6 март 1990

СОФИЯ, 6 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БР0Й 46 /64/

     СОФИЯ, 6 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА  ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА /ПСП/, УЧРЕДЕНА НА 4 ФЕВРУАРИ 1990 Г. В СОФИЯ


     ИЗВЪРШЕНИТЕ БЪРЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ЕСЕН В ЦЯЛА ИЗТОЧНА ЕВРОПА ДОВЕДОХА ДО ИЗВЕСТНО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И У НАС. БЕ ДОПУСНАТО СВОБОДНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ НА МИСЛИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ВИЖДАНИЯ. ПРИЗНАТО БЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ, КАКТО И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕМАХВАНЕТО НА ЕДНОПАРТИЙНИЯ МОНОПОЛ НА БКП В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. ТОВА СЪЗДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЯВЯВАНЕТО И СЪЗДАВАНЕТО НА РАЗНООБРАЗНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ, КЛУБОВЕ, ПАРТИИ И ДР. В ТОЗИ МОМЕНТ Е ОСОБЕННО ВАЖНО ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА НАШИЯ НАРОД ДА ВЪЗСТАНОВИ ДЕМОКРАЦИЯТА В СТРАНАТА ПО МИРЕН ПЪТ. НАЛОЖИТЕЛНО Е ДА БЪДАТ ИЗРАЗЕНИ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ВИЖДАНИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО. САМО В БОГАТА ГАМА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ИДЕИ И ПЛАТФОРМИ, НАШИЯТ НАРОД ЩЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ СВОЯ ПРАВИЛЕН ИЗБОР ЗА ПЪТЯ НА БЪДЕЩЕТО СИ. СЧИТАМЕ ЗА НАШ ПАТРИОТИЧЕН ДЪЛГ ДА ИЗРАЗИМ НАШИТЕ ИДЕИ И ВИЖДАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВИСОКОХУМАННО И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА.
     НАШАТА ПАРТИЯ СЕ СТРЕМИ ДА СЪЗДАДЕ ОБЩЕСТВО ОТ СВОБОДНИ ИНДИВИДИ, СВОБОДНИ ДА СЕ РАЗВИВАТ В ОБСТАНОВКА НА ВЪЗМОЖНО С НАЙ-МАЛКО ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЩЕСТВО, ОРГАНИЗИРАНО В ЕФЕКТИВНА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ, ОТВОРЕНО КЪМ СВЕТА И КЪМ ВСИЧКИ В ДУХ НА СВОБОДА, СТОПАНСКИ ЛИБЕРАЛИЗЪМ, ВЗАИМНА ТОЛЕРАНТНОСТ И СИСТЕМНО ТЪРСЕНЕ НА ПРОГРЕСА. В СВОЯ ЖИВОТ ТЯ ЩЕ СЕ ОПИРА НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ, СТОПАНСКИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ТРАДИЦИИ ОТ НАШАТА ИСТОРИЯ. ЩЕ СЕ УПОВАВАМЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ЛИБЕРАЛНО НАСЛЕДСТВО НА СТАМБОЛОВ, НА НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. ЩЕ ЧЕРПИМ ОПИТ, ЩЕ ВЪЗПРИЕМАМЕ, ЩЕ ПРОПОВЯДВАМЕ, ЩЕ ПОДДЪРЖАМЕ ВСИЧКИ ИДЕИ, ВИЖДАНИЯ, ПРОГРАМИ, ПЛАТФОРМИ И ДРУГИ, КОИТО СЧИТАМЕ ЗА ЕДНАКВИ ИЛИ БЛИЗКИ НА НАШИТЕ УБЕЖДЕНИЯ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ В МОМЕНТА И В БЪДЕЩЕ ТАКИВА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ ПРОИЗХОД.
     ОСЪЗНАВАЙКИ РЕАЛНО ЛИПСАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ОПИТ, НА ОБШИРНА ИНФОРМАЦИЯ И НА ЗНАНИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА, ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ ОПИТА И ЗНАНИЯТА И ЩЕ ТЪРСИМ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА РЕДИЦА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ. НИЕ НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАМЕ ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ В ПРОЦЕСА НА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ИДЕИТЕ НИ ЩЕ СЕ И УЧИМ, С ЦЕЛ ДА ПОМОГНЕМ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА МИСЛЕЩО, ЦИВИЛИЗОВАНО, КУЛТУРНО И ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАДОВОЛЕНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.
     ЗА ПОСТИГАНЕТО НА НАШАТА ЦЕЛ ЩЕ Е НЕОБХОДИМО ПО-БЪРЗОТО СЪЗДАВАНЕ НА СТАБИЛНА ВЪРВЯЩА КЪМ ВЪЗХОД ИКОНОМИКА. УБЕДЕНИ СМЕ ЧЕ С ПОВИШАВАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА НАРОДА НИ, ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ НЕГОВИТЕ СВОБОДА И КУЛТУРА, КОИТО СА ОСНОВНАТА ПРЕДПОСТАВКА НА ДЕМОКРАЦИЯТА. ЕТО ЗАЩО НАРЕД С ПОЛИТИЧЕСКАТА И ПРОСВЕТИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАШАТА ПАРТИЯ СЧИТАТ ЗА ПЪРВА И ОСНОВНА ЗАДАЧА ДА ПОМОГНАТ НА НАШЕТО СТОПАНСТВО И КУЛТУРА ДА ИЗЛЯЗАТ ОТ БЛАТОТО НА КРИЗАТА. НИЕ  СМЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА НАШИЯ СТОПАНСКИ, СОЦИАЛЕН И ДУХОВЕН ЖИВОТ, НО С ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНАТА И КОЛЕКТИВНАТА ИНИЦИАТИВА. НАШАТА ПАРТИЯ ЩЕ ПОДКРЕПЯ И ПОДПОМАГА ТЕЗИ ИНИЦИАТИВИ СПОРЕД  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ С МАТЕРИАЛНИ, МОРАЛНИ, ПРАВНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ДРУГИ ПОМОЩИ В РАМКИТЕ НА ЗАКОНИТЕ. ЩЕ СЪДЕЙСТВУВАМЕ ЗА ТЯХНОТО УКРЕПВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА БАЗАТА НА ПОСТИЖЕНИЯТА В РАЗВИТИТЕ СТРАНИ. С ТОВА СЕ НАДЯВАМЕ ДА ДОПРИНЕСЕМ ЗА ПО-БЪРЗОТО ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ОБЩЕСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СТРАНИ.
      ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВСИЧКО ТОВА Е НЕМИСЛИМО БЕЗ НАЛИЧИЕТО НА МИР. ЕТО ЗАЩО НИЕ СМЕ ЗА МИР. ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА Е ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ ХАРАКТЕР ПО МИРЕН НАЧИН.
      НИЕ СМЕ ЗА  РЕЛИГИОЗНИ СВОБОДИ, ЗА ЗАКРИЛА НА ТРАДИЦИИТЕ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АТМОСФЕРА НА ТОЛЕРАНТНОСТ И ТЪРПИМОСТ МЕЖДУ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВОТО. ПРОТИВ СМЕ ВСЯКАКВИ КРАЙНИ ПРОЯВИ ОТ РОДА НА ШОВИНИЗЪМ, РАСИЗЪМ, ФАШИЗЪМ, И ДРУГИ ПОДОБНИ.

СОФИЯ,  4  ФЕВРУАРИ 1990 Г.
                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
                            Х   Х   Х

     СОФИЯ, 6 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОКЛАМАЦИЯТА КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА РОДОПСКИЯ СЪЮЗ
"РОДОЛЮБИЕ"
.

     ИЗЛОЖЕНАТА МОТИВИРОВКА ЗА ПОВТОРНО ВНАСЯНЕ НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЕДВА ЛИ Е МНОГО УБЕДИТЕЛНА, ТЪЙ КАТО ВСИЧКИ ТЕЗИ ВЪПРОСИ - ЗА НАТОВАРВАНЕ НА СЪДИЛИЩАТА, ЗА УСПОКОЯВАНЕ НА ОБСТАНОВКАТА, ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЪДИИ И ДР.,  ВЕЧЕ БЯХА ИЗЛОЖЕНИ ПРИ ПЪРВОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА. ПРИ ТОВА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО БЯХА ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕТЕ, ЗАЛОЖЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ПРИЕТИЯ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КОЙТО СЕГА СЕ ПРЕРАЗГЛЕЖДА!
      СЪС СЕГАШНАТА РЕДАКЦИЯ СЕ ЖЕРТВУВАТ ПРАВАТА НА ТЕЗИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО БИХА ЖЕЛАЛИ ДА СЪХРАНЯТ БЪЛГАРСКИТЕ СИ ИМЕНА. ПРЕДЛОЖЕНАТА ПРОЦЕДУРА ПО СЪЩЕСТВО НЕ Е В ДУХА НА ДЕКЛАРАЦЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ИМЕННО ПОРАДИ СЕРИОЗНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРАВОВИЯ ПЪТ.
     ВЪВ ВРЪЗКА С НАЛОЖЕНОТО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ:
     1. ДЕЙСТВИЯТА НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА НА HP БЪЛГАРИЯ И ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
     2. ТЕ СА ПОРОДЕНИ ОТ НАТИСКА, ОКАЗАН ПОСТФАКТУМ ОТ ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БКП И КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС.
   3. ТОЗИ ЗАКОНОПРОЕКТ БЕ ОБСЪДЕН ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ВНУШИТЕЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ КОМИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ /ВКЛЮЧВАЩА И  МЕДИ ДОГАНОВ - РЪКОВОДИТЕЛ НА Т.Н. ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НА ТУРЦИТЕ И МЮСЮЛМАНИТЕ В  БЪЛГАРИЯ/, А СЪЩО И ЮРИСТ, УПЪЛНОМОЩЕН ДА ПРЕДСТАВЛЯВА СДС. ПРИСЪСТВАХА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА РОДОПСКИЯ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ".
     4. ЗА РАЗЛИКА ОТ ДРУГИ ЗАКОНОПРОЕКТИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА ИМА ПРЕТЕНЦИИ, ЧЕ СА БИЛИ ОБСЪДЕНИ В ОТСЪСТВИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, ОБСЪЖДАНЕТО НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПРОТЕЧЕ ПО НИЧИН, ЗА КОЙТО СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ В БЪДЕЩЕ ЩЕ РАБОТИ НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА.
     5. ЕСТЕСТВЕНО Е ПРИ ТАКАВА ПРОЦЕДУРА НИКОЯ ОТ СТРАНИТЕ ДА НЕ МОЖЕ ДА РЕАЛИЗИРА СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЪЛЕН ОБЕМ.
      6. АКО ИСКАМЕ ДА ИЗГРАДИМ ПРАВОВА ДЪРЖАВА В БЪЛГАРИЯ, ТО ПОСЛЕДНАТА ДУМА ПО ВСЕКИ ЗАКОНОПРОЕКТ ТРЯБВА ДА ИМА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ И НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
     7. АКО ДЕЙСТВИТЕЛНО СЕ НАЛАГА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ТОЗИ ЗАКОНОПРОЕКТ, ТОВА МОЖЕ ДА РЕШИ ЕДИНСТВЕНО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСТОЯЩАТА СИ СЕСИЯ.
     8. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ЩЕ НАСТОЯВАМЕ ТОЗИ ЗАКОНОПРОЕКТ ДА БЪДЕ ПОДЛОЖЕН НА НАЙ-ШИРОКО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ЦЕЛИЯ НАРОД В ДУХА НА Т.11 ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТ 16 ЯНУАРИ  1990 Г.
     В ОТГОВОР НА НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДИ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, КОИТО ПРЕНЕБРЕГВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,  ПОЕТИ ОТ  ТЯХ ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ НА  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, ОТ ВЧЕРА, 28 ФЕВРУАРИ 1990  Г.,  БЕ ОБЯВЕНА 24-ЧАСОВА СИМВОЛИЧНА СТАЧКА В ГРАДОВЕТЕ КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО, БУРГАС, АЙТОС, СУВОРОВО, НОВИ ПАЗАР, ЯКОРУДА, ГОЦЕ  ДЕЛЧЕВ, ХАДЖИДИМОВО, ШУМЕН, РАЗГРАД, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, КРУМОВГРАД, СМОЛЯН, МАДАН, ПО ПОВОД ГРУБОТО ВМЕШАТЕЛСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ ОТ ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БКП И ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС В ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. СЛЕД КАТО НЕ СЕ СТИГНА ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА НА ВИСШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОРГАН, ОТ ТАЗИ СУТРИН, 1 МАРТ 1990 Г., СИМВОЛИЧНАТА СТАЧКА ПРЕРАСНА В ЕФЕКТИВНА ПОЛИТИЧЕСКА СТАЧКА И ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДА ВЪРХУ ТЕЗИ, КОИТО С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ МАШИНАЦИИ  МАНИПУЛИРАТ БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЕКЛАРИРАНИЯ СТРЕМЕЖ КЪМ  ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ КАКТО ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВНОТО РЪКОВОДСТВО, ТАКА И ОТ ОФИЦИАЛНАТА ПОЗИЦИЯ. НАСТЪПИЛОТО РАЗОЧАРОВАНИЕ В БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО ОТ ТЕЗИ ОСТАРЕЛИ СТЕРЕОТИПИ НА ДЪРЖАВНО РЪКОВОДСТВО ПРЕДОПРЕДЕЛИ ИСКАНЕТО ЗА ДОВЕЖДАНЕ ДОКРАЙ НА  ОТДЕЛЯНЕТО НА БКП ОТ ФУНКЦИИТЕ НА ДЪРЖАВАТА.
     ТО СЕ СВЪРЗА И С ЦЕЛИТЕ НА ЕФЕКТИВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СТАЧКА И Е НЕДЕЛИМО ОТ ДЕКЛАРИРАНОТО ИСКАНЕ ЗА ОБЩОНАРОДНО ОБСЪЖДАНЕ НА Т.11 ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТ 16 ЯНУАРИ 1990 Г.
    НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ С ВСИЧКАТА СТРОГОСТ НА ЗАКОНА САНКЦИИ СРЕЩУ ПРОВЕЖДАНАТА В РАЗРЕЗ С НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ АНТИНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ЛИДЕРИТЕ НА СДС, ВОДЕЩА ДО ТРУДНО КОНТРОЛИРУЕМО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ НА ОБЩЕСТВОТО.
 
СОФИЯ, 1 МАРТ 1990 Г.                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
                             Х   Х   Х

     СОФИЯ, 6 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТ СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КЪМ НФТ "ПОДКРЕПА" ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИ-ЧЛЕНКИ НА СДС И ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ
МИНЬОРИ В БЪЛГАРИЯ
.


     ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
     В РЕЗУЛТАТ НА СТАЧКАТА НА МИНЬОРИТЕ НА 29 ЯНУАРИ 1990 Г. БЕ ПОДПИСАН СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКЛ ИЗХ. N 1-1/29.1.1990 Г. МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ НА МИНЬОРИТЕ КЪМ НФТ "ПОДКРЕПА" И НФТ "ПОДКРЕПА", ОТ ЕДНА СТРАНА, И МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА НРБ, НАДЛЕЖНО ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ МИНЧО ЙОВЧЕВ, ОТ ДРУГА.
     НА 19 ФЕВРУАРИ 1990 Г. СЪЩИЯТ СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ БЕ ПРИЕТ И ПРЕПОДПИСАН ЗА МС ОТ МИНИСТЪР КРЪСТЮ СТАНИЛОВ И ОТ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА ЗЛАТИ КОЛЕВ.
     В НАРУШЕНИЕ НА Т.1 ОТ СПОРАЗУМИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ СЕ УВОЛНЯВАТ И СЪКРАЩАВАТ ЧЛЕНОВЕ НА СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КЪМ НФТ "ПОДКРЕПА".
     ДИАПАЗОНЪТ НА РЕПРЕСИИТЕ ВАРИРА ОТ ЗАПЛАХИ, ГРУБО МАНИПУЛИРАНЕ, ЗА ДА СТИГНЕ ДО ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ СПРЯМО ЧЛЕНОВЕТЕ Й. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА СТАЧКУВАХА РУДНИК "КАЧУЛКА" И РУДНИК
"КОШАВА".
     НА 28 ФЕВРУАРИ 1990 Г, ИЗТИЧА ЕДНОМЕСЕЧНИЯТ СРОК, В КОЙТО МС ТРЯБВА ДА ВЪВЕДЕ 35-ЧАСОВА РАБОТНА СЕДМИЦА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ РАБОТНИЦИ И 30-ЧАСОВА ЗА РАБОТЕЩИТЕ В СИЛИКОЗООПАСНИ ОБЕКТИ И ОБЕКТИТЕ ЗА ДОБИВ НА РАДИОАКТИВНИ РУДИ.
     ПО ИНФОРМАЦИЯ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЕДНОМЕСЕЧНИЯТ СРОК НЯМА ДА БЪДЕ СПАЗЕН, КОЕТО Е В РАЗРЕЗ С Т.1 ОТ РЕШЕНИЯТА, ПОСТИГНАТИ НА СРЕЩАТА С ПРОТОКОЛ N 1-2/19.2.1990 Г.
     НАРУШЕНА Е И Т.8 ОТ СПОРАЗУМИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ОТ 29  ЯНУАРИ 1990 Г., КОЯТО ТРЕТИРА ВЪПРОСА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ВРЕДИ И ЗАГУБИ ПРИ ПРЕСТОИ ПО ВИНА НА РАБОТОДАТЕЛЯ. ТОВА Е НАРУШЕНИЕ НА  ЧЛ. 267 АЛ.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА. ЗА КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ Е УВЕДОМЕНО МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ.
     ПОДЗЕМНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ РАДИОАКТИВНИТЕ ОБЕКТИ РАБОТЯТ БЕЗ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, С КОЕТО ПРОДЪЛЖАВА НЕКОНТРОЛИРУЕМОТО ИМ ОБЛЪЧВАНЕ. В МИННИТЕ ОБЕКТИ И ОТКРИТИТЕ РУДНИЦИ СЕ РАБОТИ ПРИ СИЛНА ЗАПРАШАЕМОСТ. ПРИНИЗЕН Е КОНТРОЛЪТ ПО ОХРАНАТА И ХИГИЕНАТА НА ТРУДА. ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА СРЕД РАБОТЕЩИТЕ Е ПОВИШЕНА ЗАБОЛЯВАЕМОСТТА. ДАННИТЕ ЗА РАЗМЕРА Й ОБАЧЕ СА СЕКРЕТНИ.
     ПРОДЪЛЖАВА И НЕВЪЗВРАТИМИЯТ ПРОЦЕС НА НЕДОПУСТИМО УНИЩОЖАВАНЕ И УВРЕЖДАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
 
     УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО СРЕД МИНЬОРИТЕ Е НАТРУПАНО ОГРОМНО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ. СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КЪМ НФТ "ПОДКРЕПА" ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ НА ОТДЕЛНИ МИННИ КОЛЕКТИВИ ОТ СТРАНАТА ЩЕ ПРИЗОВЕ ВСИЧКИ МИНЬОРИ В СТРАНАТА НА ДЕЙСТВИТЕЛНА ЕФЕКТИВНА СТАЧКА КАТО ОТГОВОРНОСТТА ЗА НЕЯ ЩЕ ПАДНЕ ВЪРХУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА НРБ.

28.2.1990 г.                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


     СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ /СМФ/ СЕ ОБРЪЩА КЪМ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.
     НАРУШЕНА Е Т.З ОТ СПОРАЗУМИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ N 1-1/29.1.1990 Г., С КОЯТО ДО 1 МАРТ 1990 Г. ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ВЪВЕДЕ 35-ЧАСОВА РАБОТНА СЕДМИЦА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ РАБОТНИЦИ И 30-ЧАСОВА ЗА РАБОТЕЩИТЕ В СИЛИКОЗНИ И РАДИОАКТИВНИ ОБЕКТИ.
     НАРУШЕНА Е Т.1 ОТ СПОРАЗУМИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ N 1-1/29.1.1990 Г., С КОЯТО ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ АНГАЖИРА ДА НЕ СЕ НАЛАГАТ НИКАКВИ НАКАЗАНИЯ НА УЧАСТВУВАЩИТЕ В МЕРОПРИЯТИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ /ЦСК/.
     НАРУШЕНА Е И Т.8 ОТ СЪЩИЯТ СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, С КОЯТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ЗАПЛАТЯТ ВРЕДИТЕ И ЗАГУБИТЕ ПРИ ПРЕСТОИ ПО ВИНА НА РАБОТОДАТЕЛЯ.
     НЕ СА  ЗАДОВОЛЕНИ ИСКАНИЯТА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ПРИ ДЪЩЕРНА ФИРМА "ГОРУБСО" В МАДАН.
     ПОРАДИ ТОВА ПРИЗОВАВАМЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНА БЕЗСРОЧНА ЕФЕКТИВНА СТАЧКА ВСИЧКИ МИНЬОРИ И НАШИ СЪМИШЛЕНИЦИ, СЧИТАНО ОТ 06.00 Ч. НА 1 МАРТ 1990 Г.
     СТАЧКАТА СЕ РЪКОВОДИ И КОНТРОЛИРА ОТ ЦСК КЪМ СМФ И ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНА ПО УСТАНОВЕНИЯ РЕД.
     1. СТАЧКАТА СЕ ПРОВЕЖДА НА РАБОТНОТО МЯСТО.
   2. ДА СЕ СФОРМИРАТ ГРУПИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА.
     3. НА МЕСТА С НЕПРЕКЪСВАЕМ ПРОЦЕС НА РАБОТА ДА СЕ СТАЧКУВА СИМВОЛИЧНО СЪС СИНЯ ЛЕНТА.
    4. СТАЧНИТЕ КОМИТЕТИ ПО МЕСТА ДА ПРЕЦЕНЯТ, СПОРЕД КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ НА РАБОТА, КАКВИ ДЕЙСТВИЯ ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ОТНОСНО ТЕХНИКАТА.

СОФИЯ,  1 МАРТ 1990 Г.
                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
                             Х   Х   Х

     СОФИЯ, 6 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА НА НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ, ОСНОВАН НА 25 НОЕМВРИ 1989 Г. ВЪВ ВАРНА.


     ЧЛ.1. - НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ, УЧРЕДЕН  НА  25.11.89 Г. ВЪВ ВАРНА, Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЪЗНИКНАЛА ПОРАДИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ АЛТЕРНАТИВА В ИДЕИТЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
     ЧЛ.2. - ТОЙ СЪЩЕСТВУВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.52 АЛ.1 ОТ ДЕЙСТВУВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА И НЕГОВАТА ПРОГРАМА Е ПРИВЕДЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.
     ЧЛ.З. - НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ОТРИЧА КАТЕГОРИЧНО НАСИЛИЕТО И ТЕРОРИЗМА ВЪВ ВСИЧКИТЕ ИМ ФОРМИ И В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НЕЗАВИСИМА, ПРАВОВА И СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВА РЕПУБЛИКА, В КОЯТО ВСЕКИ ЩЕ МОЖЕ СВОБОДНО ДА РАЗВИВА ТАЛАНТА И СПОСОБНОСТИТЕ СИ, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е БИЛО ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.
      ЧЛ.4. - НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ СЕ ОБЯВЯВА ЗА НАПЪЛНО СВОБОДНИЯ ИЗБОР НА СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ДО РАЗПУСКАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ ПАРЛАМЕНТ И ИЗБОРИ НА НОВ НЕ ЩЕ ПРЕЧИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ СИ ПО ВОДЕНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЛА.
      ЧЛ.5 - В СВОЯТА ДЕЙНОСТ СЪЮЗЪТ СЕ ОСНОВАВА НА ИДЕАЛИТЕ НА НАЙ-ВЕЛИКИЯ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛРЕВОЛЮЦИОНЕРИ - ВАСИЛ ЛЕВСКИ И СЕ ВДЪХНОВЯВА ОТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТРАДИЦИ И ПРИНЦИПИ НА НАЦИЯТА НИ.
      ЧЛ.6 - НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПРОКЛАМИРА ПРИВЪРЗАНОСТТА СИ КЪМ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ПРИЕТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН НА 10.12.1948 Г. И ИЗРАЗЯВА ТВЪРДАТА СИ РЕШИМОСТ ДА СЕ БОРИ НА ВСИЧКИ НИВА ЗА ДЕМОКРАТИЗЪМ В ОТНОШЕНИЯТА СИ С ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМАЦИИ В РЕПУБЛИКАТА.
     ЧЛ.7 - С ДЕЙНОСТТА СИ СЪЮЗЪТ ЩЕ СЕ СТРЕМИ ВСЯЧЕСКИ ДА ОСУЕТЯВА С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА ВСЕКИ ОПИТ, БИЛ ТОЙ ОТЛЯВО ИЛИ ОТДЯСНО, ЗА ВЪЗРАЖДАНЕТО НА ЕДНОЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ; ЗА ЦЕЛТА ТОЙ ПОДДЪРЖА ПОСТОЯНЕН КОНТАКТ С ДРУГИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ЧИЯТО ПРОГРАМА ИЗКЛЮЧВА КАТЕГОРИЧНО ДИКТАТУРАТА КАТО ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ.
     ЧЛ.8 - КАТО ИЗРАЗЯВА ТВЪРДАТА СИ РЕШИМОСТ ДА СПАЗВА КЛАУЗИТЕ НА ЕДНА  НОВА, ДЕЙСТВИТЕЛНО  ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ, ТОЙ ЗАСТЪПВА СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ Е ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА ДЪРЖАВАТА НИ И БАРИЕРА ПРЕД ТОТАЛИТАРИЗМА ОТ ВСЯКАКЪВ РОД.
     ЧЛ.9 - ВЪВ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ
НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ СЕОБЯВЯВА ЗА СЪЗДАВАНЕ;
      А/ НА ДВУКАМАРЕН ПАРЛАМЕНТ, РАЗДЕЛЕН НА ДОЛНА КАМАРА  - НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ И ГОРНА - СЕНАТ;
      Б/ НА ПРЕЗИДЕНТСКА ИНСТИТУЦИЯ, КАТО ПРИ ТОВА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА Е ИЗБИРАН ЧРЕЗ ПРЯКО ГЛАСУВАНЕ;
      В/ НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД, ЧИЯТО РОЛЯ Е ДА БЪДЕ АРБИТЪР ВЪВ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ И ДА СЛЕДИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕТО НА ОСНОВНИЯ ЗАКОН ОТ ВСИЧКИ - ОТ ОБИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНИН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА;
      Г/ ЗА РАЗДЕЛЯНЕТО НА ВЛАСТИТЕ: ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА.
     ЧЛ.10 - ВЪВ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ
НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ СМЯТА, ЧЕ:
     А/ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СТАНЕ НЕОБВЪРЗАНА ДЪРЖАВА, КОЕТО ЩЕ Й ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМОСТОЯТЕЛНОСТ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ;
     Б/ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ТРАЙНИ ДОБРОСЪСЕДСКИ ОТНОШЕНИЯ С ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ В РЕГИОНА Е ГАРАНЦИЯ СРЕЩУ ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ЛОКАЛНИ КОНФЛИКТИ;
     В/ ПОДДЪРЖАНЕТО НА НОРМАЛНИ, ВЗАИМНОИЗГОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ С ОСТАНАЛИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ КОНТИНЕНТА /НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИТЕ ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ СИСТЕМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТ/ Е СТЪПКА КЪМ БЪДЕЩОТО ДОСТОЙНО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА НИ В ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.
     ЧЛ.11 - В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ СЪЮЗЪТ СЕ ОБЯВЯВА РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ МОНОПОЛИЗИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ И СМЯТА, ЧЕ ЕДИНСТВЕНО ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ Е ТОЗИ НА СМЕСЕНИЯ КАПИТАЛ - ДЪРЖАВЕН И ЧАСТЕН. ПРИ ТОВА ТОЙ ЩЕ ОТСТОЯВА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАКОН, ГАРАНТИРАЩ ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ. ОТ ДРУГА СТРАНА, НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ СМЯТА, ЧЕ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО Е АКТ, КОЙТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПО-ГОЛЯМА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ.
     ЧЛ.12 - СЪЮЗЪТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОМЯНА В ДОСЕГАШНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И СЧИТА, ЧЕ ПРЕНАСОЧВАНЕТО НА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗМА ЩЕ ПОВДИГНЕ В КРАТЪК ПЕРИОД ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАЦИЯТА.
     ЧЛ.13 - КАТО ВЗЕМА АКТ ОТ ТРАГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, СЪЮЗЪТ СМЯТА, ЧЕ Е ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМО В НАЙ-БЛИЗКО БЪДЕЩЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА АГРАРНА РЕФОРМА, С КОЯТО ЧАСТ ОТ ПЛОДОРОДНАТА И ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА СЪС ЗАКОН НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ОТ ГРАДА И СЕЛОТО ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗУВАНЕ. ПРИ ТОВА ДЪРЖАВАТА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ИМ ОТПУСНЕ КРЕДИТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА ИЛИ ИМ ПРЕДОСТАВИ ТАКИВА ПОД АРЕНДА.
     ЧЛ.14 - В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ СЧИТА ЗА НЕОБХОДИМО И НЕОТЛОЖНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:
     А/ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕЛЯНИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ СРЕЩУ ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ПОСРЕДСТВОМ ПРОПОРЦИОНАНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
     Б/ СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД КЪМ ДЪРЖАВНО И ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ОБЕЗПЕЧАВАЩ ТРУДЕЩИТЕ СЕ СРЕЩУ ЕВЕНТУАЛНО УВОЛНЕНИЕ.
     ЧЛ. 15 - В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО СЪЮЗЪТ ЩЕ РАТУВА ЗА:
     А/ РАЗКРЕПОСТЯВАНЕ НА ДУХА НА ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА, ТЕХНИЧЕСКАТА И ХУМАНИТАРНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ И ЗА ПЪЛНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА НАУЧНИТЕ КАДРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ;
     Б/ ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА;
     В/ ВЪЗРАЖДАНЕ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА КАТО СРЕДИЩА ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ.
     ЧЛ.  16 - НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ СЕ ОБЯВЯВА ЗА АБСОЛЮТНОТО ЗАЧИТАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ В РЕПУБЛИКАТА, ЗА УВАЖЕНИЕ И ВЕРОТЪРПИМОСТ МЕЖДУ РЕЛИГИИГЕ, КАКТО И ЗА ПОСТОЯННИ УСИЛИЯ ЗА ПРОЧИСТВАНЕ НА СВЕТАТА ЦЪРКВА - ПАЗИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДУХ - ОТ ЧУЖДИ, ПОЗОРЯЩИ Я ЕЛЕМЕНТИ, ЗА ДА СЕ ВЪЗВЪРНЕ ВЯРАТА НА НАЦИЯТА В НЕЯ КАТО ДУХОВЕН ПАСТИР НА БЪЛГАРСКОТО  ПЛЕМЕ.

ВАРНА, 25.11.1989 Г.                 /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                        X   X   X

     СОФИЯ, 6 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕДАКЦИОННИЯ КОЛЕКТИВ НА СПИСАНИЕ "ЛАДА", АДРЕСИРАНО ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
.


     РЕДАКТОРИТЕ ОТ СПИСАНИЕ "ЛАДА"  - НАЙ-СТАРОТО И АВТОРИТЕТНО СЕМЕЙНО СПИСАНИЕ У НАС - НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ БЕЗРАЗЛИЧНИ НИТО КЪМ НЕГОВОТО СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ, НИТО КЪМ БЪДЕЩОТО МУ РАЗВИТИЕ. НАКРАТКО ДНЕС ИСТИНАТА Е ТАКАВА:
     1. В СПИСАНИЕТО РАБОТЯТ ОБЩО 19 ЧОВЕКА ПО СПИСЪК, ОТ  ТЯХ 5 ПИШЕЩИ РЕДАКТОРИ, НА КОИТО СЕ ПАДАТ ТРИМА РЪКОВОДИТЕЛИ - ГЛАВЕН РЕДАКТОР И ДВАМА ЗАМЕСТНИЦИ.
     2. СПИСАНИЕТО Е НА СТОПАНСКА СМЕТКА - ПЕЧАЛБАТА МУ ЗА 1989 ГОДИНА Е 800 000 ЛЕВА.
     3. ПРЕЗ 1990 ГОДИНА СПИСАНИЕТО ИМА ТИРАЖ: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  - 75 000, РУСКИ - 46 000 И НЕМСКИ - 50 000 /ДАННИТЕ СА ПРИБЛИЗИТЕЛНИ/.
     4. ВЕЧЕ ДВЕ ГОДИНИ СПИСАНИЕТО ИЗЛИЗА С ОГРОМНО ЗАКЪСНЕНИЕ - ПРИЧИНИТЕ СЕ ТЪРСЯТ В РЕДАКТОРИТЕ, В ДОГОВОРИТЕ НИ С ЧЕХОСЛОВАКИЯ /ЦВЕТНИТЕ КОЛИ И НЕМСКАТА ЕМИСИЯ СЕ ПЕЧАТАТ ТАМ/, В ЛОШАТА КООРДИНАЦИЯ С БЪЛГАРСКАТА ПЕЧАТНИЦА И ОЩЕ КЪДЕ ЛИ НЕ. А МОЖЕ БИ ИСТИНАТА Е,  ЧЕ  ТРУДНОСТИТЕ  СИСТЕМНО ЗАПОЧВАТ ДА ВЪЗНИКВАТ, КОГАТО СЕ  РАЗГАРЯ НЕГЛАСНАТА БОРБА ЗА ДОКАЗВАНЕТО НА НЕКАДЪРНОСТТА НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ОТ НЕГОВИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ.
     5. ОТ М. АПРИЛ 1989 ГОДИНА СЕ РАБОТИ ВЪРХУ ИЗДАВАНЕТО НА АНГЛИЙСКА ЕМИСИЯ НА СПИСАНИЕ "ЛАДА". ДОРИ ТАКАВА НЕОБХОДИМА ИДЕЯ, КОЯТО ЩЕ ДОНЕСЕ И ВАЛУТА, СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ЗАМЕСТНИК-ГЛАВНИТЕ РЕДАКТОРИ ЗА "ТРУПАНЕ НА ТОЧКИ" В ЛИЧНАТА ИМ СМЕТКА, МАКАР ЧЕ ЦЕЛИЯТ РЕДАКТОРСКИ КОЛЕКТИВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА ПЪРВИЯ БРОЙ НА ТАЗИ ЕМИСИЯ.
     6. В РЕДАКЦИЯТА СЪЩЕСТВУВА ЛОШ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КЛИМАТ, РАБОТИМ В ПОСТОЯНЕН  СТРЕС, В АТМОСФЕРА НА ПОСТОЯННИ ИНТРИГИ,  ЛЪЖИ И ДЕМАГОГИЯ. СЧИТАМЕ, ЧЕ ТОВА Е СЪЗНАТЕЛНО МАНИПУЛИРАНЕ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРИЕМАТ САМО ОНЕЗИ РЕШЕНИЯ, ОТ КОИТО СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ КОНКРЕТНИ ЛИЦА ОТ РЪКОВОДСТВОТО.
      7. ГЛАВНИЯТ ПРИНЦИП  НА УПРАВЛЕНИЕ В КОЛЕКТИВА ОТ СТРАНА НА ЗАМЕСТНИК-ГЛАВНИТЕ РЕДАКТОРИ Е "РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ". МЕТОДИТЕ СА: СИСТЕМНО ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА  РЕДАКТОРА КАКТО В ОЧИТЕ НА КОЛЕГИТЕ МУ ТАКА  И ПРЕД  ВЪНШНИТЕ АВТОРИ,  НАСТРОЙВАНЕ НА ВСЕКИ СРЕЩУ ВСЕКИ, КЛЮКИ, ПЪЛНО ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА РЕДАКЦИЯТА. НА ПРАКТИКА  ПОРЯДЪЧНИЯТ ЧОВЕК Е ЛИШЕН ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПРЕБОРИ, ТЪЙ КАТО НЕ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА СЪЩИТЕ МЕТОДИ.
    А ИСТИНАТА БИ МОГЛА ДА ИЗГЛЕЖДА ТАКА:
     1. В ТВОРЧЕСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА АТМОСФЕРА РАБОТЯТ ДОСТАТЪЧНО НА БРОЙ КОМПЕТЕНТНИ И СЕРИОЗНИ ЖУРНАЛИСТИ, ХУДОЖНИЦИ  И ФОТОГРАФИ.
     2. ГОДИШНАТА ПЕЧАЛБА МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ ЕДИН МИЛИОН ЛЕВА И СПИСАНИЕТО ДА БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ИНТЕРЕСНО И АКТУАЛНО.
     3. МОЖЕ ДА ИМА МНОГО ПО-ВИСОК ТИРАЖ НА ТРИ И ПОВЕЧЕ ЕЗИКОВИ ЕМИСИИ, КАКТО И ДРУГА ПЕЧЕЛИВША ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.
    4. "ЛАДА" СЕ ПРЕВРЪЩА В СТАБИЛНА ИЗДАТЕЛСКА ФИРМА ЗА КУЛТУРА, МОДА, СЕМЕЙСТВО И МОРАЛ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНА НА ЧУЖДИЯ ПАЗАР.
    ТОВА БИ МОГЛО ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ АКО:
      1. РЕДАКЦИОННИЯТ КОЛЕКТИВ, УЧАСТВУВАЩ СОЛИДАРНО В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРИХОДИТЕ И НОСЕНЕТО НА ОТГОВОРНОСТИТЕ, УЧАСТВА РАВНОПРАВНО И В УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТИРАЖИТЕ И ФОНДОВЕТЕ ОТ РЕДАКЦИОННИЯ БЮДЖЕТ.
     2. АКО УПРАВЛЕНЧЕСКИЯТ МОДЕЛ Е ДЕМОКРАТИЧЕН, ТВОРЧЕСКИ, А НЕ МОДЕЛ НА ЛИЧНИ СИМПАТИИ, КАКЪВТО Е СЕГА.
     3. АКО РЪКОВОДСТВОТО НА РЕДАКЦИЯТА /КАКТО ТОВА ВЕЧЕ БЕШЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЧЕТИРИ ГОДИНИ - 1984-1988 ГОДИНА, КОГАТО НЯМАХМЕ ГЛАВЕН РЕДАКТОР/ НЕ СЧИТА, ЧЕ ОСНОВНОТО Е БОРБА ЗА ВЛАСТ И ЛИЧНИ ОБЛАГИ, А НЕ ГРИЖА ЗА ЦЕЛИЯ РЕДАКЦИОНЕН КОЛЕКТИВ, А ОТТАМ И ЗА ЦЯЛОСТНИЯ ТВОРЧЕСКИ ОБЛИК НА СПИСАНИЕТО.
     ИЗЛОЖЕНОТО ДОТУК НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДЕ ПРОВЕРЕНО ЧРЕЗ:
     1. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ФИНАНСОВАТА РЕВИЗИЯ, ИЗВЪРШЕНА ПРЕЗ 1989 ГОДИНА /ПЪРВАТА - ОТ 20 ГОДИНИ!?/.
     2. ПРОВЕРКА НА СЛУЖЕБНИТЕ, ЛИЧНИТЕ ПЪТУВАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ, ВРЕМЕТРАЕНЕТО ИМ И ФИНАНСОВОТО ИМ ПОКРИТИЕ.
     3. ПРОВЕРКА НА ТВОРЧЕСКОТО  УЧАСТИЕ НА ВСЕКИ ЖУРНАЛИСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ЗАМ.ЛАВНИТЕ РЕДАКТОРИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1988-89 ГОДИНА В СПИСВАНЕТО НА СПИСАНИЕТО, КАКТО И В ДРУГАТА МУ ОРГАНИЗАТОРСКА  И ПРОПАГАНДНА ДЕЙНОСТ.
     ПОРАДИ ВСИЧКО ТОВА И ПОРАДИ ПРЕДСТОЯЩОТО ПЕНСИОНИРАНЕ /ПОЧТИ ПРИНУДИТЕЛНО/ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР
     ЗАЯВЯВАМЕ НАШИТЕ ИСКАНИЯ:
   1. ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНО ЦЯЛОТО ДОСЕГАШНО РЪКОВОДСТВО НА СПИСАНИЕ "ЛАДА", ТЪЙ КАТО ТО НЕ ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ И НРАВСТВЕНИ КАЧЕСТВА.
     2. НОВОТО РЪКОВОДСТВО ДА БЪДЕ СФОРМИРАНО ЧРЕЗ КОНКУРС И ИЗБОР ОТ КОЛЕКТИВА НА СПИСАНИЕТО.
     3. ДА БЪДЕ УТВЪРДЕН НОВ СТАТУТ И РАЗРАБОТЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИРМЕНА СТРУКТУРА НА СПИСАНИЕТО.
   4. ДА БЪДЕ РАЗФОРМИРОВАНА МНОГОГОДИШНАТА, ПРЕДИМНО НОМЕНКЛАТУРНА РЕДКОЛЕГИЯ, КОЯТО ВЕЧЕ НЕ ОТГОВАРЯ НА СЕГАШНОТО ВРЕМЕ. ДА БЪДЕ ПРИЕТ ДЕМОКРАТИЧЕН СТАТУТ ЗА ДЕЙНОСТТА Й.
    5. ВСИЧКИ ГЛАВНИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА СПИСАНИЕТО ДА БЪДАТ РЕШАВАНИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА НА ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА.
     НАШЕТО ЖЕЛАНИЕ Е ДА БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ. НАШЕТО ЖЕЛАНИЕ Е ДА ПРАВИМ ЕДНО СПИСАНИЕ, КОЕТО ДА БЪДЕ В ПОМОЩ НА ПРОМЯНАТА, НУЖНА НА ЦЯЛАТА НИ СТРАНА, В ПОМОЩ НА ДНЕШНОТО БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО, В КОЕТО СА КОРЕНИТЕ НА МОРАЛНОТО И НРАВСТВЕНОТО ЗДРАВЕ НА НАЦИЯТА.
     АКО НАШИТЕ ИСКАНИЯ НЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ И ПРИЕТИ В СРОК ДО 31 МАРТ 1990 Г., РЕДАКТОРИТЕ ОТ СПИСАНИЕТО, ПОДПИСАЛИ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЩЕ ОБЯВИМ ЕФЕКТИВНА БЕЗСРОЧНА СТАЧКА.

СОФИЯ, 2 МАРТ 1990 Г.
                                                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР/