5 февруари 1990СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                       БРОИ 25 /43/

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ИЗДАТЕЛСКИ СЪЮЗ /БИС/ И ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БИС. ДОКУМЕНТИТЕ СА АДРЕСИРАНИ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

НА СВОЕТО УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ ИЗДАТЕЛСКИ РАБОТНИЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗДАТЕЛСТВА В СТРАНАТА
РЕШИХА:

1. УЧРЕДЯВАТ БЪЛГАРСКИ ИЗДАТЕЛСКИ СЪЮЗ /БИС/ КАТО ДОБРОВОЛНО И НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ЧИИТО ЗАДАЧИ И НАСОКИ НА ДЕЙНОСТ СА ИЗЛОЖЕНИ В ПРИЕТАТА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ.

2. БИС НАСТОЯВА ТСО "БЪЛГАРСКА КЛИГА И ПЕЧАТ" ДА ПРЕУСТАНОВИ БЕЗ ОТЛАГАНЕ ДЕЙНОСТТА СИ КАТО ИЗЛИШНА БЮРОКРАТИЧНА СТРУКТУРА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИС ДА УЧАСТВУВАТ В ЛИКВИДАЦИОННАТА ПРОЦЕДУРА.

3. БИС НАСТОЯВА НЕГОВИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ОБСЪЖДАНЕТО НА ШИРОКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОСНОВА НА БЪДЕЩИЯ ЗАКОН ЗА ПЕЧАТА И ВСИЧКИ ЗАКОНИ, ЗАСЯГАЩИ ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ. БИС Е ПРОТИВ СЪЗДАВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ НОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ГРУПИРОВКИ В СФЕРАТА НА КНИГОИЗДАВАНЕТО ДО ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПЕЧАТА.

4. БИС НАСТОЯВА НЕГОВИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА КОМИТЕТА ЗА КУЛТУРА И ДРУГИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ПРИ ОБСЪЖДАНЕТО И ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

ЗАГРИЖЕНИ ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ И ВОДЕНИ ОТ УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КНИГА ЗАВИСИ И ОТ НАС, НИЕ, ИЗДАТЕЛСКИ РАБОТНИЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ КНИГОИЗДАТЕЛСТВА, РЕШИХМЕ ДА УЧРЕДИМ СВОЙ СЪЮЗ И ПРИЕХМЕ НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ

БЪЛГАРСКИЯТ ИЗДАТЕЛСКИ СЪЮЗ /БИС/ Е ДОБРОВОЛНО НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НА ГРАЖДАНИ, ПРОФЕСИОНАЛНО СЪПРИЧАСТНИ С ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.

БИС НЕ Е СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, НО ЩЕ ДЕЙСТВУВА ЗА ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРАВА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ КАТО ПРИЗНАВА ПЛУРАЛИЗМА В СИНДИКАЛНАТА ДЕЙНОСТ.

ЧЛЕН НА БИС МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ИЗДАТЕЛСКИ РАБОТНИК, КОЙТО ПРИЕМА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТОРАБОТА, ДЛЪЖНОСТ И ПРОФЕСИЯ.

В СВОЯТА ДЕЙНОСТ БИС ПРЕДСТАВЯ ИДЕИТЕ, ПРИНЦИПИТЕ, ВЪЗГЛЕДИТЕ, СТРЕМЕЖИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ, КОИТО ОБЕДИНЯВАТ НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ В УСЛОВИЯТА НА СЪЮЗНА ДЕМОКРАЦИЯ.

НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА НА КНИГОИЗДАВАНЕ НАПЪЛНО Е ИЗЧЕРПАЛА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ И
ПЕРСПЕКТИВИТЕ СИ ЗА РАЗВИТИЕ. НИЕ СМЕ РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ ВЪЗРАЖДАНЕТО Й ПОД КАКВАТО И ДА БИЛО ФОРМА И ВЪЗМОЖНИТЕ МИМИКРИИ НА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ И МЕТОДИ.

НЕОБХОДИМА Е РАДИКАЛНА ПРОМЯНА.

НИЕ СЕ ЧУВСТВАМЕ ПРОФЕСИОНАЛНО, ГРАЖДАНСКИ И МОРАЛИО ЗАДЪЛЖЕНИ АКТИВНО ДА УЧАСТВУВАМЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВО СЪВРЕМЕННО И ДЕМОКРАТИЧНО КНИГОИЗДАВАНЕ. ТОВА Е НАШАТА ОСНОВНА ЦЕЛ.
                    
НЕОБХОДИМО Е КНИГОИЗДАВАНЕ, КОЕТО ДА ГАРАНТИРА:

 - БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА;
 - НА АВТОРИТЕ - СВОБОДА НА СЪВЕСТТА И ИДЕИТЕ, НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА;
 - НА ИЗДАТЕЛИТЕ - СВОБОДА И ОТГОВОРНОСТ ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ;
 - СВОБОДА И ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКИЯ ИЗБОР И ИНТЕРЕСИ;
 - НА ОБЩЕСТВОТО - СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА И ОТВАРЯНЕТО Й КЪМ СВЕТА.

НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ЦЕЛТА НИ Е НЕОСЪЩЕСТВИМА БЕЗ ЦЯЛОСТНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТОТО, НА ДУХОВНИЯ И НА СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ И В ТОЗИ СМИСЪЛ ИЗРАЗЯВАМЕ ГОТОВНОСТТА СИ ДА СЪДЕЙСТВАМЕ НА ВСИЧКИ ПРОГРЕСИВНИ ПРОЦЕСИ.

ЦЕЛТА, КОЯТО СИ ПОСТАВЯМЕ, ОПРЕДЕЛЯ И НАШИТЕ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ.

АКТИВНО ДА ДЕЙСТВАМЕ ЗА:

1. СЪЗАДАВАНЕ НА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО В САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ СИСТЕМА, ОРИЕНТИРАНА ЧРЕЗ ПАЗАРА КЪМ ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО.

2. ТЕМАТИЧНА И ИКОНОМИЧЕСКА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ИЗДАТЕЛСТВАТА.

3. РАВНОПОСТАВЕНОСТ В ИЗДАТЕЛСКАТА СИСТЕМА НА ВСИЧКИ ИЗДАТЕЛСТВА - ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ, ВЕДОМСТВЕНИ, КООПЕРАТИВНИ, ЧАСТНИ И ДР.

4. ПРЕМАХВАНЕ КА ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА МОНОПОЛИЗЪМ В ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ.

5. СЪЗДАВАНЕ НА НОВА СТРУКТУРА НА КНИГОИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗЛИШНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ОБРАЗУВАНИЯ.

6. РАЗВИТИЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО В КНИГОИЗДАТЕЛСТАТА НА ОСНОВАТА НА ВИСОКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ.

7. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ НА ВСЯКО РАБОТНО МЯСТО.

ДЕЙНОСТТА НА БИС НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА С ФОРМУЛИРАНИТЕ ЗАДАЧИ. СЪЮЗЪТ Е САМОУПРАВЛЯВАЩО СЕ СДРУЖЕНИЕ,
КОЕТО МОЖЕ ДА СИ ПОСТАВЯ ЗА РЕШАВАНЕ И ДРУГИ ЗАДАЧИ, АКО ТЕ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ПРИНЦИПИТЕ И ИДЕИТЕ,ЗАЛОЖЕНИ В ТАЗИ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ.

НАШАТА ДЕЙНОСТ ЩЕ ИЗВЪРШВАМЕ В СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ НАСОКИ:

1. НЕЗАВИСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ВСИЧКИ АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ В КНИГОИЗДАВАНЕТО. ОГЛАСЯВАНЕ И БОРБА ЗА ОТМЯНА НА ВСИЧКИ АДМИНИСТРАТИВНИ И УПРАВЛЕНСКИ АКТОВЕ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СПЪВАЩИ И ДЕФОРМИРАЩИ РАЗВИТИЕТО НА КНИГОИЗДАВАНЕТО.

2. УЧАСТИЕ В СЪЗДАВАНЕТО НА НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА НА КНИГОИЗДАВАНЕТО. ОБСЪЖДАНЕ, АНАЛИЗ, КРИТИКА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНИЦИАТИВА И РАЗРАБОТКА НА АЛТЕРНАТИВНИ ПРОЕКТИ.

3. ДЕЙСТВЕНА ПОДКРЕПА ЗА ВСЯКА ИДЕЯ И ВСЯКО НАЧИНАНИЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА
КНИГОИЗДАВАНЕТО.

4. ОБМЯНА НА ОПИТ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА КНИГОИЗДАТЕЛЯ; ЗАЩИТА НА ПРАВОТО МУ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, УТВЪРЖДАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ МУ СТАТУТ.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СРОДНИ СДРУЖЕНИЯ НА ПЕЧАТАРИ И НА КНИЖАРИ, С ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ, НАУЧНИ ИНСТИТУТИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА - С ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДОБРО БЪДЕЩЕ НА КНИГАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА
КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/
.


ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В ОПЕРАТИВНИЯ ЩАБ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/ СЕ ПОЛУЧАВАТ МНОГО ПИСМА, В КОИТО СЕ ДАВАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ВОЕННАТА СЛУЖБА. ТЕ КАСАЯТ ПРЕДИМНО СЛУЖЕЩИТЕ В МОМЕНТА НА СРОЧНА СЛУЖБА, КОИТО СА ПРИЕТИ ЗА СТУДЕНТИ, КАКТО И СРОКА НА ВСЕОБЩАТА ВОЕННА СЛУЖБА В БЪЛГАРИЯ.

СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОБСТАНОВКА, НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ. ТОВА ДАВА СВОЕТО ЕСТЕСТВЕНО ОТРАЖЕНИЕ И ВЪВ ВОЕННАТА СФЕРА. РЕДИЦА ДЪРЖАВИ
НАМАЛЯВАТ СВОИТЕ ВОЕННИ РАЗХОДИ, СЪКРАЩАВАТ ЧИСЛЕНОСТТА НА АРМИИТЕ СИ. ЕДНА СТЪПКА НА БЪЛГАРИЯ В
ТАЗИ НАСОКА БИ БИЛА ПОСРЕЩНАТА ДОБРОНАМЕРЕНО КАКТО ВЪВ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ, ТАКА И В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН. ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ ПРЕЦЕДЕНТИ ЗА ПОДОБНИ РЕШЕНИЯ ИМА И В ДРУГИ СТРАНИ - ЧЛЕНКИ НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР. ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА В СССР БЯХА УВОЛНЕНИ ВСИЧКИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, НА КОИТО ПРЕДСТОИ СЛЕДВАНЕ ВЪВ ВУЗ. СЪЩО ТАКА В ЧЕХОСЛОВАКИЯ ВОЕННАТА СЛУЖБА БЕ НАМАЛЕНА НА 18 МЕСЕЦА, А ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - НА 9 МЕСЕЦА. ДРУГ ВАЖЕН АРГУМЕНТ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД Е, ЧЕ МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ БНА, ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ВЕДНАГА КАТО СПЕЦИАЛИСТИ В ПОМОЩ НА НАШАТА ИКОНОМИКА. А ЗА НУЖДАТА ОТ ТЯХ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ЕДВА ЛИ ИМА СМИСЪЛ ДА СЕ ДИСКУТИРА.

ЗАТОВА КООРДИНАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА ФНСД, КАТО ИЗХОЖДА ОТ ПОЛУЧЕНИТЕ МНОГОБРОЙНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
ОТ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ АРГУМЕНТИ, ПРЕДЛАГА:

1/ ДА СЕ НАМАЛИ СРОКЪТ НА ВСЕОБЩАТА ВОЕННА СЛУЖБА В БЪЛГАРИЯ НА 18 МЕСЕЦА.

2/ ДА СЕ УВОЛНЯТ ДО 31 МАРТ 1990 Г. ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ, КОИТО СА ЗАПИСАНИ ЗА СТУДЕНТИ ИЛИ СА ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ И В МОМЕНТА СА НА СРОЧНА СЛУЖБА.

3/ ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ПРАКТИКАТА ДА СЕ ЗАДЪРЖАТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ 3 МЕСЕЦА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ЗАКОННИЯ
СРОК НА ВОЕННАТА СЛУЖБА.

4/ ДА СЕ ВЪВЕДЕ АЛТЕРНАТИВНА ГРАЖДАНСКА СЛУЖБА ЗА МЛАДЕЖИТЕ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА НОСЯТ ОРЪЖИЕ ПОРАДИ НРАВСТВЕНИ ИЛИ РЕЛИГИОЗНИ СЪОБРАЖЕНИЯ.

КООРДИНАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА ФНСД ИЗРАЗЯВА НАДЕЖДА, ЧЕ ТЕЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ БЪДАТ ПОСРЕЩНАТИ С РАЗБИРАНЕ И НАСТОЯВА ТЕ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА НАЦИОНАЛИАТА "КРЪГЛА МАСА” И ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА НЯКОЯ ОТ ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЕСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ИЛИ МАРТ 1990 ГОДИНА.

СОФИЯ, 1.2.1990 Г.         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ В ГРАД ТОЛБУХИН.


НЕЗАВИСИМОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ Е ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО Е ОТВОРЕНА ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, СПОДЕЛЯЩ ИЗЛОЖЕНИТЕ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ ПРИНЦИПИ И ИДЕИ.

I. ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ:

В СВОЯТА КОНКРЕТНА ДЕЙНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТОВА
ДВИЖЕНИЕ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ПРИНЦИПИТЕ ЗА ЗАКОННОСТТА, ДЕМОКРАТИЗМА И ГЛАСНОСТТА.

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1. ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ СВОБОДИ НА ВСЕКИ, КАТО УСЛОВИЕ ЗА СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ В РАМКИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО.

2.  БОРБА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА.

III. ЗАДАЧИ:

1. ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ПЪРВАТА ОТ ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА

СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ:

 - ЗАЩИТА НА НАКЪРНЕНИТЕ ЧОВЕШКИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА НА ХОРАТА В БЪЛГАРИЯ /НА ПЪРВО МЯСТО - СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА/.
 - ПОВИШАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА, ПРАВНАТА И НРАВСТВЕНАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.
 - ОСВЕТЛЯВАНЕ НА ТЪМНИТЕ ПЕТНА ОТ НАЙ-НОВАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ.

2. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВТОРАТА ОТ ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ СЛЕДНОТО:

 - ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРАВОВА, ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА, ПРЕМАХВАНЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА /КОМАНДНО-
АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА/.
 - ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕЙСТВЕН ПЛУРАЛИЗЪМ В ПОЛИТИЧЕСКАТА СТРУКТУРА, ПРЕМАХВАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА КАТО ОСНОВНА ПРЕЧКА ЗА ПЛУРАЛИЗМА.
 - ГАРАНТИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО И НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТЕЕЧОСТ.
 - ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕДИМСТВО НА ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ.
 - ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, СЪОБРАЗЕНА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ЧОВЕКА.
 - ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДУХОВНАТА СФЕРА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ.

IV. СРЕДСТВА:

ВСИЧКИ ГОРЕИЗБРОЕНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ ПРЕСЛЕДВА С МИРНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА, ГЛАСНО И ОТКРИТО, ТАКА КАКТО ПОВЕЛЯВАТ ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ ПРИНЦИПИ, ВЪРХУ КОИТО Е ИЗГРАДЕНО. ЕТО ЗАЩО СРЕД ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА, ДО КОИТО ТО ЩЕ ПРИБЯГВА В СВОЯТА РАБОТА, ПО-ГЛАВНИТЕ СА СЛЕДНИТЕ:

1. СРЕЩИ, РАЗГОВОРИ И ДИСКУСИИ
2. АЛТЕРНАТИВНИ ПРОЕКТИ
3. БЕЗПЛАТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
4. ПОДПИСКИ И ПЕТИЦИИ
5. СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ФЕЕРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ОСНОВИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ /ХРП/.


ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО СИ НА 24.11.1989 ГОДИНА ДО ДЕН ДНЕШЕН ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ДВА ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПА:

1. ДА НЕ СЕ ИСКА ОТ ВЛАСТТА, А ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ. НИЕ ИСКАМЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ САМАТА ВЛАСТ.
2. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГРАДИ ДЕМОКРАЦИЯ С НЕДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ ТЕЗИ ДВА ПРИНЦИПА И ОСОБЕНО КЪМ ВТОРИЯ НИ ДОНЕСЕ КАКТО МНОГОБРОЙНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ, ТАКА И НЕМАЛКО ПРОТИВНИЦИ. СЪВСЕМ ЕСТЕСТВЕНО Е, ЧЕ ПРОТИВНИЦИ ИМАМЕ И ОТ "НАШАТА СТРАНА НА БАРИКАДАТА". ТОЗИ ФАКТ СЕ ОКАЗА РЕШАВАЩ ПРИ ПОДБОРА НА ДОСЕГАШНИТЕ НИ СЪЮЗНИЦИ:

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" И ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

НИЕ СЕ ОБЯВИХМЕ ПРОТИВ ПРОЕКТИТЕ ЗА ЗАБРАНА НА ПАРТИИ НА РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА, ВЪПРЕКИ ЧЕ НЕ СМЕ КЛЕРИКАЛНА, А ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ЩЕ ПРИПОМНИМ, ЧЕ ПРИ НАС МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА ВСЕКИ, КОЙТО СПОДЕЛЯ ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ, ДОРИ ДА НЕ СЧИТА СЕБЕ СИ ЗА РЕЛИГИОЗЕН. ПОДОБНА ЗАБРАНА БИ ПРЕДСТАВЛЯВАЛА УДАР ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА, ЗАЩОТО НИКОЯ РЕЛИГИОЗНА ПАРТИЯ В КРАЯ НА XX ВЕК В БЪЛГАРИЯ НЕ БИ СИ ПОЗВОЛИЛА ДА ПРОПОВЯДВА НАСИЛИЕ.

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО НЕГЛАСНИТЕ ОБЯСНЕНИЯ, ЧЕ МЮСЮЛМАНИТЕ ЩЕЛИ ВЕДНАГА ДА СИ НАПРАВЯТ СВОЯ ПАРТИЯ,
НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ СЛЕДНОТО:

1. ПОДОБНИ ОБЯСНЕНИЯ ВОДЯТ ДО РАЗКОЛ НА НАЦИЯТА И КАТО ТАКИВА НЕ ПОДЛЕЖАТ НА КОМЕНТАР.
2.  ДОРИ ДА Е ТАКА, КАКВО ИМ ПРЕЧИ НА МЮСЮЛМАНИТЕ, АКО ТОЛКОВА МНОГО ЖЕЛАЯТ КОНФРОНТАЦИЯ, ДА СИ
НАПРАВЯТ ПАРТИЯ С НЯКАКВО БЛАГОЗВУЧНО ИМЕ, НАПРИМЕР "ПРОГРЕС", "НАПРЕДЪК" И ПР.?

НИЕ СЕ ОБЯВИХМЕ ПРОТИВ ПРИЗИВИТЕ КЪМ НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ ДА ВЗЕМЕЛА МЕРКИ СРЕЩУ Т.НАР. "ПОДСТРЕКАТЕЛИ" ОТ НЯКОИ БИВШИ ОКРЪЖНИ КОМИТЕТИ НА БКП ПО ВРЕМЕ НА НАЦИОНАЛИСТИЧНАТА ВЪЛНА.

ДАЛИ ОДОБРЯВАМЕ ДЕЙСТВИЯТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРУПИРОВКИ Е ЕДНО, А ДА СИ СЛУЖИМ С НАСИЛИЕ СРЕЩУ ИДЕИ - Е СЪВСЕМ ДРУГО.

В СЪЩИЯ ТОЗИ ПЕРИОД НИЕ ИЗДЪРЖАХМЕ НА ИЗКУШЕНИЕТО ДА ЗАПИШЕМ В РЕДИЦИТЕ СИ ДЕСЕТКИТЕ ХИЛЯДИ ИЗЛЕЗЛИ НА ПЛОЩАДИТЕ В РАЗГРАД, ШУМЕН, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ, АСЕНОВГРАД ПО СВОЕМУ ЧЕСТНИ БЪЛГАРИ, КОИТО БЯХА ГОТОВИ ДА ЗАБОДАТ КРЪСТОВЕ НА ТРИКОЛЬОРНИТЕ СИ ШАЛЧЕТА.

НИЕ ГРАДИМ ПАРТИЯ НЕ ЗА ЕДНА "КРЪГЛА МАСА", ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ Е С ДЪЛГОСРОЧНА ПЕРСПЕКТИВА.

ДОЙДЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕМ ПО НАЙ-ДЕЛИКАТНИЯ ВЪПРОС, С КОЙТО БИ МОГЛА ДА СЕ ЗАЕМЕ ЕДНА ПАРТИЯ,
ЗАЛОЖИЛА В ОСНОВИТЕ СИ РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ: ЦАР СИМЕОН II ТЪРНОВСКИ.
В РАЗПРОСТРАНЕНАТА НА 22.1.1990 ГОДИНА ОТ ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" КЪМ БТА ПЛАТФОРМА НА КЛУБА НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ СЕ КАЗВА, ЧЕ "ЛЕГИТИМНОТО ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ПРЕКРАТЕНО ЧРЕЗ КОНСТИТУЦИОННО НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИЯ АКТ ОТ 8.9.1946 ГОДИНА, НАРЕЧЕН "НАРОДЕН РЕФЕРЕНДУМ". ПО-НАТАТЪК В ПЛАТФОРМАТА СЕ ПОСОЧВАТ ПРЕДИМСТВАТА НА ЕДНА КОНСТИТУЦИОННА МОНАРХИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНТИНЕНТ И КОНКРЕТНО В БЪЛГАРИЯ.

БЕЗ ДА ВЗИМАМЕ ОТНОШЕНИЕ ПО ТЕЗИ ПРЕДИМСТВА, И БЕЗ ДА ИЗСЛЕДВАМЕ, ДОКОЛКО АКТЪТ ОТ 8.9.1946 ГОДИНА Е БИЛ "КОНСТИТУЦИОННО НЕРЕГЛАМЕНТИРАН", НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ОТ 9.9.1944 ГОДИНА НАСАМ БЯХА ИЗВЪРШЕНИ МАСА БЕЗЗАКОНИЯ.

СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА ТОВА, КАК ЗАБРАНЕНИ ПРЕЗ 1948 ГОДИНА ПАРТИИ ВЪЗОБНОВЯВАТ СВОЯТА ДЕЙНОСТ, КАК СЕ
РЕАБИЛИТИРАТ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ РЕПРЕСИРАНИ ГРАЖДАНИ И ПР.

НЕ Е ЛИ ПО-ДЕМОКРАТИЧНО ДА ЗАПОЧНЕМ ОТНАЧАЛО, НАЧИСТО С НОВИ РЕФЕРЕНДУМИ ПО НАЙ-ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО И С РЕФЕРЕНДУМ ЗА МОНАРХИЯ ИЛИ РЕПУБЛИКА?

ТОВА ГО КАЗВАМЕ НИЕ, КОИТО СМЕ РЕПУБЛИКАНЦИ. КАЗВАМЕ ГО, ЗАЩОТО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПРИНЦИПИ ИЗИСКВАТ ПРЕДИ ВСИЧКО ОТЧЕТ НА ВЪРХОВНАТА ВЛАСТ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО.

МОЖЕМ ЛИ ДА ЗНАЕМ КАКВО ИСКА ТОВА ОБЩЕСТВО, ПРЕДИ ДА СМЕ ГО ПИТАЛИ? - ТВЪРДО НЕ!

МОЖЕМ ЛИ ДА СЕ ВЪЗПРОТИВИМ НА ПРИЗИВА НА ДЕМОКРАТ-МОНАРХИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И НА НЕЙНАТА КОНКРЕТНА ДЕЙНОСТ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА НА СИМЕОН II И НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО? - КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖЕМ!

ТЕЗИ ВЪПРОСИ СА ПОРЕДНОТО ИЗПИТАНИЕ ЗА ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ ПРИНЦИПИ, КЪМ КОИТО СЕ Е ПРИДЪРЖАЛА
ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ОТ САМОТО НАЧАЛО.

НИЕ ЩЕ ПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО, ЗА ДА УЗНАВАМЕ И ИЗПЪЛНЯВАМЕ ИСТИНСКАТА ВОЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

БОГ С НАС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА
МЛАДЕЖКИЯ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ В СОФИЯ /МРДС/ И УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ОБЩИНА "СТУДЕНТСКА" В СОФИЯ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ
.


МЛАДЕЖКИЯТ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ УВЕДОМЯВА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЧЕ СА СЪБРАНИ НАД НЕОБХОДИМИТЕ
500 ПОДПИСА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ КЪМ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА "СТУДЕНТСКА" БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ ОТ НЕГОВИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ.

ТОЙ Е УВЕДОМЕН С ПИСМО ОТ 23.01.1990 ГОДИНА. ОЧАКВАМЕ ОТГОВОР В ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ЗАКОНА ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК. СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО МУ, ПОДПИСИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВНЕСЕНИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ПРИЗОВАВАМЕ И ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА ПОДАДАТ ОСТАВКИ, КАТО НЕДЕМОКРАТИЧНО ИЗБРАНИ, ЗА ДА НЕ Е НЕОБХОДИМО ТЯХНОТО ОТЗОВАВАНЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ Г-Н СЕНДОВ,

ВЪПРЕКИ ИСКРЕНОТО НИ УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАШИЯТ ПРИНОС В НАУКАТА, СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ВИ УВЕДОМИМ, ЧЕ ЩЕ ВНЕСЕМ ПОДПИСКА ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ СПРЯМО ВАС, КАТО НАШ ИЗБРАНИК В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.

ПОЗОВАВАМЕ СЕ НА:

1. ВСИЧКИ ЗНАЕМ КАК ДОСЕГА СЕ ПРОВЕЖДАХА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НИЕ НЯМАМЕ ИЗБРАНИК, КОЙТО ДА ЗАЩИЩАВА НАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ТЪЙ КАТО ВИЕ СТЕ НАЗНАЧЕН ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.

2.  РАДВАМЕ СЕ НА ВАШАТА ПОВИШЕНА АКТИВНОСТ СЛЕД 10-ТИ НОЕМВРИ 1989 Г., НО ВИЕ БЯХТЕ НАЗНАЧЕН В
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ МНОГО ПРЕДИ ТАЗИ ДАТА. НЯМАМЕ ЖЕЛАНИЕ НАШИТЕ ИНТЕРЕСИ ДА БЪДАТ ЗАЩИЩАВАНИ ОТ
ЧОВЕК, КОЙТО СЕ СЪОБРАЗЯВА ЕДИНСТВЕНО С ПОЛИТИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА, А НЕ С НАШИТЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ
ПРОБЛЕМИ.

3.  ЗА ВАС СЪЩО ЩЕ БЪДЕ ПО-ДОБРЕ ДА БЪДЕТЕ ПОДЛОЖЕН НА ТАКЪВ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ /ИЛИ НА ДОВЕРИЕ, РАЗБИРАЙТЕ ГО КАКТО ЖЕЛАЕТЕ/. ПО ТОЗИ НАЧИН ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЕВЕНТУАЛНО ДА БЪДЕТЕ НАИСТИНА ИЗБРАН.

4.  СЧИТАМЕ, ЧЕ ПОСЛЕДНИТЕ ВИ ПО-РАДИКАЛНИ ИЗКАЗВАНИЯ СА С ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ: "ДА СПАСЯВАМЕ
КАКВОТО МОЖЕМ".

С ТОВА ПИСМО ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ЧЕ СМЕ СЪБРАЛИ НАД НЕОБХОДИМИТЕ 500 ПОДПИСА НА ИЗБИРАТЕЛИ, НУЖНИ ЗА
СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПРИ ПОДОБНИ СЛУЧАИ. ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК,
СЛЕД КОЕТО ТЕЗИ ПОДПИСИ ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ ПО УСТАНОВЕНИЯ РЕД В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, НЕЗАВИСИМО
ДАЛИ Е ПОЛУЧЕН ВАШИЯТ ОТГОВОР.

СОФИЯ, 23.01.1990 Г.    ИЗБИРАТЕЛИ ОТ ОБЩИНА "СТУДЕНТСКА"

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ФЕРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА OTВОРEHOTO ПИСМО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-МОНАРХИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПЛОВДИВ ДО СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
/СДС/
.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

С НАСТОЯЩЕТО ПИСМО ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ЗА ИЗРАЗЕНОТО ОТ НАС ЖЕЛАНИЕ ДА БЪДЕМ ПРИЕТИ ЗА ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. ПРИЛОЖЕНО ВИ ИЗПРАЩАМЕ ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА УЧРЕДЕНАТА ОТ НАС БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-МОНАРХИЧЕСКА ПАРТИЯ.

СЧИТАМЕ, ЧЕ КАТО ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ПОДКРЕПИМ ИЗЦЯЛО ПОЗИЦИЯТА НА СДС,
ОТСТОЯВАНА НА КРЪГЛАТА МАСА. ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, КОЯТО ИМА ЗА ЦЕЛ ЛИКВИДИРАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА, С ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТЕЗИ ПРОМЕНИ СОЦИАЛНИ РЕФОРМИ, Е ПОЗИЦИЯ И НА НАШАТА ПАРТИЯ.

ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОБАЧЕ, НЕ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ РАГЛЕЖДАН КАТО ПРОЦЕС, ЗАСЯГАЩ САМО ГРУПИ И СЛОЕВЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, А КАТО СЕРИОЗЕН ПОЛИТИЧЕСКИ АКТ, КОЙТО ПРЕТЕНДИРА ЗА АБСОЛЮТНА
ЧИСТОПЛЪТНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНОТО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ.

ИМЕННО В ТАЗИ ВРЪЗКА НАМИРАМЕ ЗА КРАЙНО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО, ВЪПРОСЪТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА НА НЕГОВО ЦАРСКО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН II ТЪРНОВСКИ, ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН ЗА РЕШАВАНЕ НА КРЪГЛАТА МАСА. САМ ПО СЕБЕ СИ ТОЗИ АКТ ИМА ОГРОМНА ПОЛИТИЧЕСКА ПРЕСТИЖНОСТ, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО НЕ БИВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО РЕСТАВРИРАНЕ НА МОНАРХИЯТА.

ИЗДИГАЙКИ ВЪПРОСА ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА НА СИМЕОН II ТЪРНОВСКИ, НИЕ ИМАМЕ ПРЕДВИД ТОВА ДА СТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО НИВО, КАТО АКТ - ИЗВИНИТЕЛЕН И ТЪРЖЕСТВЕН.

ДЪРЖИМ ДА БЪДЕ ИЗЯСНЕН ПРЕД НАРОДА ВЪПРОСЪТ, ЧЕ СИМЕОН II ТЪРНОВСКИ Е И ВИНАГИ Е БИЛ БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИН, НЕЗАВИСИМО ОТ ФАКТА. ЧЕ СЪЩИЯТ СЕ НАМИРА В ЧУЖБИНА ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ. ГРАЖДАНСКИТЕ МУ ПРАВА ОБАЧЕ, В НИКАКВА СТЕПЕН НЕ СА РЕАЛНО НА ЛИЦЕ И ИМЕННО В ТЯХНА ЗАЩИТА АПЕЛИРАМЕ ДА СЕ АНГАЖИРА СДС.

ЩО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ЩЕ ДЕМОНСТРИРАМЕ ПРЕД ЛИЦЕТО НА СВЕТА, СЛЕД КАТО ИНТЕРВЮИРАМЕ БИВШИЯ СИ МОНАРХ, НО ОПРЕДЕЛЕНО ОТБЯГВАМЕ ВЪПРОСА ЗА НЕГОВОТО ИЗГНАНИЕ - ИЗГНАНИЕ, РЕАЛИЗИРАНО В ДЕТСКАТА МУ ВЪЗРАСТ. НИМА ЕДНО ДЕТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДИСКРИМИНИРАНО, ПОНЕЖЕ Е ИМАЛО ЩАСТИЕТО ИЛИ НЕЩАСТИЕТО ДА СЕ РОДИ ЦАР?

СЧИТАМЕ СЪЩО ЗА КРАЙНО СЕРИОЗЕН И ПРОБЛЕМА, ЗАСЕГНАТ В Т.5 И Т.6 ОТ НАШАТА ПРОГРАМА.

ВЯРВАЙКИ ВЪВ ВАШАТА ДЕМОКРАТИЧНА СЪЩНОСТ И В ПРАВОТАТА НА ПРЕСЛЕДВАНИТЕ ЦЕЛИ В ИМЕТО НА
ЦЕЛОКУПНОТО НИ ОТЕЧЕСТВО, НИЕ ТВЪРДО ВИ ПОДКРЕПЯМЕ.

ПЛОВДИВ, 2.02.1990 ГОД.            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНО ПИСМО НА
НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, АДРЕСИРАНО ДО БКП, БЗНС И ДО СРЕДСТВА
ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
.


НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО С ВЪЗМУЩЕНИЕ РАЗБРА ЗА ЗАТРУДНЕНИЯТА ДА СЕ
ВОДИ ЧЕСТЕН ДИАЛОГ НА "КРЪГЛАТА МАСА" ПО ВИНА НА БКП И БЗНС. ДИАЛОГ МОЖЕ ДА СЕ ВОДИ САМО ТОГАВА, КОГАТО НАИСТИНА ИМА ЖЕЛАНИЕ ОТ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ - ПРИ РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ЕДНАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ.

ЗАСЕГА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПАРТИИ СЕ СТРЕМЯТ ДА ЗАБЛУЖДАВАТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЧЕ ЖЕЛАЯТ ДИАЛОГ, НО НА ПРАКТИКА ГО ПРОВАЛЯТ, КАТО РАЗЧИТАТ НА ПРИОРИТЕТНОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ, НАЛОЖЕНО С НАСИЛСТВЕНИ СРЕДСТВА.

КАК МОГАТ ДА СЪЩЕСТВУВАТ УСЛОВИЯ ЗА РАВНОПРАВИЕ В СПОРА, КОГАТО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ СА ПРИТЕЖАНИЕ И СА ПОДВЛАСТНИ НА БКП, КОГАТО ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА СЪЩЕСТВУВА И НЕ ЖЕЛАЕ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ВЛАСТНИЧЕСТВОТО? КОГАТО С ПОЗНАТИ МЕТОДИ СЕ ВОДИ НЕПОЧТЕНА БОРБА ЗА ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ? ЗАЩО БКП УКРИВА ВСЕ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТНО НА СТРАНАТА? ТАКА ВЪЗПРЕПЯТСТВУВА СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДА ИЗГОТВИ РЕАЛЕН ПРОЕКТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА. ТОВА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПРИКРИЯТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА В ЕКОЛОГИЯТА, ИКОНОМИКАТА, ФИНАНСИТЕ И СОЦИАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ. ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ПЕЧЕЛИ ВРЕМЕ ЗА ДЕЗИНФОРМИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЗА НАСТРОЙВАНЕТО МУ СРЕЩУ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

НЕ Е ЛИ ПО-ПОЧТЕНО, ПО-ДЕМОКРАТИЧНО ДА СЕ ВОДИ ДИАЛОГ В УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНОСТ, В ПРИСЪСТВИЕТО НА РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ И ПРЕСА. АКО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НЕ РАЗПОЛАГА С ДОСТАТЪЧНО ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ, ТО ЗАЩО НЕ СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ" ДА ИЗЛЪЧВА В ЕФИР ПРОВЕЖДАНИТЕ РАЗГОВОРИ, ЗА КОЕТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ И ВЪЗМОЖПОСТ. НЕ ПОКАЗВА ЛИ БКП ЗА СЕТЕН ПЪТ, ЧЕ СЕ СЛУГУВА НА СТАРИЯ СТЕРЕОТИП ДА СЕ РЕШАВА СЪДБАТА НА СТРАНАТА ПРИ ЗАКРИТИ ВРАТИ. КАТО ИЗПОЛЗУВА ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ, ТОТАЛИТАРНИЯТ ПАРТИЕН РЕЖИМ СЕ СТРЕМИ ДА ПРИВЛИЧА ПРИВЪРЖЕНИЦИ.

ЧЕСТ ПРАВИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ЧЕ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА РАЗГЛАСЯВАНЕ ЧРЕЗ ДИРЕКТНИ ПРЕДАВАНИЯ НА РАЗГОВОРИТЕ, КОИТО СА СЪДБОНОСНИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА НИ. НАШИЯТ НАРОД Е В ПРАВОТО СИ ДА СЛЕДИ ДИРЕКТНО ЖИЗНЕНИТЕ СПОРОВЕ КАСАЕЩИ СЪДБИНИТЕ МУ, ДА СЕ СЪГЛАСЯВА ИЛИ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ.
ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ОПИТА НА САМОНАЛОЖИЛИТЕ СЕ РЪКОВОДНИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ - БНП И НЕЙНИЯ БЕЗЛИЧЕН
СЪЮЗНИК БЗНС - ДА ДИРИЖИРАТ ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИШНИЯТ
ТОТАЛИТАРНО-АВТОРИТАРЕН РЕЖИМ БЕЗВЪЗВРАТНО Е КОМПРОМЕНТИРАЛ ДОБРОНАМЕРЕНОСТТА НА ТАЗИ КОАЛИЦИЯ.

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЕ ВЯРВА В ТЯХ. ДО СЕГА САМО СЕ СТРАХУВАШЕ ОТ РЕПРЕСИВНИТЕ ИМ ДЕЙСТВИЯ. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ СТРАХА СИ И ДА ИЗБЕРЕ - НА КОГО ДА ВЯРВА И СЛЕД КОГО ДА ТРЪГНЕ.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 18 ЯНУАРИ 1990 Г.                                                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/