5 юли 1995


София 5 юли 1995 година
Брой 129 /1430/


София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТА НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ /1-2 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/, ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙСТВИЯТА НА СОФИЙСКОТО ГРАДСКО НАСТОЯТЕЛСТВО И ЯМБОЛСКОТО ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО.


На заседанието си, проведено на 1 юли 1995 г., Управителният съвет на БЗНС /УС на БЗНС/, след като се запозна със становището на Висшия контролно-ревизионен съвет /ВКРС/ на БЗНС относно разпространяваните декларация на Софийското градско настоятелство и становище на Ямболското окръжно ръководство за работата на 29-я редовен конгрес на БЗНС

РЕШИ

1. Остро осъжда действията на двете ръководства, изразени в разпространените документи, с които се подрива съюзното единство и се прави опит за разкол.

2. Новата декларация на Софийското градско ръководство, прочетена пред Управителния съвет на 1 юли 1995 г., показва, че авторите на същата не са спрели с опитите си за разколническа дейност в организацията.

3. С оглед на това Управителният съвет предлага на Върхов[н]ия съюзен съвет /ВСС/ да приложи чл.10, ал. 1, т.2 от Устава на БЗНС "изваждане от състава на ръководен или контролен орган" за проявена дейност, с която се уронва престижът и увреждат интересите на съюза.

4. Управителният съвет предлага на ВКРС да направи предложение, включващо конкретната вина на лицата за такава дейност до заседанието на ВСС.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ, ПРИЕТА НА ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ СЛЕД 27-Я КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА /8-9 АПРИЛ 1995 Г./, ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗШИРЯВАНЕТО И ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОБЩНОСТ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


На своето второ редовно заседание след XXVII конгрес Националният партиен съвет на Радикалдемократическата партия /НПС на РДП/ прие следните решения:

1. След като изслуша подробна информация за политическите контакти на Изпълнителния комитет /ИК/ на РДП за подписаните през месец юни споразумения и конвенции, за извършената организационна дейност, НПС на РДП трябва да направи необходимото за разширяване и обединяване на демократичната общност с оглед на спечелването на изборите за местните органи на властта. Същевременно НПС на РДП приема, че създаването на обединената демократична общност е трайна задача на партията, което изисква утвърждаване на диалогичния стил в общността, възприемане принципите на равнопоставеност между политическите демократични формации. Като партия с високоосъзната либерална политическа култура РДП вижда ролята си на деен създател на този нов дух на толерантност.

2. НПС на РДП препоръчва на всички местни организации да работят за преодоляването на натрупаните в рамките на демократичната общност недоразумения и междуличностни напрежения, като същевременно отстояват достойното място на организацията в регионалния политически живот, включително и чрез лансирането на подходящи личности за предстоящите местни избори. Процедурата и критериите за издигане на кандидатите са приети на извънредния XXVI конгрес на РДП, допълнени и обогатени на Софийската регионална конференция от 1 юли 1995 г. и на днешния НПС и трябва да се прилагат в дух на диалогичност и поетите задължения с подписаните от националното ръководство споразумения. Местните организации остават и достатъчно свободни, за да съобразят политическите си действия с регионалните условия.

3. НПС на РДП остро протестира срещу противоуставните действия на бившия председател Александър Йорданов и на бившия организационен секретар Емил Капудалиев около свикването и провеждането на така нареченото "повторно" или "извънредно" свикване на XXVII конгрес на РДП. Както е добре известно, XXVII конгрес се проведе съгласно всички изисквания на устава и взе своите решения на 8 и 9 април 1995 г. Въпросният акт на двамата господа и групата им е логичен завършек на разколническата им дейност от последните два месеца, като по време на т. нар. конгрес г-н Йорданов си е позволил серия от клеветнически твърдения, включително срещу председател-възстановителката на РДП Елка Константинова, негова преподавателка и защитничка в множество конфликтни ситуации.

Абсурдното свикване на"конгрес", чиито делегати са били групичка хора с неясен мандат на представителство с мотива, че решенията от април са били взети "без кворум", разкрива липсата на всякакво уважение към нормите на демокрацията от Александър Йорданов и неговото обкръжение. НПС на РДП възлага на ИК да направи в съда всички необходими възражения срещу тези противоуставни и недемократични действия. НПС преценява, че изнасянето на факти около нечистите подбуди на тези действия трябва да продължи в партийната преса и всички медии. НПС на РДП обръща внимание на обществеността върху декларацията на ИК за корумпираността на Александър Йорданов като личност и си запазва правото да продължи темата на една от следващите пресконференции на партията.

4. НПС на РДП изразява задоволството си от участието на своите представители в европейските организации, които осигуряват политическата активност на партията в европейския интеграционен процес.

5. НПС на РДП преценява като необходимо преди окончателното издигане на кандидати в местната изпълнителна власт да бъде даден отчет от досегашните й представители и да им бъде направена партийна оценка. В това отношение е преценена като успешна работата на Софийската регионална конференция на РДП, на която се представиха кметските наместници от община "Искър" Лилия Маутнер и на община "Витоша" Петър Илиев.

6. НПС на РДП призовава радикалдемократите от цялата страна да бъдат уверени, че истината за процесите на обособяване на РДП като самостоятелна некомунистическа, либерална формация ще възтържествува. Членовете на ръководството на РДП препоръчват на всички да водят активен организационен и идеен живот, да не вярват на лъжите и инсинуациите.

Нека покажем, че не вярваме на основния принцип на тоталитарната пропаганда за възможността повтаряната стократно лъжа /включително лъжите около XXVII конгрес на РДП/ да стане истина.

7. НПС на РДП призовава местните партийни организации сега, когато РДП е самостоятелна политическа партия в рамките на стремящата се към обединяване демократична общност, когато РДП изпраща своето ясно либерално послание, когато обявява своите либерални гледища и социални проекти, когато декларира намерението си да ги превърне в управленски становища, да привличат множество нови членове - убедени демократи, млади и нови хора или разочаровани от грешките на досегашните демократични формации.

София, 2 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ЧАСТЕН КАПИТАЛ - ПАРТИЙНА ПОЗИЦИЯ. ФРАГМЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА" НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ /1 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Българска партия Либерали /БПЛ/ още от създаването си е последователен и категоричен радетел за формиране, развитие и равнопоставеност на частната собственост в България. Ние, либералите, сме за икономическа политика, която стимулира практичния дух на българина, на неговата предприемчивост и протягаме ръка на националния частен капитал. Националният бизнес е "гръбнак" на държавата и ние работим за това той да успее. Ние смятаме, че в тези трудни времена на промяна националният бизнес /наред с Българската православна църква, президента и българската наука и култура/ е един от стълбовете на българската държавност.

Не става дума за частна инициатива заради самата частна инициатива, за производство заради самото производство. Ние работим и ще работим за създаване на правна, икономическа и социална среда за частен бизнес с модерни и екологично чисти технологии, със съвременни комуникационни информационни инфраструктури, за частен бизнес, който разкрива шансове за младите и образовани българи да се реализират в България. Ние подкрепяме частните производители на конкурентни и безопасни за здравето на хората стоки и услуги.

Вече пет години сме свидетели на изпитанията, на които е подложен националният частен бизнес. Националният частен капитал се формира и функционира в условия за законов вакуум и "шум" в системата на правосъдието, неспокойна и противоречива икономическа среда, тревожна до враждебност социална атмосфера. Политически дейци, партии и движения издигат стена между държавната и частна собственост и превръщат частния предприемач в синоним на престъпник, на човек, който работи с мръсни пари. Политически дейци, проводници на разрушителна за българското стопанство политика, искат да скрият безродното си безотговорно управление зад частни фирми и икономически групировки. Ние обръщаме внимание на българската общественост, че не частните бизнесмени носят вина:
* за това, че бяха приети закони, позволяващи свободно да изтекат капитали зад граница;
* за това, че с лека ръка се закриха министерства и стопански структури и милиарди левове преминаха в частни джобове;
* за това, че бяха прогонени професионалисти от редица държавни предприятия, организации и институции;
* за това, че бяха спекулативно освободени цените, което позволи на много хора с достъп до държавно имущество да го превърнат в лична собственост;
* за корупцията, настанила се трайно в система на държавния апарат и държавната администрация;
* за това, че бе блокирана дейността на специалните служби, прокуратурата и съда.

Българска партия Либерали насърчи с подкрепата си опита за обединяване на български едри предприемачи. Ние виждахме в това възможност за:
* подпомагане и насърчаване развитието на българския индустриален капитал;
* осигуряване на равноправното му участие в приватизационния процес;
* съдействие за лоялна конкуренция и преодоляване на монополизма;
* защита на правата и интересите на българските частни предприемачи пред държавните органи;
* стимулиране на патриотичния ангажимент и националната отговорност на частния капитал.

Ние реагирахме срещу внушенията, че българските предприемачи са против навлизането на чуждия капитал в страната, направени в публикацията на вестник "Файненшъл таймс" и последвалите я материали във "Вашингтон пост" и в "Интернешънъл хералд трибюн", широко огласени в българското медийно пространство. Ние се обявихме за:
* създаване на ясни правила за изграждане на модерна икономика с достойно място на националния частен капитал;
* преференции за частното предприемачество;
* предимство на българския капитал в приватизацията и инвестиционния процес;
* законови гаранции за патриотичния ангажимент на националния капитал.

Българските предприемачи сами стигнаха до това, че са необходими ясни правила за "икономическата игра", и ние ще работим за законовия израз на тази насъщна потребност.

Българска партия Либерали нееднократно прави опити и търси контакти на политическо равнище да защити интересите на националното частно предприемачество. Връзките с партия "Нова България" и опитът за създаване на Либерално-консервативния съюз са доказателство за това. Сега, в рамките на Патриотичния съюз, при действащо политическо споразумение с управляващата Българска социалистическа партия /БСП/ и коалиция и сформирана съвместна работна група пред нас и членовете на Клуб "Стефан Стамболов" се открива възможност за успешно взаимодействие при:
* развитие на партията и изграждане на клуба в организационно и кадрово отношение;
* разработване и пропагандиране на либералните възгледи в един реален и конкретен български народопсихологичен и социален контекст;
* предложения за изменения и допълнения на съществуващи и разработване на нови закони с цел развитие на правната среда на частното предприемачество;
* формиране на мнение и разработване на оценки за предлагани законопроекти;
* укрепване на общественото доверие в частните предприемачи и създаване на благоприятен обществен климат за частния бизнес.

Със съвместни усилия, с последователните си действия можем да допринесем за създаване на ясни правила за частния безнес и да постигнем свобода за националния частен капитал в България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПО ПОВОД НА ОПИТИ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА ПРЕМАХНАТ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ПРАВОТО ИМ НА ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖАВАНЕ.


Конфедеративният съвет на Българската офицерска легия /КфС на БОЛ/ "Раковски" изразява тревога и несъгласие с опитите на някои депутати да премахнат основни социални придобивки на кадровите военнослужещи, предложени от Министерския съвет в проекта за Закон за отбраната и Въоръжените сили /ЗОВС/. Особено опасно според нас е намерението да се премахне или да се изврати смисълът на чл. 194, регламентиращ правото на военнослужещите на професионално сдружаване. КфС смята, че най-изчерпателно това право е формулирано в предложението на народния представител Орлин Драганов, което гласи:

"Чл. 194. В мирно време военнослужещите имат право да се сдружават във военнопрофесионални организации, които, без да нарушават ограниченията на предходния член, да защитават техните права, професионални и социални интереси.

2/ Тези военнопрофесионални организации могат да членуват в международни военнопрофесионални съюзи."

БОЛ "Раковски" уведомява президента на Република България, Комисията по национална сигурност, всички депутати и цялата общественост, че е решена категорично да отстоява правата си, декларирани в Резолюция N. 903 от 1988 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Петгодишната дейност на легията убедително потвърди необходимостта от съществуването на военнопрофесионални организации в България.

КФС оценява като недостойно поведението на бившия началник на Генералния щаб и настоящ депутат Любен Петров, който не за първи път се опитва да зачеркне правото ни да се сдружаваме професионално. Смятаме за излишна и необоснована заплаха преписката, заведена в Прокуратурата на Въоръжените сили, срещу председателя на легията след тъжба на Любен Петров. Позицията, изразена от подп. Фърчилков, относно антилегистката и антисоциалната дейност на депутата Л.Петров, не е лично мнение, а становище на цялата организация, което ще продължим да отстояваме.

Родолюбивото и демократично българско офицерство няма да прости на онези индивиди, които, преследвайки користни лични или групови интереси, ни отдалечават от европейското законодателство и ни тикат обратно към ограниченията на тоталитаризма.

КФС подкрепя идеята да бъде възстановен Инспекторатът на Въоръжените сили и неговите функции да бъдат регламентирани в ЗОВС. Времето и лавината от печални събития след януари 1993 г. потвърдиха необходимостта от инспекторат като орган на законодателната или на изпълнителната власт за граждански контрол над Въоръжените сили, особено в преходен период като сегашния.

КФС настоява пред Министерството на отбраната /МО/ представители на легията да бъдат допуснати в комисиите за договаряне на заплатите в сферата на МО. В момента сме свидетели на абсурдна ситуация: синдикатите да договарят с МО заплатите на кадрови военнослужещи.

Легията настоява органите на МО и на Военната прокуратура да вземат спешни мерки за отнемане на незаконно раздадените военни жилища и имоти, които да бъдат разпределени сред крайно нуждаещите се военнослужещи, а виновните лица да понесат съответната наказателна отговорност.

Поради излизане в запаса на подп. Фърчилков до началото на извънредния конгрес на легия "Раковски" функциите на председател ще бъдат изпълнявани от заместник-председателя подп. Николай Личев. Подп. Асен Фърчилков остава член на националното ръководство.

Извънредният конгрес на БОЛ "Раковски" ще се състои на 30 септември и 1 октомври 1995 г. в София.

КФС предлага на клубовете по свое решение да издигат кандидатурите или да подпомагат независими кандидати от Въоръжените сили в изборите за местни органи на властта.

София, 1 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, БОРБАТА С ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, УТВЪРДЕНА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/. Форумът преизбра Александър Томов за председател на обединението.


Вписването на съвременна България в променящия се свят, при запазване на националното самочувствие и националния интерес - това е смисълът на националната политика на нашата страна. Елемент от тази политика е националната сигурност. За съжаление неопределянето на националните цели и невъзможността политическите сили да се обединят около националната кауза оказват сериозно неблагоприятно въздействие върху националната сигурност.

Гражданското обединение за Републиката /ГОР/ ще работи за създаването на национална стратегия за мястото на България в променящия се свят и за приемането на доктрина за националната сигурност на Република България.

В тази доктрина трябва да се заяви готовността на страната ни за вписване в системата за европейска и евроатлантическа сигурност при отчитане позицията на САЩ, Европейския съюз и Русия и за защита на българските национални интереси. Трябва да бъде заявено ясно и отношението ни към "Партньорство за мир" и чрез парламентарни и правителствени решения да се използва най-пълно възможността за военно, военно-политическо и политическо сътрудничество чрез тази инициатива.

Важен елемент от нашата национална сигурност е състоянието на българската армия и въоръжените сили. В 36-то Народно събрание народните представители на ГОР настояваха за незабавно приемане на Закона за отбраната и Въоръжените сили. Основните принципни въпроси, които трябва да се решат с неговото приемане, са няколко.

Първо. Това е балансът на институциите, ръководещи Въоръжените сили. Трябва ясно, в съответствие с конституцията, да бъдат определени пълномощията на президента като върховен главнокомандващ, Министерския съвет, Министъра на отбраната и началника на Генералния щаб.

Второ. Да се запише ясно, че българската армия не може да се използва за решаването на вътрешнополитически въпроси.

Трето. Да се защитят правата на военнослужещите, като се отдели особено внимание на въвеждане на договорното начало.

Четвърто. Да се регламентира икономическата основа на дейността на българската армия и въоръжените сили. Законът за отбраната и въоръжените сили трябва да стане основа за модернизиране на българската армия, а характеристиката на въоръжените сили трябва да съответства на европейските стандарти в тази област.

Борбата с престъпността като елемент от националната сигурност е един от най-тежките въпроси на българското общество. Криминологическата характеристика на престъпността сочи все по-тревожни тенденции, свързани с увеличаване на относителния дял на насилствената престъпност и на насилието във всички видове престъпност. Освен, това се създава впечатление у гражданите, че държавата е безсилна да защити техния живот и здраве, права и законни интереси. Обикновено борбата с престъпността се разбира само като дейност на органите на МВР и само по преодоляване на последиците, а не по отстраняване на причините.

ГОР смята, че при тази картина на престъпността и при рязко увеличения коефициент на престъпност в сравнение с 1989 година е необходимо:

1/ Да се създаде цялостна система за контрол на престъпността на базата на сериозни криминологически анализи и прогнози. Тези анализи и прогнози да бъдат в основата и на новото законодателство и управленски решения.

2/ Да се създаде ново наказателно законодателство, съответстващо на новия тип обществени отношения. Трябва да продължим да отстояваме своята позиция за приемане на ново наказателно законодателство /Наказателен кодекс/, Наказателно-процесуален кодекс, Закон за изпълнение на наказанията/ при максимален обществен и политически консенсус.

3/ Особено внимание трябва да се отдели на органите за борбата с престъпността /съд, прокуратура, следствие, полиция/ и за деблокиране на наказателното правосъдие. Специално в системата на МВР трябва да се предприемат мерки за подобряване на подбора на служителите, за тяхното обучение в средни и висши учебни заведения, за създаване на атмосфера на невъзможност за използване на противозаконни средства в дейността им.

ГОР смята, че правосъдието сега се осъществява в условията на недовършена реформа на съдебната система. Блокирани са самите институции поради недостатъци в законодателството. Съществува реална опасност от конфронтиране на трите власти - законодателна, изпълнителна и съдебна, както и от конфронтиране на институциите на самата съдебна власт - следствие, съд, прокуратура.

Необходимо е хармонизиране на системата на правосъдието с другите власти и защита на правата на личността чрез правосъдие, а не чрез саморазправа. Особено внимание трябва да се отдели на наказателното правосъдие.

Неспазването на сроковете в наказателния процес, продължаването на следствието за неопределено дълго време, непредаването своевременно на обвиняемия на съд и неналагането навреме на наказанието представляват по същество отказ от правосъдие и грубо нарушаване на Европейските стандарти. Реална борба с престъпността и защита правата на гражданите може да има само при строго спазване на принципите на законността и работеща съдебна система.

Съществува реална опасност от отстъпление от демократичните завоевания на 1990 година в законодателството по посока на норми, типични за периода до 1989 година. Всичко това би било не само връщане назад, а доказателство, че България се отдалечава от европейските и от собствените си демократични стандарти.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ДЕВЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА 39-Я КОНГРЕС /ЮНИ 1992 Г./, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ 40-Я КОНГРЕС /ЮНИ 1994 Г./ И ОТ 41-Я КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /14-16 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


Контролно-ревизионни органи

Чл. 46. Всяка ОбО и МО си избира Контролно-ревизионна комисия /КРК/ в състав от 3 до 5 членове, която е подотчетна на нея.

Чл. 47. КРК извършват следните дейности:
а/ контролират изпълнението на Устава, Програмата и решенията на Конгреса, Националната конференция, НК, ИБ и общото събрание на организацията;
б/ следят за спазването на коректни отношения между партийните членове и съдействат за изглаждането на възникналите разногласия;
в/ наблюдават проявите на партийните представители в органите на местно самоуправление и местната администрация и при нужда сигнализират пред Об.О и МО, а при липса на реакция от тяхна страна - пред ЦКРК;
г/ контролират спазването на Устава при вземане на решение за приемане, отстраняване и изключване на партийни членове;
д/ правят финансова ревизия на ОбК и МК поне един път годишно;
е/ водят книга за протоколните решения и за кореспонденцията си;
ж/ докладват за установени нарушения пред ЦКРК.

Чл. 48. Решенията на КРК се обжалват пред ЦКРК в срок от 14 дни. Срокът за разглеждане на делата от КРК е един месец, а в ЦКРК - три месеца.

Чл. 49 /1/ С мандата на НК Конгресът избира персонално председател на ЦКРК и с обща листа още 14 членове на ЦКРК, получили най-много гласове, измежду които тя избира свой секретар.
/2/ При едновременен избор на кандидати за членове на НК и ЦКРК включването в съответния партиен орган е право на избрания.

Чл. 50. ЦКРК се свиква от председателя или по писмено предложение на една трета от членовете й.

Чл. 51. ЦКРК:
а/ контролира изпълнението на Устава и програмните документи на БСДП от партийните членове; организации и общопартийните органи;
б/ взема решение по дейността на НК за изтеклия период;
в/ при необходимост подготвя мотивиран доклад до НК за разпускане на местни организации и клубове по интереси;
г/ прави предложения пред Конгреса или Националната конференция за отмяна на противоуставни решения на ИБ или на НК;
д/ ЦКРК веднъж в годината извършва ревизия на финансовата дейност на НК и на неговите органи;
е/ годишните разходи на ЦКРК са перо от бюджета на партията.

Чл. 52. Председателят на ЦКРК участва в заседанията на ИБ на БСДП с право на съвещателен глас. В негово отсъствие го замества друг, посочен от него член на ЦКРК.

Чл. 53. Решенията на ЦКРК влизат в действие с приемането им. Те могат да бъдат обжалвани пред Конгреса или Националната конференция.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
05.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Цветанка Любомирова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!