6 февруари 1990СОФИЯ, 6 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 26 /44/
 
СОФИЯ, 6 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДВИЖЕНИЕ "БИБЛИОГЛАСНОСТ".


ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ, ОСОБЕНО СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., Е СЪПРОВОДЕН СЪС ЗНАЧИТЕЛНА ПУБЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ НА НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ И СЪЗДАВАЩИТЕ СЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, КАКТО И НА ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЯХ ВСЕ ОЩЕ НЯМАТ РЕАЛЕН ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНИТЕ ПЕЧАТНИ ОРГАНИ И КАНАЛИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ. ПОРАДИ ТОВА В СФЕРАТА НА ПЕЧАТА ВЪЗНИКНАХА СПОНТАННО АЛТЕРНАТИВНИ САМИЗДАТЕЛСКИ ИНИЦИАТИВИ, С КОИТО КОРЕННО СЕ ПРОМЕНИ ПУБЛИКАЦИОННАТА И КОМУНИКАТИВНАТА СИТУАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО. ВСЯКАКВИ ДНЕШНИ НЕГАТИВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОЦЕНКИ ИЛИ ДИСКРИМИНАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ CПРЯMO АЛТЕРНАТИВНИТЕ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ МОГАТ ДА СЕ ОКАЖАТ НЕСЪСТОЯТЕЛНИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПЕРСПЕКТИВА, КОЯТО ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ОБЩЕСТВОТО СВЪРЗВАТ С ПЛУРАЛИЗМА ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, В ТОВА ЧИСЛО И В ПЕЧАТА, ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО.

ТАКА В РЕАЛНОСТИТЕ НА ДНЕШНАТА ИСТОРИЧЕСКА СИТУАЦИЯ СЕ РОДИ И ОБЩЕСТВЕНАТА ПОТРЕБНОСТ ОТ СЪБИРАНЕТО, ДОКУМЕНТИРАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО ОТ РАЗПИЛЯВАНЕ, ОТ СЪЗНАТЕЛНО ИЛИ НЕСЪЗНАТЕЛНО УНИЩОЖАВАНЕ И ЗАБРАВА НА ПИСМЕНАТА ПАМЕТ НА НАЦИЯТА. ОСВЕН ОТГОВОРНОСТТА ПРЕД БЪДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, НИЕ СМЕ ЗАДЪЛЖЕНИ И ОТ ИСТОРИЧЕСКИТЕ ТРАДИЦИИ НА НАРОДА НИ, УСТАНОВЕНИ С ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ В ЕВРОПА И СВЕТА ЗАКОНИ ЗА  ДЕПОЗИРАНЕ НА ВСИЧКИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ПРИЕТ И ДЕЙСТВУВАЩ С МАЛКИ ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 1897 Г. ДО НАШИ ДНИ.

КАТО ОТЧИТАТ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОТРЕБНОСТ ОТ СЪБИРАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ВСИЧКИ АЛТЕРНАТИВНИ ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, С ПЪЛНАТА ПОДКРЕПА НА РЪКОВОДСТВОТО НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА, СПОНТАННО ВЪЗНИКНАЛИТЕ СРЕД БИБЛИОТЕКАРИТЕ ОТ СОФИЯ СЪБИРАТЕЛНИ ПОЧИНИ, СЕ ОБЕДИНЯВАТ В ДВИЖЕНИЕ "БИБЛИОГЛАСНОСТ-89". ТО ПРИЕМА СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ:

1. ГРАЖДАНСКО-ПРОФЕСИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "БИБЛИОГЛАСНОСТ-89" ПОДКРЕПЯ, ПОДПОМАГА И САМО ОСЪЩЕСТВЯВА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТТА ПО СЪБИРАНЕТО, ДОКУМЕНТИРАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ НА ОФИЦИАЛНОТО КНИГОИЗДАВАНЕ И ПЕЧАТ ПУБЛИКАЦИИ.

2. ДВИЖЕНИЕТО САМООГРАНИЧАВА МАНДАТА НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ДО МОМЕНТА, В КОЙТО ЧРЕЗ ЗАКОНИ И ДРУГИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ АКТОВЕ СЕ ОСИГУРЯТ ПЪЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА БЕЗПРЕПЯТСТВЕНОТО ПЕЧАТАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, А ОТТАМ И СЪБИРАНЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОПАЗВАНЕ В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДРУГИТЕ ХРАНИЛИЩА НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ НА ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА И КУЛТУРНАТА СЪЗИДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

3. ЧЛЕНОВЕ НА ДВИЖЕНИЕТО "БИБЛИОГЛАСНОСТ-89" МОГАТ ДА БЪДАТ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ПРИЕМАТ НЕГОВИТЕ ЦЕЛИ, РАБОТЯТ ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ, ПРИЗНАВАТ И СПАЗВАТ УСТАВНАТА МУ ДЕКЛАРАЦИЯ.

4. ДВИЖЕНИЕТО ИЗБИРА 7-ЧЛЕННА БИБЛИОТЕЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНА КОМИСИЯ СЪС СВОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР. ТЯ РЪКОВОДИ ОПЕРАТИВНО ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ОСИГУРЯВАНЕТО И СЪБИРАНЕТО НА ПЕЧАТНИТЕ И ДРУГИ АЛТЕРНАТИВНИ ИЗДАНИЯ И КООРДИНИРА ТАЗИ ДЕЙНОСТ С РЪКОВОДСТВОТО НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УНИВЕРСАЛНИТЕ НАУЧНИ, ОБЩИНСКИТЕ И ДРУГИ БИБЛИОТЕКИ ОТ ЕДИННАТА БИБЛИОТЕЧНА СИСТЕМА.

5. ДВИЖЕНИЕТО "БИБЛИОГЛАСНОСТ-89" СИ ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

5.1. СЪВМЕСТНО С РЪКОВОДСТВОТО НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДРУГИ БИБЛИОТЕКИ ОТ ЕДИННАТА БИБЛИОТЕЧНА СИСТЕМА, УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО, ДА ОСИГУРЯВА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ОРГАНИЗАЦИОННИ, МАТЕРИАЛНИ И ДРУГИ УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНОТО ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ.

5.2. ДА ИЗДИРВА И ПРЕДАВА В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВСИЧКИ АЛТЕРНАТИВНИ ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ /КНИГИ, БРОШУРИ, ДИПЛЯНИ, ПЕРИОДИЧНИ, НОТНИ И ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ, ПЛАКАТИ, ПОЗИВИ И ЛОЗУНГИ, ФОТОИЗДАНИЯ - ФОТОАЛБУМИ, ФОТОРЕПРОДУКЦИИ, ФОТОПОРТРЕТИ, ФОТОКАРТИЧКИ И ДР./

5.3. ДА ОКАЗВА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО СЪДЕЙСТВИЕ И ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ЗАКОННИ СРЕДСТВА ЗА ПО-БЪРЗОТО И ДЕМОКРАТИЧНО УРЕЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ОКОЛО ЗАКОНА ЗА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА И СЪВМЕСТНО С РЪКОВОДСТВОТО НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ДА РАЗРАБОТИ И ВНЕСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВУВАЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗ 1367/01.10.1976 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДАВАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

ВЪЗ ОСНОВА НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО "БИБЛИОГЛАСНОСТ-89" НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ":

 - ДОКУМЕНТИРА И БИБЛИОГРАФИРА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ АЛТЕРНАТИВНИ ИЗДАНИЯ И ИНФОРМИРА ЗА ТЯХ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЧРЕЗ ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОГРАФИЯ И ЧРЕЗ ДРУГИ ПОДХОДЯЩИ БИБЛИОТЕЧНИ И БИБЛИОГРАФСКИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА.

 - ОСИГУРЯВА ДОСТЪП ДО КОЛЕКЦИЯТА ОТ АЛТЕРНАТИВНИ ИЗДАНИЯ ЧРЕЗ БИБЛИОТЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВСИЧКИ ЛИЦА, ЖЕЛАЕЩИ ДА ГИ ПОЛЗУВАТ. ЗА ЦЕЛТА СЕ ОРГАНИЗИРА СПЕЦИАЛНА СБИРКА КЪМ ЧИТАЛНЯ НОМЕР 9 НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ".   

 - ЗАПАЗВА И СЪХРАНЯВА ТРАЙНО В АРХИВА НА БЪЛГАРСКАТА КНИГА ПО ЕДИН ОРИГИНАЛЕН ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ВСИЧКИ АЛТЕРНАТИВНИ ПУБЛИКАЦИИ.

6. АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИЗДАНИЯ СЕ ПРЕДАВАТ ДОБРОВОЛНО И БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ ЛИЦАТА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ЧИЯТО СОБСТВЕНОСТ СА, В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", НАПРАВЛЕНИЕ "КОМПЛЕКТУВАНЕ НА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА", КЪДЕТО Е СЕДАЛИЩЕТО НА БИБЛИОТЕЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМИСИЯ. ПРЕДАВАНЕТО МОЖЕ ДА СТАВА ПРЯКО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО СЪТРУДНИЦИ, СНАБДЕНИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПЪЛНОМОЩНО, ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БИБЛИОТЕЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМИСИЯ И ДИРЕКТОРА НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ПОДПЕЧАТАНО С ПЕЧАТА Й.

7. КОЛЕКЦИОНИРАТ СЕ ОТ ЕДИН ДО ТРИ ОРИГИНАЛНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ ВСИЧКИ АЛТЕРНАТИВНИ ИЗДАНИЯ, КАТО ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ ИЛИ АВТОРИТЕ, ЧИЯТО СОБСТВЕНОСТ СА, ПРЕДОСТАВЯТ И ПОВЕЧЕ ЕКЗЕМПЛЯРА /ДО ДВАДЕСЕТ/, КОИТО СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА УКАЗА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДАВАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ В БИБЛИОТЕКИТЕ В СТРАНАТА. В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИЗДАНИЯ СЕ ПРЕДАВАТ САМО В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР, ЧРЕЗ БИБЛИОТЕЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМИСИЯ НА ПРИНОСИТЕЛИТЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ ДВЕ КОПИЯ.

8. ПОЛУЧЕНИТЕ ТРИ ОРИГИНАЛНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ИЛИ КОПИЯ ОТ ТЯХ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ, КАКТО СЛЕДВА:

А/ В "АРХИВ НА БЪЛГАРСКАТА КНИГА" СЕ СЪХРАНЯВА ЕДИН ОРИГИНАЛЕН ЕКЗЕМПЛЯР.

Б/ В ЧИТАЛНЯ НОМЕР 9 СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗА ПОЛЗУВАНЕ ОТ ЧИТАТЕЛИТЕ ВТОРИЯТ ЕКЗЕМПЛЯР ИЛИ КОПИЕ ОТ ОРИГИНАЛА.

В/ ТРЕТИЯТ ЕКЗЕМПЛЯР ИЛИ КОПИЕ ОТ НЕГО СЕ СЪХРАНЯВА В НАПРАВЛЕНИЕ "КОМПЛЕКТУВАНЕ НА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА" С ЦЕЛ ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА И ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ БИБЛИОТЕЧНИ СЛУЖБИ И ПАРТНЬОРИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИЗДАТЕЛИТЕ СА ДАЛИ ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ.

9. ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ДВИЖЕНИЕТО "БИБЛИОГЛАСНОСТ-89" СЕ ОТЧИТА НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ ГОДИШНО ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ГРАЖДАНИ И РЪКОВОДСТВОТО НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ".

ОСНОВНИЯТ ДЕВИЗ, НА КОЙТО Е ПОСВЕТЕНА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО "БИБЛИОГЛАСНОСТ-89", Е:

БЪЛГАРИ, НЕКА СЪХРАНИМ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ВСИЧКО, КОЕТО СЕГА ТРАСИРА ПЪТЯ НИ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ ЗА ОТКРИТОТО ПИСМО НА КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 ГОДИНА.


ДО ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И МОРАЛНО РЕПРЕСИРАНИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, СОЦИАЛИСТИ, ДЕМОКРАТИ, НЕЗАВИСИМИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ И БЕЗПАРТИЙНИ, ТЕХНИТЕ БРАТЯ, СЕСТРИ И ПОТОМЦИ, ОСВЕН ОНИЯ, КОИТО ИМАТ ОТЯВЛЕНА ФАШИСТКА ДЕЙНОСТ И ПРОФАШИСТКИ НАМЕРЕНИЯ.

ДО ВСИЧКИ ОСЪДЕНИ И ПОМИЛВАНИ, ОТ ЕДНО ОСЪДЕНО ПРАВОСЪДИЕ, КОИТО ОТРИЧАТ КРАЙНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕЧЕНИЯ, КАКТО ГИ ОТРЕЧЕ ЦЕЛИЯТ СВЯТ; КОИТО СА ЗА ОБЩЕСТВО БЕЗ КАСТИ И ПРИВИЛЕГИИ; КОИТО СА ЗА АКТИВЕН ОБМЕН НА МИСЛИ И ИДЕИ В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА СВОБОДА; КОИТО СА ЗА ОБЩЕСТВО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, А НЕ ЗА ОБЩЕСТВО НА КОНСУМАТОРИ, СЪЗДАДЕНО ОТ ОБЩЕСТВО НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ; КОИТО НЕ ИСКАТ ДА ИМ СЕ ГОВОРИ САМО В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ; КОИТО СА ПРОТИВ СТРАСТИТЕ НА СОЦИАЛНО ОЗЛОБЛЕНИЕ И СОЦИАЛНА ОМРАЗА; НА КОИТО НЕ Е ВНУШЕНА ПСИХИКА НА ДРЕСИРАНИ.

ДО ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНО КОМПЕТЕНТНИ, МОРАЛНО ИЗДРЪЖЛИВИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ, КОИТО СЪЗДАВАТ НАУКА И НЕ СЕ ОПИТВАТ ДА ВМЕСТВАТ ЖИВОТА НИ В ДОГМИ; КОИТО СА ПРОТИВ ПЕЧАЛНАТА МЕХАНИКА НА НАГАЖДАНЕТО; КОИТО НЕ СЕ ПАЗЯТ ОТ СВОБОДНОТО СЪГЛАСИЕ НА НАРОДА И НЕ СЕ СТРАХУВАТ ДА ПОПАДНАТ ПОД ГЛАСНИЯ МУ КОНТРОЛ; КОИТО НЕ ТЪРСЯТ ВЪЗМЕЗДИЕ, А ПРОСТОР ЗА КРИЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЧОВЕШКИ ПОРИВИ.

ЗНАЕМ, ЧЕ УВЛЕЧЕНИЯТА ПО ВРЕМЕ НА РЕВОЛЮЦИИ СА НЕИЗБЕЖНИ, НО МОГЪЩОТО БИТИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО РАЗМЕСТВА И ПОСТАВЯ ВСИЧКО НА МЯСТОТО СИ.

ВРЕМЕТО ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПОКАЗА, ЧЕ КОЙТО НЕ ЩАДИ ДОСТОЙНСТВОТО НА ДРУГИЯ, ОТСРЕЩНИЯ, ИНАКОМИСЛЕЩИЯ - ГУБИ СВОЕТО.

ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА ЩЕ ПОТВЪРДИ ЧРЕЗ АРХИВИТЕ, ЧЕ НЕ Е ВОДЕНА РЕСТАВРАТОРСКА ПОЛИТИКА ОТ РЕПРЕСИРАНИТЕ; ЧЕ Е ПРОЯВЕНА ПОЛИТИЧЕСКА ЗРЕЛОСТ.

ВСИЧКИ СМЕ НА ПОЗИЦИЯ В СОЦИАЛНАТА ДРАМА И ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НАШЕТО МИНАЛО И НАШЕТО БЪДЕЩЕ. СЪЩНОСТТА НИ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪН ИНТЕРЕСИТЕ НА ТОВА ОБЩЕСТВО.

ОЦЕЛЕЛИТЕ ПРИ НЕВЕРОЯТНИ УСЛОВИЯ НА ИНКВИЗИЦИИ, ГЛАД И НЕПРЕКЪСНАТ МОРАЛЕН ГНЕТ, ОСТАНАХА С ЛИЦЕ - ПО ВОЛЯ И УБЕДЕНОСТ - КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, НО: ЗА ДА СЕ ОСВОБОДИ НАШАТА ИСТОРИЯ ОТ "ЗОНИТЕ НА МЪЛЧАНИЕТО"; ЗА ДА СЕ ПРЕСЕЧЕ ПЪТЯТ НА ВОЛУНТАРИСТИЧНИТЕ УКЛОНИ, ИЗЦЕДИЛИ ТОЛКОВА СЪЛЗИ И КРЪВ; ЗА ДА НЕ СЕ ОТРАЗЯВАТ КОНЮНКТУРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ КОЛЕБАНИЯ ВЪРХУ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ; ЗА ДА НЕ СЕ РАЗДАВА ПРАВО НА ТРУД, НА УЧЕНИЕ, НА ПРОФЕСИЯ, НА ТАЛАНТ ПО СЦЕНАРИЙ; ЗА ДА СЕ ПОСТАВИ ГРАНИЦА ПРЕД ВСЯКАКЪВ МОНОПОЛ, ИМПЕРАТИВ И ПРОИЗВОЛ; ЗА ДА НЯМА ПРИНУДА, СТРАХ И БЛАГОСКЛОННОСТ, ДЕФОРМИРАЩИ ВОЛЯТА, УМА И СТРЕМЛЕНИЯТА; ЗА ДА БЪДЕ СПАСЕНА ИКОНОМИКАТА НИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ РАМКИ И УТОПИЧНО-ДОГМАТИЧНИ КАТАСТРОФАЛНИ ВИДЕНИЯ,

И С К А М Е

 - ПЪЛНА И БЕЗУСЛОВНА ЮРИДИЧЕСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ВСИЧКИ РЕПРЕСИРАНИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ СЛЕД 1945 ГОДИНА - ЗЕМЕДЕЛЦИ, СОЦИАЛИСТИ, ДЕМОКРАТИ, НЕЗАВИСИМИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ И БЕЗПАРТИЙНИ;

 - ДА СЕ ВЪРНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДУМИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК.
ИСКАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ДА НЕ СЕ ДИКТУВА ОТ ВЕДОМСТВАТА, ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ ДА БЪДЕ ГАРАНЦИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА. САМО РАВНИЯТ С РАВЕН МОЖЕ ИСТИНСКИ ДА СЪЗИЖДА.

 - ИСКАМЕ ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ РЕФОРМИ, ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА;

 - ВСЕМОГЪЩЕСТВОТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, УПРАЖНЕНО ЧРЕЗ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО;

 - ОБЩЕСТВО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЗА ДА ИМАМЕ ОБЩЕСТВО НА ТВОРЦИ;

 - ВЛАСТ НАРОДНА, А НЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ДИРЕКТИВНА "В ИМЕТО НА НАРОДА", СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ, ЛИМИТИ И НОРМАТИВИ;

 - СВОБОДА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ДЪРЖАВНИ И ДОБРОВОЛНО УЧРЕДЕНИ КООПЕРАТИВНИ - ЗА ДА МОГАТ НАИСТИНА ДА ПРЕРАСТНАТ В САМОСТОЯТЕЛНИ, САМОИЗДЪРЖАЩИ СЕ СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИ;

 - СВОБОДА НА ПАЗАРА И НА СТОКОВО-ПАРИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ.

ИСКАМЕ ДА СЕ ВЪРНЕ ЗЕМЯТА НА СЕЛЯНИНА И ПРАВОТО ДА Я ПОЛЗУВА
СВОБОДНО.

ВСИЧКИ ХОРА, ОТДАЛИ СЕ НА ТРУД ЩЕ НАПРАВЛЯВАТ СВОЯТА ПРЕЦЕНКА. НЕМИНУЕМО ЩЕ ИСКАТ ЧИСТА ЗЕМЯ, ВЕДРО НЕБЕ И ПРИДВИЖВАНЕ ОТ ГРУБАТА СИЛА КЪМ ДУХА НА РЕД, МЪДРОСТ И ПОЛИТИЧЕСКИ МИР.

И ДНЕС, И УТРЕ, И ПРЕЗ ИДНИТЕ ГОДИНИ, ТЕ ЩЕ СЪДЯТ ПО ОБЕЗЛЮДЕНИТЕ СЕЛА, ПО ПУСТЕЕЩИТЕ ЗЕМИ, ПО РАФТОВЕТЕ В МАГАЗИНИТЕ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ЩЕ ПОЕМАТ СВОЯ ДЯЛ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА, ЩЕ ОТСТРАНЯТ ЗАПЛАХАТА ОТ ДЕФОРМАЦИИ И КРИЗИ.

ШИРОКИТЕ ВРАТИ ДО ЕЖЕДНЕВНИЯ И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ЩЕ НИ БЪДАТ ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА СПОР И УЧАСТИЕ В ЗАЩИТА НА КОНКРЕТНИТЕ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ФЕВРУАРИ /БТА/ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЖАЛБА НА КОМИТЕТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ В ШВЕЦИЯ, АДРЕСИРАНА ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


ПРЕЗ ПЕРИОДА 1984-1985 ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ БЯХА ИЗВЪРШЕНИ, СПОРЕД НАС, ГРУБИ И МАСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ МАЛЦИНСТВА. ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СЕ ИЗРАЗЯВАХА ГЛАВНО В НАСИЛСТВЕНО НАЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА ДА ПРОМЕНЯТ ИМЕНАТА СИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА ДА ДАВАТ НА ДЕЦАТА СИ ЖЕЛАНИ ОТ ТЯХ ИМЕНА, ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ГРАЖДАНИ ДА ГОВОРЯТ С ДРУГИ ГРАЖДАНИ НА ЖЕЛАН ОТ ТЯХ ЕЗИК И ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ГРАЖДАНИ ДА ПРАКТИКУВАТ РЕЛИГИЯТА СИ. ОСВЕН ТОВА, ОРГАНИТЕ НА ЗАКОННОСТТА НАРУШИХА, СПОРЕД НАС, ЗАКОНИТЕ, КАТО НЕ ПРЕДПРИЕХА МЕРКИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И ОТКРИВАНЕ И ПОДВЕЖДАНЕ ПОД ОТГОВОРНОСТ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ. ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СЕ ИЗВЪРШВАХА ПРАКТИЧЕСКИ ДО 29.12.1989 ГОДИНА. СПОРЕД НАС ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СА /БЕЗ ДА ПРЕТЕНДИРАМЕ ЗА АБСОЛЮТНА ПРЕЦИЗНОСТ/ НАРУШЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: ЧЛЕН 31 АЛИНЕЯ 1; ЧЛЕН 8, АЛИНЕИ 1, 2, 3; ЧЛЕН 35, АЛИНЕИ 1, 2, 3, 4; ЧЛЕН 45, АЛИНЕЯ 7; ЧЛЕН 50; ЧЛЕН 53, АЛИНЕЯ 1; ЧЛЕН 56, АЛИНЕИ 1, 3; ЧЛЕН 58; ЧЛЕН 130; ЧЛЕН 133, АЛИНЕИ 1, 2, 3, 4. ВЕРОЯТНО СА БИЛИ НАРУШЕНИ И ДРУГИ ЗАКОНИ НА СТРАНАТА, ОСИГУРЯВАЩИ ДЕЙСТВИЕТО И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ТЕЗИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА.

ВЪПРОСНИТЕ, СПОРЕД НАС, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИМАХА И ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ И НАНЕСОХА И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НАНАСЯТ МАСИВНА НАЦИОНАЛНА ВРЕДА НА ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ, НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ. ПОСЛЕДНИТЕ СЪБИТИЯ В СТРАНАТА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА СЛОЖИ КРАЙ НА ВЪПРОСНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДА ПРЕМАХНЕ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ, СЕ ДЪЛЖАТ СПОРЕД НАС, В ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СТЕПЕН НА ФАКТА, ЧЕ ОРГАНИТЕ НА ЗАКОННОСТТА ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ СА УСТАНОВИЛИ ИНИЦИАТОРИТЕ И ПОДБУДИТЕЛИТЕ НА НАЙ-ВИСОКО НИВО, МОТИВИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И НЕ СА РАЗОБЛИЧИЛИ КАТО НЕВЕРНИ ИЛИ СЪЗНАТЕЛНО ПРЕУВЕЛИЧЕНИ, ТВЪРДЕНИЯТА, ПРЕДСТАВЕНИ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА КАТО ЛЕГИТИМНА ПРИЧИНА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА. НАШЕ УБЕЖДЕНИЕ Е, ЧЕ АКО ПРЕДНАМЕРЕНАТА СЪЩНОСТ НА ТЕЗИ ТВЪРДЕНИЯ И ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СЕ ПОТВЪРДИ В ЕДИН СПРАВЕДЛИВ И ОТКРИТ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС, ЕСКАЛАЦИЯТА НА НЕДОВЕРИЕ МЕЖДУ ГРАЖДАНИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА МНОЗИНСТВОТО И МАЛЦИНСТВАТА ЩЕ СЕ ПРЕКРАТИ И ДОСТОЙНСТВОТО И ЧЕСТТА НА ДВЕТЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАНИ - КАКТО НА
ПОДВЕДЕНИТЕ, ТАКА И НА ПОТЪРПЕВШИТЕ, ЩЕ БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ. ОСВЕН ТОВА, СЛЕД КАТО БЪДАТ ОЧИСТЕНИ ОТ КЛЕЙМОТО НА ПОТЕНЦИАЛНИ ВРАГОВЕ, ЕДНА ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНИТЕ, НАПУСНАЛИ СТРАНАТА /МЕЖДУ ТЯХ И МОЖЕ БИ ЧАСТ ОТ ПЕТТЕ ХИЛЯДИ ЕМИГРАНТИ В ШВЕЦИЯ/, НО ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ЗАВЪРНАТ В НЕЯ, ЩЕ МОГАТ ВЕДНАГА ИЛИ В БЛИЗКО, ИЛИ ПО-ДАЛЕЧНО БЪДЕЩЕ ДА ГО СТОРЯТ БЕЗ СТРАХ.

ДОКОЛКОТО НИ Е ИЗВЕСТНО, В ПРАВОВИЯ РЕД НА СТРАНАТА НЕ СЪЩЕСТВУВА ЗАКОННА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБЯГВАНЕ ИЛИ ИЗЧАКВАНЕ ОТ СТРАНА НА ОРГАНИТЕ НА ЗАКОННОСТТА ДА РАЗСЛЕДВАТ ЕВЕНТУАЛНИ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДА ОТКРИВАТ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ. НАЛИЧИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ, НАПРИМЕР ОТ ЕДНА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО НИКАКЪВ НАЧИН, ДОКОЛКОТО НИ Е ИЗВЕСТВО, НЕ СУСПЕНДИРА ПРОЦЕСА НА ПРАВОСЪДИЕТО, КОЕТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ РЪКОВОДИ САМО И САМО ОТ ЗАКОНИТЕ. АКО ЕДНО ПОЛИТИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ ЕВЕНТУАЛНО СТИГНЕ ДО РЕЗУЛТАТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, ТО ОРГАНИТЕ НА ЗАКОННОСТТА, ПРАВОРАЗДАВАНЕТО И ЗАЩИТАТА МОГАТ, ИЗХОЖДАЙКИ САМО ОТ СУБСТАНЦИЯТА НА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ, ДА ГИ ИЗПОЛЗВАТ. ОСВЕН ТОВА, АКО ОРГАНИТЕ НА ЗАКОННОСТТА СТИГНАТ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЧЕ НАЛИЧИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРЕН ИМУНИТЕТ Е ПРЕЧКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТАЗИ ЗАКОННОСТ, ТО СЪЩЕСТВУВАТ ЗАКОННИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВРЕМЕННО ИЛИ ДЪЛГОСРОЧНО ОТМЕНЯНЕ НА ТОЗИ ИМУНИТЕТ.

ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ПОЗИЦИЯ НА ВЛАСТ И ПРЯК ИЛИ КОСВЕН КОНТРОЛ НАД ВСИЧКИ ВАЖНИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В СТРАНАТА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ СТРАНА НА ГРАЖДАНИНА ТОДОР ХРИСТОВ ЖИВКОВ, БИВШ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ, С НЕИЗВЕСТЕН НАМ ДНЕС АДРЕС, МИСЪЛТА, ЧЕ ТОЗИ ГРАЖДАНИН НЯМА ЛИЧНА МОРАЛНА И ЗАКОННА ОТГОВОРНОСТ В ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗА НАС Е С ТВЪРДЕ МАЛКА ВЕРОЯТНОСТ. БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА ПРЕДРЕШАВАМЕ ВИНОВНОСТТА НА ТОЗИ ГРАЖДАНИН, НАШЕ УБЕЖДЕНИЕ Е, ЧЕ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА НЕГОВАТА ЕВЕНТУАЛНА ЛИЧНА РОЛЯ И ИЗВЕСТНОСТ, ИНИЦИАТОРИТЕ И ПОДБУДИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НАЙ-ВИСОКО НИВО НЯМА ДА БЪДАТ УСТАНОВЕНИ. ЗАТОВА НАШЕТО НАЙ-НАСТОЯТЕЛНО ОЧАКВАНЕ Е, ЧЕ ВИЕ ЩЕ НАРЕДИТЕ НЕЗАБАВНОТО И БЕЗПРИСТРАСТНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ ОТ ОРГАНИТЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ЕВЕНТУАЛНАТА РОЛЯ НА ТОЗИ ГРАЖДАНИН В ПОСОЧЕНИТЕ СПОРЕД НАС ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ.

ГРАЖДАНИНО ГЛАВЕН ПРОКУРОР, НАШЕ ИНТУИТИВНО УБЕЖДЕНИЕ Е, ЧЕ РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКЪВ МАСОВ ХАРАКТЕР, С ЕВЕНТУАЛНО УЧАСТИЕ НА НАЙ-ВИСШИ НОСИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ОТ КОМПЕТЕНТНОСТ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ОБАЧЕ, В СЛУЧАЙ, ЧЕ УСТАНОВИТЕ, ЧЕ ЖАЛБАТА НИ, СПОРЕД ДЕЙСТВАЩИТЕ В СТРАНАТА ЗАКОНИ, БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ АДРЕСИРА ДО ДРУГА ИНСТАНЦИЯ, ТО НАШЕТО ОЧАКВАНЕ В ДУХА НА ВАШАТА УНИВЕРСАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ЗАКОННОСТТА В СТРАНАТА Е ДА ПРЕПРАТИТЕ СЛУЖЕБНО НАШАТА ЖАЛБА ДО ПРАВИЛНАТА ИНСТАНЦИЯ. МОЛИМ ВИ ДА ДАДЕТЕ ИНСТРУКЦИИ НА ВАШИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪТРУДНИЦИ ДА ПОТВЪРДЯТ ПИСМЕНО ПОЛУЧАВАНЕТО НА  НАШАТА ЖАЛБА ЗАЕДНО С РЕГИСТРИРАНИЯ ВХОДЯЩ НОМЕР. ЖЕЛАЕМ СЪЩО ДА ВИ УВЕДОМИМ, ЧЕ ИЗХОЖДАЙКИ ОТ, СПОРЕД НАС, ЗНАЧИТЕЛНИЯ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ  ОБЕКТА НА НАСТОЯЩАТА НИ ЖАЛБА, ТЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ОТ КОМИТЕТА.

УПСАЛА, ШВЕЦИЯ, 14 ЯНУАРИ 1990 Г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ГРУПА ВЕТЕРАНИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ПИШЕМ ВИ ПО ПОВОД ВАШЕТО ИНТЕРВЮ ВЪВ В."ВЕЧЕРНИ НОВИНИ", БР.12 ОТ 17.1.1990 Г. В НЕГО ВИЕ ТВЪРДИТЕ, ЧЕ СРОДНИТЕ НА ВАС ОРГАНИЗАЦИИ ОЩЕ НЕ СА ОГЛАСИЛИ СВОЯТА ПРОГРАМА. НО ВЪВ ВАШАТА ПРОГРАМА, ОСВЕН ПРИНЦИПИТЕ, КОИТО СА ОБЩИ ЗА ВСИЧКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПАРТИИ ПО СВЕТА,НЯМА НИЩО, КОЕТО ДА ОЧЕРТАВА СПЕЦИФИЧНИЯ ОБЛИК НА ВАШАТА ФОРМАЦИЯ. ВИЕ ОБВИНЯВАТЕ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/, ЧЕ ПОДДЪРЖА ПРИНЦИПА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ЦЕНТРАЛИЗЪМ. НО ТОВА ПРОСТО НЕ Е ВЯРНО. НИЕ НЕ САМО ОТРИЧАМЕ НАПЪЛНО ЛЕНИНИЗМА, НО И ОТХВЪРЛЯМЕ МАРКСИЗМА КАТО ИДЕОЛОГИЧЕСКА ПЛАТФОРМА. ТОВА, КОЕТО ПРИДАВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ОБЛИК НА НАШАТА ПАРТИЯ Е ЗАЩИТАТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, А В БЪЛГАРИЯ ТЕ СА ПОЧТИ ПОЛОВИНАТА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, НИЕ ПИТАМЕ КАКВА ЧАСТ ОТ НЯКОЛКОСТОТИНТЕ ВАШИ ЧЛЕНА ЗАХВЪРЛИХА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СИ БИЛЕТИ ПРЕЗ 1989 И 1990 ГОДИНА? ЗА РАЗЛИКА ОТ ВАС, НИЕ НЕ БИХМЕ ВЛЕЗЛИ В КОАЛИЦИЯ С КОМУНИСТИЧЕСКИ ФРАКЦИИ КАТО АСО,КОЛКОТО И ДА СЕ РЕФОРМИРАТ ТЕ.

КАТО СЕ ОПИТВАТЕ ДА БЪДЕТЕ КОНКРЕТЕН, ВИЕ ГОВОРИТЕ ЗА ПЛУРАЛИЗЪМ ОТНОСНО ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ. НО ЗА ТОВА ПОНАСТОЯЩЕМ СЕ ОБЯВЯВА ДОРИ И БКП. ЗА РАЗЛИКА ОТ ВАС, НИЕ СМЕ ЗА ПРИОРИТЕТ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА. СПОРЕД НАС ДЪРЖАВАТА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ "КЛЮЧОВА ИНСТИТУЦИЯ", КАКТО ТВЪРДИТЕ ВИЕ.

КАТО ПРЕТЕНДИРАТЕ ЗА КОНКРЕТНОСТ, ВИЕ НЕ КАЗВАТЕ НИТО ДУМА ЗА СТАНОВИЩЕТО НА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА, КОЯТО МОЖЕ ДА ИЗВЕДЕ СТРАНАТА ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДУХОВНАТА КАТАСТРОФА. НИЕ ТВЪРДИМ, ЧЕ ТЯСНОТО ИКОНОМИЧЕСКО И ПОЛИТИЧЕСКО ОБВЪРЗВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ Е ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ, ДОВЕЛИ СТРАНАТА ДО СЕГАШНОТО Й ПОЛОЖЕНИЕ. НИЕ СМЕ ЗА РАЗУМНО ДИСТАНЦИРАНЕ ОТ ТАЗИ ОБВЪРЗАНОСТ И ЗА ОРИЕНТИРАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ПРОГРЕСИВНИЯ ЗАПАД.

ПО ПОВОД СТАРИТЕ СТРУКТУРИ:

В ПЕРИОДА СЛЕД 1948 ГОДИНА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРСДП/О/ СЪЩЕСТВУВАШЕ В ИЗГНАНИЕ ВЪВ ВИЕНА И В НЕЛЕГАЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ. ГОСПОДАТА Д-Р МОСКОВ, Д-Р ДЕРТЛИЕВ И МИХАИЛ ПЕТКОВ, ЗАЕДНО СЪС СВОИ СЪМИШЛЕНИЦИ ПРОДЪЛЖИХА НЕЙНОТО ДЕЛО. А УСПОРЕДНО С ТЯХ, В ПЕРИОДА 1980-1984 ГОДИНА ГОСПОДИН ЯНКО ЯНКОВ СЪЗДАДЕ НЕЛЕГАЛНО СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ, ЗА КОЕТО БЕ ОСЪДЕН НА 12 ГОДИНИ ЗАТВОР.

ТРАДИЦИИТЕ ОСТАВАТ, ПРОГРАМАТА И ТАКТИКАТА СЕ ПРОМЕНЯТ.

АКО ПРИЕМЕТЕ ПО ПРИНЦИП ГОРЕИЗЛОЖЕНИТЕ ПОЗИЦИИ, ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ С НАС ПРИ ДЕМОНТАЖА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ.

СОФИЯ, 19.1.1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕГР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.


ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ, БЪЛГАРИ,

ДНЕС, КОГАТО СЕ РАЗДЕЛЯМЕ С ЕДИН АНТИНАЦИОНАЛЕН РЕЖИМ, НАТРАПВАН НИ ОТ 45 ГОДИНИ, И ЗАСТАВАМЕ НА ПРАГА НА НОВА ЕВРОПА, НАШАТА НАЦИОНАЛНА ДЪРЖАВА - НАЙ-ЗНАЧИМОТО ЗАВОЕВАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНОС, Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ДРАМАТИЧНА КРИЗА НА САМОЛИЧНОСТА. ЗАМИСЛЕНО КАТО АКТ НА СПРАВЕДЛИВОСТ, НО ПРИЕТО КАБИНЕТНО И ПОД НАТИСК, РЕШЕНИЕТО ОТ 29.12.1989 Г. РАЗЕДИНИ НАШИЯ НАРОД. ДОКОЛКО Е ПРАВИЛНО ЕДНО РЕШЕНИЕ, КОЕТО РАЗЕДИНЯВА НАРОДА, ЩЕ РЕШИ БЕЗПРИСТРАСТНО БЪДЕЩЕТО. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ОТ ЛЯВО И ОТ ДЯСНО, ЗАГРИЖЕНИ ЗА ДОБРАТА ДУМА НА ВЪНШНИТЕ СИ ПОКРОВИТЕЛИ, ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НИ НАТРАПВАТ АБСУРДНИЯ ИЗБОР МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА НИ КОНСОЛИДАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ, В ИМЕТО НА КОИТО СМЕ ВОДИЛИ ПЕТВЕКОВНА БОРБА. КАТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ ПАНТЮРКИСТКИ РЕВАНШИЗЪМ, РАЗКРИЛ ОБЛИКА СИ ВЧЕРА В КИПЪР, А ДНЕС В АЗЕРБАЙДЖАН, НИ СЕ ПРЕДЛАГА ВЪТРЕШНОНАЦИОНАЛЕН МЮНХЕН ПОД ФОРМАТА НА ЕДНОСТРАННО ПРИМИРЕНИЕ И РАЗЧЛЕНЕНИЕ НА НАЦИЯТА.

ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ БЪЛГАРСКОТО НИ ОТЕЧЕСТВО ДА ПОСРЕЩНЕ С ДОСТОЙНСТВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 21-ВИ ВЕК, КАТО ПРИПОМНЯ, ЧЕ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, КЪМ КОЕТО СЕ СТРЕМИМ, НЕ Е ПРИЗВАНО ДА ЗАМЕНИ НАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА. МОДЕРНАТА ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА ДОКАЗА, ЧЕ ТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗГРАДИ ЕДИНСТВЕНО НА НЕЙНИТЕ ОСНОВИ. ДА СЕ ЗАМИСЛЯ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО БЕЗ УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЗАШИТА НА НАЦИОНАЛНАТА НИ САМОЛИЧНОСТ И СИГУРНОСТ, ОЗНАЧАВА ТО ДА СЕ ГРАДИ ВЪРХУ СВЛАЧИШЕ. ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА ЩЕ ПАДНЕ ВЪРХУ ТЕЗИ, КОИТО ПРЕВЪРНАХА ДУМАТА "ДЕМОКРАЦИЯ" В СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ АМБИЦИИ И ВЪРХУ ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЗАДОВОЛЯВАТ СЪС СЛОВЕСНИ ГАРАНЦИИ ЗА ДЪРЖАВНАТА НИ ЦЯЛОСТ.

СОФИЯ, ФЕВРУАРИ 1990 Г.         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО АЛТЕРНАТИВНО ДВИЖЕНИЕ НА ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТТА "ОТЕЧЕСТВО".

НАЦИОНАЛНОТО АЛТЕРНАТИВНО ДВИЖЕНИЕ НА ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТТА "ОТЕЧЕСТВО" Е ЗНАМЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МИЛИОН НОСИТЕЛИ НА ТРУДОВАТА СЛАВА НА БЪЛГАРИЯ! ТОВА СА ЗНАМЕННИЯТ ОТРЯД НА "ПАСПОРТ НА ТРУДОВАТА СЛАВА", ЧИЙТО НОСИТЕЛИ - НА ПАСПОРТА И НА СРЕБЪРНИЯ МЕДАЛ - СА ОКОЛО 350 ХИЛЯДИ ПЪРВЕНЦИ, МАЙСТОРИ И СПЕЦИАЛИСТИ, НА "ПАСПОРТА НА ДРУЖБАТА" - 270 ХИЛЯДИ, НА "ПРЕДКОНГРЕСНИЯ ТРУДОВ БИЛЕТ НА МЛАДЕЖТА" - 120 ХИЛЯДИ, НА ЗЛАТНИЯ МЕДАЛ "МАЙСТОР КОЛЬО ФИЧЕТО" И НА ОЩЕ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ЗНАМЕНОСЦИ ОТ ВСЕНАРОДНИ ДВИЖЕНИЯ /"ДНЕС ПОВЕЧЕ ОТ ВЧЕРА", "ЗНАМЕНОСЦИ НА ТРУДА", "ЗЛАТНАТА СОВАЛКА", "ЗЛАТНИЯТ ШУБЛЕР" И ДР./.

НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТТА - ИЗДИГА ЗА СВОЙ ЗНАМЕНЕН ДЕВИЗ: ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВСИЧКИ РЕЗЕРВИ В ДЕЙСТВИЕ - МАШИНИ, НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ТРУДОВИ РЕСУРСИ. А ПОВИКЪТ "ДНЕС ПОВЕЧЕ ОТ ВЧЕРА, А УТРЕ МНОГО ПОВЕЧЕ, ПО-КАЧЕСТВЕНО, ПО-ВИСОКО ПЛАТЕНО И СОЦИАЛНО - ПО-ДОБРЕ ОТ ДНЕС ОСИГУРЕНО", ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В КЛЕТВЕН ОБЛОГ ЗА ВСИЧКИ!

ДВИЖЕНИЕТО НА ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТТА ИДВА НА АВАНСЦЕНАТА НА ТРУДОВА БЪЛГАРИЯ В ДНИТЕ НА ПАГУБЕН ЗАСТОЙ И ИНФЛАЦИОННА ИКОНОМИКА, ЗАДЪНЕНА ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ,КОЙТО ВОДЕШЕ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ДО ПРОСЕШКА ТОЯГА. ЗАТОВА, ТО ЗОВЕ МНОГОХИЛЯДНИЯ ОТРЯД НА БЪЛГАРСКАТА ТРУДОВА СЛАВА, ЗНАТНИТЕ ХОРА ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ХОРАТА ОТ НАУКАТА И КУЛТУРАТА - ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ ДА СИ ПОДАДАТ БРАТСКА РЪКА И РАМО ДО РАМО - ВМЕСТО СТАЧКИ И ПОНЯКОГА ПРАЗНОДУМНИ МИТИНГИ - ДА ОТДАДАТ ТРУД, ЗНАНИЯ И ВСЕОТДАЙНОСТ ЗА ИЗДИГАНЕ ПРОСПЕРИТЕТА НА НОВА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВСЕОБЩОЖЕЛАНИЯ РОДОЛЮБИВ БЪЛГАРСКИ ИДЕАЛ, ЗА ДОСТИГАНЕ ИКОНОМИКИТЕ И ЖИТЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПА!

КАТО НЕИЗМЕНЕН ДЕВИЗ НА ЗНАМЕТО НА НАШЕТО АЛТЕРНАТИВНО ДВИЖЕНИЕ НА ТРУДА Е ЗАПИСАН СВЕТИЯТ КЛЕТВЕН ОБЛОГ: ВСЕОБЩА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ХОРАТА НА ТРУДА, ПРОГРЕСА И ЧОВЕШКАТА РЕАЛИЗАЦИЯ!

АЛТЕРНАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТТА ЩЕ ВОЮВА СЪС СВОЯ МНОГОЛИК И МНОГОХИЛЯДЕН ТРУДОВ АРСЕНАЛ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ В ДЕЛО НА ИСТИНКИЯ МАРКСИСТКИ И ПРОЛЕТАРСКИ ДЕВИЗ: "ИНДУСТРИЯТА - НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА! ЗЕМЯТА - НА СЕЛЯНИТЕ!" ДВИЖЕНИЕТО НИ Е ЗА ВСЕНАРОДНИ ЛИЧНИ ИЗЯВИ - ЧАСТНИ И КООПЕРАТИВНИ! ТО Е ЗА ВСЕМИРНИ ДОБРОВОЛНИ СДРУЖЕНИЯ В ИМЕТО И БЛАГОТО НА ОТЕЧЕСТВОТО!

АЛТЕРНАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТТА ИДВА НЕ САМО ДА ПОВЕДЕ ЗНАМЕННИТЕ ХОРА НА ТРУДА И ВСЕОТДАЙНОСТТА В БОРБАТА ЗА ПОВЕЧЕ БЛАГА ЗА ОБЩЕСТВОТО! ТО ЩЕ СЕ БОРИ И ЗА ПО-ГОЛЯМА ЧОВЕШКА СПРАВЕДЛИВОСТ, КАТО ИЗВЕДЕ ХИЛЯДИТЕ НИСКОПЛАТЕНИ И НИСКО ПЕНСИОНИРАНИ ТРУДОВИ ХОРА ЗА СПРАВЕДЛИВО ОЦЕНЕН И ПЛАТЕН ТРУД, ЗА ОЦЕНКА ПО ЛИЧНИЯ ТРУДОВ ПРИНОС НА ВСЕКИ; ПЕНСИОНИРАНЕТО ДА СТАВА ПО ЛИЧНИТЕ ИМ УДРЪЖКИ ЗА ДОО, А НЕ КАКТО БЕ ДОСЕГА - ПО СДЕЛНО-РАЗРЯДНАТА ИМ СТАВКА! ТОВА БЕ ЕДНА ДЕСЕТИЛЕТНА СРАМНА АНОМАЛИЯ! ОЦЕНКАТА НА ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ТРЯБВА ДА СТАВА САМО ПО ЛИЧЕН ПРИНОС - БЕЗ РАМКИ НА "ТАВАНИ" - СЪЩОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗМЕРЕНИЕТО И ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕТО!

В НАШЕТО НОВО ДВИЖЕНИЕ МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ САМО ХОРА С ТРУДОВИ ДОСТОЙНСТВА БЕЗ РАЗЛИКА НА ДОСЕГАШНА И БЪДЕЩА ПОЛИТИЧЕСКА И ВЕРСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ... ХОРА, КОИТО ИМАТ САМО ЕДНО ВЕРУЮ - ПЪЛНА ТРУДОВА ВСЕОТДАЙНОСТ ЗА БЛАГОТО НА РОДИНАТА!

СВЕЩЕН ОБЛОГ НА ДВИЖЕНИЕТО КЪМ ТРУДОВИТЕ ХОРА НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ БОРБАТА ДА УБЕДИ И ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЗА ДА УЧРЕДИ ЛИЧНИ ТРУДОВИ АКЦИИ, КОИТО ЕЖЕГОДНО ДА СЕ ПРИСЪЖДАТ НА НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ, НА ПЪРВИТЕ ХОРА В ТРУДА, НА ХОРАТА С НАЙ-ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ТРУД, С КОЕТО /ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ТРУДОВИТЕ АКЦИИ/ ДА СТАНАТ И ПЪРВИТЕ СЪПРИТЕЖАТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО, КОИТО СЛЕД ГОДИНИ ДА БЪДАТ ПРОДАВАНИ, ПРЕОСТЪПВАНИ И ЗАВЕЩАВАНИ!

НИЕ СМЕ АЛТЕРНАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТТА! ТОВА Е НАШАТА ПЛАТФОРМА И ЗОВ! ЗОВ КЪМ ВСИЧКИ ХОРА НА ТРУДА, КЪМ ВСИЧКИ НОСИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ТРУДОВА СЛАВА! НЕКА ВСИЧКИ - РАМО ДО РАМО С ГОРДИ ЧЕЛА ПОВЕДЕМ ОТЕЧЕСТВОТО КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ДОМ!

НЕКА ПАМЕТНИЯТ РИСУНЪК НА НАШИЯ ПАТРОН ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ - "ОТЕЧЕСТВО ЛЮБИМО КАК ХУБАВО СИ ТИ..." СЕ ПРЕВЪРНЕ В ГОРДА ТРУДОВА ПЕСЕН КЪМ БЪДНИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, ЯНУАРИ, 1990 Г.                                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/