4 юли 1995


София, 4 юли 1995 година
Брой 128 /1429/


София 4 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ "150 ДНИ ПРАВИТЕЛСТВО НА ЖАН ВИДЕНОВ" НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ И БЮРОТО НА КЛУБ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИАЛОГА С ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ И ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СИЛИ, СЪС СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И СИНДИКАТИТЕ.


На съвместно заседание, проведено на 1 юли 1995 г., Националният съвет на Българска партия Либерали /БПЛ/ и бюрото на Клуб "Стефан Стамболов" - коалиционни партньори в рамките на Патриотичен съюз, обсъдиха някои тенденции в дейността на правителството на демократичната левица за 150-те дни на неговото управление.

Националният съвет на БПЛ и Бюрото на Клуб "Стефан Стамболов" потвърдиха линията на политическо партньорство с Българската социалистическа партия /БСП/ и коалиция, намерили израз с подписаните предизборно и следизборно споразумения между ръководствата на Патриотичен съюз и БСП и коалиция, и очакват те да бъдат реализирани в целия им обем.

Националният съвет на БПЛ и бюрото на Клуб "Стефан Стамболов" смятат, че като цяло дейността на кабинета "Виденов" се придържа към широко огласената и приета правителствена програма, насочена към икономическо стабилизиране и социално-политическо оздравяване на обществото.

Наред с това, ръководени от правата и задълженията си на политически партньор на БСП и коалиция, ръководствата на двете организации констатираха:

- Насоките на икономическите управленски решения на правителството се отклоняват от предварително поетите политически и социални ангажименти за неотклонен преход към пазарна икономика и създаване на ясни и законови механизми на икономическите отношения. Рецедивират елементи на централизирано и административно управление на икономиката.

- Неравностойно и в редица случаи дискриминационно отношение към някои от формите на собственост и национален капитал; безпринципно обвързване и толериране на едни икономически субекти за сметка на други.

- В управлението на кабинета и във всички нива на държавната администрация се появяват волунтаристичен и апаратен стил, прояви на теснопартийни и групови интереси и произтичащите от тях кадрови неудачи.

- Недостатъчна външноикономическа активност и чрез използването на държавния монопол задържане на завоювани външноикономически позиции в жизненоважни за държавата инвестиционни проекти.

- Недостатъчна ангажираност в борбата с организираната престъпност и опасна пасивност към проявите на корупция в целия държавен апарат.

Българска партия Либерали и Клуб "Стефан Стамболов" ще продължат да подкрепят всички действия на правителството, които са в посока на прехода към пазарна икономика, правова държава и гражданско общество, и ще бъдат коректив при всяко отклоняване от тази посока. За това настояваме БСП и коалиция, Парламентарната група на Демократичната левица /ПГДЛ/ и правителството й:

- да подобрят диалога с парламентарните и извънпарламентарни политически сили, със съдебната власт, синдикатите и със сформиращия се нов национален капитал, за да се разшири политическата и социалната база на управлението и да се намали конфронтацията в обществото;

- да търсят мярата между държавната намеса и юридическите гаранции за свободата на предприемаческата инициатива и активност.

Самозатварянето и изолацията от обществото са опасни сега не просто за БСП, а за България.

Българска партия Либерали и Клуб "Стефан Стамболов" изразяват увереност, че препоръките и критичните констатации на нашия анализ ще бъдат навременен коректив за дейността на младия управленски екип на Демократичната левица.

София, 2 юли 1995 г

                                                                                                 ГОВОРИТЕЛ НА БПЛ:

                                                                                                 Светлана Шаренкова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ВОЛЯ ЗА ПОДЕМ" КЪМ РОДОЛЮБИВИТЕ БЪЛГАРИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ "ПОДЕМ".


Половин век социалистическо робство е един достатъчно дълъг период, за да бъдат изградени нови условия от съдбоносно значение за българския народ и за българската държава.

През това време:
* Съзнателно бяха унищожавани нашите възрожденски традиции.
* Планомерно беше внедрявана една нова действителност, чужда на нашия бит и на нашата душевност.
* Бяхме насила откъснати от цивилизования свят, за да бъдем отделени от неговото културно и политическо развитие.
* Народът и държавата ни бяха оковани в непозната за нас досега тоталитарна диктатура.
* Една добре организирана "Българска" комунистическа партия служеше послушно на чужди интереси.
* Нейният елит ни внушаваше, че лъжовната химера на комунизма ще векува и ще обхване целия свят.
* С престъпни действия и противоестествени похвати българският народ и българската държава бяха потискани и обезличени, за да бъдат по-лесно подчинени.

По същество българската държава беше загубила своята независимост, а българският народ преживя своето трето най-тежко робство!

Днес ние сме свидетели на разпада на тази престъпна, нечовешка система. Крайният й срив е предстоящ въпреки волята и отчаяната съпротива на нейните защитници. Но ние си даваме същевременно добре сметка, че злокачествената зараза на комунизма е все още в нас: в нашите навици, в нашия начин на мислене, в нашия обществен и държавен ред.

Много воля и много сили са необходими на българския народ.
* За да се освободи от наложената му отвън духовна политическа и стопанска опека.
* За да тръгне към национално възраждане и подем.
* За да усвои съвременните постижения на човешкия дух и разум.
* За да заеме отново своето място сред челните народи в света.
* За да стигне нови върхове в своя исторически път.

Колко сложна, обхватна и апостолска работа чака днешните и идните български поколения!

Но нашият народ е доказал неведнъж своите качества. Ще го направи и сега в името на своето собствено благо! Достатъчно е да повярва в своите сили и да прояви необходимата воля за това. Защото успехът ще зависи от волята на мнозинството!

Началото е сложено! Движението за национално възраждане "Подем” призовава родолюбивите българи, които са запазили чувството си за национална гордост, лично достойнство и гражданска отговорност, да се присъединят към нас в общонационално движение за спасение на родината, за възраждане и подем на българския народ!

Бог е с нас!

Ще успеем!

Да живее България!

София, 30 юни 1995 г.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Шалев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА 27-ИЯ КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /1-2 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/. За председател на партията бе преизбран Александър Йорданов.


Проведеният на 1 и 2 юли 1995 r. XXVII конгрес на Радикалдемократическата партия /РДП/ направи обстоен анализ на актуалната политическа ситуация в страната, на промените в Съюза на демократичните сили /СДС/ и на насоките и перспективите в по-нататъшното идейно развитие и организационно укрепване на партията.

Конгресът констатира задълбочаване на политическата криза, в която управляващото парламентарно мнозинство на Българската социалистическа партия /БСП/ и нейното правителство тласкат България.

В областта на външната политика правителството и подкрепящото го мнозинство забавиха, а в много отношения и спряха процеса на интеграция на България в европейските структури. Те се стремят към все по-тясно обвързване на страната с Русия и страните от Общността на независимите държави /ОНД/, които поради изключително тежките си вътрешни проблеми в момента са най-несигурните партньори за сериозно международно сътрудничество. Нескритите симпатии към най-реакционните и милитаристични комунистически кръгове от остатъчна Югославия, опитите на правителството да дебалансира балканската политика на България, оформянето на "православни" оси, минаващи през Балканите, упоритият отказ дори да се обсъжда в парламента проекторешението за присъединяване на България към НАТО - всичко това е опасна игра с националната сигурност на страната и поставя под заплаха нейния авторитет като стабилизиращ фактор на Балканите и в Европа.

Във вътрешнополитически план БСП взе курс към открита и нагла рекомунизация: уволнения по очевидно политически мотиви, смени на директори на явно проспериращи предприятия с "изпитани" комунистически кадри, немотивирани и откровено рекомунизационни смени на управители и генерални директори на институции с национално значение като Държавна спестовна каса /ДСК/, Българска национална телевизия /БНТ/, Българско национално радио /БНР/ и Българска телеграфна агенция /БТА/. В същия стил БСП поддържа отдавна компрометираната върхушка на Светия синод и Главното мюфтийство.

В парламента се принизява ролята и мястото на парламентарния контрол, отхвърлят се и най-конструктивните предложения на опозицията и се бойкотира приемането на изключително важни социални закони, внесени от СДС. В същото време, въпреки категоричните протести на опозицията, се гласуват очевидно противоконституционни закони, като този за изменение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, целящ спиране на връщането на земята на нейните собственици. Нападките, отправени от министър-председателя към Конституционния съд по повод на този закон, са в явно противоречие с конституцията и с принципа на разделение на властите.

Парламентарното мнозинство приема конфронтационни и абсурдни от гледна точка на правото и морала провокации от рода на признаването на активните борци за участници във Втората световна война на страната на антифашистката коалиция.

В страната се изостря социалната несправедливост, развихрят се икономическият хаос и корупцията, небивали размери взема престъпността. Рухването на финансовите пирамиди и съмнителните операции около "Топенерджи" и Сирбанк са само върхът на айсберга от такива процеси.

РДП преценява, че Съюзът на демократичните сили като най-голямата опозиционна сила в България провежда единствено правилната политика на активно противопоставяне на всички негативни процеси, протичащи в страната. РДП категорично подкрепя както привличането в СДС на хилядите безпартийни радетели на демокрацията, така и осъществените контакти и подписания меморандум с Народния съюз и Движението за права и свободи /ДПС/. РДП винаги е била и си остава коректен, толерантен и конструктивен член на коалицията и работи активно за осъществяване на позитивните промени, които се извършвате нея.

РДП издигна достойни кандидатури за органите на местното самоуправление и ще работи целенасочено в цялата страна за изборния успех на кандидатите на демократичната общност.

Конгресът избра ръководни органи на партията и определи най-близките задачи, стоящи пред тях. Конгресът изразява своята решимост РДП да продължи да работи за свободна и демократична България, за България без комунизъм, интегрирана в европейските структури и осигуряваща на своите граждани сигурност, свободна инициатива и просперитет.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА МЕСТНАТА ПОЛИТИКА, УТВЪРДЕНА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/. Форумът преизбра Александър Томов за председател на партията.


Главното, което определяше местната политика на ГОР през отчетния период, бе разбирането за необходимостта от приемането на цялостно законодателство, гарантиращо местното самоуправление и осигуряващо по-пълни права на общинските съвети, кметовете и другите органи на местната власт. Новото, което предлага ГОР в тази насока, е проект за закон за общинската собственост и предоставянето на общините на част от сградния фонд, общинските предприятия и местната социална и инженерна инфраструктура. На следващо място ние сме за нов Закон за териториалното деление, който да е съобразен в по-пълна степен с регионалните особености на сегашните общини. ГОР е и за коренна промяна в данъчната система и за автономното събиране на местните данъци и такси, уредено чрез закон за местните данъци и такси. Даваме си сметка, че неучастието ни в 37-то ОНС намалява нашите възможности за реализация на по-горе споменатите намерения.

Какви непосредствени задачи следва да се реализират до местните избори?

На първо място, общинските ръководства на ГОР да определят главните приоритети за развитие на общините през мандата 1995-1999 година.

Следва да се имат предвид три нива на проблеми, които характеризират всяка община.

Първо - проблеми, които касаят цялата община /водоснабдяване, транспорт, промишленост, здравеопазване, образование, социални грижи и др./.

Второ - проблеми, които касаят отделния квартал или населено място /детски градини, паркове и др./.

Трето - проблеми, които касаят отделната избирателна секция /паркинги, детски площадки, благоустрояване, чистота и др./.

От правилното извеждане на проблемите на всички нива до голяма степен ще зависи и отношението на избирателите към нашите кандидати.

Следващият практически проблем е нашето непосредствено участие в местните избори. Ще отбележим, че тук има два съществени момента. Първо, при избор на кмет и второ, при избор на съветници. Предвид особената актуалност на местните избори ще посочим най-вероятните подходи при издигането на кандидати за кметове.

Първи вариант - издига се самостоятелна кандидатура. Търсят се съюзници, които да подкрепят нашата кандидатура още на първия тур. При положение, че кандидатът се класира за втори тур, усилията се насочват за търсене на нови съюзници, които да ни подкрепят при определени условия. Ако кандидатът не се класира за втори тур, тактиката се променя в посока кой от останалите кандидати да се подкрепи при поемане на ангажименти от негова страна за заместник-кмет и други длъжности за кадри от ГОР.

Втори вариант - не се издига кандидатура за кмет, подкрепя се кандидат, издигнат от друга политическа сила. За целта се сключва политическо споразумение, в което ясно е определена цената на нашата подкрепа. При сега действащият избирателен закон общинските съветници се избират по пропорционалния принцип, като няма изискване за процентна бариера. Във връзка с това би било правилно да се явяваме на общинските избори със самостоятелни листи на ДАР.

Главното, което характеризира нашата политика в местните избори, са предоставените права на общинските организации на ГОР по места самостоятелно да издигат и утвърждават кандидатите за кметове и общински съветници, както и да определят коалиционните си партньори.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ОСМА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА 39-ИЯ КОНГРЕС /ЮНИ 1992 Г./, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ 40-ИЯ КОНГРЕС /ЮНИ 1994 Г./ И ОТ 41-ИЯ КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /14-16 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


Национална конференция на БСДП

Чл. 39. В периода между редовните конгреси се свиква Национална конференция, в която участват членовете на НК, ЦКРК, ПГ на БСДП, председателите на местните организации и регионалните комитети по норматив, определен от ИБ.

Чл.40 /1/ Националната конференция решава всички въпроси от компетенцията на конгреса с изключение на изменението на устава и програмата на партията. Конференцията може да подменя до 1/3 от състава на НК на БСДП за целия му мандат.
/2/ Националната конференция приема предизборните платформи на партията и решенията за политически коалиции.


Национален комитет и Изпълнително бюро

Чл.41 /1/ Националният комитет е върховен орган на партията в периодите между конгресите и националните конференции. В неговия състав по право се включва председателят, а чрез тайно гласуване конгресът допълва членовете до 101.
/2/ Не могат да бъдат членове на НК участващите в правителство на друга партия или коалиция.
/3/ Член на НК на БСДП, който отсъства безпричинно или поради трайна невъзможност повече от два пъти от заседанията на НК, се замества от следващия в списъка на подгласниците. Решението за това се взема от НК.

Чл.42. Националният комитет:
а/ избира ИБ от 21 членове, в което по право участват председателят и зам.-председателите по ресори;
б/ НК въз основа на решенията на конгреса и на националната конференция определя политиката на БСДП;
в/ определя структурата на ИБ и приема отчета за неговата дейност;
г/ по мотивиран доклад на ИБ и/или на ЦКРК може да разпуска местни организации и клубове по интереси, когато грубо нарушават устава и програмата на БСДП, решенията на Конгреса и Националната конференция, както и собствените си решения. Решението за
разпускане се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието на НК;
д/ утвърждава кандидатурите за народните представители и на министрите, които могат да участват в управлението на страната от името на БСДП или по нейно предложение.

Чл.43. Председателят на БСДП:
а/ свиква на заседание НК на БСДП по решение на ИБ и/или по писмено искане на 1/3 от членовете на НК;
б/ свиква заседанията на ИБ;
в/ представлява партията в страната и в чужбина;
г/ отговаря за цялостната дейност на БСДП и отчита работата си пред Конгреса.

Чл.44. При временна или трайна невъзможност на председателя на БСДП да изпълнява своите задължения неговите функции се поемат от един от зам.-председателите, определен предварително от НК.

Чл.45. Изпълнителното бюро:
а/ води ежедневната партийна, политическа и организационна работа;
б/ оказва непосредствена помощ на всички партийни органи и организации;
в/ изгражда служебните органи на партията, в това число Централния избирателен клуб на БСДП, чийто статут утвърждава;
г/ изпълнява бюджета на партията;
д/ организира политически акции и предизборни кампании;
е/ организира издателската и други стопански дейности на БСДП на национално равнище;
ж/ приема правилник за дейността си;
з/ свиква Национална конференция и заседания на НК.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
04.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!