5 май 1992

София, 5 май 1992 година
        Брой 86 (616)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" НА 28 И 29 МАРТ 1992 Г. В РУСЕ, ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЖИВОТ.


Ние, делегатите на Първия редовен конгрес на Национален професионален съюз (НПС) "Подкрепа", проведен на 28 и 29 март 1992 г. в Русе, сме силно обезпокоени от растящата криминална, стопанска и политическа престъпност в България. Все повече са грабежите, насилванията и убийствата. Все повече предприятия се водят умишлено към фалит с цел по-лесно изкупуване при бъдеща приватизация. В проекта за закон за приватизацията са пропуснати дългогодишни работници и служители на фирми и предприятия, които вече са съкратени. Зачестиха нарушенията на Конституцията, при които се посяга на основни човешки права. При тази нарастваща престъпност не е възможно нашите членове да работят и живеят нормално. Особено тревожно е, че значителна част от престъпленията остават неразкрити или престъпниците са ненаказани. Така не може да продължава, защото е достигната границата на социалния мир.

Ние, делегатите на Първия редовен конгрес на НПС "Подкрепа", декларираме, че е крайно време властимащите да овладеят положението и да въведат ред в страната. Ние предлагаме на председателя на Народното събрание, главния прокурор и председателя на Върховния съд да вземат всички законни мерки за овладяване на положението и намаляване нивото на престъпността до това към 1 януари 1987 година. В случай че те не могат или не искат да сторят това, ние сме готови да предприемем синдикални действия за защита интересите на своите членове и за осигуряване на нормални условия на труд и живот.

Русе, 29 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ ЗА СЛИВАНЕ С БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ НА ОБЕДИНИТЕЛЕН КОНГРЕС НА 1 И 2 МАЙ 1992 Г. В СОФИЯ.


На първи и втори май 1992 година в София се проведе Първият конгрес на Българската работническо-селска партия. Основна задача на конгреса бе сливането на двете партии Българска работническо-селска партия (БРСП) и Българската работническа партия (БРП) в една партия, след което бяха направени изменения и допълнения в Устава на партията.

Единодушно бе решено в бъдеще партията да се казва БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ.

Конгресът избра Национален комитет в състав от 33-ма членове, Председателство в състав от 11 членове. За председател на Националния комитет с пълно болшинство бе избран другарят Чуде Георгиев, досегашен председател на Инициативния комитет на БРП.

София, 4 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ - ДЕКЛАРАЦИЯ (ЧАСТ ПЪРВА) НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ (НДП) ПО ПОВОД НА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 Г. И УЧАСТИЕТО НА ПАРТИЯТА В ТЯХ. Документът е от архива на НДП и се публикува за първи път.


Трите политически документа на НДП: "Докладна записка”, "Фактологичен анализ - декларация" и "Аргументи от мълчанието" до този момент УМИШЛЕНО НЕ ПУБЛИКУВАХМЕ, ЗА ДА НЕ ЗАТРУДНИМ в края на 1991 г. НЕРАВНОПОСТАВЕНОТО НИ ПОЛОЖЕНИЕ в предстоящите президентски избори, а след приключването им СЕ СЪОБРАЗИХМЕ с политическото напрежение в страната, което бе провокирано чрез поставяне ОТНОВО на въпроса за държавната форма на управление и чрез последвалата го миньорска стачка.

София, 23 април 1992 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ ЕКИП НА НДП


*  *  *

ФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ-ДЕКЛАРАЦИЯ

София, 18 октомври 1991 г.

ЗА ВТОРИ ПЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД БЯХА НАЛОЖЕНИ НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ, НАПРАВЛЯВАНИ и КОНТРОЛИРАНИ ИЗБОРИ!... ЗЕМЕДЕЛСКА БЪЛГАРИЯ Е БЕЗ ЗЕМЕДЕЛЦИ-ДЕПУТАТИ в НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ!... НОРМАЛНАТА ПРОПОРЦИОНАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА БЕ УМИШЛЕНО ОСАКАТЕНА ОТ НЕОКОМУНИСТИЧЕСКОТО ВНС!...

"...Целта на един избирателен закон е да създаде ЯСНИ и КОНКРЕТНИ условия за съставянето на един законодателно ДЕЕСПОСОБЕН парламент, а когато е предназначен за избиране на местни органи на управление, той трябва да осигури избора САМО на личности, ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ от избирателите в съответното населено място..." - НДП.

Това наше становище е съобразено и хармонично свързано с конституционните норми на много от държавите, които през настоящето столетие, усъвършенствайки механизма на своите обществено-политически отношения, успяха да утвърдят формата на съвременната парламентарно-демократична система на управление.

Изборите са конкретен израз на ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ и би трябвало резултатите от тях ДА УЗАКОНЯТ ПРАВОТО на независимо, демократично и пълноценно съществуване на всеки отделен индивид или организация.

Ето защо едни избори се приемат, използват и оценяват от западните политици и от великите сили като тест за нивото на цивилизованост на един народ, който е успял ДА ОСМИСЛИ ПОЛИТИКАТА като обективна необходимост и обществена отговорност за своето оцеляване, усъвършенстване и напредък.

Българският народ, излизайки от половинвековната комунистическа диктатура, с отравяно от десетилетия обществено съзнание (още отпреди 9 септември 1944 г. от "сеячите" на социализъм, славянски нихилизъм, социалдемокрация, болшевизъм, анархокомунизъм и други подобни умопомрачаващи идеологии), бе през 1989 г. ИДЕАЛНИЯТ ОБЕКТ за настойчива и неразбираема от обикновения българин комунистическа манипулация, която през изминалите почти 2 години чрез средствата за масова информация успя да му внуши, че той сам, по своя собствена воля ТВОРИ демокрация... Не случайно народът ни е казал: "Който дава парите, той поръчва музиката!"

А заграбените милиарди парични средства, национализираните и присвоени многобройни имоти, икономическата и политическа агентура у нас и зад граница, мощните фирми и банки със солиден основен капитал са собственост ВСЕ ОЩЕ на социалистите и неокомунистите! Така че вече би трябвало да ни е ясно кой у нас поръчва музиката - демокрацията в България!

И през ВТОРИЯ ЕТАП на планирано наложен и направляван от определени политически сили демократичен процес БЪЛГАРИНЪТ БЕ ОТНОВО ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗМАМЕН и ОГРАНИЧЕН от новия избирателен закон (ЗИНПОСК, обн. в ДВ. бр.69 от 22 август 1991 г., изм. и доп., бр. 70 от 27 август 1991 г.), чрез който за ВТОРИ ПЪТ НЕ МУ БЕ ПОЗВОЛЕНО да изрази КАТЕГОРИЧНО волята си!... Да каже твърдо: "Не на комунизма!... Не на социализма!... И не на неокомунизма!"

Политическият екип на Независимата Демократична Партия - НДП, чрез този Фактологичен Анализ - Декларация предоставя на българската и международна общественост политическите си ОЦЕНКИ и ИЗВОДИ както по отношение на избирателния закон, по който бяха проведени вторите неокомунистически избори на 13 октомври 1991 г. така и своите прогнози за това, което ни очаква през следващите 3 месеца.


Г Л А В А   П Ъ Р В А

I. Как Законът за избиране на народни представители, общински съветници и кметове (ЗИНПОСК) предварително легализира интересите на БКП-БСП и отгледаната от нея опозиция и предрешавайки изборните резултати, той, ЗИНПОСК-ът (в комбинация с "приетата” неокомунистическа конституция на 12 юли 1991 г.), осигури една твърде изгодна политическа позиция на българските неокомунисти и "социалисти” в Народното събрание:

1. Чрез произвеждане в ЕДИН ДЕН на два вида избори: за народни представители и за местни органи на управление - за общински съветници и кметове! Този извратен законодателен макиавелизъм ПРИНУДИ българските гласоподаватели ДА ВИСЯТ С ЧАСОВЕ на опашки пред урните, провокирайки в много от тях решението да не участват в изборите.

2. Чрез чл.11 от ЗИНПОСК бе отнето демократичното право на българите, които са били принудени да напуснат Отечеството ни, да участват в изборите. За този член гласуваха общо, без морален и политически ангажимент, депутатите на БСП във ВНС и над 80 от депутатите на СДС! Така че чл.11 от ЗИНПОСК политически изолира от участие в изборите не само над 630 000 българи, напуснали страната през последните 3 г. в най-цветущата и възпроизвеждаща народността ни възраст (между 18 и 50 г.), а чрез него бяха отстранени и постоянно живеещите или работещи в чужбина наши сънародници, от десетилетия прокудени от човеконенавистната и разсипала българската държавност и народ комунистическа идеология и власт.

3. Чрез 4%-ната бариера, комбинирана с приетия изчислителен метод Д’Ондт - ДВ, бр.32 от 4 октомври 1991 г., - бяха преразпределени в полза на БСП(к), СДС и ДПС над 1 300 000 действителни гласове, които отговарят на около 60 депутатски места, спечелени от извънпарламентарните партии и коалиции!... Именно чрез това узаконено преразпределяне бе осакатена нормалната пропорционална избирателна система! А тя конкретно определя, че като се раздели броят на участвалите в изборите гласоподаватели на броя на депутатските места, се получава необходимият брой гласове за избирането на ЕДИН народен представител. Това е принципът, по който се провеждат демократични избори по нормалната пропорционална избирателна система, която осигурява участие в законодателната власт на всяка една политическа организация, ако тя е получила необходимия брой гласове за избирането на ЕДИН народен представител.

Необходимо е да припомним, че БЪЛГАРСКИЯТ ГЛАСОПОДАВАТЕЛ бе умишлено манипулиран посредством същия математически модел Д’Ондт и в проведените през юни 1990 г. избори за ВНС. Тази изчислителна процедура (обн. в ДВ, бр. 46 от 8 юни 1990 г.) бе предложена, защитена и успешно наложена от комунистите чрез "безпартийния” математик Благовест Сендов.

4. Чрез чл.57 от ЗИНПОСК и последвалото го решение на ВНС от 21 август 1991 г. (ДВ, бр.71 - 30 август 1991 г.) бяха информационно облагодетелствани самообявилите са за основни политически сили БСП и СДС. Чрез този член де факто бе обезсмислена претенцията на Закона за равнопоставеност между политическите организации, както и между отделните кандидати за народни представители.

5. Чрез чл.61 и чл.62 от ЗИНПОСК депутатите от ВНС, преследвайки само собствените си теснопартийни интереси, по йезуитски гласуваха при какви условия и как да бъдат отпуснати средствата за финансиране на предизборната кампания на регистрираните от ЦИК за изборите партии, коалиции и независими кандидати, като по този начин те ЗА ВТОРИ ПЪТ финансово малтретираха политическите организации, които нямаха депутати във ВНС.

На базата на споменатите два члена МС издаде пилатовско Решение N 317/16 септември 1991 г., по процедурната сила на което предоставеният краткосрочен безлихвен заем до (?) 300 000 лв. може да се получи в най-добрия случай не по-рано от 12 октомври (събота?...) 1991 г. или в някои от дните след изборите с цената на ипотекирани собствени имоти или с послушание в тъмните коридори на властта. Така ли се прави предизборно финансиране? По въпросите, свързани с предизборното финансиране, Политическият екип на НДП ще публикува ОТДЕЛЕН политически документ.

6. Чрез предоставянето съгл. чл.71 (3) на ЕДНОЦВЕТНИ бюлетини бяха фаворизирани четири организации (БСП, СДС, Либерална партия - Перник, и ПФ "Преображение"), а на всички останали регистрирани за изборите партии и коалиции ЗИНПОСК-ът подхвърли бели бюлетини с някакви си цветни хоризонтални или вертикални ивици, т.е. ЗИНПОСК осъществи политическа сегрегация.

ИЗВОДИ: И през 1991 г., третата година на контролирана и направлявана демокрация, прикритата диктатура, установена от българските неокомунисти и "социалисти", успя отново чрез ЗИНПОСК да продължи политическата стратегия на стария избирателен закон, по който през юни 1990 г. бяха проведени ПЪРВИТЕ неокомунистически (за ВНС) избори. Те не позволиха в България да бъде осъществена необходимата за нашата страна законодателно-творческа дейност на парламента, но успяха като депутати във ВНС да похарчат 50 млн.лв. за своето безрезултатно законодателстване!

С подобна законодателна дейност диктатурите, слизайки от историческата сцена, се стремят да се приспособят към новите обществено-политически условия, без да се лишават от финансово-икономическите си структури. Разделяйки "трите власти" с отгледани от тях агенти и с политически травестити, диктатурите никога не си позволяват да допуснат независими и неконтролирани от тях лица и партии до средствата за масова информация или до държавното управление на страната.

Българските неокомунисти, подчинявайки се на патологичния си стремеж да унищожат реално опозиционните партии, действат като удавници. Те безсъвестно и целенасочено изкористяват, мамят и объркват НАДЕЖДАТА за ДЕМОКРАЦИЯ на народа български, без да ги е грижа за бъдещето му и без страх от Бога, като продължават безнаказано да ограбват и разпродават интересите на страната ни.

Най-ярките доказателства са приемането с шампанско на неокомунистическата конституция и на Закона за земята, чийто Правилник за приложение бе приет едва след 2 месеца, а законът и досега не действа!...

Само политическо безобразие ли са посочените от нас факти, или са все още неосъдено по закон държавно престъпление?!...

Илюзия е да се мисли, че народът ни ще успее да премине през задължителния политически и нравствен катарзис, без да бъдат разгромени фирмената политика и капитал на БСП-БКП и без да бъдат разкрити и отстранени от държавната власт агентите и представителите на фирмите й зад граница!... Само чрез такъв катарзис България може да бъде приета като независима, демократична и равнопоставена държава в семейството на европейските народи, към което чрез духовните си приноси за изграждането на християнската цивилизация ние принадлежим!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПО ПОВОД НА КАДРОВИ ПРОИЗВОЛ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.


Координационният съвет на Българската офицерска легия "Раковски" на заседание в Ямбол заявява, че легията подкрепя служителите от МВР, които връчиха декларация на президента на републиката срещу кадровия произвол в МВР. Отстраняването на държавни служители, непристъпили клетвата си и доказали своята лоялност към демокрацията, създава несигурност сред останалите наши колеги, парализира дейността на редица служби в министерството.

Координационният съвет гласува вот на недоверие на министъра на вътрешните работи Йордан Соколов за необосновани и незаконосъобразни уволнения, за унижаване достойнството на български офицери, за довеждане до състояние на функционална непригодност на службите за вътрешна сигурност, с което се поставя под заплаха социалният мир.

Легията винаги е подкрепяла необходимостта от реформа във Въоръжените сили и първите стъпки на промените. Но сме обезпокоени от липсата на цялостна и точна информация за хода на реформата в Министерството на отбраната, от осъществяването й върху стара законова основа, от многократното пререшаване и решаване "в ход" на съдбовни за армията ни проблеми, от липсата на съпътстваща социална програма, от опитите легията да бъде представена като виновник за неблагополучията във военното ведомство.

Тревожат ни решенията да бъде ограничена свободата на словото по военни въпроси, които не представляват служебна тайна, плановете законодателно да бъде отнето правото на военнослужещите на професионално сдружаване. Все още не са изяснени критериите, по които ще става кадровият подбор на офицерите. Твърде къси са сроковете, които се поставят пред командирите и щабовете за планиране на предислоцирането на цели гарнизони, за щатни и структурни промени. Финансовата несигурност на мащабните промени във Въоръжените сили превръща реформата в тревожен социален експеримент за офицерския състав и в недостатъчно преценен риск за отбраната на страната.

Координационният съвет настоява за спешна среща с Комисията по националната сигурност на Народното събрание и с министъра на отбраната за очертаване на параметрите на сътрудничество. Предлагаме комисията да изиска, да разгледа и да внесе за обсъждане в Народното събрание концепциите за реформите в Министерството на отбраната и в МВР. Без да са приети от парламента, сега тези реформи носят белезите на личен експеримент.

Подчертаваме, че не желаем и няма да допуснем легията да бъде използвана като инструмент за достигане на конюктурни политически цели. Не сме поемали ангажименти към политически личности, нямаме намерение да се месим в структурирането на кабинета.

С подробно становище за промените в "силовите" ведомства ще излезем на Третата национална конференция на легията на 16 май т.г. в Хасково.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА ПО ПОВОД НА МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ.


През последните два месеца и половина в Министерството на външните работи се извършват масови уволнения. Освобождават се специалисти, голяма част от които напълно отговарят на критериите за професионализъм: притежават необходимото образование и ценз, професионален опит, езикова квалификация, при това доказали готовността си да дадат своя принос за изграждането на нова външна политика, способна да защити националните интереси на Република България. Подобен процес се развива и в други държавни учреждения, научни институти, стопански организации и националните средства за масова информация.

Извършва се погром върху българската дипломация, нанася се тежък удар върху националните интереси и нормалното функциониране на държавните институции. В такъв сложен период за страната тези действия са допълнителен фактор за дестабилизиране на социалния.мир, на което ние категорично се противопоставяме.

Оценявайки всичко това, най-меко като безотговорна следва да се окачестви провъзгласената от определени политически среди линия за "социално и политическо ликвидиране" на висококвалфицирани кадри, за чиято подготовка са били необходими дълги години и са били изразходвани значителни средства, получени от българския данъкоплатец.

Освен, че става дума за принципния въпрос за нарушаване на основните човешки права, обществото се лишава от знанията и опита на големи групи специалисти в момент, когато то най-много се нуждае от това.

Водени от разбирането, че в една демократична държава всеки гражданин може и трябва да допринася със своите знания и опит за просперитета на цялото общество, и от желанието да обединим усилията си в името на тези цел, ние, уволнените служители от Министерството на външните работи, решихме да излезем с инициативата за създаването на широко и отворено Сдружение за защита на професионализма.

ЦЕЛИТЕ на това Сдружение са:

1. Категорично противопоставяне, с всички законови средства, на волунтаристичното разрушаване на държавните структури, водещо до тяхната дезорганизация, до заплаха за националната сигурност и нормалното развитие на демократичния процес в Република България.

2. Съхраняване на професионалния потенциал на страната и намиране на възможности за неговото използване чрез най-разнообразни форми и дейности.

3. Оказване на взаимна помощ и съдействие за решаване на социалните проблеми на членуващите в Сдружението, породени от масовите уволнения в държавните учреждения, научни институти, стопански организации и националните средства за масова информация.

Сдружението е отворено за всички професионалисти, независимо от техните политически убеждения, готови да помагат за реализирането на неговите цели и за пълноправното участие на всеки в изграждането на демократична България.

Демокрацията е за всички и се прави от всички!

София, 27 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ВАРНА, ПЛЕВЕН И СТАРА ЗАГОРА ПО ПОВОД НА ЗАКОНОПРОЕКТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


Съветът на ректорите на Медицинските университети в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора прави настоящата декларация по повод проект за Министерско постановление, предложено от Министерство на здравеопазването (M3) относно разделяне на лечебно-диагностичните бази (факултетски болници) от Медицинските университети (МУ) и създаване на система за договаряне и заплащане при използването на болнични бази за обучението на студентите по медицина и стоматология.
Ние сме в недоумение от факта, че проект за подобно постановление, което касае най-жизнения и основен проблем при обучението на нашите студенти, а именно лечебно-диагностичната база, не е предоставен за обсъждане и не е искано становището нито на ректорите и ръководствата на МУ, нито на Висшия медицински съвет - експертно-консултативен орган на MЗ, оторизиран за подобна дейност.

Продължаващият години наред горчив опит на Медицинските университети във Варна и Стара Загора, където съществува подобно разделение, недвусмислено показва неудобствата от подобна двойственост в управлението, отразяваща се в негативни посоки на лечебно-диагностичната дейност и в клиничното обучение на студентите.

Ние сме разтревожени и учудени от публикуваното интервю във вестник "Форум Медикус" с председателя на парламентарната комисия по здравеопазването доц. Карев, който, подкрепяйки недобилия още гражданственост проект, съобщава, че "лечебно-диагностичната дейност, профилактична и научна (?!) дейност, не са предмет на медицинските висши учебни заведения".

Ние декларираме следното:

1. Отделянето на факултетските болници от МУ автоматично ще лиши най-високо квалифицираните специалисти (професори, доценти и асистенти) от възможността да ръководят и пряко да участват в лечебно-диагностичната дейност, от което са заинтересовани всички болни.

2. Горчивият опит на Варна и Стара Загора показва, че провеждането на учебния процес на територията на болнична база, която не е интегрална част от МУ, създава предпоставки за ежедневни конфликтни ситуации.

3. Немислимо е да се говори за каквато и да е научна дейност в клиничните дисциплини на едно висше медицинско заведение, което е лишено от собствена клинична база.

София, 22 април 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ: проф.д-р М.Ганчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФСЪЮЗ "БИЗНЕС" КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОСТОЯННИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И КОНТАКТИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРЕНЧЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Националният профсъюз "Бизнес", воден от разбирането за синдикална солидарност и единодействие, се обръща към Конфедерация на труда "Подкрепа" за установяване на постоянни взаимоотношения и контакти във всички области на профсъюзния живот и действия. Искаме да ви уверим, че Националният профсъюз "Бизнес" е една съвременна синдикална общност, регистрирана и утвърдена през 1990 г., намерила реално подкрепата на над 140 000 привърженици от бизнеса и предприемачеството в областта на туризма, хотелиерството, ресторантите, услугите, кооперациите и столовото хранене.

Нашият профсъюз решително подкрепя демократичното преустройство на страната на основата на пазарните принципи в икономиката. Твърдо заставаме зад инициативния българин, решил да просперира в частния бизнес. Ние сме за пазарни отношения във всички области на стопанството.

Като модерен синдикат нашите методи на действие са преди всичко убежденията и преговорите с всички социални партньори, на основата на действащото законодателство.

Нашето място в тристранното партньорство обективно се налага от защита и представителство на една новосформираща се и с голямо бъдеще част от българското население, което в значителна степен ще даде облика за формиране на средната класа в нашето общество.

Още един път изразяваме уважението си към КТ "Подкрепа" и увереността си за съдействието, което ще ни окажете в социалното партньорство.

София, 24 април 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НП "БИЗНЕС":

А. Чаушев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е приет от Временния инициативен комитет на движението на 24 юли 1990 година в София.


ГЛАВА ПЪРВА
ХАРАКТЕР, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 1. Движението за демокрация и социална справедливост е общонародна патриотична организация, основана на принципите на доброволността, демократичността, хуманността и самоуправлението. Движението е юридически защитена организация, регистрирана съгласно законите в страната. То се представлява от председателя и от секретаря на Националния съвет, а всеки общински комитет - от съответния председател. Социалната база на движението е: работническата класа, селяните, младежта и прогресивната интелигенция. Движението работи съвместно и във взаимодействие с другите обществени организации и движения на договорна основа.

Чл. 2. Целите и задачите на движението са:

Да участва активно в борбата за защита и развитие на демокрацията в НРБ, като координира дейността на своите членове и съмишленици за осъществяване на демократично, хуманно, разумно и цивилизовано общество.

Да защитава личните и обществените интереси, престижа и достойнството на трудещите се в страната, като води безкомпромисна борба против корупцията, престъпността, демагогията, спекулата, лъжата, насилието, разврата, безделието, тунеядството, разхищенията и експлоатацията на човек от човека, против очерталите се в условията на кризата лумпенизация на широки социални слоеве.

Да съдейства на държавните органи и всички други демократични обществени организации и движения за ускорено излизане от кризата с възможно най-малка социална цена.

Съвместно с други обществени организации и движения движението ще се бори за опазване на природата, за чиста и здрава жизнена среда. То счита, че екологичните проблеми може да се решават най-ефективно и трайно със съответни структурни и технологични промени на производството и цялостния живот на хората в страната.

Движението ще полага особени грижи за защита на децата, младежта и социално слабите слоеве от обществото от античовешки и противонародни действия на идеологически и престъпни организации и отделни лица. Ще се бори за осигуряване на необходимите условия за култивиране на човещина, стремеж към повишаване на общата и на професионалната култура и инициативност в борбата за развитие и защита на демокрацията и социалната справедливост в родината ни.

Да води безкомпромисна борба против антинародните сили и прояви, като защитава прогресивните нравствени традиции на народа, неговите исторически и културни ценности, да го приобщава към водещите образци на световната цивилизация.

Да участва със своите най-достойни кандидати в ръководствата на политическите, стопанските, обществените, професионалните и младежките организации и движения. Да сътрудничи със сродни организации и движения от другите страни.


ГЛАВА ВТОРА
ЧЛЕНСТВО В ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 3. В движението за защита на демокрацията и социалната справедливост могат да членуват всички граждани на НРБ, независимо от пол, политическа принадлежност, вероизповедание, които признават устава и програмата на движението. Лица, които са извършили престъпления и аморални деяния, съдени за кражби и злоупотреби, загубили уважението на трудещите се, не се приемат в комитетите (съветите) на движението.

Чл. 4. Всеки член на движението има право:

- да избира и да бъде избиран в ръководните органи на движението;
- да участва в подготовката и дейността по осигуряване целите и задачите на движението;
- да участва в изработването и утвърждаването на политиката, тактиката и стратегията на движението в страната и по места;
- да участва в контролните органи на движението и да критикува слабостите и грешките на ръководните органи на движението и на всички негови членове;
- да получава пълна информация за дейността на движението и да ползва неговата материална база.

Чл. 5. Всеки член на движението е длъжен:

- да спазва изискванията на устава и програмата и другите документи, приети от съответната конференция или събрание;
- да участва активно в дейността на движението по места и в центъра за посгигане целите и задачите на същото;
- да спазва демократичните закони и порядки в страната и обществото, като не допуска действия и прояви, които уронват престижа и достойнството на гражданите;
- да работи активно за развитие и защита на демокрацията и социалната справедливост в нашата страна;
- да бъде положителен пример на околните работници и граждани.

Чл. 6. Приемането на членове на движението става индивидуално и колективно въз основа на писмена или устна молба, при обезателно записване в книгата за членския състав на комитета (съвета).
Движението може да бъде напуснато по собствено желание или по решение на комитета (съвета).

/Пресслужба "Куриер”/

[реклама]

*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


042. ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ”

Клубът е създаден от Независимото сдружение "Екогласност" през март 1990 г. с цел то да бъде представено и да участва в парламентарните избори. Политически клуб "Екогласност" е регистриран в Софийски градски съд на 23 април 1990 г. по Закона за политическите партии.

Основен предмет на дейността на клуба е борбата за съвременно екологично съобразено законодателство, което да осигурява предпазването на гражданите от екологичната безотговорност на правителствени, държавни и частни организации и производствени предприятия. Участието му в политическия живот на страната има амбицията да гарантира ефикасна екологична защита на населението.

В изборите за Велико народносъбрание Политическият клуб "Екогласност" участва с листата на Съюза на демократичните сили и спечели 17 депутатски места. В изборите на 13 октомври 1991 г. участва в коалицията СДС-център и се кандидатира с нейната листа, но не спечели депутатски места. В междуизборните периоди дейността на клуба се осъществява в рамките на Независимото движение "Екогласност" и се ръководи от неговия Управителен съвет с председател Петър Слабаков.

За контакти: тел.: 87-36-57; 44-00-03.

/Пресслужба "Куриер”/


10:45:31
05.05.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!