7 януари 1992

София, 7 януари 1993 година    
        Брой 4 /791/                    

Главен редактор: Стефан Господинов


*  *  *

София, 7 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ ПО ПОВОД НА НЯКОИ УВОЛНЕНИЯ НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО.


Крайно разтревожен и възмутен съм от първите стъпки на т.нар. "силови" министри, с които те демонстрират жажда за лична мъст и откровен реваншизъм.

За родилата се и все по-укрепваща българска мафия генерал Богомил Бонев бе кост в гърлото й. Ето че тя ще получи главата му като подарък, за който само тайно си е мечтала.

От военното министерство пък, сред мнозината, научили от в-к "Дума", че са уволнени, е заместник-министърът Георги Ананиев, на чиито прекрасни делови и човешки качества се крепеше цялото министерство, докато тогавашният държавен секретар Валентин Александров се правеше на безнадеждно болен месеци наред и излизаше от нелегалност само за да прескочи до чужбина. Уволнен е и директорът на Центъра за стратегически проучвания Румен Кънчев - честен, принципен и ерудиран политолог, с който министерството би трябвало да се гордее.

Когато един кабинет започне дейността си със сеч на личности, доказали своя висок професионализъм, личности - демократи по дух и морал, това означава или че в него са попаднали и дребни хора, поставящи своите страсти, комплексите си над държавните интереси и националната сигурност, или че това е една дълбоко премислена, детайлно разработена политика, която ще бъде провеждана с авторитарна воля и с болшевишка последователност.

София, 5 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ” ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ЗАБРАНАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ, КОЙТО ДА ПОТВЪРЖДАВА НЕОБВЪРЗАНОСТ С БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Държим да Ви напомним, че все оше няма отговор на откритото ни писмо, заведено под N 20578 на 23 декември 1992 г. във Вашата канцелария. В писмото настоявахме за Вашето разрешение да бъде използван архивът на Националната разузнавателна служба за издаване на документ на български граждани, потвърждаващ необвързаността им с бившата Държавна сигурност.

София, 4 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ПРОКУРОРИ - КОМУНИСТИ ПОСТАНОВЯВАТ ЗАДЪРЖАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАТ НАСИЛИЕ НАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ" ПО ПОВОД НА ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА НА ЙОЛО ДЕНЕВ.


Политическите насилия като аргумент за решаване на политически спорове и средство за управление са отречени. За всеобщо съжаление управляващите в България тълкуват и прилагат собствените си закони така, както дяволът чете евангелието?...

Българското комунистическо правораздаване и производство работи с факти и доказателства /да не вярваш.../, поради което предлагаме някои подробности за сравнение!?...

В предизборната кампания от 1990 г. и 1991 г. основните политически коалиции и партии нарушиха Закона за политическите партии - раздел "Финанси”, многократно. Глава трета, член 17 от Закона за политическите партии /ЗПП/ урежда начина на финансиране. До 2000 щатски долара е разрешено дарение от група лица. Политическите партии не могат да се финансират от учреждения, предприятия и организации.

Финансовата дейност на политическите партии е явна - все извадки от чл.17 на Закона за политическите партии.

През пролетта на 1990 г. основните политически сили, НКС на СДС, БСП и ДПС по сведения на експерти и дарители нарушават хилядократно визираната от закона допустима сума.

Ж.Желев, П.Берон, П. Симеонов получават от г-н С. Стоянов - представител на българите емигранти от скандинавските страни, стотици хиляди долари, за които г-н Стоянов не получи отчет!?...

БСП интензивно заграби милиони левове държавна собственост чрез рожбите си - ДКМС и ОСО. Няколко милиона долара циркулираха между София и виенските комунистически централи в полза на БСП...

Извънпарламентарните партии получиха бюджетни средства за предизборните кампании, като често сумите се връчваха след провеждане на изборите?!...

И вместо прокуратурата да преследва безогледните нарушители на ЗПП, тя започна преследване на неиздължилите се заемополучатели от извънпарламентарните дискриминирани политически партии - г-н Йоло Денев?...

Г-н Дертлиев чрез пресата декларира, че дължимите три милиона няма да върне, но той е на свобода...

В ратифицираната Международна харта за правата на човека - чл.11 от Международния пакт за граждански и политически права, се казва: "Никой не може да бъде затварян за това, че не е в състояние да изпълни договорно задължение."

Глава десета, чл.152 от Наказателно-процесуалния кодекс урежда задържането под стража. При внимателен прочит се вижда, че няма ни една причина за задържане под стража на г-н Йоло Денев. Тогава коя е причината?...

Господата управляващи могат да дадат най-верен отговор. Има ли политически мотиви в действията на прокуратурата спрямо председателя на Българската демократическа партия Йоло Денев?...

Независимото дружество за защита на правата на човека и съюз "Справедливост" настояваме:

1. За незабавното освобождаване на г-н Йоло Денев.

2. В най-кратък срок, предвиден от закона, съдът да се произнесе за насилничеството по повдигнатите обвинения срещу г-н Денев.

3. Нарочно обследване на действията срещу г-н Йоло Денев. Ако има законови нарушения от служебни лица, виновните да бъдат наказани най-строго!

София, 23 декември 1992 г.

СЕКРЕТАР НА НДЗПЧ: О.Цеков                                  СЕКРЕТАР НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ": М. Попов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 7 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7 И 8 НОЕМВРИ 1992 Г. - СОФИЯ/.


Глава четвърта
ОБЩОСЪЮЗНИ ОРГАНИ

Чл.18 /1/ Върховен орган на съюза е конгресът.
/2/ Конгресите биват редовни и извънредни. Редовните конгреси се свикват веднъж на две години - на Архангелов ден, а извънреден конгрес може да се свика по решение на Върховния съюзен съвет, на Управителния съвет, както и от една трета от окръжните настоятелства.
/3/ Мястото за провеждане на коргреса, редът за избиране на делегати и проектът за дневен ред се определят и обявяват от Управителния съвет три месеца по-рано от датата на насрочения конгрес. При извънреден конгрес това може да стане в срок от един месец и се иззършва от органа, който го свиква.
/4/ В конгреса участват по право:
1. членовете на Управителния съвет и на Върховния контролно-ревизионен съвет;
2. народните представители, избрани с листата на БЗНС, и министрите, които представляват съюза в правителството;
3. председателите на окръжните настоятелства;
4. председателят на Експертния съвет.
/5/ Членовете на комисии по устава и програмата, ако има такива, участват в конгреса със съвещателен глас.
/6/ Конгресът се открива от най-възрастния делегат, който предлага ръководство на конгреса в състав: председател, двама заместник-председатели и секретари. Те се обсъждат и избират от делегатите.
/7/ Конгресът:
1. утвърждава дневен ред, приема устав и програма;
2. избира конгресни комисии;
3. обсъжда и приема отчетен доклад на Управителния съвет;
4. обсъжда и приема отчетен доклад на Върховния контролно-ревизионен съвет:
5. обсъжда и приема решения по досегашната и бъдещата дейност на съюза и по положението в страната;
6. проверява правилността на избора за членове на Управителния съзет и обявява избора му;
7. утвърждава Върховния контролно-ревизионен съвет;
8. приема и други решения в съответствие с дневния ред.
/8/ Конгресните комисии са: мандатна, по решенията, по проверка на изборите за Управителен съвет и утвърждаване на Върховния контролно-ревизионен съвет, по провеждане на изборите, по жалбите, както и други комисии по преценка на конгреса.
/9/ Когато се разглеждат изменения на устава и програмата или приемането на нови, определените от Управителния съвет комисии се попълват с по един делегат от всеки окръг.

Чл. 19/1/ Върховният съюзен съвет решава всички въпроси от компетентността на конгреса, когато последният не заседава и не е свикан извънреден конгрес, без да може да изменя устава. Върховният съюзен съвет може да изменя частта от устава относно структурата при изменения в административно-териториалното деление на страната.
/2/ Върховният съюзен съвет се състои от избираните върховни съюзни съветници, членовете на Управителния съвет и на Върховния контролно-ревизионен съвет, народните представители и министрите на съюза.
/3/ Върховният съюзен съвет заседава най-малко един път годишно на дата, определена от Управителния съвет. При особени обстоятелства Върховният съюзен съвет се свиква на извънредни заседания по решение на Управителния съвет или най-малко от една трета от членовете на Върховния съюзен съвет. Направилите свикването определят датата на заседанието, неговото място и проекта за дневен ред. Този ред не е задължителен за Върховния съюзен съвет.
/4/ Заседанията на Върховния съюзен съвет се откриват от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие - от най-възрастния член. По-нататъшната работа се ръководи от председател и заместник-председател, избирани за всяко едно заседание, подпомагани от секретари.

Чл.20 /1/ Висш изпълнителен орган на съюза е Управителният съвет.
/2/ Членовете на Управителния съзет по право са главният редактор на вестник "Земеделско знаме", председателят на Експертния съвет и главният секретар на Земеделския младежки съюз. Останалите членове на ръководния орган на ЗМС участват в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.
/3/ Останалите членове на Управителния съвет се избират от окръжните делегатски събрания, като всяка окръжна дружба има най-малко един член в съвета. Окръжните делегатски събрания могат да отзовават представителите си в Управителния съвет по време на мандата им и да избират други на тяхно място.
/4/ В състава на Управителния съвет се включват и четирима представители на земеделците емигранти. Конкретните участници се определят с пълномощно, издадено от емигрантски дружби, за всяко едно заседание на Управителния съвет.
/5/ Управителният съвет:
1. определя основните насоки на дейността на съюза съобразно устава и програмата му, решенията на конгреса и на Върховния съюзен съвет;
2. приема решения по важни политически, икономически и организационни въпроси;
3. избира и освобождава главния секретар и членовете на Постоянното присъствие;
4. избира и освобождава главния редактор на вестник "Земеделско знаме" и председателя на Експертния съвет;
5. предлага кандидати за министри;
6. въз основа на предложенията на окръжните делегатски събрания и на Експертния съвет определя изборните листи за народни представители, взима решения за участие в коалиции и предлага кандидатите на съюза в коалиционните изборни листи и правителства;
7. изисква отчети от Постоянното присъствие, министрите и народните представители, предложени от БЗНС, и осъществява контрол над изпълнителните органи на съюза;
8. одобрява бюджета на съюза;
9. одобрява щатната структура на служителите към общосъюзните органи;
10. определя издателската и печатната дейност на съюза, както и необходимия за това шат и бюджет;
11. разглежда и взима решения по фондациите, в които участва съюзът.
/6/ Управителният съвет заседава най-малко един път на тримесечие. Заседанията му са редовни, ако присъстват най-малко две трети от състава му. Той избира и освобождава от длъжност главния секретар с мнозинство две трети от присъстващите, а останалите си решения взима с мнозинство повече от половината от присъствуващите.
7/ На първото си заседание Управителният съвет избира председател, заместник-председател и секретари, а също така - главен секретар, членове на Постоянното присъствие, главен редактор на вестник "Земеделско знаме” и председател на Експертния съвет.
/8/ Редовните заседания на Управителния съвет се свикват от неговия председател, а извънредните му заседания - от Постоянното присъствие или от най-малко една трета от членовете на съвета.
/9/ Свикването става с покана, с посочване датата и мястото на заседанието и проекта за дневен ред. Обявеният дневен ред не е задължителен за Управителния съвет.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛОВЕЧ, ПО ПОВОД НА СНЕМАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКО ДОВЕРИЕ ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ТОШО ПЕЙКОВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 4 януари 1993 година по ефира на Българското национално радио е излъчена декларация за снемане на политическото доверие на народния представител от СДС - г-н Тошо Пейков, от няколко партии в гр. Ловеч.

Декларацията започва с лъжа! Подписана е от лъжепредседател на Християнски съюз "Спасение” - Йордан Нинов, от бивш партиен секретар, лидер на АСП - Веско Ангелов, след като АСП беше изхвърлено от СДС.

Чрез инсинуации и без факти се заклеймява депутат от СДС. Странно и смешно изглеждат подписите под тази декларация на лица, които са в Съюза на демократичните сили едва от няколко месеца и въобще не познават г-н Пейков, а още по-малко неговата досегашна дейност.

Тези хора дойдоха не да защитят политическата кауза на СДС, а за лично облагодетелстване чрез структурите и властта на СДС.

За да задоволят амбициите си, те не само отричат всичко, създадено за СДС в гр. Ловеч, но и пряко влизат в явно съглашателство с червената ловешка мафия.

От месец май 1992 г. в гр. Ловеч от името на Съюза на демократичните сили се гради и укрепва роднинско-партийната система. Именно тези, които възстановяват незабравените още комунистически традиции, са подписали гореупоменатата декларация.

Законодателната дейност на г-н Пейков е трън в очите на такива личности. Не е случайно, че го клеветят пришълците в СДС, а го подкрепят основателите.

Мнозинството в Координационния съвет на СДС в гр. Ловеч ПОДКРЕПЯ действията на народния представител Тошо Пейков за декомунизация в Република България.

З А Я В Я В А М Е:

1. Гласували сме заедно с 56 000 избиратели за Тошо Пейков със синята бюлетина и държим на нашия глас. Всяка друга информация от името на Съюза на демократичните сили в град Ловеч е плод на болни амбиции, няма нищо общо с каузата на СДС и е продиктувана от непреодолимо желание за безконтролно властване.

2. Тези, които не са гласували със синята бюлетина или я отричат, имат само един народен представител и това е за Ловеч - Нора Ананиева. Така че да не депозират пред Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили подобни декларации, а да ги отправят там, където им е мястото, а именно - Висшия партиен съвет на БСП /к/ и вестник "Дума”.

3. Досега, при всички опити за конфликти в СДС - Ловеч, ярко изпъкват две имена: Колю Колев /заместник областен управител/ и Галин Кирков /началник управление "Хуманитарна политика" в Общинската администрация/. Ние считаме, че именно те са основният двигател за конфронтационните процеси и за легализирането на съглашателство и шуробаджанащина от името на Съюза на демократичните сили.

Те добре изпълняват поставената задача - СДС - Ловеч, да бъде хвалено от вестник "Дума" в момент, в който в червената преса се пише след името Тошо Пейков - декомунизатор.

Настоящето опровержение изразява мнението на мнозинството в Координационния съзет на СДС.

Долуподписаните организации заявяваме, че поддържаме и ще подкрепяме депутата г-н Тошо Пейков - неговата твърда и ясно изразена политическа позиция.


КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ": д-р Г. Йончева

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ: С. Лепавцов

КОНСЕРВАТИВНА ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ: М. Яков

ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС: Г. Илиев

НС "ЕКОГЛАСНОСТ": Е. Брънеков

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ: Й. Йотов

ХРИСТИЯНСКИ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ": В. Григорова

 

СЕКРЕТАР НА КС НА СДС - ЛОВЕЧ: М. Яков

Ловеч, 6 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


07.01.1993 г.
12:10:00

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БTA

 

Copyright @ Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!