ДА СТАНЕ ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК ПОД ПАТРОНАЖА НА ПЛОВДИВСКИТЕ ГРАЖДАНИ.

СОФИЯ, 3 МАРТ 1990 Г.               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                         Х   Х   Х

      "ВСИЧКИ ХОРА СЕ РАЖДАТ СВОБОДНИ И РАВНИ ПО ДОСТОЙНСТВО  И  ПРАВО. ТЕ СА НАДАРЕНИ С РАЗУМ И СЪВЕСТ И СЛЕДВА ДА СЕ ОТНАСЯТ  ПОМЕЖДУ СИ В ДУХ НА БРАТСТВО" /ЧЛЕН 1 ОТ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
 ПРАВАТА НА ЧОВЕКА/.
      ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, ЖЕРТВИ НА КОЯТО БЯХМЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ, УМИШЛЕНО ПРИНИЗЯВАШЕ САМОЧУВСТВИЕТО НА БЪЛГАРИНА, ПОТИСКАШЕ ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ВСЯВАШЕ СТРАХ И ДУХОВНА ПУСТОТА, ЗА ДА ДЪРЖИ В МРАК, ПОДЧИНЕНИЕ И ХРОНИЧНА БЕДНОСТ СВОЯ НАРОД.
      И ВЪПРЕКИ ТОВА, ДНЕС НИЕ ОТНОВО ДОКАЗВАМЕ, ЧЕ ЧОВЕШКИЯТ  ДУХ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОБЕДЕН. ВСЕКИ ДЕН СЕ ВЪЗРАЖДАТ ПАРТИИ, ВЪЗНИКВАТ НОВИ, СПОНТАННИ ГРАЖДАНСКИ ДВИЖЕНИЯ.
      НИЕ,  БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, ДОСКОРО СЧИТАНИ ЗА АМОРФНА МАСА,  КОЯТО  ИМА НУЖДА ДА БЪДЕ ВОДЕНА,  РЪКОВОДЕНА, ПОУЧАВАНА И КОМАНДВАНА ЗАЯВЯВАМЕ:
      НЕ  СМЕ И НИКОГА НЕ СМЕ БИЛИ ЧОВЕШКО  СТАДО. ВИНАГИ СМЕ ИМАЛИ СВОЯ ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ, НО СМЕ Я ОТСТОЯВАЛИ ПО ЕДИНСТВЕНИЯ ВЪЗМОЖЕН ЗА ОНЗИ ПЕРИОД НАЧИН - ПРЕЗРИТЕЛНО МЪЛЧАНИЕ И НЕУЧАСТИЕ В ДЕЙСТВИЯТА НА ПОЗОРНИЯ РЕПРЕСИВЕН РЕЖИМ.
     ДНЕС КАТО СВОБОДНИ ХОРА ЧУВСТВАМЕ НЕОБХОДИМОСТ ДА СЕ СВЪРЖЕМ ПОМЕЖДУ СИ В ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" КАТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ НЕКОМПРОМЕТИРАНИ И ЧЕСТНИ БЕЗПАРТИЙНИ ГРАЖДАНИ В ИМЕТО И В ПОДКРЕПА НА НАШИТЕ НАЙ-ВАЖНИ ОБЩИ ЦЕЛИ И ВЪЖДЕЛЕНИЯ:
     1. ЗАЧИТАНЕ НА ВРОДЕНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА.
     2. ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В МНОГОПАРТИЙНА ДЕМОКРАТИЧНАДЪРЖАВА.
     3. ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА КАТО ЧАСТ ОТ НЕЯ.
     4. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА С РАВЕНСТВО НА ЧАСТНАТА, КООПЕРАТИВНАТА И ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕД ЗАКОНА.
     5. ЗАШИТА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.
     6. РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЛАСТИТЕ И ПОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
     7. ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА, МИЛИЦИЯТА, СЪДА, ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА.
     8. СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН И ВТОРА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ, СЪОБРАЗЕНА С ПОДПИСАНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ.
     9. ПРИОРИТЕТНО РЕШАВАНЕ НА ЖИЛИЩНАТА КРИЗА, ПРОБЛЕМИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО.  НЕЗАБАВНО ПРИЛАГАНЕ НА НАЙ-МОДЕРНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В ТЯХ.
     10. ФАКТИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИНЦИПА - БЪЛГАРСКАТА БЕЗПАРТИЙНА ЖЕНА - РАВНОПРАВЕН УЧАСТНИК В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО.
     11. ОБЯВЯВАНЕ НА 3 МАРТ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК, А КОЛЕДА И ВЕЛИКДЕН - ЗА ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ.
     12. ПРОМЕНИ В ГЕРБА И В НАЦИОНАЛНИЯ ХИМН.
     СПОРЕД НАС ПОСТИГАНЕТО НА ГОРНИТЕ ЦЕЛИ МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ КАТО:
     1. ДОБРОВОЛНО СЕ ОБЕДИНИМ В КЛУБОВЕ И ГИ СВЪРЖЕМ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /КООРДИНАТОРИ/ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ  ЗА ДЕМОКРАЦИЯ".
     2. УЧАСТВАМЕ В ДИАЛОЗИ С ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ПРИ ПЪЛЕН ДЕМОКРАТИЗЪМ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА ВЛАСТТА.
     3. ПОДКРЕПИМ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ САМО ТЕЗИ КАНДИДАТИ, ИЗДИГНАТИ ОТ ПАРТИИ, СЪЮЗИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО ПО МЕСТА ПРЕЦЕНИМ, ЧЕ ЩЕ ОТСТОЯВАТ И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ.
     4. ИЗЛЪЧИМ СВОИ КАНДИДАТИ В БЪДЕЩИТЕ СВОБОДНИ ИЗБОРИ, КОЕТО НЕ ИЗКЛЮЧВА ПОДКРЕПА НА ПО-ПОДХОДЯЩИ КАНДИДАТУРИ, ИЗДИГНАТИ ОТ КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ ИЛИ СЪЮЗ.
     5. УПРАЖНЯВАМЕ ПОСТОЯНЕН ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕЗИ, КОИТО СМЕ УДОСТОИЛИ С ЧЕСТТА ДА НИ СЛУЖАТ, КАТО СМЕ ИМ ПРЕДОСТАВИЛИ ПО-ГОЛЯМА ИЛИ ПО-МАЛКА ВЛАСТ, ЧРЕЗ КОЯТО ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
СИ.
     РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" СА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, ДЕМОКРАЦИЯТА, ХУМАНИЗМЪТ И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.
                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
                           Х   Х   Х

     СОФИЯ  7 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА 24 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА.


     ИСТОРИЯТА НА ЕДНА СТРАНА Е ЕВОЛЮЦИЯТА НА НАРОДА И В ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО САМОЧУВСТВИЕ. В ПРАХТА НА ЗАВОЕВАТЕЛСКИ И УЗУРПАТОРСКИ НОЗЕТО СЕ Е ВЪЗРАЖДАЛО ОТ ИСКРИТЕ САМОЧУВСТВИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ СЪРЦА.
     ДНЕС, НА ЕДИН ТРУДЕН ИСТОРИЧЕСКИ ЕТАП, В КОЙТО СТРАНАТА НИ Е В ТЕЖКО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ, ОСНОВНИЯТ КОНФЛИКТ Е В ДЪЛБОКАТА НРАВСТВЕНА КРИЗА И ИДЕЙНАТА БЕЗПЪТИЦА. СЪЗНАТЕЛНО ИЛИ НЕ НИЕ ИЗЖИВЯВАМЕ РЕЗУЛТАТА НА ПОТЪПКВАНО С ПОКОЛЕНИЯ ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО, ОСАКАТЕНА МИСЪЛ И УРОДЛИВИ ЦЕННОСТНИ СИСТЕМИ.
     ЕВОЛЮЦИЯТА Е ПРОЦЕС НА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ - МИСЛИ И ЧУВСТВА, ОПРЕДЕЛЯЩИ ОТНОШЕНИЕТО НИ КЪМ ВСИЧКО, КОЕТО НИ ЗАОБИКАЛЯ. ОБЕДИНЯВА НИ ИСКОННАТА ЧОВЕШКА ЕТИКА В БОРБАТА СРЕЩУ ИЗВРАТЕНИТЕ ФОРМИ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВОТО.
     ДНЕС, НА ТОЗИ КРЪСТОПЪТ НА НАЦИОНАЛНОТО НИ САМОСЪЗНАНИЕ, НИЕ, РАДЕТЕЛИТЕ НА ЧОВЕШКОТО В ЧОВЕКА, ОБЕДИНЕНИ ОТ ВЯРАТА СИ В ДОБРОТО У ЧОВЕКА СЧИТАМЕ ЗА СВОЙ ДЪЛГ ПРЕД ХОРАТА ДНЕС И ПРЕД ИСТОРИЯТА УТРЕ ДА ПРЕМИНЕМ В ОТКРИТО НАСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ПОРОЦИТЕ НА ЧОВЕШКОТО И ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ ДО ВИСОТАТА НА ЖЕЛАНИТЕ СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ - ТАКИВА, КАКВИТО ГИ НОСИ ВСЕКИ ОТ НАС В УМА И СЪРЦЕТО СИ.
     В ИЗПЪЛНЕНИИЕ НА ТОЗИ СВОЙ ДЪЛГ РЕШИХМЕ ДА УЧРЕДИМ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ОПИТА НА СВЕТОВНАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ, НА НАЙ-ДОБРИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ТРАДИЦИИ У НАС И НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ НА ТРУДОЛЮБИЕ И ЧЕСТНОСТ,
ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ И МИЛОСЪРДИЕ, ТЪРПИМОСТ И СТРЕМЕЖ КЪМ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО.
     ПРИНЦИПИТЕ И ИДЕИТЕ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА РЕАЛИЗИРАМЕ ЧРЕЗ ВСИЧКИ МИРНИ ЛЕГАЛНИ ФОРМИ НА СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ И УЧАСТИЕ ВЪВ ВЛАСТТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:
     1. ЧОВЕКЪТ И ЛИЧНОСТТА С НЕОТДЕЛИМИТЕ СВОБОДИ И ДОСТОЙНСТВО - ОБЕКТ И СУБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕС. ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ.
     2. СЕМЕЙСТВОТО В РОЛЯТА МУ НА ПЪРВЕНСТВУВАЩА И ОСНОВНА СТРУКТУРА В ОБЩЕСТВОТО, В ЗАЩИТА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ В СЪЧЕТАНИЕ С АНГАЖИМЕНТА И ОТГОВОРНОСТТА.
     3. МЛАДЕЖТА - ПРАВО НА СОБСТВЕН ПЪТ, ЗАЧИТАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ, СЪДЕЙСТВИЕ И ПАРТНЬОРСТВО.
     4. САМОСТОЯТЕЛНОСТ, ЗАЩИТЕНОСТ И ОСИГУРЕНОСТ НА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ.
     5. ОТГОВОРНОСТ НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ.
     6. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СВОБОДНО ВСЕСТРАННО ИЗГРАЖДАНЕ  И РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС.
     7. СВОБОДА НА ДУХА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИСТОРИЯТА И ТРАДИЦИИТЕ, КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО - ОГЛЕДАЛО НА ЕДНО МНОГОЛИКО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.
     8. РЕДУЦИРАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ДЪРЖАВАТА ДО ПРИСЪЩИТЕ Й ЗАДАЧИ; ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА ВЛАСТ В САМОСТОЯТЕЛНИ И НЕЗАВИСИМИ ИНСТИТУЦИИ.
     9. ЗА СОЦИАЛНА И СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ГАРАНЦИИ ЗА ФОРМИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА.
     10. ЕДИНЕНИЕ ПО ПЪТЯ НА ОБЩИТЕ ИНТЕРЕСИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО НИ САМОСЪЗНАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТ.
     11. ОБЩЕСТВЕНА АНГАЖИРАНОСТ И СОЦИАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МОДЕРНАТА СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА.
     12. СЪЗДАВАНЕ НА СВЯТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛЕН И ДУХОВЕН МИР, НА СВОБОДА И НА ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО.
     СВОБОДА, СОЛИДАРНОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ЛИЧНО И ОБЩЕСТВЕНО БЛАГОДЕНСТВИЕ!

                                                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/