6 март 1992

София, 6 март 1992 година
        Брой 46 (576)

Ръководител Пресслужба "Куриер "

Стефан Господинов


София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГИЙНАТА ИНДУСТРИЯ.


В последно време зачестиха авариите с хилядамегаватовите реактори в АЕЦ "Козлодуй". Голямата единична мощност на тези съоръжения, липсата на разполагаеми резервни мощности и на горива предизвикаха сериозни смущения в електроснабдяването на страната при възникналите аварии.

Тези аварии би трябвало да станат добър повод в Министерския съвет да се направи сериозен анализ на състоянието на енергетиката, на плачевното наследство в този отрасъл, което правителството на Филип Димитров получи от 45-те години тоталитарно управление, и да се набележат спешни мерки за излизане от това състояние. Вместо това като ревностни последователи на примера на "тридесет и деветимата" и с усърдието на чекисти от 40-те години министрите започват да търсят "врагове" и "вредители" със и без "партиен билет", този път на отраслово ниво. Под "вещото" ръководство на министъра на външните работи към Министерския съвет се организират "работни групи" за разследване на причините за авариите, които действат в стил "страж на резолюцията". Нещо повече, между членовете на тези групи има и бивши партийни функционери, добри познавачи на тази "материя".

Партия ЛИБЕРАЛИ е обезпокоена от развитието на кризата в енергетиката и от начина, по който правителственият екип "интерпретира" нейното решаване.

Очевидно е, че сегашното състояние на отрасъла и високата аварийност при производството на електрическа енергия се дължат в голяма степен на некачественото съветско оборудване в електрическите централи, което отдавна е физически и морално остаряло. Заедно с това причините за кризата в енергетиката са с дълбоки корени и трябва да бъдат обект на сериозен анализ заедно с причините за стагнацията на цялата българска икономика.

Виновници за тази криза има, но те не трябва да бъдат търсени сред професионалистите, които въпреки всички неблагополучия и аварии в техническото оборудване и въпреки дълбоко деструктивното и некомпетентно кадрово вмешателство на КТ "Подкрепа", съумяват да крепят енергийния отрасъл пред прага на разпадането.

Това, което трябва да се направи в най-скоро време в енергетиката, е:

- да се осигурят необходимите средства за функциониране на отрасъла, като:
а) се освободят цените на енергиите и горивата или
б) се приемат в бюджета на правителството нужните 7 млрд. лв. субсидии вместо предвидените 1,3 млрд. лева;

- да се инвестира спешно завършването в рамките 1992 г. на следните обекти:
а) ПАВЕЦ "Чаира”;
б) осми блок на ТЕЦ "Марица-изток 2";
в) реконструкция и привеждане в нормите на Международната агенция за използване на ядрената енергетика на блок 1 и 2 в АЕЦ "Козлодуй".

- да се ускори получаването на помощите за енергетиката по линия на програмата ФАР и Световната банка;

- Националната енергийна компания да започне да действа в съответствие със съвременната търговска нормативна уредба;

- да се създаде държавен холдинг, обхващащ производството и търговията с въглища за енергийни и битови нужди;

- да се определят в закон функциите на Комитета по енергетика, като те се разширят, така че да обхванат националната енергийна стратегия и анализ на националния енергиен баланс по ресурси и енергийни продукти;

- да се прекрати намесата на КТ "Подкрепа" в кадровата политика на енергетиката.

Отделно в дългосрочен план това, което трябва да се предприеме в енергетиката, е свързано с приемането на стимулиращо законодателство за производство на енергоикономично оборудване, за използване на неконвенционални енергийни източници и за оползотворяването на отпадната топлина, с преструктуриране на енергийния баланс до достигане дял на природния газ 15-20 %, с постепенното преструктуриране на индустрията чрез намаляване на дела на енергоемката продукция.

Имайки предвид общия дух на хаос и некомпетентност, който цари в правителството, и посоката на действията, които то предприема, партия ЛИБЕРАЛИ изразява дълбоко съмнение относно ефективността на тези действия за решаване на енергийните проблеми на страната.

София, 4 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "С ДОВЕРИЕ И СИГУРНОСТ - ЗА ПОБЕДА НА ДЕМОКРАЦИЯТА" НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ПО ВЪПРОСА ЗА СЪДБАТА НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА.


Във времето на прохождащата демокрация всички ние сме особено чувствителни към прояви, които могат да внесат допълнителна дестабилизация в нашия обществено-политически и икономически живот. Ето защо Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз - единен и всички сдружени земеделци най-категорично подкрепят позицията на президента на Република България по отношение съдбата на Националната разузнавателна служба. Убедени сме, че тя не би трябвало да се поставя в зависимост от каквито и да са партийни формации, а да бъде подчинена единствено на избрания пряко от народа президент, за да може успешно да изпълнява своите отговорни общонационални задачи. Това е наложително още повече в настоящия момент, когато нашият народ се нуждае от единство и сигурност, за да осъществи по-бързо и ефективно нетърпящите никакво отлагане икономически и политически реформи.

Всякакви опити за лични противопоставяния и за налагане на политически решения, които крият опасност за процеса на демократизация у нас, трябва да бъдат решително и своевременно парирани.

Времето не чака. Предстои ни много и отговорна работа на всички равнища и във всички сфери на живота. Можем да постигнем успех само ако преодолеем своите тяснопартийни интереси и да ги подчиним на интересите на обществото и на България!

София, 4 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ПРОВЕДЕНОТО НА 29-ФЕВРУАРИ 1992 ГОДИНА ЗАСЕДАНИЕ.


Днес се състоя заседание на Висшия съвет на Българската социалистическа партия (ВС на БСП) с участието на депутатите-социалисти и председатели на регионални и общински съвети на БСП. Обсъдена и приета беше програма за политическо и парламентарно действие през 1992 г. В документа са очертани основните цели на партийната дейност през този период:

1. Защита на демократичния характер на промените в българското общество, развитие и съхраняване на социалната алтернатива в мирния преход.

2. Отстояване на социалната справедливост при осъществяването на икономическите реформи за извеждане на страната от кризата на приемлива и справедливо разпределена социална цена.

3. Вграждане на БСП във формиращите се механизми на гражданското общество и утвърждаването й като неразделна част от лявото политическо пространство.

4. Провеждане на първия етап от идейната дискусия за създаването на нов програмен проект на БСП като партия на хуманистичните идеи за развитието на българското общество.

В програмата е направен подробен анализ и са очертани конкретните задачи на БСП в отношението й към основните елементи и промените в политическата система на обществото; за отношението на БСП към пътищата за излизане от стопанската криза, насоките на икономическата реформа и задълбочаващите се социални проблеми на хората; за връзките на БСП с обществени организации в страната и партньори в чужбина.

На заседанието бе приета Декларация на Висшия съвет на Българската социалистическа партия по повод преименуването на улици, площади и градове, демонтиране на паметници, което засяга дълбоко историческата памет на нацията, културно-историческото ни наследство и поставя под съмнение демократичното развитие на България. В декларацията се отправя призив към Народното събрание, правителството и Президентството, към всички творчески съюзи, чиято задача е да защитават и развиват българската култура, към Българското радио и Българска телевизия, към дейците на българския печат, към всички честни българи и демократи да се спрат вандалщината и опитът на управляващите да се подиграят с историческата памет на нацията.

Висшият съвет на Българската социалистическа партия прие на днешното си заседание призив до всички членове, симпатизанти и съмишленици на БСП, до всички демократи да дадат своята финансова подкрепа на партията на българските социалисти, тъй като мнозинството на СДС и ДПС в парламента прие репресивен закон, с който брутално се конфискува цялото имущество на БСП, както и нейните финансови средства, включително и набраните от членски внос. В призива се посочва, че ВС на БСП разчита на всички, които истински милеят за демократичното бъдеще на Родината, за лявата социална алтернатива на нейното развитие, и е убеден, че масово ще бъде подкрепена акцията "СОЛИДАРНОСТ С БСП".

С голяма тревога участниците в заседанието посрещнаха съобщението за подписаната от министър Костов заповед за конфискуване на Издателска къща "Дума" и издаваните от нея вестници. Изразена беше категорична решимост да се използват всички законни средства за защита на в. "Дума".

София, 29 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ.


Националният консултативен съвет (НКС) на Конституционния форум наблюдава с тревога развитието на социалните процеси и политическите отношения в страната през последно време.

Верен на основните принципи не своята платформа: демократична промяна, конституционност и защита на републиканските институции, националният интерес над всичко и свободна пазарна икономика, Конституционният форум смята, че движението за демократична промяна се задържа от засилващата се икономическа и социална криза, от сблъсъците в редовете на управляващия СДС, предизвикани от стремежа към единовластие, от напъните на царедворските среди, насърчавани от Симеон II, да доведат страната до пагубен крах, от забавените темпове на социалната промяна, от увеличаващата се съпротива на тоталитарните сили.

Именно поради това НКС призовава демократичните сили в и тези извън парламента към единодействие в името на радикалната промяна на обществените отношения, в защита на конституционния ред и на демократичните принципи, срещу реставраторските напъни на Кобургготската династия, опропастила България чрез няколко национални катастрофи.

Ние подкрепяме апела на президента д-р Желю Желев за единство на национално-демократичните сили в името на Републиката. Настояваме да не се посяга върху президентските прерогативи, да се пази достойнството на държавния глава като гаранция за държавен суверенитети за национално единство.

Нека всички, които милеят за демократичния напредък на Родината, да обединят своите сили и възможности за осъществяване на радикалните обществени и политически промени в общ съюз за защита на демокрацията и Републиката.

София, 5 март 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНСТИТУЦИОННИЯ ФОРУМ: проф.д-р Николай Генчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В ПОДКРЕПА НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ.


Напоследък в нашата страна се води една целенасочена кампания против президента на Република България. Поводът за тази кампания е интервюто пред испанския вестник на президента за отношението му към бившата монархическа институция в България, както и несъгласието му органите на Държавната сигурност да бъдат в ръцете на една политическа сила.

Независимо от отношението на нашата партия към личността Желю Желев ние уважаваме президентската институция и самия президент като глава на Републиката. Ето защо ние заставаме зад неговите принципни позиции по въпросите за националната ни сигурност и републиканските му възгледи. Нашата партия порицава действията на шепа хора, намерили място в парламента, които биха искали да злепоставят държавния глава в тези изключително тежки и изпълнени с неизвестност за страната ни дни.

София, 5 март 1992 г.

СЕКРЕТАР НА ЦК НА БРСДП: арх. Манол Димитров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА Н.В. СИМЕОН II КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК 3 МАРТ - ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ТУРСКО РОБСТВО.


ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ!

Честването на годишнини до известна степен поражда носталгични чувства, а в сегашната обстановка сме длъжни да гледаме напред. Днес, на 3 март, само ще припомня патриотичния дух и героизма на панагюрци в онези робски времена и величавата им роля в историята на Освобождението ни.

При раждането на сина ми Кубрат през 1965 г. му дадох титлата Княз Панагюрски, която в тогавашната, не по-малко злочеста за нашия народ епоха, бе израз на надеждата ми за едно друго освобождение - станало днес реалност!

Сега, когато България е на път да се превърне в демократична държава, за което ще спомогнат и положителните стопански реформи, въведени от правителството, всички независимо от политическите ни пристрастия, вероизповедания и партийна принадлежност, трябва да имаме една обща цел: благополучието на Родината! Девизът "България преди всичко" ще ни даде сили да превъзмогнем всякакво препятствие. Ако всеки заработи съвестно и даде пример за висока нравственост и етичност, повярвайте ми, картината ще се промени! В този ред на мисли, едва ли има по-подходяща форма на управление от монархическата, за да бъде постигнато и гарантирано необходимото национално помирение. Ако всеки един се постарае да изпълнява гражданските си задължения, това ще се отрази на цялостната представа за нас пред света. Най-големият ни капитал е нашият народ, доказал интелектуалния си потенциал и съумял да съхрани своята самобитност през всичките превратности на нелеката си съдба. За оцеляването на националния ни дух безспорна е заслугата на българската жена, която в едно свободно общество трябва да заеме полагащото й се равноправно място и да се предоставят пълни възможности за нейната реализация.

Нека в името на нова България забравим заедно с беззаконията и страданията от близкото ни минало клеветата и завистта. Нека се пазим от опорочаване и отричане на всяка инициатива още в нейния зародиш. Влагайте енергията си в конструктивни и перспективни начинания.

Пожелавам ви, драги присъстващи, здраве и успех, като ви благодаря за проявената от вас привързаност към Короната.

Наближава денят, когато с Божията воля ще мога да стисна ръката на всеки един от вас!

3 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ, СИМПАТИЗАНТИ И СЪМИШЛЕНИЦИ НА БСП, ДО ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИ ЗА УЧАСТИЕ В АКЦИЯТА "СОЛИДАРНОСТ С БСП".


СКЪПИ ДРУГАРИ И ПРИЯТЕЛИ,

Мнозинството на СДС и ДПС в парламента прие репресивен закон, с който брутално се конфискува цялото имущество на БСП, както и нейните финансови средства, включително набраните от членски внос. Целта на този закон е партията на българските социалисти да бъде разгромена икономически, да й се отнеме възможността за нормална дейност, да се отслаби влиянието й в обществото. Този акт на насилие е насочен не само срещу нашата партия, но и срещу всички политически сили, които не одобряват гибелните за България действия на крайната реставраторска десница.

Сега Висшият съвет на Българската социалистическа партия (ВС на БСП) и цялата партия са в тежко финансово състояние. Ние нямаме спонсори от чужбина, нито съмнителни дарители от рода на тези, които явно или тайно финансират днешните властници. Ние разчитаме на всички, които истински милеят за демократичното бъдеще на Родината, за лявата социална алтернатива на нейното развитие.

СКЪПИ ДРУГАРИ И ПРИЯТЕЛИ,
Висшият съвет на БСП горещо ви призовава да дадете своята финансова подкрепа на партията, като средствата превеждате в новооткритите банкови сметки:

В лева    - 421111685006-3 ТБ "София" АД
Във валута - 322229300-3 - 421076006 - 301 - 0 ТБ "София" АД

С указанието АКЦИЯ "СОЛИДАРНОСТ С БСП" или с преки вноски във ВС на БСП - София, ул. "Позитано" N 20, както и в общинските съвети на БСП в страната.

Убедени сме, че в тези съдбовни времена работниците селяните, служещите, интелигенцията, представителите на бизнеса ще ни подкрепят със средства, за да може нашата партия да извършва своята политическа и организационна дейност в защита на интересите на всички трудови хора в страната, в защита на бъдещето на България.


Уверяваме ви, че набраните парични средства ще бъдат разходвани най-пестеливо за нормалното функциониране и съществуване на Българската социалистическа партия - голямата партия на лявата алтернатива.

ПОДКРЕПЕТЕ МАСОВО АКЦИЯТА "СОЛИДАРНОСТ С БСП"!

София, 29 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА ЗА ПРОВЕДЕНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА 29 ФЕВРУАРИ 1992 ГОДИНА.


Съвещанието на Националния съвет на Съюза на репресираните в България след 9 септември 1944 г., проведено на 29 февруари 1992 г., след като обсъди задълбочено създалата се политическа и икономическа обстановка в страната, направи следните изводи:

Въпреки изминалите две и половина години от 10 ноември 1989 г. разграждането на тоталитарната система едва е започнало. Партийната комунистическа върхушка и стопанската номенклатура в центъра и по места не иска да се прости с узурпираната от нея власт, донесла й толкова облаги за сметка на измъчения български народ и довела страната до поредната национална катастрофа. Опитите за декомуннзация срещат отпор във все още комунистическа "социалистическа" партия, тя се готви за реванш в добре познатия от миналото стил чрез изграждане на полулегални структури и въоръжена борба. Телевизионното предаване на комунистическия митинг в Перник нагледно показа към какво подстрекават митингите на БСП - към въоръжаване и борба за сваляне на демократично избрания парламент и правителството. Новоизлюпени комунистически партии говорят за "сръбски" вариант в България, заплашват с неизвестност зад всеки ъгъл, зад всяко дърво и това вещае отново терор и насилие над мирния ни живот. Западните институции и международни организации внимателно следят за развитието на демократичния процес у нас и само декомунизацията и пълната промянана системата могат да ни отворят път към Европа. Това трябва да се осъзнае и от комунистите, още повече че от Изток помощ не може да се очаква, след като и бившият съветски съюз се нуждае от такава.

След станалите разисквания съвещанието прие следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Призоваваме всички репресирани, а заедно с тях и всички демократични сили да дадат решителен отпор на опитите за насилствена реставрация на тоталитарния режим.

2. С оглед необходимостта от пълно съдействие за промяна на системата възвръщаме пълноправното си участие в Националния координационен съвет на СДС, като запазваме правото си на самостоятелна политическа организация.

3. Даваме пълна подкрепа на внесения в Народното събрание проект на закон за декомунизация.

4. Искаме да бъдат дадени под съд виновниците за националната катастрофа и да бъдат издирени всички заграбени средства от народа.

5. Настояваме да се предприемат действия за забрана на БСП като главен виновник за тежкото икономическо и нравствено положение в България.

6. Оценяваме като опасност за гражданския мир оръжието, включително и ловното, намиращо се в ръцете на бивши и настоящи членове на БКП/БСП и настояваме за пълното му изземане.

7. Остатъчните тоталитарни структури, враждебни на демокрацията партии и отделни групировки, се стремят да принизят и с това да омаловажат приноса на репресираните за настъпилите промени в страната, ограничават достъпа на съюза ни до средствата за масова информация и прибягват до пълно информационно затъмнение. Настояваме за свободен достъп до радио, телевизия и пресата.

8. Поддържаме взетите решения от общинските съвети за премахване на паметниците - символи на установената с помощта на чужда сила антинародна комунистическа власт.

9. Искаме да се вземат незабавни мерки за пресичане на ширещата се корупция и спекула с хранителни стоки, включително и с тези от Агенцията за чуждестранна помощ.

10. Настояваме о-в Персин, известен като Белене, веднъж завинаги да престане да бъде затвор и да бъде предаден на селските труженици за обработване на плодородната му, сега пустееща земя.

11. Оценяваме като престъпление срещу човечеството избиването без съди присъда, осъждането на невинни, изпращането в лагери по политически причини, принудителната промяна на имената и настояваме за закони, които да осъдят виновните.

12. Съюзът на репресираните в България след 9 септември 1944 г. не търси привилегии за своите членове, а най-малко те да бъдат ново бреме върху народа ни. Репресираните, дали най-хубавите си години в борбата срещу комунизма, искат справедливо възмездяване, и то частично, за положения безплатен каторжен труд по лагери и затвори, за наложените високи глоби и конфискации по присъдите. Считаме, че необходимите средства следва да бъдат взети от конфискуваната собственост на БКП/БСП и каквото и да било компенсиране с бонове ще бъде кощунство с паметта на жертвите на борбата за свобода и демокрация.

София, 29 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ (БДПЕСЩ) ЗА СВИКВАНЕ НА ВЕЛИК НАРОДЕН СЪБОР.


С декларация от 6 февруари 1992 година, публикувана в брой 30 (560) от 12 февруари 1992 г. в бюлетина на ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР", Българската демократическа партия за европейски и световни щати (БДПЕСЩ) заяви по въпроса за положението в България, че партията ни е поддържала, поддържа и ще поддържа недвусмислено ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ като спасителна за страната и че един ВЕЛИК НАРОДЕН СЪБОР, свикан в старата българска столица Велико Търново, ще разчисти пътя й.

Тежкото, катастрофално положение, в което се намира България, ни задължава да избързаме с искането си за възстановяване на Търновската конституция.

За тази цел БДПЕСЩ насрочва ВЕЛИК НАРОДЕН СЪБОР в град Велико Търново на 14 юни 1992 г., неделя, в 10 часа, на който ще говори председателят на партията г-н Иван Веселинов.

БДПЕСЩ кани всички български граждани да участват на ВЕЛИКИЯ НАРОДЕН СЪБОР, за да подкрепят искането ни за възстановяване на ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ - основа на демокрацията, българщината и хуманизма!

София, 4 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ПРОКУРОРИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПРОКУРАТУРАТА, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА 28 ФЕВРУАРИ 1992 ГОДИНА.


В Народното събрание е внесен законопроект за устройство на съдебната система, който предстои да бъде разгледан.

Законопроектът е резултат от несполучлив механичен сбор от законодателни решения в други страни. Той не съответства на обществените нужди у нас и създава реална опасност от разпадане на прокурорската институция, и то в момент на утвърдилата се тревожна тенденция на увеличаване на престъпността.

Законопроектът в много отношения противоречи на основни принципи на Конституцията на Република България.

Налице е вмешателство на изпълнителните органи в организацията и функционирането на съдебната власт.

Нарушен е конституционният принцип на самостоятелност и независимост, включително и по отношение на бюджета.

На конституцията противоречи постановката прокурорите да бъдат при съда, с което се обезличава институтът.

Всички прокурори единодушно са за самостоятелност и независимост на прокуратурата в рамките на съдебната система.

Настояваме Законодателната комисия при Народното събрание да вземе предвид становището ни при изготвянето и внасянето на законопроекта в пленарната зала.

София, 28 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВА БЪЛГАРИЯ" ПО ВЪПРОСА ЗА ПЪЛНИЯ НЕУТРАЛИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ. Документът е предоставен от архива на съюза и се публикува за първи път.


Политическият съюз "Нова България" следи с тревога развитието на политическата активност в страната след 10 ноември 1989 г. Появата на новите политически сили, на нови доктрини и идеи доведоха до политически хаос на българската политическа сцена! Проектират се нови съюзи и структури (на мястото на отпадналите вече такива), които биха застрашили отново българската национална независимост!

Политическият съюз "Нова България" се обявява решително против повторно налагане на ограничен суверенитет на страната ни! При сегашната благоприятна обстановка в Европа и в света ние сме против включването ни във военни договори (двустранни, тристранни и пр.). Ние се обявяваме за п ъ л е н   н е у т р а л и т е т  на България, за икономическо сътрудничество и приятелство с всички страни и народи!

Ние сме за р а в н о п р а в н о   у ч а с т и е  в развитието на икономиката, финансите, земеделието на обновяваща се Европа!

Политическият съюз "Нова България" заявява:

"He" на военните договори!
"Да" на икономическия и финансовия просперитет!

Политическият съюз "Нова България" ще приветства всички икономически инициативи!

ЛОЯЛНОСТ! НЕЗАВИСИМОСТ! ПРОСПЕРИТЕТ!

София, март 1990 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - СЕКЦИЯ МИХАЙЛОВГРАД, ЗА СМЯНА НА ИМЕТО НА ГРАДА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Демокрацията - това е съвместно съжителство на хора с различни характери. И сега, когато имаме възможност да приложим в живота тази сентенция, ние отново събуждаме в нас политическите страсти и се колебаем по един въпрос, върху който дори не трябва да се спори, А ИМЕННО: КАК ДА СЕ КАЗВА НАШИЯТ ГРАД?

Естествено, преобладаващите в града социалисти ще се опитват да запазят старото име, за да увековечат съмнителната легенда за измисления герой Христо Михайлов.

Но като знаем как нагло и брутално комунистите ни лъгаха 46 години, то не следва ли от това, че и самата история за легендарния герой Михайлов е измислена и изопачена до неузнаваемост?

Трябва ли нашият град да носи името на човек със съмнително минало или трябва да запази името, с което е белязано началото му? Създадената дилема е от асортимента на комунистическата кухня.

Само те в целия свят си позволиха да преименуват свещени за нас места, само те посегнаха върху майчините имена на близо един милион наши сънародници, само те именуваха градове, села, сгради, та дори и собствените си деца със смехотворни съветски имена.

Движението за права и свободи призовава да се възстанови звучното старо турско име на града Кутловица.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Движението за права и свободи - Михайловград, ви призовава да дадете своя глас за древното популярно турско име Кутловица!

Носейки това име, нашият град ще бъде първият голям град в България с турско име, а това е сигурен знак, че демокрацията най-после е преминала Стара планина и се е спряла макар и за кратко при нас.

Михайловград, 21 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:18:31
06.03.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                      Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!