6 октомври 1994


София, 6 октомври 1994 година
Брой 196 /1241/


София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" И КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН СЪЮЗ БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ХРИСТО ИВАНОВ И ПРОФ. НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ НА 5 ОКТОМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Съзнавайки своята отговорност пред нацията, ръководствата на Националния съюз "Демократична България" /НСДБ/ и Конституционния форум /КФ/ се обединяват върху принципите на една прагматична политика, насочена към националните интереси на България и реалните проблеми на българските граждани.

НСДБ и КФ определят острата политическа конфронтация и отсъствието на ясна национална стратегия за прехода като основни причини за неуспешния ход на реформата.

Едностранчивата монетарна политика задуши българските производители и насочи капиталите към търговска и финансово-спекулативна дейност. Тежката икономическа криза завари държавата неподготвена за социална защита на населението. Инфлацията и безработицата подложиха на сериозно изпитание по-голямата част от българските домакинства. Основното измерение на кризата днес е битката с бедността. Растящата и безскрупулна престъпност е допълнителен източник за национален нихилизъм. Обществото е на ръба на остра социална дестабилизация.

Увлечени в разприте си, политическите партии не отчитат реалната опасност България да бъде изолирана от общоевропейската интеграция. Засилва се присъствието на неевропейски интереси в страната, застрашена е културната ни индентичност.

Нужна е нова политическа алтернатива, която да изтласка безсмисленото идеологизиране и политическата истерия и предложи на обществото икономически и социален изход от кризата. Успехът на реформата е немислим без обединяване на професионалния и интелектуален потенциал на нацията около една конкретна програма на прехода.

За постигане на тези цели КФ и НСДБ сключват следното споразумение:

1. Приемат обща политическа платформа върху следните основни принципи:
- достойно съществуване на всеки български гражданин;
- защита на българските производители и създаване на благоприятен инвестиционен климат за съживяване на индустрията и на селското стопанство;
- приватизационна политика за създаване на широка средна класа от български собственици;
- изкореняване на престъпността и на корупцията;
- интегриране в европейските структури и изграждане на регионална система за сигурност на Балканите;
- финансова стабилизация на страната;
- съхраняване на националната памет и възраждане на българската духовност.

2. На основата на приетата политическа платформа НСДБ и КФ учредяват предизборен съюз с название "Български патриотичен съюз" /БПС/.

3. НСДБ и КФ запазват своята юридическа самостоятелност и политическа независимост.

4. БПС е отворен за сътрудничество с всички демократични партии и организации и отделни личности, които приемат принципите на платформата и поставят интересите на България над своите лични и партийни интереси.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ.


България се намира в изключително важен за бъдещото развитие момент. Кризата, обхванала всички сфери и институции на обществения механизъм, конфронтацията, безнадеждността, хаосът и разрушаването на ценностната система на българина поставят под въпрос съществуването на българската държава.

Единственият конституционен път за преодоляване на всестранната криза са нови парламентарни избори.

Националният съвет на Българска партия Либерали /НС на БПЛ/ упълномощава Изпълнителното бюро /ИБ/ на БПЛ да работи за създаване на успешна предизборна коалиция, която да обедини волята, способностите и потенциала на всички национално отговорни, патриотични политически сили, които реално се стремят към:
- съхраняване на българската държавност и оцеляване на единната българска нация; укрепване на националната сигурност;
- законност и ред; гаранции за сигурност на имуществото и на достойнството на личността;
- държавна гаранция за прехраната, престъпление е в България да има гладуващи хора;
- простор на личната инициатива; ясни и стабилни правила за забогатяване; грижа за националния капитал и ангажирането му в решаването на националните приоритети; преференциално отношение към частната дребна и средна собственост; възраждане на традиционния предприемачески дух на българина.

София, 1 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "168 ЧАСА", ОТ 3 - 9 ОКТОМВРИ 1994 Г.


Г-н Асен Мичковски пак се изцепи. Пак за редовните си съновидения. Пак около Българската социалистическа партия /БСП/. Пак в "168 часа" /бр. 39 от 3-9 октомври 1994 г./:

"Винаги съм мислил, че след като мина този период на мътилка в политическия живот, нашето естествено място е в БСП. Но не можах да надделея по този въпрос в моята организация. Всичко си идва на местата и трябва да се съберем в БСП..."

Като един от създателите на Алтернативна социаллиберална партия /АСП/ и като неин председател, носещ в най-голяма степен отговорността за нейните решения, съм длъжен да заявя:

Първо, и преди, и след мътилката естественото място на г-н Мичковски е било, е и ще бъде в кърмилницата БСП.

Второ, за целта не е необходимо той да надделява над организации, мястото му в които е направо неестествено.

Трето, партията АСП се извинява на партията "Мичковски" за трагичното разминаване между целите и смисъла на съществуването им.

Четвърто, със събирането на Мичковски с БСП всичко наистина си идва на местата.

Пето, всеки да си знае мястото.

София, 4 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ /ЧАСТ ПЪРВА/ ЗА ПРОГРАМА НА НЕКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.


Долуподписаните некомунистически демократични политически организации, като взеха предвид:
- че икономиката на страната е почти напълно разрушена, а особено трагично е положението в земеделието, от което зависи изхранването на населението;
- че държавните структури са в стадий на разпадане, в резултат от което дори армията ни губи своята боеспособност;
- че в страната ни се шири безнаказано масова престъпност и огромното мнозинство от хората живеят в несигурност за живота, честта и имуществото си;
- че големи обществени слоеве не се дохранват, а има и хора - преди всичко пенсионери и инвалиди, - които са поставени пред реалната опасност от гладна смърт;
- че младото поколение е объркано и лесно става жертва на наркомания, псевдорелигиозни секти и всякакви пороци или пък масово забягва в чужбина;
- че разцеплението и борбите между некомунистическите демократични организации създават благоприятна обстановка за развихряне на рекомунизация и за превръщане на България в бананова република, реално ръководена от създадените от комунистите икономически групировки;
- че чрез икономически и административни мерки се задушава свободата на словото, като се отнема възможността на определени политически сили да изразяват своите становища, се обединяват в желанието си да действат съвместно за спасяването на нашата родина.

За тази цел те приемат следната


                  ПРОГРАМА ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

                  
   I. ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

1. Да се опрости и рационализира сегашният държавен апарат, унаследен от комунистическия период, като се съобрази с пазарната икономическа система.

2. Да се осъществи внимателно, но действено прочистване на държавния апарат от корумпирани, недобросъвестни, некомпетентни или нехайни служители. Стабилитетът на държавните служители да се създаде едва след това прочистване.

3. Законът за съдебната власт да влезе в действие едва след като се приемат необходимите за това изменения в процесуалните закони. Самият закон да се прегледа още един път, като се премахнат от него дискриминиращите разпоредби.

4. Да се осигури престижен социален статус и се подобри заплащането на командния и редови състав в полицията, като се осигурят достатъчен брой полицаи.

5. Да се създаде данъчна полиция.

6. Да продължи подмладяването на офицерския състав в армията, като му се осигури заплащане съобразно неговата отговорност, както и висок обществен престиж.


        II. ИКОНОМИЧЕСКА ОБЛАСТ

1. Бързо и енергично да се преструктурира икономиката на основата на предварително определени приоритети.

2. Да се ускори и завърши в кратки срокове връщането на земята, като се вземат строги мерки срещу всички, които го спъват или забавят. Да се осигурят нисколихвени кредити за частните земеделски стопани посредством специализирана банка с държавно участие. Чрез забрани и протекционистични мита да се осигурят защита на българските земеделски производители от чуждестранна конкуренция, както и предотвратяването на износ, заплашващ изхранването на населението. Да се съкрати пътят от производителя до потребителя на земеделска продукция, като се премахнат монополът и спекулата на прекупваческите организации.

3. Чрез данъчни преференции, лихвени облекчения и протекционистични мита да се стимулира индустриалното производство. Да се вземат строги мерки срещу облагодетелстването на частни стопански субекти за сметка на държавните и на общинските от корумпирани ръководители.

4. Енергично да се действа за възстановяване на загубените външни пазари и за намиране на нови. За целта да се използват както междуправителствени спогодби, така и да се поощрява частната инициатива.

5. Да се ускори приватизацията във всичките й форми, като се премахнат привилегиите на ръководния състав в държавните организации. Да се създаде механизъм, който да не позволява изкупуването на безценица на държавните и на общинските предприятия.

6. Да се премине към обявяване в несъстоятелност на държавните и на общинските предприятия, които не могат да бъдат оздравени финансово и за продукцията на които не може да се осигурят пазари.

7. Да се осъществи реституция на горите, като същевременно по законов път се осигури запазване на горските ресурси в съответствие с екологичните изисквания.

8. Върху основата на нова стратегия за енергетиката, изхождаща от ефективността на отрасъла, да започне качественото му преструктуриране. Да се разграничат и степенуват потребителите съобразно социалното им положение.


   III. СОЦИАЛНА ОБЛАСТ

1. Пенсионният фонд да се отдели от държавния бюджет, като се осигурят достатъчно приходоизточници за издръжката му. Да се премахне сегашната пенсионна уравниловка и да се осигури минимална пенсия на хора над определена възраст без достатъчен трудов стаж или участие в пенсионни осигуровки.

2. Да се осигурят такива доходи на старите хора и на инвалидите, които да позволяват достойното им съществуване. За тази цел размерът на пенсиите да се обвърже и с другите доходи на пенсионерите.

3. Чрез значими преференции и други способи да се насърчава разкриването на нови работни места.

4. Да се подобри квалификацията и преквалификацията на безработните с оглед осигуряване на реални възможности за намиране на работа. Да се осъществява строг контрол относно отпускане на помощи за безработица на лица, които са отказали предлаганата им работа.

5. Да се усъвършенства режимът на стипендиите на учащите се така, че да не се получава дискриминация на икономическа основа. Да се осигурят специални грижи за талантливите и особено надарените деца и младежи.

6. Да се осигури действен контрол за спазване на наблюдаваните цени и се предприемат действени мерки за борба със спекулата.

7. Да се предприемат финансови и административни мерки за възстановяване и за нормално функциониране на предучилищните детски заведения и на почивните бази на бившия ЦС на БСП.


      IV. БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА

1. Да се осъществява превантивен контрол над противообществените прояви и се вземат необходимите мерки за положително въздействие върху тях. Да се засилят санкциите срещу престъпниците.

2. Да се предприемат решителни мерки за предотвратяване на разпространяването на наркотици, на вредното влияние на псевдорелигиозни секти и други източници на престъпни и вредни наклонности сред младежта. Да се осигурят специализирани заведения за безпризорните деца.

3. Специални мерки да се вземат за премахване на корупцията и недобросъвестното изпълнение на служебните задължения от полицейски служители, следователите, прокурорите и съдиите. За целта да се създадат необходимите структури и механизми.

4. Да се извърши бързо и задълбочено разследване на тъй наречените охранителни фирми и се разкрият маскираните там престъпни структури, като се вземат енергични мерки за ликвидирането им и за привличане към отговорност за извършените престъпления.

5. Да се осигури редовно проверяване за незаконно притежавано оръжие, като не само се търси отговорност от притежателите, но и се разкрият източниците за снабдяване с него.

6. Да се създаде ефикасна система за бързо разкриване на незаконните доходи, като се актуализира съответното законодателство.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ, ПРИЕТ НА ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ В БАЛЧИК НА 1 ФЕВРУАРИ 1992 Г., ДОПЪЛНЕН НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА СИНДИКАТА НА 1 И 2 ЮНИ 1994 Г. В СОФИЯ.


          I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ Националният полицейски синдикат /НПС/ в България е независима, доброволна, професионална организация на офицерите, сержантите, служителите от гражданската администрация и от помощния персонал от полицията, служителите от централните и общи служби на Министерството на вътрешните работи /МВР/, които приемат устава и членуват в едно от нейните формирования.
/2/ Членовете на синдиката запазват правото си на членство и след пенсиониране.
/3/ Синдикатът представлява своите членове и защитава техните професионални, социални и граждански права и интереси.

Чл.2. Националният полицейски синдикат осъществява дейността си в съответствие с конституцията, чл. 82-85 от Закона за МВР, другите действащи в страната закони и настоящия устав.

Чл.3. НПС е независима от държавните органи, от политическите партии, от обществените организации и от служебните ръководства в МВР на всички равнища.


           II. ЦЕЛ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

Чл.4. Основна цел на НПС е представителството и защитата на професионалните, на социалните и на гражданските права и интереси на своите членове пред държавата, обществените организации, ръководствата на МВР на всички равнища, както и пред други юридически и физически лица и международните организации.

Чл.5. Дейността на НПС се ръководи от следните основни принципи:
1. Доброволност, равноправие и гарантиране на правото на членство.
2. Колективно обсъждане на проблемите и вземане на решения, системно и пълно информиране на членовете по всички въпроси на организацията.
3. Прилагане на делегатското начало, на равноправно участие на формированията в колективните форуми.
4. Автономност и самоопределяне на формированията.
5. Демократичност и гласност за дейността на синдиката и формированията, плурализъм на мненията.
6. Пряк и таен избор на ръководните органи, мандатност, отчетност и право на отзоваване.
7. Отговорност към обществото.
8. Отговорност и задължителност за изпълнение на демократично обсъдените и взети с мнозинство решения.

Чл.б. НПС ръководи, координира и подпомага общите действия на влизащите в състава му формирования. Той отстоява:
1. Професионалните и гражданските права, честта и достойнството на членовете си от неправомерни заповеди и решения, изявления и постъпки на длъжностни лица и граждани.
2. Правото на труд и заплащане в съответствие с професионалната квалификация и резултатите от извършената работа, съобразено с инфлационните процеси.
3. Правото на безопасни и на здравословни условия на труд и на социална осигуреност при разпределяне на жилища, на карти за почивка, на лечение, включително и на обезпечения и помощи на пострадалите и на близките на загиналите при изпълнение на служебните им задължения.
4. Правото на повишаване на професионалното и на синдикалното образование, включително и с откъсване от работа.
5. Правото на заплащане и на компенсиране на извънредно положения труд.
6. Правото да разработва, да участва при разработването и да дава мнение по проекти за нормативни актове, отнасящи се до дейността, правата и интересите на своите членове.
7. Обществения авторитет на професията.
8. Защитата срещу своеволия и необосновани уволнения.
9. Правото на съвременно здравно обслужване и на пълноценен отдих.
10. Правото на представителство и на участие във вътрешни и в международни прояви и организации.
11. Правото на възмездяване на ограничените от законите граждански права.

Чл.7. За постигане на своите цели и задачи НПС използва следните форми и средства:
1. Сключва споразумения в съответствие с чл.85 от Закона за МВР и действащото законодателство.
2. Осъществява диалог с упълномощени представители на институции и организации в системата на МВР и извън нея.
3. Издига платформи, програми, декларации, искания, сключва договори.
4. Организира солидарни и протестни действия, като използва всички законни средства за постигане на своите цели и задачи.
5. Подпомага пострадалите при изпълнение на служебните им задължения и техните близки.
6. Извършва трудовоправни консултации и осигурява правна защита на своите членове.
7. Развива международна дейност.

Чл.8. НПС противодейства срещу проявите на ходатайство, на корупция, на злоупотреба с власт и със служебно положение в системата на МВР и съдейства на съответните компетентни органи.

Чл.9. /1/ НПС развива пропагандна и издателска дейност, има печатен орган и осъществява контакти със средствата за масово осведомяване.
/2/ Организацията провежда консултативна, финансова, стопанска и друга дейност съобразно нормативните актове.

/Пресслужба "Куриер"/

 

12:30:00
06.10.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
           Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!