7 февруари 1990


СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 27 /45/

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОСНОВОПОЛАГАЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА ГРАД СВИЩОВ.


СВИЩОВ Е ГРАД, ЧИЯТО ИСТОРИЯ Е НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНА С ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ. ТОЙ Е ЕДИН ОТ ГЛАВНИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТРОВЕ НА СТРАНАТА НИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО, РОДНО МЯСТО НА РЕДИЦА ВИДНИ БЪЛГАРИ КАТО ДРАГАН ЦАНКОВ, АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, НИКОЛАЙ КАТРАНОВ, ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ, ДИМИТЪР НАЧЕВИЧ, КОСТА ХАЛАЧЕВ И МНОГО ДРУГИ, ИЗИГРАЛИ ВАЖНА РОЛЯ В НАШАТА ИСТОРИЯ.

ПОНАСТОЯЩЕМ В СВИЩОВ И РАЙОНА ОКОЛО НЕГО ЖИВЕЯТ ОКОЛО СТО ХИЛЯДИ ДУШИ. В ГРАДА ИМА ВИСШ ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ИНСТИТУТ, В КОЙТО СЕ УЧАТ СТУДЕНТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА. РАЙОНЪТ Е ВАЖЕН В СЕЛСКОСТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ, ЧИЕТО ЗНАЧЕНИЕ РЯЗКО НАРАСТНА СЛЕД ОТРАВЯНЕТО НА ГОРНОТРАКИЙСКАТА НИЗИНА С АРСЕН И ТЕЖИ МЕТАЛИ.

В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ГРАДЪТ ИМА СЕРИОЗНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ. АКО ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ НЕ БЪДАТ РЕШЕНИ СВОЕВРЕМЕННО, ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО НА ТОЗИ КРАЙ.

ЗА СЕГА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ НЕ ВЗЕМАТ СЪОТВЕТНИТЕ МЕРКИ И ПРЕНЕБРЕГВАТ ТРЕВОГАТА НА СВИЩОВСКИТЕ ГРАЖДАНИ.

ЕТО ЗАЩО НИЕ СЪЗДАВАМЕ НЕЗАВИСИМ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА СВИЩОВ.

НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ:

ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СВИЩОВ, ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО, СА И НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ. БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ ПОКАЗВА, ЧЕ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСИ СЪДЕЙСТВИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА. ГАРАНЦИЯ ЗА РЕАЛНОТО РЕШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ МОГАТ ДА БЪДАТ САМО ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, СЪЗДАДЕНИ НА ШИРОКА ДЕМОКРАТИЧНА ОСНОВА И НЕЗАВИСИМИ ОТ ДЪРЖАВАТА.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

НЕЗАВИСИМИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ЗАШИТА НА СВИЩОВ Е ОБЩЕСТВЕНА, НЕПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕДИНЯВАЩА НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО СМЯТАТ, ЧЕ РЕШАВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ГР.СВИЩОВ Е ВЪПРОС, КОЙТО СЕ ОТНАСЯ И ДО МОРАЛА НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО.

ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ НА КОМИТЕТА СА:

1. ДЕЙНОСТТА МУ Е НЕЗАВИСИМА ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

2. ПОДКРЕПЯ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СДРУЖЕНИЯ И ГРАЖДАНИ - БЕЗ ДА ДУБЛИРА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ - КОИТО РАБОТЯТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ГР. СВИЩОВ.

3. ОСНОВАН Е НА ПРИНЦИПА НА ПЛУРАЛИЗМА И ДЕМОКРАЦИЯТА И НЕ СЕ ОБВЪРЗВА С ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ПРИНЦИПИ РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, ПРОКЛАМИРАНИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

С ОГЛЕД СПЕЦИФИКАТА НА КОМИТЕТА, ТОЙ СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ РЕШАВАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ГР.СВИЩОВ:

1. ВЗЕМАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА НА ГРАДА И РАЙОНА ОТ ГОЛЕМИТЕ КОЛИЧЕСТВА МАНГАН, КОИТО СЪДЪРЖА.

2. ВЗЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И СПИРАНЕ НА ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРАТА И ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ АВАРИИ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТАКИВА ВЕЩЕСТВА ОТ СЛЕДНИТЕ ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

   А/ СТОПАНСКИ ХИМИЧЕСКИ КОМБИНАТ "СВИЛОЗА"
   Б/ ТЕЦ "СИЩОВ"
   В/ ЗАХАРЕН ЗАВОД - ГР. ЗИМНИЧ В РУМЪНИЯ

ВЗЕТИТЕ МЕРКИ ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ РАЗДАДЕНИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВОГАЗИ ИЗЛИШНИ.

3. ИЗДИРВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОВИШЕНИЯ РАДИАЦИОНЕН ФОН В ГРАДА.

4. КОНТРОЛ И ПРИВЕЖДАНЕ В РЕД НА ВОДОПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ, ИЗХВЪРЛЯЩИ ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ В Р.ДУНАВ, С ЦЕЛ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ДУНАВСКИТЕ ВОДИ ЗА НАПОЯВАНЕ.

5. СОЛИДАРНОСТ С "ЕКОГЛАСНОСТ", С ГРАЖДАНИТЕ НА СВИЩОВ, ГРАЖДАНИТЕ НА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ И С ВСИЧКИ ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЖДАНИ, БОРЕЩИ СЕ СРЕЩУ СТРОЕЖА НА АЕЦ "БЕЛЕНЕ".

С РЕШАВАНЕТО НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ КОМИТЕТЪТ ЩЕ Е ИЗПЪЛНИЛ МИСИЯТА СИ И ЩЕ СЕ САМОРАЗПУСНЕ ИЛИ ЩЕ СЕ НАСОЧИ КЪМ ДРУГ НЕТЪРПЯЩ ОТЛАГАНЕ ЕКОЛОГИЧЕН ПРОБЛЕМ В СТРАНАТА.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗАДАЧИ НА НЕЗАВИСИМИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА ГР.СВИЩОВ СА:

1. КОМИТЕТЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА НАПРАВИ ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ДОСТОЯНИЕ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ГР.СВИЩОВ.

2. ДА ПОДКРЕПЯ СДРУЖЕНИЯТА В ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ" И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ, КАТО СЕ БОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ.

3. ДА ПОСТАВЯ ВЪПРОСИТЕ ЗА РЕШАВАНЕ ПРЕД ВСИЧКИ КОМПЕТЕНТНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ.

4. В СЛУЧАИТЕ НА ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ДА СЕ ИЗПОЛЗУВАТ ВСИЧКИ КОНСТИТУЦИОННИ СРЕДСТВА ЗА ОКАЗВАНЕ НА НАТИСК В ПОЛЗА НА РЕШАВАНЕТО ИМ, ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ПОЗИЦИЯТА, ЧЕ ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ОСИГУРЯВА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ЖИВЕЕЩИТЕ ТАМ ХОРА.

ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА НЕЗАВИСИМИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА СВИЩОВ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ С КОНСТИТУЦИОННИ СРЕДСТВА, НА ШИРОКА ДЕМОКРАТИЧНА ОСНОВА - НАУЧНИ ДИСКУСИИ, ПУБЛИЧНИ ДИСПУТИ, ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ДРУГИ. НАСТОЯЩАТА ОСНОВОПОЛАГАЩА ДЕКЛАРАЦИЯ Е ДОКУМЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЩ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА НЕЗАВИСИМИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА СВИЩОВ И ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ГРАДИ ДЕЙНОСТТА МУ.
СЛЕД КОНСОЛИДАЦИЯТА НА КОМИТЕТА ТЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОПЪЛНЕНА С НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ, А СЪЩО И С ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИТЕТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


НИЕ, УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, КАТО ПРИЕХМЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ДО КОНГРЕСА, ОСНОВОПОЛАГАЩИ ДОКУМЕНТИ - ПРОГРАМА И УСТАВ, СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА АКТИВНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ЗА ПРАВНА И РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, ЗА РЕПУБЛИКАНСКИ ИДЕИ В ПАРЛАМЕНТАРНОТО УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА ИДЕИТЕ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ОТПРАВЯМЕ АПЕЛ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА, СОЦИАЛНАТА ПЛАТФОРМИ И ПОЗИЦИЯТА ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО ВЪТРЕ И ВЪН ОТ СТРАНАТА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ И ПРИ ЕДИНСТВО И СЪВПАДАНЕ НА ВЪЗГЛЕДИТЕ АКТИВНО ДА СЕ ВКЛЮЧИ В НЕЯ.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ВСИЧКИ КЛАСИ И СЛОЕВЕ НА ОБЩЕСТВОТО, ЗА ВЪТРЕШНООБЩЕСТВЕН И ГРАЖДАНСКИ МИР, ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ И АНТИМОНОПОЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И РЕАЛНИ ПРАВНО-РЕГУЛИРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНО РАЗВИТИЕ И ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА. ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ И ЗАЩИТА НА БИЗНЕС-СРЕДИТЕ, НА ТЪРГОВСКИТЕ, ЗАНАЯТЧИЙСКИТЕ И СТОПАНСКО-ИНИЦИАТИВНИ ФИРМИ И ЧАСТНИ ЛИЦА.

ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА: ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗЕМЯТА; ЗА ДАВАНЕ НА НЯКОИ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО В БЕЗСРОЧНО ВЛАДЕНИЕ НА ГРУПИ, КОЛЕКТИВИ, ЧАСТНИ ЛИЦА, КОИТО ГРИЖЛИВО ДА ГИ СТОПАНИСВАТ; ЗА ПРЕОЦЕНКА НА НЯКОИ ФОНДОВЕ ПО ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ И ПОД ФОРМАТА НА АКЦИИ ПРОДАВАНЕТО ИМ НА ФОНДОВИ БОРСИ; ЗАКРИВАНЕ НА ГУБЕЩИТЕ И НЕРЕНТАБИЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ СТОИ ЗАД ОТКРИТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ, ШИРОКО РАЗВИТИЕ НА АКЦИОНЕРНИЯ ПРИНЦИП, САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ, СЪЗДАВАНЕ НА ЧАСТНИ АКЦИОНЕРНИ БАНКИ, РАЗВИТИЕ НА БЕЗМИТНИТЕ СВОБОДНИ ЗОНИ, НАВЛИЗАНЕТО НА ЧУЖДИ КАПИТАЛИ И ФИРМИ СЪС СМЕСЕНО УЧАСТИЕ ПРИ ДОКАЗАНА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ЕКОЛОГИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ; НОВА ИНВЕСТИЦИОННА НАСОЧЕНОСТ, НОВО БАНКОВО ДЕЛО, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА; НОВИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРУДА В МАТЕРИАЛНАТА И ДУХОВНАТА СФЕРА, ЗАПЛАЩАНЕ ПО КРАЙНИ, КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ВСЕКИ ВИД ТРУД, СВОБОДЕН ТРУДОВ ПАЗАР И СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ ЗА РАЗМЕРА НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ С БЪЛГАРСКИ, СМЕСЕНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ; ПРАВНИ ГАРАНЦИИ - ПЕЧАЛБАТА И ВАЛУТАТА ДА ОСТАВАТ У ТЕЗИ, КОИТО СА ГИ ИЗРАБОТИЛИ.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО РАТУВА ЗА: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ЗЕМЯТА, ПРЕМАХВАНЕ НА ДОТАЦИИТЕ, НОВА КРЕДИТНА ПОЛИТИКА, ОСИГУРЯВАНЕ НА СНАБДЯВАНЕТО НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ СЪС СЕМЕНА, ТОРОВЕ, ХИМИКАЛИ, ПОРОДИ ЖИВОТНИ, ФУРАЖИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, АГРОНОМИЧЕСКА, ВЕТЕРИНАРНА, АГРОХИМИЧЕСКА, АГРОТЕХНИЧЕСКА И ДРУГА ПОМОЩ; ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНИ СТОКОВИ БОРСИ.

СОЦИАЛНАТА ПЛАТФОРМА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ИЗДИГА НА ПРЕДЕН ПЛАН ИНТЕРЕСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ЧРЕЗ ОБЩИНИТЕ, ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ОТ ГРАДОВЕТЕ КЪМ ПО-МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ОБРЪЩАНЕ НА УРБАНИЗАЦИОННИЯ ПОТОК ОТ ГРАДА КЪМ СЕЛОТО, ИЗРАВНЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ ПО ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА.

СОЦИАЛНАТА ПЛАТФОРМА ПРЕДВИЖДА КОРЕКЦИИ НА ЗАПЛАТИТЕ, ПЕНСИИТЕ И СТИПЕНДИИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ, ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕКЗИСТЕНЦ-МИНИМУМ, МЛАДЕЖКИ СТАНДАРТ, ПЕНСИОНЕРСКИ СТАНДАРТ И ДРУГИ.

РЯЗКО ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ПСИХИЧЕСКИЯ КЛИМАТ И МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, НОВА ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И НРАВСТВЕНА МОТИВАЦИЯ НА ТРУДА, БИТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОДЕНСТВУВАЩО ОБЩЕСТВО НА ЗАМОЖНИ ГРАЖДАНИ, НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА ШИРОКА ИНИЦИАТИВА И ТВОРЧЕСТВО. СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА ВСЕКИ В ЕДНА ДЕМОКРАТИЧНА, БЛАГОДЕНСТВУВАЩА, ХУМАННА И ПРАВОВА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ БЕШЕ ИЗБРАН ГОСПОДИН ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ, ДОКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ; ЗА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ГОСПОЖА ПРОФ. СИЙКА ГЕОРГИЕВА, ДОКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НАУКИ И ГОСПОДИН АНТОН НИКОЛОВ; ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР - ГОСПОДИН ИНЖ. ИВАН ВАЙСИЛОВ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФСЪЮЗ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ РАБОТНИЦИ /НПЧР/.


НИЕ, ЧИТАЛИЩНИТЕ РАБОТНИЦИ, ОБЕДИНЕНИ В НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ РАБОТНИЦИ, ВОДЕНИ ОТ ИДЕЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА НА ДЕЛО И ЗА КАРДИНАЛНИ ПРОМЕНИ В ЖИЗНЕНИЯ СТАТУТ НА ЧИТАЛИЩНИЯ РАБОТНИК, НАСТОЯВАМЕ:

1. НЕЗАБАВНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА, СЪОБРАЗЕН С ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРАНАТА И ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА НЕ ПО-КЪСНО ОТ М. МАРТ 1990 ГОДИНА.

2. НЕЗАБАВНО ЗАПОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ ЗА УСТАВ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА, КОЙТО ДА РЕГЛАМЕНТИРА РЪКОВОДСТВОТО, ВЪТРЕШНАТА УРЕДБА И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НАБОЛЕЛИ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРСКОТО ЧИТАЛИЩЕ.

3. НЕЗАБАВНО СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ, ПОДЧИНЕНА НА ОБЩЕСТВЕНО-ДЪРЖАВНОТО НАЧАЛО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМПРОМЕТИРАЛИ СЕ УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ И ЛИЧНОСТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧИСТОТО ИМЕ НА РЕПРЕСИРАНИ ЧИТАЛИЩНИ РАБОТИНИЦИ.

4. ОГЛАСЯВАНЕ НА БЮДЖЕТИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В СТРАНАТА И ПРАВО НА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ТЯХ ЕДИНСТВЕНО ОТ ЧИТАЛИЩАТА.

5. НПЧР ПОДКРЕПЯ ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА, НО ВЪЗРАЗЯВА РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ НАЧИНА НА ИЗБОР НА ВРЕМЕННИЯ СЪВЕТ.

6. НПЧР СЧИТА ЗА УМЕСТНО СЪЮЗЪТ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ДА БЪДЕ ЕДИНСТВЕНО ТВОРЧЕСКА ФОРМАЦИЯ С КОНСУЛТАТИВНИ И МЕТОДИЧЕСКИ ФУНКЦИИ.

7. НПЧР ОСЪЖДА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪЕЕТИ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИЗАЦИЯТА НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ ВЪОБЩЕ.

8. НПЧР НАСТОЯВА ЗА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА И ИЗРАЗЯВА НЕСЪГЛАСИЕ С ОПЕКУНСТВОТО ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

9. НПЧР Е ЗА СВОБОДЕН ИЗБОР НА ПАТРОНА НА ОТДЕЛНИТЕ ЧИТАЛИЩА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТАРИ ИМЕНА, ОТНЕТИ ОТ КУЛТОВСКИЯ ПЕРИОД И ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ.

10. НПЧР НАСТОЯВА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА НА ЧИТАЛИЩНИТЕ РАБОТНИЦИ КЪМ КАТЕГОРИЯТА "СПЕЦИАЛИСТИ" НА БАЗАТА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ HP 140 И НАРЕДБА HP 6.

11. НПЧР ДА ВНЕСЕ В НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРОФСЪЮЗИ ПРОБЛЕМА ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ХОНОРУВАНИ РАБОТНИЦИ КЪМ ЧИТАЛИЩАТА.

12. НПЧР НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНО ВРЪЩАНЕ НА ИМПРЕСАРСКИТЕ ПРАВА НА ЧИТАЛИЩАТА.

СОФИЯ, 23.1.1990 Г.         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА - ОБРЪЩЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАЖДАНИ.


СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА АЛИНЕИ 2 И 3 ОТ ЧЛЕН 1 НА КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ ОПРЕДЕЛЯХА БКП КАТО РЪКОВОДНА СИЛА В ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА. НО НИТО В ГЛАВА I - ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО УСТРОЙСТВО, НИТО В ГЛАВА II - ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО УСТРОЙСТВО НЯМА КАКЪВТО И ДА Е ЧЛЕН ИЛИ ТЕКСТ, ОПРЕДЕЛЯЩ РЕДА И НАЧИНА, ПО КОИТО ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НА БКП, НО ИМА ТЕКСТ ОПРЕДЕЛЯЩ КАК ДА НЕ СТАВА ТОВА.

САМОТО СЪЗДАВАНЕ И СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА НИВАТА НА НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ И ПО МЕСТОРАБОТА Е ПО НАЧАЛО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, ЗАЩОТО ПРОТИВОРЕЧИ НА СМИСЪЛА И ТЕКСТА НА ЧЛЕН 5 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, КЪДЕТО СЕ КАЗВА, ЧЕ ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, ВЬРХУ КОИТО СЕ ИЗГРАЖДА И ДЕЙСТВУВА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА ОБЩЕCTBOTO Е НАРОДНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ, ТОЕСТ ВЪРХОВЕНСТВОТО, НЕЗАВИСИМОСТТА, НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА, НЕНАКЪРНИМОСТТА. СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЧЛЕН 5 СЕ НАРУШАВА И СПЕЦИАЛНОТО ИЗИСКВАНЕ НА АЛ.2 ОТ ЧЛ.9, А ОТТУК И ИЗИСКВАНИЯТА НА АЛ.1 И 2 ОТ ЧЛЕН 8.

ОТ ТЕКСТОВЕТЕ СТАВА ЯСНО, ЧЕ: 1. С АЛ.2 ОТ ЧЛ.1 ЗАКОНОДАТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ РЪКОВОДНА РОЛЯ НА БКП. 2. С ТЕКСТА НА АЛ.1 ОТ ЧЛ.9 ДАВА ПРАВО НА БКП ДА УПРАЖНЯВА РЪКОВОДНАТА СИ РОЛЯ ВЪЗ ОСНОВА НА САМОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ В КОНСТИТУЦИЯТА НА ТЕКСТА НА АЛ.2 ОТ ЧЛ.1 БЕЗ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО РЕДА И НАЧИНА, НО С ЧЛ.5 И АЛ.2 НА ЧЛ.9 ПОСТАВЯ КАТЕГОРИЧНОТО УСЛОВИЕ ТОВА ДА НЕ СТАВА ПО НАЧИН, НАКЪРНЯВАЩ НАРОДНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ КАТО ГАРАНТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОВА УСЛОВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЕКСТА НА АЛ.1 И 2 ОТ ЧЛ.8. СЛЕДОВАТЕЛНО, АРГУМЕНТИТЕ, ЧЕ НЯМА ЗАКОН, КОЙТО ДА ЗАБРАНЯВА ИЛИ РАЗРЕШАВА ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА СА НЕСЪСТОЯТЕЛНИ, ЗАЩОТО Е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО ДА ИМА ТАКИВА ЗАКОНИ, СЛЕД КАТО ИМА КОНСТИТУЦИОННИ ТЕКСТОВЕ /ЧЛ.5 И АЛ.2 ЧЛ.9/, КОИТО ВЪОБЩЕ НЕ ДОПУСКАТ ТЯХНОТО СЪЗДАВАНЕ. ЯСНО Е, ЧЕ БКП Е СЪЗДАЛА ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА И НА НИВАТА НА НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО И ПО-НАТАТЪШНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБСЪЖДАНЕ. ТОЗИ ВЪПРОС ВЪОБЩЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕШАВА ОТ САМИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ОТ КОНГРЕСА НА БКП, КОЙТО Е ПАРТИЕН, А НЕ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, А ОЩЕ ПО-МАЛКО Е ЗАКОНОДАТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ОРГАН. ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ С ОТПАДАНЕТО НА АЛИНЕИ 2 И 3 ОТ ЧЛЕН 1 НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТПАДНА И РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НА БКП, А С ТОВА И СМИСЪЛЪТ ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА КАТО НАЧИН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТАЗИ РЪКОВОДНА РОЛЯ.

ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА И НА НИВАТА НА НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ НЯМАТ КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ В ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА.

СОФИЯ, 19.1.1990 Г.    /ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-МОНАРХИЧЕСКА ПАРТИЯ /БДМП/ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ.


ДНЕС, 5 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА, В ГРАД ПЛОВДИВ, В СЕДАЛИЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-МОНАРХИЧЕСКА ПАРТИЯ НА УЛ. "ЧАТАЛДЖА" HP 6, СЕ СЪСТОЯ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА БДМП.

НА ЗАСЕДАНИЕТО С ПЪЛНО ЕДИНОДУШИЕ БЕШЕ РЕШЕНО ПАРТИЯТА ДА БЪДЕ ПРЕИМЕНУВАНА В БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ /БДКП/.

УСТАВЪТ И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА СЕ ЗАПАЗВАТ НЕПРОМЕНЕНИ ДО СВИКВАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ.


X   X   X

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТ-1 - ПАРЛАМЕНТ В ОПОЗИЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА НЕЗАВИСИМ ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРОМЯНА "ЕРА 3".

НА 1.1.1990 ГОДИНА СЕ ПРОВЕДЕ СЪВЕЩАНИЕ НА ЧАСТ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОПОЗИЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ. КОМИСИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА НЕЗАВИСИМИ ДВИЖЕНИЯ НАПРАВИ АНАЛИЗ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ОБЩЕСТВЕНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА ЗА ПЕРИОДА 10 НОЕМВРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА И СТИГНА ДО СЛЕДНИТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

ИЗВЪРШЕНИТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ВЪВ ВИСШИЯ ДЪРЖАВЕН АПАРАТ НЕ СА ДОВЕЛИ ДО НИКАКВИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В ЦЯЛОСТНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА. БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА СТОИ НА ПОСЛЕДНИТЕ МЕСТА В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ. ОСНОВНИТЕ ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ НА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА ОСТАВАТ НЕПОКЪТНАТИ, А ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА НАРОДА НИ В ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ПРАВНО ОТНОШЕНИЕ Е НЕПРОМЕНЕНО. АКТИВНОСТТА НА ТРУДОВИТЕ ХОРА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ Е СЛАБА, ОСОБЕНО ИЗВЪН СТОЛИЦАТА. ОТДЕЛНИТЕ ОТСТЪПКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОПИТА ЗА РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОБЛЕМ И ЧАСТИЧНО ПОДБРАНАТА ГЛАСНОСТ, ФАКТИЧЕСКИ НЕ ПОДОБРЯВАТ С НИЩО МАТЕРИАЛНОТО И ДУХОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАЦИЯТА. В НЕЗАВИСИМИТЕ ДВИЖЕНИЯ /ИЗКЛЮЧВАМЕ СМЕЛИТЕ АКЦИИ НА "ПОДКРЕПА"/ ЛИПСВАТ ДЕЙСТВЕНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ИСТИНСКА ПРОМЯНА. ОТЧИТАЙКИ ГОРЕПОСОЧЕНОТО, УЧАСТНИЦИТЕ В СЪВЕЩАНИЕТО РЕШИХА:

1.  СЪЗДАВАТ ДВИЖЕНИЕ С НОВА ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙСТВЕНА СТРУКТУРА И ЦЯЛОСТЕН МЕХАНИЗЪМ, КОЕТО ДА ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ САМИ ДА ИЗВЪРШАТ НЕОБХОДИМАТА ПРОМЯНА.

2. НАИМЕНОВАНИЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО Е: ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМ ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРОМЯНА "ТРЕТА ЕРА".
3. ПЪРВОНАЧАЛНАТА СТРУКТУРА НА ДВИЖЕНИЕТО Е СЛЕДНАТА:
  А/ ГЕНЕРАЛЕН ЩАБ С ОТДЕЛИ
  Б/ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОТДЕЛНИ НЕЗАВИСИМИ ДВИЖЕНИЯ
  В/ КОМИТЕТИ ОТ ШИРОК МАЩАБ - ГРАДОВЕ, ТЕРИТОРИИ, ЗОНИ
  Г/ КОМИТЕТИ ОТ МЕСТЕН МАЩАБ - СЕЛА, ЗАВОДИ, УНИВЕРСИТЕТИ, ИНСТИТУТИ И ДР.

I. ТАКА ПОСОЧЕНАТА СТРУКТУРА ИМА ЗА ЦЕЛ:
---------------------------------------
1. ДА УСТАНОВИ НАБЛЮДАТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ НАД ВСИЧКИ ФОРМИ НА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

2. ДА СЪЗДАДЕ РЪКОВОДНИ НЕЗАВИСИМИ ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИ.

3. ДА ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ДА СЕ ПОЧУВСТВА КАТО ЛИЧНОСТ И ДА ВЗЕМЕ АКТИВНО УЧАСТИЕ В УРЕЖДАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ СИ И НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.

4. КРАЙНАТА ЦЕЛ Е ОРГАНИЗИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМА ГРАЖДАНСКА ВЛАСТ, В ПРОТИВОВЕС НА ДЪРЖАВНАТА.

II. ВОДЕНО ОТ ТАЗИ ЦЕЛ, ДВИЖЕНИЕТО ОБЯВЯВА НАЧАЛО НА ПОДГОТОВКА
---------------------------------------------------------------
 НА ИЗБОРИ, ВСТРАНИ ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ, С ЦЕЛ ОБРАЗУВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ПАРЛАМЕНТ НА ОПОЗИЦИЯТА, СЪСТАВЕН ОТ ИЗБРАНИ ГРАЖДАНИ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СДРУЖЕНИЯ И ГРУПИ. ПАРЛАМЕНТЪТ В ОПОЗИЦИЯ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ЗАСЕДАНИЯ В СРЕДАТА НА М. МАРТ 1990 ГОДИНА С ОЧЕРТАНИ РАБОТНИ ГРУПИ ПО ВСИЧКИ  ПРОБЛЕМИ НА НАРОДА НИ.

III. КАТО ПЪРВИ АКЦИИ ОТ НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ, ДВИЖЕНИЕТО ОБЯВЯВА:
-------------------------------------------------------------
1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННО СЪБРАНИЕ НА 6 ЯНУАРИ 1990 Г., СЪБОТА, ОТ 11 ЧАСА В ДВОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОМИТЕТИ, РАБОТНИ ГРУПИ И ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ И ВРЕМЕНЕН УСТАВ.

2. ПРИЗОВАВА ЗА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ ОТ СЪЗДАДЕНИ КОМИТЕТИ НА ДВИЖЕНИЕТО КЪМ МЕСТНИ РЪКОВОДНИ ДЕЙЦИ ОТ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, КОИТО НЕ СА ОПРАВДАЛИ ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.

3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ОТДЕЛИ, КОМИТЕТИ И ГРУПИ.

ДВИЖЕНИЕТО ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПАРТИЙНА, РЕЛИГИОЗНА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, НЕДОВОЛНИ ОТ СЛАБИЯ ХОД НА ПРОМЕНИТЕ В СТРАНАТА, ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ОПЕРАТИВНИТЕ МУ СТРУКТУРИ. ДВИЖЕНИЕТО ПОДЧЕРТАВА, ЧЕ В ОСНОВАТА НА НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ Е ПРЕМАХВАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА ЦЕНТРАЛИЗЪМ, НА ГОТОВИ РЕШЕНИЯ ОТ ГОРЕ, НЕСЪГЛАСУВАНИ С ИСТИНСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ. РЪКОВОДНИТЕ МУ ОРГАНИ ЩЕ ИМАТ ПРЕДИМНО КООРДИНАЦИОННИ ФУНКЦИИ И ЩЕ БЪДАТ ЕДИНСТВЕНО НОСИТЕЛИ И ЗАЩИТНИЦИ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ И ГРАЖДАНИ. НЕКА СЪС СОБСТВЕНИТЕ ОБЕДИНЕНИ УСИЛИЯ НА ВСИЧКИ СВОБОДОМИСЛЕЩИ РЕШИМ ЛИЧНИТЕ СИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ.

ПОДРОБНИТЕ ПОСТАНОВКИ, ДЕТАЙЛИТЕ НА СТРУКТУРАТА, КАКТО И ФОРМИТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ БЪДАТ ДАДЕНИ В ПРОГРАМНИТЕ И УСТАВНИТЕ ДОКУМЕНТИ.

СОФИЯ, ЯНУАРИ 1990 Г.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕH ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА ВЕСТНИК "ШИПКА" В ХАСКОВО.


НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ОТ ВЕСТНИК "ШИПКА" В ХАСКОВО, СМЕ СЕРИОЗНО ЗАГРИЖЕНИ ЗА СЪДБАТА НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО КАКТО В НАШАТА ОБЛАСТ, ТАКА И В ЦЯЛАТА СТРАНА. НЕШО ПОВЕЧЕ - ЗАГРИЖЕНИ СМЕ ЗА СЪДБАТА КА БЪЛГАРИЯ. КАТО ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, КОИТО ВСЕКИ ДЕН СА ВЪВ ВРЯЩИЯ КОТЕЛ НА СЪБИТИЯТА, ЗАЯВЯВАМЕ:

 - ЗАД МИТИНГИТЕ, СТАЧКИТЕ И РАЗПАЛВАНЕТО НА ШОВИНИСТИЧНИ СТРАСТИ В НАШАТА ОБЛАСТ СТОИ НОМЕНКЛАТУРАТА ОТ ПАРТИЙНИЯ, ДЪРЖАВНИЯ И СТОПАНСКИЯ АПАРАТ;

 - СЪЩАТА ТАЗИ НОМЕНКЛАТУРА ТЛАСКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА В СТРЕМЕЖА СИ ДА ЗАПАЗИ ИЗПЛЪЗВАЩАТА Й СЕ ВЛАСТ;

 - НЕ ЗНАЕМ МОТИВИТЕ НА ПОЛУСЕКРЕТНАТА ПРЕПОРЪКА НА ПОЛИТБЮРО И НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП ОТ 02.12.1989 Г. ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ОБЛАСТНИЯ ВСЕКИДНЕВНИК "ШИПКА" В ОРГАН НА ОБЛАСТНИЯ КОМИТЕТ НА БКП, ОБЛАСТНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ И ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА ОФ, НО В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ТАЗИ ПРЕПОРЪКА И ДЕЙСТВИЯТА НА НОМЕНКЛАТУРАТА СИ ПОДАВАТ РЪКА ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА ТОТАЛИТАРИЗМА;

 - КАТЕГОРИЧНО НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ ВЕСТНИКЪТ ЗА БЪДЕ ОРГАН НА ОБЛАСТНИЯ КОМИТЕТ НА БКП, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕДВУСМИСЛЕНО ПОДКРЕПИХА ДОСТИГНАЛАТА ДО ТРАГИЗЪМ НАЦИОНАЛШОВИНИСТИЧНА КАМПАНИЯ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ И НА ПРАКТИКА СЕ ОБЯВИХА ПРОТИВ РЕШЕНИЕТО НА ЦК НА БКП ОТ 29.12.1989 Г. ТВЪРДО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ДЕЙСТВИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ КОМИТЕТИ ПО МЕСТА СА ПРОВОКИРАНИ КАКТО ОТ ЕМИСАРСКАТА ДЕЙНОСТ НА НЯКОИ РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ ВИСШИЯ ПАРТИЕН ЕШЕЛОН, ТАКА И ОТ ПОЗИЦИЯТА КА ОБЛАСТНИЯ КОМИТЕТ НА БКП.

НАСТОЯВАМЕ В ТРИДНЕВЕН СРОК /ДО 10 ЯНУАРИ/ ОФИЦИАЛНО ДА БЪДЕ ВЪРНАТ СТАТУТЪТ НА ВЕСТНИК "ШИПКА" КАТО ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК. НЕ ЖЕЛАЕМ ДА БЪДЕМ ОРГАН НА МЕСТНАТА НОМЕНКЛАТУРА.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИСКАНЕТО НИ НЕ БЪДЕ ЗАЧЕТЕНО, ЗАЯВЯВАМЕ:

ЩЕ ОБЯВИМ ДЕСЕТДНЕВКА РЕАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА СТАЧКА ОТ 11 ДО 24 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА.

ХАСКОВО, 8 ЯНУАРИ 1990 Г.                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/