7 октомври 1994


София, 7 октомври 1994 година
Брой 197 /1242/


София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" И КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ/ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОСОКА НА НОВА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА.


Неуспехът на досегашните правителства в прехода към пазарно стопанство и гражданско общество се дължи на липсата на общонационална цел и ясно формулирани приоритети на реформата.

Острата политическа конфронтация и нестабилността на държавните институции доведоха до слабо държавно управление.

Увлечени в разпри, политическите партии не отчитат опасността България да бъде изолирана от общоевропейската интеграция. Засилва се влиянието на чужди неевропейски интереси в страната, застрашен е нейният суверенитет и културна индентичност.

Едностранчивата монетарна политика задуши българските производители и насочи българските капитали към търговията и към финансово-спекулативната дейност. Инфлацията и непосилните цени подложиха на критично изпитание българските домакинства. Държавата се оказа неподготвена за социална защита на бедстващите. Основно измерение на кризата днес е битката с бедността. Застрашени са икономическите устои на българското семейство - опора на българите през вековете.

В условията на прехода към гражданско общество и към пазарно стопанство държавата трябва да се оттегли от много области на вземане на решения и да предостави това на гражданите в железните рамки на закона. Формирането на новите взаимоотношения между държавата и личността означава качествени промени във всички сфери на живота. Ние имаме ясно виждане за характера на тези промени, обвързани от ясна стратегическа цел: да осигурят достойно съществуване, свободна инициатива и сигурност на личността и семейството.

Политическата истерия трябва да отстъпи място на нова, прагматична политика, обърната към нуждите на хората и към националните интереси на страната. Успехът ни е немислим без обединяване на професионалния и на интелектуалния потенциал на България около една конкретна икономическа и социална програма за прехода, основните моменти от която са:

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА:

* създаване на благоприятен инвестиционен климат за съживяване на производството чрез антилихварска финансово-кредитна политика и данъчни облекчения;
* защита на българските производители чрез промени на външнотърговския и на митническия режим;
* създаване на широка средна класа от български собственици чрез подходяща приватизационна политика;
* ефективно управление на държавните предприятия;
* финансови и технически мерки за ускорено връщане на земята при участие на собствениците; създаване на пазар и условия на арендуване на земеделските земи;
* стабилизиране на едноличните стопани и на земеделските кооперации чрез гарантирани минимални изкупни цени, ниски кредитни лихви, стимулиране на износа на продукти и облекчен внос на техника и инвентар.


 СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Надеждна социална защита на населението чрез:
* гарантирано безплатно здравеопазване;
* отделяне на социалните фондове от държавния бюджет;
* актуализация на пенсиите, обвързани с работната заплата;
* система за социално подпомагане, осигуряваща минимални доходи и достоен живот на всеки български гражданин;
* национални и регионални програми за преквалификация и работна заетост; спиране на беззаконното навлизане на чужда работна ръка;
* социално стимулиране и работни места за младите хора;
* нова система за здравно осигуряване и общодостъпна медицинска помощ; увеличаване на бюджетните разходи за здравеопазване; условия за частна инициатива в здравеопазването;
* данъчни привилегии за спонсорите в социалната сфера;
* екологични програми за гарантиране на здравето и възпроизводството на нацията;
* контрол върху цените и търговските надценки.


НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Главен приоритет е приемането на външнополитическа и военна доктрина на Република България:
* водещ принцип на българската външна политика е интеграцията в европейските структури;
* засилване на регионалния характер на българската външна политика в рамките на общоевропейския процес;
* отбранителна военна доктрина;
* изграждане на система за регионална сигурност на Балканите;
* военнополитическо сътрудничество с НАТО, ЗЕС и мощните извънрегионални сили САЩ, Русия и Украйна;
* обвързването с членство в НАТО и ЗЕС да става в условия на реална икономическа интеграция със страните членки.

Българската външна политика трябва да излезе от абстрактната си принципност и нихилизъм:
* програми за закрила и подпомагане на българското население в чужбина;
* дипломатически усилия за отстраняване на несправедливостите на Ньойския мирен договор;
* защита на националното самосъзнание на българите в чужбина;
* възстановяване на традиционните отношения със славянския свят на основата на равнопоставеност и взаимна изгода.

Национална програма за борба с корупцията и престъпността:
* осигуряване на правни, финансови и технически възможности за нея;
* стабилно и професионално ръководство на полицията;
* материални гаранции за полицая и за неговото семейство;
* приемане на закон срещу корупцията във висшите сфери на властта;
* задължително деклариране на доходите за висши държавни чиновници и политици.

Налагане на професионализма и укрепване на социалния статус и материалното осигуряване на работещите в системата на националната сигурност.


ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

* забрана и разпускане на политически партии, образувани на етническа, расова и верска основа;
* за пресичане на политическата корупция и на използването на партиите за грабеж на държавата с нов закон за политическите партии;
* подписване на изселническа спогодба с Турция;
* мерки за укрепване на местната и на държавната власт в районите със смесено население.


ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ

* разсрочване и приемане в държавен дълг на лошите кредити на предприятията чрез замяна на дълг срещу собственост;
* закриване на финансово и пазарно безперспективните производства;
* отделяне на частния от държавния капитал; ограничаване на БНБ до функциите на национална емисионна банка;
* забрана върху лицензирането на частни банки без собствен основен капитал и платени данъци;
* изграждане на система на финансов и бюджетен контрол със закон за сметната палата и закон за устройството на държавния бюджет;
* финансова самостоятелност на общините.


ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

* държавно стимулиране на образованието и културата, определено със закон;
* закон за данъчни облекчения на частни дарители за наука и образование;
* система за кредитиране и финансови облекчения за учащите се;
* регламентиране на структурата на висшето образование и закон за акредитацията на учебните заведения;
* закон за българския език, за географските наименования и за именната система;
* закон за опазване на паметниците на културата и националната памет.


 ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

* обявяване на Източното православие за официална държавна религия с исторически заслуги за нацията и за българската държавност;
* възстановяване на единството и на авторитета на Българската православна църква;
* закон за връщане на църковните имоти и състояния;
* закон за забрана на сектите.

С настоящата политическа декларация ние поемаме отговорността да работим за силна, независима и богатееща България, за свободата на нейните граждани и за сигурността на българските семейства.

БПС е отворен за диалог и сътрудничество с всички демократични партии, организации и отделни личности, които приемат принципите на новата национална политика и поставят интересите на страната над своите лични и партийни интереси.

София, 5 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И НА ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД, БЪЛГАРИЯ" ВЕСЕЛИН КОШЕВ И ИВАН СЛАВКОВ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.


На 4 октомври 1994 г. бе проведена официална среща между председателя на Либерално-демократичесхата партия Веселин Кошев и лидера на движението "Напред, България" Иван Славков. По време на разговорите бяха обсъждани широк кръг проблеми, като бе констатирано сходство на оценки и прогнози.

Ръководствата и на двете политически формации смятат, че във време на мрачно червени, на мръсно сини, на нови политкомисари, еничари, интернационалисти и властимащи рекетьори националните партии са тези, които защитават националното достойнство и суверенитет.

Събитията през последните няколко седмици все по-убедително показват, че правенето на разумна и резултатна политика на държавно равнище е немислимо без способността да се осъзнават и отстояват интересите на България от гледна точка на минало, настояще и бъдеще. В тази посока Либерално-демократическата партия и движение "Напред, България" ще излязат със съвместна декларация, с която ще бъдат запознати представителите на печата, радиото и телевизията.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание и до председателя на Министерския съвет.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След четири години на надежда и обещания, ние, студентите, си оставаме една от най-незащитените категории в обществото. Конституцията на Република България задължава държавата и в частност изпълнителната власт да гарантират сигурност на социално слабите чрез справедливи, обективни преразпределителни критерии. Сега, в началото на учебната година, равносметката от дейността на парламент и на правителство ясно показва, че:

1. Неприемането на нов Закон за висшето образование се оказва главната причина за нерешените академични проблеми.

2. Липсата на единни държавни критерии за откриването на нови учебни заведения, факултети и специалности засилва хаоса и отдалечава висшето ни образование от европейските и световни стандарти.

3. Неоснователно рязко бе съкратена държавната субсидия за висшето образование с повече от 30%.

4. Проблемите на студентското социално-битово обслужване се задълбочиха вследствие на липсата на реформи в Стопанско обединение "Студентски общежития и столове". В резултат на това цената на купона за храна нарасна с 50 %, а наемите за общежитие - с повече от 30%.

5. Постановлението за студентските стипендии, прието през месец август от Министерския съвет /МС/, е антисоциално и антиакадемично по своята същност, защото пренебрегва основния критерии за отпускане на стипендии - успеваемостта на студентите.

6. Целенасочено се ликвидира студентското самоуправление в единствения студентски дом в София.

7. Липсва наредба, регламентираща студентския отдих, спорт и туризъм.

Във връзка с гореизложеното настояваме за:

1. Актуализиране бюджета на държавата в частта му за социалните плащания, с цел запазване размера на държавната субсидия за висшето образование и студентското социално-битово обслужване.

2. Изработване на единни държавни критерии за акредитиране на Висшите учебни заведения /ВУЗ/.

3. Създаване на съвременна система за кредитиране на студентите.

4. Отмяна на несправедливото постановление за стипендиите.

5. Реформи и смяна на ръководството в Стопанско обединение "Студентски общежития и столове".

6. Спешно приемане на нормативен акт, регулиращ организацията на студентския отдих, спорт и туризъм.

С настоящия меморандум декларираме, че при липса на заинтересованост от страна на държавните институции Българският студентски съюз, съвместно с други студентски организации, ще предприеме законни протестни действия за защита на социалните интереси на студентите, за действителни реформи в областта на висшето образование и наука.

София, 4 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСС: И. Модев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ, ПРИЕТ НА ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ В БАЛЧИК НА 1 ФЕВРУАРИ 1992 Г, ДОПЪЛНЕН НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА СИНДИКАТА НА 1 И 2 ЮНИ 1994 Г. В СОФИЯ.


ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл.10. /1/ Върховен орган на Националния полицейски синдикат /НПС/ е конгресът, който се провежда веднъж на 3 години.
/2/ Решението за провеждане на конгрес се взема от Националния синдикален съвет /НСС/, който предлага организация за провеждането му, дневен ред и определя нормите на представителството.
/3/ Конгресът се смята за действителен, когато на него присъстват не по-малко от 2/3 от избраните делегати, които представляват не по-малко от 1/2 от дружествата.
/4/ Извънреден конгрес се свиква по искане на: НСС, на 1/3 от регионалните полицейски синдикати /РПС/ или 1/4 от дружествата, както и от Националната контролна комисия /НКК/.
/5/ Свикването на редовен или на извънреден конгрес се обявява най-късно един месец преди провеждането му, като проектите за дневен ред и основните документи се предоставят на РПС и полицейски синдикални дружества /ПСД/ за предварително обсъждане.
/6/ Изпълнителното бюро /ИБ/ определя и кани гости на конгреса.
/7/ Членовете на ИБ, НСС и НКК, които не са избрани за делегати на конгреса, участват в работата му с правото на делегатски глас.

Чл.11. Конгресът на НПС:
1. Обсъжда и приема отчет на президента на НПС и на председателя на НКК.
2. Приема, допълва и изменя устава на НПС.
3. Обсъжда и приема документи и решения за дейността на синдиката.
4. Избира с пряко и тайно гласуване и с обикновено мнозинство едновременно екип от президент и главен секретар.
5. Избира изпълнителните секретари и членовете на НСС с пряко и с явно гласуване, с обикновено мнозинство.
6. Избира НКК и нейния председател по реда на т.5.
7. Разглежда молби, жалби и предложения на индивидуални и колективни членове.
8. Взема решения относно членството и членския внос.

Чл.12. Решенията на конгреса са задължителни за всички индивидуални и колективни членове на НПС.

Чл.13. /1/ За обсъждане на важни проблеми от дейността на НПС и за вземане на важни решения, които имат програмно значение за организацията в периода между два конгреса, може да се провежда национална конференция.
/2/ Решение за провеждане на национална конференция и за нормите на представителство се вземат от НСС.
/3/ Националната конференция обсъжда и взема решения по всички въпроси от дейността на НПС с изключение промените в устава.

Чл.14. /1/ Висш ръководен орган на НПС между два конгреса е Националният синдикален съвет /НСС/, в който влизат членовете на ИБ и членове - по един представител от всеки регион.
/2/ НСС се свиква на заседание не по-рядко от веднъж на 6 месеца и може да взема решения, ако участват не по-малко от 2/3 от членовете му.
/3/ НСС се свиква на заседание от президента или по искане на не по-малко от 1/3 от неговите членове, както и по искане на НКК.
/4/ В заседанията на НСС могат да участват членовете на НКК с право на съвещателен глас.

Чл.15. Националният синдикален съвет:
1. Обсъжда и приема отчета на ИБ за дейността през предшестващия период.
2. Обсъжда основните професионални и социални проблеми, свързани с дейността на НПС, и взема решения.
3. Утвърждава бюджета на НПС и насоките за стопанската и финансовата дейност.
4. Освобождава президента, главния секретар, изпълнителните секретари и отделни свои членове, които с действията и с поведението си уронват престижа и нарушават устава на НПС, с тайно гласуване и квалифицирано мнозинство.
5. Избира изпълнителни секретари и отделни свои членове на мястото на отпаднали с мандат до следващия конгрес с тайно гласуване и квалифицирано мнозинство.
6. Определя насоките на организационните отношения със сродни организации във и извън Министерството на вътрешните работи /МВР/, както и характера на международната дейност.

Чл.16. /1/ Изпълнителното бюро е постоянно действащ колективен орган, който организира и провежда цялостната дейност на НПС. То се ръководи от президента или от главния секретар и включва изпълнителните секретари.
/2/ Изпълнителното бюро:
     1. Организира изпълнението на решението на конгреса и НСС.
     2. Участва в разработването на нормативни актове, засягащи професионалните, социалните и гражданските права и интереси на своите членове.
     3. Формира работни комисии, привлича специалисти от и извън системата на МВР, които му съдействат за решаване на отделни проблеми.
     4. Приема и изключва колективни членове на НПС.
     5. Разглежда жалби, молби, сигнали и предложения на колективни и индивидуални членове.
     6. Приема решения за предприемане на отделни форми и средства за синдикална борба.
     7. Организира и провежда стопанската, пропагандната и издателската дейност на НПС.
     8. Определя говорител на синдиката.
     9. Упълномощава свои представители за водене на диалог и сключване на споразумения и договори с държавни и с обществени органи и организации и с ръководствата на МВР на всички равнища.
/3/ ИБ провежда заседание не по-рядко от веднъж месечно. Заседанието е действително, ако на него присъстват не по-малко от половината плюс един от неговите членове.
/4/ ИБ се свиква на заседание от президента или по искане на не по-малко от 1/3 от неговите членове.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ ЗА ПРОГРАМА НА НЕКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДЛОЖЕНОТ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.


V. МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

1. Да се осигури реално осъществяване на местното самоуправление чрез въвеждане на финансова самостоятелност на общините, като за целта им се осигурят необходимите приходоизточници.

2. Да се осъществи бързо новото административно-териториално деление на страната, което според Закона за местното самоуправление и местната администрация трябваше да стане до края на 1992 г. Да се приеме без протакане предвиденият в чл.135, ал.1 от конституцията Закон за столичната община и за другите големи градове.

3. Да се създаде общинска полиция.


VI. БЮДЖЕТ

1. Държавният бюджет да бъде реален, изграден върху действително обосновано, а не желано прогнозиране. Да се осъществи намаление на разходите за издръжка на висшите държавни органи /Народно събрание, Министерски съвет, Президентство, министерства/ чрез ограничаване на разходите за командировки в чужбина, съкращаване на ненапълно необходимите щатни бройки и намаляване на разходите за издръжка на почивни домове; освободените средства да се прехвърлят в социалната област. Да се увеличат средствата за полицията и армията.

2. Да се засили ефективността от събирането на преките данъци главно от частните стопански субекти за сметка на определено намаляване на косвените /данъка върху добавената стойност/ по отношение на земеделските суровини, печатни издания и др.

3. Да се намаляват и постепенно да се премахват дотациите за губещи стопански дейности.


VII. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1. Да се осъществят коренни структурни промени в здравното обслужване на населението, което да осигури качествена и без пряко плащане от пациентите медицинска помощ, както и лекарствено снабдяване.

2. Да се създаде нова политика за финансиране на здравеопазването. Да започнат структурните преобразувания в тази област, като се развие частният сектор в здравеопазването.

3. Да се премахнат условията за създаване на корупция в държавните и общинските здравни заведения.


VIII. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

1. Да се осъществят структурни и програмни реформи в образованието, които да съчетаят националната традиция с постиженията на най-напредналите страни.

2. В средното образование да се създаде възможност за избор на учебни профили. Да се засили възпитателната дейност на учителите.

3. Във висшето образование да се създаде необходимият баланс между безплатното и платеното обучение, като първо се съобразява с реалните потребности на страната.

4. Да се създадат ред и контрол при откриване и функциониране на частни учебни заведения.

5. Държавните средства в областта на културата да се съсредоточат относно проекти и дейности, свързани с високи естетически постижения и възстановяване и развитие на националните културни ценности. Да се създаде контрол срещу разпространяването на псевдокултурни произведения, които поощряват престъпността и други отрицателни прояви.


IX. СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

1. Да се създаде защита срещу монополизирането на печата от мощни финансови групировки.

2. Ръководството на Националната телевизия и на Българското радио да се осъществява от специален обществен орган, който да е в състояние да осигури политическата им безпристрастност.

3. Да се предприемат фискални и други мерки за ограничаване на порнографските и други развращаващи печатни издания.


X. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

1. Да продължи внимателната и балансирана политика по отношение на съседните на България страни. Да се задълбочават икономическите и културните отношения с тях.

2. Във всички случаи да се действа адекватно за защита на националните интереси тогава, когато други страни ги накърняват.

3. Да продължат усилията за по-нататъшното ни интегриране към Европейския съюз, НАТО и Западноевропейския съюз.

4. Особени усилия да се положат за приобщаването на България към Вишеградската четворка.

5. Да се преразгледат съществуващите безвизови режими с отделни страни и да се създадат визови ограничения спрямо тези от тях, които са източник на нахлуване в България на престъпни контингенти.


XI. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. Законодателната дейност на Народното събрание да се подобри и ускори. За тази цел да се внесат такива промени в Правилника за работата на Народното събрание, които да осуетят възможностите за спъване на законодателната му дейност поради изкуствени пречки или недисциплинираност на депутатите.

2. Като една от първите си задачи Народното събрание трябва да приеме такива изменения в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс, които да осигурят действена борба срещу престъпниците и отклоняването им от наказателна отговорност.

3. Обновяването на нормативната уредба на земеделието да представлява приоритетна задача на законодателството.

4. Да се приеме нов ефективен закон за борба със спекулата.

5. Да се приеме в съкратени срокове закон за средствата за масово осведомяване.

6. Да се приемат закони за здравното и за пенсионното осигуряване и свързаните с тях нормативни актове.

7. Да се приемат в непродължителен срок неприетите досега закони по 3, ал.2 и 3 от преходните и заключителни разпоредби на конституцията.

8. Да се приеме закон за новото териториално деление на страната.


* * *


Приемането на тази програма от подписалите я политически организации не им отнема възможността да я доразвият в своите партийни програми и предизборни платформи.

/Пресслужба "Куриер"/


13:45:00
07.10.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!