7 април 1993

София, 7 април 1993 година
        Брой 67 /854/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ - СОФИЯ, ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА ПО ВЪПРОСА ЗА ЧИСТОТАТА НА ГРАДА.


Г-Н КМЕТЕ,

Въпреки усилията на общинските фирми чистотата на столицата е под задоволителното равнище. По улиците вятърът продължава да вдига облаци прах и да събира в регулите различни отпадъци. Особено големи замърсители са търговците по улиците и спирките на обществения транспорт. В покрайнините на столицата се появиха много временни сметоразтоварища и никой не взема мерки за тяхното локализиране и премахване.

За преодоляване на затрудненията, които среща Общинското ръководство, и за цялостното почистване на града е необходимо да се вземат следните спешни мерки:

1. Столичното кметство да разработи нова структура за почистване на столицата, която да бъде по-гъвкава и по-ефективна от сега действащата.

2. До 15 април 1993 г. да се измият всички второстепенни и вътрешноквартални улици.

3. Инспекторите по чистота да следят стриктно за почистването на прилежащите територии на фирми, магазини, сергии, обществени и жилищни сгради и да налагат съответните глоби и санкции на нарушителите.

4. До 15 април 1993 г. да бъдат ремонтирани и пребоядисани всички кофи за битова смет.

5. Столичната ХЕИ да следи за дезинфекцията на кофите за битова смет.

6. Кметът да възложи за проучване на ОФ "БКС" и Ф "Феникс ресурс" разделно събиране на битови отпадъци /стъкло, хартия, метал/.

7. Инспекторите по чистотата и търговията да извършват проверки на търговците, имащи тротоарно право за продажба - кой продава и дали мястото се почиства след приключване на работния ден.

8. Столичното управление на полицията да следи транспортните средства, превозващи отпадъци и инертни материали, да бъдат с мрежи и уплътнени легени, капаци и карусерия.

9. За да се избегне изхвърлянето и разпиляването на билети, фирма "Градски транспорт" може да организира ежемесечна томбола с номерата на билетите, пуснати в продажба.

10. Кметът да вземе мерки против бездомните кучета, както и да определи места за разходка на домашните кучета.

11. Кметът да разпореди на специализираните общински фирми да почистят коригираните речни корита, преминаващи през града.

12. Кметът да разпореди на общинските фирми и звена да измият предпазните огради и парапети, а изкъртените места да се възстановят.
Да се изтрият и изчистят надписите по подлези, огради и сгради.

13. Кметът да разпореди на ОФ "Озеленяване" да почисти парковете и градините в града.

14. Столичани периодично да бъдат информирани чрез средствата за масова информация за състоянието на чистотата в града и за резултатите от измерванията от замърсеността на въздуха.

15. "Градски транспорт" да почисти и ремонтира всички навеси по спирките.

Г-Н КМЕТЕ,
Всички общински фирми, предприятия и звена, свързани с чистотата на столицата, трябва да изпълнят добросъвестно своите задължения, за да посрещнат столичани великденските празници в по-приветлива обстановка.

София, 31 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА В СТРАНАТА.


Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз /ПП на БЗНС/ счита енергетиката за решаващ отрасъл на икономиката, който предопределя жизнения стандарт на населението, ефективността на цялата стопанска дейност и запазването на природата за поколенията.

По времето на тоталитарното комунистическо управление енергетиката беше насочена погрешно. Неограниченото електропотребление се обявяваше като предимство на социалистическата енергетика въпреки двойно по-големите горивни загуби. Изпреварващото електрифициране на енергийния баланс, както и централизираното топлоснабдяване без съпътстващо комбинирано електропроизводство допълнително увеличаваха горивния дефицит на страната. В съчетание с необоснованото индустриализиране това доведе до унищожаването или замърсяването на хиляди декари обработваема земя и гори, до огромен външен дълг, до атомни и класически централи-мастодонти, които застрашават живота и здравето на хората и разоряват икономиката на страната.

Последните правителства с нищо не промениха тази енергийна политика; Козметичните персонални или организационни промени по върховете на отрасъла нито бяха обосновани, нито резултатни. Те бяха направлявани от досегашните енергийни идеолози, които междувременно изградиха своите частни структури и организации. Днес Комитетът по енергетика, Националната електрическа компания, нейните клонове, топлофикационните и минните дружества са превърнати в доходни и послушни органи за обогатяване на същите хора, които замисляха, проектираха и провеждаха досегашната престъпна енергийна политика. Страната няма, но лобитата имат нужда от нови електроенергийни мощности, и то именно от най-скъпите, за да пълнят личните си сметки. Вместо да сталбилизират енергетиката, те разоряват не само енергийните предприятия, но и потребителите на електроенергия. Вместо да преориентират енергийния сектор, бивши и нови партийни величия зад паравана на псевдодемократични организации още преди приватизацията присвоиха печелившите дейности. Сега заменят партийно-държавното си господство с частно-капиталистическо. И за да го утвърдят, най-изгодно им е във време на политическа неяснота да продължат най-опасните и капиталоемки варианти на развитие на енергетиката, в т.ч. да възобновят строителството на АЕЦ "Белене" и други неефективни обекти чрез нови външни заеми и увеличаване на дълговете за сметка на българския гражданин.

Голяма вина за сегашното съкрушително въздействие на енергетиката върху населението и икономиката има и Народното събрание. То не оценява приоритетната роля на енергетиката, не контролира редица правителствени дейности в тази област, не промени поне частично законите, които я засягат. То създаде със закъснение парламентарна Комисия по енергетиката и горивните проблеми, която не само е безплодна, но дори служи за прикритие на определени реставрационни сили.

Като отчита всичко това, ПП на БЗНС намира за изключително тенденциозно и непрофесионално решението на правителството за персонални, а по-късно и организационни промени в енергетиката. Тези промени не произтичат от обективен анализ и обосновки, а са насочени към пълно повторение на досегашната енергийна политика. Считаме назначаването на неспециалисти за ръководители на един от най-важните стопански сектори като действие в защита на личните интереси на енергийната номенклатура за сметка на държавата и на гражданите. Замисленото по-нататъшно раздробяване в този момент няма да стимулира енергийните предприятия. То ще облекчи тяхното разграбване и спекулативно приватизиране и ще доведе до икономически и технологически хаос. Вместо стабилизиране на цените на въглищата, електро- и топлоенергията ще се допусне неограниченото им нарастване, което ще развърже нова инфлация в страната. БЗНС настоява това да не се допуска. Ако правителството наистина иска да ръководи енергетиката към национални, а не към лобистки интереси, то следва да разработи, представи и открито да защити пред обществото нова енергийна позиция, в т.ч. ефективно използване на предостатъчните налични, а не строителството на нови мощности. Едва тогава върху нейните основи то може да съгради нова организация на енергетиката. Обратното би означавало конфликт с държавните и с народните интереси, аналогичен на конфликта по земеразделянето. БЗНС няма да търпи подобно развитие и поради това своевременно отправя своето предупреждение.

София, 29 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /3 АПРИЛ 1993 Г., СОФИЯ/. Документът е идейна платформа за политическо поведение на партията в периода на прехода към пазарна икономика и гражданско общество в България.


ЗА НАЦИЯТА И ДЪРЖАВАТА

Нацията и българската държава изживяват катарзиса на прехода от стария тоталитарен режим към демокрация. В голяма степен този процес продължава да бъде субективен и често волунтаристичен. Естественото желание за бърза промяна, липсата на опит и емоционалният ентусиазъм създадоха предпоставки за непрофесионализъм, дилетантщина в политиката и управлението на държавата. При липсата на собствени традиции в политическите среди се наложиха демагогията, празнословието и опростенческият подход към сложните проблеми на живия обществен организъм. Безкритичното и разнопосочното експериментиране на чужд опит и уповаването на помощ отвън поставиха под заплаха както суверенния характер на нашата държава, така и националната самостоятелност на българската политическа класа.

Вместо реформа и реорганизация на обществото и държавата сме свидетели на деструктивизъм и разрушаване на вече изграденото, на дезинтегриране на обществото и на нацията.

Партия Нова България категорично се противопоставя на всеки опит за разрушаване на общественото богатство и за накърняване на националните приоритети.

Ние сме за стабилна държавност, за силна държавна власт, за здрав обществен ред и за нерушимост на националните ни интереси и суверенитет.

Всеки опит за дестабилизация на държавните институции в угода на политическата конюктура е несъвместим с просветения патриотизъм и националната отговорност. Всеки опит за нарушаване на разделението на властите е несъвместим с демокрацията и със самия принцип на конституционност.

Ние сме привърженици на представителната демокрация и ролята и мястото на парламента като законодател и гарант на волята на нацията.

Партия Нова България смята, че мажоритарната избирателна система е по-ефективна и способна да излъчи в парламента самостоятелно мислещи личности, действителни представители на волята на народа.

Ние сме за стабилна изпълнителна власт, съчетаваща политическото мислене и професионализма на експертите. Само адекватен на десния преход парламент е способен да излъчи такава изпълнителна и съдебна власт.

Ние сме за действително независима и ефективна съдебна власт. Политизирането на правораздаващите институции е несъвместимо с демокрацията. Жизненоважно за обществото и за държавата е безотлагателното създаване на Административен съд, Сметна палата и модерен статут за магистратите от всички съдебни органи.

Ние сме за възстановяване на поругания авторитет на армията, службите за сигурност и полицията. За незабавно преосмисляне на тяхната първостепенна роля в опазването на националната сигурност и обществения ред, за гарантиране на професионалния и на социалния статут на офицерството като приоритетна задача на изпълнителната и законодателната власт.

Партия Нова България е за балансирана и самостоятелна външна политика. В дипломацията няма място за аматьорство й политическа демагогия. Постоянството, а не политическата конюнктура ще укрепят международния авторитет и позиции на България.

Държавната власт и политическата класа са длъжни да вложат всичките си сили за опазване на международните ни контакти и традиционните ни връзки, за балансирано развитие на отношенията с новите ни партньори, за приоритетно ориентиране на страната в Балканския регион и Европа, от Атлантика до Урал.

Във външната ни политика не може да има място за междупартийни борби и егоцентризъм, както не може да има място и за националнихилизъм, даже и в името на демокрацията.

Благото на България и на българската нация са нашата основна цел и смисъл на политическото ни поведение и практика.


ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ

В съответствие с историческия опит и с европейската партийна практика Партия Нова България се изгражда като традиционна дясна партия с ограничен членски състав, без да търси масов характер.

Партийните организации се оформят като ядра на съмишленици, осъзнали основните принципи на партийната идея, политическото ни мислене и практика. Партийните организации привличат в състава си и като симпатизанти стойностни, популярни, особено в местен план, личности, способни да активизират вниманието и интереса на общественото мнение и да селектират качествени партийни кандидати за местната и централната власт.

За разработване на своята тактика и стратегия партията се опира на широка схема експертни звена, способни да изработват обективни и реалистични анализи и прогнози по всички области на обществения и на политическия живот. В рамките на социалната поръчка партията съгласува политическото си поведение с интересите на българския частен бизнес чрез постоянен контакт със структурите, организациите и експертните звена на младото предприемаческо съсловие както в национален, така и в регионален аспект.

Апаратът на партията е сведен до минимум, но е в състояние да има активна позиция и да поддържа вътрешнопартийни, междупартийни и международни контакти.

За разпространяване на партийните документи и позиции ръководството на Партия Нова България издава вътрешнопартиен информационен бюлетин с открит характер.

Цялостните усилия на партията и нейните организации са насочени към активизиране на политическото ни присъствие в периода преди и по време на предизборни ситуации.

Финансирането на партията се извършва чрез фондове, които не могат под каквато и да е форма да се попълват от чужбина или от чуждестранни юридически и физически лица.

Като носители на конкретна социална поръчка ние сме дълбоко убедени, че българското национално предприемаческо съсловие е именно този фактор, който оказва и ще оказва материална подкрепа на своя политически изразител.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА МАЙКИТЕ ДО ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО ВЪПРОСА ЗА НАРЕДБАТА ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ ЛЕКАРСТВА.


УВАЖАЕМИ Д-Р СЕМЕРДЖИЕВ,

На 27 март 1993 г. по националната телевизия в предаването "Панорама" по повод наредбата, отменяща безплатните лекарства, заявихте, че като лекар нямате причина да не погледнете българските майки в очите.

Тъй като в рамките на предаването не успяхте спокойно до отговорите на нашите въпроси, Ви ги задаваме по този начин, надявайки се, че ще достигнат до Вас и Вие спокойно ще ни отговорите.

Считаме, че броят на типично детските заболявания, посочен от Вас - 85, не е верен. А броят на острите заболявания, подлежащи на лечение, е нищожен и в голямата си част се лекуват в специализирани клиники.

Що се отнася до профилактиката и лечението на рахита - чудесно е, че остават безплатни, но как виждате профилактиката на останалите заболявания, някои от които започват още в дородовия период? Или може би световната тенденция в съвременната медицина ще отстъпи пред финансовите съображения?

Вие изнесохте ужасяващи данни за здравословното състояние на децата на България.

След като: "57 % от тях на възраст от 1 до 3 г., 72 % от 3 до 7 г. и 85 % от 7 до 14 г. /или 18 - не уточнихте/ страдат от хронични заболявания", трябва ли да разбираме, че у нас расте поколение от хронично болни и инвалиди?

В такъв случай и ако тези данни са верни, питаме какъв ще бъде ефектът след време при прилагане на механизма на наредбата, влизаща в сила от днес?

Не считате ли, че, поставяйки финансова бариера пред здравето на децата в края на XX век, родителите им ще бъдат принудени да избягват съществуващата широка гама лекарствени средства?

Успокоихте ни, че съществуват и други форми на безплатно лечение, като 9400 педиатрични легла. А известно ли Ви е мнението на детските психолози и психиатри каква душевна травма по принцип се явява едно заболяване за детето и какви отражения може да има върху психиката му една хоспитализация в ранна възраст?

По Вашите данни излиза, че в България има около 11 хиляди легла за домашен стационар и хоспитализация /не уточнихте каква част от тези легла са в специализирани клиники/.

Според данни на Института по педиатрия към Медицинска академия през 1991 г. поликлинично в страната са лекувани 3 096 488 случая на заболявания само на дихателната система сред децата от 0 до 14 г., като 2 564 825, или 82,8 % от тях, са остри инфекции на горните дихателни пътища, които не са обект на стационарно лечение и не фигурират в защитаваната от Вас наредба.

Заявихте, че 39 % от децата до 1 г. не боледуват. Следва, че 61 % от тях обаче боледуват! Но при деца до 1 г. хроничните заболявания са рядкост и следователно не могат да бъдат лекувани безплатно.

Накрая бихме желали да Ви цитираме някои от препоръките на УНИЦЕФ за подобряване на здравословното състояние на децата в България:

"Главната причина за смъртта на децата е пневмонията - дължи се на дефекти в първичната медицинска помощ и липса на навременни диагностични и лечебни интервенции.” /България е на второ място в Европа след бившата Югославия по този показател за смъртност на децата от 0 до 1 г./

"Законът за държавния бюджет трябва да се съобразява с програмите за неприкосновеността на детското благосъстояние."

Уважаеми господин заместник-министър,
Вие заявихте, че можете спокойно да гледате българските майки в очите. Ако това все още е така, ние бихме желали да се срещнем с Вас очи в очи на една публична дискусия по проблема.

София, 1 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СИМВОЛИЧНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ.


По повод на решението на Министерския съвет относно равнищата на заплащане на заетите в бюджетната сфера и предвид на факта, че нито КТ "Подкрепа", нито КНСБ приемат за достатъчен компенсационния коефициент от 1435 лв. за секторите образование и здравеопазване, Изпълнителният съвет на Учителския Синдикат "Подкрепа" препоръчва на всичките си структури да предприемаг символични стачни действия повсеместно из страната, считано от 12 април 1993 г. със символ синя лента. Организацията на тези протестни действия да се поеме от регионалните и общинските ръководства на Учителския синдикат "Подкрепа".

София, 5 април 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Димов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/ "РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ" НА АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ХАРАКТЕРА И ИЗХОДА ОТ КРИЗАТА. Документът е предложен за обсъждане на Общопартийната конференцкя на Българската социалистическа партия /27 и 28 март 1993 г., София/.


2. НОВОТО ВРЕМЕ НА БСП И В БСП

- Новите изисквания и предизвикателства на новото време, в което встъпва България днес, суровата реалност на кризата, която изживяваме, задължават БСП да се отнася към себе си поновому, с ново разбиране за природата си, за своята отговорност и историческа роля. Днешното съзнание на БСП за себе си е изпълнено с противоречия и неясноти, в него съжителстват по странен, а често и несъвместим начин различни представи и виждания на партията за себе си.

Обективният и неизбежен процес на преход от революционна социалистическа партия в еволюционна социалистическа партия е основното дълбинно съдържание на процесите, протичащи в нея. Времето показва обаче, че тези процеси нито са линейни, нито са изначално гарантирани срещу спиране и задълбочаване, нито могат да бъдат извършени в кампанийна форма. Процесите на новото идентифициране и самоопределяне на БСП се оказаха твърде сложни и многостранни, върху тях влияеха неизбежно твърде много фактори, някои от които извън БСП. Призивът за "радикално обновление" на партията беше един работещ и необходим лозунг, под който бяха извършени действителни и важни промени. Той обаче беше изначално ограничен и затова сравнително бързо се изчерпи - стратегията на обновлението се оказа критикуема от всички възможни гледни точки, формира се възможност критериите за успеха на обновлението да бъдат монополизирани от различни политически сили извън БСП, като по този начин всички реални промени в партията се обявиха за "поредната мнмикрия". БСП се оказа в изключително опасната ситуация да бъде принудена да доказва обновлението си пред противник, който е жизнено заинтересуван да няма обновление. Втората изначална слабост на идеята за обновлението на БСП се състоеше в колкото очевидната, толкова и невярна предпоставка, че "старата партия се обновява". Всъщност "старата партия" съществуваше като партия само във формално-юридически смисъл. В реално-политически план обаче БКП отдавна беше умряла като политически, /а не държавен/ субект, като идейна общност /не случайно елитите на БСП се оказаха политическият инкубатор на сините елити/ и като посредник между гражданското общество и държавната власт. Превръщайки се в държава /"етаж на държавата"/, БКП умря като партия. По този начин, когато се говореше и действаше под знака и в името на "обновлението", фактически се създаваше нещо принципно ново. Не старото се обновяваше, а се раждаше ново от недрата на старото и с негов материал.

"Феноменът БСП" се състои не в това, че една голяма комунистическа партия опази сравнително големия си числен състав и позиции в периода, когато другите компартии просто се стопиха и бяха изтласкани на периферията на обществения живот. Истинският - при това неразбран, феномен се състои в това, че в България от обломките на партията-държава и с повече или по-малко осъзнатите усилия на много хора се роди принципно нов политически субект. Той може да бъде одобряван или критикуван /а по-скоро и двете/ за различни негови особености и характеристики, но новата му субектност е безспорна, не само защото ръководството на партията е напълно различно от старото и основните партийни документи /програма и устав/ са изцяло обновени, а защото това е партия, която, запазвайки формално-юридическата приемственост със стогодишната БКП /и поемайки цялата отговорност за нейните действия/, днес присъства по качествено нов начин в българския политичесхи живот, осъзнава програмните си цели и стратегия в духа на края на XX век и действа с модерни демократични средства. Това е партия с нови цели, с нова природа и нова същност, тя функционира върху основания на ново разбиране за социализма като резултат от демократични еволюционни и мирни /ненасилствени/ действия. Променени са не само средствата за постигане на програмната цел /социализма/, променена е самата представа за социализъм - днес той се разбира като достижим единствено чрез демократични преобразования в условията на класов мир и гражданско съгласие. Днес БСП е умерена левоцентристка сила, действаща не революционно, а реформистки. За БСП демокрацията е основно изискване спрямо всяко действие, водещо към нейните цели. Днес БСП е главен опонент на крайната десница в България, но не и неин "симетричен полюс" - в този смисъл всеки опит БСП да бъде представена като червен аналог на радикално-революционния СДС, само че "от другата страна на барикадата", представлява безпочвена спекулация. БСП и СДС не са аналози в никакъв смисъл и по никакъв начин. Явна фалшификация е опитът БСП да се представи като крайно ляв "червен гигант", който заедно със своя аналог-антипод СДС "не оставя място в центъра за умерените, културни, цивилизовани и симпатични центристи". БСП е левоцентристка партия - нещо повече, БСП е главната левоцентристка партия в България и всички опити това да се отрече, независимо дали идват извън БСП или от отделни среди в нея, свидетелстват или за неразбиране, или за злонамереност.

Сложната историческа еволюция на БКП, драматичните метаморфози, изживени от нея през изминалия половин век /вземане на властта като революционна марксистка партия от болшевишки тип, насилствена ускорена модернизация на обществото, сливане с държавата, умиране в държавата и "възраждане след смъртта", но вече като принципно нов политически субект от социалдемократически тип/, са доказателство, че бариерата, разделяща по непримирим начин комунизма и социалдемокрацията в съзнанието на участниците в политическия процес, е преодоляна от самия ход на обективния исторически процес. И независимо от опитите този процес да се представи като "предателство спрямо социалистическия идеал" /според някои сталинистки среди в БСП/ или като "външна безплодна мимикрия" /според някои левоцентристи извън БСП/, действителността е красноречива - българската левица, извървяла дълъг път и извършила историческата си мисия, еволюира, преминавайки на качествено ново ниво. В този смисъл преходът от революционен социализъм към еволюционен, реформистки и демократичен социализъм не е резултат от кампанийни действия и организационни мерки, предприети в последно време от партийните ръководства, а е следствие на дълъг еволюционен процес, протекъл през последните десетилетия. Така празнуваният от десницата "крах на българския комунизъм" е израз на факта, че средството става излишно след постигането на целта /модернизацията/. Революционният социализъм еволюира към еволюционен социализъм.

Този закономерен процес на развитие не е нито завършен, нито безпроблемен, нито докрай осъзнат. Трябва да се признае, че днес БСП носи в себе си белезите и елементите на всички етапи на този процес. Израз на тази незавършеност са и многобройните въпроси, които БСП непрекъснато задава на себе си - въпроси, свързани с нейната идентификация, самосъзнание и самоопределение. Днес основният въпрос за природата на партията не може да получи отговор, ако не се зададе поновому - той трябва да звучи не като "партия на кого е БСП", а като "партия за какво е БСП".

На пръв поглед няма нищо по-естествено от това БСП /просто защото е лява партия/ да се осъзнава като партия на "трудовий народ", на "унижените и оскърбените", които, водени от "вековната злоба на роба" и от чувството за класова непримиримост, водят безпощадна борба срещу своя изконен противник - капиталиста-експлоататор, борба, в която тя няма какво да загуби освен веригите си и която борба неминуемо трябва да се увенчае с победа във формата на диктатура на пролетариата като висша форма на демокрация. Основата на това разбиране е идеята, че БСП е "класова партия на трудовия народ", която, въоръжена с една идеология /разгърната във формата на научна доктрина/, води класова битка срещу основния противник - капиталиста-експлоататор, възпроизвеждайки логиката "класа срещу класа". Това разбиране обаче не отчита дълбоките промени, настъпили в социално-класовата структура на обществото, в резултат от дейността на самата комунистическа партия през десетилетията след 9 септември 1944 г. През изминалите десетилетия противоречието между труда и капитала в България беше видоизменено. Между съвкупния капитал /номенклатурата/ и обществото като съвкупен работник функционираше държавата - от една страна, като инструмент за експлоатация /в която се отнемаше не само принаденият продукт, но някаква - неизвестно каква досега - част и от необходимия продукт/, но, от друга страна, като преразпределител на съвкупния обществен продукт, част от който отиваше за социални цели и по този начин тушираше неизбежните противоречия. Този модел се провали поради неспособността му за развитие, но негов резултат е и фактът, че централното класово противоречие между труда и капитала бе видоизменено, отслабено и изтласкано на втори план.

Днес нито "полюсът на труда", нито "полюсът на капитала" отговарят на класическата картина, рисувана от Маркс в епохата на "дивия капитализъм". "Съвкупният работник" в България днес не е нищият пролетарий от зората на капитализма, който е собственик само на двете си работни ръце и който, тотално отчужден от средствата за производство, "има да губи само веригите си". Днешният работник е относително квалифициран, собственик е /или поне доскоро беше/ на определено количество жизнени средства за потребление, които при подходящи юридически и политически условия могат да се превърнат в средства за производство, и, което е най-важното - днешният български трудещ се живее не със съзнанието на нищ пролетариат, а със самочувствие на законен собственик на националното богатство, произведено от него и сега обект на разграбване. "Класовото чувство", "класовият инстинкт" и "вековната злоба на роба" днес не са основни мотиви в съзнанието на българския трудещ се. Дори обеднявайки /за съжаление през последно време с твърде бързи темпове/, трудещият се в България гледа на себе си не като на пролетарий, който може да загуби само веригите си. Той не е готов да членува в партия от класически пролетарски тип.

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:00:00
07.04.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                            Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!