7 септември 1994


София, 7 септември 1994 година
Брой 175 /1220/


София, 7 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПОДПИСАНО ОТ СЕДЕМНАДЕСЕТ СТРУКТУРИ НА 6 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Водени от съзнанието, че България се намира в изключително тежка политическа, икономическа и морална криза;

че този парламент е изчерпал изцяло своите възможности като висш законодателен орган и е лишен от доверието на българските избиратели;

че основните държавни институции са дискредитирани и е в ход опит да бъде дискредитирана и самата представа за демокрацията;

че поддържаното от комунистите и от техните сателити правителство многократно погази конституцията на страната и провеждаше пагубна за бъдещето на България политика;

че в България бе прекроено парламентарното пространство, с което бе подменен вотът на избирателите без нови избори и което доведе до рекомунизация;

че оцеляването на българската нация е поставено на карта и единственият реален изход от настоящата критична ситуация са ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ;

че Съюзът на демократичните сили /СДС/ е единствена реална алтернатива на комунистическата партия. Той е готов да осъществи демократични промени и декомунизация, модерна пазарна икономика и приобщаване на страната ни към общността на развитите демократични държави;

и отчитайки факта,

че са настъпили промени в състава на коалицията на СДС от момента на подписването на политическо споразумение през септември 1991 г.;

че последното е изиграло своята положителна роля за консолидация на партиите и организациите в СДС до този момент;

както и новата политическа ситуация в страната, свързана със стремежа на известни политически сили да отложат провеждането на предсрочни парламентарни избори,

партиите и организациите, представляващи Съюза на демократичните сили, се споразумяха за следното:

1. СДС е национално движение на партии, организации и граждани, чиято организационни същност е договорно оформената политическа коалиция СДС съгласно съществуващия статут.

2. СДС ще участва на предстоящите парламентарни избори като коалиция на партии и организации съгласно долуподписаното политическо споразумение.

3. СДС си поставя за задача да спечели предстоящите парламентарни избори и да образува правителство, като поеме отговорността за управлението на държавата. СДС е готов и за сътрудничество в управлението с други антикомунистически демократични сили. При никакви обстоятелства не са възможни коалиционни взаимоотношения с БСП и с нейните сателити.

4. Поемайки недвусмислени ангажименти пред своите избиратели и пред българския народ, СДС се явява на предстоящите парламентарни избори с единна програма, чиито основни положения са свързани с:
- реална смяна на икономическата система чрез реституция и чрез приватизация на държавна и общинска собственост, която ще се осъществява в интерес на българските граждани;
- окончателно и ускорено връщане на земята на нейните собственици в реални граници, ефективно подпомагане на селското стопанство, данъчни и кредитни облекчения за стокопроизводителите и гаранции за реализация на тази продукция;
- финансова и икономическа стабилизация на страната, основаваща се на пазарни взаимоотношения и реални икономически мерки за овладяване на инфлацията и за възпиране обезценяването на лева, както и защита на спестяванията на българските граждани;
- безкомпромисна борба с корупцията, вилнеещата престъпност, посегателството срещу личността, правата и собствеността на всеки български гражданин, посегателството срещу държавната собственост с цел нейното заграбване;
- създаване на благоприятни законодателни условия за развитие на дребния и на средния бизнес, които ще създадат и ще укрепят средната класа на България и които реално ще осигурят работни места на българските граждани и особено на младите хора, като за тях се разработи специална програма, даваща възможност за професионалното им реализиране.
- реални мерки срещу обедняването на българските граждани и подпомагане на безработните, пенсионерите и малоимотните чрез възстановяване на социалните фондове:
- изграждане на ясна концепция за национална сигурност, създаване на силна и професионално подготвена армия, създаване на висококвалифицирана и материално обезпечена полиция за успешна борба с престъпния свят, мафията и корупцията;
- независима външна политика, подчинена единствено на интересите на страната и на приобщаването ни към европейските структури и НАТО, както и защита на интересите на българите извън пределите на Отечеството;
- гарантиране на законните права на всеки български гражданин и съхраняване на етническия мир;
- подпомагане на единението на Българската православна църква и гарантиране на религиозните свободи на всеки български гражданин;
- създаване на законодателни и данъчни облекчения за развитието на образованието, здравеопазването, науката, културата, спорта и за чиста околна среда.
- НЕЗАБАВНА отмяна на всички рекомунизационни и антидемократични закони, както и антиконституционните комунистически закони.

5. СДС се явява на предстоящите избори с единна листа на кандидати за народни представители. В Народното събрание съюзът се представлява от една парламентарна група - Парламентарната група на СДС. Партиите и организациите в СДС разработват детайлен механизъм за издигане на кандидатури в законодателната и в изпълнителната власт, който задължително предполага издигане от местните структури, поемане на политически гаранции от националните ръководства на партиите и организациите, членове на СДС и одобрени от НКС в съответствие с решенията на V и VI Националка конференция. За целта НКС на СДС изготвя подходящ механизъм за издигане ка кандидатите, включително и безпартийни, осигуряващ тяхната избираемост и гарантиращ лоялността на вече избраните народни представители към волята на избирателите.

6. Политическите решения на Националния координационен съвет и на Националната конференция на СДС са задължителни за всяка партия и организация на коалицията, за всяка местна и регионална структура на СДС, за народните представители на СДС и за ПГ на СДС като цяло.

7. Партиите и организациите, подписали това споразумение, няма да подкрепят под никаква форма и да участват в съставянето на нов кабинет в рамките на 36-то Народно събрание, считайки, че такъв акт е пагубен за България.

8. Всяка от партиите и организациите, подписали това споразумение, може доброволно да се оттегли от него, като с този акт напуска коалицията СДС.

Нарушаването на това политическо споразумение от партия или организация, която го е подписала, е основание за започване на процедура съгласно чл.6 от статута на СДС.

9. Това политическо споразумение замества политическото споразумение между подписаните партии от септември 1991 г. и с него те изразяват своята воля за съвместни политически действия като коалиция Съюз на демократичните сили.

10. Настоящото политическо споразумение е отворено за присъединяване към него след спазване на процедурата на чл.2 и следващи от статута на СДС.

София, 6 септември 1994 г.


1. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ - Васил Златаров
2. БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СДС - Георги Петров
3. КОНСЕРВАТИВНА И ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ - Христо Бисеров
4. НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Васил Михайлов
5. ОБЕДИНЕН ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР - Стефан Софиянсхи
6. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Александър Йорданов
7. РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ - Пламен Антов, Иван Сотиров
8. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Иван Куртев
9. ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" - Лорета Николова
10. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" - Едвин Сугарев
11. НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ - Димитър Ненов
12. ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА - Пламен Панайотов
13. ХРИСТИЯНСКИ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ" - прот. Петър Пенков
14. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ - Юлий Павлов

                    НАБЛЮДАТЕЛИ:
15. НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ - Стефан Вълков
16. СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ - Боян Велков
17. СЪЮЗ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. В БЪЛГАРИЯ - Кирил Ковачев

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 7 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАЯВЛЕНИЕ "ЗАНАПРЕД НИКОЙ В БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА БЕЗ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ" НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СИЛИ, ПОДПИСАНО И ОГЛАСЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 6 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Развитието на събитията в нашата страна след ноември 1989 г. показа по недвусмислен начин, че не е възможно установяване на демократично управление, опиращо се на авторитета и уважението към законите, без заемане на подобаващо място в обществените отношения на представители на земеделското движение.

Несъобразените с българските условия схеми за икономическия преход на страната, липсата на управленски опит и ниската политическа култура на т.нар. държавен елит доведоха до неефективно законодателство, бюрократично администриране и престъпност, взимаша бедствени размери.

Последица на споменатите явления е вторичното доразрушаване на българското стопанство и преди всичко на селското стопанство и оръжейната индустрия.

Посочените проблеми пряко засягат националната сигурност на страната, уязвимостта й от нови опити за външни влияния, както и коренните интереси на народа и оцеляването на българската нация.

Този опасен и катастрофален за бъдещето на България процес трябва да бъде спрян с решителна и прагматична политика!

Като се опираме на нашите общи идейни позиции и на богатия исторически, политически, стопансхи и управленски опит на Земеделския съюз, ние извеждаме следните приоритети за единодействие:

1. Унищожаване на престъпността на основата на извънредно законодателство.

2. Ускорено връщане на земята чрез усъвършенстването на законовата основа и с прякото участие на собствениците и осъществяване на аграрната реформа чрез свободно сдружаване и коопериране.

3. Достойна политика на необзързаност и национална сигурност.

Ние убедено заявяваме, че традициенната българска организация, която може да създаде и гарантира политическия баланс в страната и да предпази обществото ни от престъпност и насилие, от стихиен капитализъм и от социална разруха, е една трайна коалиция на сдружените земеделски съюзи.

Занапред никой в България не може да осъществява истинска национална политика без земеделците!

София, 6 септември 1994 г.

ЗА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ: Милан Дренчев

ЗА ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ: Галя Токлуджанова

ЗА БЗНС "ВРАБЧА-1": Йордан Дупаринов

ЗА БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СДС: Георги Петров

ЗА БЗНС /ОРАНЖЕВ/: Георги Хинчев

ЗА БЗНС "ВРАБЧА-1"/ДИМИТЪР ГИЧЕВ/: Никола Куртоклиев, Димитър X. Попов


/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ "ГЛАВНОТО СЕГА Е ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ БЕЗВЛАСТИЕТО С ОБЩИ УСИЛИЯ" НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОСТАВКАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


С оставката на правителството, както можеше да се очаква, кризата в държавата рязко се изостри. Възниква пряка опасност от далеч по-голяма дестабилизация, резултат от настъпващото безвластие.

Изведнъж се оказа, че "с Беров е зле, но без Беров - по-зле". Неговата оставка ясно показа, че кабинетът повече не можеше да функционира без недвусмислената подкрепа на политическите сили, които гласуваха за него.

Сега най-важното е час по-скоро да се излезе от задълбочаващата се криза на властта. За Обединението за социална демокрация /ОСД/ в момента е още по-ясно, че единствено въз основа на националното съгласие, на преодоляването на пагубното конфронтирано в обществото е възможно да се намери траен изход от кризата. Проблемите на престъпността, на цените и спекулата, на корупцията и на сигурността не могат да се решат чрез конфронтация, а само по пътя на съгласието.

Въпросът след оставката е как конкретно да се тръгне към решаването на най-важните национални проблеми. Отговорът според нас е:
1. Оставката на правителството трябва да бъде приета без отлагане.
2. БСП трябва да откаже проучвателния мандат.
3. Изход от кризата не може да бъде и правителство с мандат на СДС.

ОСД няма да подкрепи участие в каквото и да било правителство, ако то не е на националното съгласие и ако то не е подкрепено от БСП.

ОСД смята, че може да се подкрепи правителство, съставено чрез мандата на трета парламентарна група, но въз основа на споразумение, подкрепено и от БСП. Такова правителство да се ангажира с конкретното разрешаване на посочените по-горе национални приоритети. Но днес то става все по-малко осъществимо. Въпросите, на които трябва да отговори и БСП, са: защо такъв шанс днес е до голяма степен проигран; защо през последните месеци еднозначно се работеше в полза на предсрочни избори и не бяха полагани реални усилия за национален консенсус.

В създадената обстановка хората очакват избори. Въпросът е, като се тръгне към тях, те да се състоят възможно най-рано. Веднага трябва да предупредим за две опасности. Едната - "удължен" служебен кабинет при разпуснат парламент. И другата - безконечни задкулисни протакания, които задълбочават безвластието.

Отново заявяваме - не сме ние онези, които биха се включили в подобни машинации.

Ние сме убедени, че за да дадат реален изход от кризата, са нужни избори, които се подготвят с оглед на националното съгласие и водят до парламент и до правителство, провеждащи национално отговорна политика.

София, 5 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА В. "ДЕМОКРАЦИЯ".


Във връзка с платените съобщения във в. "Демокрация" за някаква "Конференция на членове на Демократическата партия" напомняме, че съгласно чл.49, ал.5 от Устава на Демократическата партия /ДП/ само Върховният партиен съвет може да вземе решение и да определи темата, участниците и представителността на местните партийни организации за провеждане на конференция.

Инициаторът на опитите за организиране на противоуставни прояви Борис Стоянов е напуснал по свое желание ДП.

Той никога не е бил активен член на местната партийна организация в "Красна поляна" - София. За него се знае само, че като щатен служител в апарата на СДС сс е опитал да привлече привърженици за сваляне на председателя на партията непосредствено след нейния 14-и конгрес.

Действията на ръководството на ДП в настоящия политически момент са съобразени с решенията от заседанието на Върховния партнет съвет на 23 и 24 юли 1994 г.

В Устава на ДП са предвидени демократични процедури за изразяване на противни на мнозинството или избраните ръководни органи мнения.

Тези, които не желаят да спазват устава на една партия, просто нямат право да говорят от нейно име.

София, 5 септември 1994 г.

СЕКРЕТАР: Петър Станков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ И НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ПО ПОВОД НА ОСТАВКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Ръководствата на двете партии изразяват своето удовлетворение от оставката на правителството и проявената от проф. Беров политическа етика и достойнство, съобразяващи се със сроковете на парламентарния мандат и на българското обществено мнение.

Според нас оставката на правителството е реална възможност за предсрочни парламентарни избори и изход от кризисната ситуация. Всеки опит за създаване на ново правителство в рамките на този парламент само ще засили хаоса и ще намали възможността за държавни промени в полза на народа. Това ще бъде и проява на откровен политически цинизъм.

Като оценяваме голямата отговорност на бъдещото служебно правителство за подготовка и демократично провеждане на предстоящи предсрочни избори, настояваме членовете на служебния кабинет да не участват в изборната надпревара. Президентът е длъжен да назначи именно такъв, необходим за нацията и за държавата кабинет.

В тази сложна обстановка независимо от извършените кадрови промени армията остава гарант на българската държавност.

Ние призоваваме българското офицерство и войнство да запазят спокойствие и да продължат професионално да изпълняват своя национален дълг в интерес на Република България.

София, 5 септември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПНБ: Стефан Николов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОПТ: Румен Попов

/Пресслужба ”Куриер”/


* * *

София, 7 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА 50-ГОДИШНИНАТА ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

От няколко седмици петдесетата годишнина на 9 септември 1944 г. е повод за нажежаване на обществените настроения.

Съвременниците ни не могат да оценят еднозначно тази дата. От една страна, това е окончателна победа на антихитлеристките сили у нас, от друга - началото на установяването на 45-годишен политически режим, към който по-голямата част от обществото ни се отнася с резерви и отрицание.

Демократичните права и свободи, на които се радва сега българското общество, бяха извоювани с решаващите усилия на активистите на "Екогласност". Затова ние сме отговорни за сегашното състояние на нацията. От името на тези, които спомогнаха за това сега хората свободно да се събират, сдружават и говорят, ние заявяваме: в България има свобода на празнуванията. На желаещите да отпразнуват 9 септември трябва да им се даде възможност, без да бъдат смущавани, без да се оскверняват паметници и символи, да изразят своите чувства. За много от тези хора основен мотив за действие в онези години са били общочовешки прогресивни идеали.

Трябва да не се пречи и на тези, които имат негативно отношение към това събитие, да изразят своята позиция по законен начин. Считаме обаче за крайно неподходящо под формата на отпразнуване на една национална дата - Деня на Съединението - 6 септември, да се внасят партийни елементи и тя да се използва като "ден срещу 9 септември".

СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
Вече пета година сенките на миналото тегнат върху съвременниците ни и разединяват страната. ПК "Екогласност" с убеденост, че ще изрази нагласите на поколенията, които не помнят 9 септември, заявява, че справедливостта е хиляди пъти по-нужна на нас и децата ни, отколкото на дедите ни. Нима не виждаме колко тежки са сегашните ни проблеми - безработица, бедност, несигурност...

Младежта на България не желае да се занимава повече с петолъчки, сърпове и чукове, беленските лагери и реституцията. Не желаем да гледаме нашите бащи и майки, нашите дядовци и баби с изкривени от омраза лица да воюват по площадите и да сеят разединение и конфликти. Нека всеки от тях да почете своите мъртви. И да си спомнят, че те не успяха да осигурят нашето настояще. Нека сега не пречат, когато искаме да осигурим бъдещето на децата ни.

Най-важното днес за нашето общество е: работа, хляб, сигурност, условия за развитие на всеки. Около това нашето общество трябва да се обедини.

Политически сили, които сеят ненавист заради миналото, нямат бъдеще!

София, 5 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО В. "КОНТИНЕНТ" ПО ПОВОД НА НЕГОВА ПУБЛИКАЦИЯ И ДО АГЕНЦИЯ "БАЛКАН".


Във връзка с публикацията под заглавие "Кое е лявото на БСП и кое е дясното на БСДП?" на г-н Дончо Иванов от агенция "Балкан", поместена във в. "Континент" от 31 август 1994 г., трябва да отбележим, че с нея се прави опит за манипулация на общественото съзнание. Макар и твърде кратка по обем, в нея всяко изречение съдържа в една или друга степен неистини. Ето защо ще хвърлим светлина върху всяка теза-изречение и ще дадем отговор на всеки негов въпрос.

* "БСП и БСДП ще се явят с един и същ кандидат на изборите за кмет в Сатовча. Случайност ли е това, закономерност или само проба?"

Вероятно става дума за проба, но от страна на автора на публикацията. Защото БСДП заяви, че ще подкрепи независимия кандидат Андон Искренов, който е член на БСДП. А БСП ще подкрепи независимия кандидат Камен Шекеров, информира Пресцентърът на БСП.

* "Органите на БСП и БСДП си разменят автори и статии от собствените си отдели "Анализи", в които разясняват вижданията си за бъдещето на България като социална демокрация."

В условията на плурализъм всяка политическа сила може свободно да отстоява своите политически позиции. Дори на страниците на печатните органи на своя политически опонент, стига да му бъде предоставена възможност за това. В този смисъл "любезностите", които двете политически сили непрекъснато си разменят, едва ли може да се тълкуват като проява на "интимност", защото всяка от тези две партии защитава собствените си виждания. При сегашните реалности политическият колаборационизъм със социалистите е твърде чужд на БСДП.

* "БСП и БСДП претендират да представляват България в една международна организация - Социалистическия интернационал."

БСДП не просто претендира да представлява България в Социалистическия интернационал, а тя я представлява, защото е единствената българска партия, която е пълноправен член на тази авторитетна международна организация. А постъпленията на БСП за асоцииране под една или друга форма към структурите на Социнтерна са отдавна известни.

* "Лидерите на БСП и БСДП подкрепиха твърде отдавна идеята не за пазарна, а за масова приватизация с всичките й бонове-ваучери, които обещаха на червени и сини митинги на населението."

Първа БСДП издигна идеята за масова приватизация още по времето на Великото народно събрание. Стефан Радославов беше вносител на законопроект за приватизацията, според който щеше да се гарантира социалната й насоченост. Масовата приватизация тогава не успя да си пробие път. БСП узря доста по-късно за нея.

* "БСДП и част от депутатите на БСП - ГОР, подписаха споразумение за широко сътрудничество в сегашната политическа ситуация и през евентуални избори."

Вярно е, че БСДП и ГОР подписаха споразумение за политическо сътрудничество и съюзни отношения, но това стана едва след като представителите на ГОР напуснаха БСП и ПССД. Никъде обаче в текста на подписаното споразумение не се визират конкретни ангажименти за съвместно явяване при евентуални избори. Това е въпрос на конкретни политически договорености.

* "БСДП и БСП празнуваха на едно и също място и на една и съща дата 103-годишнината от създаването на партията."

Ако трябва да бъдем точни, двете партии отбелязаха 103-годишнината в два последователни дни. И ако под едно и също място се разбира връх Бузлуджа, констатацията е вярна, иначе всяка от двете партии има своя паметна плоча, на която поднася венци на признателност.

Кое е лявото на БСП и дясното на БСДП, пита авторът. Ние неведнъж сме заявявали, че лява у БСП е само фразеологията. А що се отнася до БСДП в тъй объркания политически спектър, ние определяме себе си като лявоцентристка формация.

И така, всеки въпрос има своя отговор. Стига някой да пожелае да го получи.

София, 31 август 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП: д-р Петър Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА УБИЙСТВОТО НА ДОЦ. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ.


Вълната от насилие, която в последните няколко седмици залива страната, бруталните убийства, отвличания, терористични актове и рекетьорските набези поставят пред крехката българска демокрация изключително много въпросителни. Икономическата несигурност в обществото, липсата на нормални пазарни взаимоотношения, преобладаващият държавен сектор в промишлеността, финансовите неуредици, безмилостно високите цени на стоките от първа необходимост са основните мотиви, стимулиращи развихрянето на престъпни криминални групировки. Сред населението вече 4-а година се насажда сковаващ страх, водещ след себе си апатията и тоталното оттегляне и замразяване на обществената активност. Към това се прибавя ширещата се корупция в органите на реда и сигурността, в съда и прокуратурата. Показателен е фактът, че последното безскрупулно убийство на доц. Цветан Цветанов - публично лице на организация от полумафиотски характер, става в момент, в който правителството на България гласува помощ на МВР в рамките на някакви си 50 млн.лв.

Ръководството на партия "Обединение за България" е длъжно да заяви, че не приема мудността и пасивността, с която органите на изпълнителната и законодателната власт - правителство и парламент - реагират на натрупващото се в страната напрежение.

Разполагаме с достатъчно информация, за да твърдим, че определени среди в страната, обслужващи чужди интереси, са заинтересувани от липсата на стабилитет и от компрометирането на демократичните промени.

В потвърждение на горното идват и изявленията от последните няколко дни на измекяри, изхвърлени от политическата сцена, опитващи се да придадат на последния акт - тежкото криминално престъпление, свързано с убийството на доц. Цветанов - политически характер. Разчистването на лични сметки, евентуалната борба за територия между групировки, нямащи нищо общо с легалния бизнес, евентуалното отмъщение от користни или интимни подбуди не са политически тероризъм.

Ръководството на "Обединение за България" категорично заявява, че ще се противопостави с всички разрешени от закона средства на инсинуациите, които биха могли да доведат след себе си действия, които да ликвидират демократичните придобивки на българското общество. Политическите лумпени, които в настоящия момент са успели по един или друг начин да се крепят из коридорите на властта, търсят възможност да продължат престоя си там. Други - отстранени с вота на народа или след политическо интригантство от активния политически живот, всячески се стараят да върнат загубени позиции. В продължение на няколко месеца те вкарват в пространството и усилено лансират идеята за някаква си твърда ръка, взирайки се с умиление в президентската институция.

Опитите да се придаде какъвто и да е политически характер на криминологичните явления наливат вода в мелницата на тези, които сънуват диктатура. Искаме да припомним, че идеолог и радетел за подобен преход към демокрация е именно сегашният президент на Република България и препоръчваме политиците все по-често да се връщат към "фундаменталното" му произведение със заглавие "Фашизмът".

Партия "Обединение за България" призовава органите на изпълнителната власт в лицето на правителството в кратки срокове да предприемат нужните мерки за възстановяване на реда и сигурността в страната. Българският народ има нужда от спокойствие, има нужда от ред и благоприличие. МВР, българската полиция, съдът и прокуратурата имат достатъчно сили, за да постигнат това.

В противен случай всякакви опити за реформиране на обществото са обречени на неуспех. Тогава наистина идва ред на едноличния диктат.

София, 2 септември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Бояджиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 7 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ШЕСТНАДЕСЕТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът ше бъде гласуван на референдум от 15 септември до 15 октомври 1994 г. от членовете на партията и от нейните симпатизанти.


ПОЛИТИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА БСП
БСП И ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ

За БСП властта не е самоцел, а средство за осъществяване на реформите в интерес на цялостния напредък на нацията и в съответствие с ценностите на демократичния социализъм.

Българската социалистическа партия признава народа като единствен източник на власт и зачита безусловно суверенната му воля, изразена чрез свободни демократични избори.

Българската социалистическа партия взема и отстъпва властта по мирен и демократичен начин в съответствие с установения от конституцията ред.

Това разбиране за властта предполага политически и идеен плурализъм, схващан не просто като множественост на политическите субекти, а и като равнопоставеност, диалог, толерантност към опонентите.

Българската социалистическа партия изразява категорично несъгласие с появяващите се у нас и в други бивши социалистически страни тенденции на авторитаризъм и диктатура, на израждане на демокрацията, на преследване на социалистическите партии и политици, на политически и съдебни процеси и репресии.

Демокрацията не може да се постигне по недемократични пътища и с недемократични средства.


РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА

Българската социалистическа партия е за демократична и социална държава.

Държавата е решаващ фактор в защитата на националния суверенитет и сигурност.

Българската социалистическа партия отстоява разбирането, че пазарът и държавата, частната и държавната инициатива могат и трябва взаимно да се допълват, защото всяка от тези страни поотделно изпълнява функции, които не могат да се реализират от останалите.

Демократичната държава е основен фактор за коригиране недостатъците на пазара, на социалната му "слепота" и неангажираност. В условията на глобализиращото се стопанство държавата трябва да възприеме нова роля, като насочва съзнателно икономическото развитие и обществения напредък, като защитава националните интереси. В съвременното българско общество, което ускорено се поляризира, демократичната държава чрез регулативните си функции играе основна роля за интеграция и социална справедливост.

Ето защо демократичната държава трябва да насочва реформите, от които се нуждае страната. В икономическата област държавата трябва да действа като стратегически фактор за направляване на икономическия растеж чрез регулирането на пазариата икономика.

БСП подчертава голямата отговорност и необходимостта от активно участие на държавата в духовното развитие на обществото.

Но тя не се ограничава до функционирането на държавните институции, нито има смисъл сама за себе си. Политиката и политиците са призвани да създават благоприятни условия за пълноценна обществена реализация на хората.


ПОЛИТИКАТА В ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД

Особено нараства отговорността на политиката в условията на преходния период, който преживява България. Тя не може да се сведе до рутинно боравене с традиционно случващи се неща. За да получат и запазят общественото доверие, политиците трябва да имат мъжеството да поемат своята отговорност, да си поставят обществено необходими задачи, съответстващи на новите реалности.

На фона на повишената обществена взискателност и чувствителност тревожни размери днес взема кризата на политиката и на политическите елити у нас. Налице е драстична в някои случаи неспособност да се види и следва верният път за извеждане на страната от икономическата криза. Посредствеността доминира сред първия ешелон на политиците. Небивали размери придобиха корупцията и злоупотребата с власт. Ниското качество на политическия живот, недостатъчната политическа култура в редица случаи предопределят неефективното функциониране на държавните институции.

Политическите партии стават обект на все по-остро обществено недоверие и недоволство. За това допринасят безпринципните в повечето случаи междупартийни и вътрешнопартийни боричкания, наличието на десетки "партии фантоми", нямащи реално нищо общо с политиката. Застрашителна е степента на обществения негативизъм и нихилизъм към многопартийната политическа демокрация, създаваща опасен вакуум за проникване на недемократични тенденции и нагласи.

Днес политиката и политиците имат шанс да преодолеят тези негативни явления само ако се превърнат в реални изразители на интересите на конкретни обществени слоеве, само ако направят широка крачка към демократизъм и откритост, само ако се превърнат в служители, а не в манипулатори на народа.

Политическата активност, която претендира да бъде нещо повече от прилагане на обективни необходимости, трябва да се ражда и реализира от компетентни и съпричастни граждани. Това може да става чрез свободен, открит диалог между гражданите. Публичният диалог е изражение на демократичната култура.


БСП - НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ

Една от основните характеристики на БСП е, че тя е национални партия.

Българската социалистическа партия е национална партия, защото поставя националните интереси над партийните, корпоративните и други групови интереси. Тя отчита интересите на различните социални групи, но има определена социална база и изразява интересите на хората и групите, които съставляват тази социална база. Когато обаче става дума за защита на националните интереси, те имат за БСП безусловен приоритет.

Българската социалистическа партия е национална партия, защото се обявява за политика на национално единение. Национално съгласие между различните политически, етнически и религиозни общности за осигуряване на границите, целостта, независимостта и модернизацията на страната е възможно и е въпрос на национално отговорно поведение на всички участници в политическия живот.

Българската социалистическа партия е национална партия, защото вижда реализацията на съвременния демократичен социализъм у нас през призмата на националната ни специфика. Като партия, насочена към социализма на XXI век, БСП иска да промени днешната обществена действителност чрез най-подходящите за Бьлгария средства, по пътя на демократичните реформи и с такива темпове и форми, които съответстват на историческите традиции и на реалните социални условия у нас.


СОЦИАЛНИ ОПОРИ НА БСП - ТРАДИЦИОННИ И НОВИ ТЕНДЕНЦИИ

Българската социалистическа партия е открита за обществени контакти и диалог с различните групи и слоеве, както и с техните политически представители. Ние сме убедени, че като се следва политиката на национално съгласие, е възможно да се изработи нов "обществен договор", отчитащ интересите на преобладаващата част от народа. Основното в този "договор", разбиран не само в текущ, а и в перспективен план, е провеждането на необходимите реформи, но на минималната възможна и справедливо разпределена социална цена.

Но Българската социалистическа партия има собствена позиция, с която встъпва в обществения диалог по проблемите на реформите - позиция, определена изключително от интересите на нашите досегашни и бъдещи социални опори, на социалните слоеве и групи, от чиито редици ние получаваме главната си политическа, морална и електорална подкрепа.

По самата си природа на нова социалистическа партия БСП не издига преграда пред който и да било гражданин, споделящ идеите и политиката й. Но именно защото е социалистическа партия, БСП не може да не защитава следните интереси, извеждайки ги на приоритетна позиция:
* интересите на хората на наемния умствен и физически труд;
* интересите на социално слабите, на хората, които поради възрастови, здравословни или социални причини не могат да се издържат с труда си;
* интересите на хората от свободните професии и от дребния бизнес, които със собствените си способности, усилия и трудова собственост развиват производство на материални и духовни блага.

Защитата на тези интереси е един неизбежен ограничител на прагматичността на нашата политика - има такива варианти и решения на проблемите, поставяни от реформите, които БСП не може да приеме, защото са насочени срещу интересите на хората, които са нашата социална опора и които ние защитаваме.

Българската социалистическа партия заявява, че тя продължава да бъде партия на труда и на трудовите хора, на работниците и селяните, на всички създатели на материални и духовни блага. Няма друга партия с толкова исторически опит и принос за подобряване на условията на труд и за защита на интересите на трудовия човек у нас.

БСП заявява също така, че тя е и партия на интелигенцията, на дребните собственици, на малкия бизнес, на творческите и новите професии, на зараждащата се средна класа.

Българската социалистическа партия защитава интересите и на бедните и обедняващите в България. Ние се появихме преди сто години и днес сме на политическата сцена, за да защитаваме експлоатираните и онеправданите. Ние не сме партия на бедността. Българската социалистическа партия се бори за постъпателно ограничаване на експлоатацията и на бедността, за благоденствие на всички граждани.

В съвременните условия социалната база на Българската социалистическа партия се разширява и претърпява качествени изменения. И в тази насока БСП трябва да бъде в крак с новите времена, отхвърляйки като неверни и двете крайни тенденции: капсулирането в традиционната социална база или социалното обезличаване.

Реалностите в социалната и демографската структура на страната, както и идейната и политическата приемственост в развитието на БСП предопределят голямото внимание, което ние отделяме на традиционната социална опора на социалистите - хората, за които вложеният труд е предпоставка за съществуване и обществен просперитет. Но в хода на реформите българското общество неизбежно ще се променя и затова БСП трябва да търси отговор на въпроса: при новите реалности как ще се изгради това социално мнозинство, което ще бъде опора на социализма за реализацията на неговия проект за бъдещето с мирни и демократични средства?

Именно тук се крият различията не само между левицата и десницата, но и между традиционната и новата левица. Българската социалистическа партия разбира, че в бъдеще ще й бъде нужна подкрепата на по-широки и разнообразни обществени сили, отколкото са нейните традиционни социални опори. Имаме предвид не само появяващите се нови професионални групи, но и тези нови обществени формации, които не са пряко свързани с разделението на труда и които се обозначават като "инфракласови" или като "нови социални движения". Именно такива нови формации в значителна степен отразяват възникването и евентуалните възможности за решаване на нови обществени проблеми, на нови противоречия и източници на несправедливост в обществото /нови форми на маргинализация, неравноправие на жените и на младите хора, проблеми на околната среда, престъпност, расови и етнически напрежения и други/.

В тези нови отношения и нови източници на опора /но и на обществена критика/ БСП ще бъде способна да открие за себе си нови идеи и обществени перспективи, защото ще прибави към традиционните си поддръжници преобразуващия импулс на нови социални групи, които определят политическата си ориентация не само изхождайки от строгите рамки на трудовите отношения.

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
07.09.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!