7 декември 1989

СОФИЯ, 7 декември 1989 година                                                                           БРОЙ 2

София, 7 декември - Следва пълният текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Общата федерация на труда "Подкрепа", който е предоставен за разпространение.


На своя Пети пленум Централният съвет на Българските професионални съюзи прокламира своята независимост от партийния и държавния апарат и с тази си стъпка пое голяма отговорност пред народа. Оттук нататък предстои по-трудното - диалогът, диалогът на Българските професионални съюзи с милиони формално членуващи в тях трудови хора. Условия за този диалог обаче все още не съществуват. Все още е в действие старият апарат, все още са в сила централизмът и директивният способ на управление, все още го няма като предварително условие специфичното синдикално съзнание у хората. Навярно едва сега, след повече от четири десетилетия, ръководството на Българските професионали съюзи се изправя пред проблема за демократизация на профсъюзното движение и за възвръщане на неговата спонтанност.

Тази демократизация обаче не е само задача на Българските професионални съюзи. В член 52 на Конституцията, както и в член 33 на Кодекса на труда ясно е прокламирана свободата на професионалното сдружаване и хиляди честни хора вече се възползваха от това си право, встъпвайки в съюзните и териториалните организации на Общата федерация на труда "Подкрепа".

По-нататъшното разкрепостяване и стимулиране на естествените процеси на професионално сдружаване вероятно ще изтласкат и други независими движения, които ще поемат своя дял в борбата за освобождаване на труда от опеката на партийно-държавната номенклатура. ОФТ "Подкрепа" ще приветствува всяка поява на независими синдикати, ще ги приема на равностойни начала във федерацията или ще спомага за тяхното независимо учредяване и организационно укрепване, така както е записано в нейната програмна декларация от 18 септември тази година.

Очевидно е, че в настоящия момент страната е пред прага на подем в синдикалното движение. Остава назад в нейната история времето, през което Независимият профсъюз "Подкрепа" единствен отстояваше правото на хората да се сдружават свободно и да членуват в профсъюз по свой избор. Този избор днес вече е възможан. Той стана възможен и заради солидарната борба на правозащитните движения и организации за демократизация, гласност и преустройство. Ще намери ли сила ръководството на Българските професионални съюзи да осъзнае тази истина? Ще намери ли то сили да насърчава, а не просто да гледа доброжелателно нововъзникналите свободни професионални сдружения? Ще намери ли сили да ги стимулира към истинска независимост и радикално разрешаване на трудовите конфликти? Ще имат ли кураж в крайна сметка в Българските професионални съюзи, ако се наложи, да оглавят стачки на трудещите се? Всички тези въпроси изискват незабавен отговор, особено сега, когато страната е пред прага на небивал кризис в икономиката и
социалната сфера.

ОФП "Подкрепа" приветствува желанието за диалог, което изрази ръководството на Българските професионални съюзи. Цели девет месеца, през които "Подкрепа" води борба за независимост и за правото на свободно сдружаване на трудещите се този диалог не бе възможен. Не бе възможен, защото не ръководството на Българските професионални съюзи бе преследвано и репресирано за отстояването на принципите на независимостта. Защото не с него потърси разправа бюрократичната машина, а с членовете на Независимия профсъюз "Подкрепа", които бяха заплаха за нейното съществуване.

ОФТ "Подкрепа" предлага на ръководството на Българските професионални съюзи основа за диалог да стане обсъждането на принципни положения от платформите на двата профсъюза, както и някои въпроси, свързани със заплащането на труда и жизненоно равнище на населението. В интерес на двете страни е програмните документи да бъдат разгласени в печата, радиото и телевизията. По този начин в диалога ще участвуват, макар и задочно всички онези, на които сега предстои да направят своя избор. Избор не на профсъюз, а на позиция по жизненоважния въпрос за възраждане на свободното синдикално движение в страната.

ОФТ "Подкрепа" предлага на ръководството на БПС диалогът да се състои преди декемврийската сесия на Народното събрание и преди оповестяване на програмата на новото правителство. Само в този случай е възможна добра координация и постигане на евентуални споразумения за противопоставяне на предстоящи непопулярни икономически и социални мерки на правителството. Именно в такова сътрудничество е и смисълът на диалога между независими профсъюзи, където и да е по света.

ОФТ "Подкрепа" е готова за такъв диалог. За диалог, диктуван не от интересите на един или друг профсъюз, а от потребността от съвместни усилия за защита на интересите на трудещите се в настоящия критичен период.

28,11.1989 г.                                                       НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
София                                                                  ОФТ "ПОДКРЕПА"
 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х

СОФИЯ, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОТКРИТОТО ПИСМО - ОБРЪЩЕНИЕ на Независимия комитет за защита на преустройството и правата на миньорите в Рудник "Челопеч" - Община Средногорие, адресирано до предстоящия Пленум на ЦК на БКП, Народното събрание, Върховния съд на НРБ, средствата за масова информация и всички български граждани.


               ДРУГАРИ!
               ГРАЖДАНИ!

На 30 ноември 1989 г. на основание на чл. 52, ал. 1-ва от Конституцията на НРБ в Рудник "Челопеч", Община Средногорие, Област Софийска, се учреди Независимият комитет за защита преустройството и правата на миньорите.

Целта на Комитета е да съдействува на започналия обновителен процес в обществения, политическия и стопанския живот в страната.

Дължим да отбележим становището си, че на настоящия етап, единствената политическа сила която е в състояние да доведе докрай преустройството, това е БКП - намерила сили да преодолее авторитарния режим и да възроди надеждите на българския народ за демокрация, плурализъм, гластност и социална справедливост.

Пожелаваме плодотворна работа и успех на Пленума на ЦК на БКП по поетият нов път и вярваме, че ще видим Родината ни укрепнала икономически и достойна за уважение социалистическа правова държава.

Но ние работниците от минно-добивната промишленост, членове на независимият комитет за защита преустройството и правата на миньорите, считаме, че преустройството започнало на върха в държавното и партийно ръководство, едва ли ще успее само чрез върха, ако всеки трудов колектив не се запретне сам, без да чака указания и насоки, да го извърши вътре в себе си. Пречките, които се срещат са огромни, наслоени от съществувал тридесет и пет години раздут административно-бюрократичен апарат. Прави впечатление, че този апарат просто за часове се преустройва, но само на думи, а в действителност - всячески се стреми да запази старите си позиции на действие.

Задачите които сме си поставили са:

1. Съкращаване до необходимия минимум на административно-ръководния и бюрократично-чиновническия персонал.

2. Демокрация и плурализъм в управлението при реално участие на миньорите.   

3. Справедливост при разпределение на доходите, заплатите и социалните фондове според действително вложения труд върху основата на принципа на гласността.

Независимият комитет за защита преустройството и правата на миньорите Ви уведомява, че поема отговорността да се бори докрай за постигане на поставените цели.

                 РАБОТНИЦИ!

Производители на блага, обединявайте се в Комитети за защита на преустройството и укрепването на социалистическата правова държава.

                 ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!


                                                                                          ОТ НЕЗАВИСИМИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА
                                                                               ПРЕУСТРОЙСТВОТО И ПРАВАТА НА МИНЬОРИТЕ
 
  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х

СОФИЯ, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОТКРИТОТО ПИСМО на делегатите и гостите на 17-ия конгрес на Българския пчеларски съюз и на ЦС на Българския пчеларски съюз, адресирано до генералния секретар на ЦК на БКП и председател на държавния съвет Петър Младенов.


Уважаеми другарю Младенов,

Делегатите и гостите на 17-ия конгрес на Българския пчеларски съюз от името на повече от 70-те хиляди пчелари, членове на съюза, горещо Ви поздравяват с избирането Ви за генерален секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет на HP България. Пожелават Ви здраве, мъжество и умение, за да изпълните с чест задачите, които Централният комитет на партията и народното събрание на HP България Ви поставиха в тези съдбоносни за революционното преустройство у нас дни.

Всички ние, участниците в конгреса, посрещаме решенията на Централния комитет на партията от 10 до 16 ноември и на Народното събрание от 17 ноември т.г. с голяма радост, въодушевление и надежди.

Подкрепяме и одобряваме безпрекословно извършените кадрови промени и принципните позиции на партията, изказани от Вас на заседанията на ноемврийските пленуми на Централния комитет на партията и заседанието на Народното събрание от 17 т.м. за обновяването на социализма в нашата страна, като едно обнадеждаващо начало.

Изпълнени сме с надеждата, че прокламираните политически принципи за ускоряването на процесите на политическо и икономическо преустройство и за превръщането на нашата страна в развита правова социалистическа държава твърдо ще се реализират.

Уверяваме Ви, другарю Младенов, че Българският пчеларски съюз ще подкрепи в това отношение всички начинания и практически дела на партията и правителството.

С чувство за отговорност, заявяваме, че българските пчелари ще отдадат всичките си сили и умение за по-нататъшно укрепване на пчеларството в България, за повишаване неговата ефективност и осигуряване на достатъчно пчелен мед и други пчелни продукти за пълното задоволяване потребностите на Българския народ.


23 ноември 1989 г.
гр.ВАРНА

                                                         ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ И ГОСТИТЕ НА 17-ИЯ КОНГРЕС
                                                         НА БЪЛГАРСКИЯ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ

                                                         ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ НА
                                                         БЪЛГАРСКИЯ ПЧЕЛАРСКИ
                                                        СЪЮЗ: В.ХРИСТОВ
  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

х   х   х

СОФИЯ, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на СТАТУТА на Студентския екологичен координационен център /СЕКЦ/ към Съвета на студентите.


1. Обши положения:

Клубове и студенти от всички ВУЗ и ПВуз от страната, занимаващи се с проблемите на екологията и опазването на природната среда, могат да бъдат членове на Студентския екологичен координационен център /СЕКЦ/. Могат да се привличат за консултанти специалисти от всички възрасти, с
временно членство.

Всеки отделен клуб /ВУЗ/ запазва самостоятелността си, като: има свой собствен план; сам избира ръководството и набира членовете си; използва методи и осъществява контакти с лица и организации по своя преценка; поема сам финансирането си.

2. Основна цел на СЕКЦ:

Да допринася за усвояване, осмисляне и интерпретиране на екологичните проблеми с местен, регионален и глобален характер и да дава принос чрез своята конкретна научно-изследователска и практикоприложна дейност за тяхното разрешаване.

3. Основни задачи:

а/ Координиране на дейността на различните клубове и студенти на базата на техните индивидуални програми.

б/ Пропагандиране на екологичното студентско движение.

в/ Разясняване на екологичните проблеми, повишаване на екологичната култура. Стремеж към екологизация на образованието.

4. Структура, членство, права и задължения:

а/ В Координационния център /КЦ/ клубовете и студентите се представят от:

- двама представители - ако клубът има повече от 10 членове
- един представител - от клубовете или групите студенти с 5 до 10 членове.

б/ Всеки представител в КЦ е длъжен да информира организацията, която представя, за взетите решения.

в/ Решения на КЦ се вземат с мнозинство 75 процента и с право на вето веднъж на 5 години.

г/ Всеки член на КЦ има право да събира извънредно КЦ.

д/ Задължително е участието на представителите на отделните клубове и организации в заседанията на КЦ.

е/ КЦ се събира веднъж на 3 месеца.

ж/ КЦ делегира свой представител за член на Съвета на студентите, както и в други организации.

з/ КЦ информира Съвета на студентите за дейността си и прави предложения в Съвета на студентите.

5. Финансиране:

Средствата за КЦ се осигуряват от спонсори и от постъпления от съвместната дейност. Средствата могат да се използват само след взето решение на КЦ.

Забележка: КЦ има право да променя статута и програмата.
 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

х   х   х

СОФИЯ, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОБРЪЩЕНИЕТО към Българския народ и към Генералния секретар наЦК на БКП на Областната организация на Независимите професионални съюзи "Подкрепа" във Велико Търново.


                   СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
                ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР,

В последните години сме в състояние на остра политическа, икономическа и екологическа криза, с ясно изразени тенденции към задълбочаване. В резултат на развихрили се националистически и властолюбиви страсти се влошиха взаимоотношенията ни с република Турция, но още по-лошо е, че се създаде атмосфера на омраза сред българските граждани. В резултат на провежданата в продължение на десетилетия монополна, партийно-държавна власт, утопична по своята същност и създаваща прецеденти в основни социални, икономически и нравствени закономерности, шумно афиширана и поддържана с мощен идеологически, пропаганден и репресивен апарат СЕ СТИГНА ДО:

- отчуждаване на населението от предмета и съдържанието на трудовата дейност
- хаотична миграция с безвъзвратни последици
- варварско нашествие върху природната среда
- прекъсване на традиционната приемственост между поколенията
- безстопанственост, апатия, увеличена престъпност, всеобщ дефицит, корупция, бездушие, социални разслоения и омраза, беззакония и множество още пороци и последствия.

Всички ние виждаме, че досегашният модел на управление е безвъзвратно компрометиран. Той е процес на самоунищожаване. Посоката на досегашния курс води страната ни към дъното. Ролята на БКП трябва да се преосмисли, защото тя проигра доверието на народа и илюзии вече не може да има.

                Господин Генерален секретар,
Като Ви поздравяваме с избирането на високия партиен пост, като имаме предвид огромната отговорност, която поемате, Ви призоваваме за снемане на политиката на ТОТАЛИТАРИЗЪМ И РЕПРЕСИВHOCT. Нека народът ни сам определя волята си, като се подчинява единствено на разумни закони.

                СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
Всеки член на нашето общество се нуждае от самосъзнанието, че нещо в нашата общност зависи и от него. Трябва ни перспективност и е време сами да поемем инициативата, смело да изявим волята си и решително да тръгнем по пътя към демокрацията.

ОБЛАСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ "ПОДКРЕПА" -   
ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

х   х   х

СОФИЯ, 7 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОТВОРЕНОТО ПИСМО на общото събрание на Съюза на филмовите дейци до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до министъра на вътрешните работи.


В недалечното минало Съюзът на Българските филмови дейци неправомерно и неоснователно бе обект на особено недоверие и активен надзор от страна на органите на Държавна сигурност. Те неприкрито се намесваха в неговия организационен живот, прибягваха до явни и скрити репресии и натиск, създаваха климат на страх и несигурност, на доносничество и дублиращи тайни структури. Тази политика нанесе дълбоки поражения в развитието на процесите в българското киноизкуство, както и в духовния ни живот, изгради планини от тайни досиета и опустошаващи механизми на намеса в битието ни като граждани и творци.

Ние се объщаме към Вас със следните искания:

1. Окончателно и необратимо вдигане на милиционерската опека над СБФД;

2. Освобождаване, без пренасочване към други поделения на МВР, на всички ръководни кадри от 6-то управление, пряко виновни за следенето, явното и тайното репресиране, вербуване на тайни сътрудници и груба намеса в живота на Съюза.

3. Доколкото бе официално обявено пред целия народ, че виновни за насилията срещу членовете на Екогласност са органи на МВР, надвишили правомощията си, ние искаме имената им да бъдат разгласени и виновните да бъдат освободени от длъжност. В противен случай зад анонимното твърдение за нарушени правомощия се крият други лица от други нива на властта;

4. Да се обезпечи свободен достъп на пресата, на научните и творческите среди до всички архиви, които не представляват най-строга държавна тайна. Ние предупреждаваме за опасността част от архивните документи, компрометиращи отделни лица да бъдат унищожени. Това изисква незабавно поставяне на всички архиви - ценно достояние на идните поколения - под най-строг и отговорен контрол;

5. За изчистване на социалната атмосфера от страх и подозрителност министърът на вътрешните работи трябва да декларира тържествено, че без изричното знание и разрешение на Главния прокурор на републиката никакви телефонни разговори не се подслушват и никаква кореспонденция не се спира, включително и никакви печатни издания от чужбина, предназначени за частни лица;

6. Ние искаме основният състав на МВР да има за основна своя цел обезпечаване защитата на закона, сигурността на обществото, поддържането на обществения ред и спокойствие, а не лична служба на отделни лица или политически групировки.

Министерството на вътрешните работи, което е най-добре информирано за личния ни живот, вероятно добре знае дълбокото отчуждение и недоверие на интелигенцията към поделенията му. Възстановяването на това разрушено доверие ще бъде важен елемент от цялостното преустройство в нашата страна.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/