6 февруари 1995


София, 6 февруари 1995 година
Брой 26 /1327/


София, 6 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТ С ОКОНЧАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС НА 31 ЯНУАРИ 1995 Г.


I. СТРУКТУРИ

1. /1/. Съюзът на демократичните сили /СДС/ е национално движение на партии, организации и граждани, чиято организационна същност е договорно оформена политическа коалиция.
/2/ Политическите ръководни органи на СДС са Националната конференция /НК/ и Националният координационен съвет /НКС/, чиито решения са задължителни за всички структури и институции на коалицията.
/3/ /Изм. 24 януари 1995 г./ Съюзът на демократичните сили има следните структури:
       - местни клубове на СДС;
       - общински координационни съвети и общински събрания на СДС;
       - регионални съвети;
       - Национален координационен съвет;
       - Национална конференция.


II. ЧЛЕНОВЕ

2. Партии и организации се приемат за членове на Съюза на демократичните сили от Националния координационен съвет с мнозинство от 2/3 от пълноправните членове на Съюза на демократичните сили.

3. Кандидатите за членове представят в Националния координационен съвет молба, устав, програмна декларация, учредителен протокол, подписан от всички учредители и съдържащ трите имена и адресите им, списък на организациите в страната и техните ръководства, както и справка за приблизителния брой на членовете.

4. Комисията по съюзна етика проверява редовността на документите по чл.3 и в десетдневен срок от внасянето им председателят й докладва в Националния координационен съвет.

5. Гласуването за приемане съгласно чл.2 се извършва не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца след докладване по чл.4. Преди гласуването Комисията по съюзна етика приема становище относно съответствието на политическата практика на кандидатстващата организация с програмните документи и с целите и задачите на Съюза на демократичните сили.

6. Членовете на Съюза на демократичните сили, които нарушават учредителната декларация, политическите споразумения, подписани от съюза, или системно нарушават собствените си устави и програмни документи, могат да бъдат предложени за изключване от Съюза на демократичните сили. Решението за изключване се взема с мнозинство от 2/3 от останалите пълноправни членове на Съюза на демократичните сили след изслушване на доклада на Комисията по съюзна етика. В неизяснени случаи Националният координационен съвет може със същото мнозинство да "замрази" членството за период не по-дълъг от два месеца, през което време съответната организация има право на статут на наблюдател /във всички координационни съвети/.


III. ОБЩИНСКИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ /ОбКС/

7. Общинският координационен съвет се състои само от представители на партиите и организациите - пълноправни членове на Съюза на демократичните сили, които имат общински формации с не по-малко от десет организирани членове.

8. Всяка партия или организация се представя в ОбКС от двама представители.

9./1/ Представителите на всяка организация в ОбКС се определят от общинската й формация. Тя депозира пред ОбКС списък на представителите, състоящ се от трима или четирима души, от които първите двама са титуляри, а останалите резерви. Първи в списъка е председателят на съответната организация. Представя се и пълният списък на всички членове на всяка партия.

Представителите се определят от общото събрание в съответната общинска организация, което се удостоверява с протокол, подписан от всички присъстващи членове, или по друг начин, представен в нейния устав. Протоколите от общите събрания и другите документи, с които се удостоверява представителството в ОбКС, задължително се заверяват с печат и подпис от централното ръководство на съответната партия или организация. Подписът е на лицето, което съгласно устава и законите в страната има право да представлява организацията. Централните ръководства с направената от тях заверка гарантират редовността на избора на представители в ОбКС и носят отговорност съгласно чл.6.

/2/ Новосъздадените общински формации на партиите и организациите - пълноправни членове на Съюза на демократичните сили, имат право на глас в ОбКС осем седмици след подаването на документите си за членство в него.

/3/ /Изм. 21 септември 1993 г./. В ОбКС като представители на една или различни партии и организации не могат да участват съпрузи, роднини по права линия, както братя и сестри.

/4/ Представителите в общинския координационен съвет не могат да бъдат членове на друга партия или организация освен на тази, която представляват.

/5/ /От 21 септември 1993 г./ Представители в ОбКС не могат да бъдат членове на партия или организация с членство по-малко от една година в същата партия или организация, ако преди това са били членове на друга партия или организация.

/6/ /От 21 септември 1993 г./ В работата на ОбКС могат да участват с право на съвещателен глас представители на Националния координационен съвет, областните и окръжните координатори.

10. Копие от документите, удостоверяващи представителството в ОбКС и лeгитимността на общинските ръководства, партиите и организациите, заверени с оригинални печати и подписи, се съхраняват у секретаря на ОбКС, а също така и в отдел "Национална координация" на Съюза на демократичните сили. Достъп до тези документи могат да имат само членове на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили. Данните на документите относно състава на ОбКС и общинските ръководства на формациите се вписват в специален регистър в отдел "Национална координация" и се заверяват с подписа на началника на отдела.

11. Формации, непредставили пълномощни на своите представители съгласно горните изисквания и пълен списък на членовете си, не участват в работата на ОбКС и не могат да издигат кандидати за изборни длъжности в общината.

12. /Отм. 24 януари 1995 г./

13. Право на глас в ОбКС на Съюза на демократичните сили имат само тези организации, които имат такова право в Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили и имат най-малко 10 членове. Гласува този член от присъстващите, който е по-напред в списъка на представителите. Другият може да поиска мнението му да се впише в протокола. Председателят на общинския координационен съвет няма право на глас.

14. /Доп. 24 януари 1995 г./ В никоя община не може да има повече от един ОбКС и едно общинско събрание на СДС.


IV. /Oтм. на 24 януари 1995 г./

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ПОВОД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА 37-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


Анализ на резултатите от парламентарните избори, проведени на 18 декември 1994 г., бе направен на съвместно заседание на Централния съвет и на Парламентарната група /ЦС и ПГ/ на Движението за права и свободи /ДПС/ на 31 януари 1995 г.

Общото становище е, че резултатите от изборите не съответстват на ролята и влиянието на ДПС като пълноправен политически участник в демократичния процес, извършващ се в страната.

Причините за незадоволителното представяне се дължат на някои обективни фактори от периода на прехода, проблеми на ДПС и дейността на Централния предизборен щаб /ЦПЩ/.

Социално-икономическата ситуация, породена от извършващите се промени, всеобщото обедняване, засегнало най-силно потенциалните избиратели на ДПС, недостатъчно ефективната държавна социална политика, нерешените въпроси с оземляването, безработицата и други специфични проблеми породиха недоверие между държавните институции, партийните структури и хората. По време на предизборната кампания не успяхме да преодолеем изцяло бариерата на съществуващото недоволство, което доведе до отлив на гласове.

Неизбежно върху изборния резултат се отразиха слабата организационна дейност на ДПС, неефективната вътрешнопартийна комуникация, нерешените проблеми по места.

Трябва да отбележим, че в хода на предизборната кампания ЦПЩ допусна някои сериозни слабости. Не бяха отчетени реалната ситуация и настроенията сред избирателите, поради което не навсякъде се проведоха ефективни кампании. Някои неработещи организационни структури по места и недостатъчната финансова обезпеченост също повлияха негативно на изборните резултати.

Отчитайки комплексните причини за незадоволителния резултат, ЦС и ПГ на ДПС приеха решения за преодоляване на допусканите слабости, за структурно и организационно укрепване на партията. Убедени сме, че те ще спомогнат за стабилизирането и подобряването на конструктивната дейност на ДПС.

Изказваме своята благодарност на нашите активисти по места и на всички, които ни подкрепиха и оказаха доверие с верния си избор на 18 декември 1994 г., който осигури присъствието на ДПС като четвърта парламентарна сила в 37-то Народно събрание. Това е ново потвърждение на факта, че нашата организация издържа изпитанието на времето и в годините на прехода към демокрация се утвърди като общонационална партия - защитник на правата и свободите на всички български граждани.

София, 31 януари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ КРЪСТЬО ПЕТКОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЖАН ВИДЕНОВ ПО ВЪПРОСА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ШЕСТМЕСЕЧЕН МОРАТОРИУМ ВЪРХУ СМЯНАТА НА СТОПАНСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ВИДЕНОВ,

От името на ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ предлагам правителството да въведе шестмесечен мораторуим върху смяната на стопански ръководители, чийто срок на управление, според проведените конкурси и мениджърски контракти, не е изтекъл. С този акт правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ още в началото на своя мандат би допринесло за успокояване и стабилизация на икономическия мениджмънт и за неговата консолидация около целите на реформата, на преструктурирането и на приватизацията.

Позволявам си да Ви напомня, че всяко от предишните четири правителства предприемаше необосновани кадрови чистки, продиктувани от политически, корпоративни, групови или местнически интереси. За четири години бяха уволнени над 5000 отговорни държавни администратори. За съжаление през последните седмици от своя мандат и служебното правителство спешно, със заповеди по факса /!/, изхвърли на улицата десетки кадърни специалисти. Така в браншовете и предприятията се насаждат страх и несигурност, което лишава работещите в тях от перспектива и подхода на скорошен изход от стопанската криза.

КНСБ се надява, че ръководеното от Вас правителство ще оцени сериозността на създадената ситуация и няма да се поддаде на нов натиск за кадрови промени, които нямат нищо общо с професионализма и модерния бизнес.

София, 2 февруари 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Кр.Петков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ОСМА/ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ШЕСТНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА БКП /5 И 6 НОЕМВРИ 1994 Г., КОВАЧЕВЦИ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ/.


Ние като комунисти декларативно ще засегнем една особена по своя характер тема - ние се обръщаме към жителите на нашата столица, фактически ние се обръщаме към софийския пролетариат и към неговите наследници, към борческия елит на нашето общество. София е осеяна от лобни места на десетки комунисти, земеделци, демократи и честни патриоти. Съборените им паметници няма да ги изтрият от народната памет. Революцията завари нашата столица в развалини от безпощадни бомбардировки. София бе люлката на революцията, тя беше и си остана пламтящото сърце на Българската комунистическа партия /БКП/. Сега тя е един модерен милионен град. София ще бъде и град на вината. Животът сурово ще я пита - къде беше и какво направи в дните на поврата. Ето началото на позора - София и софийската трудова класа останаха неми свидетел на позорната автоконтрареволюция. Тя остана смирена и предана и ще трябва да поеме вината за пълния разгром на родината. Нещо повече, по сините митинги на "синия зверилник" хиляди софиянци участваха безразсъдно и са живи съучастници на разгрома. Кой даде София на янчулевци, на савовци, на лиловци, на джеровци, кой и по чия вина, ще пита народът, този мракобесен зверилник погази националната чест и достойнство, социални постижения и човешки престиж. Страната ни е пред решителен двубой. Страната е пред избори. Ще защити ли честта си софийската трудова класа, или отново ще потъне в блатото на политическата незрелост, лицемерието и лъжата? Ще остане ли столицата на престижна страна в ръцете на голямата престъпност, мръсотията и нищетата? Ще оставиме ли хиляди хора да ровят по скотски в кофите за смет? Това ще реши софийският пролетариат. Ние като комунисти отправяме сериозен упрек към софийските комунисти. Не е ли срамно милионен град да живее анемичен партийно-политически живот, далеч по-ниско в организационно отношение от една селска първична партийна организация? На този въпрос има много отговорници и виновници. Ще намерят ли сили да признаят и да тръгнат напред? Животът и времето им повеляват да намерят сили и те непременно ще намерят.

Ние от БКП решително протестираме и уведомяваме нашата и световната общественост за вандалския обир и кражба спрямо нея. Открадната и измамена, подложена на унищожение е самата партия и не е отнета само марксистко-ленинската й идеология, но е лишена от каквато и да е законна материална база. Откраднат й беше нейният печатен орган - връстник на БКП, вестник, за който фашистката власт разстрелваше и изселваше, вестник - трибуна и бойна тръба на партията на българския пролетариат, организатор на социалистическото строителство, сега прекръстен от в."Работническо дело" във в."Дума" и даден в ръцете на дисидентски елементи под егидата на продевци, шамлиевци и други "дребнобуржоазни елементи". Вестник, който майсторски поднася една сладникава информация и нашият изнемощял гражданин плаща от залъка си за бизнесменските реклами, за рокбулеварда, за еснафски становища и мнения и от време на време господин Продев извие на собствените си гробища по някой парлив въпрос, за който и самият той носи вина и онези негови съидейници, които ежегодно се събират с господин Митеран и всичките тези апостоли мълчат виновно и гузно за тежката съдба на България и остават неми и глухи пред разрухата, хаоса, мафиозността, безработицата и нечуваната престъпност. В същото време бесепарската и седесарската кукувици удобно се настаниха в нашето гнездо и никак не се интересуват от съдбата на нашата партия, за мизерните и непосилни условия на работа. Ние сега разполагаме с едно вестниче от 48 страници годишно, което с мъка и оскъдица издаваме.

Ние настояваме за справедливо и законно разпределение на материалната база, настояваме да се изяснят подбудителите, подпалвачите, виновниците и бездействието на специализираните органи по подпалването и пожара на Партийния дом в София. Ако това не е по силите и възможностите на нашите следствени органи, да се потърси по съответен ред помощта на чуждестранните служби. Нашата БКП и народът чакат истината!

Преди известно време в. "Съвременна мисъл" излезе с призив: "БСП е вашата партия!" Ние, комунистите, с внимание и уважение следим този вестник, но все пак призивът е учудващ. Това го прави печатен орган, който повече от всички рязко разкрива недъзите и същността на БСП. От всичко, казано досега, става ясно, че БСП е партия на измяната и предателството. Ние, комунистите, от трибуната на XVI конгрес на БКП, конгрес исторически, който ще влезе в историята на нашата партия като конгрес - бариера на реставрацията на капитализма и поемане на пътя на социалистическото общество, отново отправяме горещия и искрен призив:

Комунисти, синове!

Партията майка Ви зове,

Върнете се в своите редове!

Време е хилядите комунистки и комунисти да преодолеят заблудата, да проумеят празната и престъпна фразеология, да разберат окончателно и завинаги, че те престъпно членуват в антикомунистическа партия, каквато е БСП - партия на пазарния хаос, на реставрацията, на експлоатацията. Тя е партия - разгромаджия на изградено социалистическо общество, партия - приела идеология, стил и метод на всичко отречено от нашето съвремие. Сега, в този решаващ момент, място за колебания няма. Ние открито трябва да заявим - БКП е вашата партия, партия на трудовия народ, народ, създател и собственик на средствата на производство и продукта на труда. Смешно и позорно е да предадеш в лапите на дивия звяр работническата класа и да станеш защитник на наемния труд.

Ние се обръщаме към хората, работещи в органите на полицията, към командния състав на армията и Българската армия. Млади хора, вие израснахте в условията на един мечтан от човечеството строй. Сега сте живи свидетели на хаос и трагедия, на глад и мизерия. Към вас мракобесните сили у нас и в чужбина протягат мръсните си ръце, искат да омърсят и вас. Искат да ви направят сляпо оръдие за потискане на изстрадалия български народ. Не се поддавайте! Не ставайте сатрапи и маши на враговете на българския народ! Не си окървавявайте ръцете, както ги бяха окървавили фашистката армия, полиция и жандармерия!

Полицаи, полицаи!
        Срещу гладната тълпа
        не повдигайте ръка!
        Все проклета ще е тя!

Ние, комунистите, трябва непременно да засегнем идеологическата работа на БКП по следните обстоятелства и съображения. Идеологическата работа е първата стъпка на всяка партия и особено на комунистическата. Тя предшества организационната и други дейности на партията. Първо трябва да имаш идейно убедени хора и останалото започва. Това може да се проследи в цялата история на БКП, първи тръгват апостолите на комунистическата идея. Идеологическата работа има своя етапност, една е при пропагандата на комунистическата идея, друга - при въоръжената борба, трета е при социалистическото строителство, съвсем друга е при сегашния разгром. Идеологическата работа на БКП понесе също удара и деформациите на живковизма. Не можеше да бъде иначе - тя влезе в остро противоречие с живковизма, защото принципите на ленинския стил и метод на партийното ръководство се базират на свещени за комуниста принципи, които бяха неудобни за разгромаджийската Живкова камарила. Високият комунистически морал трябваше да отстъпи на живковизма, добре проумян и описан. Стигна се дотам, че идеологическата работа умишлено години наред се изместваше по партийните форуми от дълги и нескончаеми стопански отчети и партията се обособи като дублиращ втори стопански орган на диктат и лишена самоинициативност и се свеждаше до къси отчети на формално провежданата и непровеждана партийна учебна година. За сметка на това засилваше се идеологическата диверсия, като се даваше път на десетки дребнобуржоазни теории, които антинаучно, но строго тенденциозно и класово насочени, без определена контрапропаганда подготвяха почвата на контрареволюцията.

Сега идеологическата работа на БКП е в тежка обстановка - БКП е лишена от материална база, лишена от източници за финансиране. Като прибавим към това наличието на над 160 партии и движения, чиято цел е борба срещу комунизма, като прибавим десетки вестници и списания, които денонощно бълват наивна, извратена, лъжлива информация, като прибавим "синия екран", където денонощно високомъдрени политици и специалисти все разграждат комунизма, ефирът също гони бизнес и келепир, като се прибави пълната разруха и идейната и социална обърканост. Към това ще прибавим и продадената съвест на мнозинството от хората от средствата за масова информация, тяхната младост и житейска неопитност - картината е от ясна по-ясна.

Но животът си иска своето и ние при тези условия трябва бързо да преустроим нашата идеологическа работа. За съжаление ние все още робуваме на старите форми, които при сегашните условия са почти неприложими. Животът е скъп и оскъден, пенсиите и заплатите са ниски и не може да се събират хората. Главното сега остава живата връзка с хората, злободневните въпроси и критично отношение към онова, което мракобесието ни представи. Внимателно вслушване и изслушване на мненията и деликатен подход не към оборване, а фактическо доказване. Сега времето работи за нас. Народът ни изкара петгодишната партийна школа на мизерията, глада и хаоса. Нашата идеологическа работа трябва да е боева, без отстъпление от нашите идейни позиции, да повдига вярата у хората, безпощадно критична към всички прояви на мракобесието.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
06.02.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Иванка Тошева
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!