5 март 1990

СОФИЯ, 5 МАРТ 1990 ГОДИНА          БРОЙ 45 /63/
 
     СОФИЯ, 5 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ВТОРА ЧАСТ/ НА  СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/.


     СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КООРДИНИРА УСИЛИЯТА НА СДРУЖЕННИЯТА В БОРБАТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ НА ОСНОВАТА НА ЕДНА ЦЯЛОСТНА ДЕМОКРАТИЧНА ПЛАТФОРМА, КОЯТО Е СЪСТАВЕНА ОТ ТОЧКИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ САМИТЕ УЧРЕДИТЕЛИ. В ПЛАТФОРМАТА ОСВЕН ОБЩИТЕ ИСКАНИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ, МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА, ПРАВОВА ДЪРЖАВА И ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ВЛИЗАТ И СЛЕДНИТЕ ПО-КОНКРЕТНИ  ЦЕЛИ:
     РАВНОПРАВИЕ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ ПРЕД ЗАКОНА: ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА, ДЪРЖАВНА.
     НОВО ТРУДОВО И СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОЕТО ДА ГАРАНТИРА ПРАВОТО НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ НА НЕЗАВИСИМИ ПРОФСЪЮЗИ И СТАЧКА И ДА ЗАЩИТАВА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ.
     ПРОЕКТ ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ НА СТРАНАТА.
     ПРИВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ  С ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ДРУГИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ХЕЛЗИНКСКИЯ ПРОЦЕС.
     ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА И МИЛИЦИЯТА.
     ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА НОВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
     РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ВСИЧКИ НЕЗАКОННО РЕПРЕСИРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА  НА ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ.
     ПЪЛНА АВТОНОМИЯ НА ВУЗ И РЕАЛНО УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ.
     ПРЕМАХВАНЕ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИЯ МОНОПОЛ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА.
     САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ИНСТИТУТИ И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ.
     ПРАВНА И ФИНАНСОВА НЕЗАВИСИМОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСТВАТА.
     ПЪЛНА СВОБОДА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА, СЪБРАНИЯТА И СДРУЖЕНИЯТА.
     КОНСТИТУЦИОННА ГАРАНЦИЯ ЗА РАВНОПРАВИЕ МЕЖДУ АТЕИСТИ И РЕЛИГИОЗНОВЯРВАЩИ И НОВ ДЕМОКРАТИЧЕН ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.
     ЗАКОННО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА СВОБОДНАТА РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ОТ ДЪРЖАВАТА.
     ЗАКРИВАНЕ НА КОМИТЕТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА КЪМ МИНИСТРЕСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ.
     РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА ДА БЪДЕ ПОДЧИНЕНО НА НОРМИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА.
     НОВ ПОДХОД КЪМ ЕТНИЧЕСКИТЕ И РЕЛИГИОЗНИТЕ МАЛЦИНСТВА, СЪОБРАЗЕН С ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
     СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ  Е ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ НЕЗАВИСИМИ СДРУЖЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ, КОИТО СА ГОТОВИ ДА ПРИСЪЕДИНЯТ УСИЛИЯТА СИ В БОРБАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГОРНАТА ПЛАТФОРМА, КАТО РАБОТЯТ ЗА ТОВА САМО С МИРНИ И ЗАКОННИ СРЕДСТВА. ПРИЕМАНЕТО НА НОВИ УЧАСТНИЦИ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СТАВА САМО СЪС СЪГЛАСИЕТО НА НЕГОВИТЕ УЧРЕДИТЕЛИ. В СЪЮЗА НЕ МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ФАШИСТИ, СТАЛИНИСТИ, РАСИСТИ, ШОВИНИСТИ И РЕВАНШИСТИ.
     СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СЕ ОГЛАВЯВА ОТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, СЪСТАВЕН ОТ ПО ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСЯКО СРДУЖЕНИЕ, ЕДИНИЯТ ОТ КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИЛИ СЕКРЕТАРЯТ НА СДРУЖЕНИЕТО.
     В КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ РЕШЕНИЯТА ПО ВАЖНИ ВЪПРОСИ СЕ ВЗЕМАТ С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3, ПО ТЕКУЩИТЕ - С ПРОСТО МНОЗИНСТВО.
     КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР, КОИТО ВОДЯТ ОПЕРАТИВНАТА РАБОТА, И ДВАМА ГОВОРИТЕЛИ, КОИТО ИЗРАЗЯВАТ ОФИЦИАЛНОТО МНЕНИЕ НА СЪВЕТА.
     КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ: ОРГАНИЗИРА МИТИНГИ, "КРЪГЛИ  МАСИ" С ПРАВИТЕЛСТВОТО, ОБЩИ ЛИСТИ ЗА ИЗБОРИ, ПОДНАСЯ ПЕТИЦИИ, ПУБЛИКУВА ДЕКЛАРАЦИИ, СЪЗДАВА СМЕСЕНИ КОМИСИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ  ДОКУМЕНТИ И ДР., БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ИНИЦИАТИВИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ В ТАЗИ ОБЛАСТ.

СОФИЯ, 7 ДЕКЕМВРИ 1989  Г.
                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 
 
                           X   Х   Х
 
     СОФИЯ, 5 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ, АДРЕСИРАНА ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


     ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТАВЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗАЯВЯВАМЕ:
     1. В ТАКА ПРЕДСТАВЕНИЯ СИ ВИД ПРОЕКТЪТ НЕ ОСИГУРЯВА ДЕМОКРАТИЧНОСТ И РАВНОПРАВИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
     2. ТЕНДЕНЦИОЗНО РАЗДЕЛЯ МЮСЮЛМАНИТЕ НА КАТЕГОРИИ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН  ЛИШАВА ЧАСТ ОТ ТЯХ ОТ ПРАВОТО ИМ ДА ВЪЗСТАНОВЯТ НАСИЛСТВЕНО ОТНЕТИТЕ ИМ ИМЕНА ПО ВРЕМЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ.
     3. ПРИ ИЗБОРА НА ИМЕНАТА ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯТ ОКОНЧАНИЯТА "ОВ",  "ЕВ", "ОВА" И "ЕВА", КОЕТО ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ.
     4. ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ТРОМАВИТЕ ПРОЦЕДУРИ И ДА СЕ ДАДЕ ПРАВО НА  ВСЕКИ САМ ДА ИЗБЕРЕ ИМЕТО СИ ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ЛИЦАТА ПО  ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ, КАТО ПРОЦЕДУРАТА ПРОДЪЛЖАВА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ СЕДЕМ ДНИ.
      5. АКО В ПРОЕКТА НЕ СЕ ВКЛЮЧАТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИСКАНИЯ,  НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ЩЕ  ОБЯВИ ОТ 4 ДО 6 МАРТ СИМВОЛИЧНА СТАЧКА, А ОТ 6 МАРТ - ДЕЙСТВИТЕЛНА.

 СОФИЯ, 2 МАРТ 1990 Г.
                                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                         X   X   X

     СОФИЯ, 5 МАРТ -  СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕСКИ КЛУБ, АДРЕСИРАНА ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

    ВСЕИЗВЕСТНО Е, ЧЕ СЕГАШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА Е ТВЪРДЕ НЕБЛАГОПРИЯТНО ОТ ЕКОЛОГИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА. НА МЕСТА Е НАЛИЦЕ КРИЗИСНО СЪСТОЯНИЕ. ПРИЧИНИТЕ СА МНОГО И РАЗНООБРАЗНИ. ДОМИНИРА НЕДОСТАТЪЧНОТО ПОЗНАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ В МИНАЛОТО,
ВПОСЛЕДСТВИЕ ТЯХНОТО СЪЗНАТЕЛНО ИЛИ НЕСЪЗНАТЕЛНО ПОДЦЕНЯВАНЕ, В МНОГО СЛУЧАИ И БЕЗОТГОВОРНО ПРЕНЕБРЕГВАНЕ.
     ПРИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАНАТА ЕКОЛОГИЧНАТА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ ИЛИ НЕ Е ВЗЕМАНА ПОД ВНИМАНИЕ ИЛИ Е СТОЯЛА НА ПОСЛЕДНО МЯСТО. ФРАПИРАЩИ СЛУЧАИ СА ПОСТРОЯВАНЕТО НА МЕТАЛУРГИЧНИЯ КОМБИНАТ"КРЕМИКОВЦИ", ЗАВОДА ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ НЕДАЛЕЧ ОТ АСЕНОВГРАД И
ПЛОВДИВ, ДЕВНЕНСКАТА ДОЛИНА НА ХИМИЯТА И МНОГО ДРУГИ.
     РЕЖИМИТЕ НА РАБОТА "НА ИЗНОСВАНЕ" БЕЗ СВОЕВРЕМЕННО ДА СЕ ОТДЕЛЯТ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИКАТА И ТЕХНОЛОГИЯТА, ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, УВЛЕЧЕНИЕТО ПО ЕНЕРГО И МАТЕРИАЛОЕМКИ ПРОИЗВОДСТВА, НЕДОСТАТЪЧНО КОМПЕТЕНТНО ОБВЪРЗВАНЕ НА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВОТО И ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ГРУБОТО И НЕДАЛНОВИДНО ПРИРОДОПОЛЗВАНЕ, НЕЛОГИЧНОТО ОТ ЕКОЛОГИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА СТРУКТУРИРАНЕ НА МЕСТНАТА И НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА В КРАЯ НА КРАИЩАТА ДОВЕДЕ ДО ДНЕШНОТО ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ. ТОВА  ЗАСЯГА ПРЕДИ ВСИЧКО ХОРАТА ОТ РАЗЛИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА.  НАТРУПАЛИТЕ СЕ ГРЕШКИ И НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТИ ЩЕ ТЕЖАТ ДЪЛГО НА НАШАТА ИКОНОМИКА, НА СТРАНАТА КАТО ЦЯЛО, ВЕЩАЯТ СЕРИОЗНИ СОЦИАЛНИ  ПОСЛЕДИЦИ. ВИНИТЕ СА МНОГО ЧЕСТО АНОНИМНИ. ВЪПРОСЪТ Е КАКВО ДА СЕ ПРАВИ?

    НАЦИОНАЛНИЯТ ЕКОЛОГИЧЕСКИ КЛУБ ПРЕДЛАГА:
    1. ДА СЕ ИЗВЪРШИ ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗО КОМПЕТЕНТНО КОМПЛЕКСНО ПРОУЧВАНЕ, ЗА ДА СЕ ОБРИСУВА ОТ ЕКОЛОГИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА ВЪЗМОЖНО НАЙ-ТОЧНА КАРТИНА НА ОТДЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, НА ОТДЕЛНИТЕ РЕГИОНИ И ОБЩО НА ЦЯЛАТА СТРАНА.
    2. РАЗЛИЧНИТЕ ОБЕКТИ ДА СЕ КАТЕГОРИЗИРАТ КАТО:
     А/ ИЗПРАВНИ В ЕКОЛОГИЧНО ОТНОШЕНИЕ.
     Б/ ПОПРАВИМИ: ПРИ НАЛИЧИЕ НА СЪОТВЕТНИ ПРОЕКТИ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ДА СЕ ЗАДЕЛЯТ СРЕДСТВА И НЕЗАБАВНО ДА СЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВРЕДНОСТИТЕ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ БЪРЗО ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ СЪОТВЕТНИ ИНЖЕНЕРНИ ПРОЕКТИ.
     Г/ПОДЛЕЖАЩИ НА НЕЗАБАВНО ИЛИ БЪРЗО СПИРАНЕ.
     ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА ПЪРВО МЯСТО СТОИ ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО И ГРИЖИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ СЪТРЕСЕНИЯ.
    3. ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ДА СЕ ИЗГОТВЯТ РЕГИОНАЛНИ И ОБЩОНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ, КОЯТО ДА ОБХВАЩА:
     А/ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ
     Б/ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И МОРАЛНО- СИХОЛОГИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ.
     ИМА СЕ ПРЕДВИД:
     - ЛИКВИДИРАНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ ПО ОПРЕДЕЛЕН НАЧИН НА ИМУЩЕСТВОТО НА СПРЕНИТЕ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЕКТИ. ТАМ, КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО ДА  СЕ ЗАПОЧНАТ НОВИ ПРОИЗВОДСТВА. ДА СЕ ИЗГОТВЯТ И РЕАЛИЗИРАТ КОМПЕНСАЦИОННИ ПРОГРАМИ.
     - ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА РАБОТНАТА СИЛА. СЪЗДАВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА ЧРЕЗ РАЗГРЪЩАНЕ НА КОЛЕКТИВНА И ЧАСТНА ИНИЦИАТИВА.
     - ЕК0Л0ГИЗАЦИЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ.  ДА СЕ ДАВА ПРЕДИМСТВО НА ТЕЗИ, НАСОЧЕНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА.
     - ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЕКТИ.
     - ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
     - ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ  ЗНАНИЯ, НА ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И КУЛТУРА В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.
     - ПО-ТЯСНО ОБВЪРЗВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА.
     НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЧАКА ИЗГОТВЯНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ПРОГРАМИ. ТАМ, КЪДЕТО ИМА ГОТОВНОСТ, МАКАР И ФРАГМЕНТАРНО И СЪС СЪОТВЕТЕН РИСК, Е НУЖНО НЕЗАБАВНО ДА СЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. ВСЪЩНОСТ НА НЯКОИ МЕСТА ВЕЧЕ СЕ ДЕЙСТВУВА.
    4. ПАРАЛЕЛНО С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ МЕРКИ В РЕЗУЛТАТ НА ВСЕОБХВАТНИ И КОМПЛЕКСНИ ПРОУЧВАНИЯ ДА СЕ СЪЗДАДАТ ЕКОЛОГОИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ МОДЕЛИ НА ОТДЕЛНИТЕ ОБЩИНИ, РЕГИОНИ И НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И СТРАНАТА НИ КАТО ЦЯЛО ЗА ОБЩО ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО, ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДНО И ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО.
    5. ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧЕСКА ПРОГРАМА И ЕКОЛОГОИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН МОДЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ. СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ НА:
     А/ ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
     Б/ МЕТАЛУРГИЯТА
     В/ ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
     Г/ ЕНЕРГЕТИКАТА
     Д/ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
     Е/ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
    6. ПРИЗОВАВАМЕ НА ОСНОВАТА НА ПРИНЦИПИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕСКИ КЛУБ: КОМПЕТЕНТНОСТ, ДОБРОСЪВЕСТНОСТ, ДОБРОНАМЕРЕНОСТ И ГЛАСНОСТ, ДА СЕ ОБЕДИНЯТ УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ  ХОРА С ДОБРА ВОЛЯ В НАШАТА СТРАНА. АКТИВИСТИТЕ НА НЕК ДА РАЗГЪРНАТИ ИНИЦИАТИВИ И ДА ДАДАТ ПРИМЕР.
    СЪОБРАЗНО СВОЯТА КОМПЕТЕНТНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ В РАЗЛИЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ И ТЕХНИТЕ АСПЕКТИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ:
    А/ НАУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА:  БАН, ДРУГИТЕ АКАДЕМИИ, ВУЗ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ И РАЗВОЙНИТЕ ЗВЕНА КЪМ
ВЕДОМСТВАТА, ФИРМИТЕ, ОБЕДИНЕНИЯТА, ПРЕДПРИЯТИЯТА И ПР.
    Б/ ТВОРЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ФНТД, СНР, РАЗЛИЧНИТЕ ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ, ДРУЖЕСТВА, КЛУБОВЕ И ДР.
    В/ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ И ОБЕДИНЕНИЯ.
    Г/ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, СЪЮЗИ, ОБЕДИНЕНИЯ И ДР.
    Д/ МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ.
    ПРИКАНВАТ СЕ СРЕДСТВАТА ЗА ШИРОКО ОСВЕДОМЯВАНЕ ДА ПОДКРЕПЯТ ТЕЗИ ИНИЦИАТИВИ.
    НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ СЪСТАВ ДА РЪКОВОДЯТ И КООРДИНИРАТ СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ.
    НЕКА ВСИЧКИ С ВЪЗВИШЕНИ ПАТРИОТИЧНИ ЧУВСТВА ДА СЕ ПРОНИКНЕМ ОТ СЪЗНАНИЕТО, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАДИ ЕДНА НОВА БЪЛГАРИЯ, В КОЯТО СВОБОДНО, С ДОСТОЙНСТВО И В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА ЩЕ ЖИВЕЯТ ДНЕШНИТЕ И УТРЕШНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПОКОЛЕНИЯ. ЗАДАЧАТА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНА, НУЖНА Е ДОБРА И СИЛНА ВОЛЯ. НИЕ ДРУГ ИЗХОД НЯМАМЕ. ЕДИНСТВЕНИЯТ ШАНС СА НАШИТЕ ОБЩИ УСИЛИЯ.

СОФИЯ, ФЕВРУАРИ 1990 Г.                   /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/

                           Х   Х   Х

     СОФИЯ, 5 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ.
 
     II.  СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРТИЯТА:

     14.  ОСНОВНИЯТ ПРИНЦИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПСД Е ФЕДЕРАТИВНИЯТ.
     а/ ПАРТИЯТА СЕ ГРАДИ ВЪРХУ ОСНОВАТА НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИЗНАК ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ;
     б/ ПАРТИЙНИТЕ ГРУПИ СЕ ОБЕДИНЯВАТ В ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ;
     в/ ВИСШ ОРГАН НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
     15. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ, КОЙТО ИЗПЪЛНЯВА НЕГОВИТЕ РЕШЕНИЯ. ТЕ СЕ ВЗЕМАТ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ И СЕ СЧИТАТ ЗА ВАЛИДНИ ПРИ МНОЗИНСТВО 2/3 ПРИ ПРИСЪСТВИЕ НАЙ-МАЛКО НА 80 ПРОЦЕНТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ.
     16. РЕШЕНИЯТА НА ВСИЧКИ НИВА ДА СЕ ВЗЕМАТ С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ПРИ ПРИСЪСТВИЕ НАЙ-МАЛКО НА 80 ПРОЦЕНТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ.
     17. ИЗБИРАНЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ СЕ ИЗВЪРШВА С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ. КАНДИДАТИТЕ ПРЕДСТАВЯТ ПООТДЕЛНО СВОИТЕ ПЛАТФОРМИ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА ИМА НЕОГРАНИЧЕНОТО ПРАВО ДА ПОДКРЕПЯ ИЛИ ОТХВЪРЛЯ КАНДИДАТИТЕ, ДА  ПРЕДЛАГА СЕБЕ СИ ИЛИ НЯКОЙ ДРУГ, ИЛИ ДА ИСКА ОТВОДА НА ВЕЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ. ЗА ИЗБРАН СЕ СЧИТА ОНЗИ КАНДИДАТ, КОЙТО ПОЛУЧИ НАЙ-МАЛКО 50 0/0 ПЛЮС 1 ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА
ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ. ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРИЕМА ЗА УСТАВНО, АКО ПРИСЪСТВУВАТ НАЙ-МАЛКО 80 0/0 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ.
      ГЛАСУВАНЕТО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ СЕ ИЗВЪРШВА ТАЙНО ИЛИ ЯВНО В ЗАВИСИМОСТ ОТ РЕШЕНИЕТО НА СЪБРАНИЕТО.
     18. АКО КАНДИДАТИТЕ ЗА ЕДНО МЯСТО СА ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА СЕ ПРИЛАГА ПРИНЦИПЪТ НА ПОСТЕПЕННОТО ОТПАДАНЕ ДОКАТО ОСТАНАТ САМО ДВАМА.
     ТАЗИ ПРОЦЕДУРА Е ВАЖНА ПРИ ИЗБОРА НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ ОТ ВСИЧКИ РАВНИЩА. ВСЕКИ ИЗБИРАТЕЛ НОСИ МОРАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО.
     19. ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ СЕ ИЗБИРАТ ЗА МАНДАТ ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ, НО ЗА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МАНДАТА. ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МАНДАТИТЕ, ИЗБРАНИТЕ ПРЕДСТАВЯТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ИМОТНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ.
     20. ВИСШ ОРГАН НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ Е КОНГРЕСЪТ, КОЙТО СЕ СВИКВА ВЕДНЪЖ НА ЧЕТИРИ ГОДИНИ. ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС МОЖЕ ДА  СЕ  СВИКА ПРИ СЛОЖНА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ОБСТАНОВКА ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА НАЙ-МАЛКО 30 0/0 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ. НАСРОЧВАНЕТО НА КОНГРЕСА И ОБЯВЯВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ МУ РЕД ДА СТАВА НАЙ-МАЛКО ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО МУ.
     21. КОНГРЕСЪТ СЕ ПРИЕМА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЕН, АКО НА НЕГО ПРИСЪСТВУВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОВЕЧЕ  ОТ 70 0/0  ОТ ЧЛНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА. ТЯХНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ СТАВА НА ПРОПОРЦИОНАЛЕН ПРИНЦИП, Т.Е. СЪОБРАЗНО БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ В ДАДЕНА  ОБЛАСТ /ОКРЪГ/.
     22. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НАЦИОНАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НЕ СВИКА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС, СЪГЛАСНО ИСКАНЕТО НА 30 0/0 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА, МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБРАЗУВАН НОВ НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ С ПРАВО ДА СВИКА КОНГРЕС.
     23. КОНГРЕСЪТ ИЗПЪЛНЯВА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:
     а/ ОДОБРЯВА ОТЧЕТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ И НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ;
     б/ ОБСЪЖДА, ДОПЪЛВА ИЛИ ИЗМЕНЯ ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА ПАРТИЯТА;
     в/ ОПРЕДЕЛЯ СТРАТЕГИЯТА В ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА ВЪВ ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА;
     г/ ИЗБИРА НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ И НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ И ОПРЕДЕЛЯ ТЕХНИЯ БРОЙ;
     д/ В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ, ДОБРОВОЛНО ИЗЛИЗАНЕ ИЛИ ПРИ КОМПРОМЕТИРАНЕ НА НЯКОЙ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ИЛИ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ, ТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ПРИВЛЕКАТ НОВИ ЧЛЕНОВЕ.

     /ЗАБЕЛЕЖКА:  НАЙ-МАЛКО  ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА СЕ СВИКВА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ДА ИМА ПО-КОНКРЕТНА И ПО-ТЯСНО ТЕМАТИЧНА ДЕЙНОСТ ОТ КОНГРЕСА. КОНФЕРЕНЦИЯТА МОЖЕ ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ЕДНА ИЛИ НЯКОИ САМО ПОДТОЧКИ ОТ ЧЛ.23 а,б,в,д  И ЧЛ.28/
     24. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ  НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ СЕ ИЗБИРА ОТ КОНГРЕСА. ТОЙ СЕ СЧИТА ЗА ИЗБРАН САМО ПРИ МНОЗИНСТВО ОТ 50 0/0 ПЛЮС 1 ОТ ГЛАСОВЕТЕ. АКО ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА КАНДИДАТА СЕ
ПРИЛАГА ПРИНЦИПЪТ НА ПОСТЕПЕННОТО ОТПАДАНЕ.
    НОВОИЗБРАНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПСД ИМА ПРАВО ДА ПРЕДЛОЖИ НА КОНГРЕСА ЛИСТАТА НА ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ. ГЛАСУВАНЕТО ЗА ВСЕКИ КАНДИДАТ СТАВА ПООТДЕЛНО.
     25. НАЦИОНАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ Е ОПЕРАТИВЕН ОРГАН МЕЖДУ ДВА КОНГРЕСА. ТОЙ ИМА ПЪЛНОМОЩИЯ ДА ВЗЕМА И ОСЪЩЕСТВЯВА РЕШЕНИЯТА,
СЪОТВЕТСТВУВАЩИ НА ПРИЕТИТЕ ОТ КОНГРЕСА ДОКУМЕНТИ.
     26. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПСД Е ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО НЕ ДАВА ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДЛЪЖНОСТИ.
ЗА ТЯХ ТОЙ СЕ КОНКУРИРА С ДРУГИТЕ КАНДИДАТИ.
     ПРИ ИЗБИРАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПСД ЗА ПРЕЗИДЕНТ, ТОЙ ДАВА ОСТАВКАТА СИ И СЕ НАСРОЧВАТ ИЗБОРИ НА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ.
     27. ПРИ СПЕЧЕЛВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО, КАНДИДАТУРАТА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Е КОНКУРСНА И СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ТОЗИ КАНДИДАТ ОТ ПАРТИЯТА, КОЙТО ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМИТЕ КАЧЕСТВА. ТОЙ БИВА ИЗБРАН ОТ КОМИСИЯ, В КОЯТО ВЛИЗАТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ И НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ.
     28. В  ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА СТРАНАТА ПСД ЩЕ ИЗЛЪЧВА И ЩЕ ИЗБИРА СВОЙ КАНДИДАТ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.
     29. ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ ПАРТИЯТА МОЖЕ ДА  ИЗЛЪЧВА САМОСТОЯТЕЛНИ КАНДИДАТИ ИЛИ ДА ВЛИЗА В КОАЛИЦИЯ С ДРУГИ ПАРТИИ.
     30. НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ НА ПСД СЕ ИЗБИРА ОТ КОНГРЕСА ИЗМЕЖДУ НАЙ-КОМПЕТЕНТНИТЕ, НАЙ-АВТОРИТЕТНИТЕ И НАЙ-ВЕРНИТЕ НА СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА ЧЛЕНОВЕ. ТЯХНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА, ГРАЖДАНСКА И СЕМЕЙНА ЧЕСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОКАЗАНО НЕОПЕТНЕНА. САМО ТЯ Е ГАРАНЦИЯ ЗА НЕПОДКУПНОСТ. ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА СА ДЛЪЖНИ ДА БЪДАТ БЕЗПРИСТРАСТНИ. НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ СЕ ОТЧИТА САМО ПРЕД КОНГРЕСА.
     31. ФУНКЦИЯТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ СЕ СЪСТОИ В ТОВА ДА УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ И ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ. ТЯ ОТМЕНЯ ТЕЗИ РЕШЕНИЯ И ОСЪЖДА ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ, КОЙТО СА В ПРОТИВОРЕЧИЯ С УСТАВА, ПРОГРАМАТА И ДРУГИТЕ ПАРТИЙНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ НА КОНГРЕС ИЛИ КОНФЕРЕНЦИЯ. НЕЙНИТЕ РЕШЕНИЯ СА ВАЛИДНИ, КОГАТО СА ВЗЕТИ ПРИ ПЪЛНО ЕДИНОДУШИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ОТ СЪСТАВА Й. НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА МОЖЕ ДА ИЗПРАЩА ИЛИ НЕ СВОИ ЧЛЕНОВЕ ДА ПРИСЪСТВАТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ИЛИ КОЯТО И ДА Е РАЙОННА ИЛИ ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

        III. ОБЛАСТНИ, ОБЩИНСКИ И РАЙОННИ  ОРГАНИЗАЦИИ

      32. РАЙОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ УЧРЕДИ ПРИ НАЛИЧИЕТО НАЙ-МАЛКО НА ТРИМА СЪМИШЛЕНИЦИ ИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА В СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО, КВАРТАЛ, КМЕТСТВО, ГРАДСКИ РАЙОН.
      33. ВИСШ ОРГАН НА РАЙОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ВСИЧКИ НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ. ТОЙ  ИЗБИРА КАТО РЪКОВОДЕН ОРГАН САМО КООРДИНАТОР И СЕКРЕТАР /КАСИЕР/.
      34. ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕДИНЯВАТ ВСИЧКИ РАЙОННИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СЪСТАВА НА ОБЩИНАТА. В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ТЕ ОТРАЗЯВАТ КОНКРЕТНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩИНАТА, ОБСЪЖДАТ ГИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ТЪРСЯТ ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО РАЗРЕШАВАНЕ. ТЕ ПОЛАГАТ ВСИЧКИ УСИЛИЯ ДА ЗАСЛУЖАТ ДОВЕРИЕТО НА ХОРАТА В ПОДКРЕПА НА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НАШЕТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО. ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДИГАТ КАНДИТАТУРИТЕ НА НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ СИ ЧЛЕНОВЕ ЗА НАРОДНИ СЪВЕТНИЦИ ИЛИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДОБРЕ ДА РАЗБИРАТ И ДА УМЕЯТ ДА РАЗЯСНЯВАТ ИСТИНСКИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПАРТИЯТА И ДА БЪДАТ ВСЕОТДАЙНИ В СТРЕМЕЖА СИ ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА
ПРОГРЕСА НА БЪЛГАРИЯ.
      35. ВИСШ ОРГАН НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ТО СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СЪСТАВА НА ОБЩИНАТА. ТОЙ ИЗБИРА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ ПРЕДСЕДАТЕЛ, КООРДИНАЦИОНЕН СЕКРЕТАР, ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР И КАСИЕР.
      36. ВЪВ ВСЯКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛИЗАЩИ В НЕЙНИЯ СЪСТАВ, ИЗБИРАТ ЕДНО ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗВЪРШВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ /МИНИМАЛНО/. ТАЗИ ДЛЪЖНОСТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО "ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР". ОБЛАСТНИЯТ КООРДИНАТОР КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖИ ЗА ВРЪЗКА  МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ И ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ОБЛАСТНИЯТ КООРДИНАТОР
ВЗЕМА УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА РАЗШИРЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ.
      ЗАБЕЛЕЖКА: БРОЯТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ОТ ПО-ВИСШЕСТОЯЩИТЕ ОРГАНИ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНО, СЪОБРАЗНО ОБЩИЯ БРОЙ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ.
                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                            Х   Х   Х
 
     СОФИЯ,  5 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


     КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАЗГЛЕДА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ  ПО ИНИЦИАТИВА НА СДС НА 23 И 27 ФЕВРУАРИ КОНСУЛТАТИВНИ СРЕЩИ  НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗА С ОСЕМ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ, НЕ ЧЛЕНУВАЩИ В НЕГО, КОИТО ИМАХА ЗА ЦЕЛ КОНСОЛИДАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ
В  СТРАНАТА.
     КАТО ПРИВЕТСТВУВА ГОРЕЩО ИНИЦИАТИВАТА ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ, НОВА СДП  СЧИТА,  ЧЕ ПЛАНИРАНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ОТ 9 ДО 11  МАРТ 1990  Г.  В ПЛОВДИВ, КЪДЕТО ЩЕ БЪДАТ РАЗИСКВАНИ КОНКРЕТНИ ВЪПРОСИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО, ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ТЪРЖЕСТВО НА ИДЕЯТА ЗА ОБЕДИНЕНА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ В  БЪЛГАРИЯ.
     ВЯРВАМЕ,  ЧЕ  ПОСТИГНАТОТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБЕДИНЕНИ ДЕЙСТВИЯ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ, ЩЕ БЪДЕ ВАЖНА КРАЧКА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА РЕАЛЕН УСПЕХ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.
     НОВА СДП Е ЗА ЕДИННА ДЕМОКРАТИЧНА И СИЛНА ОПОЗИЦИЯ!

 СОФИЯ, 27.2.1990  Г.                        /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                          X   X   X

      СОФИЯ, 5 МАРТ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНО ПИСМО НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА  НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И СЪОБРАЖЕНИЯ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА РОДОПСКИЯ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ".


     ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ Е НАЛИЦЕ ТЕНДЕНЦИОЗНО ИЗОПАЧАВАНЕ НА ФАКТИТЕ И ПРЕДНАМЕРЕНА ИНФОРМАЦИОННА ЗАВЕСА, НАЛОЖЕНА НАД ДЕЙНОСТТА НА КОМИТЕТА ОТ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, В ЧАСТНОСТ БЪЛГАРСКО РАДИО, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И БТА.
     КОГАТО В СТРАНАТА СТАЧКУВАТ ПРОИЗВОДСТВЕНИ КОЛЕКТИВИ ПО ПОВОД НА СИНДИКАЛНИ ИСКАНИЯ, РАДИОТО, ТЕЛЕВИЗИЯТА  И БТА СИСТЕМНО ИНФОРМИРАТ БЪЛГАРСКИЯ СЛУШАТЕЛ И ЗРИТЕЛ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОНФЛИКТИТЕ И ВОДЕНИТЕ ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ.
     ЗА СТАЧКИТЕ НА  НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ЮЖНА И ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ,  КОЕТО ИЗРАЗЯВА СВОЯТО СОЛИДАРНОСТ С ГРАДОВЕТЕ КЪРДЖАЛИ И БЛАГОЕВГРАД, ПЪРВИ ОБЯВИЛИ РЕАЛНА СТАЧКА ОТ 8.00 Ч. НА 8.02.1990 Г. ПО ПОВОД
ГРУБОТО ВМЕШАТЕЛСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БКП И КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС В ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, НЕ Е СЪОБЩЕНО НИЩО.
     НА 1.3.1990  Г. СА ИЗПРАТЕНИ ОФИЦИАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ ДО ДЕЖУРНИТЕ РЕДАКТОРИ НА БЪЛГАРСКО РАДИО, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И БТА, ТАКА ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СТАВА ДУМА ЗА ЛИПСА НА ПОДАДЕНА ИНФОРМАЦИЯ.
     ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА КОМИТЕТЪТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - СОФИЯ НАСТОЯВА ДА БЪДАТ ПРОЧЕТЕНИ СТАНОВИЩЕТО НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТРЕСИ И НА РОДОПСКИЯ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ" СРЕЩУ ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ЗАКОНОПРОЕКТА
ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА И ПРОКЛАМАЦИЯТА НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И РОДОПСКИЯ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ".

СОФИЯ, 2 МАРТ 1990 Г,
                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                           Х   Х   Х

     НА  СВОЕТО ЗАСЕДАНИЕ ОТ 27 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НАРУШИ ПРАВОВИЯ РЕД В СТРАНАТА, КАТО ПОЗВОЛИ ОДОБРЕН ОТ  НЕЯ ЗАКОНОПРОЕКТ /ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ/ ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕЖДА И ДА СЕ ВНАСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕГО, ПРЕДИ ДА СЕ ВЗЕМЕ СТАНОВИЩЕ ОТ ВЪРХОВНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОРГАН. ПО-КОНКРЕТНО  НАРУШЕНИЯТА СА:
     1. ИЗЗЕМВАТ СЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ -  ВИСШИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН В HP БЪЛГАРИЯ, КАТО ФУНКЦИИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ НЕГО, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ЗАКОНОВО НЕУРЕДЕН ФОРУМ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА /КОИТО, ВЪПРЕКИ СВОИТЕ ЦЕЛИ, НЕ ИЗРАЗЯВАТ ЦЯЛОСТНО НАРОДНАТА ВОЛЯ/, ДОКАЗАЛ ПОНЕ ДО МОМЕНТА СВОЯТА НЕЕФЕКТИВНОСТ.
     2. НАРУШИ СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНИЯТ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЧЛ. 6  НА ЗАКОНОПРОЕКТА, ГЛАСЯЩ, ЧЕ "НЕ СЕ ДОПУСКА ИМЕ, КОЕТО Е ОСМИВАЩО, ОПОЗОРЯВАЩО, ОБЩЕСТВЕНО НЕУДОБНО ИЛИ НЕСЪВМЕСТИМО С ДОСТОЙНСТВОТО И ТРАДИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД".
     3. ГРУБО Е НАРУШЕН ЧЛ. 7: "БАЩИНОТО ИМЕ СЕ ВПИСВА С -OB, -ЕВ, -ОВА, -ЕВА, СЪОБРАЗНО ПОЛА  НА ДЕТЕТО".
     4. НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНОПРОЕКТА СЕ ПРАВЯТ С ВНЕСЕНАТА ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА. СЪГЛАСНО ОДОБРЕНИЯ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА  КОМИСИЯ  НА  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ТЕКСТ НА ЧЛ. 16, В АЛ. 2 СЕ ПРЕДЛАГА ПРОМЯНАТА НА ИМЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ПИСМЕНА МОЛБА НА ГРАЖДАНИНА, ОТПРАВЕНА ДО РАЙОННИЯ СЪД ПО МЕСТОЖИТЕЛСТВОТО, Т.Е. ПО СЪДЕБЕН  РЕД.
     С ВНЕСЕНАТА ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕ ПРЕДВИЖДА НАЙ-БЪРЗА ПРОЦЕДУРА И ОПРОСТЕН НАЧИН ПО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО /ЗАП/ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ДА ВНАСЯТ ПРОМЕНИ В ИМЕНАТА СИ. ПО ТОЗИ НАЧИН НЕ СЕ ДАВА ПРАВНА ЗАЩИТА И ГАРАНЦИИ НА ОНЕЗИ, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ОТНОВО ДА ПРИЕМАТ МЮСЮЛМАНСКИ ИМЕНА. ВЪПРЕКИ СТРЕМЕЖА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА, НАЛИЦЕ Е ОТНОВО
КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВЕН ПОДХОД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ, СТОЯЩИ ПРЕД НАШИЯ НАРОД.
     ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАШИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ СМЯТА, ЧЕ С ТОЗИ АДМИНИСТРАТИВЕН КОМПРОМИС ЩЕ СЕ ЗАДЪЛБОЧИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ НАПРЕЖЕНИЕТО МЕЖДУ СТОЯЩИТЕ НА ДВЕ РАЗЛИЧНИ ПОЗИЦИИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ.
                                                                                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/