6 юли 1994


София, 6 юли 1994 година
Брой 130 /1175/


София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" ДО 52-МАТА ДЕПУТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС, ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ 22 ЮНИ 1994 Г.


ГОСПОДА ДЕПУТАТИ,

VI-та Национална конференция на Съюза на демократичните сили /СДС/ със своите непримирими и твърди решения бе на висотата на историческата си мисия. Те са безусловно задължителни за всички нива в СДС и не подлежат на обсъждане. Само конференцията може да бъде коректив сама на себе си. Никой друг и по никакъв повод.

В такъв случай, господа депутати, вашата декларация предизвиква у нас чувство на разочарование и гняв. С всичките си увъртания и несъстоятелни доводи вашият документ е всъщност нечестен, завоалиран опит омаловажаване на категоричните решения на конференцията. Шантажният ви натиск върху Националния координационен съвет /НКС/ за преоценка и ново тълкуване е иск за неправомерна ревизия, действие с фракционна окраска. Днес, когато и за слепците все повече е видно, че предсрочните избори са ловка игра и блъф за наивници - вие, знаейки това, бързате да подсигурите трайното си парламентарно присъствие - само и единствено заради личните си изгоди, подменяйки дълг и неподкупна съвест с користолюбие и политическа низост. Защото, господа, този парламент е уродлив по своята същност, комунистически по съдържание и цел, средище на предателства, корупция и безсрамно двуличие, възел на агентурни сплетни и мафиотски афери, превърнал се отдавна в презряно от народа ни сборище, абсолютно неподходящо място за почтени люде. Там няма място за избраници, поели връху плещите си отговорността да променят участта на милиони хора, категорично свързали съдбата си със синята кауза.

Този парламент, действащ по волята на Българската социалистическа партия /БСП/, се нуждае от удобна "опозиция", за да имитира цивилизованост, плурализъм и нормално лице пред света. Вие сте тези, поставили се в услуга да изпълнявате тази позорна роля.

Господа депутати, вашите по-нататъшни подобни действия ще водят до разкол в СДС - акт, равнозначен на измяна. Не ви завиждаме, ако това се случи. Имената ви ще останат, а времето утре ще отдаде всекиму заслуженото.

София, 28 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МЛАДЕЖКАТА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ МАРТИН ИВАНОВ ПО ПОВОД НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /11-12 ЮНИ 1994 Г., ВАРНА/.


Младежката радикалдемократическа федерация /МРДФ/ изпълни и втората си година. За едни този период премина доста бързо, за други - много бавно. Но не това е основният проблем при равносметката. Както гласи евангелското правило: "По делата им ще ги познаете", в навечерието на втория ни конгрес би трябвало да отправим взор назад, към всичко постигнато и към онова, което времето и уменията ни не позволиха да изпълним.

Една от допуснатите слабости на предишния конгрес на МРДФ бе, че там не се обсъди и не се прие програма за действие на организацията, поради което целите и задачите на федерацията се оформяха в движение и някак си хаотично. Като съвсем млада организация ние трябваше, а и все още трябва да решим важния въпрос с полето на дейността на МРДФ. Първата форма, определена съвсем спонтанно, бяха семинарите. Броени дни след форума ни в Пловдив ние проведохме семинар в Троянския манастир с любезното съдействие на игумена Нестор и отец Стефан Стефанов. Водените дискусии бяха около мястото на православието в съвременното ни общество и зараждащите се тогава конфликти в Българската православна църква. Последваха два семинара за либерализма, в Русе и в Плевен, в които участваха представители от цяла Северна България. В разговорите се включиха депутатите от Радикалдемократическата партия Михаил Неделчев и Йордан Ганев. През 1993 г. организацията насочи погледа си към въпросите на приватизацията. В началото на април се проведе семинар на тема: "Младежта и приватизацията на туризма", в който участваха представители на ВМТ "Орбита", Агенцията по приватизация и хотел "Витоша", "Самит интернешънъл". Месец по-късно, в Хасково, в присъствието на представители на МРДФ от Южна България, на нов семинар се дебатираха проблемите на участието на младите българи в предприемачеството и приватизацията. В семинара участваха Кирил Велев, заместник-министър на търговията, Йордан Йорданов - председател на Комитета по стандартизация и метрология, секретарят на Съюза на българските индустриалци - Мариус Цоков, Стефан Хаджитодоров от Надзорния съвет на Агенцията по приватизация и депутатите Александър Джеров, Йордан Ганев и Невен Пенев. Още през март се организира и среща-разговор с ръководството на Съюза на социалдемократическата младеж по въпроса: република или монархия, и дискусия по въпросите на неолиберализма и неоконсерватизма с ИСДП.

Летните месеци разредиха инициативите ни. Спирачка се оказа и учреденият на 1 март 1993 г. Младежки съюз на демократичните сили /МСДС/. По принципа на ротацията нашата организация излъчи техническия секретар за първите шест месеца и председателя - за втория шестмесечен мандат. Това попречи на Изпълнителния ни съвет да продължи с организирането на семинари и срещи и за девет, десет месеца той се ограничи само с лични посещения на някои от местните клубове на федерацията. За сметка на вътрешноорганизационната дейност през тази почти цяла година МРДФ положи усилията си в израстването на МСДС. Нашите представители бяха често сред инициаторите и основните изпълнители на мероприятията на Младежкия съюз. Ще проявя излишна скромност, ако не отбележа, че уставът на МСДС е в голямата си част дело именно на Милан Джорнилов, Георги Манов и моята скромна милост. През юни 1993 г. взехме участие в семинара "Младежта и прехода към демокрация", а в края на годината - в младежкия форум в Костенец, организирани от МСДС. Като цяло дейността на федерацията през този период обаче не може да бъде оценена много високо. Не бих използвал термина "криза", но определено спадна нивото на инициативност, един от най-активните ни клубове - пловдивският, постепенно започна да се губи, поради разпиляване на членовете му или поради завършване на училище. Извинения, разбира се, могат да се потърсят в напрегнатата политическа ситуация и напреженията в Съюза на демократичните сили /СДС/, както и в споменатото вече наше участие в МСДС, но те не могат да послужат за пълно оправдание. Причини могат да се търсят в сравнително малкия брой членове на Изпълнителния съвет и в ограничените ни финансови ресурси.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ПРЕЗ 1995 Г. - МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ЖЕНАТА, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /18 ЮНИ 1994 Г., СОФИЯ/.


В трудните условия на прехода неравенството по отношение на участието на жените в политическия, в икономическия и в социалния живот на нашата страна непрекъснато се задълбочава. Това е в противоречие с основните права на личността и на истинската демокрация. Като отчита и наличието на многобройни пречки за осъществяване на равенствотов настоящия период, Демократичният съюз на жените с възможностите и правомощията, които има като обществена организация, трябва да насочи усилията си в следните направления:

Да участва активно с мнения, предложения и варианти за решения до нормотворческите органи за създаване на една нова юридическа база и изграждане на национални механизми, позволяващи осъществяването на политика за постигане на равенството между жените и мъжете при съвременните обстоятелства. Във връзка с това:

- Демократичният съюз на жените и общинските координационни съвети съвместно с държавните органи, обществени организации, научни институти и други ведомства да участват в проучването на специфичните проблеми, свързани с положението на жената в труда, семейството и обществото, и да правят заедно с тях предложения за целесъобразното им решаване пред съответните звена на социалното управление.

- Да правят анкети и проучвания сред жените с оглед изработване на компетентно становище за необходимата законодателна защита на жените и за спазване на съществуващите законодателни разпоредби.

- Да обединяват усилията с други женски формирования, политически партии и институции и да се излиза с общо мнение по обсъжданите проекти.

- Да се разширяват контактите и да засилват настойчивостта пред народните представители, независимо към коя парламентарна група принадлежат, с общинските съветници, както и със специализираните звена към органите на държавната власт и управление за поставяне, решаване и контрол на изпълнението на взетите решения, пряко отговарящи на потребностите на жените. Да използват различни форми за формиране на обществено мнение и за упражняване на обществен натиск в това отношение.

- Демократичният съюз на жените и общинските координационни съвети да използват всички форми на обществен контрол съвместно с държавни органи, синдикални и други обществени организации, разкриващ необходимостта от законодателна защита на правата на жените, адекватна на новите условия. Специално внимание да се обърне на проблемите, свързани със спазване на законовите разпоредби в областта на равенството в труда и закрилата на труда на жената, особено в частния сектор, непрекъснатото влошаване на състоянието на социалните заведения, храненето на децата и на семействата, заболеваемостта, отдиха на децата, социалния патронаж, услугите и др.

Нашите усилия трябва да се насочат и към привличане на вниманието на обществеността към правата на човешката личнрст, съществена част от които са правата на жените.

Във връзка с това предлагаме да се проведат на национално и на регионално ниво следните дискусии на теми:
- по проблемите на равенството между жените и мъжете в периода на прехода, като подготовка за Световната конференция в Пекин през 1995 г.;
- насилието спрямо жените в обществото и в семейството;
- здравето на българката; заболеваемост и генетично отражение върху здравето на децата;
- участието на българските жени в бизнеса, проблеми и перспективи.

Същевременно следва да се използват всички възможности на жените с техните права и изграждане на умения да ползват в своя защита механизмите в сферата на равенството.

Наложително е да внесем по-голямо разнообразие в проблематиката и във формите на работа във връзка с непрекъснато нарастващата престъпност, проституцията, в т.ч. маловръстната, порнографията, която ни залива, алкохолизма и наркоманията, които се разширяват, навлизането в страната ни на множество религиозни секти.

Съхраняването и развитието на българските традиции и нравствени добродетели в семейството и обществото, грижата за образованието, възпитанието, здравето, изграждането на култура на общуването и поведението са теми, които и през Международната година на жената ще присъстват неотменно и още по-ярко в дейността на нашата организация.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ОТНОШЕНИЯТА С БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОГРАМА НА БКП.


На 9 февруари 1991 г. Гено Влахов свиква членовете на ЦКРК на БКП, в това число и хора, които не са избирани за такива от XV конгрес на БКП, но той отказва да вземе участие в работата на пленума. Пленумът на ЦКРК на БКП разобличава Гено Влахов като заклет враг на БКП, изваждат го от състава на ЦКРК на БКП и го изключват от БКП. На 8 февруари 1991 г. партийната организация /ПО/ в жк "Стрелбище" изключи от БКП Чуде Георгиев за вражеска дейност. Гено Влахов разбрал, че ръководството на ЦК на БКП е насрочило пленум за 9 март 1991 г. на ул. "Опълченска" N 66, решава да насрочи пленум на 16 февруари 1991 г. в клуба на БСП, за да свали първия секретар на ЦК на БКП и той - изключеният от БКП, да заграби с Чуде Георгиев и Иван Пейчев ръководството на БКП, но удрят на камък. Членовете на БКП разбират маневрите на БСП и не се поддават на провокацията. При това положение Гено Влахов, Иван Пейчев, Чуде Георгиев, подкрепяни задкулисно от Иван Цветанов и Христо Арнаудов, насрочват контрапленум на 9 март 1991 г. в Пловдив. От 45 членове на ЦК на БКП към тази дата в работата на пленума в София взеха участие 33 души. Пленумът в София утвърди изключването от БКП на Гено Влахов, Чуде Георгиев, Иван Пейчев и изключи от БКП жадните за кариеризъм и вождизъм Ангел Тюфекчиев, Ганчо Тодоров, Съби Бояджиев, Стефан Пешков, Александър Кирков, Николай Христов, Борис Ценков, Христо Чобанов, Мария Колева.

Иван Цветанов Георгиев разкри, че Христо Арнаудов е внедрен в БКП от Централното разузнавателно управление /ЦРУ/ като агент-провокатор. На пленума Траяна Хорозова в присъствието на Христо Арнаудов ми предложи да отстъпя мястото - първи секретар на ЦК на БКП. Отговорих им, че за съжаление не мога да изпълня молбата им, защото имам поръчение от XV Конгрес на БКП да пазя чистотата на БКП, както и факта, че БКП не може да се оглави от агент на ЦРУ. Членовете на ЦК на БКП проявиха марксистко-ленинска прозорливост и далновидност. Нанесен беше удар на БСП, БАС и на тяхната агентура, внедрена в БКП. Недоволни от третия си провал, Гено Влахов, Чуде Георгиев, Иван Пейчев, подпомагани от Христо Арнаудов, Иван Цветанов и Кирил Андреев, обявяват Гено Влахов за първи секретар на ЦК на БКП, а Колю Минков - за председател на ЦКРК на БКП, които не са членове на БКП след 9 март 1991 г. Оттук се задълбочават още повече провокациите на БСП против БКП. Николай Камов от Висшия съвет /ВС/ на БСП дава указания на Гено Влахов и Чуде Георгиев за борба против БКП. Тези им маневри разобличава Ивайло Денчев.

През това време по указания на ВС на БСП и на Централния съвет /ЦС/ на БАС без знанието и съгласието вражеският на БКП вестник "Трибуна" е обявен за орган на БКП. Сипят се в този вестник клевета след клевета, провокация след провокация. Тази престъпна банда дезинформира, лъже, мами и заблуждава комунистите. Целта е една - да се оклевети първият секретар на ЦК на БКП, да се постави начело на БКП лице, желано от БСП и лично от Ал. Лилов, и да се подчини БКП на БСП като нейна послушна марионетка. ЦК на БКП, Политбюро и Секретариатът на ЦК на БКП не се поддадоха на тази провокация.

На 17 юни 1991 г. ПО в жк "Стрелбище" изключи от БКП Христо Арнаудов, а на тържествения пленум, посветен на 100 години дейност на БКП, проведен на 2 август 1991 г. на връх Бузлуджа, извади от състава на ЦК на БКП Траяна Хорозова, Иван Цветанов Георгиев, Пенчо Пенчев и Колю Минков.

Наближаваха изборите за 36-то Обикновено народно събрание /ОНС/.

Гено Влахов публикува във в. "Демокрация ’91" изявление от името на ЦК на БКП: "В съобщение на Секретариата на ЦК на БКП, подписано от неговия първи секретар Гено Влахов, се заявява, че потвърждава своето решение да не участва самостоятелно в изборите и да подкрепи БСП, чиято предизборна програма е най-близо до нейната собствена."

Ръководствата на БСП, на СДС и на ДПС предрешиха наближаващите избори в тяхна полза. В Централната избирателна комисия /ЦИК/ и в районните избирателни комисии не бяха включени представители както на БКП, така също и на други партии, които нямаха представители във ВНС. ЦИК не беше съобщила на районните избирателни комисии /РИК/ в Шумен, Хасково, Кърджали и Бургас, че БКП ще участва самостоятелно в изборите. Това стана в последния момент. Ал. Лилов заграби и червената бюлетина, защото знаеше много добре, че която партия излезе с нея - победата ще бъде нейна. Водихме две дела във Върховния съд, но вината си е наша. Аз се предоверих на Кирил Андреев и го изпратих да направи заявка за червената бюлетина в 8 часа, а той предварително съгласувал работата с БСП и е отишъл с Огнян Лечев и Ивайло Денчев в 15,30 часа, а БСП били направили заявката в 11 часа.

Лилов е замислил и друг по-чудовищен удар срещу Българската комунистическа партия /БКП/. В печатната база на Българската социалистическа партия /БСП/ е била отпечатана листовка, с която призовават избирателите да гласуват с червената бюлетина за кандидатите на БСП. Листовката е издадена от името на Гено Влахов, когото представят за първи секретар на Централния комитет /ЦК/ на БКП. На 12 срещу 13.10. 1991 г., когато по Избирателния закон беше забранена всяка агитация и пропаганда, по линия на БСП тази листовка беше пусната в пощенски кутии на избиратели в страната. На 13 и 14.10.1991 г. дадохме жалби до Централната избирателна комисия /ЦИК/, до главния прокурор, до президента и до председателя на Министерския съвет /МС/, но те до днес мълчат. По този начин провокаторът Гено Влахов услужи на БСП и заби нож в гърба на БКП. Също така той е изпращал телеграми, платени от БСП, с които е нареждал на организации на БКП да гласуват за БСП.

За награда на 5.12.1991 г. от БСП обещават на Гено Влахов и му съдействат да създаде БКП с юлари като мимикрия на БСП за борба против БКП. Гено Влахов пише писмо, с което на 5.12.1991 г. нарежда на организации на БКП да участват на 21.12.1991 г. в обединителен конгрес на БКП с БКП/м/. На 21.12.1991 г. на ул. "Позитано" N 20, в салона на Българският антифашистки съюз /БАС/, се събират изключените от БКП фракционери и агент-провокатори и част от БКП/м/. Когато разбират, че и този им опит да разбият БКП излиза несполучлив, решават да създадат Обновена българска комунистическа партия /ОБКП/. Тогава Чуде Георгиев с около 25-30 души напуска събранието. Гено Влахов остава с около 25 души, с които "учредява" ОБКП с единствената цел да крие зад това наименование свои лични мафиотски, спекулативни и черноборсаджийски афери. Той успява да измами СГС и СГП, където съдийката Иглика Герасимова и прокурорката Татяна Дончева по указания на БСП в нарушение на ЗПП регистрираха ОБКП, въпреки че първият секретар на БКП писмено бе уведомил съда и прокуратурата, че тази партия е нелегитимна. Не са имали 50 души учредители. Веднъж регистрирани, Гено Влахов и Ангел Тюфекчиев са внесли чрез ОБКП бензин и газьол от Гърция чрез фирма "Елита стар" в размер на 132-913 кг на обща митническа облагаема стойност 538 383 лв. Двамата черноборсаджии и спекуланти - Гено Влахов и Ангел Тюфекчиев, не са внесли дължимия акциз в размер на 2 584 750 лв. По този случай данъчна служба "Красно село" е съставила данъчно-облагателен акт N 0288 от 25.10.1993 г. за сумата 2 584 750. лв и лихви в размер на 686 460 лв. Гено Влахов и Ангел Тюфекчиев са допуснали извършване на престъпление по митническия режим и данъчното законодателство, за което са предадени на прокуратурата. Двамата черноборсаджии и спекуланти са си разделили парите. Те по измамнически начин са заграбили клуба на БКП в Пловдив, даден ни от общината, който са дали под наем за кафетерия. Наемателят всеки месец им брои по 5 000 лв. Изпечените фалшификатори, черноборсаджии и спекуланти на 17.5.1994 г. са представили в Пловдивския районен съд документ, с който се представят за секретари на ЦК на БКП Иван Цветанов и Иван Владимиров Пейчев, които оттеглят подадените документи от името на ЦК на БКП срещу Ангел Тюфекчиев. Двамата са изключени от БКП. Този документ фалшификат няма изходящ номер на ЦК на БКП, не е подписан от първия секретар на ЦК на БКП и не е подпечатан с печата на ЦК на БКП. Цветанов и Пейчев никога не са имали спесимени в съда. БКП се представлява от първия секретар и от секретаря по организационните въпроси на ЦК на БКП. Съдийката или е замесена в корупция, или й липсва юридическа компетентност. Въпроса отнесохме до окръжния и районния прокурор и до Окръжния съд в Пловдив. Мафията пред нищо не се спира.

От друга страна, Чуде Георгиев, също в нарушение на Закона за политическите партии /ЗПП/, с около 25 души на 21.12.1991 г. обяви, че е създал Българска работническа партия /БРП/, като съобщи, че има 18 000 членове. По измамнически начин той излъга ръководството на Българска работническо-селска партия /БРСП/ и на 1 и 2 май 1992 г. провеждат обединителен конгрес на БРП с БРСП, с около 40 души участници /БКП/м/, ОБКП и БРП/ не могат да съберат повече от 42 души. Членската им маса е една и съща. Това са склерозиралите старци на Радонов и Васил Иванов. Ръководителите на БРСП, след като разбират, че са измамени, провеждат пленум и отстраняват Чуде Георгиев от председателския пост. Неудовлетворен, Чуде Георгиев отново с около 45 души провежда "конгрес" и отново за втори път създава БРП, но Николай Христов от Сливен го изпреварва и регистрира БРП.

София 14 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
06.07.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж.ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!