5 юни 1992

София, 5 юни 1992 година
        Брой 109 (639)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ОТКАЗА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН В НОВАТА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНИРАНЕ.


На свое заседание, състояло се на 3 юни 1992 г., Съюзният съвет на Националния професионален съюз (НПС) "Подкрепа" анализира факта на учредяване на нова система за социално партньорство като успех за трипартизма в България, която върви по пътя на цивилизоването на трудовите отношения. Положителни са оценките за конструктивната роля на правителството, на КТ "Подкрепа" и КНСБ при изготвяне на статута за работа на Националната система за социално партньорство.

Членовете на Съюзния съвет, представители на синдикални организации на НПС "Подкрепа" по браншове и по региони остро осъдиха немотивирания отказ на председателя на Националния съвет за социално партньорство да включи сред участниците делегация на НПС "Подкрепа". Обща бе констатацията, че с тоя акт се поставя началото на нова, реална дискриминация не само на НПС "Подкрепа", но и на други синдикални формирования и организации на работодатели, което е в крещящо противоречие с Конституцията на Република България, с променения Кодекс на труда, както и на международните конвенции, по които България е страна.

Отчитайки становищата и решенията на отделните организации, членуващи в НПС "Подкрепа", Съюзният съвет прие на своето заседание следното решение:

1. Уведомява правителството на Република България, че след учредяването на новата Национална система за социално партньорство от работодателите в различните браншове, отрасли и фирми се извършват дискриминационни действия срещу членовете и синдикалните организации на НПС "Подкрепа" в противоречие с действащото трудово законодателство и с трудовите конвенции, по които България е страна. Копие от уведомлението е изпратено и до международните профсъюзни конфедерации, до Международната организация по труда, до Европейския парламент.

2. С оглед лишаването на синдикалните организации на НПС "Подкрепа”, наброяващи 170 хил. души, от законните им права, за защита на трудовите и социалните интереси обявява стачна готовност с начало 4 юни 1992 г. за всички свои структури по браншове и региони.

3. Упълномощава Стачния комитет на НПС "Подкрепа” да изложи пред правителството стачните искания: приемане на регламентирана форма на партниране на НПС ”Подкрепа” с върховния работодател в страната - правителството, както и с останалите организации на работодателите; прекратяване на незаконосъобразните действия на работодателите срещу организациите на профсъюза; решаване на въпросите, свързани с материалната база на НПС "Подкрепа”, за създаване на нормални условия за работа по социалната и синдикалната защита.

Съюзният съвет упълномощава Стачния комитет при отказ на правителството да преговаря по така изложените искания да обяви ефективна стачка в срок две седмици от приемането на това решение, включвайки в стачните действия последователно всички структури на съюза по отрасли и населени места.

София, 3 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА СИНДИКАЛНОТО ИМУЩЕСТВО.


Обществеността в нашата страна възприе с надежди възстановяването на социалното партньорство между правителството, синдикатите и работодателите. Предстоят трудни и важни преговори за постигане на съгласие по редица спорни, но с огромна значимост въпроси на реформата и техните социални последици.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) съзнава своите отговорности като страна в тези отношения и, естествено, държи за същото от своите партньори.

В тази връзка напомняме на правителството, че едно от условията за нашата добронамереност и конструктивност бе и си остава удовлетворителното от синдикална гледна точка приложение на Закона за конфискация в частта му, отнасяща се до имуществото на Българския професионален съюз (БПС) и правоприемника му КНСБ.

Нашите искания към правителството на Република България в тази връзка са ясни и недвусмислени:

1. Конфискуваното от КНСБ имущество е синдикално и трябва да остане такова. Категорично протестираме срещу предоставянето на парчета от това имущество за държавни, общински, партийни и др. нужди и настояваме за обявяването на мораториум върху разграбването и разпиляването на отнетата собственост.

2. КНСБ е за разпределение на цялото конфискувано, а и на допълнително предоставеното от държавата за синдикални нужди имущество, между всички представителни синдикални централи. Принципите и критериите за разпределението да се уточнят по споразумение между синдикатите, като при необходимост се потърси съдействието на международните синдикални организации.

КНСБ заявява, че за постигането на своите искания ще търси солидарност и координация с Конфедерация на труда "Подкрепа”, която е еднакво заинтересована от справедливото решаване на въпроса за синдикалното имущество. Ако поради инерция, предразсъдъци или скрити сметки това се окаже непостижимо, ние си запазваме правото за самостоятелни целесъобразни действия.

София, 4 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА МАКСИМ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ПОВОД НА НЕЗАКОННАТА ОКУПАЦИЯ НА СГРАДАТА НА СВЕТИЯ СИНОД.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

От 31 май 1992 г. сградата на Светия синод на Българската православна църква е завзета по незаконен начин от група лица. Достъпът до нея се препятства и от разположена там охрана от полицейски служители.

Съгласно чл. 10 от Закона за полицията, подчинените Ви служители са длъжни да ни окажат съдействие за влизане в собствената ни сграда, тъй като сме възпрепятствани в изпълнението на служебните си задължения.

По решение на Светия синод настоятелно молим да разпоредите на полицията да изпълни закона.

В противен случай сме принудени да считаме, че приемате като нормални и демократични произвола и беззаконието.

София, 4 юни 1992 г.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД:
        Патриарх Български Максим

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ХРИСТИЯНСКА ПРОСВЕТА "СВ. КИРИЛ ФИЛОСОФ" - ВАРНА, ДО НАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СВЕТИЯ СИНОД НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО ПИМЕН.


ВАШЕ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО,

Имаме високата чест с голяма радост и морално удовлетворение да Ви честитим новата Ви високоотговорна длъжност - наместник-председател на Светия синод на Българската православна църква (БПЦ), и по този случай да Ви отправим нашия нарочен поздрав: "Да ти даде Бог, каквото ти сърце желае и всичките ти намерения да изпълни" (ПС.19:5).

Надяваме се, че под мъдрото ръководство на Ваше Високопреосвещенство наесен ще започне изучаването на вероучение във всички учебни заведения в България и главно, че в един разумен и възможно най-кратък период от време ще бъде свикан Църковно-народен събор, който трябва да избере достоен патриарх, достоен Свети синод, да обнови Устава на БПЦ, за да може националният църковен кораб, поверен в ръцете на опитни капитани, ръководени от изряден устав, да се устреми уверено през бурното житейско море към тихото пристанище на националното спасение.

Като Ви уверяваме в нашите най-добри чувства и готовност за съдействие, целуваме Светата Ви Архипастирска десница и оставаме на Ваше Високопреосвещенство предани в Христа духовни чеда.

София, 3 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА - ПАЗАРДЖИК, ПО ПОВОД НА НЕПРАВОМЕРНО ОТНЕМАНО ИМУЩЕСТВО. Документът е адресиран до Министерския съвет, до президента на Република България, до Централния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Запасното войнство в България има дълга история. Години наред то е провеждало активна дейност в името на националната сигурност и териториалната цялост на страната. Наред с това със средствата на съюза са построени много сгради, почивни станции, домове и други, необходими за неговото развитие, укрепване и за провеждането на разнообразни родолюбива дейност на запасните офицери и сержанти.

До 1948 година съюзът е създал богата материално-техническа база и различни други фондове. След разпускането на Съюза на запасните офицери и подофицери с постановление на Министерския съвет N 10 от 1948 година биват отнети всички сгради и имущество на Съюза на запасното войнство за милиони левове по тогавашния курс.

От две години Съюзът на офицерите и сержантите от запаса (СОСЗ) е възстановен и функционира като правоприемник на законни начала, със свой устав и печатен орган.

Централният съвет на СОСЗ, градският съвет на съюза - София, и редакцията на вестник "Единство" до този момент работят в сградата, находяща се на булевард "Христо Ботев" N 48, която е била предоставена за ползване от Организацията за съдействие на отбраната (ОСО).

След приемане на Закона за реституцията и по силата на отмяната на ПМС N 10 от 1948 година от юридическа гледна точка фактически сградата бе върната на нейния собственик - СОСЗ.

От средствата за масово осведомяване научихме, че бившият министър на отбраната Димитър Луджев е издал заповед N 149/12 май 1992 г., съгласно която на основание на решение на Министерския съвет (МС) предоставя сградата на булевард "Христо Ботев" N 48 в София за ползване от Движението за права и свободи (ДПС).

Офицерите и сержантите от запаса от Пазарджик и Пазарджишкия регион са възмутени. Нас ни очудва как министърът на отбраната се разпорежда с имот, който принадлежи на обществена организация, а съгласно Закона за реституцията това е недопустимо.

Офицерите и сержантите от запаса от Пазарджик и Пазарджишкия регион се обявяват решително против тази заповед на министъра на отбраната, а решението на МС за отнемане сградата на ЦС на съюза, находяща се на булевард "Христо Ботев" N 48, считат за нищожно.

Ние вярваме и се надяваме, че Министерството на отбраната (МО) и МС няма да допуснат тази несправедливост и беззаконие.

Ние очакваме, че МО в лицето на новия министър на отбраната ще ни подкрепи в нашата благородна дейност по родолюбивото възпитание и подпомагане процесите на запазване на гражданския мир в страната, укрепването на демокрацията и защитата на националната сигурност и териториалната цялост на страната.

Ние твърдо държим и настояваме да се спазва законността в страната и да не се допуска да се посяга на нашата собственост.

Ние ЗАЯВЯВАМЕ, че стоим зад Централния съвет на съюза, подкрепяме го безрезервно и ако се наложи, ще предприемем всички допустими от закона действия, за да защитим собствеността на българското запасно войнство.

Пазарджик, 1 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА БЮРОТО ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС, ЧЛЕНУВАЩИ В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА СИНДИКАТА ОТ ДИАЛОГА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО И СИНДИКАТИТЕ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет и до президента на Република България.


Г-Н ПРЕМИЕР,

Ние, работниците и служителите от бюрото за обслужване на дипломатическия корпус, сме членове на Националния професионален съюз (НПС) "Подкрепа", на които уповаваме нашите надежди да бъдат ефективно защитени трудовите ни интереси.

Всеки, който се опитва да извади от равнопоставен диалог тази авторитетна синдикална организация - все едно се опитва по недопустим начин да лиши значителен брой хора от обсега на закрила пред изпълнителната власт - наш работодател. Такъв диалог би бил непълноценен.

Смятаме, че социален диалог се провежда между партньори, които спазват законността в страната. Ето защо настояваме НПС "Подкрепа" да бъде включен в Националния съвет за социално партниране.

Молим да препятствате всеки опит за задоволяване амбициите на някои дейци, които мислят, че са синдикалисти, а с такъв акт доказват антисиндикалната си нагласа.

Ние не искаме да ставаме жертва на политически игри от висок ранг.

София, 1 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (МАРКСИСТИ) ПО ПОВОД НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Във връзка с откритата от г-н Гено Ненчев Влахов процедура за регистрация на Обновена Българска комунистическа партия (ОБКП) по фирмено дело N 3249/1992 г. по описа на Софийски градски съд - I фирмен състав, секретариатите на ЦК на БКП и ЦК на БКП (марксисти) изразяват следното становище:

Политическа партия, чиято регистрация се иска по горепосоченото дело, е "създадена" при грубо нарушение на изискванията по Закона за политическите партии. На първо място за учредяването на ОБКП не е била свикана надлежна учредителна конференция, на която да присъстват повече от петдесет дееспособни български граждани.

Пред съда г-н Гено Ненчев Влахов се опитва да докаже, че учредителна конференция на ОБКП е проведена на 21 декември 1991 година в София. Истината е друга - конференцията на 21 декември 1991 г. не е била свикана като учредителна на ОБКП, а като обединителен конгрес на БКП и БКП (марксисти).

Във връзка със свикването на т.нар. "обединителен конгрес" г-н Влахов е издал Призив от 15 декември 1991 г. и Указания за избиране на делегати и за участие в работата на "обединителния конгрес". В посочените документи г-н Влахов без никакво правно основание си е присвоил длъжността първи секретар на ЦК на БКП. Както тогава, така и до днес на тази длъжност е избран др. Владимир Спасов, а самият Гено Ненчев Влахов е бил изключен от редовете на БКП още на 9 февруари 1991 г. Чрез използваната манипулация г-н Гено Ненчев Влахов е успял да привлече на 21 декември 1991 г. малобройна група изключени членове от БКП и БКП (м).

След като разбират за извършените фалшификации, повечето от тези членове напускат демонстративно конференцията, а в кинозалата на ул. "Позитано" N 20 остават не повече от 25 души лични приятели на г-н Влахов. Тази фактическа обстановка принуждава г-н Влахов да набира писмени доказателства, необходими му при регистрацията не по установения от Закона за политическите партии ред. Софийският градски съд вече за трети път в публично заседание (съдебно) се опитва да възстанови истината около създаването на ОБКП, но това едва ли е възможно, след като повечето писмени доказателства по делото са фалшифицирани.

Във връзка с появилите се напоследък в средствата за масово осведомяване неточни информации за становищата на БКП и БКП (м) и отношението им към регистрацията на ОБКП в нарушение на изискванията на Закона за политическите партии, секретариатите на ЦК на БКП и ЦК на БКП (м) приеха решения, с които се разграничават от стила и метода на г-н Влахов и осъждат опитите му да регистрира като политическа партия ОБКП, което противоречи на изискванията на Закона за политическите партии, и заявяват, че политическите партии следва стриктно да спазват установеното в страната законодателство.

София, 6 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "РАЗМИСЪЛ НА ЕДИН НЕСТАНДАРТЕН ПОЛИТИК" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ИВАН ЛАЗАРОВ.


По въпросите на етиката и естетиката в поведението и лексиката на нашите политици вече доста се говори. Писаха вестници, изказаха се мнения по радиото и телевизията. Аз също искам да кажа няколко думи, да споделя изводи, които ми подсказаха децата, играещи на улицата. Подсказаха ми го по начин, който ме стресна и дълбоко развълнува. До този момент разглеждах изявите на българските политици от гледна точка на това как те се възприемат и тълкуват у нас и в чужбина. Признавам, че не се замислях как те могат да се отразят на бъдещето, т.е. на децата - утрешните български политици, държавници, граждани. А политиците са и педагози, все едно дали го осъзнават или не. Като такива те моделират своите утрешни заместници. Затова тяхната терминология може да бъде остра, саркастична, язвителна, но не пошла и вулгарна. В настоящия момент словестният барут е нужен за други цели - за възпламеняване на съзидателната енергия на народа. Гладен и обезверен, той не се интересува от приказки за сексуалните възможности или аномалии на неговите водачи. Тези словесни тиради му звучат като върховен цинизъм и той съвсем естествено се пита: "Такива хора ли ни управляват?!” Въпросът е съвсем закономерен, защото българинът по природа е целомъдрен. Не обича да разбулва дълбоко интимния си свят и не наднича в леглото на другия. Той не е циник и перверзията му е органически чужда. Затова, господа политици, не му поднасяйте информация от подобно естество. Не му показвайте средния си пръст, защото сред "богатите номенклатурни червени старци" се намират и такива смачкани от възрастта и живота честни човеци (а те са много повече), които наричат политиците учители. За тях "красиви жестове" са израз на бездушен цинизъм. За една държава се съди по уважението към възрастните и по грижите, полагани за децата.

И тъй като стана дума за нравствеността, за етиката в нашия политически живот, то нека спомена и за политиците в расо. Някои от тях си присвоиха правото да ни благославят от екрана - нас и България. Аз съм дълбоко религиозен човек и благословията за мен има стойност, когато се изрича от чисти и извисени люде, иначе звучи като гавра. Виден йеромонах говори за Христос, а се стреми към власт и положение, даже се лансира за епископ. Противоречие между думи и дела будят смут и недоумение, затова все по-често се чуват гласове "и тези са като онези". Демагогията не минава пред гладните.

Няма да говоря повече от името на народа. Никой не ми е дал право. Но като българин, занимаващ се с политика, искам да запитам нашата "обновяваща се" телевизия - кога ще ми даде поне малко работно време? А сега спомням си, че точно срещу 24 май - най-българския празник, както го нарече г-жа Е. Константинова и пожела той да бъде обявен за национален празник, тя - телевизията, излъчи интервю с английския посланик, който говори за демокрация в ... Турция. След това на екрана се показа върволица от хора, отправени към турската граница, след това А. Доган и накрая - джамия в едър план. И всичко това - придружено от съответна музика. А аз, наивникът, помислих, че господин посланикът ще каже няколко добри думи за българската култура (да, но той като всеки дипломат не говори за това, за което не го питат, и премълчава онова, за което го питат).

На другия ден очаквах трицветни знамена и празнични хора. Улиците на София, уви, бяха делнични и пусти. Тук-таме играеха деца. Играеха може би на държави и аз все се надявах, че макар и едно разплакано българче ще напише някъде с тебешир: "ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!".

Надявам се, че църковните отци - служители на един Бог, а сега враждуващи помежду си, ще се смилят над РАЗПЛАКАНА БЪЛГАРИЯ...

Надявам се - АЗ СЪМ ЕДИН НЕСТАНДАРТЕН ПОЛИТИК ТРЕТА ВЪЗРАСТ.

София, 1 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ.


3. ИКОНОМИЧЕСКИ НАСОКИ

Създаване на модерна пазарна икономика на принципа на ефективността, съобразена с природните дадености на страната. Приоритетно развитие на селското стопанство, туризма и леката промишленост, екологично чиста и модерна индустрия.

Ограничаване ролята на държавата в икономиката до ефективния минимум, т.е. тя да изпълнява ролята на координатор и арбитър, а не на непосредствен участник в икономическия процес.

Намаляване на управленския персонал и функциите, които изпълняват държавните органи за управление, като от такива се превърнат в органи за координиране дейността на стопанските субекти.

Законодателни преференции за частната собственост и инициатива.

Антимонополно законодателство, стимулиращо конкуренцията и защитаващо интересите на потребителите.

Създаване на законова основа за улеснения на чуждестранния капитал, съчетани с мерки за защита на националните интереси.

Обособяване на безмитни зони и зони за свободна търговия на територията на страната. Участие в регионални форми на облекчено движение на хора, стоки и капитали с крайна цел включване в икономическата и политическата структура на Обединена Европа.

Модерна данъчна система, събираща до 35 процента от печалбата, стимулираща инвестициите, разходите за научни изследвания, създаване на нови работни места, за спонсориране на културата, благотворителността, спорта и други, съчетана с данъчни облекчения за частната инициатива.

Създаване на данъчна полиция.

Държавно дотиране на фундаменталните научни изследвания.

Заплащане на труда, осигуряващо социалния минимум, без горна граница, според договореностите между работници, синдикати и работодатели.


4. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Модерни форми на пенсионно осигуряване, включващи създаването на пенсионен фонд с участието на работодателите, работниците и държавата.

Преминаване на здравеопазването от дотационен на фондов принцип. Въвеждане на здравноосигурителна система, гарантираща медицинска помощ със съответните облекчения за социално слабите.

Многодетните семейства, самотните майки, децата без родители, хронично болните и инвалидите да получават специална подкрепа от държавата.

Социално нестабилните, безработните, хора без професия да бъдат обект на специални грижи като намиране на работни места, подпомагане при адаптирането им в обществото, улесняване на социалните им контакти.

Освобождаване от данъци на благотворителните организации и фондации.

Облекчено данъчно облагане на фирмите, произвеждащи лекарствени средства и медицинска техника, като същите бъдат задължени да инвестират определен процент от печалбата си в изследователска дейност в областта на здравеопазването. Суми, дарени на такива фирми, да не се облагат с данъци. Да се въведат митнически облекчения при търговията с лекарства и медицинска техника.


5. В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

Държавата да подпомага културата, без да я направлява.

Културата да функционира изцяло на принципите на самоуправлението.

Да се гарантира възможността за безплатно образование във всичките му степени за неплатежоспособни учащи се, постигнали отлични резултати.

Провеждане на образователна реформа, целяща да доближи и в перспектива да изравни нашето образование със световните стандарти.

Защитени със съвременен закон гаранции за авторските и издателските права.


6. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Външната политика да бъде фактор, гарантиращ националната сигурност и суверенитета на България.

Външната политика да бъде водена така, че да стимулира демократичните процеси и осигурява благоприятни условия за икономическия просперитет на страната.

Приоритет на външната ни политика да бъде България да излезе от международната изолация и да заеме достойно място в света.

Външната политика да осигури интегрирането на България в международните и преди всичко в европейските политически и икономически структури.

ХДС ще настоява за външна политика, основаваща се на стратегически баланс в отношенията ни с великите сили.

С външната си политика България да бъде фактор за стабилността на Балканите и да спомага за осъществяването на равнопоставени договорни отношения със съседните страни.

Българските дипломатически представителства и мисиите ни зад граница да защитават реално правата и интересите на българските граждани, временно пребиваващи или живеещи постоянно в съответните страни.


7. ОТНОСНО АРМИЯТА И ПОЛИЦИЯТА

Християндемократическият съюз ще отстоява принципа на национална армия, полиция и специални служби, чиито права и задължения са точно регламентирани от законите.

Служителите в тези институции не трябва да членуват в политически партии и организации, а също така не бива да участват в политически противопоставяния. Това не представлява ограничаване на техните законни избирателни права.

Министрите на отбраната и на вътрешните работи трябва да бъдат цивилни лица.

Българската армия трябва да бъде изградена на принципите на разумната достатъчност и ненападателна стратегия.

Модерна армия, която постепенно и съобразно условията да премине от наборен към професионален принцип на комплектоването на личния състав.

На този етап военната служба да има продължителност дванадесет месеца.

Въвеждане на алтернативна военна служба за граждани, чиито убеждения не им позволяват да носят оръжие.

Професионалните права на служещите в армията, полицията и специалните служби да бъдат защитавани от независими от съответните министерства държавни институции. Работещите в тях да бъдат назначавани от Народното събрание и да бъдат деполитизирани.


8. ОТНОСНО РЕЛИГИЯТА

Пълна свобода на вероизповеданията и религиозната пропаганда, непротиворечаща на общоприетите морални ценности и международните правни норми.

Да бъде въведено вероучение на факултативен принцип в програмите на учебните заведения за ученици над 10-годишна възраст.

Да бъдат възстановени имуществата на религиозните институти в пълен обем.

Законът не бива да ограничава правата на гражданите поради религиозни възгледи.


9. ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

Привеждане на екологичното законодателство в съответствие с международните норми за опазване и възпроизводство на околната среда.

Закриване на екологично вредните производства, като предварително се проучи възможността за трансформиране и откриване на работни места за освободените от съответните вредни дейности хора.

Чрез популяризиране на световния опит и осъществяване на специализирана образователна програма да бъде повишена екологичната култура на българските граждани и особено на подрастващото поколение.

Пълно информиране на населението относно екологичната обстановка и създаването на условия за предотвратяване и бързо отстраняване на последствията от екологични бедствия.

Да бъдат сключени ефективни екологични спогодби със съседните страни и да бъде осигурен строг контрол за изпълнението им.

Запазване и възстановяване на естествените природни дадености и природосъобразното им използване в екологично чисти производства.


10. ОТНОСНО СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА

Мъжът и жената трябва да имат възможност да изберат начин на живот, който да отговаря на техните желания и убеждения.

Християндемократическият съюз счита, че разбирането за равнопоставеност на труда в семейството и извън него е основа за изграждането на семейството като място за лично спокойствие и емоционални връзки, за осъществяване на хармонията между поколенията.

Християндемократическият съюз счита, че трябва да бъде законодателно установено и регламентирано материалното подпомагане на младежта като инвестиция в името на бъдещето на нацията.

Основен участник в процесите на утвърждаване на демокрацията в България е младежта. ХДС счита, че младите хора трябва да имат неотменимото право да търсят нови пътища за развитие.

Да бъде даден шанс на специалистите от младото поколение на българската интелигенция да поемат отговорните постове в управлението на страната, като основни критерии да бъдат единствено компетентността, квалификацията и реалните възможности.

Всички младежки организации, чиито принципи не противоречат на хуманизма, свободното развитие и толерантност, не са основани на комунистически, марксистки и националистични политически идеи, ще бъдат приети за партньори на ХДС.


11. ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНАТА ДЕМОКРАЦИЯ

Християндемократическият съюз е за активизиране на местната демокрация чрез осигуряване на необходимото законодателство, структури на местната държавна администрация и развитие на солидарността на регионалните интереси.

Християндемократическият съюз е за насочване на външнополитическите и външноикономическите контакти към развитие на двустранни и многостранни структури за подпомагане на местната демокрация.

Християндемократическият съюз ще се стреми да подпомага включването на отделните региони от страната в международни програми за развитието на местната демокрация.

София, 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


070. БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА
ПАРТИЯ (БРСДП)


Идеята за възстановяване на създадената на Бузлуджа през 1891 г. Българска работническа социалдемократическа партия възниква сред група съмишленици през април 1990 г. На 4 август 1990 г. в София се свиква и възстановителна конференция. По Закона за политическите партии БРСДП е регистрирана на 13 септември 1990 г. от Софийски градски съд.

Партията се разграничава от всички действия, довели до превръщането на БКП в партия от тоталитарен тип. Тя е лява, демократическа и модерна европейска партия от парламентарен тип.

В изборите за Народно събрание на 13 октомври 1991 г. участва със самостоятелна листа, но не печели депутатски места.

Ръководни органи са Централният комитет и Политическото бюро (Секретариат). Първи секретар на БРСДП е арх. Манол Димитров.

Печатен орган е вестник "Работническо слово", който не излиза поради липса на средства.

Адрес за контакти: София-1373, ж.к. "Западен парк", ул. "Суходолска-2", бл. 32, ап. 5, тел.: 22-81-58.

/Пресслужба "Куриер”/


10:47:28    
05.06.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова   
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!