5 юни 1990

СОФИЯ, 5 ЮНИ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 109 /127/


СОФИЯ, 5 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ".


"ЕКОГЛАСНОСТ" Е ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ, ОБЕДИНЯВАЩО ДОБРОВОЛНО И НЕИНСТИТУЦИОННО УСИЛИЯТА НА ОНЕЗИ ЛИЦА, КОИТО ИЗРАЗЯВАТ СВОЯТА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА И УЧАСТВУВАТ В ИНИЦИАТИВИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО. "ЕКОГЛАСНОСТ" НЯМА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ЕДИНСТВЕНОСТ В КАЧЕСТВОТО СИ НА ОБЩЕСТВЕН ГАРАНТ ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА НАРОДА. ОБВЪРЗАНОСТТА С ЦЕННОСТИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО Е ЕДИНСТВЕНО МОРАЛНА. НЕ СЪЩЕСТВУВА СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, НО ДВИЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ИЗЛЪЧВА ОТ СЕБЕ СИ СДРУЖЕНИЯ, КОИТО ДА ПОЛУЧАВАТ СТАТУТ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ФОРМИРАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНА АТМОСФЕРА И СЪВРЕМЕННО ЕКОЛОГИЧНО СЪЗНАНИЕ, КОЕТО ДА ПРОТИВОДЕЙСТВУВА НА СТАГНИРАЩИЯ МОНОПОЛИЗЪМ И ДЕМОРАЛИЗИРАЩИЯ КОМАНДЕН ЦЕНТРАЛИЗЪМ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЖИВОТА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ.

ЕКОЛОГИЯТА НЕ Е ОТДЕЛНА, ИЗОЛИРАНА ТЕМА. ПРОСЛЕДЕНО ДО СВОИТЕ ЛОГИЧЕСКИ СЛЕДСТВИЯ, ИСКАНЕТО ЗА ЕКОЛОГИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО Е СЪЩЕВРЕМЕННО ПРИЗИВ ЗА КОРЕННИ СОЦИАЛНИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ. ПОНЕЖЕ СМЯТАТ, ЧЕ ПРАВОТО НА ЕКОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ Е ЕДНО ОТ ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА, УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО РАЗГЛЕЖДАТ СВОЯТА ДЕЙНОСТ КАТО АСПЕКТ НА ПО-ШИРОКОТО МАСОВО ДЕМОКРАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР, ЧОВЕШКИ ПРАВА, СВОБОДА И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, КОЕТО ДВИЖЕНИЕ ПОНАСТОЯЩЕМ В НАШАТА СТРАНА Е В СТАДИЯ НА СВОЕТО ФОРМИРАНЕ. КАТО СЕ РЪКОВОДИ ОТ УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ ХУМАНИЗМЪТ, СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ И МИРЪТ СА НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЧЕСКОТО ОЦЕЛЯВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, "ЕКОГЛАСНОСТ" ШЕ ЗАЩИЩАВА ПРАВОТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ДА ОБРАЗУВАТ ДЕМОКРАТИЧНИ СДРУЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ПО СВОЙ ИЗБОР И ЩЕ ПРОТЕСТИРА ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ ТОВА ПРАВО.

СЪЗНАВАЙКИ, ЧЕ СЪВРЕМЕННИЯТ ПРОГРЕС ИМА НЕ САМО ТЕХНИЧЕСКИ, НО И МОРАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРЕДПОЛАГАЩИ БУДНО ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ, УЧАСТНИЦИТЕ В "ЕКОГЛАСНОСТ" ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА ПРЕОБРЪЩАНЕ ПОСОКАТА И ЦЕЛИТЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС: САМОУНИЩОЖИТЕЛНАТА ТЕНДЕНЦИЯ НА БЕЗОГЛЕДЕН РАСТЕЖ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА ОТ ТАКИВА И САМО ТАКИВА ИКОНОМИЧЕСКИ СТЪПКИ, ПРИ КОИТО ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ НЕ СЕ ПРЕВРЪЩА В СРЕДСТВО ЗА НАПРЕДЪКА НА ТЕХНОЛОГИЯТА. "ЕКОГЛАСНОСТ" ЩЕ ПОДДЪРЖА ДАДЕНО ПРОИЗВОДСТВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКО МЕРОПРИЯТИЕ САМО ДОКОЛКОТО ТО НЕ Е ЗА СМЕТКА НА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА.

БЕЗ ДА ОТСТЪПВА ОТ ПРОГРАМНИТЕ СИ ИСКАНИЯ, "ЕКОГЛАСНОСТ” ЩЕ ВЛИЗА В ДИАЛОГ С ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ, ДОКОЛКОТО ПОСЛЕДНИТЕ ПРИЗНАВАТ И ПОДПОМАГАТ ДВИЖЕНИЕТО, БЕЗ ТОВА ДА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЩЕ ИМ ПРИЗНАВА СТАТУТ НА ЧЛЕНОВЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ИЛИ ПРАВО НА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО НЕГОВИТЕ ИНИЦИАТИВИ. ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В "ЕКОГЛАСНОСТ" Е ВАЖНО ДА БЪДАТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО НЕЗАВИСИМИ ОТ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ЗА ДА МОГАТ ПО-ЕФЕКТИВНО ДА ОТСТОЯВАТ СВОИТЕ ПЛУРАЛИСТИЧНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ И ЗА ДА ЗАПАЗЯТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПРЕДЛАГАТ СВОЯ СОБСТВЕНА РАДИКАЛНОДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ПО ВСЕКИ ВЪЗНИКВАЩ ЕКОЛОГИЧЕН ПРОБЛЕМ.

ФАКТЪТ, ЧЕ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ СТРАНИ ВЕЧЕ ЗАПОЧНАХА ДА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАТ СВОЯТА БОРБА, Е ОСНОВАНИЕ ЗА НАДЕЖДА. "ЕКОГЛАСНОСТ" ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОНЕЗИ ЕКОЛОГИЧНИ И ОБЩОДЕМОКРАТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ В ЧУЖБИНА, КОИТО ИМАТ СХОДНИ ПРОГРАМИ, И ЩЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО СВОИ ЕСТЕСТВЕНИ СЪЮЗНИЦИ ТЕЗИ ИЗМЕЖДУ ТЯХ, КОИТО ДЕКЛАРИРАТ СВОЯТА НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ В ТЕХНИТЕ СТРАНИ.

"ЕКОГЛАСНОСТ" ЩЕ ИЗИСКВА СЪДЕЙСТВИЕ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ЗА ДА ПРАВИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ ДОСТОЯНИЕ НА OBЩECTBEHОCTTA. УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ ИЗПОЛЗУВАТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ.

УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЯРВАТ, ЧЕ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ ЩЕ ЗАДЪЛБОЧИ ПРОЦЕСИТЕ НА ГЛАСНОСТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В НАШЕТО ОБЩЕСТВО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X  X  X

СОФИЯ, 5 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТ ОТ МИТИНГА НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА В ГР. РАЗГРАД, ПРОВЕДЕН НА 31 МАЙ 1990 ГОДИНА.


НА 31 МАЙ 1990 ГОД. ОТ 18 ЧАСА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА РАЗГЛАСА НА ПЛОШАД "МОМИНА ЧЕШМА" В РАЗГРАД СЕ ПРОВЕДЕ МИТИНГ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА. СЪЩИЯТ ПРОТЕЧЕ ПРИ ПЪЛЕН РЕД И ОСИГУРЕНО ОТ ДОБРОВОЛНА ОХРАНА И ОРГАНИ НА МВР СПОКОЙСТВИЕ. В КРАЯ НА МИТИНГА НА ТРИБУНАТА НАХЛУХА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДС С РАЗВЕТИ ЗНАМЕНА И ВДИГНАТИ ПРЪСТИ, ВОДЕЩИ СЪС СЕБЕ СИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА Д-Р ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ. ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ГО ЛИЦА БЯХА ОТ МЕСТНИТЕ АКТИВИСТИ НА СДС И ЕДИН ПИЯН ГРАЖДАНИН. БЕЗ ДА ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА БУРНОТО НЕДОВОЛСТВО НА ГРАЖДАНИТЕ И НЕЗАВИСИМО ОТ ОПИТИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР И ОХРАНАТА НА МИТИНГА ДА ПРЕДОТВРАТЯТ ИНЦИДЕНТА, Д-Р ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ СЕ ОПИТА ДА ГОВОРИ. ПО ТОЗИ НАЧИН Г-Н ЖЕЛЕВ ПРОВОКИРА МНОГОХИЛЯДНОТО ГРАЖДАНСТВО, ИЗРАЗЯВАЩО НЕДВУСМИСЛЕНО ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА НЕ ГО СЛУША. НЕГОВИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОВОКИРАХА ТЕЖКА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЯ, ЗАПЛАШВАЩА СПОКОЙСТВИЕТО НА МИТИНГА. НЕПРЕДВИДИМИТЕ ПОСЛЕДИЦИ БЯХА БЛОКИРАНИ БЛАГОДАРЕНИЕ УСИЛИЯТА НА ДОБРОВОЛНАТА НИ ОХРАНА И ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ.

ЕНЕРГИЧНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ГРУБАТА ПРОВОКАЦИЯ И ОЧЕВИДНОТО НАРУШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И НЕЗАЧИТАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА, ПРИЕТА ЕДИНОДУШНО /ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ СДС/, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

ОТ МИТИНГА: ХР. ГЕОРГИЕВ
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ
НА ТРУДА /От/: Д. АРНАУДОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ВТОРА/ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ.


ЧЛ. ТРЕТИ /1/ - СЕДАЛИЩЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА КОМИТЕТА ЗА ЗАШИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ Е ГРАД В.ТЪРНОВО - ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРИЯ, ЗАТОВА КОМИТЕТЪТ СЕ РЕГИСТРИРА ВЪВ В.ТЪРНОВСКИЯ /ОКРЪЖЕН/ СЪД.
/2/ КОМИТЕТЪТ ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА УПРАЖНЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА И МОЖЕ ДА ИМА КЛОНОВЕ ВЪВ ВСИЧКИ ТЕРИТОРИАЛНИ ЕДИНИЦИ, СЪОБРАЗНО ОРГАНИЗАЦИОННАТА СИ СТРУКТУРА.
/3/ ПРЕД СЪДИЛИЩАТА КОМИТЕТЪТ СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, КОЙТО ПО СВОЕ ЖЕЛАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДПОМОГНАТ ОТ ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИТЕТА, А СЪЩО МОЖЕ ДА УПЪЛНОМОЩИ СВОЙ ЗАМЕСТНИК.
/4/ ПРЕДСТАВИТЕЛ И ГОВОРИТЕЛ НА КОМИТЕТА Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МУ ИЛИ ПИСМЕНО НАЗНАЧЕНО И УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ.
ЧЛ. ЧЕТВЪРТИ /1/ КОМИТЕТЪТ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ СЪВМЕСТНО С ДРУГИ РЕЛИГИОЗНИ ДВИЖЕНИЯ И ОБЩНОСТИ, НЕЧЛЕНОВЕ НА КОМИТЕТА, КАКТО И С НЕРЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРУПИ, УВАЖАВАЩИ РЕЛИГИЯТА.

ЧЛ. ПЕТИ /1/ КОМИТЕТЪТ МОЖЕ ДА ИЗДАВА ВЪТРЕШНОВЕДОМСТВЕНА ПЕЧАТНА ПРОДУКЦИЯ СЪОБРАЗНО СВОЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СЪГЛАСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ТАКАВА ПРОДУКЦИЯ.
/2/ КОМИТЕТЪТ МОЖЕ ДА УЧАСТВУВА В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА МУ.

ЧЛ. ШЕСТИ - ПРОМЕНИ В ТОЗИ УСТАВ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОМИТЕТА С РЕШЕНИЕ, ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ.

ЧЛ. СЕДМИ - НЕУРЕДЕНИ В ТОЗИ УСТАВ ПОЛОЖЕНИЯ СЕ УРЕЖДАТ С РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ ВНЕСЕНО ЧРЕЗ НЕГО.

ЧЛ. ОСМИ - КОМИТЕТЪТ СЕ ЛИКВИДИРА ОТ ОС С РЕШЕНИЕ, ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНЕСЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ ЧРЕЗ НЕГО.

ГЛАВА ВТОРА - УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМИТЕТА

ЧЛ. ДЕВЕТИ /1/ - СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ СЕ ГРАДИ ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАТИЗМА, БРАТСТВОТО, ЕДИНОДЕЙСТВИЕТО, КООРДИНИРАНОСТТА, ВЗАИМОПОМОЩТА, КАКТО И ЗАЧИТАНЕ НА МНЕНИЯТА И ПРАВАТА НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ.
/2/ В ЦЯЛАТА СИ ДЕЙНОСТ, УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИТЕТЪТ СЕ РЪКОВОДИ ОТ РЕЛИГИОЗНИТЕ ДОГМИ, КАНОНИ И ОТ ПОЛОЖЕНИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ НА КОМИТЕТА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОБРИТЕ НРАВИ, ЗАКОННОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД.

ЧЛ. ДЕСЕТИ /1/ КОМИТЕТЪТ ИМА СЛЕДНАТА СТРУКТУРА:
А/ ОБЩО СЪБРАНИЕ /ОС/
Б/ ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО /ЦР/
В/ ОБЛАСТНИ КОМИСИИ /ОК/
/2/ КОМИТЕТЪТ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА РАЗЛИЧНИ РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЦЪРКВАТА И ДЕНОМИНАЦИИ В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЧЛЕНОВЕ НА ВСЕОБЩОТО РЕЛИГИОЗНО ДВИЖЕНИЕ "ЕДИНСТВО НА ВЯРВАЩИТЕ" ИЛИ САМО
ДВИЖЕНИЕ "ЕДИНСТВО", КОЕТО Е НЕГОВА СОЦИАЛНА БАЗА И ОБХВАЩА СЪТРУДНИЦИТЕ НА КОМИТЕТА, ОТ ЧИЙТО СЪСТАВ ОС НАБИРА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ. ЕДИНАДЕСЕТИ /1/ ВИСШ ОРГАН НА КОМИТЕТА Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /ОС/, КОЕТО:
А/ ОПРЕДЕЛЯ ОСНОВНИТЕ НАСОКИ НА ДЕЙНОСТТА МУ;
Б/ ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА УСТАВА;
В/ ИЗБИРА ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО;
Г/ ИЗСЛУШВА И ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЦР И ПРАВИ ПРЕЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА МУ:
/2/ ОС СЕ СЪСТОИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦР.
ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ /ОС/ И ДРУГИ ЛИЦА, НАБИРАЩИ СЕ ОТ РЕЛИГИОЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ОС.
/3/ ОС С МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОПРЕДЕЛЯ РЕДА ЗА НАБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ, А СЪЩО И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО ИМ ОТ НЕГОВИЯ СЪСТАВ. ИЗБОРЪТ МОЖЕ ДА СТАНЕ И НЕПРИСЪСТВЕНО /Т.Е. В ОТСЪСТВИЕ НА ЛИЦЕТО/.
/4/ ОС СЕ СВИКВА НА РЕДОВНО ИЛИ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЦР ИЛИ НА ЕДНА ДЕСЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОС. РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ СЕ СВИКВАТ ВЕДНЪЖ НА ДВЕ ГОДИНИ НАЙ-МАЛКО.
/5/ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС СА ЗАКОННИ, АКО ПРИСЪСТВУВАТ НАЙ-МАЛКО 50% ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ, НО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В ТОВА ЧИСЛО ПОЛОВИНАТА ОТ ЦР И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ. АКО В УРЕЧЕНИЯ ЧАС НЕ СЕ ЯВИ НЕОБХОДИМИЯТ БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТЛАГА С 1 ЧАС. АКО И ТОГАВА НЕ СЕ ЯВИ НЕОБХОДИМИЯТ БРОЙ ЧЛЕНОВЕ ЗА МНОЗИНСТВО, СЪБРАНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ НА ЯВИЛИТЕ СЕ ЧЛЕНОВЕ, НО САМО АКО ПРИСЪСТВУВАТ ПОЛОВИНАТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦР И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ.
/6/ РЕШЕНИЯТА НА ОС СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, Т.Е. ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ПРИСЪСТВУВАШИ, ДОКОЛКОТО В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ И ЗАКОНИТЕ НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО МНОЗИНСТВО.
/7/ С МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОС МОЖЕ ДА ОТМЕНИ ВСЯКО РЕШЕНИЕ НА ЦР И ПРЕДИШНО СВОЕ РЕШЕНИЕ.

ЧЛ. ДВАНАДЕСЕТИ /1/ ОС ИЗБИРА ЦР КАТО РЪКОВОДЕН, КООРДИНАЦИОНЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОРГАН НА КОМИТЕТА, КОЙТО РЕШАВА ВСИЧКИ НЕГОВИ ВЪПРОСИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ, КОИТО СА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОС.
/2/ МАНДАТЪТ НА ЦР Е ТРИГОДИШЕН.
/3/ ЗАСЕДАНИЯТА НА ЦР СА ЗАКОННИ, АКО ПРИСЪСТВУВАТ НАЙ-МАЛКО 50% ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ, В ТОВА ЧИСЛО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ. РЕШЕНИЯТА НА ЦР СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.
/4/ ЦР С МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ МОЖЕ ДА КООПТИРА И ИЗВАЖДА ЧЛЕНОВЕ ОТ СЪСТАВА СИ. ИЗБОРЪТ МОЖЕ ДА СТАНЕ И НЕПРИСЪСТВЕНО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 10 - 17 ЮНИ 1990 ГОДИНА.

ЗАКОННОСТ, ДЕМОКРАЦИЯ, НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ И ПРОГРЕС

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ СЕ РОДИ В БОРБАТА СРЕЩУ ТОТАЛИТАРИЗМА И УЧАСТВУВА В ПЪРВИТЕ СВОБОДНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ КАТО МАСОВО НАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАКОННОСТ, ДЕМОКРАЦИЯ, НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОГРЕС. ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА ДЕМОКРАТИЧНА, ПАРЛАМЕНТАРНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА.
ПРОГРАМАТА И УСТАВЪТ НА ДВИЖЕНИЕТО СА ОБЕДИНЯВАЩА И ВДЪХНОВЯВАЩА ПЛАТФОРМА НА УСТРЕМЕНИТЕ КЪМ РАВНОПРАВИЕ, БРАТСКО ДОБРУВАНЕ, РАЗБИРАТЕЛСТВО И БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
ДПС УЧАСТВУВА В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА КАТО ДЕМОКРАТИЧНА НЕЗАВИСИМА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЦЕЛЯЩА ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КАКВАТО И ДА БИЛО ДИСКРИМИНАЦИЯ И ЗА ПЪЛНОТО И БЕЗУСЛОВНО ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА И НА ВСИЧКИ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНО-КУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ.

МАСЛИНОВИТЕ КЛОНКИ В ЕМБЛЕМАТА НА ДПС СА СИМВОЛ НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА. ДВИЖЕНИЕТО Е ЗАЩИТА ЗА СИГУРНОСТТА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА И ЗА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДО И СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЗА ВЕРНОСТТА КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА МИЛАТА НИ РОДИНА - HP БЪЛГАРИЯ.

В ИЗБОРНАТА ЛИСТА НА ДВИЖЕНИЕТО СА ИЗДИГНАТИ ПО ДВЕТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИ - 76 ПО ЕДНОМАНДАТНАТА И 89 ПО МНОГОМАНДАТНАТА - КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ С ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ БЪЛГАРИ, ТУРЦИ, ЦИГАНИ И ДР., МЮСЮЛМАНИ И ХРИСТИЯНИ. В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И МОРАЛЕН ОБЛИК НА НАШИТЕ КАНДИДАТИ ПРЕОБЛАДАВАТ ЧОВЕШКИ ЧЕРТИ КАТО ЧОВЕЧНОСТ, ДОБРОНАМЕРЕНОСТ, ТРУДОЛЮБИЕ И РОДОЛЮБИЕ. ИЗБИРАТЕЛИТЕ ГИ ПОЗНАВАТ КАТО ДОСТОЙНИ ХОРА, ПРИТЕЖАВАЩИ НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА И КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЮРИСТИ, ИКОНОМИСТИ, ФИЛОСОФИ, ЖУРНАЛИСТИ, ЛЕКАРИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ.

КАТО ПАРЛАМЕНТАРИСТИ НА НЕЗАВИСИМО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ ТЕ СЕ АНГАЖИРАТ ДА УЧАСТВАТ В ГРАДИВНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПОЛАГАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ И ЗАКОННИТЕ ОСНОВИ НА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ МЯСТО НА ДПС И НА НЕГОВАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА ЗА СКОРОШНО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЪЛБОКАТА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА КРИЗА, ОБХВАНАЛА ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ.

ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ ОСТАНЕ ДЕМОКРАТИЧНО И НЕЗАВИСИМО И СЛЕД ИЗБОРИТЕ. НЕГОВОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВЛАСТТА И ОПОЗИЦИЯТА, КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ, БЛОКОВЕ И КОАЛИЦИИ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ РЪКОВОДНИТЕ МУ ОРГАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ В СЕБЕ СИ МНОГООБРАЗИЕТО И СПЕЦИФИКАТА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ И РЕЛИГИОЗНО-КУЛТУРНИ ИНТЕРЕСИ И ПОТРЕБНОСТИ НА ОБЩНОСТИТЕ В СТРАНАТА.

СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАКОННИ ГАРАНЦИИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, РАЗРАБОТВАНЕТО НА МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ТЕЗИ ГАРАНЦИИ И ОСИГУРЯВАНЕТО НА УНИВЕРСАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В НАШАТА СТРАНА ОСТАВАТ КАТО ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕЙНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО.

ВЯРНО НА ПРИНЦИПА НА ДЕМОКРАТИЗМА В ОТНОШЕНИЯТА СИ С ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕТО ПОДЧЕРТАВА ОЩЕ ВЕДНЪЖ ПРИВЪРЗАНОСТТА СИ КЪМ ВЗАИМНАТА ТЪРПИМОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ И НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ В МИРНАТА И ЗАКОННА ПРЕДИЗБОРНА НАДПРЕВАРА.

ДВИЖЕНИЕТО СЕ ОБЯВЯВА РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ ИДЕЯТА ЗА АВТОНОМИЯ И ВСЯКАКЪВ СЕПАРАТИЗЪМ, ОТКЪДЕТО И ДА ИДВА ТОЙ.

ДВИЖЕНИЕТО ОСТАВА ВЯРНО НА ПРИНЦИПНАТА СИ ПОСТАНОВКА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА КУЛТУРАТА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ И ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ СВОБОДИ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ. ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА ЗАЩИТЕНО ОТ ЗАКОНА ПРАВО НА САМОСЪЗНАНИЕ НА ВСЯКА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ И НА ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

СЪС СВОЯТА ЦЯЛОСТНА ДЕЙНОСТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА НАСТОЯВА ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КАТО ОЦЕНЯВА ПАРЛАМЕНТАРНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОТЪПКАНОТО ПРАВО НА ЧОВЕКА ЗА СВОБОДЕН ИЗБОР НА ИМЕ КАТО ПЪРВА КРАЧКА В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ. СЪЩЕВРЕМЕННО ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА ОБЛЕКЧЕНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА И ЗА СЪОБРАЗЯВАНЕ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА ИМЕНАТА С ТРАДИЦИИТЕ НА АРАБСКО-ТУРСКАТА ИМЕННА СИСТЕМА, НА КОЯТО СА ЧУЖДИ СЛАВЯНСКИТЕ СУФИКСИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.

ШЕСТО - НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА Е КОНСОЛИДАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ НА ОСНОВАТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЕТНОСИ, ТРАДИЦИИ, КУЛТУРА И ОБИЧАИ.
В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА:

- КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНЕ НА ЛИЧНАТА СВОБОДА НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН;
- ЗАЧИТАНЕ ЛИЧНОТО ДОСТОЙНСТВО НА БЪЛГАРИТЕ СПОРЕД ПРИНЦИПА "РАВЕНСТВО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПОДАНИЦИ ПРЕД ЗАКОНА";
- ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СВОБОДНО ДА ИЗПОВЯДВАТ СВОИТЕ УБЕЖДЕНИЯ, РЕЛИГИЯ И ТРАДИЦИИ, БЕЗ ДА НАКЪРНЯВАТ ЛИЧНАТА СВОБОДА НА ДРУГИ ГРАЖДАНИ;
- СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ИЗДИГАНЕ НА КУЛТУРНИЯ И МОРАЛНИЯ ОБЛИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖЦАНИ - ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА;
- УКРЕПВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО СВЕТА;
- КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ДУХА НА ЕДНА ВЪЗСТАНОВЕНА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ.

СЕДМО - ВЪНШНА ПОЛИТИКА

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА Е ЗАЩИТА НА СУВЕРЕНИТЕТА, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ, НАЦИОНАЛНАТА ОБОСОБЕНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ ПРИ ЗАЧИТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ И СЪГЛАШЕНИЯ НА ПРИНЦИПИТЕ НА МИРНОТО СЪВМЕСТНО СЪЩЕСТВУВАНЕ И МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА:

- ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАЗУМНА И БАЛАНСИРАНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА КЪМ УКРЕПВАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С ВСИЧКИ СТРАНИ ПО СВЕТА НА ОСНОВАТА НА ВЗАИМНОТО РАЗБИРАТЕЛСТВО И ДОВЕРИЕ;
- ПРАВНО РЕГЛАМЕНТИРАНО ВЗАИМНОИЗГОДНО ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ;
- ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ И СЪГЛАШЕНИЯ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА;
- УСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОЛЕЗНИ ПОЛИТИЧЕСКИ, ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ КОНТАКТИ С ОГЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ ЗА НАШАТА СТРАНА ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИ СТРАНИ;
- УСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕСНИ ВРЪЗКИ С КОНСЕРВАТИВНИ И ДРУГИ ПРОГРЕСИВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ, В ЕВРОПА И В СВЕТА С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ ПО ЖИЗНЕНОВАЖНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА В ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТ;
- ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЛКАНСКА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДОБРОВОЛНОСТТА И ВЗАИМНАТА ИЗГОДА.

КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ПРОТИВ ВОЙНАТА И ВЪЗПРИЕМА МИРА КАТО НАЙ-ВИСШЕ БЛАГО В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ И НАРОДИТЕ. ТЯ Е ПРОТИВ РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЕВРОПА И СВЕТА НА ВОЕННИ БЛОКОВЕ И ЗОНИ НА ВЛИЯНИЕ.

КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ПОДКРЕПЯ ДЕЙНОСТТА НА ООН ЗА УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЗАПАЗВАНЕ НА  СВЕТОВНИЯ МИР.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ".

9. ВСЕКИ ЧОВЕК Е РАВНОПРАВНА ЛИЧНОСТ И ДЪЛГ КЪМ НЕЯ НА ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА Е ДА Й ОСИГУРЯТ ДАДЕНИТЕ НА ВСЕКИ ЧОВЕК ОТ БОГА ПО РОЖДЕНИЕ НЕОТМЕНИМИ ЕСТЕСТВЕНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ. ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПРАВАТА Е НЕВЪЗМОЖНО БЕЗ ГАРАНТИРАНЕТО НА РАВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, ЗА    РАВЕН СТАРТ В ЖИВОТА И СВОБОДЕН    ИЗБОР НА ПОПРИЩЕ ЗА ДЕЙНОСТ. ТОВА ИЗИСКВА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВСЕКИ    ЧОВЕК НЕЗАВИСИМО ОТ СОЦИАЛНИЯ МУ ПРОИЗХОД И ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО НЕГОВ ИЗБОР. РЕАЛНА ФИНАНСОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛИЧНОСТНА, СТОПАНСКА ИЛИ ДРУГА ИЗЯВА. ВСЕКИ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАСЪРЧАВАН И ДА МУ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ РЕАЛНИ ПРАВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗЯВА И ПРЕУСПЯВАНЕ В ЕДНО НАПЪЛНО СВОБОДНО ПЛУРАЛИСТИЧНО ОБЩЕСТВО.

10. СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА ЛИЧНОСТТА СА НЕВЪЗМОЖНИ КАКТО БЕЗ ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ НА ТАЗИ ЛИЧНОСТ, ТАКА И БЕЗ СВОБОДАТА, НЕЗАВИСИМОСТТА И БОГАТСТВОТО НА НАРОДА И БЪЛГАРИЯ.

11. НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ” СЧИТА, ЧЕ СЪЩНОСТТА И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ЕДНА СОЦИАЛНА СИСТЕМА НЕ СЕ СВЕЖДА САМО КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО РАВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТ, ЧРЕЗ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИ, А НАЙ-ВЕЧЕ В НАСЪРЧАВАНЕТО НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО - НА ИКОНОМИКАТА, НАУКАТА И КУЛТУРАТА, КОЕТО ДА ДОВЕДЕ ДО БЛАГОДЕНСТВИЕ И БОГАТСТВО НА ОБЩЕСТВОТО. ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В СЪВРЕМЕННОСТТА СЕ ОПИРА ПРЕДИ ВСИЧКО НА ИНТЕЛЕКТА И ТЕХНИЗАЦИЯТА.

12. НАРОДНОЛИБЕРАЛИТЕ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ВИНАГИ СА СЕ ОПИРАЛИ И СА ЦЕНИЛИ КАТО НЕПРЕХОДНИ ЧОВЕШКИ ДОБРОДЕТЕЛИ СВОБОДАТА, ТОЛЕРАНТНОСТТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА, ПАТРИОТИЗМА, ХУМАНИЗМА, РАЦИОНАЛИЗМА, ИНДИВИДУАЛИЗМА И НАРОДОВЛАСТИЕТО.

СВОБОДА, ПАТРИОТИЗЪМ, ПРОСПЕРИТЕТ СА ОСНОВНИТЕ ЖАЛОНИ, ВОДЕЩИ КЪМ ЩАСТИЕТО НА ВСЕКИ ЧОВЕК И ОБЩЕСТВОТО.

ТРЕТО - ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ

13. НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ СИ ПОСТАВЯ ЗА ОСНОВНА ЦЕЛ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВИСОКОРАЗВИТА ИКОНОМИЧЕСКИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ И СТРУКТУРНО МОДЕРНА, БЛАГОДЕНСТВАЩА, ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТА, ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА, СЪЩЕСТВУВАЩА В ЕСТЕСТВЕНИТЕ СИ НАЦИОНАЛНИ ГРАНИЦИ, КОЕТО ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПО МИРЕН ПЪТ ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЕЛА КАТО ДОСТОЕН ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РАВНОПРАВЕН ЧЛЕН.

14. НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ РАТУВА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ НАД ВСИЧКО В ПОЛИТИКАТА И ЩЕ ЗАЩИТАВА БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ЩЕ РАБОТИ ЗА ИЗДИГАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО НА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ.

15. НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ Е ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА СЪС СОЦИАЛНИ ГАРАНЦИИ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ И ТЕХНИЗАЦИЯ. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗА ПОСТОЯННОТО Й ОБНОВЯВАНЕ.

16. НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ ПРИЗНАВА ЧАСТНАТА, КООПЕРАТИВНО-АКЦИОНЕРНАТА И ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И МЕЖДИННИТЕ ИМ ФОРМИ. ЗАСТЪПВА СЕ ЗА НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО ИМ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА.

17. СЪОБРАЗЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СТРУКТУРА НА СТРАНАТА СЪС СУРОВИННИТЕ РЕСУРСИ И РАЗВИТИЕ НА НАУКОЕМКИ, ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ПРОИЗВОДСТВА.

18. НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО В ДУХА НА ПРОТЕКЦИОНИЗМА И ПОКРОВИТЕЛСТВЕНАТА ПОЛИТИКА НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ ЧРЕЗ ОТПУСКАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ, ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, БЕЗПЛАТНИ ДЪРЖАВНИ ЗЕМИ И СГРАДИ, МИТНИЧЕСКА ЗАЩИТА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ОБЛЕКЧЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ НА ЧИСТО ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СФЕРИ КАТО ПРОМИШЛЕНОСТ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ДАНЪЧНО НАТОВАРВАНЕ НА СФЕРИТЕ НА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.

19. КОНТРОЛ НАД ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И НЕДОПУСКАНЕ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В ЕВТИНА НАЕМНА РАБОТНА РЪКА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ. НЕДОПУСКАНЕ РАЗПРОДАЖБАТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ БОГАТСТВО И ИЗНАСЯНЕТО МУ НА БЕЗЦЕНИЦА ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. БЪЛГАРИЯ ЗА СЕБЕ СИ.

20. НЕДОПУСКАНЕ НА ИНФЛАЦИЯ ЧРЕЗ ГАРАНТИРАНЕ НА СПЕСТЯВАНИЯТА В ДСК И БНБ ОТ ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ, КОЕТО ПРИ ТЕНДЕНИЦИЯ КЪМ ИНФЛАЦИОНЕН ПРОЦЕС ВИНАГИ ЩЕ ПРИВЛИЧА И БЛОКИРА СВОБОДНИТЕ ПАРИ, ИЗВАЖДАЙКИ ГИ ОТ ОБРЪЩЕНИЕ.

21. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗЛАТНО ЕКВИВАЛЕНТНО ИНДЕКСОВО СТОЙНОСТНО ИЗРАЖЕНИЕ НА СПЕСТЯВАНИЯТА В ДСК И БНБ, ПЕНСИИТЕ, СТИПЕНДИИТЕ И ДРУГИТЕ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОСИГУРОВКИ КАТО СРЕДСТВО ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ИНФЛАЦИЯ И ГАРАНТИРАНЕ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ.

22. ФЕРМЕРСКА АГРАРНА СИСТЕМА, НЕДОПУСКАЩА ПАРАЗИТНИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЧУЖД ТРУД КАТО АРЕНДА, ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ДР. НЕДОПУСКАНЕ ПУСТЕЕНЕ НА ЗЕМИ, КАКТО И СПЕКУЛА СЪС ЗЕМЯТА.

23. ТЕХНОКРАТИЗЪМ В ИКОНОМИКАТА И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗЯВА НА КОМПЕТЕНТНИ СПЕЦИАЛИСТИ.

24. НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ Е ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ И ИДЕЕН ПЛУРАЛИЗЪМ, ЗА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА ПРИ НЕФОРМАЛНОСТ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

25. НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ Е ЗА РЕПУБЛИКАНСКО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ, СЪЧЕТАВАЩО ПРЕДИМСТВАТА НА ЦЕЛИЯ РЕПУБЛИКАНСКИ ОПИТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.

26. НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ Е ЗА ПЪЛНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ НА:

- ЗАКОНОДАТЕЛНА - ПРИНАДЛЕЖАЩА ПРЯКО НА НАРОДА, ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН И ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНИТЕ ЧРЕЗ СТЪПАЛОВИДЕН РЕФЕРЕНДУМ;
- ИЗПЪЛНИТЕЛНА - С РАЗДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ВОЕННО-ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ХУМАНИТАРНИ, КАТО ЗА ВСЯКА ФУНКЦИЯ ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА БИВАТ ИЗБИРАНИ ОТ НАРОДА, ИЗМЕЖДУ ИМАЩИТЕ СЪОТВЕТНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ;
- СЪДЕБНА - ПОДЧИНЕНА ЕДИНСТВЕНО НА КОНСТИТУЦИЯТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ НЕЗАВИСИМИ СЪДИЛИЩА, СЪСТОЯЩИ СЕ ОТ ИЗБОРНИ СЪДИИ, ВОДЕЩИ ПРОЦЕСА, И КОНКРЕТНО ИЗБРАНИ ПО ЖРЕБИЙ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ПРОИЗНАСЯЩИ СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ. НАЛИЧИЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД;
- КОНТРОЛНА - ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ КОНТРОЛНИ СЪБРАНИЯ И КОМИСИИ, СЪСТАВЕНИ ОТ ГРАЖДАНИ ПО ПРАВО НА ВЪЗРАСТ, УЧАСТИЕТО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН В ТЯХ ДА СТАВА ПЕРИОДИЧНО ЗА КРАТКИ СРОКОВЕ. СИЛИТЕ НА РЕДА И ПРОКУРАТУРАТА СА ОРГАНИ НА КОНТРОЛНАТА ВЛАСТ. КОНТРОЛНАТА ВЛАСТ ОРГАНИЗИРА ИЗБОРИТЕ И ГЛАСУВАНИЯТА, НАЛАГА ВЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

27. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ВЛАСТИ, ТЕХНИТЕ ОРГАНИ И ДЛЪЖНОСТИ НА ИЗБОРНИ НАЧАЛА. ЕДИН МАНДАТ ОТ 3 ГОДИНИ. ДОПУСКАНЕ НА ДВА МАНДАТА МАКСИМУМ ЗА ЕДНО И СЪЩО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА ЕДНА И СЪЩА ДЛЪЖНОСТ.

28. ОСИГУРЯВАНЕ НАРОДНИЯ ХАРАКТЕР НА ВОЙСКАТА.

29. НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ Е ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ВСИЧКИ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ, ПРОВЪЗГЛАСЕНИ ВЪВ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ПРИЕТА ОТ ООН НА 10 ДЕКЕМВРИ 1948 Г., И ПОСЛЕДВАЛИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ХУМАНИТАРНИ ДОГОВОРЕНОСТИ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА. ТЕЗИ ПРАВА ДА СЕ ВПИШАТ В КОНСТИТУЦИЯТА ПРИ ПРЕДВИДЕНИ ЗАКОННИ ГАРАНЦИИ ЗА НАПЪЛНО СВОБОДНОТО ИМ УПРАЖНЯВАНЕ.

30. НЕДОПУСКАНЕ НА НИКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ.
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

16. ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ОБЕДИНЯВАТ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА.

17. ВИСШ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ Е КОНФЕРЕНЦИЯТА, КОЯТО СЕ ПРОВЕЖДА НА ДВЕ ГОДИНИ.
НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ОБСЪЖДАТ ОТЧЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ, РАЗРАБОТВАТ И ПРИЕМАТ ПЛАТФОРМИ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТ РАЗГЛЕЖДА И ДРУГИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, ИЗБИРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ ЗА КОНГРЕСА ИЛИ КОНФЕРЕНЦИЯТА.
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ПРОВЕЖДАТ ПЛЕНУМИ НА ВСЯКО ПОЛУГОДИЕ И СА ДЛЪЖНИ ДА СВИКАТ И ДА ПРОВЕЖДАТ ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, АКО ТОВА СА ПОИСКАЛИ ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. ПРИ ОТКАЗ СЪЩИТЕ ИЗБИРАТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, КОЙТО ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА КОНФЕРЕНЦИЯТА, ЧИИТО РЕШЕНИЯ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕДСТВАВЛЯВА ОРГАНИЗАЦИЯТА ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА Й С ДРУГИ ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РАБОТИ ПО ПЛАН И Е ПОДЧИНЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ.
ОБЩИНСКАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ ПРОВЕЖДА ЗАСЕДАНИЯ ВСЕКИ МЕСЕЦ И ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ ЗА СТРОГО СПАЗВАНЕ НА УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА, РАЗГЛЕЖДА И РЕШАВА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ПО ЖАЛБИТЕ, МОЛБИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК УВЕДОМЯВА ПИСМЕНО ПОДАТЕЛИТЕ ИМ.
РЕДОВНО СЕ ОТЧИТА ПРЕД ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

V. ОБЩОПАРТИЙНИ ОРГАНИ

18. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ПТН Е КОНГРЕСЪТ, КОЙТО СЕ СВИКВА НА ЧЕТИРИ ГОДИНИ, А ДЕЛЕГАТИТЕ МУ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЕ СЪБИРАТ, КОГАТО ИЗЯВЯТ ЖЕЛАНИЕ ПОВЕЧЕТО ОТ ПОЛОВИНАТА И ПОИСКАТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПЛЕНУМ ИЛИ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС. ПРИ ОТКАЗ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ ТЕ ИЗБИРАТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, КОЙТО ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ПЛЕНУМА ИЛИ КОНГРЕСА. ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ СТАВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ЦЯЛАТА ПАРТИЯ.

19. КОНГРЕСЪТ СЕ СВИКВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И СЕ ОБЯВЯВА НАЙ-МАЛКО ДВА МЕСЕЦА ПРЕДВАРИТЕЛНО, А ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ПУБЛИКУВАТ В ПАРТИЙНИЯ ОРГАН "ЗНАМЕ НА ТРУДА" ПРОЕКТОДОКУМЕНТИТЕ ЗА ВСЕНАРОДНО ОБСЪЖДАНЕ.
ДЕЛЕГАТИТЕ СЕ ИЗБИРАТ ПРЯКО ОТ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. БРОЯТ ИМ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПТН.

АКО ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ НЕ СВИКА КОНГРЕСА В ПОСОЧЕНИЯ СРОК, ПАРТИЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИМАТ ПРАВО ДА ПОИСКАТ СВИКВАНЕТО МУ. ПРИ ОТКАЗ ДА СЕ УВАЖИ ИСКАНЕТО ИМ ТЕ ИЗБИРАТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, КОЙТО НАСРОЧВА КОНГРЕСА, ОРГАНИЗИРА ЦЯЛАТА РАБОТА ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСТАВА И ГО ПРОВЕЖДА. РЕШЕНИЯТА МУ СТАВАТ ЗАКОННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ЦЯЛАТА ПАРТИЯ.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПТН, НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА, КОИТО НЕ СА ИЗБРАНИ ЗА ДЕЛЕГАТИ, УЧАСТВАТ В РАБОТАТА НА КОНГРЕСА КАТО ГОСТИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ - ГЕОЛОГИЯ, МЕТАЛУРГИЯ, ХИМИЯ - "ПОДКРЕПА".


РАБОТИМ ПРИ ТВЪРДЕ ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И СОЦИАЛНО-БИТОВО ОСИГУРЯВАНЕ. ЕТО ЗАЩО ПОМОЛИХМЕ ФИРМЕНОТО РЪКОВОДСТВО ДА ЗАПОЧНЕМ ПРЕГОВОРИ ОТНОСНО ПОДОБРЯВАНЕТО УСЛОВИЯТА НА ТРУД, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНАТА СЕДМИЦА И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. ВСИЧКО ТОВА ГАРАНТИРА НАШЕТО ПРАВО НА ТРУД И НАШЕТО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВУВАНЕ, НА НАС И НАШИТЕ СЕМЕЙСТВА.

В ПРЕГОВОРИТЕ, КОИТО ПРОВЕДОХМЕ С РЪКОВОДСТВОТО НА ФИРМА "КРЕМИКОВЦИ”, И ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 5 АПРИЛ 1990 Г. ФИРМАТА СЕ ЗАДЪЛЖИ В ДЕСЕТДНЕВЕН СРОК ДА ВНЕСЕ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА 35-ЧАСОВА РАБОТНА СЕДМИЦА. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ПОЛУЧИХМЕ ОТГОВОР ОТ КОМИТЕТА ПО ТРУДА И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ ЗАКОННОТО НИ ПРАВО НА 35-ЧАСОВА РАБОТНА СЕДМИЦА -П-МО HP.04 09 Н/29 МАЙ 1990 Г.

ТЪЙ КАТО НЕ СРЕЩНАХМЕ КОНСТРУКТИВЕН ПОДХОД ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ЛИЧНО ОТ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ И СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО, СКЛЮЧЕНО МЕЖДУ НАС И РЪКОВОДСТВОТО НА ФИРМА "КРЕМИКОВЦИ", ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НА НАШИТЕ СИНДИКАЛНИ ИНТЕРЕСИ ОСТАНА ЕФЕКТИВНАТА СТАЧКА.

ДАВАЙКИ СИ ЯСНО СМЕТКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАШАТА РАЗРУШЕНА ИКОНОМИКА, РЪКОВОДСТВОТО НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ ПРИ СДЗ-МДК КЪМ ФИРМА "КРЕМИКОВЦИ", ЧЛЕН НА СФ - ГМХ "ПОДКРЕПА" И СЛЕД ОБСЪЖДАНЕ С ЦЕЛИЯ ТРУДОВ КОЛЕКТИВ РЕШИ ДА НЕ СЕ ВЪЗПОЛЗУВА ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕФЕКТИВНА СТАЧКА, А ДА ИЗРАЗИ СВОЯ СОЦИАЛЕН ПРОТЕСТ ЧРЕЗ БЕЗСРОЧНА ГЛАДНА СТАЧКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕД СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ДА ИЗПОЛЗУВАТ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ПЛАТЕНИЯ СИ ГОДИШЕН ОТПУСК. ДЪЛБОКО СМЕ ВЪЗМУТЕНИ ОТ ОТНОШЕНИЕТО НА Г-Н ЛУКАНОВ И НЕГОВОТО ИЗКАЗВАНЕ НА 31 МАЙ 1990 Г. В 9 И 15 Ч. СУТРИНТА ПРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ. ЦИТИРАМЕ:

"АЗ МНОГО ДОБРЕ РАЗБИРАМ, ЧЕ ПРАВИТЕ ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ, НО ПО-СКОРО ПРАВИТЕЛСТВОТО И АЗ ЩЕ СИ ПОДАДЕМ ОСТАВКА, ОТКОЛКОТО ДА СЕ ПОДДАДЕМ НА НАТИСК."

В ПРАВОТО СИ СМЕ ДА ВИ ПОПИТАМЕ, Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ, ЗА КАКВА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ГОВОРИТЕ, СЛЕД КАТО НАШИТЕ ИСКАНИЯ КАСАЯТ САМО И ЕДИНСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА НОРМАЛНИ И ЧОВЕШКИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И СЪЩЕСТВУВАНЕ. НИМА ВИЕ, Г-Н ЛУКАНОВ, И ОГЛАВЯВАНОТО ОТ ВАС ПРАВИТЕЛСТВО СЧИТАТЕ, ЧЕ В КРАЯ НА XX ВЕК ПРАВОТО НА ТРУД И НЕГОВАТА СОЦИАЛНА ЗАЩИТЕНОСТ Е ПОЛИТИЧЕСКА АГИТАЦИЯ.

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ СИНДИКАЛНИ ЦЕНТРАЛИ, В ТОВА ЧИСЛО И СИНДИКАЛНАТА ЦЕНТРАЛА КНСБ, ДА СЕ    ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НАШИТЕ ИСКАНИЯ И БЕЗ ДА ЗАБРАВЯТ СЪСТОЯНИЕТО НА НАШАТА ИКОНОМИКА, СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НАС И НИ ПОДКРЕПЯТ.

СОФИЯ, 31 МАЙ 1990 Г.                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО ОТ ПАРЛАМЕНТАРНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.


НА 25 МАЙ 1990 Г. В РУБРИКАТА "ПРЕДИЗБОРНО СТУДИО" БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТРАЗИ ПРЕДИЗБОРНА СРЕЩА НА БСП, СЪСТОЯЛА СЕ В ДВОРЕЦА НА КУЛТУРАТА.

ПРЕД МНОГОМИЛИОННАТА ТЕЛЕВИЗИОННА АУДИТОРИЯ И ПРЕД ОЧИТЕ НА АКРЕДИТИРАНИТЕ В СТРАНАТА НИ ЧУЖДИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕ ПОКАЗАН ФРАГМЕНТ ОТ ИЗКАЗВАНЕТО НА Г-Н АНЖЕЛ ВАГЕНЩАЙН, ЧЛЕН НА БСП. В ПРОИЗНЕСЕНОТО СЛОВО ТОЙ СИ ПОЗВОЛИ ОБИДНИ, ТЕНДЕНЦИОЗНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОВОКАТИВНИ ИЗРАЗИ ПО АДРЕС НА КИРИЛ ВАРИЙСКИ -КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ В СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА "ОБОРИЩЕ".

ПО ТОЗИ НАЧИН Г-Н ВАГЕНЩАЙН ГРУБО И НЕДОСТОЙНО НАРУШИ ПОДПИСАНОТО "СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НЕНАСИЛИЕ, ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ" - ТОЧКА 9 И ЧЛЕН 3,8 И 13 ОТ "ЕТИЧНИЯ КОДЕКС" НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ, ПОДПИСАН НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА. ПОСОЧЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЗАДЪЛЖВАТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПОЛИТИЧЕСКАТА БОРБА ДА НЕ ЗЛЕПОСТАВЯТ ДРУГИ, ПАРТИИ ИЛИ ЛИЦА, ДА НЕ ОТПРАВЯТ КЪМ ТЯХ ОБИДИ И ОСКРЪБЛЕНИЯ И ДА НЕ ДОПУСКАТ НЕЗАКОННИ И НЕЕТИЧНИ ФОРМИ И НАЧИНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВОЛЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ.

ОБИДНИТЕ ИЗРАЗИ, ОТПРАВЕНИ ПУБЛИЧНО ОТ Г-Н АНЖЕЛ ВАГЕНЩАЙН КЪМ НАШИЯ КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ - ИЗВЕСТНИЯ АКТЬОР КИРИЛ ВАРИЙСКИ, МОГАТ ДА БЪДАТ КВАЛИФИЦИРАНИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ И КАТО НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ.148 АЛ. 1 Т.Т.2 И 4 ВЪВ ВР.С ЧЛ.146 АЛИНЕЯ ПЪРВА ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.

С ОГЛЕД НА ИЗЛОЖЕНОТО НАСТОЯВАМЕ Г-Н АНЖЕЛ ВАГЕНЩАЙН НАЙ-КЪСНО ДО 3 ЮНИ 1990 Г. ПУБЛИЧНО    ДА ПОДНЕСЕ ИЗВИНЕНИЯТА СИ НА Г-Н КИРИЛ ВАРИЙСКИ В СЪЩАТА РУБРИКА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ.
АКО Г-Н ВАГЕНЩАЙН НЕ НАМЕРИ СИЛИ И ДОСТОЙНСТВО ДА СТОРИ    ТОВА, ЩЕ БЪДЕМ ПРИНУДЕНИ ДА ОТТЕГЛИМ ПОДПИСА СИ ПОД СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА НЕНАСИЛИЕ, КОЕТО ЩЕ ОБЯВИМ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

СОФИЯ, 31 МАЙ 1990 Г.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ:    Д-Р ДИМ.ИВАНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПАРТИЙНАТА КОАЛИЦИЯ ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ - "СВОБОДА".


РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЙНАТА КОАЛИЦИЯ ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ КАТЕГОРИЧНО СЕ ДИСТАНЦИРА ОТ САМОВОЛНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ НА Г-Н ОГНЯН ПЪРВАНОВ ЦЕКОВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕНС, ПЪЛНИ С ОСТРИ ПОЛИТИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ ПО АДРЕС НА НЯКОИ ЛИЦА, МЕЖДУ КОИТО И ПО АДРЕС НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СТАНКО ТОДОРОВ.

ПО ТАКА ПРОЧЕТЕНАТА ОТ НЕГО ДЕКЛАРАЦИЯ НЕ СМЕ ПОСТАВИЛИ СВОИТЕ ПОДПИСИ. Г-Н ЦЕКОВ Е ПОСТЪПИЛ СВОЕВОЛНО И НЕЕТИЧНО СПРЯМО РЪКОВОДСТВОТО НА ЕНС, КАТО Е ПОДВЕЛ ОСВЕН ТОВА И Г-Н АНДОН ВЕРГИЕВ И Е ПОЛЗУВАЛ 3 МИНУТИ ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ ЗА ЕНС И ДРУГИ 3 МИНУТИ ЗА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ, В КОЯТО ЧЛЕНУВА ТОЙ И КОЯТО Е СЪСТАВНА ПАРТИЯ В ЕНС.

ЕДИННИЯТ НАРОДЕН СЪЮЗ Е КОАЛИЦИЯ ОТ ТРИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ: БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ И НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР.СЕПТЕМВРИ.

ЗА СТОРЕНОТО СВОЕВОЛИЕ ОТ Г-Н ЦЕКОВ ПРЕДЛАГАМЕ ТОЙ ДА ЗАПЛАТИ 3 МИНУТИ ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ, КАТО НЕПРАВИЛНО ПОЛЗУВАНО ОТ НЕГО ЗА СМЕТКА НА ЕНС ВЪВ ВЕЧЕРНАТА ЕМИСИЯ НА БТ В РУБРИКАТА "ПРЕДИЗБОРНО СТУДИО ЗА МАЛКИТЕ ПАРТИИ".

ПРИ ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ НЕ Е ИЗПОЛЗУВАНО ПОЛАГАЕМОТО СЕ ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ НА ЕНС ЗА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ.

РАЗЧИТАЙКИ, ЧЕ ГОРНОТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ OTCTPAНEHO:

СОФИЯ, 31 МАЙ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЙНАТА КОАЛИЦИЯ ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ "СВОБОДА": ИЛИЯ МИНЕВ

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/