7 февруари 1995


София, 7 февруари 1995 година
Брой 27 /1328/


София, 7 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ГОДИШНИНА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


Преди пет години в кино "Петър Берон" в София бе учредена Републиканската партия. Увлечени в борбата за установяване на истинска демокрация у нас съвместно с другите партньори от СДС, времето мина неусетно. При това с превратности за СДС, а оттук и за Републиканската партия. Ние се надяваме, че партиите и организациите от СДС ще проявят здрав политически разум, за да преодолеят различията си относно текущи организационни проблеми, и ще насочат силите си и интелектуалния си потенциал за превръщане на СДС отново в първа политическа сила, призвана да осъществи жизненоважните за България реформи. В това отношение нашите коалиционни партньори ще получат безрезервната подкрепа на Републиканската партия!

На членовете и симпатизантите на Републиканската партия честит юбилей!

София, 4 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ПЛАМЕН АНТОВ И НА ЧЛЕНА НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ПАРТИЯТА ЮЛИЯН БУРОВ В ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Петгодишният демократичен процес показа, че партийните игрички при липса на традиции, както е при нас, водят обикновено до негативни последици и до затваряне на СДС в тесния кръг на изкуствените проблеми. С това на практика се игнорират истинските цели на синята идея по демократичното преобразяване на България и не се решават основните проблеми на обществото ни.

Водени от необходимостта за широко отваряне към българския народ и за изграждане на организационно стегнат съюз, ние подкрепяме изцяло сегашните структурни промени в СДС.

Богатството на идеи и виждания за обществото е богатство и сила за нашата демокрация и за нейния основен носител - Съюза на демократичните сили.

Поради това призоваваме членовете на Републиканската партия да вземат най-активно участие в създаването на клубове на симпатизанти на СДС по места.

София, 4 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА” ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ ПО ПОВОД НА СЪСТОЯНИЕТО НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ.


ГОСПОДА ДЕПУТАТИ, ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Изключително тревожно е състоянието на българското средно образование. Явленията на неграмотност и полуграмотност се увеличават. Училищните сгради се рушат. Техническите средства са физически и морално остарели. Отчуждението от професията се засилва поради ниските заплати на учителството.

Години наред пледираме за увеличаване на процента от Държавния бюджет, предвиден за отрасъл образование. Резултатът до този момент се заключава само в обещания. Държавните мъже загърбиха проблемите на образованието.

Реформирането на образователната система беше стопирано в зародиш. Промените в редица закони, засягащи образованието, чакат ред. Издават се наредби, инструкции и др., които са лишени от конкретност и често противоречат на законите. Масова е практиката да не се спазват законови и подзаконови нормативни актове. А контрол или липса, или ведомствата си затварят очите пред нарушенията.

Господа депутати, господа министри,
Реформата в образованието трябва да се осъществява паралелно с реформата в икономиката. В противен случай съвсем скоро ще се окаже, че няма да разполагаме със способни кадри, които да осъществят реформата в икономиката.

Мислете за настоящето, но мислете и за близкото бъдеще!

Учителският синдикат към Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" настоява:

1. За увеличаване на средствата за отрасъл "образование" за 1995 г. в размер на 8 процента от брутния вътрешен продукт /БВП/.

2. Незабавно изработване и гласуване на държавни образователни изисквания.

3. Промени в Закона за народната просвета.

4. Връщане на почивните бази на работещите в системата на образованието.

София, 1 февруари 1995 г.

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС "ПОДКРЕПА":

                                                                               Кр.Крумов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ ИВАН МИТЕВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Тридесет и шестото народно събрание гласува Закон за изменение на Закона за пенсиите /"Държавен вестник" бр.12 от 1991 г./ и Закон за изменение и допълнение на Закона за пенсиите /"Държавен вестник" бр.52 от 1992 г./. Президентската институция не върна за преразглеждане в пленарна зала тези закони, с което изрази съгласието си с тях. В интерес на истината трябва да се каже, че лично президентът се е изказвал много пъти, че е необходимо да се изградят нови принципи на пенсионно осигуряване и че въпросът на пенсионерите единствено може да се реши с възстановяване на пенсионния фонд. Направените изменения в Закона за пенсиите по същество нарушиха принципите на пенсионно осигуряване, което ние наследихме от тоталитарната държава. Нови принципи обаче не бяха изградени. По този начин гражданите останаха без пенсионна защита, което е в нарушение на чл. 51 ал.1 и чл.28 от конституцията, както и в противоречие с изискванията с Хартата за правата на човека. Тоталитарната държава ликвидира пенсионния фонд, за да го използва за развитие на държавата. Личните вноски се внасяха в Републиканския бюджет под формата на данък. В замяна на това всички работници получаваха в пълен размер пенсиите си в рамките на чл. 10 от Закона за пенсиите. Това по същество представляваше дългогодишен контракт между тоталитарната държава и работниците. В интерес на истината трябва да отбележим, че този контракт никога в миналото не беше нарушаван. Единственото нещо, което липсва в стария закон, е защитата на пенсиите от инфлация. Липсваше модерна методика за осъвременяване на пенсиите. Посттоталитарната държава като приемник на тоталитарната следваше да спазва принципите на приемственост. В противен случай се обезсмисля всяка държавност. Не виждаме сериозно основание да се изменят принципите на пенсионно осигуряване, които действаха в тоталитарната държава, докато не се създадат нови по-добри. Видни български икономисти използваха тази ненормална ситуация, като внесоха допълнения в Закона за пенсиите и на практика създадоха условия за максимално ограбване на пенсионерите. Като имаме предвид всичко гореизложено, предлагаме:

1. Незабавно без излишно отлагане да се възстановят принципите на пенсионното осигуряване, действащи в тоталитарната държава. Умоляваме председателя на Народното събрание да внесе в пленарна зала въпроса за отменяне на Закона за пенсиите за изменение и допълнението му. Методиката за осъвременяване на пенсиите с индивидуален коефициент не може да работи в условията на този закон.

2. Молим най-учтиво президента на Републиката да използва правото си да внася предложения за изменение на конституцията съгл. бл. 154 /1/ в глава 2 "Основни права и задължения на гражданите" приблизително със следния текст, който най-добре отразява всички изисквания на пенсионното осигуряване както при тоталитарната, така и при посттоталитарната система, член /нов/. Гражданите имат право на пенсионно осигуряване. Всички те получават месечни пенсии от пенсионен фонд, получен от натрупването на личните пенсионни вноски на всички работещи, на вноски от Републиканския бюджет и от други приходи. Държавата гарантира пенсионния фонд от инфлация, като внася уравнителни вноски в случаите, когато лихвеният процент не е достатъчен за компенсиране на инфлацията. Гражданите, на които пенсионните вноски са събрани вече под формата на данък, се осигуряват по стария Закон за пенсиите /без Закона за изменение и допълнение на Закона за пенсиите от 1991 и 1992 г./. Гражданите, които имат доход над 200 000 лв. годишно, нямат право на пенсия. За защита от инфлация пенсиите се осъвременяват чрез най-съвременни методи. Държавата осигурява най-модерна организация на пенсионно обслужване и контролира правилното изразходване на пенсионния фонд. Пенсионното осигуряване в България се регламентира със закон, наричан Закон за пенсиите.

3. Умоляваме президента на Републиката да внесе изменение към чл.53, състоящо се в прибавяне на нова алинея със следното съдържание: Гражданите, заминали на дългосрочна работа в чужбина, са длъжни да възстановят в Републиканския бюджет разноските, които държавата е изразходвала за тяхното средно и висше образование.

4. Решително възразяваме на сегашния етап против увеличаване на възрастта за пенсиониране. Този въпрос трябва да се отложи за по-добри времена.

5. С цел създаване на нормален пазар на работната сила да не се ограничава доходът на пенсионерите. При намиране на работа те да получават в пълен размер пенсията и съответната заплата.

0000Уважаеми г-н президент и уважаеми г-н председател на 37-то Народно събрание,0000000000
От името на всички членове на партията Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани най-учтиво ви моля да обърнете достатъчно внимание на повдигнатите въпроси и да направите предложения. Вдъхнете малко вяра и надежда на хората, изпаднали в апатия и отчаяние.

София, 29 януари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
Статут /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТ С ОКОНЧАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС НА 31 ЯНУАРИ 1995 Г.


V. РЕГИОНАЛНИ СЪВЕТИ /ИЗМ. НА 12 АПРИЛ 1994 Г. /И 31 ЯНУАРИ 1995 Г./

18. Регионалните съвети се образуват на територията на регион, определен от Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ и имат консултативни функции.

19. /1/ /Изм. 31 януари 1995 г./. Регионалните съвети се образуват по предложение на партиите и организациите - пълноправни членове на Съюза на демократичните сили, от ОбКС на СДС и общинските събрания на СДС на територията на региона. В Регионалните съвети /РС/ на СДС са представени ръководствата на всички общински координационни съвети /ОбКС/ на територията на региона и партиите и организациите - пълноправни членове на СДС, които участват в ОбКС, като техните представители се утвърждават от националните им ръководства. Регионалните съвети се утвърждават от НКС на СДС, който определя и седалището им.

/2/ Разпоредбите на чл.19 ал. 1 не се отнасят за Столичния регионален съвет, който е утвърден с решение на НКС на СДС.

20. В никой регион, определен съгласно чл.18, не може да има повече от един PC.


VI. ОБЩИНСКИ СЪБРАНИЯ И МЕСТНИ КЛУБОВЕ НА СДС /ПРИЕТА НА 24 И 31 ЯНУАРИ 1995 Г./

21. /1/ Общинското събрание на СДС провежда политиката на СДС в общината и работи за създаване на обществено доверие и авторитет на СДС; осигурява, организира и провежда изборните кампании; провежда вътрешни избори за кандидатите за изборни длъжности, които предлага на НКС на СДС.
/2/ Веднъж годишно общинското събрание избира председател и заместник-председатели. Секретарят се определя от ОбКС на СДС. Председателят, заместник-председателитеи секретарят са ръководство на СДС в общината и на ОбКС. От името на СДС общинското ръководство стопанисва материалната база и имуществото на СДС.
/3/ Общинското събрание на СДС заседава поне два пъти годишно. Извънредни заседания се свикват от ръководството, ОбКС, НКС и по искане на една четвърт от членовете. Заседанията се провеждат при кворум повече от половината от членовете и решенията се вземат с мнозинство повече от половината присъстващи.

22. /1/ Общинското събрание на СДС се учредява от редовните членове на партиите и организациите в СДС, представителите на СДС на изборни длъжности в общината, народните представители, застъпниците на СДС в изборите, членовете на избирателните комисии, членовете на избирателните клубове на СДС и членовете на досегашните клубове на симпатизантите. Общинското събрание на СДС включва всички членове на местни клубове на СДС.
/2/ Местният клуб на СДС се учредява от посочените в ал.1 лица. Нови членове се приемат на общо събрание на клуба. Членството в клуба се удостоверява с карта. Местният клуб на СДС осъществява политиката на СДС на територията си. Веднъж годишно той избира свой председател и секретар.


VІІ. ПРАВОМОЩИЯ НА КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ

23. /1/ /Изм. 21 септември 1993 г./ Всеки координационен съвет реализира решенията на Националния координационен съвет и взема решения във връзка с осъществяването на целите и задачите на Съюза на демократичните сили за територията, която представлява. Решенията на координационен съвет не могат да противоречат на решенията на Националния координационен съвет.
/2//От 21 септември 1993 г./ Когато координационният съвет не изпълнява решения на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сели, взема решения, несъобразени с политиката и стратегията на коалицията, или дейността му е блокирана поради противоречия между представители на различни партии или организации, Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили спира дейността на съответния кординационен съвет до изясняване на случая с участието на централните ръководства на всички партии и организации - пълноправни членове на Съюза на демократичните сили.
/3/ /От 21 септември 1993 г./ Координационните съвети на съюза на демократичните сили не могат да вземат решения за снемане на политическото доверие от представители на Съюза на демократичните сили в органи на изпълнителната и законодателната власт, без това да е съгласувано с Националния координационен съвет.

24. Координационните съвети могат да правят предложения пред по-горен координационен съвет за решаване на политически и организационни въпроси, свързани с осъществяването на целите и задачите на Съюза на демократичните сили и излизащи извън рамките на правомощията им по чл.23 ал.1.

25. /Изм. 21 септември 1993 г./ При осъществяване на дейността си координационният съвет може да бъде ограничаван от по-горен такъв, когато:
      - взетото от него решение е в противоречие с програмните документи и стратегията на Съюза на демократичните сили;
      - взетото решение противоречи на чл. 23 изречение 1 от този статут;
      - взетото решение е в противоречие с установения правов ред или е неморално и явно компрометира името на Съюза на демократичните сили.


VIII. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ

26. Заседанията на координационните съвети се провеждат в утвърден от тях график - поне веднъж седмично. Извънредни заседания могат да се свикват от ръководството и по искане на 1/3 от организациите членове или от други упълномощени от Националния координационен съвет лица.

27. Заседанията се провеждат, ако всички организации са надлежно уведомени и присъстват 2/3 от организациите членове.

28. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от организациите членове, освен в специално предвидените в този статут случаи.

29. Заседанията се протоколират. Протоколите се подписват от всички организации. При наличие на особено мнение изразилият го задължително подписва протокол с приложено особено мнение.

30. Протоколите се съхраняват у секретаря. Право на достъп до протоколите имат всички членове на ръководствата на представените организации, членове на координационния съвет, членове на всички по-горни координационни съвети, както и специално упълномощени от Националния координационен съвет лица.

31. Координационните съвети изработват правила за своята работа съгласно този статут.

32. /От 21 септември 1993 г./ /1/ Председателят, заместник-председателите и главният секретар на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили не могат да бъдат едновременно членове на Министерския съвет и на ръководството на Народното събрание.
/2/ В ръководствата на ОбКС не могат да участват народни представители, членове на Министерския съвет, кметове, председатели на ОбС, областни и заместник-областни управители, както и служители на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ДЕВЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ШЕСТНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА БКП /5 И 6 НОЕМВРИ 1994 Г., КОВАЧЕВЦИ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ/.


Работата трябва да се оглави от хора, боравили с този въпрос, идейно убедени и последователни. Да се въведе колективният метод на работа, като се формират идеологически комисии към партийните структури с годишен тематичен план, с групи за разработка на отделни въпроси с привлечени специалисти. Това се отнася и за Централния комитет /ЦК/, за секретаря по идеологическите работи. Опитът показа, че там, където идеологическата работа е положена на правилни основи, потръгна и организационната работа и партията се масовизира.

На едно от първите заседания новоизбраното Политбюро ще трябва покрай многото въпроси да постави на дневен ред и проблема за идеологическата работа при новите условия на съвремието. Особено място и внимание ще трябва да се отдаде на ленинския стил и метод на партийната работа, който да се припомни на комунистите и търпеливо, но сигурно да се прилага в нашия цялостен партиен живот. Наблюденията показват, че към партията се връща преди всичко работническата класа от града и селото.

Сега, пред настоящите избори, идеологическата работа трябва да се насочи към безпощадна критика на разгромаджиите, да се вдъхне вяра, че народът за една петилетка ще излезе от кризата и особено с активното участие на трудещите се. В предстоящите избори това са трите верни отговора на трите лъжи на мракобесието. Особено място в нашата работа трябва да заеме повдигането на бойния дух на партията и оная голяма опасност от "фалшиво единение", заради което някои са готови да си погазят червеното вероучение.

Нашата партия и нейният ръководен състав са обект на денонощни инсценирани удари от страна на враговете на народа. Нашата задача е - бдителност, висока революционна бдителност без мнителност.

Страната е пред избори. Разгромаджиите са уморени. Петилетният план е изпълнен за четири години. Народът е пред гладна смърт! И ето, чудно, пак тия главни престъпници и разбойници, главните разгромаджии така безочливо са заели екран и ефира и започват яростна предизборна борба, предричат си победи, правят празни обещания. Интересно е с какви очи излизат пред гладния и изнемощял народ. Софрата на българина е празна. Месото, колбасите, млечните продукти са недостижими. Умират хора от глад, болести и без лечение. Хората ровят по сметните кофи. Пенсионерите са икономически смазани. Хората имат пари дневно едва за една бедна закуска, а колко разходи ги чакат. И ето, тези безобразници и садисти, които във вълчата си фашистка злоба сринаха една престижна страна, са тръгнали за лъжи и измами.

Българки и българи,
Предстоящите избори ще бъдат исторически. Те ще решат въпроса - ще продължи ли разрухата на страната, ще има ли България, или няма да има, ще оцелее ли нацията, или ще я мори етиопската гладна смърт. Ще имат ли перспектива за живот нашите гладни деца и внуци, или ще погинат млади и крехки. Ще имаме ли нещо на нашата софра, или ще седим мрачни, гладни и вледенени.

Ще се поддаде ли българският народ на лъжите, празните обещания, мазната фразеология, или вече се е научил да различава истината от лъжата, демагогията от искреността. Отново към депутатските кресла са се втурнали пак хората от оня "зверилник", както един наш честен българин нарече досегашния парламент. Пак ли ще избираме депутати на хорско безразличие и лична себичност, пак ли ще избираме синовете на фашистките главорези, мафиотите, фирмаджиите, бизнесмените, ренегатите и предателите - ония, които оставиха българина само по една прогнила риза на гърба и една попукана кожа.

Българската комунистическа партия /БКП/ в предстоящите избори ще излезе със самостоятелна бюлетина, със свои кандидати във всички структури на местната и централна власт. Ние ще издигаме честни и предани комунисти, доказали на дело това. Ние ще издигнем предимно хора от народа, от трудовия народ, които ще отстояват и защищават интересите на българския народ. Ние ще воюваме за нашата си червена бюлетина - символ на революционните борби и пролетарското единство.

Българки и българи, картината в нашата страна е плачевна. Ако ние, трудовите хора, не сложим здрава и непреодолима бариера пред реставрацията на дивия капитализъм, пред развихрилата се престъпност, пазарен хаос и грабеж, мнозина от нас едва ли ще дочакат следващите избори - ще погинем от глад и мизерия. Предстоящите избори ще бъдат решителен двубой между мракобесието и човешкия прогрес.

Пазете се от лицемерието и демагогията на Българската социалистическа партия /БСП/ - партията на разгрома. При последните избори ние направихме с тях една негласна коалиция - почти всички комунисти гласуваха за БСП, а резултатите от тази коалиция са предателство, разгром, съучастие в разгрома, бездействие. Сега тази лицемерна партия отново готви ново предателство.

Ние комунистите отправяме сериозен упрек и предупреждение към хората, работещи в средствата за масова информация. Ние им напомняме, че голяма част от тези хора продадоха съвестта си и са в услуга на най-реакционните сили в страната, довели България до крайните предели на една тотална катастрофа. На вашата съвест, млади хора, тежи до голяма степен успехът на контрареволюцията, глада, мизерията и разгрома на страната. Вие фактически участвате като идейни разгромаджии, но вие също понасяте несгодите на хаоса и престъпността. Сега, в решителния нелек двубой, вие ще трябва по човешки, по съвест да определите на коя барикада ще застанете. Ето едни хубави слова за честния журналист: "Съвестта на журналиста трябва да е нежна, чиста. В живота, без да чака, с перото в атака." Прави чест на редица хора от средствата за масова информация, които сериозно се отърсиха от фалшивата еуфория и решително и твърдо застават на страната на народа. Това някога животът и времето ще отсъдят по достойнство.

Ние отправяме горещ призив към всички работнически, комунистически и трудови партии в света да издигнем високо и отговорно великия призив на Маркс и Енгелс: "Пролетарии от всички страни, съединявайте се!" Сега, когато международното мракобесие, уплашено от нашата сила, прави всевъзможни опити да преодолява крещящите си противоречия и се обединява за удар по международното работническо и комунистическо движение, всякакъв разкол на каквато и да е основа е престъпление спрямо човечеството. Това налага бързо преосмисляне, творческо и търпеливо решаване на въпросите и час по-скоро създаване на световната организация на Коминтерна, който да организира световния пролетариат за решителен отпор срещу настъплението на реакцията, за подготовката и провеждането на нови епохални събития. Ето за какво общество мечтаем ние, комунистите:

Земята на планетата ни обща!
        Не трябва труд да се краде,
        всеки седнал на софрата,
        от своя хляб да си яде!

Ние, българските комунисти, от трибуната на XVI конгрес на БКП открито заявяваме, че нашата стратегическа цел и задача, обоснована от марксистко-ленинската наука за развитието на обществото, е изграждането на едно справедливо социално общество - комунизма! Сега нашата първа задача е да сложим непреодолима бариера на реставрацията на дивия капитализъм, да мобилизираме работническата класа, работническо-селското население и всички честни трудови хора и да излезем от тоталната криза, да възстановим икономиката, да осигурим работа за всички, да нормализираме живота на хората, да проведем безкомпромисна борба срещу покварата, корупцията, суетата, нихилизма, еснафщината и безидейността. Социализмът за нас не е празна химера, това беше до вчера наш начин на живот - справедлив и градивен.

Ние, българските комунисти, ще правим пълен преглед и анализ на всички ония деформации, които живковизмът съвсем съзнателно и дирижирано години наред внедряваше престъпно и нахално в целия ни идейно-политически и икономически живот в страната. Цялата тази умишлена утайка, дело на външното и вътрешното мракобесие, трябва да се изхвърли и да се даде зелена улица на човешкия прогрес!

Всичко онова, което, извадено от сметните ями на живота, намерено на битпазара на живота, което сега ни се поднася "научно, модерно и демократично", отново трябва да намери мястото си в септичната историческа яма.

Ние, делегатите на XVI конгрес на БКП, напълно одобряваме методиката и стила на разработката на материалите на конгреса. Новото в този стил е широкото участие в разработката на доклада и останалите материали. Петте документа - основният доклад, програмата на БКП, нейният устав, политическата декларация и предизборната платформа, без да се дублират и преповтарят, както и направените разисквания по горните материали, дават солидна основа за възстановяване и внедряване на ленинския стил и метод на партийно и политическо ръководство, като издигат на по-високо ниво колективното действие и личната отговорност. Този стил ще се утвърждава и усъвършенства във всички структури на БКП.

/Пресслужба "Куриер"/


12:00:00
07.02.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тошева
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!