5 февруари 1991

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                                     БРОЙ 25 /300/

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ /СЮД/ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕПРИВАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.


СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/ Е СИЛНО РАЗТРЕВОЖЕН ОТ ПОЗИЦИЯТА, ЗАЕМАНА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ СПРЯМО ПРОБЛЕМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТТА.

КАКТО МНОЗИНСТВОТО, ТАКА И ОПОЗИЦИЯТА В ПАРЛАМЕНТА ПЛЕДИРАТ ЗА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ /ПРИВАТИЗАЦИЯ/, БЕЗ ДОРИ ДА СПОМЕНАВАТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ /РЕПРИВАТИЗАЦИЯ/ ВЪРХУ ЗАГРАБЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА И НЯКОИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧАСТНИ ИМУЩЕСТВА, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЧИНА, ПО КОЙТО СА БИЛИ ОТНЕТИ /СЪС ЗАКОН ИЛИ БЕЗ ТАКЪВ/.

С ОГЛЕД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО СЮД КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВА:

1. ДА НЕ СЕ ДОПУСНЕ ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ДРУГО ОБЩЕСТВЕНО ИМУЩЕСТВО ПРЕДИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЪЛНА РЕПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОТНЕТОТО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ЧАСТНО /ПРИНАДЛЕЖАЛО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИПА/ ИМУЩЕСТВО.

2. ДА БЪДАТ ЗАКОНОДАТЕЛНО ОТМЕНЕНИ ВСИЧКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ АКТОВЕТЕ, С КОИТО БЕ ОТЧУЖДЕНА СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., КАТО КОНФИСКАЦИИ, НАЦИОНАЛИЗАЦИИ, ОТЧУЖДЕНИЯ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ С НЕАДЕКВАТНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ДРУГИ ПОДОБНИ.

3. РЕПРИВАТИЗАЦИЯТА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПОСРЕДСТВОМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА НЕГОВИТЕ ТИТУЛЯРИ ВЪРХУ РЕАЛНОТО ИМУЩЕСТВО, А В СЛУЧАЙ ЧЕ СЪЩОТО Е УНИЩОЖЕНО ИЛИ Е ИМАЛО ЛИКВИДЕН ХАРАКТЕР - ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНОСТОЙНО ТАКОВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ, ОБЩИНСКИЯ ИЛИ КООПЕРАТИВНИЯ ПАТРИМОНИУМ /ДОКОЛКОТО ДВАТА ПОСЛЕДНИ СЪЩО СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАХА НЕПРАВОМЕРНО/, А АКО И ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО - ЧРЕЗ АКЦИИ ИЛИ ГАРАНТИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ОБЛИГАЦИИ - ПО ИЗБОР НА ПРАВОИМАЩИЯ, КАТО ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ СЕ ОТЧИТА И ДЪЛЖИМАТА ЗАКОННА ЛИХВА И ПОЛАГАЩАТА СЕ РЕНТА ВЪРХУ ИМОТИТЕ.

4. ДА СЕ ОБЯВЯТ ЗА НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО ПРИОБРЕТАТЕЛИТЕ, ЗАПЛАТИЛИ НЕАДЕКВАТНА ЦЕНА, ОСОБЕНО КОГАТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО Е ЗЛОУПОТРЕБЕНО С ПАРТИЙНО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ.

5. ДА СЕ ОБЯВЯТ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО ИМОТНИТЕ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ ИЛИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ ИЛИ ФИРМИ, АКО СА ИЗВЪН ПРЕДМЕТА НА НОРМАЛНАТА ИМ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

6. ПРИВАТИЗАЦИЯТА ДА СЕ ДОПУСНЕ САМО ВЪРХУ ОСТАТЪКА СЛЕД ПЪЛНОТО РЕПРИВАТИЗИРАНЕ, КАТО ОБЕЗЩЕТЕНИТЕ С ОБЛИГАЦИИ ТИТУЛЯРИ ПЪРВИ ИЗБИРАТ КАКВИ АКЦИИ ДА ЗАКУПЯТ.

СЮД Е ДЪЛБОКО УБЕДЕН, ЧЕ ВСЯКО ДРУГО РЕШЕНИЕ НА ТОЗИ ОСНОВЕН ЗА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ВЪПРОС ЩЕ БЪДЕ ПАЛИАТИВНО И ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПОСТОЯНЕН ИЗТОЧНИК НА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ.

СОФИЯ, 31 ЯНУАРИ 1991 Г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НАРОДНИЯ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО”. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


В НАРОДЕН ПРОФСЪЮЗ /НП/ "ЕДИНСТВО” НАЙ-ЗАДЪЛБОЧЕНО БЯХА ПРОУЧЕНИ НАИСТИНА НЕПОПУЛЯРНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ВЛИЗАЩИ В СИЛА ОТ 1 ФЕВРУАРИ 1991 Г. ЕКСПЕРТИТЕ ВНИМАТЕЛНО АНАЛИЗИРАХА НАСОКИТЕ НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕНИТЕ И ОТТАМ МЕРКИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЧРЕЗ СХЕМИТЕ НА ИНДЕКСАЦИЯ И СОЦИАЛНА ПОМОЩ. В ТОЗИ КОНТЕКСТ БЕШЕ ВЗЕТО ПРЕДВИД И ПРАВИТЕЛСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ВЗЕТИТЕ ДОСЕГА ЗАЕМИ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ /ЖИЛИЩНИ И ДРУГИ НУЖДИ/ ОТ ДСК И БАНКИТЕ. ИЗВОДИТЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ ПЕЧАЛНИ ЗА 68 НА СТО ОТ ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ЗА 74 НА СТО ОТ ПЕНСИОНИРАЛИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ. ЗАТОВА РЪКОВОДСТВОТО НА НП "ЕДИНСТЕО” СЧИТА, ЧЕ ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ В ПОСОЧЕНИТЕ РАЗМЕРИ Е ПРОИЗВОЛНО И ПРОТИВОРЕЧИ НЕ САМО НА РАЗУМНИТЕ НАУЧНИ ПОДХОДИ, НО И НА ЕЛЕМЕНТАРНАТА ЛОГИКА, СВЪРЗВАЩА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ХОРАТА С ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ОБЩЕСТВОТО. В ТОЗИ СМИСЪЛ ДОСЕГАШНИТЕ ОБЯСНИТЕЛНИ ДОВОДИ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ГОВОРИТЕЛИ СА НЕТОЧНИ, НЕИСКРЕНИ И В ИЗВЕСТЕН СМИСЪЛ БЕЗОТГОВОРНИ.

РЪКОВОДСТВОТО НА НП "ЕДИНСТВО" СЕ ОТНАСЯ С УВАЖЕНИЕ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ И НАЙ-ОТГОВОРНО ЗАЯВЯВА, ЧЕ ЩЕ МУ СЪДЕЙСТВУВА В НЕЛЕКИТЕ МУ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НО В СЛУЧАЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СКРИЕ ЕДНА ГОРЧИВА ЗА ХОРАТА ИСТИНА И ДА НЕ СЕ ВЗЕМЕ КРИТИЧНО И ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕЯ. ПРИ ТОВА НП "ЕДИНСТВО" НЕ Е ПОДПИСАЛ СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОГРАМА С ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЕТО СТОРИХА КНСБ И КТ "ПОДКРЕПА", НО ТОВА НЕ ЗНАЧИ, ЧЕ НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТТА ДА СЪДЕЙСТВУВА НА Г-Н Д.ПОПОВ И ЕКИПЪТ  МУ ДА ИЗВЕДЕ С РАЗУМНИ СРЕДСТВА СТРАНАТА НИ ОТ ТЕЖКАТА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА. ТОЧНО ЗАТОВА ВЗЕМАМЕ ПУБЛИЧНО ОТНОШЕНИЕ С КОНКРЕТНИ ДОВОДИ ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕНИТЕ И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, КАКТО И ПОВИШАВАНЕ НА    ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ НА ВЕЧЕ ВЗЕТИ КРАТКОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИТЕ. ДЛЪЖНИ СМЕ ДА СТОРИМ ТОВА, ЗАЩИТАВАЙКИ СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА НИ.

ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ Е СИЛНО СОЦИАЛНО ЗАСЕГНАТО, НО НАД 74 НА СТО ОТ ХОРАТА ЩЕ СА В БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОЩЕ ПРЕЗ МАРТ Т.Г. В НАЙ-ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ ЩЕ БЪДАТ БЕЗРАБОТНИТЕ, ОКОЛО 16 НА СТО, И ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СТУДЕНТСКАТА МЛАДЕЖ И ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ. ТЯХНОТО СОЦИАЛНО СЪСТОЯНИЕ НАРЕД С ПЕНСИОНЕРИТЕ С МЕСЕЧНИ ПЕНСИИ ДО 180 ЛВ. ЩЕ БЪДЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТРЕВОЖНО. УЖАСЯВАЩО СЕ ПОНИЖАВА МИНИМАЛНИЯТ СТАНДАРТ НА ХОРАТА С КРАЙНО ВИСОКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ТАКСИ /БЛИЗО 12 ПЪТИ/, ЖИЛИЩНИТЕ НАЕМИ, ТОПЛИННО-ЕНЕРГИЙНИТЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ТАКСИ, РАЗХОДИТЕ ЗА ВОДА И ДРУГИ КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ. ТЕ ЩЕ СЪСТАВЛЯВАТ БЛИЗО 60 НА СТО ОТ ИНДЕКСИРАНИТЕ ЗАПЛАТИ, ВМЕСТО 20,6 НА СТО ОТ ДОСЕГАШНИТЕ ЗАПЛАТИ. ПРИ ОСТАТЪК ОТ 40 НА СТО ОТ МЕСЕЧНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ТРУДНО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕЖИВЯВА С ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ХЛЯБА, МЕСОТО, МАСЛОТО, ЗАХАРТА И ДРУГИ СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ. ЗА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЩЕ НАСТЪПЯТ ТЪЖНИ И ТЕЖКИ ДНИ, СЛЕД КАТО И ЦЕНИТЕ НА УЧЕБНИЦИ, ТЕТРАДКИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА СЕ УВЕЛИЧАВАТ 8-12 ПЪТИ. ИЛИ ЕДНА ДОСЕГАШНА ЗАПЛАТА В РАЗМЕР ОТ 300 ЛВ. ПО ПОКУПАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЩЕ БЪДЕ РАВНА НА 1260 ЛВ. ПО НОВИТЕ ЦЕНИ, А ПЕНСИЯ ОТ 180 ЛВ. НА 824 ЛВ. ПО НОВИТЕ ЦЕНИ. ТАКИВА СА ТОЧНИТЕ ПРОПОРЦИИ НА ПОВИШЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ СПРЯМО ИНДЕКСА НА ПОВИШАВАНЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ЗАПЛАТИ, ПЕНСИИ, СТИПЕНДИИ. АКО ПРИБАВИМ КЪМ ТОЗИ РАЗЧЕТ И РАЗХОДИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНИТЕ ЗА ПОКУПКА НА ЖИЛИЩА ПО ПОВИШЕНИТЕ ЛИХВИ В СРАВНЕНИЕ С ДОСЕГАШНИТЕ УСЛОВИЯ, НЕЩАТА ВОДЯТ КЪМ ПЪЛНА ПЛАТЕЖНА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА 32 НА СТО ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.

ИЗХОЖДАЙКИ ОТ НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ, НП "ЕДИНСТВО" СЧИТА ЗА НУЖНО ДА ПРИЗОВЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА НАМЕРИ СИЛИ И ДА ПРЕРАЗГЛЕДА РЕШЕНИЯТА СИ, ЗА ДА НЕ СЕ СТИГНЕ ДО СОЦИАЛЕН СРИВ. ЗА ЦЕЛТА ПРЕДЛАГАМЕ:

1. ЦЕНИТЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ДА СЕ ПОВИШАТ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ ПЪТИ.

2. ВСИЧКИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ДА БЪДАТ ПОВИШЕНИ ДО 4 ПЪТИ, КАТО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА СЕ ПОВИШИ ДВА ПЪТИ, А ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ - ДО ТРИ ПЪТИ.

3. СТОКИТЕ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ - ХЛЯБ, ЗАХАР, ОЛИО, МАСЛО, СИРЕНЕ, ОРИЗ, МЕСО, ЯЙЦА, КОЛБАСИ - СЕ ПОВИШАВАТ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ.

4. ЛИХВИТЕ НА ВЗЕТИТЕ КРАТКОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ПО ДОСЕГАШНИТЕ ПРАВНО-ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ ПО НОВИТЕ УСЛОВИЯ ОТ 1 ОКТОМВРИ 1991 Г., А ДОТОГАВА ДА СЕ ИЗПЛАШАТ ПО СТАРИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ. ТОВА ДА ВАЖИ САМО ЗА ПОКУПКА НА ЖИЛИЩАТА И ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА МЛАДОЖЕНЦИ, ВЗЕТИ ДО 30 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

5. ИНДЕКСИРАНЕТО КЪМ ЗАПЛАТИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ДИФЕРЕНЦИРАНО:

- ДО ДОСТИГАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ - В РАЗМЕР НА 504 ЛВ;
- ЗА СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПОВИШЕНИЕТО ДА БЪДЕ ОТ 236-310
ЛВ;
- ЗА ЗАПЛАТИ ПО-ВИСОКИ ОТ 600 ЛВ. ДА СЕ ВЪВЕДЕ ОБРАТНОПРОПОРЦИОНАЛНА СКАЛА.

6. ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ ДА СЕ ИНДЕКСИРАТ ТАКА СЪРАЗМЕРНО, ЧЕ ДА НЕ СЕ СТИГА ДО МАСОВОСТ В ТЪРСЕНЕ НА СОЦИАЛНА ПОМОЩ ОТ ОБЩИНИТЕ.

7. ПРИ РЕШАВАНЕ СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИТЕ НА ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА ДА СЕ ПОДПИСВА СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

8. НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕНА ПАРИЧНА РЕФОРМА С ОГЛЕД ДА НЕ СЕ ДОПУСНЕ ИЗПИРАНЕТО НА МРЪСНИ ПАРИ ЗА СМЕТКА НА НАРОДА. ТАКАВА МЯРКА ЩЕ ПРЕСЕЧЕ СПЕКУЛАТИВНАТА ТЪРГОВИЯ, СТИГА СВОЕВРЕМЕННО ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕНА.

ТЕЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НП "ЕДИНСТВО" ИМАТ ЗА ЦЕЛ ДА СЪДЕЙСТВУВАТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПО НЕОБХОДИМОСТ ДА ЗАЩИТЯТ СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

ПУБЛИКУВАЙКИ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, СМЕ СЕ ВОДИЛИ ОТ ЕДИНСТВЕНОТО ВЯРНО ПРАВИЛО, ЧЕ САМО СОЦИАЛНО ЗАЩИТЕН НАРОД Е ГОДЕН НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗПИТАНИЯ.

УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ ЩЕ РАЗБЕРЕ НАШАТА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЩЕ ВЗЕМЕ ПОД ВНИМАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НИ.

31 ЯНУАРИ 1991 Г.               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, ЗА СТОПАНСКИ ЛИБЕРАЛИЗЪМ И ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ.


НА 28 ЯНУАРИ 1991 Г. В АУДИТОРИЯ HP. 23 НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА НА ИНИЦИАТОРИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ, КОЕТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА СЪБУДИ И ВЪЗРОДИ ЧУВСТВОТО ЗА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ КЪМ СЪДБАТА НА СТРАНАТА НИ.

ПРИСЪСТВУВАХА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ, ПИСАТЕЛИ, ХУДОЖНИЦИ, ЖУРНАЛИСТИ, РЕЖИСЬОРИ, АРТИСТИ, МУЗИКОВЕДИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЕЛОВИТЕ СРЕДИ, ЛЕКАРИ, ИНЖЕНЕРИ, УЧИТЕЛИ, ТЕХНИЦИ, РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ, СТУДЕНТИ И МЛАДЕЖИ, КАКТО И ГОСТИ ОТ ОБЩЕСТВЕНИ, СТОПАНСКИ И РОДОЛЮБИВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОЛИЧНИЯ ПЕЧАТ.

НА СРЕЩАТА БЯХА АНАЛИЗИРАНИ ПРИЧИНИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА, ЗА ТРАГИЧНОТО МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ОЧЕРТАНО БЕШЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, НАПРАВЕН БЕШЕ РАЗБОР НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ. ВЪЗ ОСНОВА НА ТОЗИ АНАЛИЗ БЯХА ПОТЪРСЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА, ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС, ЗА МОБИЛИЗАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ, ГОТОВИ ДА СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА СПАСЯВАНЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОТЕЧЕСТВО.

ПО ПРОЕКТА ЗА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪДЕЩОТО ДВИЖЕНИЕ КРАТКО ЕКСПОЗЕ НАПРАВИ ПРОФ. Н.ГЕНЧЕВ. ИЗКАЗАХА СЕ: ПРОФ. ИВ.МАТЕВ, ПРОФ. Р. ПОПТОДОРОВ, П. ПЕЛИНОВ, Б. КУНЧЕВ, Д. ДИМИТРОВ, АКАД. М.ГОЛЕМИНОВ, ДОЦ. Е.АЛТЕМИРСКИ, АТ.КИРЧЕВ, Й.ПОПОВ, Б.ОБРЕТЕНОВ, О.АСПАРУХОВ, И.ЗНЕПОЛСКИ, Г.МИШЕВ И ДР.

СТИГНА СЕ ДО СЪГЛАСИЕ В ПРОЕКТА ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ДА СЕ ПОСОЧАТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, КОИТО ИМАТ ЗА ЦЕЛ СПАСЯВАНЕТО И ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ:

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ, УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ, ПРИЕМАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ НА СТРАНАТА, ЗАКОННОСТ, ДУХОВНА ТОЛЕРАНТНОСТ, СВОБОДА В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА БАЗАТА НА СТОПАНСКИЯ ЛИБЕРАЛИЗЪМ, ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ЧРЕЗ СПИРАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ СРИВ, ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО И ЗАКРИЛА НА СЕМЕЙСТВОТО, РЕГУЛИРАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ С ОГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС, ОФИЦИАЛНОСТ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, ПРИВЛИЧАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ЧУЖБИНА, ВЪЗРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО И НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ, ПРИЯТЕЛСТВО И МИРОЛЮБИВА ПОЛИТИКА КЪМ ВСИЧКИ СТРАНИ И НАРОДИ, ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ В НЕУТРАЛНА ДЪРЖАВА.

ТРИ СА АКЦЕНТИТЕ В ТАЗИ ПРОГРАМА ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, КОИТО ИНИЦИАТОРИТЕ НАМИРАТ ЗА РЕШАВАЩИ:

УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, СТОПАНСКИ ЛИБЕРАЛИЗЪМ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ.

ИНИЦИАТОРИТЕ РЕШИХА ДА СЕ СВИКА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 11 ФЕВРУАРИ Т.Г. ОТ 17 ЧАСА В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР "ИВАН ВАЗОВ". СЪБРАНИЕТО ЩЕ УЧРЕДИ ОФИЦИАЛНО НОВОТО ДВИЖЕНИЕ, ЩЕ УТВЪРДИ НЕГОВАТА ХАРТА И ЩЕ ИЗБЕРЕ ВРЕМЕНЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ. НА СЪБРАНИЕТО ОКОНЧАТЕЛНО ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ НАИМЕНОВАНИЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО, НА ВЕСТНИКА И ЩЕ СЕ ПРИЕМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА БЪДЕЩАТА РАБОТА.

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ЩЕ БЪДЕ ПОДГОТВЕНО ОТ ПЕТЧЛЕНЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, В СЪСТАВА НА КОЙТО БЯХА ИЗБРАНИ: ПРОФ. Н.ГЕНЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ - СТАН СТАНЧЕВ, П.ПЕЛИНОВ, Б.ОБРЕТЕНОВ И В.СТАНИЛОВ.

ИНИЦИАТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО СА: АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ - АРТИСТ ОТ НАРОДНИЯ ТЕАТЪР "ИВАН ВАЗОВ", ИКОНОМ АНТОНИЙ БАЛАШЧЕВ [АНАТОЛИЙ БАЛАЧЕВ?] - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАТЕДРАЛНИЯ ХРАМ "СВ.НЕДЕЛЯ", АТАНАС КИРЧЕВ - СТУДЕНТ ОТ СУ "СВ.КЛ.ОХРИДСКИ", БОЖИДАР КУНЧЕВ - ЛИТЕРАТУРОВЕД, БОЯН ОБРЕТЕНОВ - ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В-К "СОФИИСКИ ВЕСТИ", ВАНЯ ВОЙНОВА - ЖУРНАЛИСТКА, ГЕОРГИ МИШЕВ - ПИСАТЕЛ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ - ПРОФЕСОР В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, ВАСИЛ СТАНИЛОВ -ЖУРНАЛИСТ, ГЕОРГИ ТУТЕВ - КОМПОЗИТОР, ИНЖ. ГЕНЧО РАШКОВ, ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ - ПИСАТЕЛ, ГИНЬО ГАНЕВ - ОБЩЕСТВЕНИК, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОФ. ДИМИТЪР АВРАМОВ, ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ - ЖУРНАЛИСТ, ДИМИТЪР ЦАНЕВ - ДОЦЕНТ В СУ "СВ.КЛ.ОХРИДСКИ", ИНЖ. ЕМАНУИЛ АТОНЦЕВ - ГЛАВЕН АСИСТЕНТ В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ, ЕМИЛ АЛТЕМИРСКИ - ДОЦЕНТ В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ, ЕЛЕНА СТАТЕЛОВА - ПРОФЕСОР В БАН, ИВАЙЛО ЗНЕПОЛСКИ - ПРОФЕСОР В СУ "СВ.КЛ.ОХРИДСКИ", ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА, ИВАН АНТОНОВ - ДОЦЕНТ В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ, ИВАН МАТЕВ - ПРОФЕСОР, ХИРУРГ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА НАУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ, ИВАН КИРОВ - ПРОФЕСОР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, ИВАН ПАСПАЛАНОВ - ДОЦЕНТ ПО ПСИХОЛОГИЯ, ИВАН РАДОЕВ - ПИСАТЕЛ, ИВАЙЛО ПЕТРОВ - ПИСАТЕЛ, ЙОРДАН ПОПОВ - ПИСАТЕЛ, ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В-К "СТЪРШЕЛ", ЙОРДАН ВАНЧЕВ - ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В БЛАГОЕВГРАД, МИТРОПОЛИТ ЙОСИФ - ЗАВЕЖДАЩ АМЕРИКАНСКАТА, КАНАДСКАТА И АВСТРИЙСКАТА ЕПАРХИЯ, ЛЮБЕН ПЕТКОВ - ПИСАТЕЛ, КОНСТАНТИН ПАВЛОВ -ПИСАТЕЛ И ПОЕТ, МАРИН ГОЛЕМИНОВ - КОМПОЗИТОР, АКАДЕМИК, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА КОМПОЗИТОРИТЕ, МИКО ПЕТРОВ - ЖУРНАЛИСТ, ИВАН НЕШЕВСКИ -ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ, МИХАИЛ ВЕЛИЧКОВ - ПИСАТЕЛ, ИНЖ. МИХАИЛ ЯНКОВ - АСПИРАНТ В БАН, НИГОЛАЙ ГЕНЧЕВ - ПРОФЕСОР, ИСТОРИК, ОГНЯН АПСПАРУХОВ - ИНЖЕНЕР, ПАВЕЛ М.ПАНЧЕВ - ЖИВОТНОВЪД В С.ЧЕРНИ ВИТ, ТЕТЕВЕНСКО, ПЕЛИН ПЕЛИНОВ - ПИСАТЕЛ, ДРАМАТУРГ В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР "ИВАН ВАЗОВ”, РАДКО ПОПТОДОРОВ - ПРОФЕСОР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА СВЕЩЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СТАНЧО СТАНЧЕВ - ЖУРНАЛИСТ, СТЕФАН ИЛИЕВ - АРТИСТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СТЕФАН ДОЙНОВ - ИСТОРИК В БАН, ТОНЧО ЖЕЧЕВ - ПРОФЕСОР, ЛИТЕРАТУРОВЕД, ХРИСТО ХРИСТОВ - БИЗНЕСМЕН, ХРИСТО ГЕНЧЕВ - АРХИТЕКТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САБ.

ПОКАНЕНИ ОТ ЧУЖБИНА:

ПЕТЪР УВАЛИЕВ - ПИСАТЕЛ, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МАРИН ПУНДЕВ - ПРОФЕСОР В УНИВЕРСИТЕТА В ЛОС АНЖЕЛОС, САЩ.

НА СРЕЩАТА ПРИСЪСТВУВАХА ГОСТИ ОТ ОБЩЕСТВЕНИ, СТОПАНСКИ И РОДОЛЮБИВИ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО И ЖУРНАЛИСТИ ОТ СТОЛИЧНИТЕ ВЕСТНИЦИ.

СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ 1991 Г.               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" БТА/X   X   X

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ.


КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ ЗАЯВЯВА, ЧЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО НА 26 ЯНУАРИ 1991 Г. РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ", НА КОЕТО БЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА УСТАВА, ПРОГРАМАТА И ИМЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ, ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА СДС.

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ СЧИТА НАПРАВЕНОТО НА 1 ФЕВРУАРИ 1991 Г. В 17 Ч. СЪОБЩЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКОТО РАДИО ОТ ИМЕТО НА ИВАН СТОЯНОВ ЗА НАПУСКАНЕ ОТ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" НА СДС Е ЯВЕН ОПИТ ЗА ЗЛЕПОСТАВЯНЕ НА СДС. ТОЗИ ЧОВЕК НЕ Е ЧЛЕН НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ", КАКТО И НА ПРАВОПРИЕМНИКА Й ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ И НЯМА ПРАВО ДА ПРАВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТ ИМЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

СОФИЯ, 2 ФЕВРУАРИ 1991 Г.        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА    ХДФ: Н.ПАВЛОВ
                                                 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.ВАСИЛЕВ
                                                ГОВОРИТЕЛ: О.БОРИСЛАВОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР " - БТА/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМО НА ЯНКО ЯНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ,

ГОВОРИ СЕ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА НЯКАКЪВ СИ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ, СЪСТАВЕН ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЙТО СЕ СВИКВА НА ЗАСЕДАНИЯ ИМЕННО ОТ ВАС И ТВЪРДЕ МНОГО ПРИЛИЧА ПО СВОИТЕ ФУНКЦИИ НА ПОЛИТБЮРО НА ТОДОР ЖИВКОВ. ГОВОРИ СЕ СЪЩО ТАКА, ЧЕ И АЗ СЪМ ЧЛЕН НА ТОЗИ СЪВЕТ, ТЪЙ КАТО СЪМ РЪКОВОДИТЕЛ НА ПАРТИЯ, КОЯТО Е ПРЕДСТАВЕНА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ДАЛИ ТОВА Е ТАКА, ИЛИ НЕ Е НА МЕН НЕ МИ Е СЪВСЕМ ЯСНО, ПРОСТО ЗАЩОТО ДОСЕГА ВИЕ СЕ БЯХТЕ ПОГРИЖИЛИ АЗ ДА НЕ ВЗЕМА НИТО ЕДНО УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯТА НА ТОЗИ СЪВЕТ. ВСЕ ПАК АЗ БЯХ ПОКАНЕН*САМО ВЕДНЪЖ ДА ВЗЕМА УЧАСТИЕ В ЕДНО ОТ МЕРОПРИЯТИТЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ И ТОВА БЕ НА ТРЕТИ ЯНУАРИ ТАЗИ ГОДИНА, КОГАТО СТАВАШЕ ВЪПРОС ДА СЕ ПОДПИШЕ ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ, В СЪСТАВЯНЕТО НА ТЕКСТА НА КОЕТО ВИЕ НЕ МЕ БЯХТЕ ПОКАНИЛИ ДА ВЗЕМА УЧАСТИЕ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ,

АЗ МНОГО ДОБРЕ ЗНАЯ, ЧЕ СЛЕД 14 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА ВИЕ ВЪОБЩЕ НЕ ИСКАТЕ ДА МЕ ВИЖДАТЕ КЪДЕТО И ДА Е, НО ИСКАМ ДА ВИ УВЕРЯ, ЧЕ АКО ПРИЕМАТЕ, ЧЕ СЪМ ЧЛЕН НА ТОЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ, ЩЕ ВИ СЕ НАЛОЖИ ДА МЕ ВИЖДАТЕ МНОГО ПО-ЧЕСТО, ОТКОЛКОТО ВИ СЕ ИСКА. С НАСТОЯЩОТО СИ ПИСМО ПРИКАНВАМ ДА МЕ УВЕДОМИТЕ ДАЛИ СЧИТАТЕ, ЧЕ РЪКОВОДЕНАТА ОТ МЕН ПАРТИЯ Е ПРЕДСТАВЕНА КАТО САМОСТОЯТЕЛНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДАЛИ ТОВА НА ОСНОВАНИЕ ТРЯБВА ДА УЧАСТВУВА В ЗАСЕДАНИЯТА НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ.

3 ФЕВРУАРИ 1991 Г.                   С УВАЖЕНИЕ: ЯНКО ЯНКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ /ФХДПД/ В БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗБИРАНЕТО НА РЪКОВОДСТВО НА ФЕДЕРАЦИЯТА.


ДНЕС, 24 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯТДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ВСИЧКИ НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ БЕШЕ ИЗВЪРШЕН ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА СЕКРЕТАР НА ФХДПД.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ БЕШЕ ИЗБРАН Г-Н ДИМИТЪР СТАНКОВ КИРОВ - ДОКТОР ХАБИЛИС.

ЗА СЕКРЕТАР НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ БЕШЕ ИЗБРАН Г-Н ДРАГАН ВЛАДИМИРОВ БАЧЕВ.

СОФИЯ, 24 ЯНУАРИ 1991 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФХДПД: /П/ Д.КИРОВ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ФХДПД

ЗА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ
ЧЛЕН НА ВИСШИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ: /П/ Г.ГУГОВ
ЧЛЕН НА ВИСШИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ: /П/ Д.ДОНЧЕВСКИ

ЗА ХРИСТИЯН-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Т.ПЕТРОВ

ЗА НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Д.БАЧЕВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ А.БАЛЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА" /ЧАСТ ВТОРА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ИКОНОМИСТ ЧАРЛС Е. МАКЛЮЪР-МЛАДШИ.


СЪЩЕСТВУВАЩА ДАНЪЧНА СИСТЕМА

ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ СЪВМЕСТЯВА МНОГО ОТ ЧЕРТИТЕ НА ДАНЪЧНИТЕ СИСТЕМИ НА ДРУГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА. ПРИБЛИЗИТЕЛНО 22 НА СТО ОТ ДОХОДА, ПОЛУЧЕН ОТ ДАНЪЦИТЕ, СЕ НАТРУПВА ОТ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ОБОРОТА И АКЦИЗИ, 43 НА СТО - ОТ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПО-СПЕЦИАЛНО ДЪРЖАВНИТЕ, 8 НА СТО ОТ ИНДИВИДУАЛНИЯ ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ И 21 НА СТО - ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПО-НАТАТЪК В ТОЗИ РАЗДЕЛ Е ДАДЕН АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ЧЕРТИ НА ЧЕТИРИТЕ НАЙ-ВАЖНИ ДАНЪКА /1/.


ДАНЪК ВЪРХУ ОБОРОТА, МИТА И АКЦИЗИ

ДОСКОРО ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ОБОРОТА В БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗЧИСЛЯВАХА КАКТО В ДРУГИТЕ ЦЕНТРАЛНО ПЛАНИРАНИ ИКОНОМИКИ - КАТО РАЗЛИКА МЕЖДУ ЦЕНИТЕ НА ЕДРО И ЦЕНИТЕ НА ДРЕБНО, БЕЗ РАЗХОДИТЕ НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО. /КЪДЕТО ТАЗИ РАЗЛИКА Е ОТРИЦАТЕЛНА, ВМЕСТО ДАНЪК СЕ ПОЯВЯВА ДОТАЦИЯ./ ПРИ ТАКАВА СИСТЕМА ДАНЪКЪТ, ЕСТЕСТВЕНО, ПРЕДСТАВЛЯВА НАЙ-РАЗЛИЧНИ ЧАСТИ ОТ ЦЕНИТЕ НА ДРЕБНО /ИЛИ НА ЕДРО/ НА РАЗЛИЧНИ СТОКИ И УСЛУГИ. /ПРЕДИ 1988 Е ИМАЛО ПОВЕЧЕ ОТ 20 000 ТАКИВА ТАРИФИ./ ДОКАТО ДАНЪЧНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЧРЕЗ ИЗВАЖДАНЕ, А НЕ ЧРЕЗ УМНОЖЕНИЕ НА ТАРИФИТЕ НА ДАДЕНА БАЗА, НЯМА СМИСЪЛ ДОРИ ДА СЕ ГОВОРИ ЗА ДАНЪЧНА БАЗА ИЛИ ДАНЪЧНА ТАРИФА, А ДАНЪЦИТЕ НЯМА ДА ИМАТ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ЕФЕКТ, ОБИКНОВЕНО ПРИПИСВАН ИМ В ЗАПАДНАТА ЛИТЕРАТУРА. /2/. СЛЕД КАТО БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИДВИЖИ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ТАЗИ СИСТЕМА НЯМА ДА БЪДЕ АДМИНИСТРАТИВНО И ИКОНОМИЧЕСКИ ЖЕЛАТЕЛНО.

В НАЧАЛОТО НА 1988 Г.БЯХА НАПРАВЕНИ ПЪРВОНАЧАЛНИ СТЪПКИ ЗА ПРЕХОД КЪМ ЗАПАДНАТА СИСТЕМА НА КОСВЕНО ОБЛАГАНЕ. АКЦИЗИТЕ НА НЯКОИ НАЙ-ЧЕСТО ОБЛАГАЕМИ СТОКИ /АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, КИБРИТ, КАФЕ, НЕФТОПРОДУКТИ И НЯКОИ ЛУКСОЗНИ СТОКИ/ БЯХА ОТДЕЛЕНИ ОТ ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ОБОРОТА. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ЗА НЕФТОПРОДУКТИТЕ, АКЦИЗИТЕ СЕ ИЗЧИСЛЯВАХА КАТО "AD VALOREM" ТАРИФИ, ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ПРОДАЖБИТЕ НА ДРЕБНО, ВАРИРАЩИ ОТ 24 ДО 80 ПРОЦЕНТА.

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ОБОРОТА ПРОДУКТИТЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯХА В 45 ГРУПИ, ОСНОВАНИ НА СЪОТНОШЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ДРЕБНО КЪМ ЦЕНИТЕ НА ЕДРО; ТАРИФИТЕ НА КОСВЕНИЯ ДАНЪК ВАРИРАХА ОТ 5 ДО 70 НА СТО СЪС СРЕДНА РЕАЛНА ТАРИФА ОТ 25 НА СТО. ПРОДАЖБИТЕ НА МЕЖДИННИ ПРОДУКТИ, ОСНОВНИ ФОНДОВЕ И ЕКСПОРТЪТ НЕ СЕ ОБЛАГАХА. ДАНЪКЪТ ВСЕ ОЩЕ СЕ ИЗЧИСЛЯВА НА ОСТАТЪЧЕН ПРИНЦИП, НО ИМА ПЛАНОВЕ ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ СИСТЕМА ОТ ДАНЪЦИ, СЪБИРАНИ НА РАВНИЩЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, НО ОСНОВАНИ НА ЦЕНИ НА ДРЕБНО /ПОВЕЧЕТО ОТ КОИТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЦЕНТРАЛНО/. ТАЗИ СИСТЕМА ЩЕ ИМА ИЗРИЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ "AD VALOREM" ТАРИФИ ОТ 10 И 20 НА СТО. ПЛАНИРА СЕ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ СТАНДАРТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ИЗПОЛЗВАЩ КРЕДИТЕН МЕТОД ОТ ТИПА, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГА В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТ НАЧАЛОТО НА 1991 Г. НЯКОИ СТОКИ ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ, А ДРУГИ ЩЕ СЕ ОБЛАГАТ С ТАРИФИ ОТ 10 И 20 НА СТО. НАВРЕМЕННОСТТА И УСПЕХЪТ НА ТАЗИ ПРОМЯНА ЩЕ ЗАВИСЯТ КАКТО ОТ ЗАВЪРШВАНЕТО НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕНИТЕ, ТАКА И ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НУЖНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ.

БЪЛГАРИЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕКИТЕ МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ /ПО-МАЛКО ОТ 2 НА СТО ОТ ОБЩИЯ ДАНЪЧЕН ПРИХОД ИДВАТ ОТ ТОЗИ ИЗТОЧНИК/. ВМЕСТО ТОВА ЦЕНОВИТЕ РАЗЛИКИ, ОТРАЗЯВАЩИ ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ РАЗЛИКИ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЦЕНИ НА ЕДРО НА ВНОСНИТЕ СТОКИ И ТЕХНИТЕ ВНОСНИ ЦЕНИ, ИЗЧИСЛЕНИ ПРИ ОФИЦИАЛНИЯ ОБМЕНЕН КУРС, СЛУЖАТ КАТО ДАНЪЦИ И ДОТАЦИИ НА ВНОСА.


ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА НА КОМПАНИИТЕ

ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА СЕ СЪБИРА ВЪРХУ "БАЛАНСОВАТА ПЕЧАЛБА" ОТ ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КООПЕРАТИВИ, ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ И СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ТОВА ДЕФИНИРАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ НЕ ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ НАМАЛИ ЛИХВАТА ЗА КРАТКОСРОЧНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ, ЗАСТРАХОВКИТЕ, ЗАПЛАТИТЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РАБОТНИЦИТЕ, НИТО ПЪК ИЗВЪНПЛАНОВИ ЗАГУБИ МОГАТ ДА НАМАЛЯТ ОБЛАГАЕМИТЕ ПЕЧАЛБИ. ОТ ЯНУАРИ 1989 Г. СЕ РАЗРЕШАВА АМОРТИЗАЦИОННИТЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ДА СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ ПО МЕТОДА НА ПРАВОЛИНЕЙНАТА АМОРТИЗАЦИЯ; ОТСТЪПКИТЕ МОГАТ ДА ДОСТИГНАТ ДО 50 НА СТО ЗА ВСЯКА ГОДИНА, НО ЦЯЛОСТНО НЕ МОГАТ ДА НАДХВЪРЛЯТ СТОЙНОСТТА НА ИМУЩЕСТВОТО. ВЪПРЕКИ ЧЕ ПОВЕЧЕТО ДОТАЦИИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В БАЛАНСОВИТЕ ВЗЕМАНИЯ, ТЕЗИ, КОИТО ФАКТИЧЕСКИ СЕ ДАВАТ НА ГУБЕЩИТЕ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ.

ОБИКНОВЕНАТА ТАРИФА НА ДАНЪКА ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА Е 62 НА СТО /50 НА СТО ДЪРЖАВЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА, 10 НА СТО ОБЩИНСКИ И 2 НА СТО ЗА ИРИГАЦИОННИ ФОНДОВЕ/. ПЕТ ПРОЦЕНТА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА СЪЩО СЕ ВЗЕМА ОТ ФОНД РТУ,КОЙТО ВКЛЮЧВА НАТРУПАНАТА АМОРТИЗАЦИЯ. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОСНОВНАТА 50 ПРОЦЕНТОВА ТАРИФА СА 10 ПРОЦЕНТНИЯТ ДАНЪК ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ /НАМАЛЕН ОТ 20 НА СТО ПРЕЗ АПРИЛ 1990 Г./, 25 НА СТО ЗА ТУРИЗМА И 30 НА СТО ЗА СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОВЕЧЕ ОТ 20 НА СТО ЧУЖДО УЧАСТИЕ. ЗАГУБИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ НАПРЕД ДО ПЕТ ГОДИНИ, А НА "ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ФИРМИ" СЕ ДАВА ПЕТГОДИШЕН БЕЗДАНЪЧЕН ПЕРИОД.

ОБСЪЖДА СЕ НАМАЛЕНИЕ НА БАЗОВАТА ТАРИФА ДО 45 НА СТО. ТОВА ЩЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОТ ТЯХ 20 НА СТО /9 НА СТО ОТ ПЕЧАЛБАТА/ ЩЕ ОТИВАТ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ВЛАСТИ.


ДАНЪЦИ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОХОДИ

БЪЛГАРИЯ НЯМА ОБЩА СИСТЕМА ЗА ОБЛАГАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОХОДИ, ОСВЕН ТОВА, КОЕТО СЕ НАРИЧА ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ОБЩИЯ ДОХОД. ТОЙ СЕ ОПИРА НА ГРУПА ОТ ТРИ ТАРИФНИ СТАВКИ, ВСЯКА СЪС СВОЯ СОБСТВЕНА БАЗА И ПРОГРЕСИВНА ТАРИФА.

1. ДАНЪК ВЪРХУ ЗАПЛАТИТЕ

ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ЗАПЛАТИТЕ СЕ СЪБИРА НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА И СЕ УДЪРЖА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА-РАБОТОДАТЕЛИ. ТОЙ СЕ ОСНОВАВА НА МЕСЕЧНИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗКЛЮЧВА НЯКОИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕМИРАНИЯ И СОЦИАЛНИТЕ НАДБАВКИ. НЕ СЕ ДОПУСКАТ ПЕРСОНАЛНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДАНЪКОПЛАТЕЦА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЕМЕЙНОТО МУ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТ ИЗДЪРЖАНИ ОТ НЕГО ЛИЦА, НЯМА НАМАЛЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАЗХОДИ, НО НЕ СЕ ОБЛАГА КОЛИЧЕСТВО, РАВНО НА МИНИМАЛНАТА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА /ЗАСЕГА 165 ЛВ. МЕСЕЧНО/. ДАНЪКЪТ СЕ ИЗЧИСЛЯВА ПО ПРОГРЕСИВНО НАРАСТВАЩИ ТАБЛИЦИ, КОИТО ВАРИРАТ ОТ 12 ДО 14 НА СТО. ТОЗИ МАКСИМУМ СЕ ДОСТИГА ПРИ МЕСЕЧЕН ДОХОД ОТ 400 ЛВ., КОЕТО Е ПОЧТИ 150 НА СТО ОТ СРЕДНАТА ЗАПЛАТА ОТ 260 ЛВ./ИМА СПЕЦИАЛНА ТАРИФА ЗА ОБЛАГАНЕ НА ПРИХОДА НЕПОСРЕДСТВЕНО НАД МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА, КОЯТО НАСКОРО БЕ НАМАЛЕНА ОТ 80 СТО/.

2. ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА НА АВТОРИ, УЧЕНИ, ХОРА НА ИЗКУСТВОТО И ДР.

ПЛАЩАНИЯТА НА АВТОРИ, УЧЕНИ, АРТИСТИ, МУЗИКАНТИ, ЖУРНАЛИСТИ И ДР. НАД И ИЗВЪН ТЯХНАТА ЩАТНА ЗАПЛАТА СА ПРЕДМЕТ НА ПРОГРЕСИВНА ТАРИФА, ОСНОВАНА НА СУМАРНИЯ ГОДИШЕН ДОХОД ОТ ТОЗИ ТИП. ТАРИФАТА, КОЯТО СЕ ПРИЛАГА НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА, ЗАПОЧВА С МИНИМАЛЕН ДАНЪК ОТ 4 НА СТО /ЗА ГОДИШЕН ДОХОД ДО 240 ЛВ./ И ДОСТИГА МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 50 НА СТО /ЗА ГОДИШЕН ДОХОД НАД 40 000 ЛВ./. НЯМА ПЕРСОНАЛНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ИЛИ ЦЕЛЕВИ НАМАЛЕНИЯ, ВЪПРЕКИ ЧЕ СЕ ОСВОБОЖДАВА СУМА, РАВНА НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗА ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ ДРУГ ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ.

3. ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА ОТ ЧАСТНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДОХОДИ, КОИТО НЕ СА ЗАПЛАТИ ИЛИ ХОРОРАРИ И СЛЕДОВАТЕЛНО НЕ СА ОБЕКТ НА ДВАТА ТОКУ-ЩО ОПИСАНИ ДАНЪКА, ПОДЛЕЖАТ НА ТРЕТИ ВИД ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА. ТОВА СА ДОХОДИ ОТ ЧАСТНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ПРАКТИКУВАНЕ НА ЗАНАЯТИ И СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ, КАКТО И ДИВИДЕНТИ И УЧАСТИЕ В ПЕЧАЛБИ ОТ КООПЕРАТИВИ. МИНИМУМЪТ НА ПРОГРЕСИВНАТА ДАНЪЧНА ТАРИФА /ВКЛЮЧВАЩА ОСВОБОДЕНИЯ ОТ ДАНЪК ДОХОД/ Е ИДЕНТИЧЕН С ТОЗИ ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ЗАПЛАТИТЕ /ИЗЧИСЛЕН НА ГОДИШНА ОСНОВА/, НО ПРОГРЕСИЯТА ПРОДЪЛЖАВА И НАД ГОДИШЕН ДОХОД ОТ 4800 ЛВ., КАТО ДОСТИГА МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 85 НА СТО ЗА ДОХОД НАД 70 ХИЛЯДИ ЛВ. ДОХОДИ ОТ РЕНТИЕРСТВО СА ПРЕДМЕТ НА ОТДЕЛНА ТАРИФА, ЗАПОЧВАЩА ОТ 9 НА СТО ЗА ДОХОД ОТ 200 ЛВ. И СТИГАЩА ДО 81 НА СТО ЗА ДОХОД 7000 ЛВ. ЗА РАЗЛИКА ОТ ДРУГИТЕ ДВА ДАНЪКА ТОЗИ СЕ СЪБИРА НА БАЗА ДОМАКИНСТВО, КАТО АКУМУЛИРАНИЯТ ДОХОД НА РАЗЛИЧНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО СЕ ОБЛАГА ПО ПРОГРЕСИВНАТА ТАРИФА. РАЗРЕШЕНИ СА НЯКОИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ, НО НЯМА ПЕРСОНАЛНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ИЛИ НАМАЛЕНИЯ НА ОБЛАГАЕМАТА СУМА.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВА ГЛОБАЛНА СИСТЕМА

РАБОТИ СЕ НАД ПЛАНОВЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ОБЩ ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА. СИСТЕМАТА ЩЕ БЪДЕ ОСНОВАНА НА ИНДИВИДУАЛНО ОБЛАГАНЕ, ВЪПРЕКИ ЧЕ МОЖЕ БИ ЩЕ СЕ ОТЧИТА БРОЯТ НА ДЕЦАТА В СЕМЕЙСТВОТО.
 ПРЕДПОЛАГА СЕ НЕОБЛАГАЕМ ДОХОД В РАМКИТЕ НА МИНИМАЛНАТА ГОДИШНА ЗАПЛАТА. ПРЕДВИЖДАТ СЕ ТАРИФИ ЗА ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ НАД ТАЗИ СУМА ОТ 20 ДО 50 НА СТО /ВЪРХУ ГОДИШЕН ДОХОД НАД 100 000 ЛВ./.


ВНОСКИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

СЪБИРА СЕ ДАНЪК ОТ 30 НА СТО ВЪРХУ НОМИНАЛНАТА ЗАПЛАТА /В СЛУЧАЙ ЧЕ ПЛАЩАНЕТО Е ОТ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, УЧАСТВАЩИ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДАНЪКЪТ ЩЕ БЪДЕ 20 НА СТО/ ЗА НАТРУПВАНЕ НА ПЕНСИОНЕН ФОНД И ДРУГИ СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ.


ДРУГИ

БЪЛГАРИЯ ИМА И РЕДИЦА ДРУГИ ДАНЪЦИ, КОИТО НЕ ДАВАТ СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС В НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД. ВНИМАНИЕ ЗАСЛУЖАВА ПРОГРЕСИВНИЯТ ДАНЪК ВЪРХУ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ОТНОСИТЕЛНО ГОЛЕМИТЕ ЗАПЛАТИ, РАЗЛИЧНИТЕ ДАНЪЦИ ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТТА, ВЪРХУ ДАРЕНИЯТА И НАСЛЕДСТВАТА И ВЪРХУ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.


ОБОБЩЕНА РАВНОСМЕТКА

БЪЛГАРСКАТА ДАНЪЧНА СИСТЕМА Е НЕВЕРОЯТНО СЛОЖНА СПОРЕД ВСЕКИ РАЗУМЕН СТАНДАРТ И МНОГО СМУЩАВАЩА В ОТСЪСТВИЕТО НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ. ТЯ НЕ Е ПРИГОДЕНА ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. НЕОБХОДИМА Е ОСНОВНА РЕФОРМА, КОЯТО ДА СЪЗДАДЕ СИСТЕМА, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ПО-ГОЛЯМО ОБВЪРЗВАНЕ С ПАЗАРНИТЕ СИЛИ. ТАЗИ РЕФОРМА ТРЯБВА ДА ЗАСЕГНЕ ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ /ВКЛЮЧИТЕЛНО КОМПЮТЪРИЗАЦИЯ/ И ДА ВКЛЮЧВА РАЗВИТИЕТО НА ДАНЪЧНА СТАТИСТИКА, КАКТО И НОВА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА. ВАЖНО Е ДА СЕ ЗАПОЧНАТ ВЕДНАГА ПАРАЛЕЛНИ УСИЛИЯ, НАСОЧЕНИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, КЪМ БЪРЗОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ РЕФОРМИ, ДОКАТО ЗАЕДНО С ТЯХ СЕ ИЗВЪРШВА ОСНОВНАТА РАБОТА ЗА ПО-ФУНДАМЕНАЛНИТЕ РЕФОРМИ НА ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ.
СЛЕДВАЩИТЕ РАЗДЕЛИ ПРЕДЛАГАТ НЯКОИ НАПЪТСТВИЯ ЗА ТЕЗИ РАЗРАБОТКИ. ТЕ ДИСКУТИРАТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ДАНЪКА ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОХОДИ, ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДА НА КОМПАНИИТЕ И ДАНЪКА ВЪРХУ УВЕЛИЧЕНИЯТА НА ЗАПЛАТИТЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/X   X   X

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК /БББ/, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА 10 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. В СОФИЯ.


ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК /БББ/ СПОРТЪТ Е НЕОТМЕННА ЧАСТ ОТ УСЛОВИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА, ЗА НЕЙНАТА ПЪЛНОЦЕННА ИЗЯВА. СПОРТЪТ НЕ ПРОСТО УКРЕПВА ФИЗИЧЕСКОТО ЗДРАВЕ, НО И СЪЗДАВА ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА, БЕЗ КОИТО Е НЕМИСЛИМ УСПЕХЪТ. НИЕ ЗАЛАГАМЕ НА СПОРТА КАТО НЕОТМЕННА ЧАСТ ОТ БИТА. НО ЗАЕДНО С ТОВА ТОЙ Е ДОБЪР БИЗНЕС. ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ СПОРТИСТИ НИЕ ЩЕ ПОЛАГАМЕ СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЗАЩОТО ТЕ НЕ САМО УТВЪРЖДАВАТ МЕЖДУНАРОДНИЯ АВТОРИТЕТ НА ДЪРЖАВАТА НИ, НО ИЗГРАЖДАТ И МОДЕЛИ ЗА ПОДРАЖАНИЕ.

ЖИЗНЕНАТА СРЕДА НА ЧОВЕКА, ЕСТЕСТВЕНО, ПОСТАВЯ КАТО ПРИОРИТЕТНИ ВЪПРОСИТЕ НА ЕКОЛОГИЯТА. ТЕ НЯМА ДА БЪДАТ РЕШЕНИ, АКО НА ТЯХ НЕ СЕ ГЛЕДА КАТО НА ЧАСТ ОТ КУЛТУРАТА И НАЧИНА НА ЖИВОТ НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК. НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА ЗАКОНОВА УРЕДБА, КОЯТО ИКОНОМИЧЕСКИ ЩЕ СТИМУЛИРА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС И ЩЕ РЕШАВА ПРИОРИТЕТНО ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ.

ОСВЕН ЗА ЧИСТА ПРИРОДА БББ Е И ЗА ЧИСТА ДУХОВНА СРЕДА ЗА ЛИЧНОСТТА. ЕТО ЗАЩО НИЕ ГЛЕДАМЕ НА ОТНОШЕНИЯТА СИ С РЕЛИГИЯТА, РЕЛИГИОЗНИТЕ ЦЕННОСТИ И ИНСТИТУЦИИ КАТО НА МНОГО ВАЖНА ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТТА НИ. БЕЗ ТЕХНИТЕ БОГАТИ ТРАДИЦИИ И СВОБОДА ЗА ИЗЯВАТА ИМ Е НЕВЪЗМОЖНО ДА СЕ ЗАЩИТИ ИНТИМНИЯТ ЛИЧНОСТЕН СВЯТ, ДА СЕ ПОСТИГНЕ МОРАЛНО ПРЕЧИСТВАНЕ. В РЕЛИГИОЗНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НИЕ НАМИРАМЕ ЕСТЕСТВЕН СЪЮЗНИК, КОЙТО СЪЩО БИ МОГЪЛ ДА ИГРАЕ РОЛЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИ СТАБИЛИЗАТОР В ПРЕХОДА КЪМ НОВ ТИП ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО.

X  X  X

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЦЕННОСТИТЕ, ПРИНЦИПИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ПРЕДПОЛАГА ПОСТОЯННО ДВИЖЕНИЕ КЪМ ЕДНО НОВО ОБЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ. КОЙ РАЗПОЛАГА С РЕСУРСИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАДИКАЛНИТЕ РЕФОРМИ?

КОЙ ПРИТЕЖАВА ЗНАНИЯТА И РЕШИТЕЛНОСТТА ДА ЗАПОЧНЕ И ОСЪЩЕСТВИ ДОКРАЙ ТРУДНИЯ ПРЕХОД?

КОЙ Е ЗАИНТЕРЕСОВАН В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СТАБИЛНА И ПРОСПЕРИРАЩА НАЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА?

НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ НАЙ-МОЩНИЯТ ДВИГАТЕЛ НА ПРОМЕНИТЕ Е ГЕНЕРИРАНАТА ОТ ЧАСТНИЯ БИЗНЕС И ВИСОКИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ СОЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ. В ТОЗИ И САМО В ТОЗИ СМИСЪЛ БББ СЧИТА, ЧЕ Е ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДИ ВСИЧКО НА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ БИЗНЕСМЕНИ, НА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ.

ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ БББ Е ЗАТВОРЕНА ЕЛИТАРНА ПАРТИЯ НА ЕДНО ИЗБРАНО МАЛЦИНСТВО. ОТСТОЯВАЙКИ СВОИТЕ ИНТЕРЕСИ, ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ЕЛИТ ИЗДЪРПВА НАПРЕД БУКСУВАЩАТА ИКОНОМИКА, ТРАНСФОРМИРА ЗАКОСТЕНЕЛИ СОЦИАЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ. В ИНТЕРЕС НА МНОЗИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ВСЕКИ БЪЛГАРИН ПОЛУЧАВА РЕАЛНИЯ ШАНС ДА УСПЕЕ, РАЗЧИТАЙКИ НА СВОЯТА РЕШИТЕЛНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ, НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА И ТРУДОЛЮБИЕТО СИ.

БЕДНОСТТА НЕ Е В ИНТЕРЕС НА БИЗНЕСА. ТЯ ОГРАНИЧАВА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ. СВОБОДНИЯТ ПАЗАР СЕ НУЖДАЕ ОТ БОГАТИ ХОРА. БББ МОЖЕ ДА ИЗВЕДЕ НАД ГРАНИЦАТА НА БЕДНОСТТА БОЛШИНСТВОТО ОТ 40-ТЕ ПРОЦЕНТА БЪЛГАРИ, КОИТО СЕГА СЕ БОРЯТ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ. БББ ЩЕ ПОДПОМОГНЕ СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ НЕ ЧРЕЗ ПОДАЯНИЯ, А ЧРЕЗ ВЪЗПИРАНЕ НА ХИПЕРИНФЛАЦИЯТА, ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО БРЕМЕ, НАСИЩАНЕ НА ПАЗАРА С КАЧЕСТВЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ, РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕНЕН ТРУД. НИЕ ЩЕ СЪЗДАДЕМ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ НОВИ ДОБРЕ ЗАПЛАТЕНИ РАБОТНИ МЕСТА В НАЙ-ПРОГРЕСИВНИТЕ СФЕРИ НА ИКОНОМИКАТА.

КОЛКОТО ПО-БОГАТИ СА ХОРАТА И ФИРМИТЕ, ТОЛКОВА ПО-БОГАТО Е ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО. ЗАД СЪЗДАДЕНИТЕ С ПОЧТЕН БИЗНЕС БОГАТСТВА СТОЯТ РЕАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ЗА ПАЗАРА МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ. ЗАД СПЕЧЕЛЕНИТЕ С ПОЧТЕН БИЗНЕС БОГАТСТВА СТОЯТ ЗАПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ, С КОИТО СЕ ФОРМИРА БЮДЖЕТЪТ НА ДЪРЖАВАТА, И КОЛКОТО ПО-ГОЛЕМИ СА ТЕЗИ БОГАТСТВА, ТОЛКОВА ПО-ГОЛЕМИ СТАВАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРОГРАМИ. БИЗНЕСЪТ Е ЗАИНТЕРЕСОВАН ОТ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ПРАВЕЩА ИНВЕСТИЦИИ, А НЕ ОТ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОСНОВАНА НА РАЗДАВАНЕ НА ПОМОЩИ. В СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА ОТДАВНА ФУНКЦИОНИРАТ ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ, ПООЩРЯВАЩИ БИЗНЕСА, КОЙТО ВЛАГА ПАРИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, КУЛТУРАТА, НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И Т.Н.

БББ ВИЖДА В ЧАСТНИЯ БИЗНЕС ОСНОВНИЯ СТОЖЕР НА СИСТЕМАТА НА СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. НЕГОВАТА ПОЛИТИКА ОБАЧЕ Е НАСОЧЕНА КЪМ ВСКИЧКИ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ. ТЯ ЗАЩИЩАВА ОПРЕДЕЛЕН НАЧИН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ. БББ Е ФОРМАЦИЯ, ОПИРАЩА СЕ НА ПОДКРЕПАТА НА ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ, КОИТО СА УБЕДЕНИ, ЧЕ НЕОГРАНИЧЕНИТЕ СПОСОБНОСТИ И ТАЛАНТ СА КЛЮЧЪТ КЪМ СОЦИАЛНИЯ ПРОГРЕС. В УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ЩЕ ЖИВЕЯТ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ВОТЪТ НА ДОВЕРИЕ КЪМ БББ Е ВОТ ЗА ТАЗИ, ДОКАЗАЛА СВОИТЕ ПРЕДИМСТВА ЗА ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА, БББ ЩЕ РАЗЧИТА НА СИЛНАТА ПОДДРЪЖКА НА СВОИТЕ СИМПАТИЗАНТИ, А НЕ НА МАСОВО ЧЛЕНСТВО КАТО ДЕКЛАРИРАНА И БЕЗКРИТИЧНА ПОЛИТИЧЕСКА ВЯРНОСТ.

НИЕ СМЕ ХОРАТА, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ ЗА ГРАДЕЖА НА ПРОСПЕРИРАЩОТО ОБШЕСТВО НА СВОБОДНИ, БОГАТИ, СИЛНИ И НЕЗАВИСИМИ ЛИЧНОСТИ, НА СПОСОБНИТЕ САМИ ДА КОВАТ СОБСТВЕНАТА СИ СЪДБА.

НАШАТА РЕЛИГИЯ Е РЕЛИГИЯТА НА УСПЕХА. НИЕ СМЕ ОБЩНОСТ, КОЯТО СЪЗДАВА ШАНС ЗА ЛИЧНОСТТА:

- ШАНС ЗА ТЕЗИ, КОИТО ДОСЕГА СА БИЛИ СКОВАНИ ОТ ЖЕЛЯЗНАТА ПРЕГРЪДКА НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА;
- ШАНС ЗА МЛАДЕЖТА, КОЯТО МОЖЕ ДА ПОЕМЕ БЪДЕЩЕТО В СОБСТВЕНИТЕ СИ РЪЦЕ;
- ШАНС ДА ПРОСПЕРИРАШ НА РОДНА ЗЕМЯ, А НЕ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ;
- ШАНС ЗА ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ, ЗА ТЕЗИ, У КОИТО СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ИЗЯВА НЕ Е УГАСЕН И ВСЕ ОЩЕ ИМАТ СИЛИ ДА ЗАПОЧНАТ ОТНОВО;
- ШАНС ЗА ОТХВЪРЛЕНИТЕ, КОИТО ЩЕ ОТКРИЯТ СМЕЛОСТТА И УСПЕХА;
- ШАНС ЗА РАЗОЧАРОВАНИТЕ ОТ БЕЗПЛОДНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ.
ПРЕДПРИЕМЧИВОСТТА, ТРУДОЛЮБИЕТО И ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА, КОИТО СА
ВЕЧНИ КАЧЕСТВА НА БЪЛГАРИНА, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЗАЛОГ ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА ВСЯКО ОБШЕСТВО, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА. ТЕЗИ КАЧЕСТВА СА НАЙ-ЦЕННИЯТ КАПИТАЛ НА БЪЛГАРИЯ. НИЕ ЩE РАБОТИМ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА СЪДЪРЖАЩАТА СЕ В ТЯХ ЕНЕРГИЯ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В БОГАТА И ДОСТОЙНА ДЪРЖАВА НА БОГАТИ И ДОСТОЙНИ ГРАЖДАНИ.

НИЕ НЕ СЕ НУЖДАЕМ ОТ ВЛАСТТА, ВЛАСТТА СЕ НУЖДАЕ ОТ НАС.

СОФИЯ, ДЕКЕМВРИ 1991 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" - БТА/РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА


10:03:31    05-02-1991