5 април 1990

СОФИЯ, 5 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 68 /86/

СОФИЯ, 5 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЕКТОПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.

                                        ВЪВЕДЕНИЕ

     1. ИДЕЯТА ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ СЕ РАЗВИВА С УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА МОРАЛНО-ЕТИЧНИТЕ НОРМИ ЗА СЪЖИТЕЛСТВАНЕ В ЧОВЕШКАТА ОБЩНОСТ.
     2. ПО ПЪТЯ НА СВОЕТО РАЗВИТИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА ВИНАГИ СЕ Е ОПИРАЛА НА КОНКРЕТНИТЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ.
     3. СЕГА СВЕТОВНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПРЕДЛАГА МНОГООБРАЗИЕ ОТ ПРОГРАМИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ.
     4. ОСНОВНО ПОЛИТИЧЕСКО СРЕДСТВО НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА Е СОЦИАЛНАТА РЕФОРМА, ПОСТИГНАТА СЪС ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ СРЕДСТВА.
     5. НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ЖЕЛАЕМ ДА ИЗГРАДИМ ХУМАННО И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, ОСНОВАВАЩО СЕ НА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ. ЖЕЛАЕМ ОБЩЕСТВО БЕЗ ПРИВИЛЕГИИ, ДИСКРИМИНАЦИЯ И РАЗГРАНИЧАВАНЕ
     6. ЖЕЛАЕМ ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ВСЕКИ ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА РЕАЛИЗИРА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ТВОРЧЕСКИТЕ СИ ВЪЗМОЖНОСТИ. ЖЕЛАЕМ ДА ПОСТИГНЕМ БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ СПРАВЕДЛИВО.
     7. НАПРЕДЪКЪТ, КЪМ КОЙТО СЕ СТРЕМИМ, ЩЕ НАПРАВИ НАШЕТО ОБЩЕСТВО СВОБОДНО, СПРАВЕДЛИВО И СОЛИДАРНО.
     8. ПРОГРАМАТА НА БСДП Е СЪОБРАЗЕНА С БОГАТОТО ИСТОРИЧЕСКО И ИДЕЙНО НАСЛЕДСТВО КАКТО НА НАШАТА ПАРТИЯ, ТАКА И НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ. НА ОСНОВАТА НА ПРИНЦИПИТЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА ТЯ ЩЕ ГАРАНТИРА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА БСДП, ЩЕ ОТГОВОРИ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ТАЗИ ПРОГРАМА Е ПРИЗВАНА ДА СЛУЖИ НА НАРОДА И ДА ЗАЩИТАВА НЕГОВИТЕ ИНТЕРЕСИ.

                                      РАЗДЕЛ ПЪРВИ

                   ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ НА СОЦИАЛДЕМОКР АЦИЯТА

     9. СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНО, ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА СИ ДЕЙНОСТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЛИЗА ОТНОВО В АКТИВНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ, ПРЕДЛАГАЙКИ СЪВРЕМЕННИ И БАЛАНСИРАНИ ИДЕИ ЗА ХУМАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО.
     10. СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА СЕ СТРЕМИ КЪМ ПОСТОЯННО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО ЧРЕЗ ПРОГНОЗИРАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АКТУАЛНО ВЪЗНИКВАЩИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ.
     11. НИЕ НЕ ПРОПОВЯДВАМЕ ОПРЕДЕЛЕН МОДЕЛ НА ИДЕАЛНО ОБЩЕСТВО. НИЕ СМЕ ПРОТИВ СОЦИАЛНИТЕ УТОПИИ, КОИТО НЕМИНУЕМО СЕ ПРЕВРЪЩАТ В НАСИЛИЕ.
     12. СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА ВИНАГИ СЕ Е СТРЕМЯЛА КЪМ МИРНО И НЕНАСИЛСТВЕНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБЩЕСТВОТО - ПО ПЪТЯ НА СОЦИАЛНИТЕ РЕФОРМИ И САМО С ЛЕГАЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ.
     13. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВИНАГИ СА БИЛИ ПРОТИВ ВСЯКАКВО НАСИЛИЕ - НАСИЛИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИЯ ХОД НА ИСТОРИЯТА, НА ОБЕКТИВНИТЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ, КАКТО И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ.
     14. ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА И БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ОБЩЕСТВЕН РЕД Е ОСНОВОПОЛАГАЩА ЦЕЛ И СРЕДСТВО - ДЕМОКРАЦИЯТА Е ПОСТОЯНЕН ПРОЦЕС, СЪОБРАЗЕН В СВОИТЕ КОНКРЕТНИ ФОРМИ И РАЗВИТИЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ВРЕМЕТО.

                                  Ц Е Н Н О С Т И Т Е
                                 НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА

     15. ОСНОВЕН КРИТЕРИЙ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ СА ОСНОВНИТЕ ЦЕННОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, УСТОЯЛИ НА ИСТОРИЧЕСКОТО ВРЕМЕ.

                          СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ

     16. СВОБОДАТА Е УСЛОВИЕ ЗА ПЪЛНОЦЕННО РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСЯКА ЛИЧНОСТ, ДУХОВНАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА СА НЕМИСЛИМИ БЕЗ ТЯХНАТА ЕСТЕСТВЕНА ОСНОВА - ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА.
     СВОБОДАТА Е НЕМИСЛИМА В УСЛОВИЯТА НА МАТЕРИАЛНА НИЩЕТА. СВОБОДЕН Е САМО ТОЗИ, КОИТО МАТЕРИАЛНО И ДУХОВИО Е БОГАТ.
     17. СПРАВЕДЛИВОСТТА ОЗНАЧАВА РАВЕНСТВО В ПРАВАТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСЯКА ЛИЧНОСТ. ТЯ Е НЕСЪВМЕСТИМА С ДИСКРИМИНАЦИИТЕ И ПРИВИЛЕГИИТЕ И СЕ ОСНОВАВА НА ИНДИВИДУАЛНАТА ЦЕННОСТ НА ВСЯКО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО. СПРАВЕДЛИВОСТТА НЯМА НИЩО ОБЩО СЪС ЗАРОБВАЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА УРАВНИЛОВКАТА.
     18. СОЛИДАРНОСТТА Е ОСЪЗНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ЛИЧНОСТТА КЪМ СОЦИАЛНАТА ОБЩНОСТ. НЕЙНА ОСНОВА Е САМОСЪЗНАНИЕТО ЗА ВЗАИМНАТА ЗАВИСИМОСТ НА ИНДИВИДИТЕ В ХАРМОНИЧНИЯ СОЦИАЛЕН РЕД. СОЛИДАРНОСТТА СЕ ГРАДИ НА ЗАЧИТАНЕТО И СЪГЛАСУВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ, А НЕ НА ТЯХИОТО ПОДЧИНЯВАНИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНИ ЦЕЛИ И ИДЕАЛИ.
     ЗА НАС ТЕЗИ ЦЕННОСТИ СА РАВНОЗНАЧНИ И НЕДЕЛИМИ.
     19. САМО СЪВМЕСТНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕЗИ ЦЕННОСТИ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО В ИМЕТО НА ОБОГАТЯВАНЕТО И ИЗЯВАТА НА ВСЯКА ЛИЧНОСТ.
     НЕ Е ВЬЗМОЖНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ХУМАННО ОБЩЕСТВО С АНТИХУМАННИ СРЕДОТВА.
     20. НИЕ СЕ СТРЕМИМ КЪМ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ В НРАВСТВЕНИ, ДИКТУВАЩИ ОПРЕДЕЛЕНИ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ ВЪВ ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ НА ХОРАТА.

                            ИДЕЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ОИПТ НА БСДП

     21. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ Е ОСНОВАНА ПРЕЗ 1891 ГОДИНА. СЛЕД ОТДЕЛЯНЕТО ПРЕЗ 1903 ГОДИНА НА МАРКСИСТИТЕ ДОГМАТИЦИ БСДП ПРОДЪЛЖАВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ КАТО ПАРТИЯ, ЧУЖДА НА ШАБЛОННОТО ПРИЛАГАНЕ НА ТЕОРИЯТА, ГОТОВА ДА ОТКЛИКНЕ НА СТРЕМЕЖИТЕ НА ВСИЧКИ СЛОЕВЕ ОТ НАРОДА ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ.
     22. БСДП НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ОПРЕДЕЛЕНО ИДЕЙНО ИЛИ ФИЛОСОФСКО ТЕЧЕНИЕ. ТЯ ПРИЕМА ЦЕННОСТТА НА ВСЯКА ИДЕЯ, ПРЕОСМИСЛЯЙКИ Я ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ДНЕШНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ РЕАЛНОСТИ. НЕЙНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПРАКТИКА СЕ ГРАДИ ВЪРХУ ТЕОРЕТИЧНОТО ОСМИСЛЯНЕ НА НАТРУПАНИЯ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО СОЦИАЛЕН ОПИТ И НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ.
     23. В ОСНОВАТА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЗМА КАТО НРАВСТВЕН, ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН ИДЕАЛ СА ЗАЛОЖЕНИ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ. ЗА НАС НАД ВСИЧКО СТОИ КОНКРЕТНИЯТ ЧОВЕК С НЕГОВИТЕ ДНЕШНИ И УТРЕШНИ ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБНОСТИ.

                                    РАЗДЕЛ ВТОРИ

                     Д Ъ Р Ж A В А Т А  И  О Б Щ Е С Т В О Т О

     24. В БЪЛГАРИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ МОДЕЛ НА СОЦИАЛИЗЪМ СКОВА И ДЕФОРМИРА ЕСТЕСТВЕНАТА ДЕМОКРАТИЧНОСТ НА ОБЩЕСТВОТО. ТОТАЛИТАРНИТЕ ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ ЛИШИХА НАРОДА ОТ ЕЛЕМЕНТАРНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ И ЧАСТНИЯ ЖИВОТ.
     25. ЗА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО И НЕОБХОДИМО ЕДНО ПРЕЧИСТВАНЕ ЧРЕЗ СВОБОДНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.
     26. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ДЪРЖАВА, КОЯТО ОТ ИНСТРУМЕНТ ЗА НАСИЛИЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВОТО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ ВЪВ ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДЧИНЕНА ИА ОБЩЕСТВОТО.
     БСДП СЕ СТРЕМИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКО УСТРОЙСТВО НА ОБЩЕСТВОТО, ОСНОВАНО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.
     27. НИЕ СМЕ ЗА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА, КОЯТО СЪС СВОЕТО УСТРОЙСТВО ДА ГАРАНТИРА ПОЛИТИЧЕСКАТА СВОБОДА И МНОЖЕСТВЕНОСТ НА МНЕНИЯТА.
     28. ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА СА НЕОБХОДИМИ РАЗДЕЛЯНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ТРИТЕ ВИДА ВЛАСТ - ЗАКОНОДАТЕЛНА, СЬДЕБНА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА.
     29. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА СЕ ОСНОВАВА НА КОНСТИТУЦИЯТА, ИЗДАДЕНИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА НЕЯ ЗАКОНИ, МЕЖДУ НАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ И ТРАДИЦИОННИТЕ МОРАЛНО-ЕТИЧНИ НОРМИ НА НАРОДА.
     30. ДЪРЖАВАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБСЕБВАНА ОТ ОТДЕЛНИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КАКТО И ДА ОТСТОЯВА СОБСТВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛИ. ТЯ Е НАДПАРТИЕН МЕХАНИЗЪМ, ДЕЙСТВАЩ ЕДИНСТВЕНО В СЪГЛАСИЕ С ОБЛЕЧЕНАТА В ЗАКОН НАРОДНА ВОЛЯ.
     31. ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ ПРИНАДЛЕЖИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ДЕЙСТВА ПОСТОЯННО.
     32. ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ Е НЕЗАВИСИМА И СЕ ОТЧИТА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО СЪЗДАВА СВОИ ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ.
     33. СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Е НЕЗАВИСИМА И ПОДЧИНЕНА САМО НА ЗАКОНА.
     34. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ НА ГРАЖДАНИТЕ СИ НЕ САМО ПЪЛНО РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНИТЕ, ДА БЪДЕ НЕ САМО ПРАВОВА ИНСТИТУЦИЯ, НО ДА ИМ ГАРАНТИРА И МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНИТЕ СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И СОЦИАЛНА ЗАЩИТЕНОСТ.
     35. НИЕ СМЕ ЗА ПЪЛНО ОБЩИНСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГАРАНТИРАНЕ УЧАСТИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕШЕНИЕТО НА ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ЗАСЯГАТ ИНТЕРЕСИТЕ МУ.
     36. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ЗАЩИТИ СУВЕРЕНИТЕТА, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА . ГРАНИЦИТЕ СИ В ДУХА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ.
     37. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ГАРАНТИРА ЛИЧНАТА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ. ОРГАНИТЕ НА РЕДА И СИГУРНОСТТА ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ КАТО НЕЗАВИСИМА ИНСТИТУЦИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИЗНАК.
     ПОЛИТИЗАЦИЯТА НА ТЕЗИ ОРГАНИ Е АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМА, ПОРАДИ КОЕТО СЛУЖЕЩИТЕ В ТЯХ ГРАЖДАНИ НЕ ТРЯБВА ДА ЧЛЕНУВАТ В НИКАКВА ПАРТИЯ.
     38. ОБЩЕСТВОТО В ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА СЕ ФОРМИРА ОТ СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ ЛИЧНОСТИ, ЧИЕТО УЧАСТИЕ В КОНТРОЛА НАД ВЛАСТТА СТАВА ВЪЗ ОСНОВА НА ПЪЛНАТА ГЛАСНОСТ ЗА ВСИЧКИ СЪБИТИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОБЩЕСТВОТО ИЛИ ДО ТЯХ САМИТЕ. ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА СЕ КОНТРОЛИРА ОТ ГРАЖДАНИТЕ, А НЕ ТЕ ОТ НЕЯ.
     39. НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС Е НАЙ-ТЕЖКОТО ПОЛИТИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ. ТОЗИ ТРУДЕН И БОЛЕЗНЕН ЗА ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПРОБЛЕМ БЕШЕ ИЗКУСТВЕНО РАЗПАЛЕН ЗА ПРИКРИВАНЕ КРАХА НА ТОТАЛИТАРНОТО УПРАВЛЕНИЕ. БСДП Е ЗА РАЗУМЕН И СПОКОЕН ДИАЛОГ ЗА РЕШАВАНЕТО МУ, КАТО ИМА ПРЕД СЕБЕ СИ ПРИМЕРА НА СВЕТОВНАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ И СТРЕМЕЖА КЪМ ОБЕДИНЕНИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ.
     ПАРТИЯТА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ Е УБЕДЕНА, ЧЕ САМО ПОСТИГАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО, БЛАГОДЕНСТВАЩО И ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО ЩЕ ОСИГУРИ ОКОНЧАТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ТОЗИ ВЕКОВЕН ПРОБЛЕМ.

                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 5 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОТ БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ КЪМ ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА ОТ БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ.


     КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

     ПРЕЗ М.МАРТ Т.Г. СРЪБСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, НАЧЕЛО С Г-Н МИЛИЧ СТАНКОВИЧ, ПРИЗОВАХА КЪМ ОСНОВАВАНЕ НА СРЪБСКО-БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ТРЕЗВО, СЪВРЕМЕННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ, КЪМ ТЪРСЕНЕТО НА НОРМАЛНИ ПЪТИЩА ЗА РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО В ТЕЧЕНИЕ НА СТОЛЕТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ Е НАПРАВИЛА СЛОЖНИ. БЛАГОДАРИМ ИМ И ПРИЕМАМЕ ПРОТЕГНАТАТА ОТ ТЯХ РЪКА, ВОДЕНИ НЕ САМО ОТ ЕДИНОМИСЛИЕ С ТЯХ ПО ГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ЖИВОТА В НАШИТЕ СТРАНИ, НО И ОТ ЖЕЛАНИЕ ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ, ПРОДИКТУВАНО ОТ РЕАЛНОСТИТЕ НА НАШЕТО ВРЕМЕ. РОДЕНИ НА МЕЖДАТА, КОЯТО ДЕЛИ ИЗТОК И ЗАПАД, СЕВЕР И ЮГ, НАШИТЕ НАРОДИ ВЕЧЕ ДВЕ СТОЛЕТИЯ СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ПЛЪТНО ИНТЕГРИРАНЕ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СВЯТ, КЪМ КОЙТО ПРИНАДЛЕЖАТ ИСТОРИЧЕСКИ, НО ПЪТЯТ ИМ Е ОСЕЯН С КОНФЛИКТИ И НЕУДАЧИ. СЕГА, КОГАТО МАКАР И С РАЗЛИЧНА КРАЧКА, БЪЛГАРИЯ, ЮГОСЛАВИЯ, ГЪРЦИЯ, РУМЪНИЯ, АЛБАНИЯ И ТУРЦИЯ СЕ НАСОЧВАТ КЪМ ЕВРОПА, Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА ПРЕОСМИСЛИМ ИЗВЪРВЯНОТО ДО ТУК, ДА НАМЕРИМ ОБЩИТЕ СИ ГРЕШКИ И ДА ОЧЕРТАЕМ НАСОКАТА, КОЯТО НАЙ-БЪРЗО ЩЕ НИ ОТВЕДЕ ТАМ, КЪДЕТО ИСКАТ НАШИТЕ НАРОДИ.
     ДАЖЕ С ПРОСТО ОКО, БЕЗ ДЪЛБОК АНАЛИЗ СЕ ВИЖДА, ЧЕ СТРЕМЕЖЪТ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ САМ ДА ДОСТИГНЕ ЕВРОПЕЙСКИЯ ДОМ Е СТРЕМЕЖ ПРЕКРАСЕН, НО ТРУДЕН. ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, ОБХВАНАЛ В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ВСИЧКИ БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ, СЪВСЕМ ЗАКОНОМЕРНО ДОВЕДЕ ДО ЕДНА "СТРАННА" СИТУАЦИЯ. ДОКАТО ПОЛИТИЦИТЕ СЕ ТЕРЗАЯТ, ТЪРСЕЙКИ ПЪТИЩА ЗА БАЛКАНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, НАРОДИТЕ НА НАШИТЕ ДЪРЖАВИ, ПЛЪЗНАЛИ ОТ СТРАНА В СТРАНА, РЕШАВАТ ТОЗИ ПРОБЛЕМ ПО-БЪРЗО И ПО-БАВНО, НА СВОЕ НИВО, МАКАР И НЕ ВИНАГИ В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА. НАРЕД С ТОВА ВЪВ ВСИЧКИ БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ, НА РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА ПРОЯВЛЕНИЕ, НО СЪС СИЛНА ВЪТРЕШНА ЕНЕРГИЯ ПРОТИЧАТ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ КОНФЛИКТИ, КОИТО ВСЕКИ НАРИЧА СВОЙ "НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС". ВЕЧЕ ЕДНА ГОДИНА ИМЕННО ОТ БАЛКАНИТЕ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ПОКАЗВАТ НА СВЕТА ТАКИВА СЦЕНИ ОТ ЖИВИЯ ЖИВОТ, КОИТО СТЪПИСВАТ ЦИВИЛИЗОВАНИЯ ГРАЖДАНИН НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПА И АМЕРИКА. И НИЕ, НАРОДИТЕ, КОИТО СМЕ ПОЛАГАЛИ ОСНОВИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ЕВРОПЕЙСКА КУЛТУРА, НЕПРЕКЪСНАТО СЛУШАМЕ ОТ ПОЛИТИЦИ, ЖУРНАЛИСТИ И УЧЕНИ МЪДРАТА ПРЕПОРЪКА "БЪДЕТЕ ПОВЕЧЕ ЕВРОПЕЙЦИ!
ТЯ НИ ОБИЖДА, НО НЕКА СЕ ЗАСЛУШАМЕ В НЕЯ. НИЕ СМЕ ЕВРОПЕЙЦИ, НАРАВНО С ОСТАНАЛИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ И ТОВА НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА НИ ОТНЕМЕ. НО ВРЕМЕ Е ДА СТАНЕМ СЪВРЕМЕННИ ЕВРОПЕЙЦИ, ДА ИЗЛЕЗЕМ ОТ МИНАЛОТО И ДА ПОЕМЕМ КЪМ БЪДЕЩЕТО.

     КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

     ТАЗИ ТРЕВОГА, КОЯТО ЗНАЕМ, ЧЕ Е КОЛКОТО НАША, ТОЛКОВА И ВАША, НИ КАРА ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ВАС, УЧЕНИТЕ, ЖУРНАЛИСТИТЕ, ИКОНОМИСТИТЕ, ИСТОРИЦИТЕ, ПИСАТЕЛИТЕ, ХУДОЖНИЦИТЕ, АРТИСТИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И ДУХОВНИЦИТЕ, КЪМ ВСИЧКИ, ЧИИТО ЗНАНИЯ И ОПИТ, ЧИЯТО МИСЪЛ И ИНТЕЛЕКТ НИ ПРЕВРЪЩАТ В ЖРЕЦИ В ХРАМА НА ХУМАННОСТТА - ДА СЕ ОБЕДИНИМ С ЦЯЛАТА СИ ЕНЕРГИЯ И ВОЛЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА НАШИЯ, НА БАЛКАНСКИЯ СВЯТ. ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ДА СЪЗДАДЕМ ОБЩОБАЛКАНСКИ НАДДЪРЖАВНИ И НАДПАРТИЙНИ, ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО ДА ИЗРАБОТИМ ПРОЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИ БАЛКАНИ. НАМ СА НУЖНИ БАЛКАНИ С ОБЩА ИКОНОМИКА, ТЪЙ КАТО ЦЕЛИЯТ НИ ПОЛУОСТРОВ Е ИСТОРИЧЕСКИ ФОРМИРАН ЕДИНЕН СТОПАНСКИ РЕГИОН. НАМ СА НУЖНИ БАЛКАНИ БЕЗ ГРАНИЦИ, КОИТО СА ЗАРЯДЪТ НА МНОГОЧИСЛЕНИТЕ "НАЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ". НУЖДАЕМ СЕ ОТ ОБЩОБАЛКАНСКА КУЛТУРНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ОПИРА НА НАШЕТО МНОГОВЕКОВНО СЪВМЕСТНО СЪЖИТЕЛСТВО, А НЕ НА БЕЗЧЕТНИТЕ НИ ВЪТРЕШНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ. ОПИТЪТ НА БЕЛГИЯ, ХОЛАНДИЯ И ЛЮКСЕМБУРГ ПОКАЗВА, ЧЕ ТЕЗИ, КОИТО ИСТОРИЯТА ТАКА ОСТРО БЕ ПРОТИВОПОСТАВЯЛА В ТЕЧЕНИЕ НА ВЕКОВЕ, ПЪРВИ НАМЕРИХА СИЛИ И ОТКРИХА ИНТЕРЕСИ В ЕСТЕСТВЕНОТО СИ ОБЕДИНЕНИЕ. НАШ ДЪЛГ Е ДА ПОСЛЕДВАМЕ ТЕХНИЯ ПРИМЕР.
     ОБРЪЩАМЕ СЕ ИМЕННО КЪМ ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА ОТ БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ НЕ ЗАЩОТО ИСКАМЕ ДА КОНКУРИРАМЕ СЪВРЕМЕННИТЕ ПОЛИТИЦИ, А ЗАЩОТО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ИМ ПОМОГНЕМ. ЦЕЛИ ГЕНЕРАЦИИ ВЪВ ВСЯКА БАЛКАНСКА СТРАНА СА ВЪЗПИТАВАНИ ЧРЕЗ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУВСТВО ЗА РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОТ ОСТАНАЛИТЕ БАЛКАНСКИ НАРОДИ. СТОЛЕТИЯ НАРЕД ПОЛИТИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ НИ Е РАЗДЕЛЯЛА. РАЗГРАНИЧАВА НИ И МОДЕРНАТА НИ КУЛТУРА. НО МЪДРОСТТА НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ Е СЪЗДАЛА ТРАЙНАТА ОСНОВА НА ОБЩОБАЛКАНСКОТО ЕДИНСТВО, ВПЛЕТЕНО В НАЙ-ДОБРИТЕ ХУМАНИСТИЧНИ ТРАДИЦИИ НА БАЛКАНСКИТЕ ТВОРЦИ И УЧЕНИ, В НАРОДНАТА КУЛТУРА, В ЕЖЕДНЕВИЕТО, В ЖЕЛАНИЕТО ЗА СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ И РАЗБИРАТЕЛСТВО. НЕКА НАМЕРИМ ТЕЗИ ОБЩИ ВРЪЗКИ И НА БАЗАТА НА ТЯХ ДА ПРЕДЛОЖИМ НА ПОЛИТИЦИ И ФИНАНСИСТИ, НА ПАРТИЙНИ ЛИДЕРИ И АДМИНИСТРАТОРИ ОБЩА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И ОБЕДИНЕНИЕ, ЗА БАЛКАНИ БЕЗ ГРАНИЦИ И БЕЗ КОНФЛИКТИ.

     КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

    НЕКА ВСЕКИ, КОЙТО СПОДЕЛЯ НАШИТЕ ВЪГЛЕДИ, НИ ПОТЪРСИ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРСИТЕТА "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" В СОФИЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ НА СЪВМЕСТНА РАБОТА, ЗА "ДЕБАЛКАНИЗАЦИЯ" НА БАЛКАНИТЕ.
    
     НАШИЯТ АДРЕС: СУ "КЛ. ОХРИДСКИ", КАБИНЕТ 28, ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, БУЛ."РУСКИ" НОМЕР 15, СОФИЯ.
                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 5 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/.


     ИЗГЛЕЖДА, НА НЯКОЙ МУ БЕ ИЗГОДНО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/ ДА СЕ РАЗПОЛОВИ. ЛОГИЧНО Е ТОВА ДА СА РЕАКЦИОННО НАСТРОЕНИТЕ СИЛИ В НАШАТА СТРАНА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ОТ СТРАНАТА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ, ИЛИ ОТ СТРАНАТА НА ОПОЗИЦИЯТА. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ В.КАЦАРСКИ И СЕКРЕТАРЯТ А.ЛАЗОВ СЕ ОТЦЕПИХА, КАТО ОБЯВИХА, ЧЕ УЧРЕДЯВАТ БЪЛГАРСКА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ /БКП/?!? И ТО БЕЗ ДА УВЕДОМЯТ ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ВРЕМЕННОТО РЪКОВОДСТВО НА БНДРП ИЛИ ПОНЕ НЯКОЙ ОТ ПО-АКТИВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, А ТОВА Е ДЕЯНИЕ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С УСТАВА. СТАРИТЕ ХОРА КАЗВАТ: "ВСЯКО ЗЛО ЗА ДОБРО."
     ОЩЕ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА БНДРП СЕ ОФОРМИХА ПОСТЕПЕННО ДВЕ ТЕЧЕНИЯ - ПРОГРЕСИСТИ, НАЧЕЛО СЪС ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ, И КОНСЕРВАТОРИ, НАЧЕЛО С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕНЦИСЛАВ КАЦАРСКИ. СЪС СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ И ПУБЛИЧНИ ИЗКАЗВАНИЯ ВТОРИТЕ ПРЕЧЕХА НА НАБИРАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ПАРТИЯТА. ПРИДЪРЖАХА СЕ КЪМ ТВЪРДЕНИЕТО НА ШОПИТЕ - "МРАЗИМ ДА УМРЕМ, АМА УМРЕМ ДА МРАЗИМ!" МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ПАРТИЯТА В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ СЕ ОЧИСТВА ОТ ДОГМАТИЦИ И ТЕСНОГРЪДОМИСЛЕШИ. БНДРП ВЪРВИ КЪМ ПРОЦЕС НА КОРЕННО ОБНОВЯВАНЕ, НО ЗАПАЗВА СВОЕТО ИМЕ И ДЯСНОЦЕНТРИСТКИТЕ СИ ПОЗИЦИИ.
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ЯВИ КАТО ЧЛЕН-УЧРЕДИТЕЛ НА БЛОКА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА /БНД/ ЗАЕДНО С БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ-ЦЕНТЪР. БЛОКЪТ ИЗЛЕЗЕ С ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ В."РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО", ЧЕ СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ЧОВЕКОНЕНАВИСТНИТЕ ИДЕОЛОГИИ, НО СЛЕД КАТО ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В БНД ДОКАЗАХА НА ДЕЛО, ЧЕ ТОВА Е САМО АФИШИРАНЕ И ДЕМАГОГИЯ, БНДРП ОБЯВЯВА СВОЕТО ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ЧЛЕНСТВО В ТОЗИ БЛОК И ЗАЯВЯВА ВЪЗДЪРЖАНОСТТА СИ ЗАНАПРЕД ДА УЧАСТВА В КОАЛИЦИЯ С ДРУГИ ПАРТИИ С АНТИХУМАННА СЪЩНОСТ.
     В БЛИЗКИТЕ ДНИ ПАРТИЯТА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ С НОВА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ, НОВ УСТАВ И НОВА ПЛАТФОРМА, А СЪШО ЩЕ БЪДЕ ИЗБРАНО И НОВО РЪКОВОДСТВО, ВЕРОЯТНО В ПО-РАЗШИРЕН СЪСТАВ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО САМО ОТ ХОРА С ДЕМОКРАТИЧНО-ПРОГРЕСИВНИ ВЪЗГЛЕДИ, СЛЕД КОЕТО ЩЕ БЪДАТ ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ.
     ЗАНАПРЕД НЯМА ДА БЪДЕ ДОПУСНАТО РАЗЦЕПЛЕНИЕ В РЕДИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ.

СОФИЯ 2 МАРТ 1990 Г.
                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

СОФИЯ, 5 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО НА ПАРТИЯТА В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ - 9-11 МАРТ 1990 Г., ПЛОВДИВ.


     ПО ВРЕМЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ ПАРТИИТЕ УЧРЕДИТЕЛКИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ПОБ /ПЕ-О-БЕ/:
     1. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ГР. СОФИЯ
     2. ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ГР. СОФИЯ
     3. НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ГР. СОФИЯ
     4. ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ГР. СТ.ЗАГОРА
     5. ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА - ГР. СОФИЯ
     6. ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ - ГР. ПЛОВДИВ
ПРИЕХА ДВЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕКЛАРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТОЗАКОНИТЕ ЗА ПАРТИИТЕ И ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ БКП.
     ПАРТИИТЕ, ПОДПИСАЛИ ДВЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, СЧИТАТ, ЧЕ ПРИЕМАНЕТО НА ДВАТА ЗАКОНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИТИЧЕСКИ АКТ ОТ ОСОБЕНО ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ.
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК И ДРУГИ, ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ КОНСТАТИРАХА,  ЧЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ДО 10 МАРТ 1990 Г. ЕДНОПАРТИЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО, КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И ДЕПУТАТИТЕ-КОМУНИСТИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ УМИШЛЕНО ЗАБАВИХА ОБСЪЖДАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ДВАТА ЗАКОНА. НЕЩО ПОВЕЧЕ - ДВАТА ЗАКОНОПРОЕКТА, ИЗГОТВЕНИ ОТ БКП, НЕ СТАНАХА ДОСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НА НОВИТЕ ПАРТИИ ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, А СЕ ПРЕДОСТАВИХА САМО ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ, КОЕТО Е НЕДОПУСТИМ И АНТИДЕМОКРАТИЧЕН ПОЛИТИЧЕСКИ АКТ. ПО ТОЗИ НАЧИН БКП СЪЗДАДЕ ПРЕДНАМЕРЕНО УСЛОВИЯ НОВИТЕ ПАРТИИ ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ КЪСНО И СКЪСИ ПО ВРЕМЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ ДА ПОДГОТВЯТ И РАЗГЪРНАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ СИ КАМПАНИИ.
     ДЕЙСТВИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗА ЗАБАВЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА ДВАТА ЗАКОНА /ЗА ПАРТИИТЕ И ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ/ ДОВЕДОХА ДО НАСТЪПВАНЕТО НА РЕДИЦА НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ Т.Г. В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ НА СТРАНАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО:
     - ДО ПОЛУЛЕГАЛНИ ФОРМИ /ВСЪЩНОСТ НЕЗАКОННИ/ НА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА НОВИТЕ ПАРТИИ;
     - ДО ЕКСТРЕМИСТКИ ДЕЙСТВИЯ НА РЕПРЕСИВНИТЕ ОРГАНИ ВЪРХУ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕЗИ ПАРТИИ ПРИ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ИМ;
     - ДО НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА БЪДЕ ОРГАНИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННАТА ИМ ДЕЙНОСТ, СОБСТВЕН ПЕЧАТ И ПАРТИЙНИ КЛУБОВЕ В СТРАНАТА.
     НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЧЕ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И НЕЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО С ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАДЪРЖАТ РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС. ТЕ ПРОВОКИРАТ И ЗАДЪРЖАТ РАВНОПРАВНОТО И ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НА УЧАСТВАЩИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО СРЕД БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ИМ.
     КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ Е ПРЕДОСТАВИЛА ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА СИ, КОИТО ДА ДОКАЗВАТ ЛЕГАЛНОСТТА НА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ НЕЯ ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ И КОИТО ЛА Я ЛЕГАЛИЗИРАТ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, А НЕ КАТО УЗУРПАТОР НА ВЛАСТТА.

                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
   

                                        X   X   X

     СОФИЯ, 5 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ.


     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ В СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ СПАЗВА СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

     ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА:

     ДЕЛОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЗАТА НА ВЗАИМНИЯ ИНТЕРЕС СЪС СРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ НА ДЕСНИЦАТА, КАТО ЩЕ ПРОЯВЯВА ТОЛЕРАНТНОСТ И КЪМ ПАРТИИТЕ ОТ ЦЕНТЪРА.
     С ОГЛЕД НАСТЪПВАЩИТЕ ПРОЦЕСИ НА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЕВРОПА, КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА В ДЕЙСТВИЯТА СИ С ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ.

     ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА:

     КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ЩЕ РАБОТИ ЗА КОНСТИТУЦИОННО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА МНОГОПАРТИЙНАТА СИСТЕМА, ЗА ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, РЕГЛАМЕНТИРАЩО ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ТЯ ЩЕ СЪДЕЙСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВИЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ КАЧЕСТВЕНИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ СТОКИ И ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ОГРОМНИЯ СТОКОВ ДЕФИЦИТ.
     В СОЦИАЛНАТА СФЕРА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ЩЕ РАБОТИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА ОЧЕРТАВАЩАТА СЕ БЕЗРАБОТИЦА И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОЛИДНИ СОЦИАЛНИ ФОНДОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ.
     В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ЩЕ РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЧАСТНИ КЛИНИКИ, ОБОРУДВАНИ СЪС СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И ОБСЛУЖВАНИ ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ МЕДИЦИНСКИ КАДРИ.
     В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ИЗРАВНЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС У НАС С ТОЗИ НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ЧРЕЗ ПРИВЛИЧАНЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ НА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ЧУЖБИНА, РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ДИСЦИПЛИНИ.
     В ДУХОВНАТА ОБЛАСТ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ЩЕ ПОДПОМАГА И НАСЪРЧАВА НАДАРЕНИТЕ ЗА ТЯХНАТА ПЪЛНОЦЕННА ИЗЯВА, КАТО ГИ ОБЯВЯВА ЗА НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО.
     В ДЕЙСТВИЯТА СИ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ ДИСТАНЦИРА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ЕКСТРЕМИЗЪМ.

СОФИЯ, МАРТ 1990 Г.
                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 5 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА КОМЮНИКЕТО НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА БОРИС КЮРКЧИЕВ И ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СЕКРЕТАР ГЕОРГИ МОМЧИЛОВ.

ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ЧЛЕН НА СДС, РЕГИСТРИРАНА ПРИ СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ПО ФИРМЕНО ДЕЛО НОМЕР 94/90 Г. С ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИС КОСТАДИНОВ КЮРКЧИЕВ, УВЕДОМЯВА, ЧЕ НАПРАВЕНОТО ЧРЕЗ НЯКОИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО И СВИКВАНЕТО НА КОНГРЕС НА 28 И 29 АПРИЛ Т.Г. Е ЛИШЕНО ОТ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ. СЪГЛАСНО РЕГИСТРИРАНИЯ В СЪДА УСТАВ НА ПАРТИЯТА, ЦЕНТРАЛНОТО БЮРО СЕ ИЗБИРА ОТ ВЪРХОВНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ, А САМО КОНГРЕСЪТ НА ПАРТИЯТА, СВИКАН ПО УСТАНОВЕН В УСТАВА РЕД, ПРИ СВОЕВРЕМЕННО И ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕН И СЪОБЩЕН ДНЕВЕН РЕД МОЖЕ ДА ИЗБИРА И ОСВОБОЖДАВА ЧЛЕНОВЕ НА ВЪРХОВНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ. ОТ ИМЕТО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ОТГОВОРНИ ИЗЯВЛЕНИЯ МОЖЕ ДА ПРАВИ САМО ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО.
     В ПРОВЕДЕНАТА НА 3 АПРИЛ Т.Г. ТАКА НАРЕЧЕНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ БЛИЗО ПОЛОВИНАТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ЧЛЕНУВАТ В ДРУГА ПАРТИЯ, РЕГИСТРИРАНА КАТО ОТДЕЛНО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ В ГРАД ПЛОВДИВ, А ПРИ ИЗБОРА НА ЧАСТ ОТ ОСТАНАЛИТЕ НЕ Е БИЛ СПАЗЕН, С ПРЕДВИДЕНИЯ В УСТАВА РЕД. СПАЗВАНЕТО НА УСТАВА Е ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ, ЗАЛЕГНАЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЪКОВОДСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 5 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЕРА-З" И НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР.СЕПТЕМВРИ/.


     НА ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
    В СТРАНАТА ПРОДЪЛЖАВА ПРОЦЕСЪТ НА ВЗИМАНЕ НА КАРДИНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗАД ГЪРБА НА НАРОДА, ТЪМНИ СДЕЛКИ ПРИ ЗАКРИТИ ВРАТИ И СПЕКУЛАЦИЯ С НАДЕЖДИТЕ НА ХОРАТА. ЦЕНТРАЛИЗИРАН, ЦЕЛЕНАСОЧЕНО САМО В СОФИЯ, ХОДЪТ НА НОВИЯ ТИП "БАЛКАНСКА ДЕМОКРАЦИЯ” ДОБИВА ВСЕ ПО-ЯСНО СВОЯ ФАЛШИВ ВИД И ПОДГОТВЯ ЗАКОНИ И РЕШЕНИЯ, ПРЯКО ПРАВИТЕЛСТВО И НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЯКО ОПОЗИЦИЯТА И БЕЗЦЕРЕМОННО ГИ НАЛАГА ОТГОРЕ. ИЗКУСТВЕНО СА ОТСТРАНЕНИ РЕДИЦА ПРОГРЕСИВНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ, ПО СЪЩЕСТВО Е ОТСТРАНЕН ЦЕЛИЯТ НАРОД. РЪКОВОДСТВАТА НА ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРЪЩАТ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО:
     1  ВЗИМАТ СЕ РЕШЕНИЯ ОТ ХОРА, КОИТО СА СЕ САМООБЯВИЛИ ЗА ИЗБРАНИЦИ - ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА "ВСИЧКИ" ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.
     2. В РЕЗУЛТАТ НА ДОСЕГАШНИТЕ ИМ ДЕЙСТВИЯ СТРАНАТА НИ ОТИВА НЕ КЪМ ЕВРОПА, А КЪМ РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ И ТЕЖЕСТТА ВЪРХУ НАРОДА СЕ УВЕЛИЧАВА.
     3. В РЕЗУЛТАТ НА ИЗКУСТВЕНОТО ПОТИСКАНЕ НА ИСТИНСКИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ИДЕИ И ОТСТРАНЯВАНЕТО НА НЕУДОБНИТЕ, В БЪЛГАРИЯ НАРАСТВА НАПРЕЖЕНИЕТО, РАЗВИВАТ СЕ ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕСИ, КОИТО ЩЕ ДОВЕДАТ ДО РЯЗЪК И СПОНТАНЕН СБЛЪСЪК НА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ЩЕ Я ПРЕВЪРНАТ В АРЕНА НА НЕКОНТРОЛИРУЕМИ ПРОЦЕСИ. ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТОВА ПАДА ИЗЦЯЛО ВЪРХУ ДВЕТЕ ПРЕГЪРНАЛИ СЕ БРАТСКИ КОАЛИЦИИ.
     ПРЕДВИД ГОРЕПОСОЧЕНОТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НИ ОБЯВЯВАТ РЕШЕНИЯТА НА "КРЪГЛАТА МАСА" ЗА НЕЗАКОННИ И ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ НЯМА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С ТЯХ. ТЕ ПРИКАНВАТ ОБЩЕСТВОТО ДА ВНИКНЕ ВНИМАТЕЛНО В КОМБИНАЦИИТЕ, ГИБЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ НИ, КОИТО СЕ ПРАВЯТ УЖ В ИМЕТО НА "ДЕМОКРАЦИЯТА". ЗАКРИТИТЕ ВРАТИ НЯМА ДА СКРИЯТ ОЧИТЕ НА СРАМА И НОВИЯ ТИП НАРОДНО ПРЕДАТЕЛСТВО.
  

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/