5 февруари 1992

София, 5 февруари 1992 година
        Брой 25 (555)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ГРАЖДАНСКИЯ КОМИТЕТ В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ НА НАРОДНИЯ СЪД И ПОЛИТИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ, ПРИЕТО НА НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧНА СЕСИЯ "ПОЛИТИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ И НАРОДНИЯТ СЪД", ПРОВЕДЕНА НА 31 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Демократизацията на нашия обществен и политически живот налага разкриване на цялата истина и преоценка на едно от най-трагичните събития в новата ни история - Народния съд.

Десетилетия наред бе втълпявано у подрастващите, че Народният съд е висша проява на обществен морал и справедливо възмездие. Заедно с това се насаждаше омраза към "народните врагове” и техните потомци. Дойде време да изслушаме и другата страна. В името на истината и справедливостта трябва да я чуем.

Гражданският комитет оценява Народния съд като форма на политическо насилие, необикновено по обхват и жестокост. Неговата цел бе нанасяне на поредния удар срещу единството на българската нация и нейните изтъкнати представители. За нас отмяната му значи отдаване справедливост спрямо жертвите и - което е още по-важно - към техните потомци. Така че този акт не само не е връщане половин век назад, а средство за откриване на един по-чист и мирен път към бъдещето. Нас ни движи голямата идея за ЧОВЕЧНОСТ в междуличностните, обществените и междудържавните отношения, която узря от страданията на много милиони хора в епохата на световни войни и тоталитарни режими.

От юридическо гледище Народният съд беше незаконен. Правораздаване от незаконен съд е насилие и престъпление. Той беше ненужен. Доколкото са вършени престъпления, те можеха да бъдат подведени по съществуващото законодателство.

Народният съд осъди множество хора вече избити без съд и присъда, за да се прикрият с лъжезаконност престъпленията на убийците и да се обсеби имуществото на жертвите. По същество Народният съд стана съучастник и укривател на престъпленията.

По своята жестокост присъдите на Народния съд са безпрецедентни. Незаконните конфискации бяха фактически присъди над невинните близки на осъдените. Клеймото "народен враг" беляза потомците, дори още неродените, и тегне върху тях и до днес.

Смъртните присъди се изпълняваха с изключителен садизъм, без всякакъв съдебен и граждански контрол.

Народният съд осъди българските държавници ЗА ПОЛИТИКА. А дори германските нацистки водачи не бяха съдени от Нюрнбергския трибунал за политика, а за престъпления.

Единственото решение на всички проблеми, свързани с Народния съд - юридически издържано, почиващо на истината и справедливостта и практически осъществимо, - е цялостното му отхвърляне и заличаване от битието и съзнанието на нашия народ. Само така ще бъде открит път към национално помирение и спокойно бъдеще.

Гражданският комитет апелира:

Българската общественост без разлика на политически убеждения да подкрепи отхвърлянето със закон на Наредбата-закон за Народния съд от 1944 г. и неговите последствия.

Предлага всичко свързано с Народния съд да бъде подложено на обективно научно изследване и преценка, и материалите - публикувани.

Предлага учредяване на общонароден фонд за изграждане на достоен за народните традиции паметен знак на мястото на разстрела в Софийското гробище и на всички места на масови убийства.

НЕКА БОГ БЛАГОСЛОВИ ПЪТЯ НИ КЪМ ИСТИНА, СПРАВЕДЛИВОСТ И ПОМИРЕНИЕ!

София, 31 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН (БЗНС-Е) ЗА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДИ КОНГРЕСА НА ПАРТИЯТА.


На редовното си заседание на 3 февруари 1992 година Постоянното присъствие на БЗНС-единен изслуша информация за извършената организационно-техническа работа преди конгреса. Завърши най-важният етап от отчетно-изборната кампания - общинските конференции, който премина на добро ниво. Предстои провеждането на окръжните делегатски събрания. На тях ще се изберат членове на бъдещия Върховен съюзен съвет и ще се направят предложения за кандидатури за новия състав на Контролно-ревизионния съвет.

Бяха обсъдени проблеми около създаването на земеделски кооперации по места и участието на сдружените земеделци в този процес.

Тема на обсъждане стана препоръката на много членове на БЗНС-единен вестник "Земеделско знаме" да излиза в понеделник вместо в събота. Прие се този въпрос да бъде разгледан по-обстойно с участието на редакционното ръководство.

София, 3 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРСКО РАДИО ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА РАДИОТО.


По повод изявлението на депутата Михаил Неделчев по програма "Хоризонт" на Българското радио на 3 февруари 1992 г. в предаването "Преди всички" синдикалните организации в Българското радио заявяват:

Не сме изразявали нито в писмена, нито в устна форма становището, че ръководството на Българското радио е легитимно. Смятаме, че този въпрос е единствено от компетенцията на пленарния състав на сегашното Народно събрание.

След изявленията на г-н Неделчев, както и след фактическото замразяване от страна на ръководството на Българското радио на преговорите по Колективния трудов договор напрежението сред работещите в Българско радио расте с непредсказуеми последици.

Възмутени сме от позицията на г-н Михаил Неделчев, който налага свои свободни интерпретации на взаимоотношенията между синдикатите и ръководството на Българското радио.


РАДИОСДРУЖЕНИЕ "ПОДКРЕПА": Лили Топалова
СЖБ "ПОДКРЕПА": Виолета Божерянова
СИНДИКАТ НА СБЖ В БР: Иван Бориславов
НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИНДИКАТ: Валери Тодоров
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ: Анна Радославова

София, 3 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НАРОДНИЯ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ЗА ОПИТА ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА МАЛКИТЕ ПРОФСЪЮЗИ.


Ръководството на Народния профсъюз "Единство" споделя предложените от Конфедерацията на независимите синдикати в България критерии за представителност на синдикатите, внесени в парламентарната Комисия по труда и социалното осигуряване. Същевременно с тревога се забелязва една тенденция за монополизиране на синдикализма и опит за дискриминация на лоялни, добронамерени и конкурентни, но по-малобройни профсъюзи, като например профсъюз "Творчество", обхващащ видни деятели на литературата, изкуството и народното творчество.

Народният профсъюз "Единство" за пореден път заявява, че няма намерение да обсебва синдикализма в страната и е готов на конструктивно сътрудничество с всички сродни организации в името на преодоляването на икономическата криза у нас.

София, 2 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СПЕКУЛАЦИИ С ИМЕТО НА ПАРТИЯТА.


Българската национална демократическа партия (БНДП) изразява най-категоричния си протест срещу опитите на определени политически кръгове, ясно проявили своя цвят и принадлежност в кандидатпрезидентската кампания, да припишат на националдемократите в България позиции и намерения, които те никога не са застъпвали.

В броя си от 22 януари 1992 г. вестникът на национално-радикалната партия на д-р Иван Георгиев публикува призив за подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Вълканов-Воденичаров, като сред подписалите призива в компанията на БКП, БНРП и "Ера-3" фигурира и БНДП и издигнатите от нея кандидати г-н Димитър Попов и г-н Христо Генчев. Недостойната кампания продължи с публикация на журналистката Дора Чичкова във в. "Дума" (бр. 20 от 24 януари 1992 г.), в която тя информира, че г-н Румен Воденичаров смята да включи БНДП в своите бъдещи политически планове.

Ръководството на БНДП заявява, че никога, при никакви обстоятелства и по никакъв повод не е давало и най-малки основания да се счита, че подкрепя кандидатурата на господата Вълканов и Воденичаров. Господата Хр.Генчев и Д.Попов също не са давали такава подкрепа.

Що се отнася до опитите на г-н Румен Воденичаров да вплете името на БНДП в компанията на други организации като някакъв бъдещ патриотарски "център”, оглавяван от самия него, то БНДП най-отговорно заявява, че ще разобличава всички подобни политически ходове, насочени към създаване на доминирани от БСП псевдопатриотични организации.

Поредният пример на спекулативното използване името на БНДП е извършил някой си Милиян Арсов, председател на Християнския патриотичен младежки съюз. Абсолютно и произволно той твърди, че БНДП ще участва в бойкота на учебните занятия, за да се отмени изучаването на турски език в училищата през втория срок. Принципната позиция на БНДП, включително и по въпроса за изучаването на майчиния език в училищата, е изложена във внесения от нас във Великото народно събрание проект за Закон за свободната изява на културната и религиозна самоличност на българския гражданин - чл. 6, ал.2.

Тази кампания от инсинуации по адрес на БНДП е насочена твърде надалече, за да бъде отмината без необходимото внимание. Защото това не е само кампания срещу партията, а по същество цели да дестабилизира и компрометира всички организации, необхванати от синьо-червеното противопоставяне, и в крайна сметка да конфронтира за пореден път националната и демократичната идея, което обслужва изцяло и единствено интересите на БСП и СДС. Съюзът на демократичните сили, който упорито налага мисълта, че е единственият носител на демократичната идея, и БСП, която със зъби и нокти се опитва да удължи ключовата си роля в българския политически живот, обсебвайки националната идея, са еднакво виновни за разделението на нацията. СДС се обяви за единствената демократична организация в България, а БСП раздухва страховете и страстите около националната сигурност.

Българската национална демократическа партия, която хармонично съчетава националната идея и демократичните ценности, е единствената партия, която както с идеите си, така и с последователното си политическо поведение се бори срещу тази пагубна за обществото ни схема. Това според нас достатъчно ясно обяснява упоритостта на спекулациите с името на нашата партия.

София, 30 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МАРКСИСТКА АЛТЕРНАТИВА - РУСЕ, АДРЕСИРАНА ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

Публична тайна е, че кризисният процес, последствията от който са непредвидими, се задълбочава. Конституцията не се зачита. Не е подписана от преизбраните депутати, които днес са начело на структурите на властта у нас. Натрапва се промяна на законите, приети от Великото народно събрание, с оглед да бъдат удобни не за социално-правова държава, а за реставрация на дивия капитализъм.
Внесените вече проектозакони красноречиво говорят за това.

Не се съмняваме, че и Вие сте на същото мнение. Практиката на синьо-турската коалиция е в разрез с принципите на демокрацията. Ярко доказателство е окупацията на държавното радио и телевизия, въобще информационното затъмнение, поведението им във Великото, а сега и в Народното събрание, където се въвеждат силови методи с помощта на депутатите от ДПС. Всичко това очевидно води към гибелни последици и окуражава проводниците на панислямизма и пантюркизма и перспективата му за варианта "КИПЪР”.

За да се осуети тази мрачна перспектива за Републиката ни, настояваме:

1. Да се анулира регистрацията на ДПС като политическа сила, защото е антиконституционен акт. С този си акт Конституционният съд ще защити конституцията ни и България. Противоконституционното присъствие в Народното събрание на турчеещите се депутати ще задълбочи процеса на разделението на нацията.

2. Конституционният съд следва да се произнесе могат ли да останат преизбраните депутати и сегашният президент до края на мандатите си,при положение че с отказа си да подпишат конституцията показаха, че не я признават.

3. Настояваме Конституционният съд да се произнесе може ли да се регистрира кандидат за президент, който вече е доказал с работата си, че не признава Конституцията, а това ще рече, че няма да я спазва, нещо, което д-р Желев вече е доказал.

4. Настояваме Конституционният съд да се произнесе законосъобразно ли са изразходвани около 200 милиона лева от Министерството на финансите, раздадени на завръщащите се от чужбина провинили се българи преди и след 9 септември 1944 г. Тези хора са извършили каквили не престъпления, в т.ч. и убийства на антифашисти, някои от тях даже са получавали и награди за избити антифашисти. Те не могат да се класират като дисиденти, а само като престъпници и са напуснали страната незаконно, за да избягнат заслуженото възмездие. Международната правова практика не признава давност за фашистки престъпления, а у нас сините политици ги реабилитираха и материално ги награждават.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА "ИКОНОМИКА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТГОВОРНАТА СВОБОДА" (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА) НА ХРИСТИЯН-НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ (БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР), ПРИЕТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 1991 ГОДИНА.


IV. Частната собственост - "костна система” на социалното пазарно стопанство.

ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪРХУ ЗЕМЯТА, Е ЕСТЕСТВЕНАТА ОСНОВА НА ПАЗАРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА, ЗАЩОТО Е ОРГАНИЧНО ПРИСЪЩА НА СИСТЕМАТА ОТ ЦЕННОСТИ, ВЪПЛЪЩАВАЩИ БОЖЕСТВЕНОТО НАЧАЛО В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМНИЯ ЖИВОТ.

Християндемократическото разбиране НЕ ОТРИЧА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, НО Я СВЕЖДА ДО СЪВКУПНОСТ ОТ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВОТО СА МУ ПРЕДОСТАВИЛИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СЪВМЕСТНИТЕ ИМ ИНТЕРЕСИ. От тази позиция държавната собственост е допустима дотолкова, доколкото обслужва в равна степен всички граждани и не се обособява като материална основа за благоденствие на упражняващите властта. СЛЕДОВАТЕЛНО ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ Е НЕМИСЛИМА ИЗВЪН ДЕМОКРАТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО, ТЪЙ КАТО НЕИЗБЕЖНО СЕ ИЗРАЖДА В ИНСТРУМЕНТ ЗА ЛИЧНО ОБОГАТЯВАНЕ И ПОЛИТИЧЕСКО ПОТИСНИЧЕСТВО. Дългите години на тоталитарно управление доказаха, че потърпевшите от одържавяването на собствеността са обикновените граждани, а облагодетелствалите се - представителите на номенклатурната върхушка. ПОУКАТА Е, ЧЕ ЗА ДА Е ПРИЕМЛИВА ЗА ВСИЧКИ, ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ МИНИМИЗИРА ДО НОРМАЛНИ РАЗМЕРИ И ПОСТОЯННО ДА БЪДЕ ПОД ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ.

Социалната организация на пазарните отношения включва цялото МНОГООБРАЗИЕ ОТ ФОРМИ НА СТОПАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТНАТА И ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ - общонационална, общинска, кооперативна, акционерна, смесена и др. Законодателното гарантиране на тяхната равнопоставеност е условие, без което свободната пазарна конкуренция се обезсмисля. ФАВОРИЗИРАНЕТО НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИНДИВИДУАЛНИТЕ, КОЛЕКТИВНИТЕ, КАПИТАЛОВИТЕ, КООПЕРАТИВНИТЕ И СМЕСЕНИТЕ ФОРМИ НА СТОПАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА ПРОТИВОРЕЧИ НА ДУХА НА СОЦИАЛНАТА ПАЗАРНА ОРГАНИЗАЦИЯ, тъй като създава привилегировано положение на едни за сметка на други. Успоредно не само се допуска, но е и наложителна държавна намеса с оглед стимулиране на стопанските субекти, които насочват своите капитали и усилия към решаване на жизненоважни за цялото общество проблеми независимо от формата на собственост.

БХДП(ц) счита за свой исторически дълг РЕАЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА И СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО в качеството й на незаменима среда на пазарните отношения. Прозрачните опити на комунистическите и неокомунистическото правителство да запазят ръждясалите механизми на тоталитарно-бюрократичната машина се опират на съзнателно деформиране на изходните предпоставки, целите, принципите и възможните мащаби на приватизацията. Под различни "предтексти" ГОСПОДАТА СИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА СЕ РАЗПОРЕЖДАТ СЪС "СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА" СОБСТВЕНОСТ ДОСУЩ КАТО СВОИТЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ. С ТОВА ТЕ ПОГАЗВАТ ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ШИРОКИТЕ НАРОДНИ МАСИ.

БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ РЕШИТЕЛНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ И ЩЕ СЕ БОРЯТ С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА СРЕЩУ ПОСЕГАТЕЛСТВОТО ВЪРХУ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ. ЗА ТЯХ "СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА" СОБСТВЕНОСТ Е СЪВКУПНОСТ ОТ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ ИНДИВИДИ, ОТНЕТА ИМ НАСИЛСТВЕНО ОТ ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ И СЛЕДОВАТЕЛНО ПОДЛЕЖАЩА НА ВРЪЩАНЕ. ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА "ПРИВАТИЗИРАНЕ" ПОСРЕДСТВОМ "ПРОДАЖБИ" СА НЕПРИКРИТА ФОРМА НА НАСИЛСТВЕНО ОТНЕМАНЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОДАНИЦИ. Те недвусмислено разкриват неокомунистическия характер на "основните" политически сили, които в името на ултралевичарските си интереси лишават от права българските граждани.

БХДП(ц) не признава легитимността на каквито и да са действия, имащи за резултат конфискация на частна собственост. АКТЪТ НА ПОСЛЕДНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ТИХОМЪЛКОМ ПОДМЕНИ "ОБЩОНАРОДНАТА" С "ДЪРЖАВНА" СОБСТВЕНОСТ В КОНСТИТУЦИЯТА НА СТРАНАТА, Е СТРАТЕГИЧЕСКИ ХОД НА НОМЕНКЛАТУРАТА С ОГЛЕД ПРЕДСТОЯЩОТО ОГРАБВАНЕ НА ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ. "ВЕЛИКОТО" НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ САМО ЧЕ НЕ ОТМЕНИ ТОЗИ ПОЗОРЕН АКТ, НО ЧРЕЗ УТВЪРДЕНОТО ОТ НЕГО ПРАВИТЕЛСТВО СЕ ГОТВИ ДА ГО ПРЕВЪРНЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНА ОСНОВА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА. С това то доказа, че е достоен приемник на комунистическия си предшественик.

БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ ОТГОВОРНО ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ ПРИ БЪДЕЩО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРИСЪСТВИЕ ОСТРО ЩЕ ПОСТАВЯТ ВЪПРОСА ЗА НЕЗАБАВНО АНУЛИРАНЕ НА РЕШЕНИЯТА, НАСОЧЕНИ КЪМ НОВА ЕКСПРОПРИАЦИЯ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. Те ще настояват за връщане под подходяща форма както на собствеността, национализирана от комунистическата власт, така и на създадената от гражданите собственост през последните четиридесет и пет години. ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ С ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО "ПРИВАТИЗИРАНЕТО" Й ЧРЕЗ КОНФИСКАЦИЯ И "ПРОДАЖБАТА" ОТ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, ЩЕ СЕ ТЪРСИ СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ ЛИЦА. Основание за тази позиция е обстоятелството, ЧЕ НАРОДЪТ НЕ Е УПЪЛНОМОЩАВАЛ НИКОГО ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА КАТО С БАЩИНИЯ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОТДЕЛНИТЕ ИНДИВИДИ.

СВЕЩЕНАТА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА МОДЕРНА, ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА АГРОИКОНОМИКА. Преодоляването на тежкото наследство и разрухата - резултат от тоталната колективизация и свръхцентрализация, изисква особена закрила от страна на държавата. БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО НИКОГА ПОВЕЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОБЕКТ НА НАСИЛИЕ. Неговото интегриране в социалния пазарен организъм следва да осигурява свободен избор на форми на агропредприемачество - индивидуални, колективни, кооперативни, акционерни, смесени и др. Налагането по административен път на една или друга форма би било опит за реставрация на комунистическото "управление" на аграрния сектор. На такова "управление" българските християндемократи противопоставят алтернативата на РАЗУМНАТА АГРАРНА ПОЛИТИКА, СТИМУЛИРАЩА ЕДНАКВО ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

ИНДУСТРИЯТА, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ "ИЗПРАВЕНИ НА КРАКА" БЕЗ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. За християндемократите ПРИВАТИЗАЦИЯ ОЗНАЧАВА ВСЕКИ БЪЛГАРИН ДА ПОЛУЧИ ТОВА, КОЕТО ПО ЗАКОН МУ ПРИНАДЛЕЖИ. Бившите собственици и техните наследници имат право на СПРАВЕДЛИВО ВЪЗМЕЗДЯВАНЕ В ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ОТНЕТАТА ИМ СОБСТВЕНОСТ. Когато е възможно, тя трябва да бъде върната непосредствено, а във всички останали случаи - във вид на дялово участие в различните капиталови форми на стопанско предприемачество. Гражданите, които не попадат в горната категория, СА СЪПРИТЕЖАТЕЛИ НА т.нар. "ОБЩОНАРОДНА" СОБСТВЕНОСТ, КОЕТО ИМ ДАВА ПРАВОТО НА КАПИТАЛОВО УЧАСТИЕ В НЕЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. На практика това означава ВСЕКИ БЪЛГАРИН ДА СТАНЕ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛ, с който да се разпорежда съгласно законите на модерната пазарна икономика. Конкретните форми и механизми на реализиране на МАЩАБНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ са разнообразни и изборът на най-подходящите от тях ще зависи от спецификата на съответния модел. Важното в случая е НАРОДЪТ ДА РАЗБЕРЕ, ЧЕ МАЩАБНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ Е РЕАЛНА И НАЙ-ПЪЛНО ОТГОВАРЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ МУ ИНТЕРЕСИ. Ултралевичарските проповеди, които я обявяват за "АНТИПАЗАРНА", "УТОПИЧНА" И "ПОПУЛИЗЪМ", съзнателно отбягват "ГОЛЯМАТА" ПРИВАТИЗАЦИЯ В ЧСФР, утвърдена вече със закон. Очевидно е, че ДОМОРАСЛИТЕ НИ ЧЕРВЕНИ МИСИОНЕРИ В СИНИ МУНДИРИ НЕ СЕ СПИРАТ ПРЕД НИЩО, ЗА ДА ОТНЕМАТ СОБСТВЕНОСТТА НА СВОИТЕ СЪГРАЖДАНИ. Затова те не коментират решителните действия на чехословашкия парламент, осъществил "класически" дясноцентристки преход към модерни европейски структури на собственост.

Българските християндемократи са непреклонни в убежденията си, че НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО Е НЕОБХОДИМА МАЩАБНА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПОДОБНА НА ТАЗИ В ЧСФР, тъй като ИЗКЛЮЧВА НОВА ЕКСПРОПРИАЦИЯ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИ ТИП.

БХДП(ц) е за СТИМУЛИРАНЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ, която по естествен път да заеме полагащото й се място в стопанското пространство.

ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, включително мажоритарно дялово участие, е целесъобразно да се ограничи в секторите и дейностите с общонационално значение, а икономическата й реализация да се подчини на пазарните закони.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА ОБЕДИНЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ (ОПС) "СПРАВЕДЛИВОСТ", УЧРЕДЕН НА 27 ЮНИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Член 12. Изпълнителни органи на профсъюзните организации са:

а) На основната профорганизация - профсъвет. Той изпълнява решенията на Общото събрание и текущи въпроси, за които има правомощия от Общото събрание. Мандатът им се определя от събранието, но не повече от две години.

б) На обединената профорганизация - Общ профсъюзен съвет. Той изпълнява решенията на Общото (делегатското) събрание. Решава въпроси, свързани със защита на интересите на членовете. Мандатът на обединения профсъвет е две години.

Член 13. Обединената организация по общ професионален принцип за координиране на своята дейност могат да се сдружават и обединяват в профсъюзни федерации.

а) Ръководен орган на профсъюзните федерации са федералните конференции. Федералната конференция се състои от делегати на основните и обединените профсъюзни организации, членуващи в съответната федерация. Тя се свиква веднъж на три години. Разглежда въпроси, свързани с дейността на федерацията, избира Федерален съвет и ревизионна комисия с мандат от четири години. Федералният съвет избира председател.

Член 14. ОПС "Справедливост" изгражда профорганизации в населени места и общини. Тяхното организационно устройство и структури са същите, както на тези от материалното производство.

Член 15. Върховен орган на ОПС "Справедливост" е конгресът, който се свиква веднъж на четири години. Той се формира от делегати, избрани от обединените профорганизации по утвърдени норми от Централния съвет. Извънреден конгрес се свиква по искане на 2/3 от членовете на  Централния съвет и на Централната ревизионна комисия.

Конгресът на ОПС "Справедливост":

- Приема изменения и допълва устава;
- Обсъжда отчетите на Централния съвет на профсъюзната дейност и на Централната ревизионна комисия;
- Разглежда и решава основните проблеми, засягащи интересите на профсъюзните членове на ОПС "Справедливост"
- Конгресът избира с явно или тайно гласуване с обикновено мнозинство Централен съвет и Централна ревизионна комисия с мандат от четири години;
- В периода между конгресите дейността на ОПС "Справедливост" се организира и осъществява от Централния съвет;
- Пленуми на Централния съвет се свикват най-малко 2 пъти в годината;
- Заседанията на Централния съвет се провеждат при присъствие най-малко на 1/2 + 1 от неговите членове и взема решения с обикновено мнозинство;
- Централният съвет избира с явно или тайно гласуване с обикновено мнозинство Председателство от 7 до 11 членове в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ с мандат за четири години, но не повече от два мандата.
- В периода между пленумите на Централния съвет дейността на ОПС "Справедливост" се ръководи от Председателството;
- Утвърждава бюджета на ОПС "Справедливост".

Член 16. Централната ревизионна комисия избира ръководство в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ
- Председател на Централната ревизионна комисия се избира с явно или тайно гласуване с обикновено мнозинство. Той участва в работата на Председателството на Централния съвет с право на съвещателен глас.
- Ревизионните комисии осъществяват текущ и последващ контрол върху дейността на съответните профсъюзни органи и техните звена по:
- Финансово-счетоводна дейност, планиране и отчитане на членския внос, изпълнение на бюджета, управление и съхраняване на профсъюзното имущество;
- Деловодната дейност - регистрацията на документите, както и работата по жалби и сигнали.

Член 17. ОПС "Справедливост" е юридическо лице, има свой знак, щемпел и печат.
- ОПС "Справедливост" се представлява от председателя на Централния съвет и от заместник-председателите.

Член 18. ОПС "Справедливост" чрез упълномощени лица представляват и защитават правата на своите профсъюзни членове пред всички органи в Република България и в чужбина.

Член 19. Всички въпроси, които не са уредени в този устав, се решават от Централния съвет на ОПС "Справедливост" с обикновено мнозинство, най-малко 2/3 от членовете му.

Член 20. ОПС "Справедливост" ще издава свой вестник "ТРУДОВ НАРОД".

/Пресслужба "Куриер”/


10:40:31
05.02.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова  
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!