6 април 1990


СОФИЯ, 6 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                          БРОЙ 69 /87/

СОФИЯ, 6 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЕКТОПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.


                                             РАЗДЕЛ ТРЕТИ
                          СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И ИКОНОМИКАТА
                             НАШАТА ОЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО


     40. БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА Е В СЪСТОЯНИЕ НА ДЪЛБОКА ВСЕОБХВАТНА КРИЗА. ПРИЧИНА ЗА ТАЗИ КРИЗА Е ДЪРЖАВНИЯТ МОНОПОЛ. ОСНОВНА ЧЕРТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА Е НАВЛИЗАНЕТО НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО ВЪВ ФАЗАТА НА ПРОГРЕСИРАЩА СОЦИАЛНА СКЛЕРОЗА. ТОВА СЕ ЯВЯВА СИЛНА ПРЕГРАДА ПРЕД ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, В ТОВА ЧИСЛО И В ИКОНОМИКАТА.
     41. НАПЪЛНО СА РАЗРУШЕНИ МОТИВАЦИОННИТЕ МЕХАНИЗМИ И СА ОБЕЗМИСЛЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И ИНТЕРЕСИ КАКТО НА НАРОДА, ТАКА И НА ДЪРЖАВАТА. НАЛИЦЕ Е ПЪЛНО БЛОКИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ.
     42. ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА, В КОЯТО СЕ НАМИРА НАШАТА СТРАНА, ПО НАША ОЦЕНКА Е ЯВЛЕНИЕ, КОЕТО ИМА ГОЛЯМА ИНЕРЦИОННОСТ И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА СЕ РАЗВИВА И ЗАДЪЛБОЧАВА С ПРОЯВЯВАНЕТО И ИЗОСТРЯНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ:
     * РАЗВИТИЕ И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА В ИКОНОМИКАТА.
     * ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА СЪЗДАДЕНИЯ ОТ АНОРМАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА ДЕФИЦИТ КАКТО В ОБЛАСТТА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО, ТАКА И В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО.
     * ПОЯВЯВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА.
     * ВЪНШНИЯ ДЪЛГ И НЕГОВИЯ НАТИСК ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА.
     43. ТЕЗИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ ХАРАКТЕРА НА НАШЕТО РАЗВИТИЕ В ПРЕДВИДИМОТО БЪДЕЩЕ И ОТ ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ ОБЩЕСТВОТО ЩЕ ИЗХОЖДА ПРИ СВОЯТА ОЦЕНКА ЗА ОНЕЗИ, КОИТО ГО УПРАВЛЯВАТ.

                         ЗА КАКВА ИКОНОМИКА Е СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА

     44. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е ЗА:
     СМЕСЕНА, ОТВОРЕНА, ПАЗАРНА, СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА, КОЯТО ФУНКЦИОНИРА В УСЛОВИЯТА НА МНОГОПАРТИЙНО, ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.
     45. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА НЕ НА ОСНОВАТА НА ПРЕДПИСАНИ И ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ, А НА ВЗАИМНОПРИЕМЛИВИ ЗА ОБЩЕСТВОТО ПРИНЦИПИ.
     46. В ЕТАПА НА РАЗГРАЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДАВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВОТО ЧРЕЗ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА. ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЕФЕКТИВНА ВРЕМЕННА СИСТЕМА, ЗА ДА СЕ ИЗБЯГНАТ РЕЗКИТЕ СОЦИАЛНИ СЪТРЕСЕНИЯ ПРИ ПРИВАТИЗИРАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА.

                                    СМЕСЕНА ИКОНОМИКА

     47. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ В ОСНОВАТА НА СЪЗДАВАНЕТО НА СМЕСЕНАТА ИКОНОМИКА СТОИ ОСНОВНИЯТ ВЪПРОС ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ОТ РЕШАВАНЕТО НА КОЙТО ЗАВИСИ ЦЯЛОСТНОТО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО, КАТО СЕ СЪЧЕТАВАТ ПОЛИТИЧЕСКАТА С ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ.
     48. СОЦИАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ Е НЕВЪЗМОЖНА БЕЗ КОНСТИТУЦИОННОТО ПРИЗНАВАНЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА РАВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ, НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ И ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, В ЦЯЛОТО ИМ МНОГООБРАЗИЕ И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРЕЛИВАНЕ ЕДНА В ДРУГА.
     49. НИЕ НАБЛЯГАМЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ КАТО КОНКУРЕНТ НА ОСТАНАЛИТЕ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТИ, С КОЕТО ЩЕ СЕ ПОВИШИ ОБЩИЯТ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОТ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА.
     50. В НАШЕТО ВИЖДАНЕ ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА ИКОНОМИКАТА ОСОБЕНО ВАЖНО МЯСТО ЗАЕМА КООПЕРАТИВНАТА ФОРМА НА СТОПАНИСВАНЕ, ИЗГРАДЕНА НА ПРИНЦИПА НА ПЪЛНА ДОБРОВОЛНОСТ, И КОЯТО ОТБЕЛЯЗА ЗНАЧИТЕЛНИ УСПЕХИ В РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА ПРЕДИ ВОЙНАТА.
     51. ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ИМА ПРАВО ДА РАЗПОЛАГА С ТРУДА СИ И ДА ГО ПРЕДЛАГА НА КОГОТО НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ.
     52.ОБЕКТ НА СОБСТВЕНОСТ В НАШИТЕ РАЗБИРАНИЯ Е И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ ФАКТОР, НА КОЙТО ТРЯБВА ЧРЕЗ ЗАКОНОДАТЕЛЕН АКТ ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ДОПУСТИМИТЕ ГРАНИЦИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ.
     ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ^ СЕ ПОЛЗВА С ПЪЛНАТА ЗАКРИЛА НА ЗАКОНА НАРАВНО С ДРУГИТЕ ВИДОВЕ'СОБСТВЕНОСТ.
     53. НИЕ СМЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ИЗЧЕРПАТЕЛНОТО Й ПОСОЧВАНЕ В КОНСТИТУЦИЯТА, ВЪРХУ ОСНОВНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА И ВЪРХУ БАЗОВИ ОТРАСЛИ НА ИКОНОМИКАТА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ РАЗВИВАТ ПРИ ДРУГИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ.
     54. НИЕ СМЕ ЗА ОТДЕЛЯНЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ ДЪРЖАВНАТА КАТО ВАЖНА ФОРМА ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ФУНКЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ В ДУХА НА ДОКАЗАЛИТЕ СВОИТЕ ПРЕДИМСТВА ТРАДИЦИИ НА НАШИЯ НАРОД.
     55. НАЙ-ВАЖНИЯТ ПЪТ, ПО КОЙТО СЧИТАМЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ВЪРВИМ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДНА СЪВРЕМЕННА СМЕСЕНА ИКОНОМИКА, Е ПЪТЯТ НА РАЗГРАЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ КАТО ИКОНОМИЧЕСКА ФОРМА ЗА ПРОЯВА НА ТОТАЛИТАРИЗМА В НАШАТА СТРАНА. ТУК СЕ ОЧЕРТАВАТ СЛЕДНИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЗАДАЧИ:
     56. ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, РАЗБИРАНА КАТО ОБОСОБЯВАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ ОТ ДЪРЖАВАТА, ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В САМОСТОЯТЕЛНИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ И ПОСТАВЯНЕТО ИМ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНТЕРЕС И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРИНУДА.
     57. ПОСТЕПЕННОТО ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СФЕРИ И ОТРАСЛИ СПОРЕД ТЯХНАТА ГОТОВНОСТ, ПРИ ПОСТИГНАТО ОБЩЕСТВЕНО СЪГЛАСИЕ ЗА ТАЗИ МЯРКА, ЧРЕЗ АКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКЦИОНЕРНАТА ФОРМА.
     58. В НАШЕТО ВИЖДАНЕ МНОГООБРАЗИЕТО НА ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ В ИКОНОМИКАТА ТРЯБВА ДА СЕ ОБВЪРЖЕ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ, КОЕТО ПРИ НАПЪЛНО РАВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ТРЯБВА ДА ДОВЕДЕ ДО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ НА НАШАТА ИКОНОМИКА.
     59. СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА Е ЗА ТАКОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС, ПРИ КОЕТО ВЪВ ВСЕ ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН ЩЕ СЕ УСЪВЪРШЕНСТВА СИСТЕМАТА НА ДОГОВОРНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАТО ФОРМА НА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО В НАШАТА ИКОНОМИКА.
     60. СМЕСЕНАТА ИКОНОМИКА В РАЗБИРАНЕТО НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА ОЗНАЧАВА И ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНОПРАВИЕ МЕЖДУ ВСИЧКИ СТРАНИ - УЧАСТНИЦИ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС: ДЪРЖАВАТА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ФАКТОР, ПРОФСЪЮЗИТЕ С НЕОБХОДИМИТЕ ЗАКОНОВИ ГАРАНЦИИ ЗА ТАКОВА РАВЕНСТВО.
     61. СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА ПРИДАВА ОСОБЕНО ВАЖНО ЗНАЧЕНИЕ НА АГРАРНИЯ ВЪПРОС КАТО ОСНОВЕН ВЪПРОС НА ИЗГРАЖДАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СМЕСЕНАТА ИКОНОМИКА. В НАШЕТО ВИЖДАНЕ АГРАРНИЯТ ПРОБЛЕМ МОЖЕ ДА СЕ РЕШИ САМО ЧРЕЗ ЦЯЛОСТНА АГРАРНА РЕФОРМА, ОСНОВНИТЕ ЧЕРТИ НА КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ:
     * ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.
     * ЗЕМЯТА ДА СЕ ПРЕДАДЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ.
     * РАЗВИТИЕ НА НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.
     * РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА КООПЕРАЦИЯТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЯХНАТА ПРИГОДНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ.
     * ПООЩРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ФОНД ЧРЕЗ ЖИЗНЕСПОСОБНИ КООПЕРАТИВНИ, ЧАСТНОФЕРМЕРСКИ ИЛИ СМЕСЕНИ ФОРМИ НА ТАКОВА ИЗПОЛЗВАНЕ. ШИРОКО ПОДКРЕПЯНЕ РАЗВИТИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ, ТЪРГОВСКО-КРЕДИТНИТЕ И ДРУГИ КООПЕРАЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.
     * РАЗВИТИЕ НА КООПЕРАТИВНИТЕ ФОРМИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
     * АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА С КОСВЕНИ РЕГУЛАТОРИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
     * АНГАЖИРАНЕ НА ДЪРЖАВАТА В ИЗГРАЖДАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНА, СОЦИАЛНА И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.
     * СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ, ОСОБЕНО В ПЪРВОНАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ С АГРОТЕХНИЧЕСКА, АГРОНОМСКА, ВЕТЕРИНАРНА, АГРОХИМИЧЕСКА И ДРУГА ПОМОЩ.
     * СЪЗДАВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКОВИ БОРСИ.
     * ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ И ДЕКОНЦЕНТРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

                                 ОТВОРЕНА ИКОНОМИКА

     62. АКТИВНО ВГРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА В СВЕТОВНАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА ЧРЕЗ РАЗРУШАВАНЕ НА ЗАТВОРЕНОСТТА ДОСЕГА НА НАШЕТО СТОПАНСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ПРОМЯНА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ НА СТРАНАТА НА ПАЗАРНА ОСНОВА.
     63. ДЕМОНОПОЛИЗИРАНЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЯК ДОСТЪП ДО ВЪНШНИЯ ПАЗАР НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС И ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕН ОТ ЗАКОНА РЕД.
     64. ВАЖНО УСЛОВИЕ ЗА ОТВАРЯНЕТО НА НАШАТА ИКОНОМИКА ПРЕДСТАВЛЯВА ОСИГУРЯВАНЕТО ПО ЗАКОНОВ ПЪТ РАВНА ЗАЩИТА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ, В ТОВА ЧИСЛО И НА ЧУЖДИЯ КАПИТАЛ, ИНВЕСТИРАН В БЪЛГАРИЯ.
     65. НИЕ ВИЖДАМЕ ПОСТЕПЕННОТО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ КАТО ЕДНО ОТ ГЛАВНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СЪЗДАВАНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД ПРЕГРАДИ ПРЕД АКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА НАШАТА ИКОНОМИКА В СТРУКТУРАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА И СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА.
     66. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА АКТИВНА ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪОБРАЗНО НЕЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ.
     67. НИЕ СМЕ ЗА УСКОРЕНО СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ И ЗАКОНОВИ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИИ ЗА ОТВАРЯНЕТО НА НАШАТА ИКОНОМИКА КЪМ ЕВРОПА И СВЕТА.

                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 6 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЗНС "ВРАБЧА 1", АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА НРБ.

     ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

     ПРЕДИ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА БКП, ПО ОНОВА ВРЕМЕ БРП/К/, ОСВЕН ОСНОВОПОЛОЖНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ФАШИЗЪМ ОТ "ЗВЕНО", В ОФ ВЛЯЗОХА ЛЕВИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ И ПОЛИТИЧЕСКАТА ГРУПА "ПЛАДНЕ". В ОЧИТЕ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" И ОСТАНАЛИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ОФ БЕ ПРИКРИТИЕ НА ЦЕЛИТЕ И СТРЕМЕЖИТЕ НА БКП.
     КАТО СВАЛИ ОТ ВЛАСТ ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА КОНСТАНТИН МУРАВИЕВ, УПРАВЛЯВАЛО ОТ 2 СЕПТЕМВРИ ДО 8 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. БЪЛГАРИЯ, ОФ ОБЯВИ, ЧЕ ВЪН ОТ НЕГО НЯМА ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ТАКА В БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧНА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЛОПОЛУЧНИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ НА ОФ. СТРАНАТА БЕ ДОКАРАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИ, СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КРАХ. С ПОЛИТИКАТА НА ОФ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. БЕ СВЪРЗАН И БЗНС "ПЛАДНЕ", КОЙТО БЕ ПРЕДСТАВЯН И НАЛАГАН КАТО ЕДИНСТВЕНАТА ЗЕМЕДЕЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ПО ТОЗИ НАЧИН БКП ЗАПОЧНА ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА СПЕКУЛА, КОЯТО ПРОДЪЛЖАВА И ДОСЕГА.
     ПО ПОВОД ПОДПИСАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ НА 12 МАРТ 1990 Г. МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА -ПОСЛЕДЕН ПОРЕДЕН СВЪРШЕН ФАКТ, ИЗВЪРШЕН ОТ БКП - ЖЕЛАЕМ ДА ВИ ЗАПОЗНАЕМ С НАШИТЕ СТАНОВИЩА И ПОЗИЦИИ:
     1. НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДОЙДЕ КОМУНИСТИЧЕСКА ВЛАСТ, В СЪЮЗ С РЕАКЦИОННО-ФАШИСТКИ СИЛИ, ПОД ФОРМАТА НА ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ /ОФ/, ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА ОТПРЕДИ 2 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.
     2. МАКАР И В НАЧАЛОТО ДА ПОВЯРВА НА ОФ-ВЛАСТ, ПОДЛЪГАН ОТ КРАСИВА ФРАЗЕОЛОГИЯ И ЛЪЖЛИВИ ОБЕЩАНИЯ, БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД БЪРЗО СЕ ОРИЕНТИРА И ЗАСТАНА НА НАША, ОПОЗИЦИОННА СТРАНА.
     3. ПОРАДИ ПЪЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ, СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КРАХ НА ОФ-ПОЛИТИКА, СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ОФ БЕ ЗАМЕСТЕН ОТ НОВА ФОРМАЦИЯ - СДС, КОЯТО ПОЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПОКОЙНАТА ОФ ОРГАНИЗАЦИЯ.      4. КАКТО ОФ И БКП СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., ТАКА И ДНЕС СДС И БКП НЕ ПРИЗНАВАТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ИЗВЪН ОФ, РЕСПЕКТИВНО СДС.
     5. НА КРЪГЛАТА МАСА БКП ВОДИ ДИАЛОГ СЪС СЕБЕ СИ - НОВА ФОРМА НА ДОБРЕ ИЗВЕСТНАТА И ДО БОЛКА ПОЗНАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КРИТИКА И САМОКРИТИКА.
     6. С УВОДНАТА СТАТИЯ "ОБЕДИНЕНИЕТО НЕ СТАНА ОТГОРЕ, НО ЗАПОЧВА ОТДОЛУ", ПУБЛИКУВАНА НА 28 ФЕВРУАРИ 1990 Г. ВЪВ В."РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО", БЕ ДАДЕНА ЛИНИЯТА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧАСТВУВАЩИЯ В ОФ БЗНС "ПЛАДНЕ": ДА СЕ ОБЕДИНЯТ, ОТ ЕДНА СТРАНА, ДОСЕГАШНИЯТ ОФ-БЗНС С ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОР ВЪЛКОВ И УЧАСТВУВАЩИЯТ В НОВАТА ФОРМАЦИЯ - СДС /ПОДОБНА НА БИВШИЯ ОФ/ БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" /"МИЛАН ДРЕНЧЕВ"/.
     7. НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ОНЯ БЗНС, КОЙТО БЕ ОБРАЗУВАН НА 30 ДЕКЕМВРИ 1899 Г. В ПЛЕВЕН И 3 ПЪТИ БЕ СВАЛЯН ОТ ВЛАСТ С ПРЕВРАТ ОТ ЕДНИ И СЪЩИ ХОРА /"ЗВЕНО"/ - НА 9 ЮНИ 1923 Г., НА 19 МАЙ 1934 Г. И НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., НЕ Е ПРЕДСТАВЕН НА КРЪГЛАТА МАСА.

     ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
     КАТО ВИ ИЗЛАГАМЕ ГОРНИТЕ КОНСТАТАЦИИ, НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЗНС "ВРАБЧА 1", ЗАЯВЯВАМЕ:
     1. НЕ ПРИЗНАВАМЕ ЯВНИТЕ И ТАЙНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, СКЛЮЧЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА В МОМЕНТА "КРЪГЛА МАСА". ЗА НАС ТЕ СА ЕДНОСТРАННИ ДЕКЛАРАЦИИ НА БКП.
     2. НАСТОЯВАМЕ ЗА СПИРАНЕ НА КОЗМЕТИЧНОТО "ПРЕУСТРОЙСТВО" И ДАВАНЕ НА ГЛАСНОСТ НА ИЗЯВИТЕ НА БЗНС "ВРАБЧА 1".
     3. НАСТОЯВАМЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО НА БЗНС "ВРАБЧА 1" НЕЗАБАВНО В НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА КАТО ЕДНА ОТ НАЙ-СТАРИТЕ РЕАЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРОСВЕТИТЕЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕДИНСТВЕНАТА СЪСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.
     4. МОЛИМ ДА НИ СЕ РАЗРЕШИ ДОСТЪП ДО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ И ДО НАЦИОНАЛНИТЕ РАДИОСТАНЦИИ, ТЪЙ КАТО ДОСЕГАШНИТЕ НИ ОПИТИ ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА ПРАВОТО НИ НА ПУБЛИЧНОСТ Е ОТНЕТО.

СОФИЯ, 16 МАРТ 1990 Г.                         РЪКОВОДСТВО НА БЗНС "ВРАБЧА 1":

СТРАХИЛ ГИЧЕВ                                   ИЛИЯ ГАЛЧЕВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ                                 ЦОНЬО ДАНЕВ
ГЕОРГИ ВЕНГЛЕВСКИ                               ЙОРДАН ДУПАРИНОВ

                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                    X   X   X

     СОФИЯ, 6 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕДИННИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТА НА НЕГОВОТО УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА 5 АПРИЛ 1990 ГОДИНА.

     ПО ИНИЦИАТИВА НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР.СЕПТЕМВРИ, НА 5 АПРИЛ 1990 Г. В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ НА 9 ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ.
     КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРИЕ ФАКТА, ЧЕ СДС НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЕФЕКТИВНА ОПОЗИЦИЯ И ПОДПИСАНИТЕ ОТ НЕГО СПОРАЗУМЕНИЯ НЕ ИЗРАЗЯВАТ И НЕ ЗАЩИТАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СТРАНАТА.
     ЕДИНОДУШНО СЕ РЕШИ ДА БЪДЕ ОБРАЗУВАН "ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ" КАТО РЕАЛНА ОПОЗИЦИОННА СИЛА В БЪЛГАРИЯ.
     НОВОУЧРЕДЕНИЯТ "ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ" ЗАЯВЯВА:
     СЛЕД ДЕВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКИЯ ВОЕНЕН ПРЕВРАТ БКП ЧРЕЗ ОФ НАТРАПИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, С ПОМОЩТА НА СЪВЕТСКИ ОКУПАЦИОННИ ВОЙСКИ, АНТИХУМАННАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА В НЕЙНИЯ СТАЛИНСКИ МОДЕЛ. ПОСЛЕДВА БРУТАЛНА БОЛШЕВИЗАЦИЯ И СЪВЕТИЗАЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.
     СЛЕД БЛИЗО ПОЛОВИНВЕКОВНО КОМУНИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛУЧИХМЕ В НАСЛЕДСТВО ТЕЖКА НАЦИОНАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА, ДУХОВНА, ЕКОЛОГИЧНА И ДЕМОГРАФСКА КРИЗА, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОХАРАКТЕРИЗИРАНА С ЕДНА ДУМА КАТО КАТАСТРОФА.
     АНАЛИЗЪТ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ ПОКАЗВА, ЧЕ КОРЕНЪТ НА ВСИЧКИ БЕДИ Е В ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, НАЛОЖЕНА СЛЕД ПОГАЗВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ.
     ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ТЕЗИ ПОЗИЦИИ, НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ АНУЛИРАНИ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ АКТОВЕ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО ДНЕС.
     ТОВА ЩЕ БЪДЕ ОСНОВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЗАДАЧА НА ОБРАЗУВАНИЯ "ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ". СЪЩИЯТ Е ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, СПОДЕЛЯЩИ ТЕЗИ ВЪЗГЛЕДИ.
     ЕДИННИЯТ НАРОДЕН СЪЮЗ ЩЕ УЧАСТВУВА ПРЯКО В ЕДНИ БЪДЕЩИ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ.
     НЕГОВАТА ЦЕЛ ЩЕ БЪДЕ ИЗВЕЖДАНЕТО НА СТРАНАТА НИ ОТ КРИЗАТА, ЧРЕЗ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.

СОФИЯ, 5 АПРИЛ 1990 Г.

БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ: ИВАН НОНЧЕВ АМБАРЕВ
БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1": ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ТОДОРОВ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ: ДИМИТЪР ГРИГОРОВ БРАНКОВ
БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ: КРУМ САВОВ КРУМОВ-КУМАНОВ
БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР: ТОТЮ ИВАНОВ ПЕТРОВ
ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ": ДИМИТЪР ЦОНКОВ ИВАНОВ
КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ХАЙТОВ
НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ: ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ МЕТОДИЕВ
ОБЩОНАРОДЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ "ЕРА 3": СЛАВОМИР ДРАГАНОВ ЦАНКОВ

     СЪС СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛИ ПРИСЪСТВУВАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, В ЛИЦЕТО НА ИВАН ВЕЛКОВ; ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ВАХИТ АРСЛАН; ДЕМОКРАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА МОНАРХИЯ - КОНСТАНТИН ХАЛАЧЕВ; ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ; СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НЕМАРКСИСТИ - БОНЧО РИДЖАКОВ.

ОРГАНИЗАТОР НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /СЕДАЛИЩЕ ГР.СЕПТЕМВРИ/ - ОГНЯН ВЪРБАНОВ ЦЕКОВ

                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 6 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА /ПЪРВА ЧАСТ/ НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА 18 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.

     ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС В НАШАТА СТРАНА НАВЛИЗА В СЪДБОВЕН ЕТАП. ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, ПОДЛОЖЕНА НА ПОВСЕМЕСТНИЯ НАТИСК НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЕ СТРЕМИ ДА ОЦЕЛЕЕ НА ВСЯКА ЦЕНА. БКП И ГРАВИТИРАЩИТЕ ОКОЛО НЕЯ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДЛОЖАТ РЕАЛЕН ИЗХОД ОТ ДЪЛБОКАТА КРИЗА В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА, В ИКОНОМИКАТА, В КУЛТУРАТА, В СОЦИАЛНАТА СФЕРА. ТЯ ВСЕ ОЩЕ ДЪРЖИ КОНТРОЛНИЯ ПАКЕТ АКЦИИ В ИЗБРАНИТЕ ОТ САМАТА НЕЯ ОРГАНИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. МОНОПОЛНОТО Й ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ЕШЕЛОНИ НА ТРИТЕ ВЛАСТИ НА ПРАКТИКА Е МОНОПОЛ НА ЕДНО МНЕНИЕ, НА ЕДНА ИДЕОЛОГИЯ, НА ЕДНА ПЕРСПЕКТИВА ПРЕД СТРАНАТА. ПОДОБНО МОНОПОЛНО ПРИСЪСТВИЕ ОБАЧЕ Е В ЯВЕН ДИСОНАНС С МНОГООБРАЗИЕТО НА МНЕНИЯ И ВЪЗГЛЕДИ СРЕД ОБЩЕСТВОТО, ЧИИТО ИЗРАЗИТЕЛИ СА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ОТТУК И НАТРУПАЛОТО СЕ ОГРОМНО ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ.
     ТОЗИ ПРОЦЕС ДАВА СВОЕТО НЕИЗБЕЖНО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС В СТРАНАТА. УСПОРЕДНО С ПРОЦЕСА НА ПОЛИТИЗАЦИЯ ВЪРВИ И ПРОЦЕСЪТ НА СИНДИКАЛИЗИРАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ. МНОЗИНА ОТ ТЯХ ОСЪЗНАВАТ СВОИТЕ ПРАВА НЕ В ПРОФСЪЮЗНИ ШКОЛИ И СЕМИНАРИ, А ПРЯКО ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНОТО СИ УЧАСТИЕ В РЕШАВАНЕТО НА НАТРУПАНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПО РАБОТНИ МЕСТА. НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЛЯТА НА ПРОФСЪЮЗИТЕ ЧЕСТО ПЪТИ СИНДИКАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ СЕ ПОЛИТИЗИРАТ. И ТОВА Е НЕИЗБЕЖНО, ДОКАТО В СТРАНАТА ГОСПОДСТВАЩА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ Е ДЪРЖАВНАТА, ЕДИНСТВЕН РАБОТОДАТЕЛ - ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЕДИНСТВЕН НЕГОВ ПРЕПОРЪЧИТЕЛ - БКП.
     ПОНАСТОЯЩЕМ СТРАНАТА НАВЛИЗА В ЕТАП НА ОСТРА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА. СИНДИКАТИТЕ НЕ МОГАТ ДА ОСТАНАТ БЕЗУЧАСТНИ КЪМ НЕЯ, ТЪЙ КАТО СЕ РЕШАВА СЪДБАТА НЕ НА ЕДНА ИЛИ ДРУГА ПАРТИЯ, А НА ЦЕЛИЯ НАРОД. НО СИНДИКАЛНАТА КАУЗА НЕ Е ТЯСНОПАРТИЙНА, А ОБЩОДЕМОКРАТИЧНА. ЗАТОВА ТЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА РАЗЛИЧНИТЕ УБЕЖДЕНИЯ, СОЦИАЛНА И ВЕРСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ В ТЯХ ХОРА.

                               НИЕ И ПАЗАРНАТА РЕФОРМА

ПОНАСТОЯЩЕМ ЕДИНСТВЕН ИЗХОД ОТ СТОПАНСКАТА РАЗРУХА, КОЯТО ЦАРИ В НАШАТА СТРАНА, Е РАДИКАЛНАТА ПРОМЯНА ИЛИ КАКТО ОЩЕ Я НАРИЧАТ ИКОНОМИСТИТЕ - "ШОКОВА ТЕРАПИЯ". КАТО СЕ ИМАТ ПРЕДВИД НЕИЗБЕЖНИТЕ СЪТРЕСЕНИЯ, ТОЗИ НАЧИН НА ЛЕЧЕНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОДКРЕПЕН С ГЪВКАВА ПОЛИТИКА НА СОЦИАЛНИ ТРАНСФЕРИ. ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСИГУРЕН МИНИМУМЪТ ОТ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ, СЪОТВЕТСТВАЩО НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО.
     ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ В ПРОЦЕСА НА РЕФОРМАТА ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНАТА СИЛА, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕТО НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ.
     ДНЕС ПРЕД СИНДИКАТИТЕ У НАС СТОИ ТРУДНАТА ЗАДАЧА: ДА СЪЧЕТАЯТ ЗАШИТАТА НА НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ, НАЙ-БЛИЗКИ ИНТЕРЕСИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ - РАБОТНА ЗАПЛАТА, УСЛОВИЯ НА ТРУД, ПОЧИВКА, СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - С ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРИЦЕЛЕНИ В ПО-БЛИЗКОТО И В ПО-ДАЛЕЧНО БЪДЕЩЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ТАКОВА СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ Е ПОСТАВЯНЕТО ПОД СИНДИКАЛЕН КОНТРОЛ НА ВСИЧКИ СФЕРИ НА СТОПАНСКИЯ И КУЛТУРЕН ЖИВОТ.

                                НИЕ И ДРУГИТЕ СИНДИКАТИ

     ОЩЕ ОТ РАЖДАНЕТО НА НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФСЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ЕДНА ОТ НЕГОВИТЕ ЦЕЛИ БЕ БОРБАТА ЗА СВОБОДНО СИНДИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ. ПОНАСТОЯЩЕМ ТАЗИ ЦЕЛ ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ АКТУАЛНА, ПОРАДИ ОПИТИТЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА ДА ПОСТАВИ ПОД СВОЙ КОНТРОЛ ДЕЙСТВИЯТА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ. ИЗРАЗИТЕЛ НА ТЕЗИ ОПИТИ Е КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ. НА ДУМИ НЕЙНОТО РЪКОВОДСТВО ДЕМОНСТРИРА НЕУТРАЛИТЕТ И НЕОБВЪРЗАНОСТ С ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, НО ДЕЙСТВИЯТА МУ ГОВОРЯТ ОБРАТНОТО. КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" СЧИТА, ЧЕ ПРИЕТИЯТ ПО ИНИЦИАТИВА НА КНСБ ЗАКОН ЗА РЕШАВАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ, АНТИСИНДИКАЛЕН ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ, ДЕМАСКИРА НАПЪЛНО ТЯХНАТА ПОЗИЦИЯ. ОБВЪРЗАНОСТТА НА КНСБ С БКП Е ОЧЕВИДНА, ДОРИ САМО ЗАРАДИ ПРИНАДЛЕЖНОСТТА КЪМ УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ НА РЕДИЦА ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФЕСОР КРЪСТЬО ПЕТКОВ. НА ТОЗИ ЕТАП КНСБ НЕ УСПЯВА ДА УБЕДИ В СВОЯТА НЕУТРАЛНОСТ НИТО БЪЛГАРСКАТА, НИТО МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.
     ЗАБЕЛЯЗАНИЯТ НАПОСЛЕДЪК ФАКТ - ТРУДОВИ РЕПРЕСИИ, НАСОЧЕНИ СПЕЦИАЛНО СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕ НА "ПОДКРЕПА" - ОЩЕ ПОВЕЧЕ ОТДАЛЕЧАВА ДВАТА ПРОФСЪЮЗА И ПОДАДЕНАТА РЪКА ОТ СТРАНА НА КРЪСТЬО ПЕТКОВ ДЕМАГОЖКИ УВИСВА.
     ПОРАДИ ТЕЗИ ПРИЧИНИ КТ "ПОДКРЕПА" НА ТОЗИ ЕТАП Е ЗА НЕАНГАЖИРАЩИ КОНТАКТИ С КНСБ, А НЕ ЗА ПО-ТЯСНО И ДЕЛОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНИ СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.
     ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО НОВОВЪЗНИКВАЩИТЕ НЕЗАВИСИМИ СИНДИКАТИ В СТРАНАТА, КТ "ПОДКРЕПА" ПОТВЪРЖДАВА КАЗАНОТО ОЩЕ В ПЪРВАТА СИ ПРОГРАМИА ДЕКЛАРАЦИЯ - НИЕ СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ ТЯХ СЪС СИМПАТИЯ, ЗАЧИТАМЕ ТЯХНАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ, ПОДПОМАГАМЕ ТЯХНОТО СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ, ГОТОВИ СМЕ И НА СЪВМЕСТНИ СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ.
     КТ"ПОДКРЕПА" ПОТВЪРЖДАВА СВОЯТА ПОЗИЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛУРАЛИЗЪМ НА СИНДИКАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ У НАС, ЗА СВОБОДНО АСОЦИИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЯТА, ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА МОНОПОЛИЗЪМ В ТАЗИ СФЕРА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.

                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 6 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИЯ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ /МНДС/, ПРИЕТА В КРАЯ НА М. ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ОТЕЧЕСТВОТО ПРЕЖИВЯВА СЪДБОНОСНИ ДНИ. ЖЕСТОКО НАРАНЕН И УНИЖЕН, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ СЕ ИЗМЪКВА ОТ СМЪРТОНОСНАТА ХВАТКА НА ТОТАЛИТАРИЗМА. МАЧКАН И ЛЪГАН, ВЪЗПИТАВАН В ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД ЗЛОВЕЩИ КУМИРИ И ФАЛШИВИ БОЖЕСТВА, НАРОДЪТ ПРОГЛЕЖДА ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА.
     В МЪЧНОТО И ТЕЖКО ПРЕХОДНО ВРЕМЕ НАШ ДЪЛГ Е ДА СЕ ОСЪЗНАЕМ, ЗА ДА ОТДАДЕМ СВОБОДНИ СИЛИТЕ СИ ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА РОДИНАТА, ЗА СПАСЯВАНЕ НА ПОРАЗЕНАТА СВОБОДНА НАРОДНА ДУША.
     ЗАПЛАШЕНИ СМЕ ОТ ОБЕЗЛИЧАВАНЕ И ДЕМОГРАФСКО ИЗЧЕРПВАНЕ КАТО НАЦИЯ. ЗАПЛАШЕНИ СМЕ ОТ ПОГУБВАНЕ НА РОДОВАТА НИ ПАМЕТ, ЧУВСТВОТО И СЪЗНАНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА ПРИЕМСТВЕНОСТ. СИСТЕМНО НАСАЖДАНИЯТ НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ РАЖДАШЕ И ОЩЕ РАЖДА СРАМНО БЕЗРОДСТВО И ОТЦЕРУГАТЕЛСТВО. НИЕ НЯМАМЕ СЕГА В РАМКИТЕ НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ СТРЕМЛЕНИЯ ЕДНА ОБЩА БЪЛГАРСКА ИДЕЯ, КОЯТО ДА НИ ОБЕДИНИ, ДА НИ ПОКАЖЕ ЯСНА ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА. ДЕСЕТИЛЕТИЯ УПРАВЛЯВАЩИТЕ СРЕДИ ПОЗОРНО МЪЛЧАТ ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА.
     ДЪЛБОКАТА ТРЕВОГА И ЯСНОТО ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ, КОИТО КАТО МЛАДИ ГРАЖДАНИ И ПАТРИОТИ ИЗПИТВАМЕ КЪМ СЪДБАТА НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ, НИ НАКАРАХА ДА СЕ ОБЕДИНИМ В МЛАДЕЖКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ.
     ГЛАВНАТА ЗАДАЧА НА СЪЮЗА Е ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ И НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА, В ИМЕТО НА ДОБРУВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМА, ДЕМОКРАТИЧНА И СИЛНА БЪЛГАРИЯ.
     СЪЮЗЪТ ЩЕ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО ПАРЛАМЕНТАРНА, ПРАВОВА ДЪРЖАВА. НИЕ СМЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ, ГАРАНТИРАН ОТ ЗАКОНА. В СЪЩОТО ВРЕМЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДПАЗЕН ОТ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОПОВЯДВАЩИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ФАНАТИЗЪМ, НАСИЛИЕ, КЛАСОВА ОМРАЗА, РАСИЗЪМ И РЕЛИГИОЗНА НЕТЪРПИМОСТ.
     СЪЮЗЪТ ЩЕ РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРАВА    НА ЧОВЕКА, ЗА ЗАЩИТА НА СИГУРНОСТТА И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНОСТТА.
     СЪЮЗЪТ Е ЗА ПРИЕМАНЕ ЧРЕЗ ВСЕНАРОДНО ДОПИТВАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ПРАВОВО ОСВЕЩАВАЩА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДНО МОДЕРНО КОНСТИТУЦИОННО-ПАРЛАМЕНТАРНО ОБЩЕСТВО. НИЕ СМЕ ЗА РАЗДЕЛЯНЕТО НА ВЛАСТИТЕ, ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ ПРЯКО ГЛАСУВАНЕ ОТ ЦЕЛИЯ НАРОД, ЗА ЯСНО КОНСТИТУЦИОННО РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕРОГАТИВИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТА, НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НА ПАРЛАМЕНТА.
     НИЕ НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ИЗРАБОТИ СПРАВЕДЛИВ И ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН, ОТГОВАРЯЩ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ И ПОТРЕБНОСТИ НА СТРАНАТА. НАРОДНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ НАМИРА СВОЯТА ВИСША ИЗЯВА В СВОБОДНОТО ВОЛЕИЗЛИЯНИЕ, ГАРАНТИРАНО ОТ НАСИЛИЕ И ФАЛШИФИКАЦИИ.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПЛУРАЛИЗЪМ В СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ, ЧРЕЗ КАТЕГОРИЧНО ПРАВНО ГАРАНТИРАНЕ НА РАВЕНСТВОТО НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ. НА РАБОТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ В СОБСТВЕНОСТТА И ПЕЧАЛБИТЕ НА ЗАВОДИТЕ И ФАБРИКИТЕ, НА СЕЛЯНИТЕ - ДА ПРИТЕЖАВАТ, НАСЛЕДЯВАТ И ВЛАДЕЯТ СВОИТЕ ЗЕМИ. НИЕ ЩЕ ПОДКРЕПИМ ЕДНА РАЗУМНА ПОЛИТИКА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ИКОНОМИКАТА, КОЯТО СЪЧЕТАВА НАЙ-НИСКАТА СОЦИАЛНА ЦЕНА С НАЙ-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ И БЛОКИРАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИЯ КАПИТАЛ, ДОБИТ В ЗЛАТНИТЕ МИНИ НА ДЕФИЦИТА. НИЕ СМЕ ЗА ФИНАНСОВА РЕФОРМА И УРАВНОВЕСЕН ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ Е ЗА СИЛНА И МОДЕРНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА. СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ТРЯБВА ДА СА ОБЕКТ НА ПОСТОЯННИ ДЪРЖАВНИ ГРИЖИ. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ЩЕ ОТДЕЛИМ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА МЛАДЕЖТА. ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА, НА САМОТНИТЕ МАЙКИ, НА ИЗОСТАВЕНИТЕ ДЕЦА ЩЕ БЪДАТ НАШИ ПОСТОЯННИ ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ. ЩЕ ПРЕДЛАГАМЕ ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ, ЧРЕЗ КОИТО ДА СЕ ПРИТЪПЯТ УДАРИТЕ НА ИНФЛАЦИЯТА ВЪРХУ МЛАДИТЕ ХОРА.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ Е ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ, РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ И РЕАЛНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СТРУКТУРИТЕ НА МВР, МНО, ПРАВОСЪДИЕТО, СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕТО. ТЕ ТРЯБВА ДА СЛУЖАТ НЕ НА КЛАСОВИ ИЛИ ПАРТИЙНИ, А НА ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ СЧИТА, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ ТРЯБВА ДА СЕ КЪЛНАТ ВЪВ ВЯРНОСТ ЕДИНСТВЕНО ПРЕД ТРИЦВЕТНОТО НАЦИОНАЛНО ЗНАМЕ В ИМЕТО НА ВЪЗРАЖДАЩИЯ СЕ БЪЛГАРСКИ ЛЪВ.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ Е ЗА РАДИКАЛНОТО ИЗДИГАНЕ НА ОБЩОТО НИВО И ПРОФЕСИОНАЛНА НАСОЧЕНОСТ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ. НИЕ СМЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА ГИМНАЗИАЛНИЯ КУРС. ПОДКРЕПЯМЕ ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЧАСТНИ И НА КООПЕРАТИВНИ УЧИЛИЩА И ШКОЛИ, КОИТО ЩЕ ИЗДИГНАТ НИВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА НИ КУЛТУРА. НИЕ ЩЕ СЕ БОРИМ ПРОТИВ ИЗВРАЩЕНИЯТА НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ИСТОРИЯ И ЩЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА НАПИСВАНЕТО НА НОВИ УЧЕБНИЦИ, АТЛАСИ И ХРИСТОМАТИИ ПО БЪЛГАРСКА И ОБЩА НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ.
     МЛАДЕЖКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ СИ ПОСТАВЯ КАТО ОСНОВНА ЗАДАЧА ДА РАБОТИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА МЛАДЕЖТА В ПАТРИОТИЧЕН ДУХ И НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО. НИЕ РЕШИТЕЛНО ЩЕ СЕ БОРИМ ПРОТИВ ПРОЯВИТЕ НА НИХИЛИЗЪМ И БЕЗРОДСТВО, ОТКЪДЕТО И ДА ИДВАТ ТЕ. НАСТОЯВАМЕ ДЪРЖАВНИТЕ СИМВОЛИ - ЗНАМЕ, ГЕРБ И ХИМН, ДА СЕ ОЧИСТЯТ ОТ ЧУЖДИТЕ ИМ ПРИБАВКИ И КРЪПКИ.

                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/