6 август 1990

СОФИЯ, 6 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                   БРОЙ 153 /171/

СОФИЯ, 6 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТНОСНО ЛЕГИЯТА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ "Г.С. РАКОВСКИ".


В ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ СРЕД ВОЕННИТЕ СРЕДИ СЕ ЗАБЕЛЯЗВА ПОВИШЕНА АКТИВНОСТ, КОЯТО НАМИРА ИЗРАЗ В РАЗЛИЧНИ ПРОЯВИ НА НЕДОВОЛСТВО ОТ СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА И ОПИТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ, ЧРЕЗ КОИТО ДА СЕ ЗАЩИТАВАТ ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ. НА СТРАНИЦИТЕ НА ВЕСТНИК "НАРОДНА АРМИЯ” СЕ ПЕЧАТАТ ОСТРИ КРИТИЧНИ МАТЕРИАЛИ, РАЗКРИВАЩИ СЕРИОЗНИ СОЦИАЛНИ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ОСОБЕНО НА ОФИЦЕРСКИЯ КОРПУС. ЗАТОВА НАПЪЛНО ОБЯСНИМ Е СТРЕМЕЖЪТ НА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ ОФИЦЕРИ ДА ПРЕДЛАГАТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НЕЗАВИСИМИ ОРГАНИЗАЦИИ, СПОСОБСТВУВАЩИ ЗА ИЗДИГАНЕ НА ПРЕСТИЖА НА ВОЕННАТА ПРОФЕСИЯ И ЗА ОТСТОЯВАНЕ НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА КАДРОВИЯ СЪСТАВ. ТОЗИ ЗАМИСЪЛ Е НАМЕРИЛ МЯСТО В ПРОЕКТОУСТАВА НА ЛЕГИЯТА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ БНА "Г.С. РАКОВСКИ" /В. "НАРОДНА АРМИЯ", БР. 12469/2.7.1990 Г./.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БСДП СЧИТА, ЧЕ ИЗВЪРШВАЩИТЕ СЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОЦЕСИ У НАС ОБЕКТИВНО НАЛАГАТ И РАДИКАЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА СТРАНАТА. НАШАТА ПОЗИЦИЯ Е ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО ИЗРАЗЕНА В ПРИЕТИТЕ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПО-НАТАТЪШНО УКРЕПВАНЕ НА ОТБРАНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТПЕЧАТАНИ В БРОЙ 36 ОТ 7 ЮНИ 1990 Г. НА В. "СВОБОДЕН НАРОД". ИМЕННО ЗАТОВА НИЕ НАПЪЛНО ПОДКРЕПЯМЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УСКОРЕНО РЕШАВАНЕ НА НАТРУПАНИТЕ ОСТРИ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ И ИЗДИГАНЕ НА АВТОРИТЕТА И ПРЕСТИЖА НА ХОРАТА, ПОСВЕТИЛИ ЖИВОТА СИ В СЛУЖБА НА ОТЕЧЕСТВОТО И НА СВОЯ ВЪРХОВЕН ПАТРИОТИЧЕН ДЪЛГ.

В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ИМА СЛУЧАИ, КОГАТО ВОЕННИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ОБОСОБЕНИ ГРУПИ ОФИЦЕРИ СА ОКАЗВАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ХОДА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, А ДОРИ СА БИЛИ В ОСНОВАТА НА ИЗВЪРШВАНИ ДЪРЖАВНИ ПРЕВРАТИ И ПОГАЗВАНЕ НА ПРАВА И СВОБОДИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
ОФИЦЕРСКИЯТ СЪСТАВ ОТ БНА Е РЕАЛНА СИЛА, КОЯТО РАЗПОЛАГА С ОРЪЖИЕ И ЛИЧЕН СЪСТАВ И В РЪЦЕТЕ НА ЛОВКИ ПОЛИТИЧЕСКИ МАНИПУЛАТОРИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗУВАНА ПРОТИВ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ У НАС.

СЛЕДОВАТЕЛНО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БСДП ИМА ПЪЛНО ОСНОВАНИЕ ДА ИЗРАЗИ СВОЕТО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРЕДПРИЕТИТЕ СТЪПКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С. РАКОВСКИ", КОЯТО ВЕЧЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ, А НА 27 ЮЛИ СЕ ПРОВЕДЕ И НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА УСТАВА И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ И ЗА ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ. НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ:

- МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ОНЕЗИ ИСКАНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОФИЦЕРИ, КОИТО СА НЕПОСРЕДСТВЕНО СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ТЕХНИТЕ СОЦИАЛНИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ. СЪЗДАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯ, ИМАЩА ХАРАКТЕР НА ВОЕНЕН ПРОФСЪЮЗ /БЕЗ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЦЕЛИЯТ АРСЕНАЛ ОТ СИНДИКАЛНИ ФОРМИ И СРЕДСТВА/, Е НАЗРЯЛА НЕОБХОДИМОСТ, ОСОБЕНО В ПЕРИОДА ДО ПРИЕМАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЗАКОНИ, РЕГУЛИРАЩИ СЛОЖНИТЕ ВЪПРОСИ НА ОТБРАНАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОПРЕДЕЛЯЩИ СТАТУТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ.

- В ДНЕШНАТА НАПРЕГНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА Е НЕДОПУСТИМО ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ КАКВИТО И ДА БИЛО ВОЕННИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОСТАВЯЩИ СИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПОРАДИ РЕАЛНАТА ОПАСНОСТ СЪЩИТЕ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА НАТИСК ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ.

- НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ПЪЛНАТА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, БЕЗ ДА СЕ СНИЖАВА РАВНИЩЕТО НА ТЯХНАТА БОЙНА ГОТОВНОСТ И БОЕСПОСОБНОСТ.

НУЖНО Е РЪКОВОДСТВОТО НА МНО ДА ВЗЕМЕ МЕРКИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАКВАТО И ДА БИЛО ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ.

- ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БСДП БИ ПОДКРЕПИЛ СЪЗДАВАНЕТО НА ОФИЦЕРСКА ВОЕННА ПРОФСЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ДА ЗАЩИТАВА ПРАВАТА, СВОБОДИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ С ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗАКОННИ СРЕДСТВА.

НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЯТА ГОТОВНОСТ АКТИВНО ДА ПОДКРЕПЯМЕ ОСНОВАТЕЛНИТЕ ИСКАНИЯ НА КАДРОВИЯ СЪСТАВ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ЗА УСКОРЕНОТО РЕШАВАНЕ НА ОНЕЗИ ВЪПРОСИ, КОИТО СНИЖАВАТ ЖИЗНЕНИЯ МУ СТАНДАРТ И ЗА ИЗДИГАНЕ НА НЕГОВИЯ АВТОРИТЕТ И ПРЕСТИЖ СРЕД ОБЩЕСТВОТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 6 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА КОМЮНИКЕТО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /НДЗПЧ/.


НА 7 ЮЛИ 1990 Г. В ГР. СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /НДЗПЧ/, СЪСТОЯЩО СЕ ОТ СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ГРУПИ, УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ.

ПРИЕТИЯТ ДНЕВЕН РЕД ВКЛЮЧВАШЕ: ОТЧЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НДЗПЧ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 199О Г., ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДОКЛАД НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ, РАЗИСКВАНИЯ ПО ОТЧЕТА, ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТАВА И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ. НАЗНАЧЕНИТЕ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПАЗАЧИ НА ВРАТАТА ДОПУСКАХА В ЗАЛАТА НА СЪБРАНИЕТО ДЕЛЕГАТИ ПО ПОИМЕНЕН СПИСЪК, ИЗГОТВЕН ОТ СЕКРЕТАРЯ НА НДЗПЧ Г-Н ЛУНД. ТАКА НЕ БЕ ДОПУСНАТА ДО СЪБРАНИЕТО Г-ЖА БИСТРА НИКОЛОВА - УПЪЛНОМОЩЕНА ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ГРУПАТА НА ОБЩИНА "ТРИАДИЦА" - СОФИЯ, КАКТО И Г-Н БОЖИДАР ЧАПЪРОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ГРУПАТА В ГР. ПЛОВДИВ. НЕ БЯХА РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ И ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ КАТО Г-Н ИБРАХИМ КЪРПАЧЕВ, КАКТО И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНА "КРАСНА ПОЛЯНА", "ВЪЗРАЖДАНЕ" И "ЛОЗЕНЕЦ" - СОФИЯ, КАКТО И ГРУПИ ОТ ПРОВИНЦИЯТА - КАЗАНЛЪК, ХАСКОВО, ДРЯНОВО И ДР. НЯКОИ ОТ ТЕЗИ ГРУПИ, КАКТО И ЗАСЛУЖИЛИ ПРАВОЗАЩИТНИЦИ И ВЕТЕРАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО БЯХА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, ТЪЙ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ СВОЕВРЕМЕННО ГИ БЯХА УВЕДОМИЛИ. ПО ИНСТРУКЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ПАЗАЧИТЕ НА ВХОДА ОТКАЗВАХА ДА ДОПУСНАТ ПОКАНЕНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ И СНИМАЧЕН ЕКИП, КАКТО И ВЕТЕРАНИ НА НДЗПЧ.
ЗАТОВА ПЪК ПРЕДВАРИТЕЛНО СА БИЛИ ДОПУСНАТИ ПОКАНЕНИТЕ ОТ Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ И Г-Н ЛУНД ЕМИЛ ЯНЕВ - ЖУРНАЛИСТ, Г-Н ГЕОРГИ ЛИПОВАНСКИ И Г-ЖА ИНА ПОПОВА, КОИТО ИМАХА ТОЧНО ТОЛКОВА ПРАВО ДА ПРИСЪСТВУВАТ, КОЛКОТО И НЕДОПУСНАТИТЕ. ВЪПРЕКИ СЪПРОТИВАТА НА УС СЪБРАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ РЕШИ ДА ДОПУСНЕ ВСИЧКИ ЖУРНАЛИСТИ, ДОШЛИ ДА ОТРАЗЯТ СЪБИТИЕТО. СЛЕД ИЗНЕСЕНАТА ОТ ЮРИСТА СИЛВИ ЧЕРНЕВ ИНФОРМАЦИЯ СЪБРАНИЕТО РЕШИ, ЧЕ Е ЗАКОННО И МОЖЕ ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НДЗПЧ ИЗНЕСЕ СВОЯ ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ДРУЖЕСТВОТО И ОТГОВОРИ НА МНОЖЕСТВОТО ВЪПРОСИ И КРИТИЧНИ СТАНОВИЩА, ОТПРАВЕНИ ЛИЧНО КЪМ НЕГО. БЕ ИЗНЕСЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА НДЗПЧ ОТ КАСИЕРА Г-Н РАДОСЛАВ НЕНОВ, КОЯТО ПРЕРАСНА В ОБВИНЕНИЯ СРЕЩУ ОТДЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ. ПОДРОБЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗНЕСЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ Г-Н САШО СТОЯНОВ.

ПО ВРЕМЕ НА РАЗИСКВАНИЯТА НА ИЗНЕСЕНИТЕ ОТЧЕТИ МНОЗИНА ОТ ИЗКАЗВАНИЯТА ИЗРАЗЯВАХА МНЕНИЕ, ЧЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НДЗПЧ ГРУБО Е HAРУШИЛ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТРАДИЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВЗЕМАЙКИ ЕДНОЛИЧНО РЕШЕНИЯ ПО РЕДИЦА ВАЖНИ ВЪПРОСИ, НАЛАГА ЛИЧНОТО СИ МНЕНИЕ И НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С ИЗИСКВАНИЯТА НА УСТАВА. ОТПРАВЕНИ БЯХА И ОБВИНЕНИЯ, ЧЕ НЕ Е ДАЛ ОТЧЕТ ЗА ПОСЕЩЕНИЯТА СИ В ЧУЖБИНА И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НДЗПЧ В НЕГОВО ЛИЦЕ ТАМ. ИЗКАЗАХА СЕ И МНЕНИЯ, ЧЕ УЧАСТИЕТО НА Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ В ДЕЛЕГАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА ФОРУМА В КОПЕНХАГЕН ПРЕДСТАВЛЯВА ПО СЪЩЕСТВО ИЗВЛИЧАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КАПИТАЛ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ОТ СТРАНА НА РЕЖИМА, КОЕТО ПРЕВЪРНА НДЗПЧ ОТ ОПОЗИЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПАРАВАН НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО.

В ОТГОВОРИТЕ СИ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ И ОБВИНЕНИЯ Г-Н ВОДЕНИЧАРОВОТПРАВЯШЕ ЛИЧНИ НАПАДКИ И ОБИДИ, ИЗТЪКВАЙКИ, ЧЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО И ВЕТЕРАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА РАЗКОЛНИЦИ, КРАЙНОДЕСНИ И КРАЙНИ АНТИКОМУНИСТИ, СВЪРЗАЛИ СЕ С ХОРА КАТО Г-Н ТРЕНЧЕВ И Г-Н ЯНКОВ. КРИТИКИТЕ СРЕЩУ НЕГОВИЯ НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ СЕ ПРЕДСТАВЯХА КАТО ОПИТИ ЗА ПРОВАЛЯНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НА СДС. НА ВЪПРОСА ЗАЩО НА ФОРУМА В КОПЕНХАГЕН НЕ Е ПРЕДСТАВИЛ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВНС ОТ 10 И 17 ЮНИ Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ ОТГОВОРИ, ЧЕ Е СПОДЕЛИЛ С НЯКОИ ОТ ДЕЛЕГАЦИИТЕ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ, НО ИЗБОРИТЕ КАТО ЦЯЛО БИЛИ ЗАКОННИ.

ПРИ ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОМЕНИ В УСТАВА БЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТНОСНО НАЧИНА НА ПОСТЪПВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА ДАДОХА ГРУПА ЧЛЕНОВЕ, НО БЕ ПРИЕТО САМО ДА СЕ НАПРАВИ ПРОЕКТ ЗА НОВ УСТАВ, КОЙТО ДА БЪДЕ ПРИЕТ НА СЛЕДВАЩОТО СЪБРАНИЕ.

ПО ТОЧКА ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД БЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В НАЧАЛОТО НА СЕПТЕМВРИ. ОБСЪДЕН БЕ ВЪПРОСЪТ ЗА ЧЛЕНСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО В СДС И КОИ ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НДЗПЧ В КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС.

СЪБРАНИЕТО ГЛАСУВА ДРУЖЕСТВОТО ДА ОСТАНЕ В СДС НАЙ-РАНО ДО КРАЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБОРИ. ЗА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НДЗПЧ В СДС БЕ ИЗБРАН Г-Н-ВАСИЛ КОСТОВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ. ОСТАНАЛИТЕ ТРИМА, КОИТО ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО ПО ТАКА НАРЕЧЕНИЯ РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП, СА Г-Н АЛЕКСАНДЪР КАЦАРСКИ, Г-ЖА МАЯ ДАСКАЛОВА И Г-Н ХРИСТО ЧЕМЩШОВ.

Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ СЕ ОБЯВИ ПРОТИВ ДОПУСКАНЕТО НА Д-Р ТРЕНЧЕВ В ЗАЛАTA И ЕДВА СЛЕД НАСТОЯВАНЕ НА СЪБРАНИЕТО БЕ ДОПУСНАТ! В ИЗКАЗВАНЕТО СИ Г-Н КАРАДИМОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНА "ПОДУЕНЕ" - СОФИЯ, ПРЕДЛОЖИ ДА БЪДЕ ГЛАСУВАН ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА УС В ЛИЦЕТО НА Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ, Г-Н ЛУНД И Г-Н НЕДЯЛКОВ. ТОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕ ПОДКРЕПЕНО И ОТ ДРУГИ УЧАСТНИЦИ В СЪБРАНИЕТО - ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА "СЛАТИНА", "ОБОРИЩЕ". В ТОЗИ МОМЕНТ Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ НЕ Е СЪГЛАСЕН С ИЗБИРАНЕТО НА ВАСИЛ КОСТОВ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ В СДС И ЩЕ ИЗГОТВИ ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ТОЗИ ВЪПРОС. СЛЕД ТОВА ЗАЯВИ, ЧЕ НАПУСКА СЪБРАНИЕТО ПОД ПРЕДЛОГ, ЧЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ В ТЕЛЕВИЗИЯТА ЗА ПРЕДАBAHETO "ПАНОРАМА".

МАЛКО СЛЕД ТОВА Г-Н МЕТОДИ НЕДЯЛКОВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАЯВИ, ЧЕ ЩЯЛ ДА НАПУСНЕ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. Г-Н НИКОЛАЙ КОЛЕВ - БОСИЯ НАСТОЯ ДА СЕ РАЗГЛЕДА ВЪПРОСЪТ ЗАКОННО ЛИ Е СЛЕД КАТО ПЪРВОТО ИЗРЕЧЕНИЕ НА УСTABA Е: "НИЕ СВОБОДОМИСЛЕЩИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ..." СЪВЕТСКИЯТ ГРАЖДАНИН ГЕОРГИЙ ЛУНД ДА БЪДЕ СЕКРЕТАР НА ДРУЖЕСТВОТО И ДА ГО ПРЕДСТАВЛЯВА В СДС. В ОТГОВОР НА ТОВА Г-Н ЛУНД ЗАЯВИ, ЧЕ СЕ ОТКАЗВА ОТ ПОСТА СИ СЕКРЕТАР И ЩЕ ПРЕДАДЕ ДОКУМЕНТАЦИЯТА.

В РЕЗУЛТАТ ОТ НАПУСКАНЕТО НА СЪБРАНИЕТО ОТ Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ И ПОСЛЕДВАЛИЯ ХАОС НЕ БЕ ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ГЛАСУВА НИТО ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ КЪМ УС, НИТО ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ГЛАСУВАНАТА ОТ СЪБРАНИЕТО ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД "ПОПЪЛВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ". НЕ БЕ ГЛАСУВАНО И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА БЪДАТ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНА, ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КАКВАТО Е НДЗПЧ.

СОФИЯ, 9 ЮЛИ 1990 Г.            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X    X

СОФИЯ, 6 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ - ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРУПАТА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /НДЗПЧ/ ОТ ОБЩИНА "ПОДУЕНЕ" -СОФИЯ. ДОКУМЕНТЪТ, ПРОДКРЕПЕН ОТ НАД 50 НА СТО ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ГРУПИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДОВЕДЕ ДО СВИКВАНЕ НА СЪВЕЩАНИЕТО НА НЕЗАВИСИМОТО РЪКОВОДСТВО НА 28 ЮЛИ 1990 ГОДИНА.


ВЪВ ВРЪЗКА С НЕЗАДОВОЛИТЕЛНАТА РАБОТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НДЗПЧ, ИЗРАЗЯВАЩА СЕ B:

1. ЛИПСА НА КАКВАТО И ДА Е ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ РЕШЕНИЕ НА УС И ДОВЕЛА ДО НАМАЛЯВАНЕ ПОПУЛЯРНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, А ОТТАМ И ОТЛИВ НА ЧЛЕНСКА МАСА.

2. АБСОЛЮТНО АВТОРИТАРНИ МЕТОДИ НА РЪКОВОДСТВО, ДОВЕЛИ ДО ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО С Г-Н РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ, Г-Н МЕТОДИ НЕДЯЛКОВ И Г-Н ГЕОРГИЙ ЛУНД.

СЛЕДСТВИЕТО Е:

- ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО Е В ЧАСТНИЯ ДОМ НА Г-Н ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛУНД;
- ПРИЕМНАТА НА ДРУЖЕСТВОТО БЕ ЗАКЛЮЧЕНА ОТ ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ГОСПОДА КАТО ТЯХНА БАЩИНИЯ;
- НЕ СЕ ДАВА ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПВАЩИТЕ СРЕДСТВА ОТ ДАРЕНИЯ;
- АРХИВЪТ Е ГРИЖЛИВО СЪХРАНЯВАН В ДОМА НА Г-Н ЛУНД;
- НЕ Е ИЗЯСНЕН ВЪПРОСЪТ ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е КСЕРОКСЪТ.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НДЗПЧ Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ СЪС СВОИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ НЕПРЕКЪСНАТО НАЛИВА ВОДА ВЪВ ВОДЕНИЦАТА НА БСП /БКП/. ПРИМЕРИ:

- ОСЪДИ МИТИНГА ПРЕД СЪВЕТСКОТО ПОСОЛСТВО ОТ СТУДЕНТИТЕ В ПОДКРЕПА НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ЛИТВА;
- ОСУЕТИ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ГЛАСУВАНЕТО ПО Т.НАР. "НИКАРАГУАНСКИ МЕТОД";
- ПОРАЖЕНСКОТО МУ ИЗКАЗВАНЕ ПРИ ПОДПИСВАНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НЕНАСИЛИЕ;
- ОСЪДИ СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА ПО РАДИОТО.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМО ОТ ДРУЖЕСТВОТО НАПРАВИ ПОСЕЩЕНИЯ В САЩ С ДЪЩЕРЯ СИ И НА КОНФЕРЕНЦИЯТА В КОПЕНХАГЕН ОТ ИМЕТО НА ОФИЦИАЛНАТА ВЛАСТ, Т.Е. БСП.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДРУЖЕСТВОТО ДОВЕДЕ ДО РАЗРИВ ОТНОШЕНИЯТА С МЕДИ ДОГАНОВ, ВСЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО СДС ЗАГУБИ ОГРОМЕН БРОЙ ГЛАСОВЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ВНС И В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ В СТРАНАТА СЪЩЕСТВУВА СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ. ПИТАМЕ СЕ: КОМУ Е НУЖНО ТОВА?

6. БЕ ПРЕКЪСНАТО ИЗДАВАНЕТО НА БЮЛЕТИН НА НДЗПЧ ВЪПРЕКИ ОГРОМНИЯ БРОЙ СИГНАЛИ И ОПЛАКВАНИЯ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ В СФЕРАТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ОТ СТРАНА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ. КОМУ Е НУЖНО ТОВА?

КАТО ИЗКАЗВАМЕ СВОЕТО ВЪЗМУЩЕНИЕ И С ПЕРСПЕКТИВА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНА "ПОДУЕНЕ" - СОФИЯ С АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО ПРИЕХМЕ:

- ИСКАМЕ ОСТАВКАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НДЗПЧ.
- ПРЕДЛАГАМЕ НА СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ДА СЕ ИЗБЕРЕ НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

ПРИЗОВАВАМЕ ОСТАНАЛИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ГРУПИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

СОФИЯ, 11. 7.1990 Г.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ВЛ.КАРАДИМОВ
СЕКРЕТАР: Н.ДИКОВ


Х   Х   Х

СОФИЯ, 6 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ /РДП/.


КАТО СЧИТА, ЧЕ ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ У НАС Е ЕДИНСТВОТО И КОНСОЛИДАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ОПОЗИЦИЯ. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДЕКЛАРИРА СВОЯТА ЛОЯЛНОСТ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. ПАРТИЯТА Е УБЕДЕНА, ЧЕ СДС Е ПЪРВООБРАЗ НА БЪЛГАРСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ, КЪМ КОЙТО ВСИЧКИ ИСКРЕНИ ДЕМОКРАТИ СЕ СТРЕМЯТ. РДП РАЗГЛЕЖДА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ЕДИНСТВО НА ОПОЗИЦИЯТА КАТО ЕДНО ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ В ПЕРИОДА СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЩИТАВА ВСЕОТДАЙНО ОТ ПАРТИИТЕ, СДРУЖЕНИЯТА И ДВИЖЕНИЯТА, ЧЛЕНУВАЩИ В СДС. ЗАЕДНО С ТОВА, ОТЧИТАЙКИ СВОЯТА СПЕЦИФИКА, РДП ЗАЯВЯВА, ЧЕ:

- ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДС, ТРЯБВА ДА ЗАПАЗЯТ СВОЯТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ В ОБЩАТА БОРБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ. СДС ЩЕ БЪДЕ СИЛЕН, АВТОРИТЕТЕН И УБЕДИТЕЛЕН И С МНОГОБРОЙНИ СИМПАТИЗАНТИ САМО АКО ОТДЕЛНИТЕ НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ СА АВТОНОМНИ, САМО АКО ДЕМОКРАТИЗМЪТ В ТОЗИ СЪЮЗ СЕ ЗАПАЗИ ИЗЦЯЛО.

- ПРЕСТИЖЪТ НА СДС Е В ПРЯКА ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕСТИЖА НА ОТДЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ТОЗИ ПРЕСТИЖ СЕ ГРАДИ ТРУДНО И БАВНО, А СЕ РУШИ СВЕТКАВИЧНО. ЕТО ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДС ДА ЗАПАЗЯТ ВЪЗМОЖНОСТТА СИ ЗА СОБСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ, ДЕЙСТВИЯ, СТАНОВИЩЕ И МНЕНИЯ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ИЗПРЕВАРВАТ И ДОРИ ДА ПРОТИВОРЕЧАТ НА ТЕЗИ НА СДС.

- РДП РАЗГЛЕЖДА СДС КАТО ОТВОРЕНА СТРУКТУРА ЗА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ПРИЕМАТ НЕГОВИТЕ ПРИНЦИПИ.

- ОТ ПОСОЧЕНОТО СТАВА ЯСНО, ЧЕ РЕШЕНИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС НА ВСИЧКИ РАВНИЩА МОГАТ ДА ИМАТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН, НО НЕ
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПОРЕД РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ОБЛИКЪТ НА ЕДНО ЦЯЛО Е ФУНКЦИЯ НА НЕГОВИТЕ КОМПОНЕНТИ И В ТОЗИ СМИСЪЛ ЗАЕДНО С КОНСОЛИДИРАНЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ТОЗИ МОМЕНТ ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ НА СТРУКТУРИРАНЕТО И НА РАЗВИТИЕТО НА ТЕЗИ КОМПОНЕНТИ.

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/

Х   Х   Х

СОФИЯ, 6 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЕКТ ЗА СТАТУТ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ВСЕНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР /ВДГМ/.


ПЪРВО - ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

ЧЛ. 1. ВСЕНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР /ВДГМ/ Е НЕЗАВИСИМО, ДОБРОВОЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ДА РАБОТЯТ АКТИВНО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР В СТРАНАТА, ДА СЕ БОРЯТ С ВСИЧКИ ДОПУСТИМИ ОТ ЗАКОНА И ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА СРЕЩУ ВСЯКАКВИ ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ ИЛИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ, ЗАСТРАШАВАЩИ ГРАЖДАНСКИЯ МИР.

ЧЛ.2. ВДГМ НЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ КАКВАТО И ДА Е ФОРМА НА ВЛАСТ, НО ВЗИМА УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА, ИЗПЪЛНЯВАЙКИ ОСНОВНИТЕ СИ ЗАДАЧИ. РЪКОВОДНО НАЧАЛО В ДЕЙНОСТТА НА ВДГМ СА НРАВСТВЕНИТЕ ЧОВЕШКИ ДОБРОДЕТЕЛИ.

ЧЛ. 3. ВДГМ ИМА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

A. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ЧРЕЗ ТЯХ НА ШИРОКИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СЛОЕВЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА НА ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР.

Б. ПОСТОЯНЕН АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА, ЯВЛЕНИЯТА, ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЯВИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО НАРУШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР, И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАЗНОСТРАННА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ДА СЪЗДАВА СИЛНА ОБЩЕСТВЕНА АТМОСФЕРА СРЕЩУ ТОВА.

B. ИЗВЪРШВАНЕ НА ШИРОКА ВЪЗПИТАТЕЛНА И ПРОПАГАНДНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЗНАНИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧУВСТВО НА УВАЖЕНИЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАКТОВЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ, ВЕРСКИТЕ, КУЛТУРНИТЕ, ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ЛИЧНОСТТА, КЪМ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА, ГАРАНТИРАЩИ ГРАЖДАНСКИЯ МИР.

Г. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ В ИМЕТО НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР В СТРАНАТА, НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА.

II. СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

ЧЛ. 4. ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА, ЧРЕЗ КОИТО ВДГМ СЕ СТРЕМИ ДА ОСЪЩЕСТВИ СВОИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СА:

A. ДАВАНЕ ШИРОКА ГЛАСНОСТ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ДРУГИ ФОРМИ ЗА НАМЕРЕНИЯ, ЯВЛЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОЯВИ И ДР., КОИТО ЗАСТРАШАВАТ ГРАЖДАНСКИЯ МИР ИЛИ ВОДЯТ ДО СЪЗДАВАНЕ НА ОПАСНО ЗА НЕГО НАПРЕЖЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.

Б. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ /МИТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ШЕСТВИЯ, БДЕНИЯ, ПОХОДИ, ЖИВИ ВЕРИГИ, СЕДЯЩИ СТАЧКИ И ДР./, СЪБИРАНЕ ПОДПИСИ ПОД АПЕЛИ, ВЪЗВАНИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ, МАНИФЕСТИ И ДР., ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА СРЕЩУ ПОТЕНЦИАЛНИ И ОТКРИТИ ДЕЙСТВИЯ, ВОДЕЩИ КЪМ НАРУШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР.

B. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЪСТАВЯ ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ ЗА ОЦЕНКА И ПОДГОТОВКА НА РЕШЕНИЯ ПРИ ПОТЕНЦИАЛНИ И РЕАЛНИ КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ.

Г. ОРГАНИЗИРА ДИСКУСИИ, КОНФЕРЕНЦИИ И ДР. ЗА ДИАЛОГ И ИЗГЛАЖДАНЕ НА ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ИЛИ ДРУГИ ГРУПИ ГРАЖДАНИ, ЯВЯВА СЕ КАТО ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ТАКИВА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ИЗЛЪЧВА "КОНТАКТНИ ГРУПИ" ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ ТЯХ.

Д. ОРГАНИЗИРА СЕМИНАРИ, СИМПОЗИУМИ, ЛЕКЦИИ И ДР., НА КОИТО ПОЛИТИЦИ, УЧЕНИ, ТВОРЦИ И ДР. ЩЕ ЗАПОЗНАВАТ УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО И ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ С ПРОБЛЕМИТЕ НА СТРАНАТА И СВЕТА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ МИР, ПРАВАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО.

Е. КАНИ НЕЗАВИСИМИ ЧУЖДЕСТРАННИ НАБЛЮДАТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ПРИ КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ, ОТПРАВЯ АПЕЛИ И ОБРЪЩЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ПОДКРЕПА ПРИ ОПАСНОСТ ЗА ГРАЖДАНСКИЯ МИР В СТРАНАТА.

Ж. ИЗДАВА ВЕСТНИК, СПИСАНИЕ, БЮЛЕТИН И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ЧРЕЗ КОИТО ИЗВЪРШВА ПРОПАГАНДА НА ЦЕЛИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА СИ.

3. СЪЗДАВА И РАЗПРОСТРАНЯВА АТРИБУТИ НА ДВИЖЕНИЕТО - ЗНАЧКИ, ФЛАГЧЕТА И ДР.

ЧЛ. 5. В СВОЯТА ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ВДГМ ИЗПОЛЗВА И ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ НА ГРАЖДАНИ, НЕСПОМЕНАТИ В ЧЛ.4, ЦЕЛЯЩИ УКРЕПВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И НЕПРОТИВОРЕЧАЩИ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА СТРАНАТА.

III. ЧЛЕНСТВО ВЪВ ВДГМ

ЧЛ. 6. ЧЛЕН НА ВДГМ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ПЪЛНОПРАВЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН БЕЗ ОГЛЕД НА НЕГОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА, ЕТНИЧЕСКА, РЕЛИГИОЗНА ИЛИ СОЦИАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОCT.

ЧЛ. 7. НЕ МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ВЪВ ВДГМ ЛИЦА, ИЗПОВЯДВАЩИ РАСИЗЪМ, ПОЛИТИЧЕСКА ИЛИ РЕЛИГИОЗНА НЕТЪРПИМОСТ, ПРИЛАГАЩИ ИЛИ ПРИЗОВАВАЩИ КЪМ НАСИЛИЕ В ПОЛИТИЧЕСКАТА И ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ.

ЧЛ. 8. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ВДГМ ИМА ПРАВО ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДВИЖЕНИЕТО.

ЧЛ. 9, ПОСТЪПВАНЕТО В ДВИЖЕНИЕТО, КАКТО И НАПУСКАНЕТО МУ, Е ДОБРОВОЛНО. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ВДГМ ТРЯБВА ДА РАБОТИ АКТИВНО ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И ДА СПОСОБСТВУВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ "ГРАДА НА ИСТИНАТА" В ШУМЕН.


КАТО ПРИЕМАМЕ ИЗЦЯЛО ИДЕИТЕ И СТРАТЕГИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА" КАТО ИСКОННО ПРАВО НА НАШАТА СВОБОДНА ВОЛЯ, НИЕ, ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАДА НА ИСТИНАТА В ШУМЕН ЗАЯВЯВАМЕ:

1. ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ИМУЩЕСТВАТА НА ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

2. ИМЕНАТА НА ВИНОВНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА Т.НАР. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС.

3. ЗАКРИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ДОКАЗАЛИ СВОЯТА НЕРЕНТАБИЛНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА ВРЕДНОСТ.

4. ИЗИСКВАМЕ СЪЩО ЯСНОТА ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С РЕКОНСТРУКЦИЯТА В ЦЕНТЪРА НА ГРАДА.

5. РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА РЕГИОНАЛНАТА КРИЗА.

6. СГРАДАТА НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ В ШУМЕН ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УЧЕБЕН КОРПУС НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ.

СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ НИЕ ЩЕ СЕ ОТТЕГЛИМ, ЗАПАЗВАЙКИ СТАЧНА ГОТОВНОСТ, ЗА ДА МОЖЕМ ДА РЕАГИРАМЕ БЪРЗО ПРИ СЛУЧАИ НА КОРУПЦИЯ И ДЕФОРМАЦИИ.

ШУМЕН, 2 АВГУСТ 1990 Г             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 6 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ДУХОВЕНСТВОТО И МИРЯНИТЕ В ГРАДА НА ИСТИНАТА.


БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА В ИСТОРИЧЕСКОТО БИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Е БИЛА НАЙ-ВЕРНИЯТ КРЕПИТЕЛ И ВДЪХНОВИТЕЛ НА ПАСТВОТО СИ. СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ЗАЩИТАВАШЕ И ПОВЕДЕ НАРОДА СИ СРЕЩУ ПОРОБИТЕЛИТЕ, ЕКЗАРХ АНТИМ ПЪРВИ УСТОЯВАШЕ МЪЧЕНИЧЕСКИ БОРБАТА НА БЪЛГАРИНА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО СИ. НЕВРОКОПСКИЯТ МИТРОПОЛИТ БОРИС БЕ УБИТ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ ЗА СЪВЕСТНАТА СИ ЗАЩИТА НА БЪЛГАРЩИНАТА. НИЕ ЖИВЯХМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО НА НАЙ-ЖЕСТОКИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ТЕРОР И СЕ БОРИМ ЗА НЕГОВОТО ПРЕМАХВАНЕ. ЗАСЕГА ТОВА НЕ СТАВА. ЗАТОВА И НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ ГРАДА НА ИСТИНАТА В СОФИЯ ОТ 31 ЮЛИ 1990 ГОДИНА, КАТО
ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. НЕ ИЗОСТАВЯМЕ ПАСТВОТО СИ, А ТРЪГВАМЕ, ПРИНУДЕНИ, В ИЗГНАНИЕ С НЕГО В ИМЕТО НА ХРИСТОВАТА ЕВАНГЕЛИСТКА ИСТИНА. НАШЕТО МЯСТО НЕ Е В СЪБРАНИЕТО НА "ЧАДАТА НА БАЩАТА НА ЛЪЖАТА"!

2. НЕ НАПУСКАМЕ САМОВОЛНО МАЙКАТА БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ОСТАВАМЕ ВЕРНИ НА КАНОНИЧЕСКОТО И ДОГМАТИЧНО ОБЩЕНИЕ С НЕЯ.

3. НИКОГА НЯМА ДА ОТХВЪРЛИМ СВЕТОТО ПРАВОСЛАВИЕ И ОСТАВАМЕ ВЕРНИ НА СВЕТООТЕЧЕСКАТА И РОДНА ТРАГЕДИЯ.

4. НЕ УЧИНЯВАМЕ РАЗКОЛ В МАЙКАТА ЦЪРКВА И С ПОДКРЕПАТА СИ НЕ ИМПЛИЦИРАМЕ ДЕЯНИЯ, ЧУЖДИ НА СВЕТИТЕ КАНОНИ И НА СВЕТАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ И ДА СПАСИ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!

"ГОСПОДИ НА СИЛИТЕ, БЪДИ С НАС! ПОНЕЖЕ НЯМАМЕ ДРУГ ПОМОЩНИК В СКЪРБИТЕ, ОСВЕН ТЕБ! ГОСПОДИ НА СИЛИТЕ, БЪДИ С НАС!"

СОФИЯ, 1 АВГУСТ 1990 Г.

СВЕЩЕНИК ДИМИТЪР АМБАРЕВ

ЕФИМЕРИЙ НА ГРАДА НА ИСТИНАТА СОФИЯ: НИКОЛАЙ ПОПНИКОЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/