5 януари 1990

 

СОФИЯ, 5 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 4 /22/

София, 5 януари - Следва пълният текст на предоставените за разпространение ОБЗОРНИ НАСОКИ ПО ПРИНЦИПНИТЕ ПОЗИЦИИ на Временното ръководство на възстановения Български земеделски народен съюз /обединен/ - Никола Петков.

Преди 90 години от кръвта на въстаниците от Шабла и Дуранкулак се роди Българския Земеделски Народен Съюз. Развял знамето на Радомирската република, Съюзът на българските селяни, начело с народния трибун Александър Стамболийски, пое тежкия кръст на спасител от националните катастрофи. Стреснати от реформаторската демократична политика и успеха на краткотрайното земеделско правителство, мракобесните вътрешни и външни сили с кървавия Деветоюнски преврат установиха фашистко-сговористка диктатура десет години преди Хитлер да стори това. В кръвта на десетки хиляди жертви бе удавено народовластието, най-свидна от които веше идеологът на Аграризма Александър Стамболийски. През 30-те и 40-те години неговото знаме бе поето от следовниците му Димитър Гичев, д-р Г.М. Димитров и Никола Д. Петков. С философия - народна и идеология - извлечена от реалностите на 13-вековната българска история, Българският земеделски народен съюз остана последователен бранител на правата и свободите на своя народ и земя, на българщината. Но червеният тоталитарен режим продължи тактиката на кафявия си предшественик. Подло измами илюзиите на прогресивните сили за демократично устрройство на държавата ни. Обсеби цялата власт. Обяви за врагове и чужди агенти съратниците си от антифашистката съпротива. Разтури "злостната" опозиция. Обяви извън закона Обединения Български земеделски народен съюз и окачи на бесилото неговия секретар - Никола Д. Петков - син на загиналия за народно добруване родолюбец - Димитър Петков и брат на застреляния от Цанковите агенти земеделски трибун Петко Д. Петков. За да се постави на колене българският народ бе отнета свободата на няколко десетки хиляди борци за човешки правдини, а многократно повече изгниха по затворите и концлагерите. По тия показатели поне сме над световното равнище - през Великата Френска революция са дадени 18 хиляди жертви. Но, народът казва: Стогодишен човек има - стогодишна власт - няма!

Разпадането на сталинската тоталитарна система в Източна Европа и започналото демократизиране на живота в България са предпоставка Обединеният Български Земеделски Народен Съюз - Никола Петков като птицата Феникс да възкръсне от пепелта си и заеме заслуженото си място на политическата арена. Разграничавайки се категорично от номенклатурния казионен лъжеземеделски съюз, като приема в редиците си неопетнените редови членове на неговите дружби, Обединеният Български Земеделски Народен Съюз - Никола Петков заявява пред своите съидейници, пред всички демократични сили и целия български народ своята непроменена, актуална и днес ПЛАТФОРМА по устройството на обществото и държавата, икономическата и стопанската дейност, социалните проблеми, духовната сфера, мястото и ролята на младежта, както и средствата за осъществяването й:
 - Идеите на Аграризма са синтезирани в Принципите, завещани от Александър Стамболийски, според които ние сме за:
 - МИР - главно условие за тотален прогрес и оцеляване на планетата.
 - ХЛЯБ - не може да има богато общество от бедни граждани.
 - СВОБОДА - безусловно спазване на Декларацията за правата на човека и гражданина, както и на Заключителните актове от Хелзинки, Виена и други международни форуми.
 - НАРОДОВЛАСТИЕ - това е българският синоним на ДЕМОКРАЦИЯ, при която волята на народа е закон за държавата.

До провеждането на свободни избори за нов парламент и нова конституция настояваме спешно:
 - Българската комунистическа партия да признае като политическа грешка еднопартийната си диктатура и ликвидирането на Обединения Българския Земеделски Народен Съюз - Никола Петков, а вината да въде споделена от сателитната върхушка на казионния БЗНС.
 - Правна и гражданска реабилитация на всички политически затворници,МНО.
 - Нов закон за печата и средствата за информация с неограничен достъп до тях.
 - Пълна свобода и достатъчно време за предизборна подготовка на всички демократични сили. Не половинчата, а истинска свобода на словото, печата, сдруженията, манифестациите, митингите и стачките, с гаранции за освобождаване от наслоения страх.
 - Запазването на чистотата на земята, водата и въздуха е възможно само при гарантирани граждански свободи.
 - НЕ! на централизма - планов и всякакъв!
 - Икономическата и политическата независимост са задължително условие за свобода и демокрация. Тя е една и не може да се дели на "западна", "източна" или друга някаква.
 - Възраждане на българското село, което с ликвидирането на социалната база и пролетаризирането на селските земеделски собствениди стана ни село, нито даже "селище от нов градски социалистически тип". За целта да се проведе истинска аграрна реформа, при която ЗЕМЯТА ДА СЕ ВЪРНЕ НА ТИЯ, КОИТО Я ОБРАБОТВАТ с право на онаследяване. Да се възстанови Българската земеделска Кооперативна Банка, която да отпуска дългосрочни безлихвени заеми за осигуряване на земеделски машини, съоръжения, животни и др.
 - Земята, промишлените предприятия, занаятчийската и търговската сфери, оръдията и продуктите на труда в тях да бъдат собственост на тези, които пряко произвеждат и разпределят благата по начин и форма, каквито те си изберат: кооперативна, частна, държавна - без предимства, с равенство в снабдяването, пласмента, при свобода на действие и конкуренция. Така ще отпадне наемническият труд при одържавената икономика. За да отпадне всемогъществото на държавата не бива целият национален доход и разпределението му да са в нейните ръце. Така ще отпаднат предпоставките за корупция и ще се отприщи личният трудов и творчески потенциал на своводните граждани.
 - БЗНС е последователен сторонник на кооперативното движение - така подло окаляно от колективистите. Кооперацията е свободна, доброволна взаимопомощ и трудова солидарност, при която трудът и произведените блага се разпределят по начин, избран от самите кооператори. Тя е немислима без демокрация и пазарна икономика.
 - БЗНС е убеден, че социалната структура и проблеми не могат да се решават в страх. Изкуствено и преднамерено създаваният антагонизъм между социалните слоеве, водещ до отчуждение и недоверие между селяните-земеделци, работниците и интелигенцията разединява нацията.
 - Социално-битовата несправедливост е нещо лошо, което се ражда и вирее върху плесента на беззаконието. Равните права и възможности за социална, трудова и творческа реализация на гражданина ще доведе до максималното задоволяване на личните потребности и интереси, без да се накърняват общонародните и общочовешките ценности.
 - Демокрацията е невъзможна без хора със собствен ум. Ограниченията на човешката съвест и мисъл, издигането на кумири, манипулирането на умове без критични способности, организирани и ръководени от една единствена партия, лишават обществото от духовен предводител, какъвто е ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА. Общественото съзнание, духовните и материалните сили на народа не могат да се осъществяват без освободената от пряка или косвена цензура интелигенция. Културата не може да бъде класова - още по-малко - партийна - тя е народна, общочовешка.
 - Свободните народни маси са неизчерпаем извор на творческа енергия, която се реализира и осмисля от тяхната интелигенция. Нейното създаване започва от семейството и неговата пристройка - училището. В семейството и училището се развива вродената чистота на децата и младежта. Те предопределят справедливостта на нейните искания, а това обуславя исторически оправданото й участие в политическия живот.
 - Младежта е отзивчива към въжделенията на своя народ, търси истини, усвоява идеи, чрез които иска да задоволи естествените си потребности за смислен, съдържателен и творчески живот. Въпросът за възпитанието на подрастващите поколения също е надкласов, надпартиен.
 - "МИР, ХЛЯБ. СВОБОДА И НАРОДОВЛАСТИЕ!" е девизът на земеделските деятели, който определя политическата им култура. Диалогът, плурализмът, зачитането на основните човешки права и свободи са закон за нас. Ние сме убедени, че цивилизованият човек постига политическите си цели само с хуманни средства. Но с цената на своя живот и лична свобода хиляди сдружени земеделци показаха, че не са склонни да правят компромиси с основните човешки ценности, които за нас са светини, вечни! БЗНС отрича насилието във всичките му модификации: "класова борба", "смърт на злостната опозиция", "борба с гнилите интелигенти", "... с кулаците", "чуждите агенти", а напоследък и с "екстремистите". Физическото насилие и убийството за нас са убийство на човещината.

Ние, оваче, не сме наивници, които могат да бъдат завлудени, че при запазена олигархична система /причината/, премахването на част от корумпирания "висш ешелон" /следствието/, ще доведе до промяна, отреждаща ни достойно място в свободния и културен свят. Затова НИЕ, издържалите репресиите на две тоталитарни системи последователи на великите народни синове и земеделски трибуни Александър Стамболийски, Александър Димитров, Райко Даскалов, Петко Д. Петков, Димитър Гичев, д-р Г. М. Димитров и Никола Д. Петков се обръщаме към дълго лъгания български народ и към свободолюбивата българска младеж да ни подкрепят ПРЯКО - като се включат в редиците на Обединения Български Земеделски Народен Съюз, Българския Земеделски Младежки Съюз и Българския Академичен Земеделски Съюз, или косвено - всеки според възможностите и убежденията си, за спасяването на Отечеството ни от поредната национална катастрофа!

София, декември, 1989 г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София,    5 януари - Следват предоставените за разпространение пълни текстове на ДЕКЛАРАЦИЯ и на ОБРЪЩЕНИЕ на Клуба за гласност и демокрация в София.

 


ДЕКЛАРАЦИЯ
 

Още през юни 1989 г., когато страната се тресеше от казионни митинги и кервани от "екскурзианти" по принуда пътуваха към турската граница, Клубът за гласност и демокрация в две свои декларации осъди престъпната политика на Живковия режим спрямо населението с турско етническо самосъзнание. Нашата позиция по този въпрос остава непроменена.

Сега Клувът подкрепя, макар и доста позакъснялото решение на пленума на ЦК на БКП и съвместното решение на Държавния и на Министерския съвет на НРБ от 29 декември 1989 г. Защото това решение възвръща отнетите граждански и човешки права на част от българското население, възвръща авторитета на България пред света и е първото реално доказателство за радикално скъсване с авантюристичната политика на едноличната власт.

Тоталитарният режим инсценира и режисира етническия провлем с цел разделението на българския народ, Блокирането на плахите наченки на преустройството и гарантирането на лична и безконтролна власт. До момента обаче Българската общественост не знае цялата истина нито за принудителната промяна на имената през 1984/85 г., нито за принудителното изселване на български граждани през 1989 г., нито за позициите на Централния комитет, Политбюро, Държавния и Министерския съвет по време на тези позорни събития. Като подкрепя решението от 29 декември, Клубът настоява цялата истина за извършените от Тодор-Живковия личен режим престъпления да бъде оповестена гласно и публично, а на виновниците да бъде потърсена отговорност пред закона.

В дългата си трагична история българският народ е доказал своята толерантност и веротърпимост към другите националности. Българският народ никога не е преследвал, унижавал или извършал геноцид по етнически, религиозни, расови и каквито и да било причини. С това той заслужено си спечели достойно име и авторитет на цивилизован народ.

Последните събития в Кърджали, Хасково, Разград и другаде отново ни напомнят до какви страшни поражения в съзнанието на един народ може да доведе дълголетното господство на авторитарната система, която е в състояние да унищожи и вековни нравствени традиции, и толерантност, и цивилизованост. Тези събития са не само ехо, но и рецидив от времето преди 10 ноември.Те са родени от манипулациите на личния режим спрямо народа, които доведоха до натрупване на социално напрежение и взаимни обиди. Ние сме убедени, че много от участниците в демонстрациите против решението от 29 декември са хора честни и родолюбиви, но те не подозират, че са жертва на същите тези манипулации. Те не подозират, че зад лъжедемократичните апели за референдум се крие зле маскирано патриотарство, а може би и чувство за вина и страх от отговорност за извършени насилия и беззакония. Елементарните човешки права не се решават чрез референдуми. Тези права са провъзгласени във Всеобщата декларация за правата на човека. Изборът на име, вяра и език не е и не може да бъде предмет на референдум. Искането за такова всенародно допитване би поставило страната ни в нелепо положение, защото в нито една цивилизована държава не се провеждат референдуми за това дали може да се изпълняват принципите на Всеобщата декларация за правата на човека, или не.

В същото време Клубът категорично отхвърля шовинистичните, дясноекстремистките и неправомерни прояви и призиви към саморазправа. Те са спирачка на започналите демократични преобразования на нашето общество и обслужват единствено интересите на тоталитарната система и силите на застоя.

Haй-новото развитие на съвитията показва, че местната номенклатура е решила да търси политически реванш в полето на етническите проблеми, спекулирайки с най-чувствителните струни на всеки българин, както и с предразсъдъците на тази тема, насаждани непрекъснато в съзнанието на голяма част от населението. Местният бюрократичен апарат прехвърля "вината" за решението от 29 декември върху неформалите, опитва се да представи следствието за причина, за да разруши постигнатия консенсус между неформалните организации и ръководството на страната, които за пръв път са на еднакво мнение. Предишният режим заложи в устоите на България бомба със закъснител. И докато официалните власти правят всичко възможно, за да я обезвредят, местната номенклатура упорито се стреми тази бомба да бъде взривена, за да спре демократичните процеси в страната и да отклони вниманието.

Апелираме към всички българи, българомохамедани и български турци за надмогване на предразсъдъците, обидите и социалното напрежение; за търпимост и добра воля; за постигане на пълно национално помирение и разбирателство; за недопускане на шовинизъм, национализъм и ислямски фундаментализъм. Всеки български гражданин има право сам да избира своето име. И ако някой мюсюлманин желае да носи българско име, това е негово изконно човешко право. Ако пък желае да носи име, отговарящо на етническото му самосъзнание, това също е негово законно право. Никой не бива да си позволява насилие и унижение спрямо всеки свободен извор на име, вяра и език, като в същото време не забравяме, че официалният език в България е българският.

Спекулациите и заплахите с претенции за някаква си автономия са измислица на Живковата клика. Такава клауза изобщо не фигурира в Устава на ООН, приет през 1946 г., нито в друг международноправен документ.

Решението от 29 декември ни дава шанс за реално национално обединение. Нека не изпускаме този исторически шанс! В противен случай народът ни ще бъде тласнат към бездната на националната катастрофа.

Вярваме, че здравият разум и традиционните нравствени добродетели на народа ни ще възтържествуват над шовинизма и политическото невежество. Целостта на България зависи от всички нас. Заедно!

София, 3 януари 1990 г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

ОБРЪЩЕНИЕ

Клубът за гласност и демокрация - София се обръща към всички подобни клубове и сродни организации, кръжоци, секции и движения от страната с предложение за образуване на национална федерация. Политическата основа в дейността на федерацията ще бъдат общодемократичните ценности. Основната цел на федерацията - да съдействува за прехода на България от тоталитаризъм към демокрация. Желаещите да се обърнат за регистрация и информация на софийски телефон 88-13-91, адрес: София 1000, Булевард "Витоша" 39, списание "Социологически преглед", за федерацията.

София, 4 януари 1990 г.   

/ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X
София, 5 януари - Следва представеният за разпространение пълен текст на ОТКРИТОТО ПИСМО до всички граждани на Народна република България на Националния координационен съвет на Независимата народно-демократична партия със седалище в Пловдив.

СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

С болезнено чувство следим развоя на съвитията, разиграващи се на политическата сцена, и все още съществуващите тоталитарни прийоми за въздействие върху националното ни съзнание. Те съществуват и няма да бъдат лесно и леко очистени от обществено-политическия живот на страната. Щедрите обещания на държавния и партийния апарат досега не се покриха с дела, което доказва, че БКП няма да измени на своите нрави да води политика на щедри обещания и отлагания като все още определени кръгове, остатъци от диктаторския режим на Тодор Живков, не се посвениха да прибягнат към провокации, подстрекателства и политически машинации, със силата на които да задушат демократичните промени в нашата страна. Икономиката ни е в изключително тежко състояние, за което знае всеки гражданин. Празните магазини, раздутият щат на ръководно-административния апарат на всички нива, липсата на информация за злоупотребите на клана Живков и неговото обкръжение /явно определени среди от висшия ешалон се страхуват, че чрез едно обстойно, стриктно разследване могат да въдат засегнати/ - това ли държавното и партийното ръководство наричат демокрация, плурализъм и хуманност?!

Новото правителство много добре знае, че една от демократичните форми изисква - когато се решават важни въпроси от национално значение, то задължително да ги поставя на всенародно обсъждане и стриктно да се съобразява с народните желания и интереси, защото който не е с народа е против народа и никоя власт, която не се е съобразявала с народните интереси, не си е запазвала за дълго ръководната роля в държавата.

Другият факт, към който насочваме народното внимание е спекулацията на г-н Константин Тренчев, Георги Спасов и Желю Желев с доверието и желанието на народа ни за истинска демокрация. Горепосочените псевдолидери бяха и са непрекъснато рекламирани от западни радиостанции като "Дойче веле", "Гласът на Америка" и "Би Би Си", които се превърнаха в техни официални говорители и защитници. Нашата партия най-отговорно задава въпроса на тези господа псевдодемократи - кой им е дал правото и имат ли пълномощия от народа да изискват и да говорят от името на народа.

Публична тайна са скандиранията на тези господа: "Долу социализма", "Долу комунизма", "Долу правителството", което ще рече на български език "слезни ти от магарето, да седна аз". Не, нека господата не забравят, че тоягата има два края, че докато са се учили на медицина, философия и са защитавали докторати, това е ставало благодарение на системата, която те оплюват сега.

Считаме, че всички събития в обществения, социалния и икономическия живот у нас са чисто български и ще си ги решаваме по български без помощта на чужди кореспонденти, политически спекуланти, сателити и жалки остатъци от тоталитарно-диктаторския бивш режим. Вземайки под внимание настоящото политическо и икономическо състояние, Независимата народно-демократична партия като защитник на интересите на широките народни маси без оглед на националност и вероизповедание, отправя апел към целия български народ да запази спокойствие, да отдаде всичките си сили за производство на повече и по-качествени стоки за народно потребление, да не се поддава на национал-шовинистични настроения и да се бори за истинска действена демокрация, плурализъм и радикални социално-икономически промени. Настояваме висшият партиен и държавен апарат да пристъпи към действени мерки за спешно задоволяване на вътрешния пазар с богата гама от стоки за широко потребление от народа. Чрез средствата за масова информация да довежда до знанието на народа ни всички значими решения, засягащи националните и народните интереси като преди оформянето им със съответен нормативен акт, чрез всенародно допитване да се иска и мнението на народа. Незабавно да предаде на публичен народен съд всички виновници за десетилетния тоталитарен гнет, потискал народа ни и довел икономиката ни до невъобразимо тежко състояние. Народът трябва да знае истината. Партията ни е за национално единство и помирение, за действен демократизъм, за добруване на нацията ни.

По въпроса за БЗНС нашата партия заема категорично становище: като активен съюзник и съучастник в деформациите и извращенията на опитите за демократични промени, тя не трябва да съществува на политическата сцена. Жалките опити за промяна на курса и структурно-кадровите промени доведоха до едно фракционно разцепление на съюза, което още един път потвърждава безполезността на съществуването на този съюз като обществена и политическа организация.

Да живее демокрацията!

Да живее България!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 5 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Управителния съвет на Националното дружество за защита на оръжието.

Националното дружество за история на оръжието е обществена, патриотична и културно-просветна организация на български граждани, които милеят за историята на своя народ и работят за достойното бъдеще на родината. След дълговременни борби, на 3 юли 1989 г. Дружеството беше регистрирано в Софийския градски съд под нр.1.

Членовете и съмишлениците на Националното дружество за история на оръжието следят с интерес и участвуват в промените след 10.ХI.1989 г. Като взехме предвид мнението на членовете, в Управителния съвет обсъдихме съобщенията от чужбина и изявлението на Андрей Луканов - член на Политбюро и секретар на ЦК на БКП, относно възможна среща около кръглата маса на упълномощени представители на БКП, държавата, Съюза на демократичните сили и други. Като изразяваме принципна подкрепа на размяната на мнения между различните обществени сили и държавата, смятаме за неовходимо да декларираме следното:

1. След 10.XI.1989 г. в България настъпи изключително динамично политическо оживление. С всеки изминат ден силите на обществото се поляризират около два стожера - управляващата Българска комунистическа партия и Съюза на демократическите сили. Това е фактическо политическо разделение на българския народ. В тази поляризация чувството за принадлежност към българската нация започна да се смесва с политическото чувство за принадлежност към сегашна или бъдеща власт. На тази основа са застрашени основни национални достояния. Значително отславна вниманието към проблемите на българското минало. Наистина в периода на тоталитаризъм много се говореше за културно-историческото наследство, но твърде малко се вършеше за неговата защита. Унижаващ пример и печално доказателство за това е унищожаването през последните 40 години на десетки хиляди исторически оръжия и износа зад граница на стотици хиляди исторически оръжия. Това бяха свидетелства за високата българска художествена култура, за подвизите на хайдути, въстаници и четници, на руските войни. Те бяха част от саможертвата на българския войник при Сливница, Одрин, Чаталджа, Дойран, Каймакчалан, Тутракан, Завоя на Черна, Драва. Това беше направено от хора забравили своя род.

2.  За съжаление, в политическите борби започна разиграването на т.н. "мюсюлманска карта". Налице е вече обидно за България надпреварване в ухажването на хората, които доброволно или насилствено промениха имената си, или които изповядват исляма. Това надпреварване е известно отпреди 40 и 100 години, въпреки това българските политически водачи като че ли не са си направили изводи.

Ние се отнасяме с уважение и разбиране към позициите на политическите и обществените сили у нас. Но ние порицаваме опитите в миналото и сега за спекулация с религиозните чуства на българските мюсюлмани, изкуственото причисляване на стотици хиляди атеисти към исляма, опитите за денационализиране на част от българския народ.

В името на бъдещето на България ние настояваме на въпросите от този кръг да се намери достоен за всички отговор, подчинен единствено на българската национална идея, без политически примеси.

3.  Управителният съвет на Националното дружество за история на оръжието подкрепя демократичните промени в нашата страна, но и внимателно следи отношението към културно-историческото наследство и в частност към историческите оръжия, което наред с демократическите свободи, ще бъде и занапред основен критерий при нашата оценка на политическите сили да заемат ясно и решително становище относно съхраняването на културно-историческото наследство и в частност на историческите оръжия. Нашата позиция, освен върху Устава се гради и върху следните частни принципи:

 - Запазване на разрешителния режим за притежаване на съвременни огнестрелни оръжия.
 - Внасяне на необходимите промени в Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите, в съответните подзаконови нормативни актове, с цел създаване на лични сбирки от исторически оръжия от членовете на Националното дружество.
 - Незабавно преустановяване на варварската практика за унищожаване на исторически оръжия, а събраните и съхранените досега в Министерството на народната отбрана и Министерството на вътрешните работи да се предоставят на Националното дружество за история на оръжието за целите на неговата дейност.

4.  Ние работим за България със самочувствието на достойни нейни граждани. Членовете и съмишлениците на Дружеството понесоха в миналото много тежки морални и материални удари от страна на тоталитарната система. Днес ние участвуваме в усилията на всички за изграждане на силна, демократична и правова държава със свое място в културния живот на Европа и света. В тази си дейност очакваме пълна подкрепа на политическите и обществените организации у нас.

5. Управителният съвет на Националното дружество за история на оръжието, като взема акт от мненията на членовете и съмишлениците на Дружеството, като се ръководи от принципите на Устава и гореизложеното, настоява пред Централния комитет на БКП, пред Държавния и Министерския съвет на HP България, пред Координационния съвет на Съюза на демократическите сили, в разговорите за бъдещето на България да бъдат привлечени всички заинтересувани обществени организации с нестопански цели, в това число и Националното дружество за история на оръжието. Ние подкрепяме идеята за "кръгла маса" и желаем да участвуваме в осъществяването й. Нека да пристъпим към необходимия обществен разговор, всички, които носим част от голямата отговорност пред бъдещето на България.

София, декември 1989 г.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/