6 декември 1998


София, 6 декември 1995 година  
Брой 239 /1540/

Редактор: Нина Гаврилова


София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФИЦИАЛНА МОЛБА ЗА ПЪЛНОПPABHO ЧЛЕНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 2 ДЕКЕМВРИ 1995 Г.


Решението на правителството на Република България за подаване на официална молба за пълноправно членство на България в Европейския съюз е логичен резултат от провежданата последователна външна политика на всички български правителства след 1989 г., насочена към пълното интегриране на страната в Европейския съюз /ЕС/.

Стремежът към пълноправно членство, като главен приоритет във външната политика, намери конкретен израз в подписването на Европейското споразумение за асоцииране,в което въпросът за "постепенното пълно интегриране на България в Общността на демократичните нации" бе конкретно формулиран.

След влизането в сила на Европейското споразумение България развива активни отношения с Европейския съюз и неговите страни-членки, както и с другите асоциирани държави от Централна и Източна Европа. Конкретен израз на това е участието в структурираните отношения, развитието на търговско-икономическото сътрудничество, взаимодействието в областта на общата външна политика и сигурността, както и в сферата на правосъдието и вътрешните работи.

Висшият съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ подкрепя ясно и категорично решението за подаване на молба за пълноправно членство в ЕС и утвърдения меморандум за присъединяване. Ние разглеждаме решението за официално подаване на молба за членство като ярко доказателство за искрения стремеж на страната ни да се интегрира в европейските структури.

Членството на България в ЕС е стратегическа цел, която се ползва с подкрепата на българската общественост. По този въпрос съществува консенсус между основните политически сили. Приоритетното значение на интегрирането на страната в ЕС се определя от новото място на България в Европа и в европейските институции и съответства напълно на националните интереси. То отразява желанието и готовността на България да участва в изграждането на обединена Европа - Европа на мира, просперитета и социалната справедливост.

Българската социалистическа партия споделя ценностната система и принципите, върху които се основават и действат демократичните държави и гражданското общество в Европа - политически и икономически плурализъм, зачитане на човешките права и свободи, върховенство на закона. В основата на нашите програмни принципи е класическата ценностна триада: свобода, справедливост, солидарност. Ние възприемаме и основополагащите принципи на функциониране на ЕС - демократичност, ефективност, прозрачност и субсидираност.

Висшият съвет на БСП смята, че в страната е постигната стабилност на демократичните институции, които действат в съответствие с нормите на правовата държава. Приетата нова конституция гарантира политическия плурализъм, индивидуалните права и свободи, разделението на властите. Постиженията в развитието на гражданското общество ни дават основание да считаме, че в политически аспект България отговаря на критериите за членство.

Изпълнението на Програмата на правителството на Демократичната левица за периода 1995-1998 г., разработена в съответствие с критериите, определени от Европейския съвет в Копенхаген, е главният фактор за осигуряване на подготовката и икономическата способност на страната да поеме задълженията си на пълноправен член на Съюза.

Висшият съвет на БСП подкрепя правителството в усилията му за ускоряване на структурната реформа, осъществяването на програмата за масова и касова приватизация, реформирането на държавната администрация, банковата и съдебната система, сближаването и хармонизирането на законодателството с правото на ЕС. Завършването на реформата в тези сфери ще позволи на страната да отговори на утвърдените критерии за членство и особено по отношение на успешното справяне с предизвикателствата, произтичащи от действието на пазарните сили и конкуренцията на Единния вътрешен пазар на ЕС.

Висшият съвет на БСП се надява, че Междуправителствената конференция на ЕС през 1996 г. ще внесе необходимите изменения в Договора от Маастрихт, които ще позволят на институциите да функционират ефективно при бъдещето разширяване на Съюза. Очакваме конференцията да вземе решение за едновременно започване на преговори за присъединяване с всички асоциирани страни от Централна и Източна Европа, които кандидатстват за пълноправно членство.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ, УТВЪРДЕНО ОТ ВС НА БСП НА 2 ДЕКЕМВРИ 1995 Г.


Въз основа на доклада "За резултатите от местните избори и политическите задачи на БСП" и на състоялата се дискусия Висшият съвет на БСП с участието на депутатите социалисти и на председателите на общинските съвети на БСП приемат следните оценки и решения.


* * *

Политическата цел, поставена на Общопартийната конференция /28-29 юли 1995 г./ за спечелване заедно с коалиционните партньори на мнозинство в изборите за съветници и кметове, включително в повечето от големите градове, е постигната. Това е голям политически успех на левите демократични сили в България.

Победата в местните избори потвърждава политическото доверие към Демократичната левица, получено в парламентарните избори от 1994 г. Засилените позиции на Демократичната левица в местната власт създават условия за пълноценно местно самоуправление. Изборните резултати повишават отговорността на Демократичната левица пред нейните избиратели и пред българското общество.

Местните избори укрепиха сътрудничеството между БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" и дадоха възможност на БСП да разшири своето коалиционно партньорство и взаимодействието си в общините и с други партии и организации.

Висшият съвет благодари на избирателите за оказаното на партията и на нейните кандидати доверие и го възприема като подкрепа за провеждане на заявената още на парламентарните избори политика и за утвърждаване на местното самоуправление. Висшият съвет високо оценява извършената работа от партийните организации, от кандидатите, които те излъчиха или подкрепиха, и усилията на многобройните участници в изборната кампания. Демократичната левица уважава вота на избирателите на другите политически сили и е готова да работи с цялото население за решаване на местните проблеми.

Висшият съвет анализира допуснатите слабости и обезпокояващи явления и тенденции, които очертават резултатите от местните избори. Става дума за понижената избирателна активност на гражданите и отлива на гласове от БСП, който се дължи на недостатъчна яснота за ролята на местната власт и на критичност към бавното решаване на някои остри въпроси в управлението; за начина на подбор и издигане на кандидатите в някои организации; за организацията на изборната кампания в някои райони. Висшият съвет предлага на общинските организации на БСП да направят обстоен анализ на тези проблеми.

Висшият съвет подчертава, че сега няма нищо по-важно за БСП от осигуряване на силно и ефективно управление за практическо решаване на най-важните проблеми. Това изисква добро взаимодействие между законодателната, изпълнителната и местната власт за решаване на главните вътрешнополитически задачи през 1996 г.:
- осезаемо ограничаване на престъпността, спекулата и корупцията;
- постигане на макроикономическа стабилизация, на стабилен икономически растеж и ограничаване на безработицата;
- ускоряване реализацията на аграрната политика на БСП и осигуряване хляба на населението на общодостъпни цени;
- започване на социалната реформа - с приемане на необходимия пакет от закони и с конкретни действия за подобряване живота на хората, особено на тези в най-тежко положение;
- започване на масовата приватизация и осигуряване на широк и действен контрол при нейното осъществяване.


* * *

Висшият съвет на БСП предлага на Парламентарната група и на правителството на Демократичната левица със средствата на социално-икономическата и бюджетната политика да съдействат за утвърждаване на местното самоуправление и за осъществяване на съвременна регионална политика.

Висшият съвет предлага през 1996 г. Министерският съвет да внесе, а Парламентарната група на Демократичната левица да осигури приемането на:
- Закона за местните финанси;
- Закона за местните данъци и такси;
- Закона за общинските имоти.

Висшият съвет предлага на правителството в диалог с местната власт да започне приемането на програми за развитие на регионите. Специално внимание през 1996 г. да се обърне на изработването на програми за районите с тежки икономически, социални и демографски проблеми.

Висшият съвет препоръчва на съветниците и кметовете от Демократичната левица да се придържат към програмите, с които спечелиха изборите; да поддържат постоянни връзки с избирателите; да се стремят към постигане на съгласие по основните местни проблеми и се съобразяват с конструктивните предложения на различни политически сили по тях.


* * *

Висшият съвет да разгледа въпроса за повишаване на ролята на партийните органи и организации и на партията като цяло при формирането и контрола за реализация на централната и местната управленска политика.

Висшият съвет препоръчва при обсъждане на местните проблеми да се отчита в максимална степен мнението на мнозинството от населението в общините и населените места с цел да се приемат убедителни решения и да се осигури демократичното единство на партията, особено при провеждане на национални избори.

Висшият съвет предлага на общинските организации да анализират състоянието на коалицията и възможностите за развитие на политическото партньорство с цел да се разшири общественият диалог по места.

Висшият съвет предлага на ОПКК, на общинските партийни съвети и на общинските контролни комисии да обсъдят и дадат оценка на случаите на конкуриращи се помежду си в изборите кандидати на социалистите за кметове и съветници в различни общини и населени места.

Висшият съвет предлага на общинските организации на БСП, които се намират в опозиция в местната власт, да предприемат мерки за засилване на своето влияние в съответните общини, включително с конструктивно участие на съветниците от БСП в обсъждането и решаването на местните проблеми.

Висшият съвет предлага на общинските организации на БСП в София, Пловдив и Барна - в съответствие с новото административно деление на тези градове - да създадат подходящи структури на партийните организации с оглед засилване на влиянието им сред населението на съответните райони.

Висшият съвет на БСП да организира система за работа с кадрите на партията в местната власт. Специално внимание да се отдели на създаването на по-добри условия за работа на организациите и политическите кадри в общините и населените места.

Изпълнителното бюро на Висшия съвет на БСП да обсъди целесъобразността от провеждане на отчети и избори във всички общински партийни организации през 1996 година.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА" В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ГЕРБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


През последните шест години един самозванец от Кобургската династия дава щедра материална и политическа подкрепа на различни монархически групировки в страната. Въпреки това във всички проведени досега избори те не успяха пряко да си осигурят нито едно място в Народното събрание.

Като използва неосведомеността на някои среди дори сред интелигенция, кобургската агентура в страната продължава безпрепятствено да популяризира монархическата идея с нескриваната цел да възстанови в герба на републиката короната на цар Борис III.

Лакейският призив на 100-те интелектуалци към Симеон СаксКобург фон Гота да посети България, започналата подписка от монархистите за неговото "връщане" в страната, истерията на реваншистката реакция в парламента и в немалка част от средствата за масова информация са елементи от една обща, добре организирана и вдъхновявана отвън пропагандна кампания.

Няма никакво съмнение, че нито художествените тънкости, нито хералдическите изисквания стоят в реалната основа на споровете около герба на Република България. Тези спорове не могат да бъдат деполитизирани. Всеки проблем, който стане обект на обсъждане в най-политизирания орган на властта - парламента, неизбежно придобива политически характер. Политическо е винаги и неговото решение.

Зад яростната кампания, която реакцията предприе, за да наложи вписването на короната в герба на нашата държава, прозират категоричните амбиции на монархистите да се реабилитира кобургската династия, а след това да се реставрира и самата монархия. Такава е логиката на всички онези, които доведоха до истерия исканията за корона в герба на републиката независимо от лицемерните заявления на някои от тях, че били републиканци.

Социалистическата партия няма никакви основания да прави какъвто и да е компромис по този въпрос - конституцията в случая е категорична. Ако под каквато и да е форма такъв компромис бъде допуснат, това ще бъде поредната съдбовна грешка, която ще открие пътя за възстановяване на монархията, донесла толкова беди на българския народ. Така не само че няма да се постигне национално съгласие, но още повече ще се окуражи реакцията, чиято агресивност и без това вече взема застрашителни размери.

Ние очакваме никой от Парламентарната група на Демократичната левица да не се поддаде на натиск или моментно колебание и се превърне в част от този вдъхновяван отвън сценарий. Нека никой от депутатите на мнозинството не забравя, че хората, които ги изпратиха в парламента, не желаят нито промени в конституцията, нито царски корони.

София, 2 декември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Минчо Минчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ КЪМ РОДОЛЮБИВИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ В КЪРДЖАЛИ И В ЦЕЛИТЕ РОДОПИ.


В предизборните дни и в самите дни на изборите за местни органи на самоуправление на 29 октомври и 12 ноември 1995 г. в района на град Кърджали, а и в целите Родопи за пореден път бяха дебело подчертани системните, настойчиви опити на вътрешни и външни сили да разрушат единството на нашето Отечество - Република България.

Без да се спираме на многобройните противобългарски и противоконституционни действия /добре известни и разпространени от средствата за масова информация/, смятаме, че е наш дълг да поставим пред широката българска общественост следните въпроси:

1. Може ли партийната омраза да е по-силна от дълга към Отечеството? Няма ли в тези партии хора, за които любовта към България е над всичко?

2. Кой трябва да брани като зеницата на очите си строгото спазване на Конституцията на Република България и докога една антибългарска, противоконституционна и протурска партия ще руши безнаказано българската държава?

3. Коя суверенна държава би допуснала чужди дипломати свободно и безнаказано да вършат своята подстрекателска дейност?

Във връзка с гореизложеното ние

ПРИЗОВАВАМЕ

1. Родолюбивите сили в Майка България да вземат ясна позиция по събитията в Кърджали.

2. Най-после прокуратурата и другите правозащитни държавни органи да предприемат необходимите действия за защита на Република България и на нейната конституция.

3. Министерството на външните работи на Република България да реагира по-отговорно и по-адекватно при превишаване правата на чуждите дипломати.

4. Централната избирателна комисия /ЦИК/ и другите компетентни държавни органи да разгледат многобройните нарушения на закона за местните избори и да преценят законността на обявените резулати в Кърджали.

Скъпи съотечественици, една политическа мафия ни е опряла до стената и ни кара сами да си командваме екзекуцията, докато турските емисари държат джепанетата в ръцете си.

Повече от всякога е нужно да се застане зад българската национална кауза, защото от българския трибагреник по-високо няма!

София, 15 ноември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Кошев

ПРИСЪЕДИНИЛИ СЕ КЪМ ПРИЗИВА:

Конституционен форум
Академичен форум за национална политика
Политически кръг "Зора"

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА 2 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. В СОФИЯ, ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТА НА ЖУРНАЛИСТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО СРЕЩУ ЦЕНЗУРАТА.


Цензура в националното радио има - за нас, радикалдемократите, това е безспорна истина. Достатъчно е само един политически грамотен човек да слуша новините, за да установи как те отново се официализират, как отново се предоставя пряко думата на комунистическото правителство, а не се прави обективно отразяване на дейността му. Ако към това се добави прогонването на множество водещи журналисти, разбиването на творчески екипи, туширането на личностното начало в програмите, очертава се една застрашителна тенденция за отнемане правото на журналистите да поднасят пълна и обективна информация и да изпълняват нормално задълженията си.

Радикалдемократите поддържат проявата на гражданска доблест на журналистите от Българското национално радио. Техният основателен протест предизвика отзвук в цялата демократическа общност и постави отново глобалния проблем за независимостта на медиите. Ние, радикалдемократите, сме поели задължението да разработим цялостен български либерален проект за медиите, който ще бъде представен през месец юни 1996 г. на конгреса на Либералния интернационал. Виждаме демократично мислещите журналисти като наши партньори в тази дейност. Поздравяваме ги!

София, 2 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Министерството на здравеопазването и до средствата за масова информация.


На 2 декември 1995 г. в София Федеративният съвет на Медицинска федерация "Подкрепа"

Р Е Ш И:

1. Протестира срещу законодателната инициатива на Министерство на здравеопазването /MЗ/ за промяна в Закона за народното здраве, която спира започналата в страната здравна реформа.

2. Настоява MЗ да внесе в Министерския съвет Методика за повишаване на доходите на всички работещи в здравеопазването, която да бъде гарантирана финансово от бюджета за 1996 г. в сферата на здравеопазването.

3. Смята, че персонална отговорност за неадекватна политика на MЗ по защита на доходите на работещите в здравеопазването и реализиране на здравната реформа носи министър д-р Мими Виткова, поради което настояваме за нейната оставка.

4. Обявява готовност за законни протестни действия на всички структури на Медицинска федерация "Подкрепа" в защита на доходите на работещите в здравеопазването и гарантиране на продължаването на здравната реформа в Република България.

София, 2 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СТАЧКУВАЩИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОВОТЕЛ "ПЛОВДИВ" - ЕАД ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ В ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА. Документът е адресиран и до Комитета по туризъм, и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ Г-ДА ДЕПУТАТИ,

Работниците и служителите в Новотел "Пловдив" - ЕАД ви приветстват с гласувания текст в Закона за приватизация от 30 ноември 1995 година, чрез който на работниците и служителите се дава възможност да купят на разсрочено плащане своите предприятия.

С този акт вие отнехте възможността на наематели, арендатори и лица с договори за съвместна стопанска дейност да купуват без търг и конкурс.

Ние сме удовлетворени, че с това ваше нормативно решение се доказва, че съществува корупция в системата на туризма и направихте решаваща крачка срещу незаконното разграбване на държавната собственост.

Това е стъпка и за решаване на проблема в Новотел "Пловдив" - ЕАД.

Пловдив, 1 декември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТАЧЕН КОМИТЕТ:

Д. Кичуков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИКО-ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ /ЧАСТ ТРЕТА/ "ВСЯКО ОСВОБОЖДЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ Е ПРЕДПОСЛЕДНО" НА КЛУБ "СОЛИТОН"


ПОЛИТИКЪТ В СВЕТЛИНАТА НА НАШИЯ ОПИТ
НЯКОИ ТЪМНИ СТРАНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ В СВЕТЛИНАТА НА НАШИЯ ОПИТ,
ИЛИ ЗА ПРИЗА "ДЯДО ЙОСИФ СОКОЛСКИ"

Моят фаворит е дядо Желю. Ще кажете, че той си е все още у нас. Имам два аргумента срещу тези съмнения. Първият: В цял свят "У нас" се приема като "У Русия". Вторият. Едва ли дядо Желю се чувства по-различно в президентството, отколкото дядо Йосиф в Киевско-Печорската лавра, където е останал до края на дните си. А и "русофилът" Ивайло Трифонов е винаги до дядо Желю. Това придава необходимия интериор. А и дядо Желю току-виж се ядосъл и останал в президентството до края на живота си. Ще кажете също, че образователният ценз на "нашия Желю" ви смущава. Аз също мислих по този въпрос, но смятам, че разликата не е съществена. Пък и дядо Йосиф е набожен човек и ще ми прости този грях.

Не бих си позволил да решавам сам въпроса за носителя на приза. За улеснение на читателите ще поясня, че в борбата за спечелване на приза може да се участва и "отборно". Пък и не се впечатлявайте много от цветовете.

Чакам вашите предложения.

Ще направя някои допълнения.

Руснаците правят странни на пръв поглед неща. От време на време дават достъп до секретните си архиви. През 1935 г. Г. Димитров и В. Коларов публикуват книгата "Авантюрите на руския царизъм в България". Тя е съставена по документи от тайните архиви на Александър III. На тази книга дължим информацията за агента Драган Цанков. Преди година Татяна Ваксберг, дъщеря на небезизвестния "русофил" Аркадий Ваксберг, получи достъп до архивите на КПСС. Така станаха известни на широката публика някои интересни "подробности" за българските комунисти "русофили". Няма нищо странно, господа. Империята има изградени похвати по обновяване на агентурата си. Един от тях е следният. На новата агентура се дава възможност да компрометира част от старата, ненужна или станала непослушна агентура. Това работи за "имиджа" на новите агенти и обслужва една грижливо прикривана истина. Вече казах, руската имперска политика не се променя чувствително от това дали в Русия да управлява император, генсек или президент. Руската агентура се изгражда търпеливо през вековете. Нещо като образуването на коралов риф. Старите раковини умират, за да живеят новите.

Друга особеност на руската агентурна теория и практика е, че агентите се вербуват основно на "идеен" принцип. Това определя и "относителната бедност" на агентите. Скромният живот на Драган Цанков, оставил след смъртта си "само два стари кожуха и няколко захвърлени вече изпушени лули", е основното "доказателство", както за съвременниците му, така и за един Тончо Жечев, че въпреки всичко Драган Цанков е безкористен в своите действия като политик. Доста наивно. Агентите нямат право да "спестяват от закуските". Те трябва да са послушни и да изяждат всичко!

С течение на времето разбрах, че тезата "или олигофрен или провокатор" не е перфектна. По-късно я коригирах - "олигофрен и провокатор". Сега, след прочетеното от Тодор Икономов, имам нова версия. Самата провокация се състои в избора на олигофрени. Разбира се, думата олигофрен използвам в преносен, в политически смисъл. Това не означава, че отхвърлям вероятността за установяване на олигофрения в буквален, медицински смисъл.

Не бих искал да се остане с впечатление, че съм пристрастен към БСП или към другите основни политически формации. Напротив, всеки, който е следял изявите ми в медиите, е разбрал, че не правя съществена разлика между тях. Естествено, винаги съм бил по-критичен към СДС, защото съм защитавал синия цвят. Що се отнася до другия "политически мастодонт" - БСП, нещата там са почти същите. БСП и СДС са двете страни на една и съща монета. БСП лъже "червените бабички", а СДС - "сините боклуци". (Желев се опитва да лъже всички.) В този ред на мисли "олигофренията" в БСП също е заложена генетично. Основната причина за това е малко по-различна. Тя се корени в основополагащата идея на нашата "нежна революция". (Връщайки се от Москва, Костов побърза да ни осведоми, че руската ни побратима била известна като "Великата криминална революция".) Идеята на "нежната революция" в България е отчайващо проста - заграбване на националното богатство от шепа хора, обслужващи външни за страната икономически и политически интереси. Както винаги.

Искам да направя и едно терминологично уточнение. Когато заграждам с кавички думата русофил, придавам по-деликатна езикова форма на термина българин - неприкрит руски агент. Аналогично, думата русофоб, поставена в кавички, е еквивалентна на термина българин - прикрит руски агент. В този смисъл, когато дадена персона се промени от "русофоб" на "русофил", това означава, че руският агент е легитимиран. Законно възниква още един въпрос. Кой е днешният Драган Цанков?

Преди известно време Вера Николова, престояла повече от пет години в "кухнята" на СДС, даде интервю за в. "Стандарт", в което открито заяви, че СДС има своя "зъл гений". Тя отказа да назове това лице, но каза, че то има функции на агент за влияние. Лично аз съм скептично настроен относно съществуването на такова лице, поне сравнимо с Драган Цанков. Е, в СДС имаше хора, изпълняващи подобни функции, и те лесно се отличаваха от другите по по-свободното си поведение. Ако все пак разиграем приза "Дядо Цанков", също имам свой фаворит. Този човек е мъж. Ходи небрежно, дори лошо облечен. Пуши евтини цигари. Той е един от първите "демократични вестникари". Доскоро си влизаше в парламента, както си иска. Същото правеше и на излизане. Твърди се, че без него не е станало нито едно важно нещо в СДС. Как се казва? Йордан Василев.

Но, още веднъж ще кажа.

Достоен наследник на Драган Цанков няма!

Няма да има и нов Стамболов!

Четиридесет и пет години действително ни стигнаха.

Мислех, че завършвам с тези редове. Трябва да продължа.

Материалът мина "на първо четене". С други думи, бе прочетен от най-близките ми приятели и от редакцията на "Поглед". Погледна го и Тончо Жечев. За сетен път се уверих, че престоят ми в СДС, както и късното ми запознаване с историята на България, са голямо предимство. По-точно, развитието на моите интереси в последователността - математическа теория на системите и управлението, политика, история - смятам за печеливша комбинация. На това място искам да отворя една скоба.

Първо ще се позова на две мастити личности.

Попитали Конфуций кое е първото нещо, което би направил, ако трябва да управлява една страна.

Конфуций отговорил. "Ще изчистя езика."

Ето и част от мислите, които вълнуват Хосе Ортега-и-Гасет в "Пролог за французи" към книгата му "Бунтът на масите".

"Както почти всичко, което съм написал, така и тези страници бяха предназначени за няколко испанци, с които съдбата ме срещна. Не е ли изключително невероятно думите ми, като сменят днес адреса си, да успеят да кажат на французите онова, което се стремят да изразят? Дефинираме езика като средство, което ни служи да изразяваме нашите мисли. Не по-малко е вярно, че езикът служи и за да прикрием мислите си, да излъжем. Лъжата би била невъзможна, ако първичният и нормален говор не беше искрен. Фалшивата монета циркулира благодарение на истинската. В края на краищата измамата е нищожен паразит на простодушието.

Твърде често забравяме, че при всяко автентично слово не само се казва нещо, но и че някой го казва на някого. При всяко слово има предавател и приемател, които не са безразлични към значението на думите ...Duo si idem dicunt est idem. (Ако двама казват едно и също, то не е също.)"

Тези мисли са ми много близки. Те ми трябват. Особено сега, когато пиша тези редове. Отдавна зная, че човек добре разбира това, което чете, само ако е способен и той да го напише.

Конфуций и Хосе Ортега-и-Гасет са живели в щастливи времена. Днес лъжата е издигната в култ. Днес има перфектни средства за "зашумяване" на истината. "Шумът" в модерните системи за общуване между хора, шумът в т. нар. масмедии е толкова силен, че заглушава "полезния сигнал". През лятото се убедих, че това е валидно и за "описването" на нашата история.

Особено тежко е положението в посткомунистическите държави. Заченати в недрата на може би най-ретроградното явление в историята на човечеството - болшевишкия вариант на комунизма, управляващите в тези държави залагат на неограничените възможности на съвременните средства за пропаганда, за да манипулират масите и да реализират своите амбиции. Навремето "великият Ленин" определи държавата като средство за насилие. Резултатът бе - създаване на най-насилническата държава, позната в историята. Ленин започна с груб терор. След като терорът свърши своята "историческа мисия", се продължи с груба пропаганда. Средствата на терора останаха само за малцината, които "не разбираха" тази пропаганда. Днес мутиралите последователи на Владимир Илич са разбрали ново нещо."За демокрацията пропагандата е това, което е сопата за тоталитарната държава", казва Ноам Чомски. Това им е достатъчно. Е, за тези, които не разбират от пропаганда, работи старото, изпитано средство - насилието. То само е сменило формата. Сега няма партиинй събрания, няма политически процеси за "заклеймяване на враговете на социализма". Сега няма лагери. Сега има рекет, има показни убийства, има "демокрация".

Ежедневната пропаганда не е всесилна. Тя действа във "високите честоти", в областта на "късите вълни". Тя служи за объркване на хората. Но хората свикват с нея и престават да я забелязват. Престават да си купуват вестници. Не слушат радио. Не гледат телевизия. Адаптират се. Те вярват повече на сетивата си.
Много по-опасна е областта на "средните честоти", областта на "средните вълни". Средните честоти определят динамиката на системата, определят преходните процеси. Определят това, което политиците наричат "преход". Тук пропагандата се грижи да се скрие общото в политическите сили. Хората трябва да вярват на "цветове". Едни трябва да са "сини", други - "червени", трети - "оранжеви", четвърти - "пембени" и т. н. Хората трябва да мислят, че има разлика между различните "цветове". Поне докато стане преходът. "Далтонизмът" е най-опасното нещо тук! Така или иначе все повече хора стават "далтонисти". Но обикновено твърде късно.

Най-опасни, най-важни са "шумовете" в областта на "ниските честоти", в областта на "дългите вълни". Тук навлизаме в историческите събития. Тук дезинформацията е грижливо, търпеливо подготвяна и поднасяна в течение на столетия. Тук сетивата не помагат. Цели поколения се раждат излъгани за смисъла на историческите събития. Поколенията не трябва да правят връзка между събития, отдалечени на 50-100 г. във времето. Хората не трябва да правят аналогии между провала на унията с папата и провала на СДС. Те не трябва дори да си задават въпроси от вида "Как така Русия три пъти ни освобождава - от турците, от фашизма, а сега от комунизма?" И то от комунизма, който насила ни наложи! "Кой и кога ни е заробвал, че два пъти ни освобождават след освобождението от турците?"

Отговорете, г-да "историци"!

С това затварям скобата.

Какви са проблемите на първите ми читатели?

Тревогата на много от тях е свързана с употребата на думата "олигофрен" независимо от пояснението, което вече бях направил. "Не е ли излишно силна тази дума?" "Не изразява ли субективизъм?" "Не прави ли този, иначе интересен подход, "по-лек"?" Ето моя отговор.

Винаги съм негодувал при обвинения в "субективизъм"! Всеки човек като субект изразява субективно мнение. Какво означават претенциите на някои хора за "обективност"? Пълна глупост!

Употребата на думата "олигофрен" е най-мекият начин, по който мога да изразя отношението си към голяма част от представителите на днешната "политическа класа".

Ще направя следното пояснение. Когато употребявам тази дума, нямам предвид например следната мила картинка.

Сутрин. "Раковска 134". Шестият етаж. Лидерите на СДС се събират за заседание на НКС. Повечето четат вестници. Надничат в "Ранно утро", за да видят поредната информация за "ченгетата". Другите вестници също са се "подготвили". Напрежението расте. Ето го и психотерапевта Ф. Д. Заседанието започва. Трябва да уточним дневния ред. Става Мишо, става Савов. Основната тема са сутрешните публикации във вестниците. "Кой стои зад "Ранно утро"?" "Кой е дал информация за "24 часа"?" "Какво е това интервю в?" Минават час, час и половина за предварителни престрелки и приемане на дневния ред. После, всичко се повтаря. От време на време "замразяваме" или "отмразяваме" някоя партия. Тази процедура има и своята кулминация - "отлюспване"! Това е истинска школа за създаване на кадри. Накрая влиза някой от провинцията, където има проблеми с местния КС. Набързо го сдъвкваме. Можем да направим дори комисия по въпроса. Или да възложим на Комисията по етика да провери случая и да докладва в НКС. Така времето е изтекло. Филип отива на пресконференция. Чакат го нетърпеливо. Вече знаят какво сме правили. Опитват се да изкопчат нещо и от него. Той отговаря, а те гледат с ужас - нищо не разбират. После някой от нас им обяснява какво е искал да каже Филип и те се разотиват със смесени чувства. Докато свикнат. После ги сменят.

Повтарям, нямам предвид такъв вид "олигофрения". Имам предвид по-сериозни неща. Така или иначе СДС беше и все още е една от основните политически сили. Така или иначе пред СДС са възниквали и важни проблеми. Проблеми, решаването на които е било от съдбоносно значение за настоящето и бъдещето на страната. СДС не разбра, че е използван като параван. СДС не разбра, че е маша в ръцете на външни и вътрешни интереси, които са противоположни на интересите на нашия народ. СДС не разбра и още не разбира, че ще поеме всичките пасиви и ще изчезне безславно. СДС не разбра важността на историческия момент и ролята, която му е определена в него. Какво ли разбра СДС?

/Пресслужба "Куриер"/


15.00:00    
06.12.1995 г.


Редактор: Лилия Томова
Технически изпълнители: Цвета Борисова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук